DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]"

Transkriptio

1 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN]

2 Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet ATT OBSERVERA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: 1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje. 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. FORSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. Att observera Nätströmsknapp ( STANDBY/ON) Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Strömbrytaren kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen STANDBY/ON Huomautus STANDBY/ON-näppäin! Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen ( STANDBY/ON) asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä. Forsigtig STRØMAFBRYDER! ( STANDBY/ON) Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med STANDBY/ ON Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. ATT OBSERVERA Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. HUOMAUTUS Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. G-1 FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet.

3 Att observera: Ordentlig ventilation Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom 3 cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Huomautus: Riittävä ilmanvaihto Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: 3 cm avoin tila sivuista Päällä: 5 cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: 15 cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer Minst 15 cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere XV-C5SL Framsida Edessä Forside Stativhöjd: minst 5 cm Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän Standhøjde de 5 cm eller mere Golv Lattia Gulv Illustrationen ovan visar horisontell montering. För andra monteringar, placera apparaten enligt illustrationen ovan och tillåt tillräckligt med utrymme runt den. Yllä olevassa kuvassa laite on sijoitettu vaakatasoon. Sijoita laite myös muissa asennuksissa yllä olevan kuvan mukaisesti ja jätä riittävästi tilaa laitteen ympärille. Illustrationen ovenfor viser kassen installeret vandret. Når de andre installationer skal udføres, skal apparatet placeres som på illustrationen ovenfor, og der skal være tilstrækkeligt med plads rundt om apparatet. G-2

4 VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASS 1 LASERPRODUKT 2. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda inne i enheten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. 3. VIKTIGT: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och spärren urkopplad. Utsätt dig ej för strålen. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT. 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse for stråling. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT. 1. LUOKAN 1 LASERLAITE 2. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa. 3. HUOM: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus ei toimi tai ohitetaan. 4. PLACERING AF MÆRKATER: ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET. G-3

5 Medföljande tillbehör Kontrollera att du har fått alla följande tillbehör som skall medfölja. Kontakta din återförsäljare omedelbart, om något tillbehör fattas. Audio/videokabel (gul/vit/röd) ( 1) Fjärrkontroll ( 1) Batterier R6P(SUM-3)/AA(15F) ( 2) Stativ ( 1) Hölje ( 1) Om denna bruksanvisning Informationen på displayen och detaljerna för OSD-menyn (On Screen Display) anges inom klamrar [ ] i denna bruksanvisning. Skivor som kan användas för varje driftfunktion anges med följande ikoner: Säkerhetsföreskrifter Observera om nätkabeln När du är bortrest eller inte är hemma av andra skäl under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. En mycket liten strömmängd (0,7 W) förbrukas alltid, så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. När du lossar nätkabelns kontakt från vägguttaget, skall du alltid fatta i kontakten, aldrig i själva nätkabeln. Hantera aldrig nätkabeln med våta händer! Undvik fukt, vatten och damm Ställ inte apparaten på fuktiga eller dammiga platser. Om vätska kommer in i apparaten, skall du stänga av apparaten och lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Kontakta därefter återförsäljaren. Om du använder apparaten i detta tillstånd, finns det risk för brand och elstötar. Undvik höga temperaturer Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmeelement. Observera om placeringen Välj en plats som är plan, torr och varken för varm eller kall, mellan 5 C och 35 C. Lämna ett lämpligt avstånd mellan denna apparat och TVmottagaren. Använd inte apparaten på en plats som utsätts för vibrationer. För att förhindra felfunktion Det finns inga delar inne i apparaten som du själv kan åtgärda. Om något fel uppstår, skall du lossa nätkabelns kontakt och kontakta din återförsäljare. Stick inte in några metallföremål som till exempel ståltråd, hårnålar eller mynt i apparaten. Blockera inte ventilationsöppningarna. Om dessa blockeras kan apparaten skadas. Rengöring av höljet Använd en mjuk duk. Följ gällande anvisningar om du använder kemiskt behandlade dukar. Använd inte bensol, thinner eller andra organiska lösningsmedel eller desinfektionsmedel. Sådana kan leda till deformering eller missfärgning. Innehåll Medföljande tillbehör... 1 Om denna bruksanvisning... 1 Säkerhetsföreskrifter... 1 Före användning... 2 Om skivor... 2 Förberedelser... 4 Anslutningar... 4 Installation... 6 Användning av fjärrkontrollen... 8 Grundläggande manövrering Att sätta på/stänga av apparaten Iordningsställande Grundläggande skivspelning Återupptagande av skivspelning Variabel skivspelningshastighet Att hitta början av en scen eller melodi Avancerade funktioner Spelning från en viss punkt Ändring av spelordningen Repeterad skivspelning Byte av språk, ljud och scenvinkel Speciella bild/ljudeffekter Menyradens funktioner Spelning av MP3-skivor Användning Spela JPEG-skivor Om JPEG-skivor Grundläggande funktioner Visa bilder kontinuerligt (diabildsvisningsläge) Ändring av grundinställningarna Inställning av valmöjligheter Begränsad skivspelning för barn Ytterligare information Namn på delar och kontroller Felsökning Tekniska data Tillägg A: Landskodlista för barnspärr Tillägg B: Tabell över språk och deras förkortningar Tillägg C: Tabell för digital utgångssignal Tillägg D: Ordlista Svenska Före användning Förberedelser Grundläggande manövrering Avancerade funktioner Spelning av MP3-skivor Spela JPEGskivor Ändring av grundinställningarna Ytterligare information 1

6 Före användning Svenska Före användning Om skivor Skivtyper som kan spelas Skivor med följande märkningar kan spelas med denna apparat. DVD VIDEO SVCD Video CD Audio CD VIDEO DVD-logotypen är ett varumärke. Apparaten kan också spela följande skivtyper: Skivor av typen DVD-R, DVD-RW och +RW, inspelade i formatet DVD VIDEO och som har slutbehandlats. Skivor av typen CD-R och CD-RW, inspelade i formatet SVCD, video-cd eller audio-cd och som har slutbehandlats. Skivor av typen CD-R och CD-RW, inspelade i formatet MP3 och som överensstämmer med formatet ISO 9660 (se sidan 26 för ytterligare upplysningar). CD-R- och CD-RW-skivor som har spelats in med JPEG i enlighet med ISO 9660-formatet (se sidan 26 för ytterligare information). OBSERVERA Om en skiva blir smutsig, repig eller skev, eller på grund av skivans inbyggda egenskaper eller konditionerna vid inspelningen, kan det ta avsevärd tid för apparaten att avläsa innehållet, eller att apparaten inte alls kan spela sådana skivor. Denna apparat kan spela ljudsignaler som finns inspelade på skivtyperna MIX-MODE CD, CD-G, CD- EXTRA och CD TEXT. Regionkoder för DVD VIDEO Denna apparat kan spela DVD VIDEO-skivor, vars regionkodnummer innehåller siffran 2. Exempel på DVD VIDEO-skivor som kan spelas: ALL Skivor som inte kan spelas Apparaten kan inte spela de skivtyper som räknas upp här nedan. Om du försöker att spela en sådan skiva, kan störningar som uppstår skada högtalarna. Skivtypen DVD-RW inspelad i VR-formatet DVD-ROM, DVD-RAM, DVD AUDIO, CD-ROM, PHOTO CD och SACD Dessutom kan apparaten inte spela: Skivor som inte har slutbehandlats Skivor med oregelbunden form eller skivor som har tejp, etiketter eller klister på endera etikettsidan eller spelsidan. Spelning av sådana skivor kan skada apparaten. Digitala ljudformat Denna apparat kan använda följande digitala ljudformat (se Ordlista på sidan 44 för beskrivningar av varje ljudformat): Linjär PCM, flerkanalers MPEG, Dolby Digital och DTS (Digital Theater Systems) OBSERVERA Beroende på apparatens inställning för [DIGITAL AUDIO OUTPUT], kan det hända att digitala signaler inte kan matas ut på samma sätt som när signalerna spelades in på skivan. Se DIGITAL AUDIO OUTPUT på sidan 34 för ytterligare upplysningar. För att kunna spela DTS-inkodade DVD VIDEO-skivor eller DTS-inkodade audio-cd-skivor på rätt sätt, skall du ansluta denna apparat till en förstärkare med en inbyggd DTS-dekoder. Om denna apparat är ansluten till en förstärkare utan en DTS-dekoder, kommer ljudet att bli förvrängt. Observera om skivor För vissa DVD VIDEO-skivor startar apparaten spelning automatiskt när skivan sätts in. Bilder kan ibland bli dåliga eller brusiga på grund av felaktigheter i själva skivan. För vissa skivor kan det vara omöjligt att utföra vissa manövreringar som beskrivs i denna bruksanvisning. OBSERVERA Apparatens regionkod är tryckt på apparatens undersida. Färgsystemformat Denna apparat är till för PAL-systemet, men kan också spela skivor inspelade med NTSC-systemet, vars regionkodnummer innehåller siffran 2. Observera att NTSC-videosignalen på en skiva omvandlas till en PAL-signal innan den matas ut. 2

7 Före användning Skötsel och hantering av skivor Om en skiva blir smutsig, dammig, repig eller skev, kan både ljud och bild försämras. Var därför försiktig vid hantering av dina skivor. Svenska Hantering Vidrör inte skivornas platta ytor. Du får inte skada vare sig etikettsidan eller spelsidan, inte sätta fast papper eller använda någon typ av klister. Förvaring av skivor Förvara dina skivor i sina skyddsaskar. Om du travar skivor ovanpå varandra utan att använda deras skyddsaskar, kan de skadas. Lägg inte skivor på platser, där de kan utsättas för direkt solljus, eller där luftfuktigheten eller temperaturen är hög. Undvik att lämna skivor i en bil! Före användning Rengöring av skivor Torka av med en mjuk och torr duk. Torka av från mitten och ut mot kanten. Om det är svårt att rengöra en skiva, kan du torka av den med en duk som har fuktats med vatten. Använd aldrig skivrengöringsmedel, bensin, tvättsprit eller några antistat-sprayer. Anmärkningar om upphovsrätt Kontrollera gällande upphovsrättslagar i ditt land innan du spelar in från DVD VIDEO-, SVCD-, Video CD-, ljud- CD-, MP3- och JPEG-skivor. Inspelning av upphovsrättsmaterial kan överträda upphovsrättslagar. Denna apparat innehåller teknik för upphovsrättsskydd, som är skyddad av särskilda amerikanska patent, samt andra intellektuella äganderätter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Användning av denna teknik för upphovsrättsskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation och gäller här endast för utnyttjande i hemmet och annat begränsat tittande, såvida inte särskilt har auktoriserats av Macrovision Corporation. Försök till så kallad omvänd engineering eller isärtagande är förbjudet. 3

8 Förberedelser Svenska Förberedelser Anslutningar Innan du börjar använda apparaten, skall du ansluta den till en TV-mottagare och/eller förstärkare. Innan du börjar med anslutningarna Anslut inte nätkabeln förrän alla andra anslutningar är klara. Anslut direkt mellan utgången VIDEO OUT på apparaten och videoingången på din TV-mottagare. Om du ansluter mellan VIDEO OUT på denna apparat och en TV-mottagare via en videobandspelare, kan det uppstå problem när du vill spela en kopieringsskyddad skiva. Det kan också uppstå problem, om du ansluter denna apparat till en integrerad TV/videoanläggning. När du använder en separat inhandlad kabel, kontrollera att dess storlek, flexibilitet och kontaktens storlek stämmer överens med gällande krav. Om den inte gör det, kanske inte höljet kan fästas fast. För anslutning, montera apparaten och ställ in DIRECTION-brytaren (riktning) på apparatens baksida i enlighet med monteringen (se sidan 6). OBSERVERA När denna anslutning används, skall du sätta väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR i läge COMP./RGB. Om din TV-mottagare har en monoljudingång i stället för stereo, måste du använda en särskilt inköpt audiokabel som omvandlar stereoljudets utgång till monoljud. B Anslutning till en TV-mottagare med SCART-ingång Du kan njuta av apparaten genom att helt enkelt ansluta den till din TV-mottagare med en 21-stifts SCART-kabel. TV-mottagare Denna apparat IN SCART-kabel (medföljer inte) I följande beskrivning kan TV-mottagare bytas ut mot monitor eller projektor. Namn på uttag som används för andra apparater, kan skilja sig från de namn som används i den följande beskrivningen. Se sidan 6 för information om hur höljet sätts fast. Anslutning till en TV-mottagare De följande avsnitten A och B beskriver TVanslutningar, där endast en TV-mottagare har anslutits till denna apparat, så att du kommer att höra ljudet från TV-mottagaren. A Anslutning till en vanlig TV-mottagare TV-mottagare VIDEO AUDIO RIGHT LEFT Väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR Se OBSERVERA här nedan. Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens OBSERVERA Vid denna anslutning måste du ställa in väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR korrekt i enlighet med din TV-mottagare. Se nedan för ytterligare information. Anslut inte flera apparater till flera utgångar. Audio/ videokabel (medföljer) Denna apparat Gul Röd Vit Röd Vit Gul Ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR (videosignalväljare) i enlighet med din TV COMP./RGB Y/C VIDEO SIGNAL SELECTOR Väljaren VIDEO SIGNAL SELECTOR Se OBSERVERA här nedan. Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens 4 Om din TV endast accepterar den sammansatta videosignalen, ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR på COMP./RGB. On din TV accepterar Y/C-signaler, ställ in väljaren på Y/C, så att du kan njuta av bättre bildkvalitet. S VIDEO visas på displayen. Om din TV accepterar RGB-signaler, ställ in VIDEO SIGNAL SELECTOR på COMP./RGB.

9 Förberedelser CAnslutning till extra yttre ljudutrustning Digital apparat AUDIO RIGHT LEFT Svenska Anslutning till en stereoförstärkare/receiver Anslut mellan denna apparats utgång AUDIO OUT (LEFT/RIGHT) och någon linjeingång (till exempel AUX, DVD, CD, etc.) på en förstärkare eller receiver. AUDIO (DVD) IN RIGHT LEFT Förstärkare eller receiver Optisk digitalkabel (medföljer inte) Koaxial digitalkabel Audiokabel (medföljer inte) (medföljer inte) Denna apparat Röd Vit Vit Audiokabel (medföljer inte) Röd Denna apparat Avlägsna skyddslocket när du ska använda DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget. Förlora inte det borttagna skyddslocket. När DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttaget inte används, särr tillbaka skyddslocket i uttaget. Förberedelser Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens Illustrationen är uppochned. (Undersidan är vänd uppåt.) Se sidan 38 för detaljerad information om kopplingens OBSERVERA Ljud som har spelats in på DTS-inkodade DVD VIDEOskivor eller DTS-inkodade audio-cd-skivor, utmatas inte från den analoga utgången (AUDIO OUT LEFT/RIGHT) på denna apparat. Anslutning till en digital ljudanordning Du kan lyssna till förbättrad kvalitet genom att ansluta apparatens DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)- uttag till en digital ingång på en förstärkare, o.s.v., med hjälp av en optisk eller koaxial digitalkabel. Skivans digitala ljudsignal överförs direkt från apparaten. Om den anslutna digitala ljudutrustningen är en Dolby Digital eller DTS-dekoder eller förstärkare med en inbyggd dekoder, kan du lyssna till högkvalitativt surroundljud. OBSERVERA Anslut apparaten och den digitala ljudanordningen med en optisk digitalkabel eller en koaxial digitalkabel. Vi rekommenderar att du inte använder de digitala uttagen för kopiering. Vid inspelning från ljud (DVD VIDEO, SVCD, video-cd eller audio-cd) som spelas på denna apparat, skall du spela in via de analoga uttagen. För vissa skivor kan det hända att inget ljud matas ut från utgången DIGITAL OUT. I detta fall skall du göra en analog anslutning. Gör ett korrekt val för [DIGITAL AUDIO OUTPUT] i valmöjligheterna för [AUDIO], i överensstämmelse med den anslutna ljudapparaten. Om du inte ställer in [DIGITAL AUDIO OUTPUT] korrekt, kan kraftiga störningar uppstå från högtalarna, vilket kan skada dem (se sidan 34). 5

10 Förberedelser Svenska Förberedelser Anslutning av nätkabeln När alla audio/videoanslutningar har utförts, skall du sätta in nätkabelns kontakt i ett vägguttag. Kontrollera att båda kontakterna har satts in ordentligt. Då börjar STANDBY-indikatorn lysa röd. Varning Lossa nätkabelns kontakt: - om du inte skall använda apparaten under en längre tid. - innan du rengör apparaten. - innan du flyttar apparaten. Du skall inte: - ansluta eller lossa nätkabelns kontakt med våta händer. - dra i själva nätkabeln när du lossar den, därför att detta kan skada kabeln och leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Anmärkningar Installation Du kan välja en av följande fyra installationer. Ställ in DIRECTION-brytaren (riktningsbrytare) på apparatens baksida i enlighet med din installation. Ställ in DIRECTION-brytaren under standby-läge. När du ställer in DIRECTION-brytaren med apparaten påslagen, stäng av och sätt på den. Se sidan 38 för DIRECTIONbrytarens placering. Sätta fast höljet Kombinera de anslutna kablarna och strömkabeln, placera dem sedan på apparatens ena sida. Sätt fast höljet så att inte kablarna kläms. Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbytt till en ny. Avlägsna höljet Dra i höljet med märket något nedtryckt. Horisontell installation Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. DIRECTION 1 2 6

11 VVertikal installation Var säker på att installera apparaten med -märket på apparaten inriktat med 5-märket på stativet, och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 2. Förberedelser Ställ in apparaten med fjärrsensorn riktad mot dig. Om fjärrsensorn är placerad imotsatt riktning, fungerar inte fjärrkontrollenheten. Installation på väggen Ta av klistermärkena på apparatens undersida, och häng upp apparaten på skruvarna. Skjut apparaten nedåt för att säkra den. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. Svenska DIRECTION DIRECTION ,2mm Förberedelser 10mm OBSERVERA Installera inte apparaten i motsattt riktning utan att passa in markeringarna med varandra. Apparaten är felinriktad från stativet. Var säker på att du håller i själva apparaten och inte stativet, när du flyttar apparaten. Om du håller i stativet, kan apparaten lossna. Installera inte apparaten vertikalt utan att sätta fast stativet. Apparaten kan falla ned. Installation med framsidan uppåt Var säker på att installera apparaten med -märket på apparaten inriktat med 5-märket på stativet, och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Kontrollera att du ställer in DIRECTION-brytaren på apparatens baksida på 1. DIRECTION 1 2 Fjärrsensor OBSERVERA Installera inte apparaten i motsattt riktning utan att passa in markeringarna med varandra. Apparaten är felinriktad från stativet. Var säker på att du håller i själva apparaten och inte stativet, när du flyttar apparaten. Om du håller i stativet, kan apparaten lossna. Installera inte apparaten med framsidan uppåt utan att sätta fast stativet. Apparaten kan falla ned. 4-5mm 178mm Montera två separat inhandlade skruvar på väggen i samma höjd. VARNINGAR: Apparaten väger ungefär 1,7 kg. När du använder dess knappar, utsätts den för extra tryck i nedåtgående riktning. Därför måste aktsamhet iakttagas när apparaten sätts fast på väggen för att förebygga olyckor som kan orsakas av att apparaten ramlar ner från väggen. Skruvarna som behövs för fastsättningen medföljer inte. Använd skruvar som är kompatibla med pelaren eller väggens styrka och material. Försiktighet måste brukas för val av väggplacering för apparaten. Personal eller apparaten kan skadas om apparaten är placerad på en plats som stör daglig aktivitet, eller en plats mot vilken användarna lätt kan stöta sina kroppar och huvuden. Undvik placering över sängar, soffor, vattenbehållare, diskhoar, o.s.v. eller i en korridor. Häng inte i apparaten eller klättra upp på den. Om apparaten faller ner, koppla från nätsladden genast. Kontakta sedan din återförsäljare. Om du använder apparaten i detta läge lan den orsaka elektrisk chock eller brand. 7

12 Svenska Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Insättning av batterier Öppna batterifackets lock och sätt in de två medföljande batterierna R6P(SUM-3)/AA(15F)i fjärrkontrollen enligt polaritetsmärkningarna ( + och ) inne i facket. Sätt därefter tillbaka locket. Fjärrkontrollsensor Rikta den främre kanten av fjärrkontrollen så rakt som möjligt mot fjärrkontrollsensorn. Manöveromfånget (ca. 5 meter) kan bli kortare, om du manövrerar den från en vinklad position. Illumineringslampan blinkar några sekunder när apparaten tar emot fjärrsignalen från fjärrkontrollen. Fjärrkontrollsensor Förberedelser Illumineringslampa Vid normal användning räcker batterierna i ca. sex månader. Om fjärrkontrollen börjar fungera fel, skall batterierna bytas ut. Föreskrifter för säker användning av batterier Följ nedanstående föreskrifter för säker användning av batterier. Om de inte används på rätt sätt, kan deras livslängd förkortas, de kan spricka eller deras innehåll kan börja läcka ut. Tag bort batterierna från fjärrkontrollen, om den inte skall användas under en längre tid. Batterier, som har tagit slut, skall tas bort och göras av med på föreskrivet sätt. Lämna aldrig tomma batterier kringslängda, tag aldrig isär dem, blanda dem inte med andra sopor och kasta dem inte i en förbränningsugn. Vidrör aldrig vätska som har läckt ut från ett batteri. Vid batteribyte skall du inte blanda nya och använda batterier eller batterier av olika typ. 8

13 TV STANDBY/ON Använda fjärrkontrollen för TV:n Du kan driva din TV med fjärrkontrollen. TV - DVDbrytare Sifferknappar TV/VIDEO CANCEL AMP VOL Förberedelser Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. JVC 01, 23, SHARP 06 24, 25 SONY 07 KONKA 40 TCL 41 LG (GOLDSTAR) 18 THOMSON 26 MAGNAVOX 02 TOSHIBA 08,14 MITSUBISHI 03 ZENITH 09 5 Släpp upp TV/VIDEO - CANCEL. 6 Pröva att driva din TV genom att trycka på TV STANDBY/ON. Om din TV sätts på eller stängs av, har du lyckats med att ställa in kontrollsignalen. Följande knappar kan användas för att driva TV:n. Ställ in TV - DVD-brytaren på TV för att kunna använda 5/ (CH+, CH ), 2/3 (VOL, VOL+), TV/ VIDEO - CANCEL och sifferknapparna för TV:n. TV DVD Svenska Förberedelser Ställa in fjärrkontrollen för användning med TV:n 1 Ställ in TV - DVD-brytaren på TV. 2 Håll in TV/VIDEO - CANCEL tills steg 4 har genomförts. 3 Ange din TV's tillverkarkod från listan nedan med hjälp av sifferknapparna (0-9). Exepel för en JVC TV: För att ange tillverkarkod 01 :Tryck på 0, sedan 1. Tips Vid leverans är apparatens tillverkarkod inställd på JVC (01). 4 Tryck på. VOL- TV TV/VIDEO CANCEL TV1 1 CH + CH - ~ TV0 0 MUTING +10 TV-/-- 10 VOL+ Sätter på eller stänger av TV:n. Växlar TV:ns ingångsläge mellan TV och VIDEO. Väljer TV-kanalerna direkt. * För vissa TV-apparater, fungerar nedtryckning av +10 som 100+, medan 10 fungerar som knapp, ifall din TV kräver att man trycker in -knappen efter val av kanalnummer. Dämpar TV-ljudet Byter TV-kanal. Ställer in TV-volymen. Lista över tillverkarkoder Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. AIWA 36 MIVAR 29 BEIJING 22 NEC 20 CCE 02 NOBLEX 22 CHANGHONG 34 NOKIA 31 DAEWOO 17, 37 PANASONIC 04, 11 FERGUSON 27 PEONY 34, 38, 39 FINLUX 30 PHILCO 10, 17, 21 FUNAI 32 PHILIPS 02 GRADIENTE 15, 20 RCA 05 GRUNDIG 19 SAMSUNG 12, 33, HITACHI 10 34, 35 ITT 28 SANYO 13, 16 JINXING 38 SEARS 13 OBSERVERA Om det finns mer än en kod för tillverkaren av din TV, prova dem en och en till s du hittar den rätta. Kontrollera volymen på en JVCförstärkare eller -mottagare Du kan kontrollera volymen på en JVC-förstärkare eller - mottagare genom att använda AMP VOL +/ -knapparna på fjärrkontrollen. När du trycker på AMP VOL +höjs förstärkarens eller mottagarens ljudvolym, och AMP VOL nedtryckning av AMP VOL -knappen sänker den. 9

14 Grundläggande manövrering Svenska STANDBY-indikator Illumineringslampa NOW READING Meddelanderuta Grundläggande manövrering STANDBY/ON CHOICE TV - DVDbrytare STANDBY/ ON 5/ /2/3 DIMMER NOW READING (Apparaten avläser skivans information.) REGION CODE ERROR! (Regionkoden för DVD VIDEO-skivan överensstämmer inte med apparatens kod. Skivan kan inte spelas.) EJECT LOADING NO DISC OBSERVERA Även om du stänger av apparaten, avskärs inte apparaten helt från nätströmmen så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. Detta tillstånd kallas för beredskapsläget. I detta läge förbrukar apparaten en mycket liten strömmängd. Obs! TV DVD Kontrollera att TV - DVD-brytaren på fjärrkontrollen är inställd på DVD när du använder 5/ /2/3 och sifferknapparna för att styra apparaten. Om ikonen för ogiltig manövrering Om du trycker på en knapp och apparaten inte accepterar detta kommando, tänds i TV-rutan. Det händer ibland att kommandon inte accepteras, även om inte tänds. Observera att vissa manövreringar kanske inte accepteras. Vissa skivor kan till exempel inte tillåta snabbflyttning framåt/bakåt eller spelning med slowmotion. Att sätta på/stänga av apparaten Tryck på STANDBY/ON på fjärrkontrollen eller på STANDBY/ ON på apparatens framsida. STANDBY-indikatorn på frontpanelen, som lyser rött när apparaten är i beredskapsläge, släcks och illumineringslampan tänds. Iordningsställande När du sätter på apparaten för första gången efter inköpet, visas följande meddelande i TV-rutan. EXECUTE DVD PLAYER SETUP? - BASIC PICTURE/AUDIO SETTING YES - PRESS NO - CANCEL Genom att följa anvisningarna här nedan, kan du välja språk för displayen, TV-monitortyp och digitalutgång, innan du börjar använda apparaten. 1 Tryck på. Den första sidan för DVD PLAYER SET UP visas. Snabbmenyn för [ON SCREEN LANGUAGE] är redan öppen. DVD PLAYER SET UP SELECT MENU LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SUBTITLE ON SCREEN LANGUAGE ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH FRENCH GERMAN USE 5 23 TO SELECT, USE TO CONFIRM Valmöjligheter för ON SCREEN LANGUAGE Öppningsdisplayen visas i TV-rutan och följande meddelanden kan visas i den nedre kanten av öppningsdisplayen. 10

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot