DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]"

Transkriptio

1 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN]

2 Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet ATT OBSERVERA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: 1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje. 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. FORSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. Att observera Nätströmsknapp ( STANDBY/ON) Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Strömbrytaren kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen STANDBY/ON Huomautus STANDBY/ON-näppäin! Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen ( STANDBY/ON) asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä. Forsigtig STRØMAFBRYDER! ( STANDBY/ON) Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med STANDBY/ ON Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. ATT OBSERVERA Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. HUOMAUTUS Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. G-1 FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet.

3 Att observera: Ordentlig ventilation Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 3 cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Huomautus: Riittävä ilmanvaihto Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 3 cm avoin tila sivuista Päällä: 5 cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer Minst 15 cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere XV-C5SL Framsida Edessä Forside Stativhöjd: minst 5 cm Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän Standhøjde de 5 cm eller mere Golv Lattia Gulv Illustrationen ovan visar horisontell montering. För andra monteringar, placera apparaten enligt illustrationen ovan och tillåt tillräckligt med utrymme runt den. Yllä olevassa kuvassa laite on sijoitettu vaakatasoon. Sijoita laite myös muissa asennuksissa yllä olevan kuvan mukaisesti ja jätä riittävästi tilaa laitteen ympärille. Illustrationen ovenfor viser kassen installeret vandret. Når de andre installationer skal udføres, skal apparatet placeres som på illustrationen ovenfor, og der skal være tilstrækkeligt med plads rundt om apparatet. G-2

4 VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASS 1 LASERPRODUKT 2. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda inne i enheten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. 3. VIKTIGT: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och spärren urkopplad. Utsätt dig ej för strålen. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT. 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse for stråling. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT. 1. LUOKAN 1 LASERLAITE 2. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa. 3. HUOM: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus ei toimi tai ohitetaan. 4. PLACERING AF MÆRKATER: ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET. G-3

5 Medföljande tillbehör Kontrollera att du har fått alla följande tillbehör som skall medfölja. Kontakta din återförsäljare omedelbart, om något tillbehör fattas. Audio/videokabel (gul/vit/röd) ( 1) Fjärrkontroll ( 1) Batterier R6P(SUM-3)/AA(15F) ( 2) Stativ ( 1) Hölje ( 1) Om denna bruksanvisning Informationen på displayen och detaljerna för OSD-menyn (On Screen Display) anges inom klamrar [ ] i denna bruksanvisning. Skivor som kan användas för varje driftfunktion anges med följande ikoner: Säkerhetsföreskrifter Observera om nätkabeln När du är bortrest eller inte är hemma av andra skäl under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. En mycket liten strömmängd (0,7 W) förbrukas alltid, så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. När du lossar nätkabelns kontakt från vägguttaget, skall du alltid fatta i kontakten, aldrig i själva nätkabeln. Hantera aldrig nätkabeln med våta händer! Undvik fukt, vatten och damm Ställ inte apparaten på fuktiga eller dammiga platser. Om vätska kommer in i apparaten, skall du stänga av apparaten och lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Kontakta därefter återförsäljaren. Om du använder apparaten i detta tillstånd, finns det risk för brand och elstötar. Undvik höga temperaturer Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmeelement. Observera om placeringen Välj en plats som är plan, torr och varken för varm eller kall, mellan 5 C och 35 C. Lämna ett lämpligt avstånd mellan denna apparat och TVmottagaren. Använd inte apparaten på en plats som utsätts för vibrationer. För att förhindra felfunktion Det finns inga delar inne i apparaten som du själv kan åtgärda. Om något fel uppstår, skall du lossa nätkabelns kontakt och kontakta din återförsäljare. Stick inte in några metallföremål som till exempel ståltråd, hårnålar eller mynt i apparaten. Blockera inte ventilationsöppningarna. Om dessa blockeras kan apparaten skadas. Rengöring av höljet Använd en mjuk duk. Följ gällande anvisningar om du använder kemiskt behandlade dukar. Använd inte bensol, thinner eller andra organiska lösningsmedel eller desinfektionsmedel. Sådana kan leda till deformering eller missfärgning. Innehåll Medföljande tillbehör... 1 Om denna bruksanvisning... 1 Säkerhetsföreskrifter... 1 Före användning... 2 Om skivor... 2 Förberedelser... 4 Anslutningar... 4 Installation... 6 Användning av fjärrkontrollen... 8 Grundläggande manövrering Att sätta på/stänga av apparaten Iordningsställande Grundläggande skivspelning Återupptagande av skivspelning Variabel skivspelningshastighet Att hitta början av en scen eller melodi Avancerade funktioner Spelning från en viss punkt Ändring av spelordningen Repeterad skivspelning Byte av språk, ljud och scenvinkel Speciella bild/ljudeffekter Menyradens funktioner Spelning av MP3-skivor Användning Spela JPEG-skivor Om JPEG-skivor Grundläggande funktioner Visa bilder kontinuerligt (diabildsvisningsläge) Ändring av grundinställningarna Inställning av valmöjligheter Begränsad skivspelning för barn Ytterligare information Namn på delar och kontroller Felsökning Tekniska data Tillägg A: Landskodlista för barnspärr Tillägg B: Tabell över språk och deras förkortningar Tillägg C: Tabell för digital utgångssignal Tillägg D: Ordlista Svenska Före användning Förberedelser Grundläggande manövrering Avancerade funktioner Spelning av MP3-skivor Spela JPEGskivor Ändring av grundinställningarna Ytterligare information 1

6 Före användning Svenska Före användning Om skivor Skivtyper som kan spelas Skivor med följande märkningar kan spelas med denna apparat. DVD VIDEO SVCD Video CD Audio CD VIDEO DVD-logotypen är ett varumärke. Apparaten kan också spela följande skivtyper: Skivor av typen DVD-R, DVD-RW och +RW, inspelade i formatet DVD VIDEO och som har slutbehandlats. Skivor av typen CD-R och CD-RW, inspelade i formatet SVCD, video-cd eller audio-cd och som har slutbehandlats. Skivor av typen CD-R och CD-RW, inspelade i formatet MP3 och som överensstämmer med formatet ISO 9660 (se sidan 26 för ytterligare upplysningar). CD-R- och CD-RW-skivor som har spelats in med JPEG i enlighet med ISO 9660-formatet (se sidan 26 för ytterligare information). OBSERVERA Om en skiva blir smutsig, repig eller skev, eller på grund av skivans inbyggda egenskaper eller konditionerna vid inspelningen, kan det ta avsevärd tid för apparaten att avläsa innehållet, eller att apparaten inte alls kan spela sådana skivor. Denna apparat kan spela ljudsignaler som finns inspelade på skivtyperna MIX-MODE CD, CD-G, CD- EXTRA och CD TEXT. Regionkoder för DVD VIDEO Denna apparat kan spela DVD VIDEO-skivor, vars regionkodnummer innehåller siffran 2. Exempel på DVD VIDEO-skivor som kan spelas: ALL Skivor som inte kan spelas Apparaten kan inte spela de skivtyper som räknas upp här nedan. Om du försöker att spela en sådan skiva, kan störningar som uppstår skada högtalarna. Skivtypen DVD-RW inspelad i VR-formatet DVD-ROM, DVD-RAM, DVD AUDIO, CD-ROM, PHOTO CD och SACD Dessutom kan apparaten inte spela: Skivor som inte har slutbehandlats Skivor med oregelbunden form eller skivor som har tejp, etiketter eller klister på endera etikettsidan eller spelsidan. Spelning av sådana skivor kan skada apparaten. Digitala ljudformat Denna apparat kan använda följande digitala ljudformat (se Ordlista på sidan 44 för beskrivningar av varje ljudformat): Linjär PCM, flerkanalers MPEG, Dolby Digital och DTS (Digital Theater Systems) OBSERVERA Beroende på apparatens inställning för [DIGITAL AUDIO OUTPUT], kan det hända att digitala signaler inte kan matas ut på samma sätt som när signalerna spelades in på skivan. Se DIGITAL AUDIO OUTPUT på sidan 34 för ytterligare upplysningar. För att kunna spela DTS-inkodade DVD VIDEO-skivor eller DTS-inkodade audio-cd-skivor på rätt sätt, skall du ansluta denna apparat till en förstärkare med en inbyggd DTS-dekoder. Om denna apparat är ansluten till en förstärkare utan en DTS-dekoder, kommer ljudet att bli förvrängt. Observera om skivor För vissa DVD VIDEO-skivor startar apparaten spelning automatiskt när skivan sätts in. Bilder kan ibland bli dåliga eller brusiga på grund av felaktigheter i själva skivan. För vissa skivor kan det vara omöjligt att utföra vissa manövreringar som beskrivs i denna bruksanvisning. OBSERVERA Apparatens regionkod är tryckt på apparatens undersida. Färgsystemformat Denna apparat är till för PAL-systemet, men kan också spela skivor inspelade med NTSC-systemet, vars regionkodnummer innehåller siffran 2. Observera att NTSC-videosignalen på en skiva omvandlas till en PAL-signal innan den matas ut. 2

7 Före användning Skötsel och hantering av skivor Om en skiva blir smutsig, dammig, repig eller skev, kan både ljud och bild försämras. Var därför försiktig vid hantering av dina skivor. Svenska Hantering Vidrör inte skivornas platta ytor. Du får inte skada vare sig etikettsidan eller spelsidan, inte sätta fast papper eller använda någon typ av klister. Förvaring av skivor Förvara dina skivor i sina skyddsaskar. Om du travar skivor ovanpå varandra utan att använda deras skyddsaskar, kan de skadas. Lägg inte skivor på platser, där de kan utsättas för direkt solljus, eller där luftfuktigheten eller temperaturen är hög. Undvik att lämna skivor i en bil! Före användning Rengöring av skivor Torka av med en mjuk och torr duk. Torka av från mitten och ut mot kanten. Om det är svårt att rengöra en skiva, kan du torka av den med en duk som har fuktats med vatten. Använd aldrig skivrengöringsmedel, bensin, tvättsprit eller några antistat-sprayer. Anmärkningar om upphovsrätt Kontrollera gällande upphovsrättslagar i ditt land innan du spelar in från DVD VIDEO-, SVCD-, Video CD-, ljud- CD-, MP3- och JPEG-skivor. Inspelning av upphovsrättsmaterial kan överträda upphovsrättslagar. Denna apparat innehåller teknik för upphovsrättsskydd, som är skyddad av särskilda amerikanska patent, samt andra intellektuella äganderätter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Användning av denna teknik för upphovsrättsskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation och gäller här endast för utnyttjande i hemmet och annat begränsat tittande, såvida inte särskilt har auktoriserats av Macrovision Corporation. Försök till så kallad omvänd engineering eller isärtagande är förbjudet. 3

8 Förberedelser Svenska Förberedelser Anslutningar Innan du börjar använda apparaten, skall du ansluta den till en TV-mottagare och/eller förstärkare. Innan du börjar med anslutningarna Anslut inte nätkabeln förrän alla andra anslutningar är klara. Anslut direkt mellan utgången VIDEO OUT på apparaten och videoingången på din TV-mottagare. Om du ansluter mellan VIDEO OUT på denna apparat och en TV-mottagare via en videobandspelare, kan det uppstå problem när du vill spela en kopieringsskyddad skiva. Det kan också uppstå problem, om du ansluter denna apparat till en integrerad TV/videoanläggning. När du använder en separat inhandlad kabel, kontrollera att dess storlek, flexibilitet och kontaktens storlek stämmer överens med gällande krav. Om den inte gör det, kanske inte höljet kan fästas fast. För anslutning, montera apparaten och ställ in DIRECTION-brytaren (riktning) på apparatens baksida i enlighet med monteringen (se sidan 6). OBSERVERA När denna anslutning används, skall du sätta väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR i läge COMP./RGB. Om din TV-mottagare har en monoljudingång i stället för stereo, måste du använda en särskilt inköpt audiokabel som omvandlar stereoljudets utgång till monoljud. B Anslutning till en TV-mottagare med SCART-ingång Du kan njuta av apparaten genom att helt enkelt ansluta den till din TV-mottagare med en 21-stifts SCART-kabel. TV-mottagare Denna apparat IN SCART-kabel (medföljer inte) I följande beskrivning kan TV-mottagare bytas ut mot monitor eller projektor. Namn på uttag som används för andra apparater, kan skilja sig från de namn som används i den följande beskrivningen. Se sidan 6 för information om hur höljet sätts fast. Anslutning till en TV-mottagare De följande avsnitten A och B beskriver TVanslutningar, där endast en TV-mottagare har anslutits till denna apparat, så att du kommer att höra ljudet från TV-mottagaren. A Anslutning till en vanlig TV-mottagare TV-mottagare VIDEO AUDIO RIGHT LEFT Väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR Se OBSERVERA här nedan. Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens OBSERVERA Vid denna anslutning måste du ställa in väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR korrekt i enlighet med din TV-mottagare. Se nedan för ytterligare information. Anslut inte flera apparater till flera utgångar. Audio/ videokabel (medföljer) Denna apparat Gul Röd Vit Röd Vit Gul Ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR (videosignalväljare) i enlighet med din TV COMP./RGB Y/C VIDEO SIGNAL SELECTOR Väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR Se OBSERVERA här nedan. Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens 4 Om din TV endast accepterar den sammansatta videosignalen, ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR på COMP./RGB. On din TV accepterar Y/C-signaler, ställ in väljaren på Y/C, så att du kan njuta av bättre bildkvalitet. S VIDEO visas på displayen. Om din TV accepterar RGB-signaler, ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR på COMP./RGB.

9 Förberedelser CAnslutning till extra yttre ljudutrustning Digital apparat AUDIO RIGHT LEFT Svenska Anslutning till en stereoförstärkare/receiver Anslut mellan denna apparats utgång AUDIO OUT (LEFT/RIGHT) och någon linjeingång (till exempel AUX, DVD, CD, etc.) på en förstärkare eller receiver. AUDIO (DVD) IN RIGHT LEFT Förstärkare eller receiver Optisk digitalkabel (medföljer inte) Koaxial digitalkabel Audiokabel (medföljer inte) (medföljer inte) Denna apparat Röd Vit Vit Audiokabel (medföljer inte) Röd Denna apparat Avlägsna skyddslocket när du ska använda DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget. Förlora inte det borttagna skyddslocket. När DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget inte används, särr tillbaka skyddslocket i uttaget. Förberedelser Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens OBSERVERA Ljud som har spelats in på DTS-inkodade DVD VIDEOskivor eller DTS-inkodade audio-cd-skivor, utmatas inte från den analoga utgången (AUDIO OUT LEFT/RIGHT) på denna apparat. Anslutning till en digital ljudanordning Du kan lyssna till förbättrad kvalitet genom att ansluta apparatens DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)- uttag till en digital ingång på en förstärkare, o.s.v., med hjälp av en optisk eller koaxial digitalkabel. Skivans digitala ljudsignal överförs direkt från apparaten. Om den anslutna digitala ljudutrustningen är en Dolby Digital eller DTS-dekoder eller förstärkare med en inbyggd dekoder, kan du lyssna till högkvalitativt surroundljud. OBSERVERA Anslut apparaten och den digitala ljudanordningen med en optisk digitalkabel eller en koaxial digitalkabel. Vi rekommenderar att du inte använder de digitala uttagen för kopiering. Vid inspelning från ljud (DVD VIDEO, SVCD, video-cd eller audio-cd) som spelas på denna apparat, skall du spela in via de analoga uttagen. För vissa skivor kan det hända att inget ljud matas ut från utgången DIGITAL OUT. I detta fall skall du göra en analog anslutning. Gör ett korrekt val för [DIGITAL AUDIO OUTPUT] i valmöjligheterna för [AUDIO], i överensstämmelse med den anslutna ljudapparaten. Om du inte ställer in [DIGITAL AUDIO OUTPUT] korrekt, kan kraftiga störningar uppstå från högtalarna, vilket kan skada dem (se sidan 34). 5

10 Förberedelser Svenska Förberedelser Anslutning av nätkabeln När alla audio/videoanslutningar har utförts, skall du sätta in nätkabelns kontakt i ett vägguttag. Kontrollera att båda kontakterna har satts in ordentligt. Då börjar STANDBY-indikatorn lysa röd. Varning Lossa nätkabelns kontakt: - om du inte skall använda apparaten under en längre tid. - innan du rengör apparaten. - innan du flyttar apparaten. Du skall inte: - ansluta eller lossa nätkabelns kontakt med våta händer. - dra i själva nätkabeln när du lossar den, därför att detta kan skada kabeln och leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Anmärkningar Installation Du kan välja en av följande fyra installationer. Ställ in DIRECTION-brytaren (riktningsbrytare) på apparatens baksida i enlighet med din installation. Ställ in DIRECTION-brytaren under standby-läge. När du ställer in DIRECTION-brytaren med apparaten påslagen, stäng av och sätt på den. Se sidan 38 för DIRECTIONbrytarens placering. Sätta fast höljet Kombinera de anslutna kablarna och strömkabeln, placera dem sedan på apparatens ena sida. Sätt fast höljet så att inte kablarna kläms. Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbytt till en ny. Avlägsna höljet Dra i höljet med märket något nedtryckt. Horisontell installation Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. DIRECTION 1 2 6

11 VVertikal installation Var säker på att installera apparaten med -märket på apparaten inriktat med 5-märket på stativet, och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 2. Förberedelser Ställ in apparaten med fjärrsensorn riktad mot dig. Om fjärrsensorn är placerad imotsatt riktning, fungerar inte fjärrkontrollenheten. Installation på väggen Ta av klistermärkena på apparatens undersida, och häng upp apparaten på skruvarna. Skjut apparaten nedåt för att säkra den. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. Svenska DIRECTION DIRECTION ,2mm Förberedelser 10mm OBSERVERA Installera inte apparaten i motsattt riktning utan att passa in markeringarna med varandra. Apparaten är felinriktad från stativet. Var säker på att du håller i själva apparaten och inte stativet, när du flyttar apparaten. Om du håller i stativet, kan apparaten lossna. Installera inte apparaten vertikalt utan att sätta fast stativet. Apparaten kan falla ned. Installation med framsidan uppåt Var säker på att installera apparaten med -märket på apparaten inriktat med 5-märket på stativet, och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. DIRECTION 1 2 Fjärrsensor OBSERVERA Installera inte apparaten i motsattt riktning utan att passa in markeringarna med varandra. Apparaten är felinriktad från stativet. Var säker på att du håller i själva apparaten och inte stativet, när du flyttar apparaten. Om du håller i stativet, kan apparaten lossna. Installera inte apparaten med framsidan uppåt utan att sätta fast stativet. Apparaten kan falla ned. 4-5mm 178mm Montera två separat inhandlade skruvar på väggen i samma höjd. VARNINGAR: Apparaten väger ungefär 1,7 kg. När du använder dess knappar, utsätts den för extra tryck i nedåtgående riktning. Därför måste aktsamhet iakttagas när apparaten sätts fast på väggen för att förebygga olyckor som kan orsakas av att apparaten ramlar ner från väggen. Skruvarna som behövs för fastsättningen medföljer inte. Använd skruvar som är kompatibla med pelaren eller väggens styrka och material. Försiktighet måste brukas för val av väggplacering för apparaten. Personal eller apparaten kan skadas om apparaten är placerad på en plats som stör daglig aktivitet, eller en plats mot vilken användarna lätt kan stöta sina kroppar och huvuden. Undvik placering över sängar, soffor, vattenbehållare, diskhoar, o.s.v. eller i en korridor. Häng inte i apparaten eller klättra upp på den. Om apparaten faller ner, koppla från nätsladden genast. Kontakta sedan din återförsäljare. Om du använder apparaten i detta läge lan den orsaka elektrisk chock eller brand. 7

12 Svenska Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Insättning av batterier Öppna batterifackets lock och sätt in de två medföljande batterierna R6P(SUM-3)/AA(15F)i fjärrkontrollen enligt polaritetsmärkningarna ( + och ) inne i facket. Sätt därefter tillbaka locket. Fjärrkontrollsensor Rikta den främre kanten av fjärrkontrollen så rakt som möjligt mot fjärrkontrollsensorn. Manöveromfånget (ca. 5 meter) kan bli kortare, om du manövrerar den från en vinklad position. Illumineringslampan blinkar några sekunder när apparaten tar emot fjärrsignalen från fjärrkontrollen. Fjärrkontrollsensor Förberedelser Illumineringslampa Vid normal användning räcker batterierna i ca. sex månader. Om fjärrkontrollen börjar fungera fel, skall batterierna bytas ut. Föreskrifter för säker användning av batterier Följ nedanstående föreskrifter för säker användning av batterier. Om de inte används på rätt sätt, kan deras livslängd förkortas, de kan spricka eller deras innehåll kan börja läcka ut. Tag bort batterierna från fjärrkontrollen, om den inte skall användas under en längre tid. Batterier, som har tagit slut, skall tas bort och göras av med på föreskrivet sätt. Lämna aldrig tomma batterier kringslängda, tag aldrig isär dem, blanda dem inte med andra sopor och kasta dem inte i en förbränningsugn. Vidrör aldrig vätska som har läckt ut från ett batteri. Vid batteribyte skall du inte blanda nya och använda batterier eller batterier av olika typ. 8

13 TV STANDBY/ON Använda fjärrkontrollen för TV:n Du kan driva din TV med fjärrkontrollen. TV - DVDbrytare Sifferknappar TV/VIDEO CANCEL AMP VOL Förberedelser Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. JVC 01, 23, SHARP 06 24, 25 SONY 07 KONKA 40 TCL 41 LG (GOLDSTAR) 18 THOMSON 26 MAGNAVOX 02 TOSHIBA 08,14 MITSUBISHI 03 ZENITH 09 5 Släpp upp TV/VIDEO - CANCEL. 6 Pröva att driva din TV genom att trycka på TV STANDBY/ON. Om din TV sätts på eller stängs av, har du lyckats med att ställa in kontrollsignalen. Följande knappar kan användas för att driva TV:n. Ställ in TV - DVD-brytaren på TV för att kunna använda 5/ (CH+, CH ), 2/3 (VOL, VOL+), TV/ VIDEO - CANCEL och sifferknapparna för TV:n. TV DVD Svenska Förberedelser Ställa in fjärrkontrollen för användning med TV:n 1 Ställ in TV - DVD-brytaren på TV. 2 Håll in TV/VIDEO - CANCEL tills steg 4 har genomförts. 3 Ange din TV's tillverkarkod från listan nedan med hjälp av sifferknapparna (0-9). Exepel för en JVC TV: För att ange tillverkarkod 01 :Tryck på 0, sedan 1. Tips Vid leverans är apparatens tillverkarkod inställd på JVC (01). 4 Tryck på. VOL- TV TV/VIDEO CANCEL TV1 1 CH + CH - ~ TV0 0 MUTING +10 TV-/-- 10 VOL+ Sätter på eller stänger av TV:n. Växlar TV:ns ingångsläge mellan TV och VIDEO. Väljer TV-kanalerna direkt. * För vissa TV-apparater, fungerar nedtryckning av +10 som 100+, medan 10 fungerar som knapp, ifall din TV kräver att man trycker in -knappen efter val av kanalnummer. Dämpar TV-ljudet Byter TV-kanal. Ställer in TV-volymen. Lista över tillverkarkoder Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. AIWA 36 MIVAR 29 BEIJING 22 NEC 20 CCE 02 NOBLEX 22 CHANGHONG 34 NOKIA 31 DAEWOO 17, 37 PANASONIC 04, 11 FERGUSON 27 PEONY 34, 38, 39 FINLUX 30 PHILCO 10, 17, 21 FUNAI 32 PHILIPS 02 GRADIENTE 15, 20 RCA 05 GRUNDIG 19 SAMSUNG 12, 33, HITACHI 10 34, 35 ITT 28 SANYO 13, 16 JINXING 38 SEARS 13 OBSERVERA Om det finns mer än en kod för tillverkaren av din TV, prova dem en och en till s du hittar den rätta. Kontrollera volymen på en JVCförstärkare eller -mottagare Du kan kontrollera volymen på en JVC-förstärkare eller - mottagare genom att använda AMP VOL +/ -knapparna på fjärrkontrollen. När du trycker på AMP VOL +höjs förstärkarens eller mottagarens ljudvolym, och AMP VOL nedtryckning av AMP VOL -knappen sänker den. 9

14 Grundläggande manövrering Svenska STANDBY-indikator Illumineringslampa NOW READING Meddelanderuta Grundläggande manövrering STANDBY/ON CHOICE TV - DVDbrytare STANDBY/ ON 5/ /2/3 DIMMER NOW READING (Apparaten avläser skivans information.) REGION CODE ERROR! (Regionkoden för DVD VIDEO-skivan överensstämmer inte med apparatens kod. Skivan kan inte spelas.) EJECT LOADING NO DISC OBSERVERA Även om du stänger av apparaten, avskärs inte apparaten helt från nätströmmen så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. Detta tillstånd kallas för beredskapsläget. I detta läge förbrukar apparaten en mycket liten strömmängd. Obs! TV DVD Kontrollera att TV - DVD-brytaren på fjärrkontrollen är inställd på DVD när du använder 5/ /2/3 och sifferknapparna för att styra apparaten. Om ikonen för ogiltig manövrering Om du trycker på en knapp och apparaten inte accepterar detta kommando, tänds i TV-rutan. Det händer ibland att kommandon inte accepteras, även om inte tänds. Observera att vissa manövreringar kanske inte accepteras. Vissa skivor kan till exempel inte tillåta snabbflyttning framåt/bakåt eller spelning med slowmotion. Att sätta på/stänga av apparaten Tryck på STANDBY/ON på fjärrkontrollen eller på STANDBY/ ON på apparatens framsida. STANDBY-indikatorn på frontpanelen, som lyser rött när apparaten är i beredskapsläge, släcks och illumineringslampan tänds. Iordningsställande När du sätter på apparaten för första gången efter inköpet, visas följande meddelande i TV-rutan. EXECUTE DVD PLAYER SETUP? - BASIC PICTURE/AUDIO SETTING YES - PRESS NO - CANCEL Genom att följa anvisningarna här nedan, kan du välja språk för displayen, TV-monitortyp och digitalutgång, innan du börjar använda apparaten. 1 Tryck på. Den första sidan för DVD PLAYER SET UP visas. Snabbmenyn för [ON SCREEN LANGUAGE] är redan öppen. DVD PLAYER SET UP SELECT MENU LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SUBTITLE ON SCREEN LANGUAGE ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH FRENCH GERMAN USE 5 23 TO SELECT, USE TO CONFIRM Valmöjligheter för ON SCREEN LANGUAGE Öppningsdisplayen visas i TV-rutan och följande meddelanden kan visas i den nedre kanten av öppningsdisplayen. 10

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-E11S/RX-E12B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1301-003A

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin DPP-FPHD1 SE FI Bruksanvisning Innan du använder den här skrivaren bör du läsa igenom den här manualen noggrant och sedan spara den som framtida referens.

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-424-097-52(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D701S/RX-D702B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1437-004A

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkintä. Virranilmaisin syttyy. Kytkin toimii nyt

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVP5140 DVP5142. User manual. Thank you for choosing Philips.

DVD VIDEO PLAYER DVP5140 DVP5142. User manual. Thank you for choosing Philips. DVD VIDEO PLAYER DVP5140 DVP5142 User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Bruksanvisning. Käyttöohjeet

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Bruksanvisning. Käyttöohjeet 2-541-629-42 (1) D-NE520 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI Atrac CD Walkman Portable CD Player Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink. Sony Corporation

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

Användarhandbok. User manual Käyttöopas. DVD Recorder. Visit us at for service support. Gör din egen DVD Oman DVD-levyn luominen

Användarhandbok. User manual Käyttöopas. DVD Recorder. Visit us at  for service support. Gör din egen DVD Oman DVD-levyn luominen DVD Recorder DVDR610 DVDR615 DVDR616 Användarhandbok User manual Käyttöopas Visit us at www.p4c.philips.com for service support Gör din egen DVD Oman DVD-levyn luominen 1 1DVDR6xx_Cover_14084 1 9/28/04,

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi Bruksanvisning Kompakt overlockmaskin Product Code (Produktkod): 884-B0 / B03 Käyttöohje Kompakti saumuri Product Code (Tuotekoodi): 884-B0 / B03 Svenska Suomi Läs det här dokumentet innan du använder

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot