SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online på Oppdag fordelene ved å registrere produktet ditt online på Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

2 Säkerhetsinformation Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda produkten på rätt sätt. Förvara sedan bruksanvisningen på lämplig plats för framtida användning. VIKTIGT: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. D _B1_Sv VARNING: Denna enhet är inte vattentät. För att undvika brandrisk eller elektriska stötar bör du inte ställa behållare med vätska nära enheten (såsom vaser eller blomkrukor), eller utsätta den för regn eller fukt. D _A1_Sv VARNING För att minska brandrisken bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå enheten. D a_A1_Sv VIKTIGT OM VENTILATION Se till att det finns gott om ventilationsutrymme runt enheten när den installeras för att förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje sida). D _A1_Sv VARNING Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att garantera driftsäkerhet och skydda produkten mot överhettning. För att minska brandrisken får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med tidningar, dukar, gardiner) och enheten bör aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en säng. D _A1_Sv Användningsmiljö: Temperatur och fuktighet i användningsmiljön: +5 C till +35 C; mindre än 85 % luftfuktighet (kylventilationen får inte vara blockerad) Installera inte enheten i ett dåligt ventilerat utrymme eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus) D c*_A1_Sv STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen från eluttaget helt. Eftersom strömkontakten fungerar som huvudströmbrytare för enheten måste du dra ut den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra dig därför om att enheten har installerats så att strömkontakten lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka skulle inträffa. För att undvika brandrisk bör strömkontakten också dras ur när enheten inte ska användas under en längre tid (till exempel under semestern). D a*_A1_Sv Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet. För eventuell reparation av fel som beror på användning för annat än hemmabruk (till exempel långvarig användning inom näringsverksamhet i en restaurang, i en bil eller på ett fartyg) kommer betalning att utkrävas även under garantiperioden. K041_A1_Sv HANTERA STRÖMKABELN FÖRSIKTIGT Håll i stickkontakten när du hanterar strömkabeln. Dra inte ut kontakten ur eluttaget genom att hålla i kabeln. Rör aldrig strömkabeln eller stickkontakten med våta händer, eftersom detta kan resultera i kortslutning eller elektriska stötar. Placera inte denna enheten, en möbel eller annat föremål på strömkabeln och se till att kabeln inte blir klämd. Slå aldrig knut på kabeln och vira inte ihop den med andra sladdar. Strömkablarna ska dras så att man inte trampar på dem. Om en strömkabel skadas kan det innebära brandfara eller risk för elektriska stötar. Kontrollera strömkabeln emellanåt. Om du upptäcker att den är skadad ska du kontakta närmaste auktoriserade PIONEER-serviceverkstad eller din återförsäljare för att få den utbytt. S002*_A1_Sv

3 Information till användare avseende insamling och hantering av gammal utrustning och använda batterier Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade Symbol for för elektriska These och symbols elektroniska the products, produkter packaging, och batterier and/or inte får accompanying kastas med vanligt documents hushållsavfall. mean ( utrustningen) equipment that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with För general korrekt hantering, household återvinning waste. och återanvändning av gamla produkter och använda batterier ska du lämna dem till lämpligt uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, När please du kasserar take them dessa to produkter applicable och collection batterier points på rätt in sätt accordance bidrar du with till att your spara national värdefulla resurser och legislation. förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna By uppstå disposing pga of otillbörlig these products avfallshantering. and batteries correctly, you will help to save valuable För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier ska du kontakta ( Symbolexempel examples resources and prevent any potential negative effects on human health and the för for batterierna batteries ) din kommun, environment din which återvinningsstation could otherwise eller arise det försäljningsställe from inappropriate där waste du köpte handling. dina produkter. For more information about collection and recycling of old products and batteries, Dessa please symboler contact gäller your local endast municipality, inom EU. your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items. För länder utanför EU: These symbols are only valid in the European Union. Om du vill kassera dessa artiklar ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare och For begära countries information outside om korrekt the European avfallshantering. Union: If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and K058a_A1_Sv ask for the correct method of disposal. Pb K058a_A1_En Viktigt om radiovågor Denna enhet använder radiovågor på 2,4 GHz, vilket är ett band som används av andra trådlösa system (t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa telefoner). Om det uppstår störningar på TV-bilden, finns möjligheten att denna enhet (inklusive produkter som stöds av den här enheten) orsakar signalstörningar med antenningång på din TV, video, satellitmottagare etc. Öka i sådana fall avståndet mellan antenningången och enheten (inklusive produkter som stöds av den här enheten). Pioneer ansvarar inte får några funktionsfel som uppstår på den kompatibla Pioneerprodukten på grund av kommunikationsfel/ funktionsfel orsakade av din nätverksanslutning och/eller din dator eller annan ansluten utrustning. Kontakta din Internetleverantör eller tillverkaren av nätverksenheten. Ett separat avtal med/betalning till en Internetleverantör krävs för att använda Internet.

4 Innehållsförteckning 1 Innan du börjar 5 Inledning 5 Medföljande tillbehör 5 Göra fjärrkontrollen klar för användning 5 Byta ut fjärrkontrollens batteri 6 Fjärrkontrollens räckvidd 6 Fjärrkontrollen 7 Den bakre panelen 8 Frontpanel 2 Installera och ansluta enheten 9 Installera enheten 9 Installera enheten framför TV:n 9 Montera enheten på en vägg 10 Ansluta till din TV 11 Anslutningar till externa apparater 3 Användning 12 Mata ut ljud från en produkt ansluten till enheten 12 Lyssna på surroundfunktionen 12 Lyssna på ljud på natten 12 Automatiskt jämna ut skillnader i volymnivån under uppspelning 12 Göra det lättare att höra dialogen i filmer och sången i musik 13 Justera ljudfördröjningen (LIP SYNC (AUDIO SYNC) ) 13 Automatiskt ställa enheten i standbyläge (automatisk avstängning) 13 Lyssna på musik från Bluetooth -produkter 13 Lyssna på musik på Bluetooth-produkter 4 Övriga funktioner 15 PHASE CONTROL-teknik 16 IR-förlängarfunktion 16 När TV:ns fjärrkontroll inte fungerar (när enheten är installerad framför TV:n) 16 Ansluta den medföljande IR-kabeln 17 Styra enheten med TV:ns fjärrkontroll 17 Nollställa inlärningsfunktionen 17 Återställa alla inställningar till standardinställningarna 18 Indikatorernas funktion 19 MUTE 19 STATUS 19 LIP SYNC (AUDIO SYNC) 5 Annan information och felsökning 20 Felsökning 20 Ljud 20 Övrigt 21 Varumärken och licenser 21 Viktigt om radiovågor 22 Användningens omfattning 22 Reflektioner från radiovågor 22 Försiktighetsåtgärder beträffande anslutningar till produkter som stöds av denna enhet 6 Bilaga 23 Specifikationer 23 Enhet 24 Högtalare 25 Underhåll 25 Hantering av enheten

5 Innan du börjar 5 Sv Kapitel 1 Innan du börjar 3. Stäng batterihållaren. Stäng den ordentligt (ett klickljud ska höras). Inledning Medföljande tillbehör Höjdjusteringsfot x 2 (V, H) Skruvar för höjdjusteringsfot x 2 Fjärrkontroll x 1 IR-kabel x 1 Optisk digital ljudkabel x 1 (1,5 m) Strömkabel Garanti Bruksanvisning (denna handbok) Göra fjärrkontrollen klar för användning Batteriet levereras förinstallerat i fjärrkontrollen. Dra ut isoleringsfilmen innan du börjar använda fjärrkontrollen. Byta ut fjärrkontrollens batteri 1. Dra ut batterihållaren medan du trycker på fliken. 2. Sätt i litiumbatteriet (CR2025 x1) på rätt sätt. Sätt i batteriet i hållaren så att plussidan (+) är vänd uppåt. 3 2 Batteriet som medföljer enheten är avsett för att kontrollera produktens drift, men det varar kanske inte så länge. Varning Använd eller förvara inte batteriet i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batteriet börja läcka, bli överhettat, explodera eller fatta eld. Batteriets livslängd eller prestanda kan också försämras. Om du byter ut litiumbatteriet mot fel typ av batteri kan det leda till explosion. Batteriet får endast ersättas med ett batteri av samma eller motsvarande typ. Batterier kan ha olika spänning även om de ser likadana ut. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. Värm inte batteriet, ta inte isär det och kasta det inte i eld eller vatten. Viktigt När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter följas. För att förhindra läckage av batterivätska ska batteriet tas ut om inte fjärrkontrollen kommer att användas under en längre tid (en månad eller längre). Om batterivätska skulle läcka, torka försiktigt upp den från fackets insida och lägg i ett nytt batteri. Om ett batteri skulle läcka och vätskan kommer i kontakt med din hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Förvara inte batteriet så att spädbarn eller små barn kan få tag i det, eftersom det kan leda till olyckor. Kontakta läkare omedelbart om någon skulle råka svälja en del. 1 1 Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

6 6 Sv Innan du börjar Fjärrkontrollens räckvidd Fjärrkontrollen kan fungera dåligt om: Det finns något som blockerar siktlinjen mellan fjärrkontrollen och enhetens fjärrkontrollsensorn. Direkt solljus eller lysrörsbelysning lyser på fjärrkontrollsensorn. Enheten är placerad nära en apparat som sänder ut infraröda strålar. Enheten manövreras samtidigt som en annan fjärrkontroll med infraröd strålning används. När IR-förlängarfunktionen (sidan 16) eller inlärningsfunktionen (sidan 17) används med TV:ns fjärrkontroll kan räckvidden variera beroende på TV-fjärrkontrollens prestanda. (Räckvidden kan förkortas.) Fjärrkontrollsensor m Fjärrkontrollen Fjärrkontroll 4 MUTE Stänger av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen igen för att återställa ljudet. 5 DIMMER Ändrar ljusstyrkan för indikatorerna på frontpanelen i tre steg. 6 LIP SYNC (AUDIO SYNC) Justerar läppsynkfunktionen. 7 VOLUME Justerar den övergripande volymen inklusive subwoofervolymen. 8 SUBWOOFER VOL Justerar subwoofervolymen (basljud). 9 STATUS Används till att kontrollera statusen för olika inställningar. 1 STANDBY/ON Slår på och stänger av enheten (standbyläge). 2 Knappar för val av apparater/ingångar Växlar ingång för enheten. 3 Ljudinställningsknappar SURROUND Aktiverar/inaktiverar surroundfunktionen. NIGHT Aktiverar/inaktiverar nattfunktionen. AUTO LEVEL CONTROL Aktiverar/inaktiverar funktionen för automatisk volymkontroll. DIALOG Aktiverar och inaktiverar dialogfunktionen.

7 TV BD/DVD STB ANALOG IR OUT Innan du börjar 7 Sv Den bakre panelen TV BD/DVD STB ANALOG 1 Optisk digital ljudingång 1 (sidan 10) Anslut en TV eller annan apparat med en optisk digital ljudutgång. 2 Optisk digital ljudingång 2 (sidan 11) Anslut en BD-, DVD- eller CD-spelare eller annan apparat med en optisk digital ljudutgång. 3 Koaxial digital ljudingång (sidan 11) Anslut en satellitmottagare eller annan apparat med en koaxial digital ljudutgång. IR OUT AC IN 4 Analog ljudingång (sidan 10) (3,5-mm stereominiuttag) Anslut en TV, en bärbar ljudspelare eller annan produkt med analog ljudutgång. 5 IR OUT-kontakt (sidan 16) Anslut den medföljande IR-kabeln när TV:ns fjärrkontroll inte fungerar. 6 AC IN-kontakt Anslut denna kontakt sist. 7 Fästen för väggmontering (sidan 9) Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

8 8 Sv Innan du börjar Frontpanel STANDBY/ON INPUT SELECT VOLUME a b TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG 2 DTS BT AUDIO 1 ustandby/on Slår på och stänger av enheten (standbyläge). 2 INPUT SELECT Växlar ingången. 3 VOLUME +/ Justerar volymen. 4 Indikatorlampor för olika apparater/ ingångar Den indikatorlampa som motsvarar den valda ingången lyser. Grön: TV, BD/DVD, STB Orange: ANALOG 5 SURROUND-indikator Lyser när surround-funktionen är aktiverad. 6 NIGHT-indikator Lyser när nattfunktionen är aktiverad. 7 AUTO LEVEL CONTROL-indikator Lyser när funktionen för automatisk volymkontroll är aktiverad. 8 DIALOG-indikator Lyser när dialogfunktionen är aktiverad. 9 2/DTS-indikator Lyser när något av följande ljudformat matas in. Grön: Dolby Digital Röd: DTS Släckt: PCM BT AUDIO-indikator Lyser vid anslutning till en Bluetoothprodukt. Blinkar när ingen anslutning till en Bluetooth-produkt är upprättad. Blinkar snabbt: Ihopkopplingsläge Blinkar långsamt: Standby-läge för anslutning Fjärrkontrollsensor

9 Installera och ansluta enheten 9 Sv Kapitel 2: Installera och ansluta enheten Innan du ansluter enheten eller ändrar anslutningarna ska strömmen stängas av och strömkabeln dras ur. Kontrollera att alla kablar har anslutits innan du ansluter strömkabeln till vägguttaget. Installera enheten Installera enheten framför TV:n 1 Installera enheten på avstånd från TV:n så att enhetens baksida inte repar TV:n. Observera Om enheten påverkar stativet eller andra delar av TV:n. Montera höjdjusteringsfötterna och justera höjden. Om TV:ns fjärrkontroll inte fungerar som den ska. Installera enheten på avstånd från TV:n. Använd IR-förlängarfunktionen (sidan 16). Montera höjdjusteringsfötterna Om enheten påverkar stativet eller andra delar av TV:n, kan du justera enhetens höjd. Placera vänster och höger justeringsfot på rätt sidor av enheten och fäst dem med de medföljande skruvarna. Försiktighetsåtgärder beträffande att montera höjdjusteringsfötterna Se till att utföra arbetet på en plats utom räckhåll för spädbarn och småbarn, för att undvika kvävningsrisker eller andra olyckor på grund av att delar sväljs. Välj en horisontell yta och utför arbetet på en mjuk yta som en matta och se till att inte spänna skruvarna för hårt, så att inte enheten skadas. L L Montera enheten på en vägg Du kan använda väggmonteringsfästena på baksidan av enheten för att montera enheten på en vägg. R R Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español Viktigt Installera inte enheten på en instabil plats, t.ex. ett instabilt stativ eller en vinklad yta. Enheten kan falla eller välta vilket kan leda till personskador. Enheten är inte magnetiskt skärmad och ska därför inte användas i närheten av en TV eller monitor med katodstrålerör. Placera inte heller produkter som lätt påverkas av magnetism (magnetkort, klockor, videoband etc.) nära enheten. Försiktighetsåtgärder vid väggmontering Enheten är tung så det finns risk att dess vikt kan få att skruvarna att lossna eller att väggmaterialet inte håller så att enheten faller. Se till att väggen där du ska montera enheten är tillräckligt stark för att hålla upp enheten. Montera inte enheten på en vägg av plywood eller med mjuk yta. Monteringsskruvar medföljer ej. Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och som håller för enhetens vikt.

10 10 Sv Installera och ansluta enheten 1 Skaffa skruvar (finns i fackhandeln) som passar i hålen för väggmontering på baksidan av enheten. (25 mm) 4 mm Hål för väggmontering 5 mm 10 mm 2 Skruva in skruvarna i väggen. Skruva in skruvarna tills de sticker ut 3 mm till 4 mm. Skruvar för väggmontering (finns att köpas i fackhandeln) 3 mm till 4 mm 537 mm Häng inte i enheten. Var särskilt försiktig om det gäller barn. Enheten kan falla och gå sönder, vilket kan leda till personskador. Anslut inte in kablar och koppla inte bort kablar medan enheten är monterad på en vägg. Dra kablarna så att inte ben eller något föremål kan fastna i dem. Ansluta till din TV Anslut enheten och TV:n med den medföljande optiska digitala ljudkabeln. För att kunna höra TV-ljudet från den här enheten ska du ansluta den medföljande optiska digitala ljudkabeln. Om TV:n endast har en analog ljudutgång ska du ansluta TV:ns ljudutgång och den här enhetens analoga ljudingång med en ljudkabel som kan köpas i handeln. TV Minst 20 mm 3 Häng upp enheten genom att passa in skruvarna i hålen för väggmontering på baksidan av enheten. Rikta in hålen för väggupphängning på baksidan av enheten mot skruvarna och häng därefter upp enheten på båda skruvarna samtidigt. Optisk digital ljudkabel (medföljer) Ta bort skyddslocket på änden och anslut därefter kabeln samtidigt som du är uppmärksam på hur kontakten är vänd. Analog kabel (finns i fackhandeln) Baksidan IR OUT Viktigt När enheten är monterad på en vägg finns det risk att den faller ner på grund av dess vikt eller monteringsmetod. Var omsorgsfull när du hänger upp enheten så du inte orsakar en olycka. Välj en monteringsplats som är tillräckligt stark för att hålla upp enhetens vikt. Om du är osäker på väggens styrka eller något annat ska du kontakta en yrkesman inom detta område. Pioneer är inte ansvarigt för olyckor eller skador som uppstår på grund av felaktig installation, felaktig användning, modifieringar, katastrofer etc. Om du inte använder kabeln för din TVanslutning kan du använda den för att ansluta din CD-spelare eller andra ljudenheter. TV BD/DVD STB ANALOG Om din TV inte har en digital kontakt ska du ansluta den till den analoga kontakten.

11 IR OUT TV BD/DVD STB ANALOG AC IN Installera och ansluta enheten 11 Sv Observera Vissa TV-apparater har inställningar för digital ljudutmatning. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning. Ställ in TV:n så att dess inbyggda högtalare är avstängda. Om din TV inte har en sådan inställning ska du justera volymen så att den är så låg som möjligt för de inbyggda högtalarna. Anslutningar till externa apparater Du kan ansluta en uppspelningsenhet (BD-, DVD- eller CD-spelare) med en optisk digital ljudutgång eller en satellitmottagare eller annan enhet med en koaxial digital ljudutgång till enheten för att lyssna på ljud från den enheten. Enhetens baksida TV BD/DVD STB ANALOG IR OUT Optisk digital ljudkabel (finns i fackhandeln) BD-spelare eller annan enhet Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare, eller annan enhet Vissa apparaten som kan anslutas har inställningar för digital ljudutmatning. Mer information finns i bruksanvisningen för den specifika uppspelningsapparaten. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español Koaxialkabel för digitalt ljud (finns i fackhandeln) Observera Det går att ansluta en optisk digital ljudkabel med en fyrkantig kontakt till denna enhet. Inget ljud hörs när en MPEG2-AAC-signal (digital sändning) matas in till en digital ljudingång. Om inget ljud hörs ska man ställa in PCM som ljudutmatning på apparaten som är ansluten till den här enhetens digitala ljudingång. Läs i bruksanvisningen för den anslutna apparaten för mer information om hur du ändrar inställningarna.

12 12 Sv Användning Kapitel 3 Användning Mata ut ljud från en produkt ansluten till enheten Följande beskriver de förberedande steg som krävs för att lyssna på ljud från en produkt ansluten till den här enheten. 1 Starta den anslutna produkten. 2 Tryck på ustandby/on eller STANDBY/ ON på fjärrkontrollen för att starta enheten. 3 Tryck på INPUT SELECT eller en knapp för val av ingång på fjärrkontrollen. Växla till önskad ingång och starta uppspelningen på den anslutna produkten. 4 Tryck på VOLUME för att justera volymen. Tryck på MUTE för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på knappen igen eller justera volymen för att avbryta ljudavstängningen. Viktigt När enheten är ansluten till en TV ska du ställa volymen på den lägsta nivån eller stänga av ljudet. Om det går att stänga av ljudet från TV:ns högtalare i TV:ns inställningar ska du göra det. Lyssna på surroundfunktionen Aktivera surroundfunktionen för att lyssna på ljud som har samma realism som liveframträdanden. Standardinställningen är att funktionen är avstängd. Lyssna på ljud på natten Detta läge är lämpligt för att lyssna på filmer och annat innehåll med låg volym nattetid. Standardinställningen är att funktionen är avstängd. 1 Tryck på NIGHT för att aktivera nattfunktionen. När funktionen är aktiverad lyser NIGHTindikatorn grönt. Automatiskt jämna ut skillnader i volymnivån under uppspelning Enheten jämnar automatiskt ut skillnader i volym mellan spår när musik spelas upp i stereo från en bärbar digitala ljudspelare och andra källor. Standardinställningen är att funktionen är avstängd. 1 Tryck på AUTO LEVEL CONTROL för att aktivera funktionen för automatisk volymkontroll. När funktionen är aktiverad lyser AUTO LEVEL CONTROL-indikatorn grönt. Göra det lättare att höra dialogen i filmer och sången i musik Denna funktion förbättrar tydligheten för dialogen i filmer och sången i musik. Standardinställningen är att funktionen är avstängd. 1 Tryck på DIALOG för att aktivera dialogfunktionen. När funktionen är aktiverad lyser DIALOGindikatorn grönt. 1 Tryck på SURROUND för att aktivera surroundfunktionen. När funktionen är aktiverad lyser SURROUND-indikatorn grönt.

13 Användning 13 Sv Justera ljudfördröjningen (LIP SYNC (AUDIO SYNC) ) Justerar ljudfördröjningen så att ljudet synkroniseras med bilden. Standardinställningen är 0. 1 Tryck på LIP SYNC under minst 3 sekunder. Enheten ställs i läget för justering av läppsynkroniseringen. 2 Tryck på VOLUME +/ för att justera fördröjningstiden (tryck på + för att öka fördröjningstiden). Indikatorerna lyser olika beroende på inställningen. Information om enhetens indikatorer finns i Enhetens indikatorer (sidan 18). 3 Tryck på LIP SYNC för att avsluta läget för justering av läppsynkronisering. Automatiskt ställa enheten i standbyläge (automatisk avstängning) Med denna funktion kan enheten automatiskt ställas i standbyläge om ingen signal matas in och 30 minuter förflyter utan att någon funktion utförs. Standardinställningen är att funktionen är aktiverad. 1 Tryck på STANDBY/ON på enheten för att stänga av strömmen. 2 Tryck på ustandby/on under minst 3 sekunder medan du trycker på VOLUME på enheten. När funktionen är aktiverad lyser 2/DTSindikatorn grönt. Utför samma steg igen för att stänga av funktionen. Lyssna på musik från Bluetooth -produkter Det går att trådlöst överföra musik från Bluetooth-produkter och spela upp musiken med den här enheten. Bluetooth-produkt: Mobiltelefon Bluetooth-produkt: Digitala musikspelare Produkter utan Bluetooth-funktion: Digitala musikspelare + Bluetooth-ljudsändare (kan köpas i handeln) Lyssna på musik på Bluetoothprodukter Ihopkoppling av enheten och Bluetoothprodukten (initial registrering) Ihopkoppling krävs för att kunna lyssna på musik från en Bluetooth-produkt med den här enheten. Utför ihopkoppling första gången du använder en Bluetooth-produkt när ihopkopplingsdata har raderats från Bluetooth-produkten. Innan du startar ihopkopplingsprocessen ska du kontrollera att Bluetooth-funktionen på Bluetooth-produkten är aktiverad. Läs i bruksanvisningen för Bluetooth-produkten för mer information. När ihopkopplingsprocessen har utförts behöver den inte göras igen. 1 Tryck på BT AUDIO. BT AUDIO-indikatorn blinkar. 2 Utför ihopkopplingsprocessen på Bluetooth-produkten. När du söker efter enheten från Bluetoothprodukten kan, beroende på typen av Bluetooth-produkt, en lista med anslutna (väntande) produkter visas på Bluetoothproduktens display (namnet som visas på displayen för den här enheten är [SBX- 300]). Med Bluetooth-version 2.0 eller tidigare måste en PIN-kod anges. PIN-koden för den här enheten är BT AUDIO-indikatorn lyser. Kontrollera att ihopkopplingen mellan enheten och Bluetooth-produkten lyckades. Mottagningsräckvidden mellan Bluetoothprodukten och den här enheten är upp till 10 m. (Detta värde gäller vid användning med fri sikt mellan enheterna. Mottagningsräckvidden kan variera beroende på om det finns väggar eller andra konstruktioner mellan enheterna.) Observera Ihopkopplingsmetoden kan variera beroende på typen av Bluetooth-produkt. När 5 minuter har förflutit i ihopkopplingsläge ställs den här enheten i standbyläge för anslutning. Tryck på BT AUDIO på fjärrkontrollen för att utföra ihopkoppling igen. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

14 14 Sv Användning 4 Spela musik på din Bluetooth-produkt. Mer information om hur du spelar upp musik på din Bluetooth-produkt finns i produktens bruksanvisning. Observera Enheten stöder inte AVRCP-funktionen. Enheten stöder inte profilen Mono Headset (handsfreeprofil). Det går inte att styra Bluetooth-produkter från den här enheten. Endast en Bluetooth-produkt åt gången kan vara ansluten till enheten. Det går inte att ansluta flera enheter. Bluetooth-funktionen kanske inte kan användas beroende på typen av Bluetooth-produkt (för att en Bluetooth-produkt ska kunna spela upp ljud via den här enheten måste Bluetooth-produkten stödja A2DP-profilen). BT AUDIO-indikatorn blinkar om det inte finns någon Bluetooth-anslutning. Ljudet kanske låter avklippt om signaler från andra produkter stör anslutningen. Bluetooth-anslutningen förloras om ett fel inträffar på grund av störningar från en annan produkt som använder samma frekvens, t.ex. en medicinsk produkt, en mikrovågsugn eller en trådlös LANenhet. Om kommunikationen bryts på grund av att det finns något som blockerar siktlinjen mellan Bluetooth-produkten och den här enheten förloras Bluetooth-anslutningen. Stora avstånd mellan Bluetooth-produkten och den här enheten leder till sämre ljudkvalitet och anslutningen förloras om avståndet mellan Bluetooth-produkten och enheten överskrider räckvidden. Om enheten stängs av förloras anslutningen till Bluetooth-produkten. Sound retriever-funktionen* är alltid aktiverad. * En funktion som korrigerar musikdata som komprimerats kraftigt för att möjliggöra uppspelning med bättre ljudkvalitet.

15 Övriga funktioner 15 Sv Kapitel 4 Övriga funktioner Ingen PHASE CONTROL-teknik Främre högtalare Lyssningsposition PHASE CONTROL-teknik Denna enhet utnyttjar PHASE CONTROLteknik. Vid flerkanalsuppspelning på ett hemmabiosystem ruttas LFEsignaler (Low Frequency Effects) och lågfrekvenskomponenter i diverse kanaler till subwoofern eller annan optimal högtalare. Denna ruttningsprocess leder i princip till en frekvens där fasen är fördröjd (gruppfördröjning) vilket leder till problem när lågfrekventa ljud anländer fördröjda eller lågfrekventa ljud upphäver varandra på grund av störningar med andra kanaler. PHASE CONTROL-tekniken i enheten används för att återskapa kraftfullt lågfrekvent ljud som är troget det ursprungliga ljudet. Fasen indikerar tidsförhållandet mellan två ljudvågor. Två ljudvågor sägs vara i fas om deras toppar matchar varandra och faserna sägs vara ur fas om deras toppar inte matchar varandra. När PHASE CONTROL-tekniken används kan den tillhandahålla följande effekter när ljudet spelas upp. Ljudkälla Subwoofer Timingen är fördröjd och ljuden upphäver varandra Rytmen är ur fas och otydlig Dålig kvalitet för lågfrekventa ljud Musikinstrument har ett orealistiskt ljud Med PHASE CONTROL-teknik Främre högtalare Lyssningsposition Ljudkälla Subwoofer Ursprunglig ljudton kan höras Tydlig rytm Lågfrekventa ljud behåller sin kvalitet Musikinstrument har ett realistiskt ljud Observera PHASE CONTROL-tekniken är alltid aktiverad. Faskontrollteknik är ett varumärke som används med produkter som tillhandahåller matchning av fasegenskaper från inspelning till uppspelning baserat på PHASE CONTROLteknikkonceptet som utvecklats av PIONEER. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

16 16 Sv Övriga funktioner IR-förlängarfunktion När TV:ns fjärrkontroll inte fungerar (när enheten är installerad framför TV:n) När enheten installeras framför TV:n kan enheten blockera TV:ns fjärrskontrollsensor så att TV:ns fjärrkontroll inte längre fungerar. När detta inträffar ska du testa om TV:ns fjärrkontroll fungerar med hjälp av de två metoderna nedan. Metod 1: Flytta enheten framåt eller bakåt, till höger eller vänster, eller justera dess höjd. Metod 2: Anslut den medföljande IR-kabeln. Ansluta den medföljande IRkabeln Om TV:ns fjärrkontroll inte fungerar trots att enheten har flyttats ska du använda den medföljande IR-kabeln. 1 Ansluta den medföljande IR-kabeln. 2 Fäst IR-kabeln på enhetens bakre panel. Placera sändaren så att den är riktad mot TV:ns fjärrkontrollsensor. Använd TV:ns fjärrkontroll inom räckvidden för fjärrkontrollsensorn på enheten. Skala av skyddsfilmen på en sida av den medföljande dubbelsidiga tejpen och fäst tejpen på IR-kabeln och skala därefter av skyddsfilmen på den andra sidan och fäst IR-kabeln på enheten. Enhetens baksida TV BD/DVD STB ANALOG Dubbelsidig tejp Fjärrkontrollsensor IR OUT (1) Viktigt Kontrollera att TV:n inte kan styras med TV:ns fjärrkontroll innan du ansluter IR-kabeln. Om kabeln ansluts trots att TV:n kan styras direkt kommer signalerna från TV:ns fjärrkontroll och signalerna från enheten att störa varandra. (2) Observera Information om var TV:ns fjärrkontrollsensor är placerad finns i TV:ns bruksanvisning. Välj en installationsplats som matchar användningsmiljön så bra som möjligt. Torka omsorgsfullt bort damm eller föremål från fästytan. Denna metod kanske inte fungerar för vissa typer av TV-apparater. Prova i sådana fall att ändra enheten placering. IR-förlängarfunktionen är aktiverad även när enheten är avstängd (standbyläge).

17 Övriga funktioner 17 Sv Styra enheten med TV:ns fjärrkontroll Enheten kan lära TV:ns fjärrkontrollfunktioner så att enheten kan styras med TV:ns fjärrkontroll (inlärningsfunktion). Följande tre funktioner kan styras med TV:ns fjärrkontroll. Volym ner Volym upp Ström på/av (standby-läge) Observera Denna funktion kanske inte stöds beroende på TV:ns fjärrkontroll. Om TV:ns fjärrkontroll inte stöds ska du använda fjärrkontrollen som medföljer enheten. 1 Stäng av TV:n. 2 Tryck på STANDBY/ON på enheten för att stänga av strömmen. 3 Tryck på VOLUME under minst 3 sekunder medan du trycker på VOLUME + på enheten. Indikatorerna blinkar grönt och enheten ställs i inställningsläge för fjärrinlärning. 4 Tryck på knappen nedan som motsvarar funktionen som ska läras in. Funktion att lära Knapp på enheten Volym ner VOLUME Indikator som blinkar grönt BD/DVD Volym upp VOLUME + STB ANALOG Växlar mellan ström på och standby ustandby/on TV 5 Tryck på den knapp på TV:ns fjärrkontroll som motsvarar funktionen som ska läras in medan du riktar fjärrkontrollsensorn mot enheten tills indikatorerna ändras från blinkande grönt till tänd. Om inlärningen misslyckas lyser indikatorerna rött. Proceduren återgår automatiskt till steg 4 för att utföra funktionen igen. Om 10 sekunder förflyter medan indikatorerna blinkar återgår proceduren automatiskt till steg 4. 6 Upprepa steg 4 och 5 för att aktivera enheten för att lära alla tre funktioner. 7 Tryck på VOLUME under minst 3 sekunder medan du trycker på VOLUME + på enheten för att avsluta läget för inlärning av fjärrkontroll. När alla indikatorerna släcks ska du ta bort fingrarna från VOLUME + och VOLUME. Enheten ställs i standby-läge. Viktigt Om inlärningen misslyckas ska du utföra funktionen igen medan TV:n är avstängd. Ljuset från TV-skärmen kan påverka inlärningen av fjärrkontrollen. Om samma funktion utförs med en annan TV:s fjärrkontroll (eller andra knappar) efter inlärning, skrivs de gamla funktionerna över med nya. Om du använder fjärrkontrollen när enhetens och TV:ns strömläge inte är samma efter att enheten har lärt in TV:ns strömknapp, fungerar funktionen inte som den ska. Tryck i sådana fall på ustandby/on på enheten så att enhetens och TV:ns strömläge blir samma innan du använder fjärrkontrollen. TV:ns fjärrkontrollsignaler kan tas emot och styra både TV:n och enheten. Gör något av följande. Ställ in TV:n så att dess inbyggda högtalare är avstängda. Ställ in TV:ns volym till den lägsta nivån. Nollställa inlärningsfunktionen 1 Tryck på INPUT SELECT under minst 3 sekunder i inlärningsläge. Indikatorerna blinkar rött och inlärningsfunktionen nollställs. Återställa alla inställningar till standardinställningarna 1 Tryck på ustandby/on under minst 3 sekunder medan du trycker på INPUT SELECT på enheten när enheten är påslagen. Alla indikatorer lyser rött och standardinställningarna återställs. Viktigt De inlärda TV-fjärrkontrollfunktionerna återställs också. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

18 18 Sv Övriga funktioner Indikatorernas funktion Indikatorerna på enheten visas enligt följande beroende på tillståndet när funktionerna utförs. Indikatorfärg Röd Grön Orange TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG DTS BT AUDIO Släckt Volym När VOLUME + trycks tänds indikatorerna orange en efter en. När VOLUME trycks släcks indikatorerna en efter en. När det högsta värdet ställts in lyser 2/DTS-indikatorn rött. VOLUME VOLUME + TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG DTS BT AUDIO Subwoofervolym När SUBWOOFER VOL +/ trycks tänds indikatorerna orange en efter en. När det högsta värdet ställts in lyser 2/DTS-indikatorn rött. När det lägsta värdet ställts in lyser BD/DVD-indikatorn rött. SUBWOOFER-nivå: 0 (Lyser grönt) SUBWOOFER VOL + BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG DTS BT AUDIO SUBWOOFER VOL SUBWOOFER-nivå: 0 (Lyser grönt) TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG 2 DTS AAC

19 Övriga funktioner 19 Sv MUTE När MUTE trycks blinkar indikatorerna orange. STATUS TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG 2 DTS BT AUDIO När STATUS trycks indikeras på/av-statusen för diverse inställningar av indikatorerna (när en inställning är aktiverad lyser motsvarande indikator grönt). När inlärningsfunktionen är aktiverad STANDBY/ON VOLUME VOLUME + TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL LIP SYNC (AUDIO SYNC) DIALOG DTS BT AUDIO TV- och BD/DVD-indikatorerna lyser alltid grönt. När VOLUME +/ trycks lyser STB/ANALOG- till DIALOG-indikatorerna orange eller släcks för att ange fördröjningstiden för läppsynkronisering. När det högsta värdet ställts in lyser DIALOG-indikatorn rött. VOLUME TV BD/DVD STB SURROUND NIGHT AUTO LEVEL ANALOG CONTROL DIALOG VOLUME + DTS När automatisk avstängning är aktiverad BT AUDIO Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

20 20 Sv Annan information och felsökning Kapitel 5 Annan information och felsökning Felsökning Felaktig hantering uppfattas ofta som fel på enheten. Om du tror att det har uppstått något fel på enheten ska du kontrollera nedanstående punkter. Ibland kan felet ligga i en annan komponent. Kontrollera övriga komponenter och elektriska apparater som används. Om problemet inte kan rättas till med hjälp av instruktionerna nedan, bör du lämna in enheten till närmaste auktoriserade Pioneer-serviceverkstad för reparation. Ljud Problem Kontrollera Åtgärd ydet hörs inget ljud. yljudet matas inte ut ordentligt. Är kablarna korrekt anslutna? yanslut kabeln korrekt enligt de anslutna enheterna (sidan 11). ysätt i kabeln ordentligt och hela vägen in ytorka av eventuell smuts från anslutningskontakten och -uttaget. Är ljudkabeln skadad? Byt ut sladden om den är trasig. Är de anslutna komponenterna Se bruksanvisningen för de anslutna komponenterna och kontrollera korrekt inställda? sedan exempelvis inställningarna för volym, ingång och högtalare. Övrigt Problem Kontrollera Åtgärd Strömmen kan inte sättas Är strömkabeln ordentligt yanslut strömkabeln ordentligt till eluttaget. på. ansluten? ydra ur strömkabeln, vänta några sekunder och anslut sedan strömkabeln igen. Strömmen till enheten stängs av automatiskt. Om den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad stängs enhetens ström av automatiskt. Kontrollera inställningen för den automatiska avstängningsfunktionen (sidan 13). Enheten kan inte styras. Dra ur strömkabeln, vänta några sekunder och anslut sedan strömkabeln igen. Kan inte styras med fjärrkontrollen. Mina inställningar har tagits bort. Jag vill justera indikatorernas ljusstyrka. Indikatorerna för ingångar blinkar rött. Enheten blir varm under användning. Använder du fjärrkontrollen Använd inom 7 meter från fjärrstyrningssensorn. från en punkt för långt bort från enheten? Är batteriet urladdat? Byt batteriet (sidan 5). ykopplade du bort strömkabeln medan enheten var påslagen? yhar det varit strömavbrott? Vänta minst 10 sekunder efter att enhetens visning har släckts och se sedan till att trycka på ustandby/on på enheten eller på strömknappen på fjärrkontrollen innan du kopplar bort strömkabeln. Var särskilt försiktig när strömkabeln är ansluten till strömuttaget på en annan enhet eftersom den här enheten då stängs av tillsammans med den andra enheten. Tryck på DIMMER på fjärrkontrollen och välj önskad ljusstyrka. Före användning ska du dra ur strömkabeln, vänta några sekunder och sedan ansluta strömkabeln igen. Om problemet inte löses ska du kontakta Pioneers center för kundsupport. Höljets temperatur kan stiga en aning under användning beroende på användningsmiljön. Detta är inte ett tecken på något fel så du kan fortsätta använda enheten utan att oroa dig.

21 Annan information och felsökning 21 Sv Varumärken och licenser Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Licenstillverkad under följande amerikanska patent: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 samt andra utfärdade patent och patent under behandling i USA och andra delar av världen. DTS, symbolen, & DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken & DTS Digital Surround och DTS-logotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ordmärket Bluetooth och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. PIONEER CORPORATION använder sådana ordmärken under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare. Viktigt om radiovågor Denna enhet använder radiovågor på 2,4 GHz, vilket är ett band som används av andra trådlösa system (se listan nedanför). För att förhindra brus eller avbruten kommunikation, använd inte enheten i närheten av sådana enheter, eller se till att dessa enheter är avstängda under användning. Sladdlösa telefoner Sladdlösa faxmaskiner Mikrovågsugnar Enheter med trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) Trådlösa AV-enheter Trådlösa handkontroller för spel Hjälpmedel som använder sig av mikrovågor Vissa babyvakter Andra, mindre vanliga, produkter kan använda sig av samma frekvens: Stöldskyddssystem Amatörradiostationer (HAM) Logistikhanteringssystem för lagerverksamhet Detekteringssystem för tåg eller utryckningsfordon Observera Om det uppstår störningar på TV-bilden, finns möjligheten att en trådlösa Bluetooth-produkt eller denna enhet (inklusive produkter som stöds av den här enheten) orsakar signalstörningar för antenningången på din TV, video, satellitmottagare, etc. Öka i detta fall avståndet mellan antenningången och den trådlösa Bluetoothprodukten eller denna enhet (inklusive produkter som stöds av den här enheten). Om det är något som hindrar signalerna mellan denna enhet (inklusive enheter som stöds av den här enheten) och produkten utrustad med trådlös Bluetooth-teknik (till exempel en metalldörr, betongvägg eller isoleringsmaterial innehåller folie), kan du behöva ändra placeringen av ditt system för att förhindra signalbrus och störningar. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

22 22 Sv Annan information och felsökning Användningens omfattning Användningen av denna enhet är begränsad till hemmabruk. (Överföringsavstånd kan minskas beroende på kommunikationsmiljö). På följande platser kan det vara svårare eller omöjligt att ta emot radiovågor vilket kan avbryta eller stoppa ljudet: I armerade betongbyggnader eller stål- eller järnkonstruktioner. I närheten av möbler i metall. I en folkmassa eller nära en byggnad eller ett hinder. På en plats exponerad för magnetfält, statisk elektricitet eller störningar från radiovågor av radioutrustning som använder samma frekvensband (2,4 GHz) som denna enhet, till exempel en trådlös 2,4 GHz-LAN-enhet (IEEE802.11b/g) eller en mikrovågsugn. Om du bor i ett tätbefolkat bostadsområde (lägenhet, radhus, etc.) och om din grannes mikrovågsugn är placerad nära din dator, kan du uppleva störningar från radiovågor. I så fall ska du flytta enheten till en annan plats. När mikrovågsugnen inte används kommer det inte finnas några störningar. Reflektioner från radiovågor Radiovågorna som mottas av denna enhet inkluderar radiovågor som kommer direkt från produkten som är utrustad med trådlös Bluetooth-teknik (direkta vågor) och vågor som kommer från olika riktningar på grund av reflektionspunkter på väggar, möbler och byggnader (reflekterade vågor). De reflekterade vågorna (på grund av hinder och reflekterande föremål) ger ytterligare en mängd reflekterade vågor samt variation i mottagningens styrka beroende på platsen. Om ljudet inte kan tas emot på rätt sätt på grund av detta fenomen, prova att flytta produkten utrustad med trådlös Bluetooth-teknik. Notera också att ljudet kan avbrytas på grund av de reflekterade vågorna när en person passerar eller närmar sig utrymmet mellan denna enhet och produkten utrustad med trådlös Bluetooth-teknik. Försiktighetsåtgärder beträffande anslutningar till produkter som stöds av denna enhet Slutför anslutningar för alla produkter som stöds av denna enhet, inklusive alla ljudkablar och strömkablar innan du ansluter dem till denna enhet. När du har slutfört anslutningar till denna enhet, ska du kontrollera ljud- och strömkablarna för att kontrollera att de inte är ihoptvinnade. När du kopplar bort denna enhet ska du kontrollera att det finns tillräckligt arbetsutrymme i det omgivande området. När du ändrar anslutningarna för ljudkablar eller andra kablar för produkter som stöds av denna enhet, ska du kontrollera att det finns tillräckligt arbetsutrymme i det omgivande området.

23 Bilaga 23 Sv Kapitel 6 Bilaga Specifikationer Enhet Allmänt Effektbehov AC 100 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz Strömförbrukning 36 W I standbyläge Mindre än 0,5 W Utan höjdjusteringsfötterna monterade: 900 mm 86 mm (framsida) 121 mm Dimensioner (B H D) * Höjd vid baksidan: 70 mm Med höjdjusteringsfötterna monterade: 900 mm 106 mm (framsida) 121 mm * Höjd vid baksidan: 90 mm Nettovikt 4,3 kg Temperatur i användarmiljön 5 C till 35 C Fuktighet i användarmiljön 85 % eller mindre Ingångar/uttag DIGITAL IN (OPTISK) Optiskt uttag x 2 Koaxial digital ingång RCA-kontakt x1 Analog ingång 3,5-mm stereominiuttag x 1 IR OUT 2,5-mm miniuttag x 1 De främre kanalerna Praktisk maximal uteffekt Total 130 W Framsida 30 W + 30 W (10 % THD, 4 Ω) Subwoofer 35 W + 35 W (10 % THD, 4 Ω) Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español Bluetooth Version Ver EDR Transmissionsuteffekt Klass 2 Understödd profil A2DP PIN-kod 0000

24 24 Sv Bilaga Högtalare Framsida Typ Högtalare Märkimpedans Frekvensintervall för uppspelning Stängd låda 6,6 cm (kontyp) 4 Ω 100 Hz till 20 khz Subwoofer Typ Basreflextyp Högtalare 7,7 cm (kontyp) 2 Märkimpedans 4 Ω Frekvensintervall för uppspelning 45 Hz till 2 khz Specifikationerna och utformningen av denna produkt kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra produktnamn, tekniknamn och företagsnamn som finns i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PIONEER eller deras respektive företag.

25 Bilaga 25 Sv Underhåll Hantering av enheten Vid leverans av enheten Spara den ursprungliga kartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten ska du, för maximalt skydd, packa den som den ursprungligen packades i fabriken. Håll yttre ytor rena Använd inte flyktiga vätskor som insektsspray i närheten av enheten. Torkning med starkt tryck kan skada ytan. Låt inte gummi- eller plastprodukter vara i kontakt med enheten under en längre tid. Placering Placera inte systemet ovanpå en TV eller färgskärm. Håll den också på avstånd från kassettbandspelare och andra produkter som lätt påverkas av magnetism. Undvik följande platser: Platser med direkt solljus Fuktiga platser eller där ventilationen är dålig Extremt varma ställen Platser där det förekommer vibrationer Utrymmen med mycket damm eller cigarettrök Platser där det förekommer sot, ånga eller värme (i kök etc.) Placera inga föremål på enheten Placera inga föremål ovanpå enheten. Ventilationshålen får inte blockeras. Ställ inte systemet på mattor med mycket ludd, sängar, soffor etc. eller inlindad i tyg eller liknande när det ska användas. Om du gör det kan värmen inte komma ut genom ventilationsöppningarna vilket kan medföra att systemet skadas. Utsätt inte systemet för värme. Placera inte enheten ovanpå en förstärkare eller annan produkt som genererar värme. Om du installerar enheten i ett skåp eller liknande ska den placeras på en hylla nedanför förstärkaren för att undvika den värme som förstärkare och andra ljudapparater alstrar. Om kondens Om enheten plötsligt flyttas från en kall plats in i ett varmt rum (på vintern till exempel) eller om temperaturen plötsligt höjs i det rum där enheten står, till exempel på grund av ett värmeelement, kan vattendroppar (kondens) bildas inuti enheten (på mekaniska delar och linsen). När kondens har bildats fungerar inte enheten korrekt och uppspelning är inte möjlig. Låt enheten stå i rumstemperatur i 1 eller 2 timmar med strömmen påslagen (tiden beror på hur mycket kondens som bildats). Vattendropparna kommer att dunsta bort och sedan fungerar enheten igen. Kondens kan också förekomma på sommaren om enheten till exempel står i luftströmmen från ett luftkonditioneringsaggregat.. I så fall ska du flytta på enheten. Rengöring av enheten Dra ur stickkontakten från eluttaget när du rengör systemet. Rengör systemet med en mjuk trasa. Om smutsen är svår att få bort kan du hälla lite neutralt rengöringsmedel utspätt i fem till sex delar vatten på en mjuk trasa. Sprit, thinner, bensen, insektsmedel och liknande kan få tryck och färg att flagna. Om föremål av gummi eller plast är i kontakt med systemet långa stunder i sträck kan höljet skadas. Om du använder trasor eller liknade med kemiska impregneringsmedel ska produktens varningstext läsas noga. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español

26 Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC Manufacturer: PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa , Japan EU Representative s: Pioneer Europe NV Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium English: Hereby, Pioneer, declares that this SBX-300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Suomi: Pioneer vakuuttaa täten että SBX-300 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Nederlands: Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel SBX-300 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG Dansk: Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr SBX-300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF Deutsch: Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses SBX-300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi) Ελληνικά: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SBX-300 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ Français: Par la présente Pioneer déclare que l appareil SBX-300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Italiano: Con la presente Pioneer dichiara che questo SBX-300 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Svenska: Härmed intygar Pioneer att denna SBX-300 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Español: Por medio de la presente Pioneer declara que el SBX-300 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

27 Português: Pioneer declara que este SBX-300 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Pioneer tímto prohlašuje, že tento SBX-300 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES Eesti: Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme SBX-300 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Magyar: Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a SBX-300 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Ar šo Pioneer deklarē, ka SBX-300 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis SBX-300 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Malti: Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan SBX-300 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC Pioneer izjavlja, da je ta SBX-300 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Prin prezenta, Pioneer declara ca acest SBX-300 este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU. С настоящето, Pioneer декларира, че този SBX-300 отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC. Polski: Niniejszym Pioneer oświadcza, że SBX-300 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC Norsk: Pioneer erklærer herved at utstyret SBX-300 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Íslenska: Hér með lýsir Pioneer yfir því að SBX-300 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC Hrvatski: Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj SBX-300 u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC. Svenska Dansk Suomi Italiano Nederlands Español Pioneer týmto vyhlasuje, že SBX-300 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. R-TTE-24L_C1_En

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-E11S/RX-E12B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1301-003A

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SBX-B30. Soundbarhögtalare. Music Speaker Base. Music Speaker Base Music Speaker Base per TV Music Speaker Base Base Sonido.

SBX-B30. Soundbarhögtalare. Music Speaker Base. Music Speaker Base Music Speaker Base per TV Music Speaker Base Base Sonido. SBX-B30 Soundbarhögtalare Music Speaker Base Music Base sonore Speaker musicale Base Tasokaiutin Music Speaker Base Music Speaker Base per TV Music Speaker Base Base Sonido Акустическая платформа Svenska

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver SPH-DA120 Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-451-53 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-2000 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Digital Movie 50 / 50 SE

Digital Movie 50 / 50 SE FIN SWE Digital Movie 50 / 50 SE KÄYTTÖOHJE Bruksanvisning 1 Suomi Tervetuloa pure music -maailmaan Olemme iloisia, että olet valinnut itsellesi Canton-tuotteen. Siinä yhdistyvät korkealaatuiset komponentit

Lisätiedot

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi TH-S5 Consists of XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C and SP-THS7S

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Kumilevylaakerit / Bärlager

Kumilevylaakerit / Bärlager Äänen- ja tärinäneristykseen vakiotuotevalikoimassae on tarjolla erilaisia tuotteita. Nämä jakautuvat kahteen päätuoteperheeseen - kumilevylaakereihin sekä tärinäneristimiin. Lisäksi ääneneristykseen tuotevalikoimassae

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922

Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922 Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922 Läs den här bruksanvisningen först! Bästa kund, Vi hoppas att du kommer att få ut maximalt av produkten som har tillverkats av högteknologiska

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D7 Består av XV-THD7, SP-THD7W, SP-THD7F, SP-THD7C och SP-THD7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin DPP-FPHD1 SE FI Bruksanvisning Innan du använder den här skrivaren bör du läsa igenom den här manualen noggrant och sedan spara den som framtida referens.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D701S/RX-D702B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1437-004A

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8506 GXB1 2960311045_SV/100415.1633

Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8506 GXB1 2960311045_SV/100415.1633 Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8506 GXB1 2960311045_SV/100415.1633 Vänligen läs den här användarmanualen först! Kära kund, Tack för att du har valt en Beko-produkt. Vi hoppas att

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Laatikossa pitää olla seuraavat osat 1-4 Förpackningen skall innehålla följande delar 1-4 1. EBS painevesipumppu EBS tryckvattenpump 2. Painekello

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

Torktumlare. Bruksanvisningen SV FI DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/260116.0924

Torktumlare. Bruksanvisningen SV FI DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/260116.0924 Torktumlare Bruksanvisningen DPY 8405 GXHB2 SV FI 2960311100_SV/260116.0924 Vänligen läs den här användarmanualen först! Kära kund, Tack för att du har valt en Beko-produkt. Vi hoppas att din produkt,

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X Bruksanvisning Mikrovågsugn Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X SV Kära kund! Innan vi går vidare skulle vi vilja tacka dig för att du valt vår produkt. Vi är säkra på att denna moderna, funktionella

Lisätiedot