RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B"

Transkriptio

1 HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk VIDEO Regionskod för DVD VIDEO Denna spelare kan endast spela DVD VIDEO-skivor vars regionkoder innehåller siffran 2. Spelarens regionkod är tryckt på apparatens baksida. DVD VIDEON aluekoodi Tällä laitteella voi toistaa DVD VIDEO- levyjä, joiden aluekoodi sisältää numeron 2. Aluekoodi on painettu DVD- soittimen takaosaan. Regionskode for DVD VIDEO Denne afspiller kan kun afspille DVD VIDEO-diske med regionskodenumre, der indeholder tallet 2. Afspillerens regionskode står trykt på bunden af enheden. Exempel på spelbara DVD VIDEO-skivor: Esimerkkejä toistokelpoisista DVD VIDEO -levyistä: Eksempler på DVD VIDEO-diske, der kan afspilles: ALL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT A [EN (SW, FI, DA)]

2 Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet Att observera STANDBY/ON knapp! Drag ur nätkontakten för att stänga av strömmen fullständigt. Nätströmmen stängs inte av i något läge av STANDBY/ON knappen. Strömmen kan styras från fjärrkontrollen. Huomautus STANDBY/ON-painike! Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta. Painikkeen STANDBY/ON eri asennot eivät katkaise verkkovirran syöttöä. Verkkovirran voi katkaista ja kytkeä päälle kaukosäätimellä. Forsigtig STANDBY/ON knappen! Hiv altid stikket ud for helt at slukke for strømmen. STANDBY/ON knappen slukker aldrig helt for strømtilførslen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. ATT OBSERVERA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: 1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje. 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. FÖRSIKTIGHET Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. MUISTUTUS! Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. FORSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet. G-1

3 Att observera: Ordentlig ventilation RX-E5S/RX-E51B Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 10 cm från sidorna. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Se dessutom till att ventilationen blir så god som möjligt (se figuren). Huomautus: Riittävä ilmanvaihto RX-E5S/RX-E51B Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköiskuja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 10 cm avoin tila sivuista Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä tavalla. Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation RX-E5S/RX-E51B Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra siderne. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Sørg derudover altid for bedst mulig luftcirkulation som vist på illustrationen. Att observera: Ordentlig ventilation XV-N312S/XV-N310B Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 3 cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Se dessutom till att ventilationen blir så god som möjligt (se figuren). Huomautus: Riittävä ilmanvaihto XV-N312S/XV-N310B Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköiskuja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 3 cm avoin tila sivuista Päällä: 5 cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä tavalla. Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation XV-N312S/XV-N310B Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Sørg derudover altid for bedst mulig luftcirkulation som vist på illustrationen. Minst 15 cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer RX-E5S/RX-E51B Framsida Edessä Forside Stativhöjd: minst 15 cm Telineen korkeus: 15 cm tal enemmän Standhøjde de 15 cm eller mere Minst 15 cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere Golv Lattia Gulv Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer XV-N312S/XV-N310B Framsida Edessä Forside Stativhöjd: minst 5 cm Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän Standhøjde de 5 cm eller mere Golv Lattia Gulv G-2

4 ATT OBSERVERA ANGÅENDE ASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3 VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. 4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS INSIDA. TÄRKEÄÄ TIETOA LASERTUOTTEISTA 1. LUOKAN 1 LASERLAITE 2. VARO: Älä avaa yläkantta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollata laite valtuutetussa huoltoliikkeessä. 3. VARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettuna tai viallisena olet alttiina näkyvalle ja näkymättömälle lasersäteilylle. Vältä säteen kohdistumista suoraan itseesi. 4. TARRAN TOISTO: VAROITUSTARRA, SIJOITETAAN LAITTEEN SISÄPUOLELLE. VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben eller interlocken fejler. Undgå direkte eksponering til stråling. 4. REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE, FINDES INDENI APPARATET. G-3

5 Innehållsförteching Komponentidentifiering... 2 Komma igång... 5 Försiktighetsåtgärder... 5 Kontrollera de tillbehör som ingår... 5 Sätta in batterier i fjärrkontrollen... 5 Ansluta FM- och AM-antennerna (MV)... 6 Ansluta högtalarna... 7 Ansluta videokomponenter... 8 Ansluta nätsladden Använda mottagaren Primära funktioner RX-E5S/RX-E51B Slå på strömmen Välj avspelningskälla Justera ljudvolymen Välja digitalt avkodningsläge Ställa in basförstätkarens ljudläge Aktivera TV Direct Stänga av ljudet tillfälligt Ändra ljusstyrka i teckenfönstret Slå av strömmen med insomningstimern Grundinställningar RX-E5S/RX-E51B Ställa in högtalarinformationen automatiskt Smart Surround Setup Grundinställningsobjekt Funktionsprocedur Ställa in högtalarna Ställa in basljud Ställa in virtuell bakre surroundhögtalare VIRTUAL SB Välja huvud- eller underkanal DUAL MONO Använda nattläget Midnight mode MIDNIGHT M Ställa in de digitala ingångarna (DIGITAL IN) DIGITAL IN1/ Ställa in Auto Surround AUTO SURRND Ställa in Auto Function-läget (autofunktion) AUTO MODE Ljudinställningar RX-E5S/RX-E51B Grundinställningsobjekt Funktionsprocedur Justera högtalarnas uteffektnivå Justera ljudparametrar för lägena Surround/DSP Justera basljuden Justera utjämningsmönstren D EQ 63Hz/250Hz/ 1kHz/4kHz/16kHz Tunerfunktioner RX-E5S/RX-E51B Ställa in stationer manuellt Använda förinställningar Välja FM-mottagningsläget Använda (RDS) Radio Data System för att ta emot FM-stationer Söka efter ett program med PTY-koder Gå över till ett utsänt program du väljer själv tillfälligt Skapa realistiska ljudfält RX-E5S/RX-E51B Återge biosalongsmiljö Introduktion till Surroundlägena Introducera DSP-lägen Använda lägena Surround/DSP Använda DVD-spelaren Före användning XV-N312S/XV-N310B Om skivor Grundläggande skivspelning XV-N312S/XV-N310B Att sätta på/stänga av DVD-spelaren Iordningsställande Start av skivspelning Återupptagande av skivspelning efter att ha stoppat (funktion för återupptagande av skivspelning) Olika typer av skivspelning XV-N312S/XV-N310B Variabel skivspelningshastighet Att hitta början av en scen eller melodi Spelning från en viss punkt Ändring av spelordningen Repeterad skivspelning Byte av språk, ljud och scenvinkel Speciella bild-och ljudeffekter Menyradens funktioner Spelning av audio/videofiler XV-N312S/XV-N310B Översikt Grundläggande manövrering Direktval för JPEG-filer Ändring av spelordning Repeterad skivspelning Spelning av bildspel Byte av bilden för öppningsskärmen Ändring av grundinställningarna XV-N312S/XV-N310B Inställning av valmöjligheter Begränsad skivspelning för barn Ytterligare information XV-N312S/XV-N310B Landskodlista för barnspärr Tabell över språk och deras förkortningar Tabell för digital utgångssignal Ordlista Styra andra JVC-produkter Styra utrustning från andra tillverkare Felsökning Använda mottagaren RX-E5S/RX-E51B Använda DVD-spelaren XV-N312S/XV-N310B Specifikationer RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska 1

6 Nederlands Svenska Komponentidentifiering Komponentidentifiering När mottagaren (RX-E5S/RX-E51B) används, ställ in lägesväljaren (d) på AUDIO/TV/VCR/STB. När mottagaren (XV-N312S/XV-N310B) används, ställ in lägesväljaren (d) på DVD. När du använder DVD-brännare (DVR), ställ in lägesväljaren (d) på DVR p q w e r t u y i o ; a s d f g h j k l / z x Fjärrkontrollen Mer information finns på de sidor som anges inom parentes. 1 TV DIRECT-knapp (14) 2 Beredskapsläge/på-knappar (12, 37, 62 64) AUDIO, DVR/DVD, VCR, STB, TV 3 Knappar för val av källa (12, 14, 25, 62, 63) DVR/DVD, VCR, TV, FM/AM, VIDEO STB CONTROL-knapp (64) 4 TV VOL (volym) +/ -knapp (62, 63) 5 CHANNEL +/ -knapp (62 64) 6 Funktionsknappar för videokomponenter (38 41, 43, 50 52, 62, 63) 4, 3,, 1, 7, 8, Funktionsknappar för radio (25, 26) ( TUNING, FM MODE, TUNING 9, MEMORY 7 Funktionsknappar för DVD-spelare och DVD-brännare TOP MENU, MENU, Markör (3, 2, 5, ), ENTER, ON SCREEN Funktionsknappar för RDS (27, 28, 30) PTY 9, PTY (, TA/NEWS/INFO, PTY SEARCH, DISPLAY 8 SMART SURROUND SETUP-knapp (16) 9 SUBTITLE-knapp (45) p AUDIO-knapp (45) q SET UP-knapp (38, 52, 53) w -knapp (40) e VFP-knapp (46) PROGRESSIVE-knapp (10) r ANGLE-knapp (45) SLIDE EFFECT-knapp (52) t TITLE/GROUP-knapp (42) y RETURN-knapp (41) u SOUND-knapp (12 14, 20, 23, 24) i SURROUND-knapp (34) o Justeringsknappar för högtalare och basförstätkarens utgångsnivåer (23) FRONT L +/, FRONT R +/, CENTER +/, SURR L +/, SURR R +/, SUBWFR +/ ; TV/VIDEO-knapp (62, 63) a MUTING-knapp (15) s VOLUME +/ -knapp (13) d Lägesväljare (12, 37, 62 64) DVR, DVD, AUDIO/TV/VCR/STB f DVD-knapp (62) ZOOM-knapp (46, 50) g HDD-knapp (62) SOUND EFFECT-knapp (47) h Sifferknappar (26, 41 43, 56, 57, 62 64) Justerknappar (12 14, 20, 23, 24) A/D INPUT, DECODE, EFFECT, BASS BOOST, C.TONE, MIDNIGHT, A.POSITION TV RETURN-knapp (62) j CANCEL-knapp (43, 51) k DISPLAY-knapp (39) DIMMER-knapp (15, 38) l SLEEP-knapp (15) / REC PAUSE-knapp (62) z TEST TONE-knapp (23) x D.EQ FREQ-knapp (24) c D.EQ LEVEL +/ -knappar (24) c Tryck här och för nedåt, för att öppna fjärrrkontrollens skydd. 2

7 RX-E5S/RX-E51B Mer information finns på de sidor som anges inom parentes. Främre panelen Svenska FM SET / TUNER PRESET SOURCE DVR/DVD VCR VIDEO TV AM SELECTOR MULTI JOG MASTER VOLUME STANDBY / ON TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND HOME CINEMA CONTROL CENTER PHONES p 1 STANDBY/ON-knapp och standby-lampa (12) 2 Teckenfönster (se nedan) 3 Lampor för källa DVR/DVD, VCR, VIDEO, TV, FM, AM 4 SOURCE SELECTOR (12) MULTI JOG (18, 22, 26, 35) 5 MASTER VOLUME-kontroll (13) 6 Fjärrsensor (5) q 7 TV DIRECT-knapp (14) 8 SETTING-knapp (18) 9 ADJUST-knapp (22) p SURROUND-knapp (35) q SET-knapp (18, 22) TUNER PRESET-knapp (26) w PHONES-uttag (13) w Teckenfönster = 1 EQ-indikator (24) 2 C.TONE-indikator (23) 3 VIRTUAL SB-indikator (20, 31, 32) 4 -indikator (31) 5 AUDIO P. (ljudläge)-indikator (14) 6 BASS-indikator (24) 7 RDS funktionsindikatorer (27, 30) TA, NEWS, INFO, RDS 8 Radions funktionsindikatorer (25) TUNED, ST (stereo) 9 AUTO MUTING-indikator (26) 0 SLEEP-indikator (15) EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP # $ % AUTO MODE ATT HP MHz khz - AUTO MODE-indikator (21) = ATT (dämpnings)-indikator (24) ~ Indikatorer för digitalt signalformat (13) LPCM (Linjär PCM), DOLBY D (Dolby Digital), DTS, 96/24! Signal- och högtalarindikatorer DSP-indikator (32, 33) # (surround)-indikator (21) $ 3D-indikator (32, 33) % Huvudteckenfönster ^ Indikatorer för frekvensenheter MHz (för FM), khz (för AM) & HP (hörlurar)-indikator (13, 32, 33) ^ & Komponentidentifiering Bakpanel AUDIO MONITOR Y OUT VIDEO PB PR VIDEO IN FM 75 AM LOOP TV AV IN/OUT 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 6 ~ 16 DVR/DVD IN VIDEO IN COMPONENT VIDEO COAXIAL AM EXT ANTENNA DVR/DVD VCR DIGITAL IN SUBWOOFER OUT RIGHT FRONT LEFT CENTER SURROUND RIGHT LEFT SPEAKERS RIGHT LEFT Strömsladd (11) 2 AUDIO-jack (9, 10) MONITOR OUT, DVR/DVD IN, VIDEO IN 3 VIDEO-jack (9, 10) COMPONENT (Y, PB, PR): MONITOR OUT, DVR/DVD IN VIDEO (sammansatt video): VIDEO IN 4 ANTENNA (antenn)-terminaler (6) 5 AV IN/OUT-terminaler (8, 10) TV, DVR/DVD, VCR 6 DIGITAL IN-terminaler (11) Koaxial: 1(DVR/DVD) Optisk: 2(VIDEO) 7 SUBWOOFER OUT-jack (7) 8 SPEAKERS-terminaler (7) FRONT, CENTER, SURROUND Mottagaren har en inbyggd kylfläkt som fungerar när mottagaren är igång. Kontrollera att det finns tillräckligt med ventilation för att uppnå ordentlig nedkylning. 3

8 Nederlands Svenska XV-N312S/XV-N310B Mer information finns på de sidor som anges inom parentes. Främre panelen p QUICK PLAYBACK DVD/SUPER VCD/VCD/CD PLAYER STANDBY / ON q 1 STANDBY/ON-knapp och STANDBY/ON-indikator (37) 2 Teckenfönster (se nedan) 3 Fjärrsensor (5) 4 Skivfack (38) 5 0-knapp (38) 6 7-knapp (39) 7 3-knapp (38) 8 8-knapp (39) 9 4-knapp (40) p -knapp (40) q QUICK PLAYBACK-knapp (40) Teckenfönster Komponentidentifiering 1 Indikatorer för progressivt läge (10) [DD], [P] 2 [RESUME]-indikator (39) 3 [GROUP]-indikator 4 [TITLE]-indikator 5 [TRK] (spår)-indikator 6 [CHAP] (kapitel)-indikator 7 Indikatorer för digitalt ljudformat 8 Indikatorer för upprepningsläge (44) [ ], [1] = 9 Indikatorer för uppspelningsläge (42, 43) [PROG] (programmerat), [RND] (slumpmässigt) 0 [3]-indikator - [8]-indikator = Huvudteckenfönster OBSERVERA Indikatorer och information i DVD-spelarens teckenfönster står i parentes [ ] samt menyobjekt som visas på skärmen när en handling utförs. Bakpanel Y PB PR COMPONENT Y/C RGB/COMPOSITE AV OUT DIGITAL OUT COMPONENT /COMPOSITE VIDEO OUT VIDEO RIGHT LEFT AUDIO OUT COAXIAL Strömsladd (11) 2 Videosignalväljare (8, 9) COMPONENT/COMPOSITE, Y/C, RGB/COMPOSITE 3 AV OUT-terminal* (8) 4 COMPONENT (komponentvideo)-jack* (9) 5 VIDEO (sammansatt video)-jack* 6 AUDIO OUT (RIGHT/LEFT)-jack (9) 7 DIGITAL OUT (COAXIAL)-jack (11) * Använd inte dessa uttag samtidigt. 4

9 Komma igång Kontrollera de tillbehör som ingår Kontrollera att alla tillbehören nedan finns med. Kontakta återförsäljaren omedelbart om någonting saknas. Fjärrkontroll ( 1) Batterier ( 2) AM-ramantenn (MV) ( 1) FM-antenn ( 1) SCART-kabel ( 1) Digital koaxialkabel ( 1) Svenska Försiktighetsåtgärder Allmänna försiktighetsåtgärder Ta INTE isär apparaten och avlägsna inte skruvar, skydd eller ytterhölje. Utsätt INTE apparaten för regn eller fukt. Utsätt INTE apparaten för direkt solljus eller placera den INTE nära en uppvärmningsanordning. Placering Installera mottagaren på en plats som är jämn och skyddad från fukt och damm. Om vatten träger in i apparaten, stäng av strömmen och dra ut kontakten från uttaget, kontakta sedan din återförsäljare. Om du använder apparaten i detta tillstånd, kan det leda till brand eller elektrisk chock. Välj en plats som är plan, torr och varken för varm eller kall, d.v.s mellan 5 C och 35 C. Kontrollera att det finns bra ventilation runt apparaten. Dålig ventilation kan orsaka överhettning och skada enheten. Lämna tillräckligt stort avstånd mellan apparaten och TV:n. Installera inte apparaten där den kan utsättas för vibrationer. Placera inte tunga föremål ovanpå apparaten. Hantering av mottagaren Rör INTE nätsladden med blöta händer. Dra INTE i nätsladden för att ta ur den från vägguttaget. När du kopplar ur nätsladden ska du alltid hålla i stickkontakten så att sladden inte skadas. Håll nätsladden på avstånd från anslutningskablarna och antennen. Nätsladden kan orsaka brus eller störningar på skärmen. Det rekommenderas att en koaxialkabel används för antennanslutningen, eftersom den är väl skyddad mot störningar. När du får strömavbrott, eller när du kopplar ur nätsladden, kan inställningar som förinställda FM- eller AM-(MV) kanaler och ljudinställningar raderas inom några dagar. När du är bortrest eller liknande en längre tid, dra ut kontakten från vägguttaget. Det förbrukas alltid lite ström när nätsladden är ansluten till vägguttaget. Förhindra funktionsfel Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på. Om ett fel uppstår, ta ut nätsladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren. För inte in metallobjekt, så som trådar, hårnålar, mynt o.s.v. i apparaten. Blockare inte ventilerna. Om ventilerna blockeras kan apparaten skadas. Så här rengör du en skåpet Använd en mjuk trasa. Följ relevanta instruktioner för användning av kemiskt betäckta trasor. Använd inte bensin, thinner eller andra organiska lösningsmedel och desinfektionsmedel. De kan orsaka deformering eller missfärgning. Sätta in batterier i fjärrkontrollen Innan du använder fjärrkontrollen måste du sätta in de två batterier som medföljer Tryck och skjut batteriskyddet på fjärrkontrollens baksida åt sidan. 2 Sätt in batterierna. Var noga med polariteten: (+) till (+) och ( ) till ( ). 3 Sätt tillbaks luckan. Byt ut batterierna om fjärrkontrollens verksamma avstånd blivit kortare, eller om den fungerar dåligt. Använd två torrbatterier av typ R6(SUM-3)/AA(15F). Medföljande batterier är avsedda för inledande inställningen. But ut dem för fortsatt användning. FÖRSIKTIGHET: Vidta försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika läckande eller spruckna batterier: Sätt in batterierna i fjärrkontrollen med rätt polaritet: (+) till (+) och ( ) till ( ). Använd batterier av rätt typ. Batterier som ser nästan likadana ut kan ha en annan spänning. Byt alltid ut bägge batterierna samtidigt. Exponera inte batterierna för värme eller öppna lågor. När fjärrkontrollen används ska den riktas rakt mot frontpanelens fjärrsensor. Vid bruk av mottagaren RX-E5S/RX-E51B Fjärrsensor Vid bruk av DVD-spelaren XV-N312S/XV-N310B Fjärrsensor Komma igång 5

10 Nederlands Svenska Ansluta FM- och AM-antennerna (MV) AM-ramantenn (MV) (medföljer) Om FM-mottagningen är dålig ska en FMutomhusantenn användas (medföljer inte). Snäpp in tungorna på ramen i uttagen i stativet för att montera AM-ramantennen (MV). FM-antenn (medföljer) FM 75 AM LOOP COAXIAL AM EXT ANTENNA Om AM-mottagningen (MV) är dålig ska en vinylöverdragen enkelledare till byggnadens utsida anslutas (medföljer inte). Komma igång RX-E5S/RX-E51B Anslutning av AM-antennen (MV) Anslut den medföljande AM-ramantennen (MV) till AM LOOPuttagen. Vrid på ramantennen tills mottagningen blir så bra som möjligt. Om mottagningen är dålig ska en vinylöverdragen enkelledare till byggnadens utsida anslutas (ingår inte) till AM EXT-uttaget. AM-ramantennen (MV) ska vara ansluten samtidigt. Anslutning av FM-antennen Anslut den medföljande FM-antennen till FM 75 Ω COAXIALuttaget som en tillfällig lösning. Lägg ut den medföljande FM-antennen vågrätt. Om FM-mottagningen är dålig, anslut en utomhus FM-antenn (ingår inte). Innan du ansluter en 75 Ω koaxialkabel med en kontakt (IEC eller DIN 45325), ska den medföljande FMantennen kopplas bort. OBSERVERA Om AM-ramantennens (MV) kabel är vinylöverdragen ska vinylen tas bort under vridning åt höger. Se till att antennledarna inte kommer i kontakt med några andra uttag och anslutningssladdar, och med nätsladden. Om de gör det kan mottagningen bli dålig. 6

11 Ansluta högtalarna Diagram över högtalarplacering Svenska L R SW C LS RS RX-E5S/RX-E51B (VIDEO) 1(DVR/DVD) RIGHT FRONT LEFT CENTER CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 6 ~ 16 SURROUND RIGHT LEFT SPEAKERS DIGITAL IN SUBWOOFER OUT Komma igång SW R L C RS LS Ansluta främre, mitt- och surround-högtalare Stäng av alla komponenter innan du gör anslutningar. 1 Vrid och ta bort isoleringen i änden på vardera högtalarsladden. 2 Tryck på högtalaruttagets (1) klämma och håll den intryckt. För sedan in änden på högtalarsladden (2). 3 Släpp taget om klämman. För varje högtalare ska uttagen (+) och ( ) på baksidan anslutas till uttagen (+) och ( ) på respektive högtalare. Varje högtalare är färgad enligt följande. Höger främre högtalare (R): röd (+)/svart ( ) Vänster främre högtalare (L): vit (+)/svart ( ) Mitthögtalare (C): grön (+)/svart ( ) Höger surround-högtalare (RS): grå (+)/svart ( ) Vänster surround-högtalare (LS): blå (+)/svart ( ) Var noga med att högtalarens terminal och varje högtalarsladd har samma färg. FÖRSIKTIGHET: Använd högtalare som har den SPEAKER IMPEDANCE som anges vid högtalaruttagen (6 Ω 16 Ω). Anslut INTE mer än en högtalare till ett högtalaruttag. Anslutning av djupbashögtalaren (SW) Genom att ansluta en djupbashögtalare får du en bättre basåtergivning, eller du kan också återge de ursprungliga LFEsignaler som spelas in i digital programvara. Anslut den strömförsedda subwoofern till uttaget SUBWOOFER OUT på bakpanelen. Se även den brusanvisning som medföljer djupbashögtalaren. När alla högtalare och/eller en basförstärkare, har anslutits, måste informationen om högtalarinställning ställas in korrekt för att få bästa möjliga Surroundeffekt. För ytterligare information, se sidorna 16 till 19. OBSERVERA Du kan placera djupbashögtalaren var som helst eftersom basljud inte är riktningsberoende. Normalt ska du emellertid placera den framför dig. 7

12 Nederlands Svenska Ansluta videokomponenter Anslutning 1 Du kan visa bilder och lyssna på ljud som spelas upp på DVD-spelaren genom att ansluta den med en SCART-kabel. DVD-spelaren stöder det Progressiva Scan-läget i PAL-systemet. Om din TV kan använda progressiv videoingång kan du uppleva bilder med hög kvalitet och mindre flimmer genom att ansluta DVD-spelaren med videokabeln för komponenter. Se Anslutning 2 på sidan 9. Om du vill ansluta andra videokomponenter, t.ex. videospelare, se Anslutning 3 på sidan 10. Återskapa digitalljud genom att använda båda anslutningsmetoderna, digital och analog. Se Anslutning 4 på sidan 11. Stäng av strömmen till samtliga enheter innan du gör några anslutningar. Illustrationerna med ingångar/utgångar utgör typiska exempel. När du ansluter andra komponenter ska du också konsultera deras respektive bruksanvisningar, eftersom de beteckningar som står vid uttagen på baksidan kan variera från komponent till komponent. FÖRSIKTIGHET: Om du ansluter en ljudförbättringsenhet, exempelvis en grafisk equalizer, mellan källkomponenterna och apparaten kan det utgående ljudet från apparaten komma att bli deformerat. *1 TV TV AV IN/OUT XV-N312S/XV-N310B DVR/DVD VCR Komma igång SCART-kabel (medföljer: 1 kabel) AV OUT *2 RX-E5S/RX-E51B *1 Om TV:n är försedd med flera SCART-uttagen ska du konsultera dess bruksanvisning, för att ta reda på vilka videosignaler som läggs ut på respektive uttag, och sedan ansluta SCART-kabeln till det tillämpliga uttaget. *2 Denna kan användas för att ansluta en DVD-brännare. I detta fall ska XV-N312S/XV-N310B anslutas enligt beskrivningen längst ned på sidan 10 (och ställ in videosignalväljaren på RGB/COMPOSITE ). Ställ in videosignalväljaren på baksidan av XV-N312S/XV-N310B på ett lämpligt sätt för din TV. Om din TV endast kan hantera sammansatt videosignal: Ställ in väljaren på COMPONENT/COMPOSITE eller RGB/COMPOSITE. Om din TV kan hantera Y/C-signaler: Ställ in väljaren på Y/C så att du kan uppleva bilder med bättre kvalitet. Om din TV kan hantera RGB-signaler: Ställ in väljaren på RGB/COMPOSITE. Y/C COMPONENT /COMPOSITE RGB/COMPOSITE 8

13 Ingångar Utgångar SCART-uttagsspecifikationer (RX-E5S/RX-E51B) Terminalens namn TV VCR DVR/DVD Audio L/R Sammansatt Video S-video (Y/C) RGB Audio L/R *1 Sammansatt *2*3 *2*3 *2*3 Video S-video (Y/C) *3 RGB *3 T-V LINK *4 *4 *4 : Tillgänglig : Ej tillgänglig *1 Endast när hörlurarna TV Direct används (se sidan 14). *2 De ingående signalerna från en SCART-uttaget kan inte läggas ut på samma SCART-uttaget. *3 De utgående videosignalernas videoformat är detsamma som de ingående videosignalernas. Om S-video-signaler exempelvis kommer in till apparaten kan endast S-videosignaler skickas ut från den. Se bruksanvisningarna för videokomponenterna för information om hur de ingående/utgående videosignalerna ska ställas in. *4 Signalerna för T-V LINK-funktionen passerar alltid igenom apparaten. För TV- och videoformat Denna apparat kan inte omvandla videosignalerna. När videosignalen hos en videokomponent skiljer sig från den hos en annan (om exempelvis en är S-video och den andra är sammansatt video) så kanske bilden inte återges korrekt. Gör i så fall videosignalerna likformiga för bägge videokomponenterna, eftersom du annars måste koppla om TV:ns videosignal varje gång du ändrar källa. För T-V LINK Du kan också använda T-V LINK-funtionen om du ansluter den T-V LINK-kompatibla TV:n och videobandspelaren till apparaten med en SCART-kabel med alla ledare. Mer information om T-V LINK finns i bruksanvisningarna för TV:n och videobandspelaren. Anslut SCART-kabeln till uttag EXT-2 på en TV-apparat som är kompatibel med JVC:s T-V LINK-system för att kunna använda T-V LINK-funktionen. En del TV-apparater, videobandspelare och DVD-spelare accepterar datakommunikationer som T-V LINK. För fullständig information hänvisas även till de handböcker som hör till respektive apparat. Svenska Anslutning 2 Aktivera Progressivt Scan-läge enligt anvisningarna i Aktivera Progressivt Scan-läge på sidan 10. Y PB PR COMPONENT VIDEO IN Vit Grön Blå Röd Vit Komponentvideokabel (medföljer inte) Blå Grön Röd RX-E5S/RX-E51B Komma igång L AUDIO IN R Röd Stereoljudsladd (medföljer inte) Röd DVR/DVD IN VIDEO IN RIGHT AUDIO MONITOR OUT LEFT VIDEO Y PB PR VIDEO IN VIDEO COMPONENT Röd Blå Grön Komponentvideokabel (medföljer inte) Blå TV Röd Vit Stereoljudsladd (medföljer inte) Vit Grön Y PB PR Röd COMPONENT DIGITAL OUT Röd Ställ in videosignalväljaren på baksidan av XV-N312S/XV-N310B på COMPONENT/ COMPOSITE. VIDEO RIGHT LEFT AUDIO OUT COAXIAL Y/C COMPONENT /COMPOSITE RGB/COMPOSITE XV-N312S/XV-N310B OBSERVERA Ljudsignaler sänds ut genom uttagen AUDIO MONITOR OUT (RIGHT/LEFT) när TV Direct används (se sidan 14). FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 9

14 Nederlands Svenska Om Scan-läget Beroende på materialets källformat, kan DVD VIDEO-skivor uppdelas i två typer; filmkälla och videokälla (observera att vissa DVD VIDEO-skivor innehåller båda källor). När spelaren spelar upp material från en filmkälla, skapas icke-sammanflätade progressiva utgångssignaler med den ursprungliga informationen. När material från en videokälla spelas upp, intersekvenserar spelaren raderna mellan varje sammanflätad rad för att skapa en interpolerad bild som sänds som den progressiva signalen. Aktivera Progressivt Scan-läge Ställ in lägesväljaren på DVD, tryck sedan och håll ned knappen PROGRESSIVE på fjärrkontrollen i några sekunder. Varje gång du trycker och håller ned knappen växlar Scan-läget mellan Progressivt och Sammanflätat (Interlaced) Scan-läge. Anslutning 3 7 Ansluta en videobandspelare med SCART-kabeln Om indikatorerna för progressivt läge på XV-N312S/XV-N310B [P] tänds när Progressivt Scan-läge har valts. [DD] tänds även när inställningen [PICTURE SOURCE] på alternativmenyn [PICTURE] (se sidan 54) är inställd på [FILM], eller om en DVD VIDEO-skiva med innehåll från en filmkälla spelas upp medan [PICTURE SOURCE] är inställt på [AUTO]. Inställning för [PICTURE SOURCE] AUTO FILM VIDEO (NORMAL)/ (ACTIVE) Källtyp för DVD VIDEO Filmkälla Videokälla [DD][P] [P] [DD][P] [DD][P] [P] [P] OBSERVERA Progressivt Scan-läge fungerar endast när DVD-spelaren är ansluten med en komponentvideokabel. Vissa typer av Progressiva och High-Definition TV-apparater är inte helt kompatibla med spelaren, vilket ger en onaturlig bild vid uppspelning av en DVD VIDEO-skiva i Progressivt Scanläge. I sådant fall kan Sammanflätat (Interlaced) Scan-läge användas. Kontrollera om din TV är kompatibel genom att kontakta JVCs lokala kundtjänstcenter. Alla Progressiva och High-Definition TV-apparater från JVC är helt kompatibla med spelaren (Exempel: AV-61S902). TV RX-E5S/RX-E51B Komma igång TV AV IN/OUT SCART-kabel (medföljer: 1 kabel) Videobandspelare D VCR OBSERVERA Information om SCART-terminalerna på mottagaren finns i tabellen på sidan 9. 7 Ansluta en videokomponent med kompositvideokabeln Du kan ansluta en videokomponent till uttagen VIDEO IN med hjälp av en kompositvideokabel och en stereoljudsladd. Denna komponent kallas även käll- VIDEO i denna instruktionsbok. VIDEO OUT AUDIO OUT RIGHT LEFT Gul Röd Vit Audio/video-kabel (medföljer inte) Gul Röd Vit Stereoljudsladd (medföljer inte) DVR/DVD IN VIDEO IN RIGHT AUDIO MONITOR OUT LEFT Y VIDEO PB PR VIDEO IN COMPONENT VIDEO Videobandspelare, o.s.v. RX-E5S/RX-E51B OBSERVERA Visa bilden genom att ansluta TV:n till mottagaren med SCARTkabeln. 10

15 För en analogca inspelningsenhet För att se på eller spela in ett kodat program från/på din videobandspelare ansluter du den analoga inspelningsenheten till videobandspelaren och väljer sedan den kodade kanalen på videon. Om det inte finns något lämpligt uttag för inspelningsenheten på videobandspelaren ansluter du inspelningsenheten till TV:n. Se även handböckerna för de olika apparaterna. Svenska Anslutning 4 Återskapa digitalt ljud genom att använda den digitala anslutningen tillsammans med de analoga anslutningsmetoder som beskrivs på sidorna 8 till 10. XV-N312S/XV-N310B DIGITAL OUT Ta bort skyddslocket innan du ansluter den digitala optiska sladden. COAXIAL TV 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) COAXIAL DIGITAL OUT Videobandspelare DIGITAL IN Digital koaxialkabel (medföljer: 1 kabel) OPTICAL DIGITAL OUT DVD-brännare RX-E5S/RX-E51B Anmärkning om digitalterminaler Digital optisk sladd (medföljer inte) Komma igång För DIGITAL IN-terminaler på RX-E5S/RX-E51B När apparaten levereras från fabriken är uttagen DIGITAL IN inställda för användning med följande komponenter: 1(DVR/DVD): För DVD-spelare (eller DVD-brännare) 2(VIDEO): För komponenten som är ansluten till VIDEO IN-jacket Om du ansluter andra komponenter, ska inställningen för digitalingången (DIGITAL IN) ändras korrekt. Se Ställa in de digitala ingångarna (DIGITAL IN) DIGITAL IN1/2 på sidan 21. Välj detta alternativ för digitalt ingångsläge. Se Välja analogt eller digitalt ingångsläge på sidan 12. När du spelar in ljud på videobandspelaren (eller DVRspelaren), ska de spelas in genom SCART-terminalerna. För DIGITAL OUT-terminal på XV-N312S/XV-N310B När du spelar in ljud från DVD-spelaren till videobandspelaren, ska de spelas in genom SCART-terminalerna. Beroende på skivan, kan det hända att ingen signal går ut från DIGITAL OUT-jacket. I detta fall ska du göra en analog anslutning. När du ansluter till RX-E5S/RX-E51B, ska [DIGITAL AUDIO OUTPUT] i fönstret med alternativ för [AUDIO] ställas in på [DOLBY DIGITAL/PCM] (se sidan 55); annars kan oljud skapas som orsakar skador på högtalarna. Ansluta nätsladden När du har gjort alla ljud-/videoanslutningar, anslut nätsladdskontakten till vägguttaget. Kontrollera att kontakterna har satts in ordentligt. Standby-lampan på mottagaren och indikatorn på DVD-spelaren lyser rött. OBSERVERA Håll nätsladden på avstånd från anslutningskablarna och antennen. Nätsladden kan orsaka brus eller störningar på skärmen. Vissa grundläggande inställningar krävs för DVD-spelaren. För ytterligare information, se sidan 37. FÖRSIKTIGHET: Ta inte i nätsladden med våta händer. Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbytt till en ny. 11

16 Nederlands Svenska Primära funktioner RX-E5S/RX-E51B 2 Välj avspelningskälla På den främre panelen: Vrid på SOURCE SELECTOR tills namnet på källan du vill ha visas i teckenfönstret. Lampan för källa som motsvarar den valda källan lyser rött. Källan ändras enligt följande när du vrider på SOURCE SELECTOR EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz DVR/DVD (DGT) VCR (DIGITAL) VIDEO (DGTL) TV (DIGITAL) FM AM (Tillbaka till början) Primära funktioner RX-E5S/RX-E51B Slå på strömmen När mottagaren RX-E5S/ RX-E51B används med hjälp av fjärrkontrollen, ställ in lägesväljaren på AUDIO/TV/VCR/STB. Tryck på STANDBY/ON (eller på AUDIO på fjärrkontrollen). Standby-lampan släcks och lampan för den aktuella källan lyser rött. Den aktuella källans beteckning visas. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz DVR/DVD (DGT)*: Välj DVD-spelare (eller DVD-brännare). VCR (DIGITAL)*: Välj videobandspelaren. VIDEO (DGTL)*: Välj komponenten som är ansluten till VIDEO IN-jacket på mottagarens baksida. TV (DIGITAL)*: Välj TV-tunern. FM: Välj en FM-radioutsändning. AM: Välj en AM (MV)-radioutsändning. Från fjärrkontrollen: Tryck på en av knapparna för val av källa. För tunern, tryck på FM/AM. Varje gång du trycker på FM/AM, växlar bandet mellan FM och AM (MV). * Välja analogt eller digitalt ingångsläge Om du har anslutit en komponent med både analoga och digitala anslutningsmetoder (se sidorna 8 till 11), måste du välja rätt ingångsläge. Du kan endast välja digital ingång för källor för vilka du valt digitala ingångsterminaler. (Se Ställa in de digitala ingångarna (DIGITAL IN) DIGITAL IN1/2 på sidan 21). ENDAST från fjärrkontrollen: Tryck på SOUND, och sedan på A/D INPUT för att välja analog eller digital ingång. När du trycker på A/D INPUT knappen växlar ingångsläget mellan det analoga läget ( ANALOGUE ) och det digitala läget ( DGTL AUTO ). DGTL AUTO: ANALOGUE: Välj denna inställning för det digitala ingångsläget. Apparaten känner automatiskt av de inkommande signalernas format, och därefter tänds de digitala signalindikeringen (LPCM, DOLBY D, DTS, eller DTS 96/24) för de avkända signalerna. Välj denna inställning för det analoga ingångsläget. För att slå av strömmen (till beredskapsläget) Tryck en gång till på STANDBY/ON (eller på AUDIO på fjärrkontrollen). Standby-lampan lyser rött. OBSERVERA Apparaten har en viss effektförbrukning också i beredskapsläget. För att koppla bort all ström måste du dra ur nätsladden. Fabriksinställning: ANALOGUE OBSERVERA När du har tryckt på SOUND kan du utföra ljudjusteringar med sifferknapparna. Använd sifferknapparna för att driva målkällan genom att trycka på knappen som motsvarar val av källa före användning; annars kanske inte fjärrkontrollen fungerar som väntat. 12

17 3 Justera ljudvolymen För att höja volymen, vrid på MASTER VOLUME medurs (eller tryck på VOLUME + på fjärrkontrollen). För att sänka volymen, vrid på MASTER VOLUME moturs (eller tryck på VOLUME på fjärrkontrollen). När du ändrar volym visas den nya volymen ett tag i teckenfönstret. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz FÖRSIKTIGHET: Ställ alltid in en låg ljudvolym innan du slår på någon källa. Om volymen är uppskruvad kan den plötsliga ljudenergin ge dig kroniska hörselskador och/eller förstöra dina högtalare. OBSERVERA Volymnivån kan ställas in från 0 (lägst) till 50 (högsta). Lyssna med hörlurar Du kan, förutom stereoprogramvara, även lyssna till flerkanalig programvara i hörlurarna. (Ljuden mixas ner till de främre kanalerna när du spelar en flerkanalig programvara). Anslut ett par hörlurar till PHONES-uttaget på frampanelen för att aktivera HEADPHONE-läget. Dessutom tänds HP-indikatorn (hörlurar) i teckenfönstret. Du kan också få Surround/DSP-lägen genom hörlurarna 3D HEADPHONE-läge. För ytterligare information, se sidorna 32 och 33. Bortkoppling av ett par hörlurar från PHONES-uttaget inaktiverar HEADPHONE (eller 3D HEADPHONE)-läget (hörlurar) och aktiverar högtalarna. FÖRSIKTIGHET: Tänk på att sätta ner volymen: Innan du ansluter eller sätter på dig hörlurarna, eftersom höga volymer kan vara skadliga för såväl hörlurarna som din hörsel. Innan du slår på högtalarna igen, eftersom högtalarvolymen kan vara uppskruvad. Välja digitalt avkodningsläge Om något av symptomen nedan uppträder vid avspelning av Dolby Digital- eller DTS-programvara, med DGTL AUTO valt (se sidan 12), ska du göra som följer: Det kommer inget ljud i början av avspelningen. Brus hörs vid sökning eller överhoppning av kapitel eller spår. ENDAST från fjärrkontrollen: 1 Tryck på SOUND, sedan på A/D INPUT för att välja DGTL AUTO. 2 Tryck på DECODE för att välja DGTL D.D. eller DGTL DTS. När du trycker på knappen ändras det digitala avkodningsläget i denna ordningsföljd: För att spela av programvara som kodats med Dolby Digital ska du välja DGTL D.D.. För att spela av programvara som kodats med DTS ska du välja DGTL DTS. OBSERVERA Om du stänger av strömmen eller väljer en annan källa inaktiveras inställningarna DGTL D.D. och DGTL DTS och det digitala avkodningsläget återställs automatiskt till DGTL AUTO. När du har tryckt på SOUND kan du utföra ljudjusteringar med sifferknapparna. Använd sifferknapparna för att driva målkällan genom att trycka på knappen som motsvarar val av källa före användning; annars kanske inte fjärrkontrollen fungerar som väntat. Följande indikator för digitalt signalformat i teckenfönstret visar vilken typ av signal som kommer in till mottagaren. LPCM: Tänds när Linjära PCM-signaler kommer in. DOLBY D: EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP DGTL AUTO DGTL DTS DGTL D.D. (Tillbaka till början) AUTO MODE ATT HP MHz khz Tänds när Dolby Digital-signaler kommer in. Blinkar när DGTL D.D. valts för programvara som inte kodats med Dolby Digital. DTS: Tänds när normal DTS-signal kommer in. Blinkar när DGTL DTS väljs för filer som inte är DTS-kodade. DTS 96/24: Tänds när DTS 96/24-signal kommer in. Primära funktioner RX-E5S/RX-E51B Svenska OBSERVERA Om DGTL AUTO inte känner igen de inkommande signalerna tänds inga digitala signalindikeringar i teckenfönstret. 13

18 Nederlands Svenska Aktivera TV Direct Med TV Direct kan du använda denna mottagare som AV-väljare när mottagaren är avstängd. När TV Direct har aktiverats går bilderna och ljudet från sådana videokomponenter som exempelvis en DVD-spelare till TV:n via denna apparat. Du kan då använda videokomponenterna och TV:n som om de var direktanslutna till varandra. Funktionen fungerar för följande källor DVR/DVD, VCR, och VIDEO. Gör så här för att aktivera (eller inaktivera) TV Direct: När mottagaren RX-E5S/ RX-E51B används med hjälp av fjärrkontrollen, ställ in lägesväljaren på AUDIO/TV/VCR/STB. 1 Tryck på TV DIRECT. Alla indikeringar försvinner och lampan för den aktuella källan lyser grönt. 2 Slå på videokomponenten och TV:n. Primära funktioner RX-E5S/RX-E51B Ställa in basförstätkarens ljudläge Om basförstärkarens ljud är förstärkt för stereoljud jämfört med ljudet som återskapas med flera kanaler, ska basförstärkarens ljudläge ställas in. Basförstärkarens utgångsnivå minskas automatiskt med det angivna värdet när du lyssnar i stereo. Indikatorn för AUDIO P. (ljudläge) tänds när denna funktion aktiveras. När du har gjort en inställning, läggs den till i minnet för varje källa. ENDAST från fjärrkontrollen: Tryck på SOUND, sedan upprepade gånger på A.POSITION. Varje gång du trycker på A.POSITION, ändras basförstärkarens ljudlägesnivå enligt följande: AUDIO P.-indikator 3 Välj önskad videokomponent. På den främre panelen: Vrid på SOURCE SELECTOR tills en av lamporna för källa DVR/DVD, VCR, eller VIDEO lyser grönt. Från fjärrkontrollen: Tryck på en av knapparna för val av källa DVR/DVD, VCR eller VIDEO. Lampan för källa som motsvarar den valda källan lyser grönt. Avbryt TV Direct och stäng av mottagaren genom att, trycka på STANDBY/ON på frontpanelen (eller AUDIO på fjärrkontrollen). Mottagaren stängs av och standby-lampan tänds. Avbryt TV Direct och slå på mottagaren genom att, trycka på TV DIRECT igen. Mottagaren slås på och lampan för den aktuella källan lyser rött. OBSERVERA När TV Direct har aktiverats kan du inte använda alla apparatens ljudeffekter och de högtalare som är anslutna till den. Du kan använda T-V LINK-funktionen mellan TV:n och videobandspelaren med TV Direct aktiverad. (Mer information om T-V LINK finns i instruktionsböckerna som medföljer TV:n och videobandspelaren). EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz OFF (Ingen funktion) Ju lägre nummer, desto mer avtar nivån automatiskt under avlyssning i stereoläge. Om det inte krävs någon justering, välj OFF (fabriksinställning). OBSERVERA Djupbashögtalaren maximala utgångsnivå är 10 db. Ex.: När basförstärkarens utgångsnivå ställs in på 8 (db) och dess ljudläge på 4 (db), kommer djupbashögtalaren utgångsnivå vara 10 db när du lyssnar på stereoljud. För att justera subwooferns utgångsnivå, se sidan 23. Denna funktion är inte tillgänglig när Surround/DSP-läget är aktiverat. När du har tryckt på SOUND kan du utföra ljudjusteringar med sifferknapparna. Använd sifferknapparna för att driva målkällan genom att trycka på knappen som motsvarar val av källa före användning; annars kanske inte fjärrkontrollen fungerar som väntat. 14

19 Stänga av ljudet tillfälligt ENDAST från fjärrkontrollen: Tryck på MUTING för att stänga av ljudet som kommer genom alla anslutna högtalare och hörlurar. MUTING visas i teckenfönstret och ljudet stängs av. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz För att slå på ljudet igen trycker du en gång till på MUTING. Ljudet återkommer också om du trycker på VOLUME +/ (eller MASTER VOLUME-kontroll på frontpanelen). Grundinställning av autominnet Apparaten spar ljudinställningarna för varje källa: när du slår av strömmen, när du byter till en annan källa, och när du ändrar det analoga/digitala inmatningsläget (se sidan 12). När du byter till en annan källa hämtas de sparade inställningarna för den nya källan fram automatiskt. Följande kan lagras för respektive källa: Analogt/digitalt ingångsläge (se sidan 12) Utgångsnivå för högtalare (se sidan 23) Ljudläge på basförstärkaren (se sidan 14) Basförstärkarfas (se sidan 24) Digitalt utjämningsmönster (se sidan 24) Basförstärkning (se sidan 24) Inmatningsdämpningsläge (se sidan 24) Val av Surround/DSP-läge (se sidorna 34 och 35) Svenska Ändra ljusstyrka i teckenfönstret Du kan dämpa ljusstyrkan teckenfönstret Dimmer. OBSERVERA Om källan är FM eller AM (MV) kan du lägga in olika inställningar för varje band. ENDAST från fjärrkontrollen: Tryck uprepade gånger på DIMMER. Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstrets ljusstyrka enligt följande: DIMMER 1: Dämpar teckenfönstret något. DIMMER 2: Dämpar teckenfönstret mer än DIMMER 1. DIMMER 3: Släcker teckenfönstret. (Avbryts tillfälligt när du använder mottagaren*). DIMMER OFF: Avaktiverar dimmerfunktionen (normalt teckenfönster). *Förutom när TV Direct sätts på eller stängs av. Slå av strömmen med insomningstimern Du kan somna till musik insomningstimern. ENDAST från fjärrkontrollen: Tryck uprepade gånger på SLEEP. Varje gång du trycker på knappen ändras avstängningstiden i steg om 10 minuter: SLEEP tänds i teckenfönstret. SLEEP-indikator Signal- och högtalarindikeringar i teckenfönstret Signalindikeringar L S. WFR LFE LS C R SB RS Högtalarindikeringar EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS Följande signalindikeringar tänds: L: När digital insignal väljs: Tänds när signalen för den vänstra kanalen kommer in. När analog insignal väljs: Tänds alltid. R: När digital insignal väljs: Tänds när signalen för den högra kanalen kommer in. När analog insignal väljs: Tänds alltid. C: Tänds när signalen för mittkanalen kommer in. LS*: Tänds när signalen för den vänstra surround kanalen kommer in. RS*: Tänds när signalen för den högra surround kanalen kommer in. SB: Tänds när den bakre surroundsignalen kommer in. LFE: Tänds när signalen för LFE-kanalen kommer in. L S. WFR LFE LS C R SB RS Primära funktioner RX-E5S/RX-E51B EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz OFF (Ingen funktion) Vid avstängningstidpunkten: Apparaten slås av automatiskt. * När en mono-surroundsignal kommer in, tänds endast S. Högtalarindikeringarna tänds enligt följande: Basförstärkare ( S. WFR) tänds när SUBWOOFER (basförstärkare) är inställt på SUBWFR :YES. För ytterligare information, se sidan 18. De andra högtalarindikatorerna tänds endast när motsvarande högtalare är inställd på SML (små) eller LRG (stora) och när det erfordras för aktuell uppspelning. Kontrollera eller ändra den återstående tiden till avstängningstidpunkten: Tryck en gång på SLEEP. Den återstående tiden till avstängningstidpunkten (i minuter) visas. För att ändra avstängningstidpunkten trycker du upprepade gånger på SLEEP. Inaktivera insomningstimern: Tryck upprepade gånger på SLEEP tills SLEEP OFF visas i teckenfönstret. (SLEEP-indikeringen slocknar). Sleep-timern avbryts också när: Du stänger av mottagaren, eller TV Direct aktiveras. 15

20 Nederlands Svenska Grundinställningar RX-E5S/RX-E51B För att erhålla bästa möjliga ljudeffekt från Surround-/DSP-lägen (se sidorna 31 till 35), måste du ställa in högtalar- och basförstärkarinformationen när du har genomfört alla anslutningar. En förklaring av hur högtalarna ställs in, samt andra grundläggande funktioner för mottagaren finns på sidorna 16 till Tryck och håll ned SMART SURROUND SETUP till SETTING UP blinkar i teckenfönstret. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE ATT HP MHz khz 3 Bekräfta att SETTING UP slutar blinka och klappa händerna över huvudet när SETTING UP visas i teckenfönstret. Mottagaren börjar avkänna ljudnivån som kommer från alla högtalare (förutom basförstärkaren). Ställa in högtalarinformationen automatiskt Smart Surround Setup Grundinställningar RX-E5S/RX-E51B Avståndet mellan din lyssningsplats och högtalarna är en viktig faktor när det gäller att få bästa möjliga ljudeffekt i Surround-/ DSP-lägena. Genom att använda Smart Surround Setup, beräknas följande av en enkel handling att klappa händerna. Högtalarens avstånd (jämfört med närmaste högtalare) Högtalarnas uteffektnivåer OBSERVERA Anslut alla högtalare för att använda Smart Surround Setup effektivt. (Smart Surround Setup fungerar inte för subwoofern). Om du har stängt av teckenfönstret, avbryt Dimmer (se sidan 15), annars kan du inte se informationen i teckenfönstret under Smart Surround Setup. Smart Surround Setup utförs inte korrekt om du eller andra objekt blockerar ljudet. När du ändrar högtalare, utför följande steg igen. ENDAST från fjärrkontrollen: När mottagaren RX-E5S/ RX-E51B används med hjälp av fjärrkontrollen, ställ in lägesväljaren på AUDIO/TV/ VCR/STB. 1 Inta platsen där du lyssnar på ljudet. När du klappar händerna och ljudet avkänns, visas, SUCCESSFUL i teckenfönstret och de inställda värdena visas enligt följande: Ex.: *1 *2 *3 *4 L R LS C RS Mottagaren återgår sedan till normalt driftläge. *1 Standardkanal (närmaste högtalare). Detta högtalarläge fungerar nu som referensläge ( 0m/ft ), och andra högtalares avstånd visas genom skillnaden I förhållande till detta referensläge. *2 L: Vänster främre högtalare R: Höger främre högtalare C: Mitthögtalare LS: Vänster surround-högtalare RS: Höger surround-högtalare *3 Avståndsskillnad mellan högtalarlägena (i meter eller fot). *4 Utgångsnivå för varje högtalare ( 6 till +6). När handklappningen inte avkänns ordentligt visas, SETTING UP visas igen när ett av följande meddelanden visas i teckenfönstret. SILENT: Mottagaren känner endast av ljud från vänster och höger främre högtalare. Mottagaren känner inte av några ljud från de främre högtalarna, men känner av ljud från minst en av de andra högtalarna. SILENT-ALL: Mottagaren känner inte av något ljud från någon av högtalarna i ungefär 15 sekunder. FAILED: Mottagaren känner inte av något ljud från vänster eller höger främre högtalare. I detta fall ska du upprepa stegen från steg 3. 16

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-E11S/RX-E12B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1301-003A

Lisätiedot

RX-F10S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-F10S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-F10S Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1163-005A [EN (SW,

Lisätiedot

RX-D201S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-D201S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTO ECEIVE AUDIO/VIDEO-FÖFÖSTÄKAE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FOFOSTÆKE X-D201S Suomi Dansk INSTUCTIONS BUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG VT1320-005A [EN] Varningar,

Lisätiedot

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D701S/RX-D702B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1437-004A

Lisätiedot

RX-D411S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER

RX-D411S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D411S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1572-007A [EN] Varningar, att

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

RX-D301S / RX-D302B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-D301S / RX-D302B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTO ECEIVE AUDIO/VIDEO-FÖFÖSTÄKAE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FOFOSTÆKE X-D301S / X-D302B Suomi Dansk INSTUCTIONS BUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG VT1321-005A [EN]

Lisätiedot

RX-7042S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-7042S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTO ECEIVE AUDIO/VIDEO-FÖFÖSTÄKAE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FOFOSTÆKE X-7042S Suomi Dansk INSTUCTIONS BUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG VT1170-005A [EN] Varningar,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

TH-A85 TH-A55 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-A85 TH-A55 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-A85 Svenska Suomi Consists of XV-THA85, SP-PWA85, SP-THA85C and SP-THA85F Består

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi TH-S5 Consists of XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C and SP-THS7S

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

TH-SW9 TH-SW8 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-SW9 TH-SW8 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-SW9 Consists of XV-THSW9, RX-THSW8, SP-PWSW9, SP-THS9F, SP-THS9C

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

TH-P7 TH-P5 TH-P3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-P7 TH-P5 TH-P3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-P7 Består av XV-THP7, SP-WP7, SP-THP7F, SP-THP7C och SP-THP7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO VIDEO PLAYER -SPELARE -SOITIN -VIDEOAFSPILLER XV-NSL OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP SUB TITLE ZOOM XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER D RM-SXVE REMOTE CONTROL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

DVD PLAYER/MEMORY CARD READER DVD-SPELARE/MINNESKORTLASÄRE DVD-SOITIN/MUISTIKORTIN LUKIJA DVD-VIDEOAFSPILLER/LÆSER FOR HUKOMMELSESKORT

DVD PLAYER/MEMORY CARD READER DVD-SPELARE/MINNESKORTLASÄRE DVD-SOITIN/MUISTIKORTIN LUKIJA DVD-VIDEOAFSPILLER/LÆSER FOR HUKOMMELSESKORT DVD PLAYER/MEMORY CARD READER DVD-SPELARE/MINNESKORTLASÄRE DVD-SOITIN/MUISTIKORTIN LUKIJA DVD-VIDEOAFSPILLER/LÆSER FOR HUKOMMELSESKORT XV-NP1SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-451-53 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-2000 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand

Lisätiedot

Personal Component System

Personal Component System 3-044-713-53 (1) Personal Component System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI PMC-DR45L 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för

Lisätiedot

4-181-486-41(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation

4-181-486-41(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation 4-181-486-41(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisninger SE GB DK FI NO HT-CT350 2010 Sony Corporation 3 VARNING Installera inte enheten där den blir innesluten,

Lisätiedot

RV-NB1 POWERED WOOFER CD SYSTEM INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RV-NB1 POWERED WOOFER CD SYSTEM INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG GROUP DOWN Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB1 Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

RV-NB10B/RV-NB10W INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RV-NB10B/RV-NB10W INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB10B/RV-NB10W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

DVD-/videoreceiver hembio system

DVD-/videoreceiver hembio system 4-55-65-5 DVD-/videoreceiver hembio system Användningsinstruktioner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet FI SE DK PAL DAV-D50E 004 Sony Corporation Säkerhet WARNING VARNING Förhindra eldsvåda och elektriska

Lisätiedot

4-181-486-45(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation

4-181-486-45(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation 4-181-486-45(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisninger SE GB DK FI NO HT-CT350 2010 Sony Corporation 3 VARNING Installera inte enheten där den blir innesluten,

Lisätiedot

RD-HA3B/RD-HA3W INSTRUCTIONS BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG. Svenska.

RD-HA3B/RD-HA3W INSTRUCTIONS BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG. Svenska. BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM RD-HA3B/RD-HA3W Dansk Svenska Suomi INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1684-010A [EN] Varningar, att observera och övrigt

Lisätiedot

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä X-SMC22-S X-SMC11-S Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1)

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1) 4-096-367-32 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S

X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S Symbol batterier Pb När dessa symboler finns på produkter,

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D7 Består av XV-THD7, SP-THD7W, SP-THD7F, SP-THD7C och SP-THD7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1)

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1) 4-096-790-31 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

VARNING: VIKTIGT OM VENTILATION

VARNING: VIKTIGT OM VENTILATION VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

X-HM21BT-K/-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä

X-HM21BT-K/-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä X-HM21BT-K/-S CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa http://www.pioneer.fi

Lisätiedot

Består av XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F och SP-THD51C. Sisältää seuraavat osat: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F ja SP-THD51C

Består av XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F och SP-THD51C. Sisältää seuraavat osat: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F ja SP-THD51C DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D51 Består av XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F och SP-THD51C Sisältää seuraavat

Lisätiedot

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Trinitron Digital TV

Trinitron Digital TV AEPcover.fm Page 1 Tuesday, May 14, 2002 8:44 AM 4-206-381-52(1) R Trinitron Digital TV Styrfunktioner Kayttöohje SE FI KD-32NX100AEP 2002 by Sony Corporation Printed in UK AEPcover.fm Page 2 Tuesday,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-096-727-41(4) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä X-CM52BT-K/-W DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

VSX-330-K. AV-receiver AV-viritinvahvistin. Bruksanvisning Käyttöohjeet

VSX-330-K. AV-receiver AV-viritinvahvistin. Bruksanvisning Käyttöohjeet VSX-0-K AV-receiver AV-viritinvahvistin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa http://www.pioneer.fi

Lisätiedot

RX-5062S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER. Svenska. Suomi.

RX-5062S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER. Svenska. Suomi. TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-5062S Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

X-EM22 X-EM12 CD-receiver

X-EM22 X-EM12 CD-receiver X-EM22 X-EM12 CD-receiver CD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Portable CD Player D-NE800. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2003 Sony Corporation

Portable CD Player D-NE800. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2003 Sony Corporation 3-259-970-41 (1) Portable CD Player Bruksanvisning Käyttöohjeet FI SE FI WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 3-043-357-71 (1) CD Radio Cassette-Corder Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI CFD-G30 CFD-G30L CFD-G50 CFD-G50L 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte CD-spelaren för regn och fukt

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SBX-B30. Soundbarhögtalare. Music Speaker Base. Music Speaker Base Music Speaker Base per TV Music Speaker Base Base Sonido.

SBX-B30. Soundbarhögtalare. Music Speaker Base. Music Speaker Base Music Speaker Base per TV Music Speaker Base Base Sonido. SBX-B30 Soundbarhögtalare Music Speaker Base Music Base sonore Speaker musicale Base Tasokaiutin Music Speaker Base Music Speaker Base per TV Music Speaker Base Base Sonido Акустическая платформа Svenska

Lisätiedot

CXHD-5000C Quick Start Guide

CXHD-5000C Quick Start Guide Digital Cable Receiver Kaapeliverkon digisovitin Digital kabel-tvmottagare Quick Start Guide The default password is 0000. Oletussalasana on 0000. Standardlösenordet är 0000. ROHS/Q-GUIDE/CXHD5000C/100GBFISV(TELE2)

Lisätiedot

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 3-249-676-72 (1) CD Radio Cassette-Corder Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI CFD-E95 CFD-E95L 2003 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte CD-spelaren för regn och fukt för att undvika

Lisätiedot

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Presentation av reglagen.................................................................. S.2 Användningsföreskrifter...................................................................

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot