DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]"

Transkriptio

1 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN]

2 Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet ATT OBSERVERA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: 1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje. 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. FORSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. Att observera Nätströmsknapp ( STANDBY/ON) Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Strömbrytaren kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen STANDBY/ON Huomautus STANDBY/ON-näppäin! Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen ( STANDBY/ON) asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä. Forsigtig STRØMAFBRYDER! ( STANDBY/ON) Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med STANDBY/ ON Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. ATT OBSERVERA Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. HUOMAUTUS Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. G-1 FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet.

3 Att observera: Ordentlig ventilation Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 3 cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Huomautus: Riittävä ilmanvaihto Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 3 cm avoin tila sivuista Päällä: 5 cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer Minst 15 cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere XV-C5SL Framsida Edessä Forside Stativhöjd: minst 5 cm Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän Standhøjde de 5 cm eller mere Golv Lattia Gulv Illustrationen ovan visar horisontell montering. För andra monteringar, placera apparaten enligt illustrationen ovan och tillåt tillräckligt med utrymme runt den. Yllä olevassa kuvassa laite on sijoitettu vaakatasoon. Sijoita laite myös muissa asennuksissa yllä olevan kuvan mukaisesti ja jätä riittävästi tilaa laitteen ympärille. Illustrationen ovenfor viser kassen installeret vandret. Når de andre installationer skal udføres, skal apparatet placeres som på illustrationen ovenfor, og der skal være tilstrækkeligt med plads rundt om apparatet. G-2

4 VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASS 1 LASERPRODUKT 2. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda inne i enheten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. 3. VIKTIGT: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och spärren urkopplad. Utsätt dig ej för strålen. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT. 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse for stråling. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT. 1. LUOKAN 1 LASERLAITE 2. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa. 3. HUOM: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus ei toimi tai ohitetaan. 4. PLACERING AF MÆRKATER: ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET. G-3

5 Medföljande tillbehör Kontrollera att du har fått alla följande tillbehör som skall medfölja. Kontakta din återförsäljare omedelbart, om något tillbehör fattas. Audio/videokabel (gul/vit/röd) ( 1) Fjärrkontroll ( 1) Batterier R6P(SUM-3)/AA(15F) ( 2) Stativ ( 1) Hölje ( 1) Om denna bruksanvisning Informationen på displayen och detaljerna för OSD-menyn (On Screen Display) anges inom klamrar [ ] i denna bruksanvisning. Skivor som kan användas för varje driftfunktion anges med följande ikoner: Säkerhetsföreskrifter Observera om nätkabeln När du är bortrest eller inte är hemma av andra skäl under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. En mycket liten strömmängd (0,7 W) förbrukas alltid, så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. När du lossar nätkabelns kontakt från vägguttaget, skall du alltid fatta i kontakten, aldrig i själva nätkabeln. Hantera aldrig nätkabeln med våta händer! Undvik fukt, vatten och damm Ställ inte apparaten på fuktiga eller dammiga platser. Om vätska kommer in i apparaten, skall du stänga av apparaten och lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Kontakta därefter återförsäljaren. Om du använder apparaten i detta tillstånd, finns det risk för brand och elstötar. Undvik höga temperaturer Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmeelement. Observera om placeringen Välj en plats som är plan, torr och varken för varm eller kall, mellan 5 C och 35 C. Lämna ett lämpligt avstånd mellan denna apparat och TVmottagaren. Använd inte apparaten på en plats som utsätts för vibrationer. För att förhindra felfunktion Det finns inga delar inne i apparaten som du själv kan åtgärda. Om något fel uppstår, skall du lossa nätkabelns kontakt och kontakta din återförsäljare. Stick inte in några metallföremål som till exempel ståltråd, hårnålar eller mynt i apparaten. Blockera inte ventilationsöppningarna. Om dessa blockeras kan apparaten skadas. Rengöring av höljet Använd en mjuk duk. Följ gällande anvisningar om du använder kemiskt behandlade dukar. Använd inte bensol, thinner eller andra organiska lösningsmedel eller desinfektionsmedel. Sådana kan leda till deformering eller missfärgning. Innehåll Medföljande tillbehör... 1 Om denna bruksanvisning... 1 Säkerhetsföreskrifter... 1 Före användning... 2 Om skivor... 2 Förberedelser... 4 Anslutningar... 4 Installation... 6 Användning av fjärrkontrollen... 8 Grundläggande manövrering Att sätta på/stänga av apparaten Iordningsställande Grundläggande skivspelning Återupptagande av skivspelning Variabel skivspelningshastighet Att hitta början av en scen eller melodi Avancerade funktioner Spelning från en viss punkt Ändring av spelordningen Repeterad skivspelning Byte av språk, ljud och scenvinkel Speciella bild/ljudeffekter Menyradens funktioner Spelning av MP3-skivor Användning Spela JPEG-skivor Om JPEG-skivor Grundläggande funktioner Visa bilder kontinuerligt (diabildsvisningsläge) Ändring av grundinställningarna Inställning av valmöjligheter Begränsad skivspelning för barn Ytterligare information Namn på delar och kontroller Felsökning Tekniska data Tillägg A: Landskodlista för barnspärr Tillägg B: Tabell över språk och deras förkortningar Tillägg C: Tabell för digital utgångssignal Tillägg D: Ordlista Svenska Före användning Förberedelser Grundläggande manövrering Avancerade funktioner Spelning av MP3-skivor Spela JPEGskivor Ändring av grundinställningarna Ytterligare information 1

6 Före användning Svenska Före användning Om skivor Skivtyper som kan spelas Skivor med följande märkningar kan spelas med denna apparat. DVD VIDEO SVCD Video CD Audio CD VIDEO DVD-logotypen är ett varumärke. Apparaten kan också spela följande skivtyper: Skivor av typen DVD-R, DVD-RW och +RW, inspelade i formatet DVD VIDEO och som har slutbehandlats. Skivor av typen CD-R och CD-RW, inspelade i formatet SVCD, video-cd eller audio-cd och som har slutbehandlats. Skivor av typen CD-R och CD-RW, inspelade i formatet MP3 och som överensstämmer med formatet ISO 9660 (se sidan 26 för ytterligare upplysningar). CD-R- och CD-RW-skivor som har spelats in med JPEG i enlighet med ISO 9660-formatet (se sidan 26 för ytterligare information). OBSERVERA Om en skiva blir smutsig, repig eller skev, eller på grund av skivans inbyggda egenskaper eller konditionerna vid inspelningen, kan det ta avsevärd tid för apparaten att avläsa innehållet, eller att apparaten inte alls kan spela sådana skivor. Denna apparat kan spela ljudsignaler som finns inspelade på skivtyperna MIX-MODE CD, CD-G, CD- EXTRA och CD TEXT. Regionkoder för DVD VIDEO Denna apparat kan spela DVD VIDEO-skivor, vars regionkodnummer innehåller siffran 2. Exempel på DVD VIDEO-skivor som kan spelas: ALL Skivor som inte kan spelas Apparaten kan inte spela de skivtyper som räknas upp här nedan. Om du försöker att spela en sådan skiva, kan störningar som uppstår skada högtalarna. Skivtypen DVD-RW inspelad i VR-formatet DVD-ROM, DVD-RAM, DVD AUDIO, CD-ROM, PHOTO CD och SACD Dessutom kan apparaten inte spela: Skivor som inte har slutbehandlats Skivor med oregelbunden form eller skivor som har tejp, etiketter eller klister på endera etikettsidan eller spelsidan. Spelning av sådana skivor kan skada apparaten. Digitala ljudformat Denna apparat kan använda följande digitala ljudformat (se Ordlista på sidan 44 för beskrivningar av varje ljudformat): Linjär PCM, flerkanalers MPEG, Dolby Digital och DTS (Digital Theater Systems) OBSERVERA Beroende på apparatens inställning för [DIGITAL AUDIO OUTPUT], kan det hända att digitala signaler inte kan matas ut på samma sätt som när signalerna spelades in på skivan. Se DIGITAL AUDIO OUTPUT på sidan 34 för ytterligare upplysningar. För att kunna spela DTS-inkodade DVD VIDEO-skivor eller DTS-inkodade audio-cd-skivor på rätt sätt, skall du ansluta denna apparat till en förstärkare med en inbyggd DTS-dekoder. Om denna apparat är ansluten till en förstärkare utan en DTS-dekoder, kommer ljudet att bli förvrängt. Observera om skivor För vissa DVD VIDEO-skivor startar apparaten spelning automatiskt när skivan sätts in. Bilder kan ibland bli dåliga eller brusiga på grund av felaktigheter i själva skivan. För vissa skivor kan det vara omöjligt att utföra vissa manövreringar som beskrivs i denna bruksanvisning. OBSERVERA Apparatens regionkod är tryckt på apparatens undersida. Färgsystemformat Denna apparat är till för PAL-systemet, men kan också spela skivor inspelade med NTSC-systemet, vars regionkodnummer innehåller siffran 2. Observera att NTSC-videosignalen på en skiva omvandlas till en PAL-signal innan den matas ut. 2

7 Före användning Skötsel och hantering av skivor Om en skiva blir smutsig, dammig, repig eller skev, kan både ljud och bild försämras. Var därför försiktig vid hantering av dina skivor. Svenska Hantering Vidrör inte skivornas platta ytor. Du får inte skada vare sig etikettsidan eller spelsidan, inte sätta fast papper eller använda någon typ av klister. Förvaring av skivor Förvara dina skivor i sina skyddsaskar. Om du travar skivor ovanpå varandra utan att använda deras skyddsaskar, kan de skadas. Lägg inte skivor på platser, där de kan utsättas för direkt solljus, eller där luftfuktigheten eller temperaturen är hög. Undvik att lämna skivor i en bil! Före användning Rengöring av skivor Torka av med en mjuk och torr duk. Torka av från mitten och ut mot kanten. Om det är svårt att rengöra en skiva, kan du torka av den med en duk som har fuktats med vatten. Använd aldrig skivrengöringsmedel, bensin, tvättsprit eller några antistat-sprayer. Anmärkningar om upphovsrätt Kontrollera gällande upphovsrättslagar i ditt land innan du spelar in från DVD VIDEO-, SVCD-, Video CD-, ljud- CD-, MP3- och JPEG-skivor. Inspelning av upphovsrättsmaterial kan överträda upphovsrättslagar. Denna apparat innehåller teknik för upphovsrättsskydd, som är skyddad av särskilda amerikanska patent, samt andra intellektuella äganderätter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Användning av denna teknik för upphovsrättsskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation och gäller här endast för utnyttjande i hemmet och annat begränsat tittande, såvida inte särskilt har auktoriserats av Macrovision Corporation. Försök till så kallad omvänd engineering eller isärtagande är förbjudet. 3

8 Förberedelser Svenska Förberedelser Anslutningar Innan du börjar använda apparaten, skall du ansluta den till en TV-mottagare och/eller förstärkare. Innan du börjar med anslutningarna Anslut inte nätkabeln förrän alla andra anslutningar är klara. Anslut direkt mellan utgången VIDEO OUT på apparaten och videoingången på din TV-mottagare. Om du ansluter mellan VIDEO OUT på denna apparat och en TV-mottagare via en videobandspelare, kan det uppstå problem när du vill spela en kopieringsskyddad skiva. Det kan också uppstå problem, om du ansluter denna apparat till en integrerad TV/videoanläggning. När du använder en separat inhandlad kabel, kontrollera att dess storlek, flexibilitet och kontaktens storlek stämmer överens med gällande krav. Om den inte gör det, kanske inte höljet kan fästas fast. För anslutning, montera apparaten och ställ in DIRECTION-brytaren (riktning) på apparatens baksida i enlighet med monteringen (se sidan 6). OBSERVERA När denna anslutning används, skall du sätta väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR i läge COMP./RGB. Om din TV-mottagare har en monoljudingång i stället för stereo, måste du använda en särskilt inköpt audiokabel som omvandlar stereoljudets utgång till monoljud. B Anslutning till en TV-mottagare med SCART-ingång Du kan njuta av apparaten genom att helt enkelt ansluta den till din TV-mottagare med en 21-stifts SCART-kabel. TV-mottagare Denna apparat IN SCART-kabel (medföljer inte) I följande beskrivning kan TV-mottagare bytas ut mot monitor eller projektor. Namn på uttag som används för andra apparater, kan skilja sig från de namn som används i den följande beskrivningen. Se sidan 6 för information om hur höljet sätts fast. Anslutning till en TV-mottagare De följande avsnitten A och B beskriver TVanslutningar, där endast en TV-mottagare har anslutits till denna apparat, så att du kommer att höra ljudet från TV-mottagaren. A Anslutning till en vanlig TV-mottagare TV-mottagare VIDEO AUDIO RIGHT LEFT Väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR Se OBSERVERA här nedan. Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens OBSERVERA Vid denna anslutning måste du ställa in väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR korrekt i enlighet med din TV-mottagare. Se nedan för ytterligare information. Anslut inte flera apparater till flera utgångar. Audio/ videokabel (medföljer) Denna apparat Gul Röd Vit Röd Vit Gul Ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR (videosignalväljare) i enlighet med din TV COMP./RGB Y/C VIDEO SIGNAL SELECTOR Väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR Se OBSERVERA här nedan. Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens 4 Om din TV endast accepterar den sammansatta videosignalen, ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR på COMP./RGB. On din TV accepterar Y/C-signaler, ställ in väljaren på Y/C, så att du kan njuta av bättre bildkvalitet. S VIDEO visas på displayen. Om din TV accepterar RGB-signaler, ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR på COMP./RGB.

9 Förberedelser CAnslutning till extra yttre ljudutrustning Digital apparat AUDIO RIGHT LEFT Svenska Anslutning till en stereoförstärkare/receiver Anslut mellan denna apparats utgång AUDIO OUT (LEFT/RIGHT) och någon linjeingång (till exempel AUX, DVD, CD, etc.) på en förstärkare eller receiver. AUDIO (DVD) IN RIGHT LEFT Förstärkare eller receiver Optisk digitalkabel (medföljer inte) Koaxial digitalkabel Audiokabel (medföljer inte) (medföljer inte) Denna apparat Röd Vit Vit Audiokabel (medföljer inte) Röd Denna apparat Avlägsna skyddslocket när du ska använda DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget. Förlora inte det borttagna skyddslocket. När DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget inte används, särr tillbaka skyddslocket i uttaget. Förberedelser Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens OBSERVERA Ljud som har spelats in på DTS-inkodade DVD VIDEOskivor eller DTS-inkodade audio-cd-skivor, utmatas inte från den analoga utgången (AUDIO OUT LEFT/RIGHT) på denna apparat. Anslutning till en digital ljudanordning Du kan lyssna till förbättrad kvalitet genom att ansluta apparatens DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)- uttag till en digital ingång på en förstärkare, o.s.v., med hjälp av en optisk eller koaxial digitalkabel. Skivans digitala ljudsignal överförs direkt från apparaten. Om den anslutna digitala ljudutrustningen är en Dolby Digital eller DTS-dekoder eller förstärkare med en inbyggd dekoder, kan du lyssna till högkvalitativt surroundljud. OBSERVERA Anslut apparaten och den digitala ljudanordningen med en optisk digitalkabel eller en koaxial digitalkabel. Vi rekommenderar att du inte använder de digitala uttagen för kopiering. Vid inspelning från ljud (DVD VIDEO, SVCD, video-cd eller audio-cd) som spelas på denna apparat, skall du spela in via de analoga uttagen. För vissa skivor kan det hända att inget ljud matas ut från utgången DIGITAL OUT. I detta fall skall du göra en analog anslutning. Gör ett korrekt val för [DIGITAL AUDIO OUTPUT] i valmöjligheterna för [AUDIO], i överensstämmelse med den anslutna ljudapparaten. Om du inte ställer in [DIGITAL AUDIO OUTPUT] korrekt, kan kraftiga störningar uppstå från högtalarna, vilket kan skada dem (se sidan 34). 5

10 Förberedelser Svenska Förberedelser Anslutning av nätkabeln När alla audio/videoanslutningar har utförts, skall du sätta in nätkabelns kontakt i ett vägguttag. Kontrollera att båda kontakterna har satts in ordentligt. Då börjar STANDBY-indikatorn lysa röd. Varning Lossa nätkabelns kontakt: - om du inte skall använda apparaten under en längre tid. - innan du rengör apparaten. - innan du flyttar apparaten. Du skall inte: - ansluta eller lossa nätkabelns kontakt med våta händer. - dra i själva nätkabeln när du lossar den, därför att detta kan skada kabeln och leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Anmärkningar Installation Du kan välja en av följande fyra installationer. Ställ in DIRECTION-brytaren (riktningsbrytare) på apparatens baksida i enlighet med din installation. Ställ in DIRECTION-brytaren under standby-läge. När du ställer in DIRECTION-brytaren med apparaten påslagen, stäng av och sätt på den. Se sidan 38 för DIRECTIONbrytarens placering. Sätta fast höljet Kombinera de anslutna kablarna och strömkabeln, placera dem sedan på apparatens ena sida. Sätt fast höljet så att inte kablarna kläms. Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbytt till en ny. Avlägsna höljet Dra i höljet med märket något nedtryckt. Horisontell installation Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. DIRECTION 1 2 6

11 VVertikal installation Var säker på att installera apparaten med -märket på apparaten inriktat med 5-märket på stativet, och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 2. Förberedelser Ställ in apparaten med fjärrsensorn riktad mot dig. Om fjärrsensorn är placerad imotsatt riktning, fungerar inte fjärrkontrollenheten. Installation på väggen Ta av klistermärkena på apparatens undersida, och häng upp apparaten på skruvarna. Skjut apparaten nedåt för att säkra den. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. Svenska DIRECTION DIRECTION ,2mm Förberedelser 10mm OBSERVERA Installera inte apparaten i motsattt riktning utan att passa in markeringarna med varandra. Apparaten är felinriktad från stativet. Var säker på att du håller i själva apparaten och inte stativet, när du flyttar apparaten. Om du håller i stativet, kan apparaten lossna. Installera inte apparaten vertikalt utan att sätta fast stativet. Apparaten kan falla ned. Installation med framsidan uppåt Var säker på att installera apparaten med -märket på apparaten inriktat med 5-märket på stativet, och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. DIRECTION 1 2 Fjärrsensor OBSERVERA Installera inte apparaten i motsattt riktning utan att passa in markeringarna med varandra. Apparaten är felinriktad från stativet. Var säker på att du håller i själva apparaten och inte stativet, när du flyttar apparaten. Om du håller i stativet, kan apparaten lossna. Installera inte apparaten med framsidan uppåt utan att sätta fast stativet. Apparaten kan falla ned. 4-5mm 178mm Montera två separat inhandlade skruvar på väggen i samma höjd. VARNINGAR: Apparaten väger ungefär 1,7 kg. När du använder dess knappar, utsätts den för extra tryck i nedåtgående riktning. Därför måste aktsamhet iakttagas när apparaten sätts fast på väggen för att förebygga olyckor som kan orsakas av att apparaten ramlar ner från väggen. Skruvarna som behövs för fastsättningen medföljer inte. Använd skruvar som är kompatibla med pelaren eller väggens styrka och material. Försiktighet måste brukas för val av väggplacering för apparaten. Personal eller apparaten kan skadas om apparaten är placerad på en plats som stör daglig aktivitet, eller en plats mot vilken användarna lätt kan stöta sina kroppar och huvuden. Undvik placering över sängar, soffor, vattenbehållare, diskhoar, o.s.v. eller i en korridor. Häng inte i apparaten eller klättra upp på den. Om apparaten faller ner, koppla från nätsladden genast. Kontakta sedan din återförsäljare. Om du använder apparaten i detta läge lan den orsaka elektrisk chock eller brand. 7

12 Svenska Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Insättning av batterier Öppna batterifackets lock och sätt in de två medföljande batterierna R6P(SUM-3)/AA(15F)i fjärrkontrollen enligt polaritetsmärkningarna ( + och ) inne i facket. Sätt därefter tillbaka locket. Fjärrkontrollsensor Rikta den främre kanten av fjärrkontrollen så rakt som möjligt mot fjärrkontrollsensorn. Manöveromfånget (ca. 5 meter) kan bli kortare, om du manövrerar den från en vinklad position. Illumineringslampan blinkar några sekunder när apparaten tar emot fjärrsignalen från fjärrkontrollen. Fjärrkontrollsensor Förberedelser Illumineringslampa Vid normal användning räcker batterierna i ca. sex månader. Om fjärrkontrollen börjar fungera fel, skall batterierna bytas ut. Föreskrifter för säker användning av batterier Följ nedanstående föreskrifter för säker användning av batterier. Om de inte används på rätt sätt, kan deras livslängd förkortas, de kan spricka eller deras innehåll kan börja läcka ut. Tag bort batterierna från fjärrkontrollen, om den inte skall användas under en längre tid. Batterier, som har tagit slut, skall tas bort och göras av med på föreskrivet sätt. Lämna aldrig tomma batterier kringslängda, tag aldrig isär dem, blanda dem inte med andra sopor och kasta dem inte i en förbränningsugn. Vidrör aldrig vätska som har läckt ut från ett batteri. Vid batteribyte skall du inte blanda nya och använda batterier eller batterier av olika typ. 8

13 TV STANDBY/ON Använda fjärrkontrollen för TV:n Du kan driva din TV med fjärrkontrollen. TV - DVDbrytare Sifferknappar TV/VIDEO CANCEL AMP VOL Förberedelser Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. JVC 01, 23, SHARP 06 24, 25 SONY 07 KONKA 40 TCL 41 LG (GOLDSTAR) 18 THOMSON 26 MAGNAVOX 02 TOSHIBA 08,14 MITSUBISHI 03 ZENITH 09 5 Släpp upp TV/VIDEO - CANCEL. 6 Pröva att driva din TV genom att trycka på TV STANDBY/ON. Om din TV sätts på eller stängs av, har du lyckats med att ställa in kontrollsignalen. Följande knappar kan användas för att driva TV:n. Ställ in TV - DVD-brytaren på TV för att kunna använda 5/ (CH+, CH ), 2/3 (VOL, VOL+), TV/ VIDEO - CANCEL och sifferknapparna för TV:n. TV DVD Svenska Förberedelser Ställa in fjärrkontrollen för användning med TV:n 1 Ställ in TV - DVD-brytaren på TV. 2 Håll in TV/VIDEO - CANCEL tills steg 4 har genomförts. 3 Ange din TV's tillverkarkod från listan nedan med hjälp av sifferknapparna (0-9). Exepel för en JVC TV: För att ange tillverkarkod 01 :Tryck på 0, sedan 1. Tips Vid leverans är apparatens tillverkarkod inställd på JVC (01). 4 Tryck på. VOL- TV TV/VIDEO CANCEL TV1 1 CH + CH - ~ TV0 0 MUTING +10 TV-/-- 10 VOL+ Sätter på eller stänger av TV:n. Växlar TV:ns ingångsläge mellan TV och VIDEO. Väljer TV-kanalerna direkt. * För vissa TV-apparater, fungerar nedtryckning av +10 som 100+, medan 10 fungerar som knapp, ifall din TV kräver att man trycker in -knappen efter val av kanalnummer. Dämpar TV-ljudet Byter TV-kanal. Ställer in TV-volymen. Lista över tillverkarkoder Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. AIWA 36 MIVAR 29 BEIJING 22 NEC 20 CCE 02 NOBLEX 22 CHANGHONG 34 NOKIA 31 DAEWOO 17, 37 PANASONIC 04, 11 FERGUSON 27 PEONY 34, 38, 39 FINLUX 30 PHILCO 10, 17, 21 FUNAI 32 PHILIPS 02 GRADIENTE 15, 20 RCA 05 GRUNDIG 19 SAMSUNG 12, 33, HITACHI 10 34, 35 ITT 28 SANYO 13, 16 JINXING 38 SEARS 13 OBSERVERA Om det finns mer än en kod för tillverkaren av din TV, prova dem en och en till s du hittar den rätta. Kontrollera volymen på en JVCförstärkare eller -mottagare Du kan kontrollera volymen på en JVC-förstärkare eller - mottagare genom att använda AMP VOL +/ -knapparna på fjärrkontrollen. När du trycker på AMP VOL +höjs förstärkarens eller mottagarens ljudvolym, och AMP VOL nedtryckning av AMP VOL -knappen sänker den. 9

14 Grundläggande manövrering Svenska STANDBY-indikator Illumineringslampa NOW READING Meddelanderuta Grundläggande manövrering STANDBY/ON CHOICE TV - DVDbrytare STANDBY/ ON 5/ /2/3 DIMMER NOW READING (Apparaten avläser skivans information.) REGION CODE ERROR! (Regionkoden för DVD VIDEO-skivan överensstämmer inte med apparatens kod. Skivan kan inte spelas.) EJECT LOADING NO DISC OBSERVERA Även om du stänger av apparaten, avskärs inte apparaten helt från nätströmmen så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. Detta tillstånd kallas för beredskapsläget. I detta läge förbrukar apparaten en mycket liten strömmängd. Obs! TV DVD Kontrollera att TV - DVD-brytaren på fjärrkontrollen är inställd på DVD när du använder 5/ /2/3 och sifferknapparna för att styra apparaten. Om ikonen för ogiltig manövrering Om du trycker på en knapp och apparaten inte accepterar detta kommando, tänds i TV-rutan. Det händer ibland att kommandon inte accepteras, även om inte tänds. Observera att vissa manövreringar kanske inte accepteras. Vissa skivor kan till exempel inte tillåta snabbflyttning framåt/bakåt eller spelning med slowmotion. Att sätta på/stänga av apparaten Tryck på STANDBY/ON på fjärrkontrollen eller på STANDBY/ ON på apparatens framsida. STANDBY-indikatorn på frontpanelen, som lyser rött när apparaten är i beredskapsläge, släcks och illumineringslampan tänds. Iordningsställande När du sätter på apparaten för första gången efter inköpet, visas följande meddelande i TV-rutan. EXECUTE DVD PLAYER SETUP? - BASIC PICTURE/AUDIO SETTING YES - PRESS NO - CANCEL Genom att följa anvisningarna här nedan, kan du välja språk för displayen, TV-monitortyp och digitalutgång, innan du börjar använda apparaten. 1 Tryck på. Den första sidan för DVD PLAYER SET UP visas. Snabbmenyn för [ON SCREEN LANGUAGE] är redan öppen. DVD PLAYER SET UP SELECT MENU LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SUBTITLE ON SCREEN LANGUAGE ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH FRENCH GERMAN USE 5 23 TO SELECT, USE TO CONFIRM Valmöjligheter för ON SCREEN LANGUAGE Öppningsdisplayen visas i TV-rutan och följande meddelanden kan visas i den nedre kanten av öppningsdisplayen. 10

DVD PLAYER/MEMORY CARD READER DVD-SPELARE/MINNESKORTLASÄRE DVD-SOITIN/MUISTIKORTIN LUKIJA DVD-VIDEOAFSPILLER/LÆSER FOR HUKOMMELSESKORT

DVD PLAYER/MEMORY CARD READER DVD-SPELARE/MINNESKORTLASÄRE DVD-SOITIN/MUISTIKORTIN LUKIJA DVD-VIDEOAFSPILLER/LÆSER FOR HUKOMMELSESKORT DVD PLAYER/MEMORY CARD READER DVD-SPELARE/MINNESKORTLASÄRE DVD-SOITIN/MUISTIKORTIN LUKIJA DVD-VIDEOAFSPILLER/LÆSER FOR HUKOMMELSESKORT XV-NP1SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO VIDEO PLAYER -SPELARE -SOITIN -VIDEOAFSPILLER XV-NSL OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP SUB TITLE ZOOM XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER D RM-SXVE REMOTE CONTROL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi TH-S5 Consists of XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C and SP-THS7S

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

TH-P7 TH-P5 TH-P3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-P7 TH-P5 TH-P3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-P7 Består av XV-THP7, SP-WP7, SP-THP7F, SP-THP7C och SP-THP7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TH-SW9 TH-SW8 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-SW9 TH-SW8 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-SW9 Consists of XV-THSW9, RX-THSW8, SP-PWSW9, SP-THS9F, SP-THS9C

Lisätiedot

TH-A85 TH-A55 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-A85 TH-A55 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-A85 Svenska Suomi Consists of XV-THA85, SP-PWA85, SP-THA85C and SP-THA85F Består

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Bruksanvisning Käyttöohje. Ver. 001-200310. CD-spelare med antiskakfunktion. Modell: CX-CD540. Artikelnr: 38-3000. CD-soitin puskurimuistilla

Bruksanvisning Käyttöohje. Ver. 001-200310. CD-spelare med antiskakfunktion. Modell: CX-CD540. Artikelnr: 38-3000. CD-soitin puskurimuistilla Bruksanvisning Käyttöohje Ver. 001-200310 CD-spelare med antiskakfunktion Modell: CX-CD540 Artikelnr: 38-3000 CD-soitin puskurimuistilla Viktigt Läs bruksanvisningen innan du använder CD-spelaren. Utsätt

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-E11S/RX-E12B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1301-003A

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1)

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1) 4-096-367-32 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1)

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1) 4-096-790-31 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

DVD-/videoreceiver hembio system

DVD-/videoreceiver hembio system 4-55-65-5 DVD-/videoreceiver hembio system Användningsinstruktioner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet FI SE DK PAL DAV-D50E 004 Sony Corporation Säkerhet WARNING VARNING Förhindra eldsvåda och elektriska

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä X-CM52BT-K/-W DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

RX-F10S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-F10S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-F10S Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1163-005A [EN (SW,

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

RV-NB1 POWERED WOOFER CD SYSTEM INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RV-NB1 POWERED WOOFER CD SYSTEM INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG GROUP DOWN Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB1 Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

RV-NB10B/RV-NB10W INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RV-NB10B/RV-NB10W INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB10B/RV-NB10W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Består av XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F och SP-THD51C. Sisältää seuraavat osat: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F ja SP-THD51C

Består av XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F och SP-THD51C. Sisältää seuraavat osat: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F ja SP-THD51C DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D51 Består av XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F och SP-THD51C Sisältää seuraavat

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

Trinitron Digital TV

Trinitron Digital TV AEPcover.fm Page 1 Tuesday, May 14, 2002 8:44 AM 4-206-381-52(1) R Trinitron Digital TV Styrfunktioner Kayttöohje SE FI KD-32NX100AEP 2002 by Sony Corporation Printed in UK AEPcover.fm Page 2 Tuesday,

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

Personal Component System

Personal Component System 3-044-713-53 (1) Personal Component System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI PMC-DR45L 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för

Lisätiedot

RX-D411S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER

RX-D411S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D411S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1572-007A [EN] Varningar, att

Lisätiedot

4-181-486-41(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation

4-181-486-41(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation 4-181-486-41(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisninger SE GB DK FI NO HT-CT350 2010 Sony Corporation 3 VARNING Installera inte enheten där den blir innesluten,

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-096-727-41(4) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D7 Består av XV-THD7, SP-THD7W, SP-THD7F, SP-THD7C och SP-THD7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

DVD-SPELARE BRUKSANVISNING DV276/286-E2M.NA8SLLS_SWE MODELL : DVX276 / DVX286

DVD-SPELARE BRUKSANVISNING DV276/286-E2M.NA8SLLS_SWE MODELL : DVX276 / DVX286 DV276/286-E2M.NA8SLLS_SWE DVD-SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : DVX276 / DVX286 Innan du ansluter, startar eller gör några inställningar av produkten, läs igenom hela den här bruksanvisningen noggrant. VAR

Lisätiedot

Portable CD Player D-NE800. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2003 Sony Corporation

Portable CD Player D-NE800. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2003 Sony Corporation 3-259-970-41 (1) Portable CD Player Bruksanvisning Käyttöohjeet FI SE FI WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

4-181-486-45(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation

4-181-486-45(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation 4-181-486-45(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisninger SE GB DK FI NO HT-CT350 2010 Sony Corporation 3 VARNING Installera inte enheten där den blir innesluten,

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

2-318-868-41 (1) D-NE319/NE320/NE321. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. Atrac CD Walkman. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-868-41 (1) D-NE319/NE320/NE321. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. Atrac CD Walkman. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-318-868-41 (1) D-NE319/NE320/NE321 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI Atrac CD Walkman Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att

Lisätiedot

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä X-SMC22-S X-SMC11-S Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

VARNING: VIKTIGT OM VENTILATION

VARNING: VIKTIGT OM VENTILATION VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-451-53 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-2000 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand

Lisätiedot

X-HM21BT-K/-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä

X-HM21BT-K/-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä X-HM21BT-K/-S CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa http://www.pioneer.fi

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S

X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S Symbol batterier Pb När dessa symboler finns på produkter,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen

Lisätiedot

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 3-043-357-71 (1) CD Radio Cassette-Corder Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI CFD-G30 CFD-G30L CFD-G50 CFD-G50L 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte CD-spelaren för regn och fukt

Lisätiedot

RD-HA3B/RD-HA3W INSTRUCTIONS BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG. Svenska.

RD-HA3B/RD-HA3W INSTRUCTIONS BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG. Svenska. BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM RD-HA3B/RD-HA3W Dansk Svenska Suomi INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1684-010A [EN] Varningar, att observera och övrigt

Lisätiedot

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin DPP-FPHD1 SE FI Bruksanvisning Innan du använder den här skrivaren bör du läsa igenom den här manualen noggrant och sedan spara den som framtida referens.

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

(1) D-NE730. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation

(1) D-NE730. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation 2-653-427-41 (1) D-NE730 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand

Lisätiedot

X-EM22 X-EM12 CD-receiver

X-EM22 X-EM12 CD-receiver X-EM22 X-EM12 CD-receiver CD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot