XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET A [EN] VIDEO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO"

Transkriptio

1 VIDEO PLAYER -SPELARE -SOITIN -VIDEOAFSPILLER XV-NSL OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP SUB TITLE ZOOM XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER D RM-SXVE REMOTE CONTROL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET-A [EN]

2 Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet Att observera Nätströmsknapp ( ) Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Strömbrytaren kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen. Huomautus -näppäin! Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen ( ) asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä. Forsigtig STRØMAFBRYDER! ( ) Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med / Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. ATT OBSERVERA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:. Älä avaa ruuveja tai koteloa.. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. FORSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. ATT OBSERVERA Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet. HUOMAUTUS Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. G

3 Att observera: Ordentlig ventilation Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: Framsidan: Öppet utrymme utan hinder. Sidorna: Inga hinder inom cm från sidorna. Ovansidan: Inga hinder inom cm ovanför ovansidan. Baksidan: Inga hinder inom cm bakom baksidan. Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta. Huomautus: Riittävä ilmanvaihto Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta: Edessä: Esteetön avoin tila Sivuilla: cm avoin tila sivuista Päällä: cm avoin tila laitteen pinnasta Takana: cm avoin tila laitteen takaseinästä Pohjassa: Esteetön tasainen pinta Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås: Forsiden: Åbent sted uden forhindringer. Sider: Ingen forhindringer indenfor cm fra siderne. Oversiden: Ingen forhindringer indenfor cm fra oversiden. Bagsiden: Ingen forhindringer indenfor cm fra bagsiden. Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade. Minst cm avstånd Yli cm avoin tila Afstand på cm eller mere XV-NSL Framsida Edessä Forside Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer Stativhöjd: minst cm Telineen korkeus: cm tal enemmän Standhøjde de cm eller mere Golv Lattia Gulv G

4 VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER / TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA / VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER PLACERING AV ETIKETTER / TARRAT JA NIIDEN SIJAINTI / PLACERING AF MÆRKATER KLASSIFIKATIONSETIKETT, PLACERAD PÅ BAKSTYCKET LUOKITUSTARRA, LAITTEEN TAKASEINÄSSÄ KLASSIFIKATIONSMÆRKAT VARNINGSSKYLT, INUTI APPARATEN VAROITUSTARRA, LAITTEE SISÄLLÄ ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET CLASS LASER PRODUCT CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e) VARNING: Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s) ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling (d) VARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f). KLASS LASERPRODUKT. VIKTIGT: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och spärren urkopplad. Utsätt dig ej för strålen.. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda inne i enheten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.. KLASSE LASER PRODUKT. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse for stråling.. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till kvalificeret servicepersonale.. LUOKAN LASERLAITE. HUOM: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus ei toimi tai ohitetaan.. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa. G

5 Innehåll Svenska Inledning Sidan Medföljande tillbehör... Observera om hanteringen... Viktiga föreskrifter... Säkerhetsföreskrifter... Om skivor... Skivtyper som kan spelas... Skivor som inte kan spelas... Ljudformat... Skivstruktur... Skivor av typ video-cd och SVCD med funktion för spelningskontroll... Skötsel och hantering av skivor... Så startar du Sidan Anslutningar... Innan du börjar med anslutningarna... Anslutning till en -mottagare... Anslutning till en stereoförstärkare/receiver... Anslutning till en digital ljudapparat... Anslutning av nätkabeln... Användning av fjärrkontrollen... Insättning av batterier i fjärrkontrollen... Fjärrkontrollsensor... Användning av fjärrkontrollen för manövrering av mottagaren... Justering av ljudnivån för en JVC förstärkare eller receiver... Grundläggande manövrering Sidan Före användning... Att sätta på/stänga av apparaten... Iordningsställande innan apparaten används... Grundläggande skivspelning... Insättning och borttagning av skivor... Start av skivspelning... Avslutande av skivspelning... Tillfälligt avbrott av skivspelning... Återupptagande av skivspelning... Minneslagring av avbrottspunkten... Återupptagande av skivspelning... Variabel skivspelningshastighet... Snabb skivspelning framåt eller bakåt medan du tittar... Framflyttning av en stillbild ruta för ruta... Skivspelning med slow-motion... Att hitta början av en scen eller melodi... Uppsökning av önskat val med eller... Uppsökning av önskat val med sifferknapparna... Andra bekväma funktioner... Kontroll av skivspelningens status... Bakåtflyttning från spelningspunkten under VIDEOskivspelning [En-touch omspelningsfunktion]... Ändring av displayens ljusstyrka... Avancerade funktioner Sidan Spelning från en viss punkt på en skiva... Uppsökning av en önskad scen från -menyn... Uppsökning av en önskad scen från menyn för skivtypen video-cd/svcd med PBC-funktion... Specificering av en önskad titel... Uppsökning av önskad punkt för just inställd titel eller melodi [tidssökning]... Uppsökning av önskad scen med hjälp av displayen []... Ändring av spelordningen... Skivspelning i en viss ordning [Programmerad skivspelning]... Skivspelning i slumpmässig ordning [Slumpmässig skivspelning]... Repeterad skivspelning... Repetering av just inställt val eller alla melodier [Repeterad skivspelning]... Repetering av en önskad del [A-B repetering]... Byte av språk, ljud och scenvinkel... Val av textningsspråk []... Ändring av ljudspråk eller ljud []... Val av en kameravinkel för en VIDEO-skiva []... Specialvisning av bilder samt bild/ljudeffekter... Kontinuerlig visning av stillbilder []... In- eller utzoomning av bilder [ZOOM]... Justering av bildens karaktär []... Simulering av surroundljud [D ]... Menyradens funktioner... Framtagning av menyraden... Grundläggande manövrering... Menyradsfunktioner för VIDEO-skiva... Menyradsfunktioner för skivtypen audio-cd/video-cd/svcd... Spelning av MP-skivor Sidan Om MP-skivor... Manövrering... Grundläggande manövrering... Val av önskad grupp eller melodi... Direktval... Repeterad skivspelning... Spelning av JPEG-skivor Sidan Om JPEG-skivor... Grundläggande manövrering... Visning av en önskad bild... In- eller utzoomning av bilder [ZOOM]... Att titta på stillbilder kontinuerligt [funktion för stillbildsvisning]... Spelning av stillbilder från början av en skiva... Val av startpunkt för stillbildsvisningen... Repeteringsfunktion... Ändring av grundinställningarna Sidan Inställning av valmöjligheter... Om displayen för valmöjligheter... Inställning av valmöjligheter... LANGUAGE-menyn... PICTURE-menyn... -menyn... OTHERS-menyn... Begränsad skivspelning för barn... Inställning av barnspärren för första gången [PARENTAL LOCK]... Ändring av inställningarna [PARENTAL LOCK]... Tillfällig avstängning av barnspärren [PARENTAL LOCK]... Ytterligare information Sidan Namn på delar och kontroller... Framsidan... Display... Baksidan... Fjärrkontrollen... Felsökning... Frågor som ofta dyker upp... Tekniska data... Tillägg A: Landskodlista för barnspärr... Tillägg B: Ordlista...

6 D AMP VCL ZOOM CH - -/-- CH + /VIDEO Inledning Medföljande tillbehör st. audio/videokabel (gul/vit/röd) Inledning st. fjärrkontroll OPEM/ + TOP SUB TITLE RM-SXVE REMOTE CONTROL st. AA-batterier (F) (RP, SUM-)

7 Inledning Observera om hanteringen Viktiga föreskrifter Säkerhetsföreskrifter Svenska Placering av apparaten Välj en plats som är plan, torr och varken för varm eller kall (mellan o C och o C). Lämna ett lämpligt avstånd mellan apparaten och mottagaren. Använd inte apparaten på en plats som utsätts för vibrationer. Nätkabeln Hantera aldrig nätkabeln med våta händer! En mycket liten strömmängd ( W) förbrukas alltid, så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. När du lossar nätkabelns kontakt från vägguttaget, skall du alltid fatta i kontakten, aldrig i själva kabeln. För att förhindra felfunktion Det finns inga delar inne i apparaten som du själv kan åtgärda. Om något fel uppstår, skall du lossa nätkabelns kontakt och kontakta din återförsäljare. Stick inte in några metallföremål i apparaten. Använd aldrig en skiva som inte har standardform och som finns att köpa, därför att den kan skada apparaten. Använd aldrig en skiva som har fastsatt tejp, etiketter eller klister, därför att apparaten då kan skadas. Observera om lagen om upphovsrätt Kontrollera lagen om upphovsrätt i ditt hemland, innan du spelar in från skivor av typen VIDEO, audio-cd, video-cd, SVCD, MP eller JPEG. Inspelning av upphovsrättsskyddat material kan strida mot lagen om upphovsrätt. Observera om systemet för kopieringsskydd Skivor av typen VIDEO skyddas av systemet för kopieringsskydd. När du ansluter denna apparat till en videobandspelare (eller en integrerad / videoanläggning), aktiveras systemet för kopieringsskydd och då kanske bilden inte kan avspelas korrekt. Undvik fukt, vatten och damm Ställ inte apparaten på fuktiga eller dammiga platser. Undvik höga temperaturer Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmeelement. När du reser bort När du sticker bort på en resa eller liknande under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Stick inte in främmande föremål i apparaten Stick inte in ståltråd, hårnålar, mynt eller liknande i apparaten. Blockera inte ventilationsöppningarna Om ventilationsöppningarna blockeras kan apparaten skadas. Skötsel av höljet Vid rengöring av apparaten skall du använda en mjuk duk och följa gällande anvisningar om användning av kemiskt behandlade dukar. Använd inte bensen, thinner eller andra organiska lösningsmedel eller desinfektionsmedel. Sådana kan leda till deformering eller missfärgning. Om vätska hamnar inne i apparaten Stäng av apparaten med strömbrytaren och lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Kontakta därefter affären där du köpte apparaten. Om du använder apparaten i detta tillstånd, kan resultatet bli en brand eller elstötar. Inledning Denna produkt innehåller teknik för copyrightskydd som är skyddat av särskilda amerikanska patent samt andra intellektuella äganderätter som tillhör Macrovision Corporation och andra innehavare. Användning av denna teknik för copyrightskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation och gäller här endast för utnyttjande i hemmet och annat begränsat tittande såvida inte särskilt auktoriserad av Macrovision Corporation. Försök till omvänd engineering eller disassemblering är förbjudna. Tillverkad på Dolby Laboratories licens. "Dolby" och dubbel-d-symbol är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. - Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehälls. Tillverkad under licens från Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No.,, och andra världsomfattande patent erhållna och patentsökta. "DTS" och "DTS Digital Surround" är varumärken som tillhör Digital Theater System, Inc. Dolby Theater Systems, Inc. Med ensamrätt.

8 Inledning Om skivor Skivtyper som kan spelas Ljudformat Inledning Skivtyper som kan spelas eller inte spelas: VIDEO SVCD Video CD Audio CD VIDEO -logotypen är ett varumärke. Du kan spela skivor av typen CD-R och CD-RW, som har spelats in i formatet audio-cd, video-cd, SVCD, MP eller JPEG. Det kan dock hända att vissa skivor inte kan spelas, beroende på skivans egenskaper eller inspelningskonditionen. Observera att skivor, som inte har slutbehandlats, inte kan spelas. Du kan spela skivor av typen -R, som har spelats in i formatet VIDEO. Det kan dock hända att vissa skivor inte kan spelas, beroende på skivans egenskaper eller inspelningskonditionen. Observera att skivor, som inte har slutbehandlats, inte kan spelas. VIDEO-spelare och VIDEO-skivor har sina egna regionkodnummer. Denna apparat kan endast spela VIDEO-skivor, vars regionkodnummer innehåller siffran "". Exempel på VIDEO-skivor som kan spelas: Vissa av de ljudformat som används på skivor beskrivs här nedan. Linjär PCM Icke-komprimerat digitalt ljud, samma format som används för CD-skivor och studiomatriser. VIDEO stöder kanaler med samplingsfrekvenser på / khz och //-bits kvantisering. Audio-CD/video-CD är begränsade till kanaler med, khz och bits. Flerkanalers MPEG Ett surroundljudsformat som kan hantera det augmentativa formatet med, kanaler (sällsynt för hemmabruk) såväl som, kanaler. Dolby Digital Ett surroundljudsformat som består av sex kanaler. På grund av att kanalen "LFE (Low-Frequency Effect för subwooferhögtalare, etc.)", alltså en av de sex kanalerna, är en så kallad hjälpkanal, kallas detta format för ",-kanaligt system". Inte alla Dolby Digital-skivor innehåller sexkanalig (,) datainformation. ALL Denna apparat är till för PAL-systemet. Skivor som inte kan spelas -ROM, -RAM, -RW, +RW, -, CD-ROM, PHOTO CD, CD-EXTRA, CD-G, CD-TEXT, SACD, MIX-MODE CD Om du spelar skivor som finns uppräknade som "Skivor som inte kan spelas" här ovan, kan störningar alstras och skada högtalarna. Denna apparat kan spela ljudsignaler som finns inspelade på skivtyperna CD-G, CD-EXTRA, CD-TEXT och MIX-MODE CD. DTS (Digital Theater Systems) Ett surroundljudsformat som består av sex (,) kanaler, precis som för Dolby Digital. På grund av att komprimeringen är lägre än för Dolby Digital, ger detta format ett bredare dynamikomfång och bättre kanalseparation. Inte alla DTS-skivor innehåller sexkanalig (,) datainformation. Vid spelning av en skiva tänds den tillhörande indikatorn på displayen. Indikator LPCM MPEG DOLBY DIGITAL Linjär PCM Flerkanalers MPEG Dolby Digital Ljudformat DTS DTS (Digital Theater Systems) Observera att för vissa format och/eller beroende på apparatens inställning för "DIGITAL OUTPUT", kan det hända att digitala ljudsignaler inte matas ut från apparatens utgång DIGITAL OUT på samma sätt som signalerna har spelats in på skivan. Se avsnittet "DIGITAL OUTPUT" på sidan för ytterligare upplysningar.

9 Inledning Skivstruktur Skötsel och hantering av skivor Svenska (För VIDEO) En VIDEO-skiva består av "titlar" och varje titel kan vara uppdelad i "avsnitt". Om en VIDEO-skiva till exempel innehåller några filmer, kan varje film ha sitt eget titelnummer och varje film kan vara uppdelad i olika avsnitt. På en VIDEO KARAOKE-skiva har varje melodi vanligtvis sitt eget titelnummer och är inte uppdelad i avsnitt. Titel Titel Avsnitt Avsnitt Avsnitt Avsnitt Avsnitt Så hanteras skivor Vid hantering av en skiva, skall du inte vidröra skivans platta ytor. På grund av att skivor är tillverkade av plast, kan de lätt skadas. Om en skiva blir smutsig, dammig, repig eller skev, kanske inte bilderna och ljudet kan avläsas på rätt sätt. En sådan skiva kan också leda till att apparaten skadas. Inledning (För audio-cd/video-cd/svcd) En skiva av typ audio-cd, video-cd eller SVCD består helt enkelt av "melodier". Melodi Melodi Melodi Melodi Skivor av typ video-cd och SVCD med funktion för spelningskontroll Vad är funktionen för spelningskontroll (PBC)? Funktionen för spelningskontroll ger dig möjlighet att njuta av menystyrd manövrering och stillbilder med mycket hög upplösning, en upplösning som är fyra gånger bättre än för rörliga bilder. Visning av stillbild med hög upplösning Du kan visa bilder med hög kvalitet som är fyra gånger tydligare än rörliga bilder. Menystyrd skivspelning En valmeny visas när du börjar spela en skiva av typen video-cd eller SVCD som har funktionen för spelningskontroll. Valmenyn visar en lista med nummer som du kan välja. Vissa skivor kan visa rörliga bilder eller ha delad skärm. Du kan manövrera med hjälp av skärmen och använda menydisplayen för att välja och spela det du önskar. Se bilden här nedan om grundfunktionerna för menystyrd skivspelning (se sidan för ytterligare upplysningar om PBC (skivspelningskontroll)). Tryck på. Tryck på. Tryck på. Etikettsidan Du får inte skada etikettsidan, inte sätta fast papper på den eller använda något som klibbas fast på den. Förvaring Var noga med att förvara skivorna i sina skyddsaskar. Om skivor slängs ovanpå varandra utan att vara i sina skyddsaskar, kan de skadas. Lägg inte skivor på platser, där de kan utsättas för direkt solljus, eller på en plats med hög luftfuktighet eller höga temperaturer. Undvik att lämna skivor i din bil! Skötsel av skivor Om det finns fingeravtryck eller annan smuts på en skiva, skall du torka av den med en mjuk och torr duk. Torka av från mitten och ut mot kanten. Om det är svårt att rengöra en skiva, kan du torka av den med en duk som har fuktats med vatten. Använd aldrig skivrengöringsmedel, bensin, tvättsprit eller några antistat-sprayer. ANMÄRKNING Bilden kan ibland vara dålig eller brusig på grund av felaktigheter i själva skivan. Menyskärm Rörliga bilder Rörliga bilder Rörliga bilder Stillbild Stillbild Stillbild

10 Så startar du Anslutningar *Innan du börjar använda apparaten, måste du ansluta den till en -mottagare och/eller en förstärkare. Innan du börjar med anslutningarna Anslut inte nätkabeln förrän alla andra anslutningar är klara. Anslut direkt mellan utgången VIDEO OUT på apparaten och videoingången på din -mottagare. Om du ansluter mellan VIDEO OUT på denna apparat och en -mottagare via en videobandspelare, kan det uppstå problem när du vill spela en kopieringsskyddad skiva. Det kan också uppstå problem, om du ansluter denna apparat till en integrerad /videoanläggning. Videobandspelare -mottagare Denna apparat Anslut direkt Så startar du OBSERVERA I följande beskrivning kan "-mottagare" bytas ut mot "monitor" eller "projektor". Namn på uttag som används för andra apparater, kan skilja sig från de namn som används i den följande beskrivningen. Anslutning till en -mottagare Anslutning till en vanlig -mottagare Du kan njuta av skivspelning genom att helt enkelt ansluta denna apparat till en -mottagare. Anslut apparaten med de medföljande audio/videokablarna till en -mottagare som har stereoljudingång och videoingång. Denna apparat OUT DIGITAL OUT VIDEO OUT AV OUT PCM / STREAM LEFT COAXIAL OPTICAL VIDEO RIGHT S-VIDEO COMP./RGB VIDEO SIGNAL OR Y/C AV COMPU LINK Vid denna anslutning skall du sätta väljaren VIDEO SIGNAL OR i läge "COMP./RGB". Röd Gul VIDEO SIGNAL OR Vit Audio/videokabel (medföljer) Gul IN VIDEO LEFT Anslutning till en -mottagare som har en S-videoingång Om din -mottagare har en S-videoingång, kan du få bättre bildkvalitet genom att ansluta till denna apparats S-VIDEO-utgång med en S-videokabel, i stället för att ansluta mellan videoingången på -mottagaren och VIDEO-utgången på denna apparat. Denna apparat Vit Röd RIGHT OUT DIGITAL OUT VIDEO OUT AV OUT PCM / STREAM LEFT COAXIAL OPTICAL VIDEO RIGHT S-VIDEO COMP./RGB VIDEO SIGNAL OR Y/C AV COMPU LINK Vid denna anslutning skall du sätta väljaren VIDEO SIGNAL OR i läge "Y/C". VIDEO SIGNAL OR IN Röd Vit S-videokabel (medföljer inte) Vit S-VIDEO VIDEO Audiokabel (medföljer inte) Röd LEFT RIGHT OBSERVERA Anslut apparaten till en PAL -mottagare eller en -mottagare med multi-scanning. Även om kablar har anslutits till både VIDEO OUT-utgången och S-VIDEO-utgången, kommer videosignaler endast att matas ut från den utgång som valdes vid inställningen. Du måste ändra omkopplarens läge medan apparaten är avstängd. Annars sker ingen omkoppling till den nya inställningen.

11 Så startar du Anslutning till en -mottagare med SCART-ingång Du kan njuta av apparaten genom att helt enkelt ansluta den till din -mottagare med en -stifts SCART-kabel. För att kunna lyssna på ljud med bättre kvalitet, skall du ansluta denna apparats ljudutgång till din stereoanläggning. Svenska SCART-kabel (medföljer inte) Denna apparat OUT DIGITAL OUT VIDEO OUT PCM / STREAM LEFT COAXIAL OPTICAL VIDEO RIGHT S-VIDEO COMP./RGB VIDEO SIGNAL OR Y/C AV COMPU LINK AV OUT IN S-VIDEO VIDEO LEFT RIGHT AV IN Ställ in väljaren VIDEO SIGNAL OR korrekt för din -mottagare. Om -mottagaren endast kan använda den sammansatta videosignalen, skall du sätta väljaren i läge "COMP./RGB". Om -mottagaren kan använda Y/C-signaler, skall du sätta väljaren i läge "Y/C", så att du kan njuta av bilder med bättre kvalitet. Om -mottagaren kan använda RGB-signaler, skall du sätta väljaren i läge "COMP./RGB", och därefter ställa in denna apparat för matning av RGB-signaler på det sätt som beskrivs här nedan. Så ställer du in denna apparat för matning av RGB-signaler Denna apparat kan inte samtidigt mata ut RGB-signaler från SCART-utgången och S-videosignaler (Y/C) från S-VIDEOutgången. När denna apparat är avstängd Sätt väljaren VIDEO SIGNAL OR i läge "COMP./RGB". Observera att du måste ändra omkopplarens läge medan apparaten är avstängd. Annars sker ingen omkoppling till den nya inställningen. Sätt på denna apparat. RGB-signaler matas ut från SCART-utgången. Så startar du OBSERVERA Anslut apparaten till en PAL -mottagare eller en -mottagare med multi-scanning.. Anslutning till en stereoförstärkare/receiver Du kan njuta av ljud med hög kvalitet genom att ansluta denna apparats ljudutgång till din förstärkare eller receiver. Anslut mellan denna apparats utgång OUT (LEFT/RIGHT) och någon linjeingång (till exempel AUX,, CD, etc.) på en förstärkare eller receiver. Denna apparat OUT DIGITAL OUT VIDEO OUT PCM / STREAM LEFT COAXIAL OPTICAL VIDEO AV COMPU LINK AV OUT RIGHT S-VIDEO COMP./RGB Y/C VIDEO SIGNAL OR Röd Vit Audiokabel (medföljer inte) Vit Röd Förstärkare eller receiver IN LEFT RIGHT OBSERVERA När du använder denna apparat i kombination med en stereoförstärkare eller receiver, skall du välja "STEREO" för "ANALOG DOWN MIX" i valmöjligheterna för "" (se sidan ).

12 Så startar du Anslutning till en digital ljudapparat Du kan förbättra ljudets kvalitet genom att ansluta en optisk eller koaxial digitalkabel (köpes separat) mellan någon av denna apparats utgångar DIGITAL OUT och den digitala ingången på en förstärkare, etc. Då direktöverförs den digitala ljudsignalen från en skiva. Om du ansluter denna apparat till en dekoder för Dolby Digital eller DTS, eller till en förstärkare med en inbyggd dekoder, med hjälp av en digitalkabel som köpes separat, kan du njuta av surroundljud med verkligt hög kvalitet. För en digital anslutning skall du ansluta mellan denna apparats utgång DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL) och den digitala ingången på en digital ljudapparat med hjälp av en optisk eller koaxial digitalkabel. Tag bort skyddskåpan, när du skall använda utgången DIGITAL OUT (OPTICAL). Slarva inte bort den borttagna kåpan. När utgången DIGITAL OUT (OPTICAL) inte längre används, skall du sätta tillbaka skyddskåpan över uttaget. Så startar du Denna apparat OUT DIGITAL OUT VIDEO OUT PCM / STREAM LEFT COAXIAL OPTICAL VIDEO AV COMPU LINK AV OUT RIGHT S-VIDEO COMP./RGB Y/C VIDEO SIGNAL OR Koaxial digitalkabel (medföljer inte) Vit Röd Optisk digitalkabel (medföljer inte) Digital apparat Audiokabel (medföljer inte) Vit Röd IN LEFT RIGHT IN OPTICAL DIGITAL COAXIAL OBSERVERA När du gör en digital anslutning, rekommenderar vi att du också gör en analog anslutning, därför att det kan hända att inga signaler matas ut från utgången DIGITAL OUT för vissa skivor. När du ansluter mellan denna apparats utgång DIGITAL OUT och en digital ljudapparat, skall du före användning göra ett korrekt val för "DIGITAL OUTPUT" i valmöjligheterna för "", i överensstämmelse med den anslutna ljudapparaten. Om du inte ställer in "DIGITAL OUTPUT" korrekt, kan kraftiga störningar uppstå från högtalarna, vilket kan skada dem. Se avsnittet "DIGITAL OUTPUT" på sidan. När du ansluter mellan apparatens utgång DIGITAL OUT och en dekoder för Dolby Digital eller DTS (eller en förstärkare med en inbyggd dekoder) för att kunna njuta av surroundljud, kan du inte använda inställningen "D. RANGE COMPRESSION" i valmöjligheterna för "". Gör därför lämpliga inställningar för surroundljud på dekodern.

13 Så startar du Anslutning av nätkabeln Svenska När samtliga audio/videoanslutningar har utförts, skall du sätta in nätkabelns kontakt i ett vägguttag. Kontrollera att båda kontakterna har satts in ordentligt. Då börjar STANDBY-indikatorn lysa röd. Varning Lossa nätkabelns kontakt, om du inte skall använda apparaten under en längre tid. Lossa nätkabelns kontakt före rengöring av apparaten. Lossa nätkabelns kontakt före flyttning av apparaten. Du får inte ansluta eller lossa nätkabelns kontakt med våta händer. Drag inte i själva nätkabeln när du lossar dess kontakt, därför att detta kan skada kabeln och leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Anmärkningar Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor. Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbytt. Så startar du

14 PROGRESSSIVE SCAN Så startar du Användning av fjärrkontrollen Med hjälp av fjärrkontrollen kan du inte bara manövrera denna apparats samtliga funktioner, utan också de grundläggande funktionerna för din -mottagare och förstärkare/receiver. Insättning av batterier i fjärrkontrollen Fjärrkontrollsensor Så startar du Batterifacket finns på baksidan av fjärrkontrollen. Tryck ned på den punkt som pilen visar ovanpå batterifackslocket och drag upp locket för att öppna batterifacket. Sätt in de två medföljande AAbatterierna ( F) (RP, SUM-) i fjärrkontrollen enligt polaritetsmärkningarna ("+" och " ") inne i batterifacket och på batterierna. Manövrera fjärrkontrollen medan du riktar den mot apparatens fjärrkontrollsensor. Fjärrkontrollen kan användas inom ett omfång på ca. meter från fjärrkontrollsensorn. Omfånget kan bli kortare, om du manövrerar den från en vinklad position. Fjärrkontrollsensor XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER Sätt tillbaka locket över batterifacket och tryck ned lätt. OPEN/ Vid normal användning räcker batterierna ca. sex månader. Om fjärrkontrollen börjar fungera fel, skall batterierna bytas ut. Se här nedan för ytterligare upplysningar. Föreskrifter för säker användning av batterier Följ nedanstående föreskrifter för säker användning av batterier. Om de inte används på rätt sätt, kan deras livslängd förkortas, de kan spricka eller deras innehåll kan börja läcka ut. Föreskrifter Tag bort batterierna från fjärrkontrollen, om den inte skall användas under en längre tid. Batterier, som har tagit slut, skall tas bort och göras av med på föreskrivet sätt. Lämna aldrig tomma batterier kringslängda, tag aldrig isär dem, blanda dem inte med andra sopor och kasta dem inte i en förbränningsugn. Vidrör aldrig vätska som har läckt ut från ett batteri. Vid batteribyte skall du inte blanda nya och använda batterier eller batterier av olika typ. -/-- TOP D SUB TITLE RM-SXVE ZOOM REMOTE CONTROL + /VIDEO OBSERVERA Om apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för direkt solljus eller kraftig belysning, kanske du inte kan manövrera apparaten med fjärrkontrollen.

15 Så startar du Användning av fjärrkontrollen för manövrering av -mottagaren Du kan manövrera din -mottagare med fjärrkontrollen. Inställning av fjärrkontrollsignalen för manövrering av din -mottagare OPEN/ -/-- TOP SUB TITLE ZOOM + /VIDEO - omkopplare Sifferknappar /VIDEO - Släpp upp /VIDEO -. Försök att manövrera -mottagaren genom att trycka på. Om -mottagaren sätts på eller stängs av, har du lyckats ställa in kontrollsignalen. Följande knappar kan användas för manövrering av -mottagaren. Sätt väljaren - i läge "" för att använda knapparna / (CH+, CH ), /(VOL, ), / VIDEO - och sifferknapparna. /VIDEO För att sätta på och stänga av mottagaren. För att koppla om -ingångsfunktionen mellan och VIDEO. Svenska Så startar du D Sätt - -omkopplaren i läge "". Håll /VIDEO - nedtryckt tills du är klar med steg. Mata med sifferknapparna ( - ) in tillverkarkoden för din -mottagare, som finns i listan här nedan. ~ -/-- För att direkt välja kanaler. * För vissa -mottagaren fungerar "+" som knappen "+", medan "" fungerar som -knapp om din mottagare kräver att du trycker på -knappen efter att ha valt en kanalsiffra. Exempel: För att mata in tillverkarkod "": Tryck på "" och därefter på "". + För att avskära -ljudet. För att byta -kanaler. När du köper apparaten är tillverkarkoden inställd på "JVC" (). Tryck på. För att justera -mottagarens ljudnivå. Lista över tillverkarkoder Tillverkare Nr. Tillverkare Nr. AIWA MIVAR BEIJING NEC CCE NOBLEX CHANGHONG NOKIA DAEWOO, PANASONIC, FERGUSON PEONY,, FINLUX PHILCO,, FUNAI PHILIPS GRADIENTE, RCA GRUNDIG SAMSUNG,,, HITACHI ITT SANYO, JINXING SEARS JVC,, SHARP, SONY KONKA TCL LG (GOLDSTAR) THOMSON MAGNAVOX TOSHIBA, MITSUBISHI ZENITH OBSERVERA Om mer än en kod uppges i listan för tillverkaren av din -mottagare, skall du prova dem en efter en tills du lyckas. Justering av ljudnivån för en JVC förstärkare eller receiver Du kan justera ljudnivån för en JVC förstärkare eller receiver genom att använda knapparna +/ på fjärrkontrollen. När du trycker på knappen + höjs ljudnivån för förstärkaren eller receivern, medan ljudnivån sänks när du trycker på knappen.

16 Grundläggande manövrering I följande beskrivning antager vi att du huvudsakligen använder knapparna på fjärrkontrollen. Du kan dock använda motsvarande knappar på apparatens framsida, om de finns. OBSERVERA Kontrollera att väljaren - på fjärrkontrollen är i läge "", innan du börjar använda knapparna / // och sifferknapparna för att manövrera denna apparat. Före användning Att sätta på/stänga av apparaten Tryck på på fjärrkontrollen eller tryck på på apparatens framsida. STANDBY-indikatorn på knappen, som lyser röd i beredskapsläge, börjar lysa grön. Grundläggande manövrering OPEN/ -/-- TOP + /VIDEO XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER SUB TITLE ZOOM D RM-SXVE REMOTE CONTROL Du kan sätta på apparaten genom att trycka på knappen. I detta fall startar apparaten skivspelning, om det finns en skiva i skivfacket. Om ingen skiva har satts in, tänds "NO DISC" på displayen. Du kan också sätta på apparaten genom att trycka på knappen på apparatens framsida. I detta fall öppnas skivfacket. Den öppningsdisplay som visas här till höger, tänds i -rutan. Följande meddelanden kan visas i den nedre delen av öppningsdisplayen. NOW READING: Apparaten avläser skivans information. REGION CODE ERROR!: Regionkoden för VIDEO-skivan överensstämmer inte med apparatens kod. Skivan kan inte spelas. OPEN: Skivfacket öppnas. : Skivfacket stängs. NO DISC: Ingen skiva har satts in. RESUME STOP: Apparaten stannar och minneslagrar avbrottspunkten. NOW READING Meddelandeområde OBSERVERA Även om du trycker på på fjärrkontrollen eller på apparatens framsida för att stänga av apparaten, avskärs inte apparaten från nätströmmen så länge som nätkabelns kontakt är ansluten till vägguttaget. Detta tillstånd kallas för beredskapsläget. I detta läge förbrukar apparaten en mycket liten strömmängd.

17 Grundläggande manövrering Iordningsställande innan apparaten används Svenska Vi rekommenderar att du ställer in displayspråk, -monitortyp och digitalutgång, innan du börjar använda apparaten. Följ anvisningarna här nedan. Se avsnittet "Ändring av grundinställningarna" som börjar på sidan för ytterligare upplysningar om varje inställningsdetalj. OPEN/ -/-- TOP + /VIDEO / SUB TITLE ZOOM D Håll nedtryckt under några sekunder för att visa den första sidan för PLAYER SET UP. Den första snabbmenyn för " LANGUAGE" är redan öppen. RM-SXVE REMOTE CONTROL Tryck på. Den tredje (sista) sidan visas, på vilken snabbmenyn för "DIGITAL OUTPUT" redan är öppen. Grundläggande manövrering PLAYER SET UP PLAYER SET UP LANGUAGE ENGLISH DIGITAL OUTPUT ANALOG DOWN MIX D RANGE COMPRESSION DOLBY DIGITAL/PCM PCM ONLY DOLBY PROLOGIC DOLBY DIGITAL/PCM STREAM/PCM ON LANGUAGE ENGLISH ENGLISH LANGUAGE ENGLISH ENGLISH FRENCH GERMAN USE TO, USE TO CONFIRM TO EXET, PRESS. USE TO, USE TO CONFIRM TO EXET, PRESS. Valmöjligheter för LANGUAGE Använd / för att välja önskat språk. Du kan välja engelska, franska eller tyska som skärmspråk för olika displayer, etc. Tryck på. Den andra sidan visas, på vilken snabbmenyn för "MONITOR TYPE" redan är öppen. PLAYER SET UP MONITOR TYPE STILL MODE SCREEN SAVER MP/JPEG : L.B. : NORMAL : AUTO AUTO : ON LB : PS MP USE TO, USE TO CONFIRM TO EXET, PRESS. Valmöjligheter för MONITOR TYPE Använd / för att välja önskad monitortyp. Välj monitortypen i överensstämmelse med din mottagare. För en vanlig -mottagare skall du välja ": LB" eller ": PS". För en bredskärms- skall du välja ": AUTO" eller ": NORMAL". Se sidan for för ytterligare upplysningar om varje funktion. Valmöjligheter för DIGITAL OUTPUT Använd / för att välja önskad digital utsignalstyp. Du måste ställa in denna detalj korrekt, när du ansluter denna apparat till en yttre surroundljudsdekoder eller D/A-omvandlare (inklusive en förstärkare/receiver med inbyggd surroundljudsdekoder eller D/A-omvandlare). (Om du inte ansluter denna apparat till någon sådan utrustning, behöver du inte ställa in denna detalj.) Välj "DOLBY DIGITAL/PCM" vid anslutning till en Dolby Digital-dekoder. Välj "STREAM/PCM" vid anslutning till en flerkanalig dekoder för DTS eller MPEG. Välj "PCM ONLY" vid anslutning till någon annan digital utrustning. Se sidan för ytterligare upplysningar. Tryck på. -rutan återgår till att visa öppningsdisplayen. OBSERVERA Denna inställning kanske inte blir nödvändig, utom när du sätter på apparaten för första gången efter inköpet. Du kan också ställa in dessa detaljer, liksom andra valmöjligheter, genom att trycka kort på för att visa displayen för valmöjligheter. Se avsnittet "Ändring av grundinställningarna" på och efter sidan för ytterligare upplysningar.

18 Grundläggande manövrering Grundläggande skivspelning Detta avsnitt beskriver den grundläggande manövreringen för spelning av skivtyperna VIDEO, audio-cd, video-cd och SVCD. För spelning av skivtyperna MP och JPEG hänvisas till de speciella kapitel som börjar på sidorna och. OPEN/ OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER Skivfack SUB TITLE ZOOM D RM-SXVE REMOTE CONTROL Grundläggande manövrering Insättning och borttagning av skivor Tryck på för att öppna skivfacket. Sätt en skiva i skivfacket. Tryck på för att stänga skivfacket. Apparaten avläser informationen på skivan och öppningsdisplayen visas i -rutan. Apparaten startar spelning av den önskade detaljen. Med etikettsidan vänd uppåt Om en meny visas i -rutan När du sätter in en skiva av typen VIDEO, video- CD eller SVCD, kan en menydisplay visas automatiskt i -rutan. Från denna meny kan du välja en önskad detalj för spelning genom att följa anvisningarna här nedan. (För VIDEO) Använd / // för att välja önskad detalj. Tryck på. Apparaten startar spelning av den önskade detaljen. (För video-cd/svcd) Använd sifferknapparna för att välja önskad detalj. Vid insättning av en cm skiva, skall du lägga den i den inre nedskärningen. OBSERVERA Sätt inte in en skiva som inte kan spelas. Se sidan för ytterligare upplysningar om skivor som kan spelas och som inte kan spelas. När du sätter in en skiva i skivfacket, skall du vara noga med att placera skivan inne i nedskärningen. Annars kan skivan skadas när skivfacket stängs, eller också kanske du inte kan ta bort skivan från apparaten. Använd inte någon typ av stabilisator vid spelning av en skiva. För vissa VIDEO-skivor startar apparaten skivspelning automatiskt när skivan har satts in. Om du sätter in en VIDEO-skiva, vars regionkod inte överensstämmer med apparatens kod, visas "REGION CODE ERROR!" på öppningsdisplayen. Se sidan för ytterligare upplysningar om regionkoderna.

19 Grundläggande manövrering Start av skivspelning Svenska Tryck på. Apparaten startar skivspelning från början. Skivtyper som kan användas: Om skärmsläckarfunktionen En -monitor kan få en bild inbränd i skärmen, om en stillastående bild visas under en längre tid. För att förhindra detta, aktiverar apparaten automatiskt en skärmsläckarfunktion om en stillastående bild, som till exempel en display eller meny på skärmen, visas under mer än minuter. När du trycker på någon av knapparna på apparatens framsida eller på fjärrkontrollen, frigörs skärmsläckarfunktionen och skärmen återgår till den föregående displayen. Du kan också stänga av skärmsläckarfunktionen (se sidan ). Medan skärmsläckarfunktionen inte är aktiverad Medan skärmsläckarfunktionen är aktiverad Om hjälpikonerna på skärmen När du utför en manövrering, kan du se följande ikoner över bilden under ca. sekunder. Ikonerna har följande betydelse. Med hjälp av inställningarna för valmöjligheter, som beskrivs på sidan, kan du ställa in apparaten så att dessa ikoner inte visas. Ikon Tillstånd Visas i början av skivspelningsfunktionen. Grundläggande manövrering Visas i början av pausfunktionen. Visas i början av snabbflyttning framåt/bakåt med bild med just inställd hastighet (se sidan ). Visas i början av slow-motion-spelning med bild med just inställd hastighet (se sidan ). Visas i början av repeterad skivspelning (se sidan ). Visas i början av en scen som har spelats in från flera vinklar (se sidan ). Visas i början av en scen som har spelats in med flera ljudspråk (se sidan ). Visas från början av en scen som har spelats in med texter på flera språk (se sidan ). Visas när apparaten inte godkänner din manövrering på grund av skivans innehåll, struktur, spelningstillstånd, etc. Observera att vissa manövreringar inte kan utföras, även om ikonen inte visas. OBSERVERA Om du har valt "ON" eller "DISC RESUME" som RESUME-funktion och sätter in en punkt för återupptagande av skivspelning, startar spelningen från denna punkt och inte från skivans början, när du trycker på. Se sidan. Under skivspelning visar displayen den titel/det avsnitt eller melodinummer som just spelas. Om du under spelning av en VIDEO-skiva trycker på, flyttas spelningspunkten tillbaka sekunder från just inställt läge. Se sidan för ytterligare upplysningar. Avslutande av skivspelning Tryck på. Apparaten avslutar skivspelninge Skivtyper som kan användas: Om du trycker på under skivspelning, avslutar apparaten skivspelningen och öppnar skivfacket Tillfälligt avbrott av skivspelning Skivtyper som kan användas: Tryck på. Det blir en paus i skivspelningen. Tryck på för att återuppta skivspelningen.

20 Grundläggande manövrering Återupptagande av skivspelning Apparaten kan komma ihåg den punkt på en skiva där du avbröt skivspelning och senare återuppta skivspelningen från denna punkt. Du kan ställa in två funktioner för återupptagande av skivspelning (DISC RESUME och ON) med hjälp av displayen för valmöjligheter. Se sidan för ytterligare upplysningar om hur du ställer in funktionen för återupptagande av skivspelning. När du köper apporaten är funktionen för återupptagande av skivspelning "ON". Du kan stänga av funktionen för återupptagande av skivspelning genom att välja "OFF" för "RESUME" på displayen "OTHERS" för valmöjligheter. OPEN/ OPEN/ -/-- + XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER /VIDEO Grundläggande manövrering. Minneslagring av avbrottspunkten Under skivspelning TOP Skivfack Skivtyper som kan användas: När du väljer "DISC RESUME" för funktionen för återupptagande av skivspelning Tryck på. Apparaten avslutar skivspelningen och minneslagrar avbrottspunkten. När du trycker på, visar displayen på apparatens framsida "RESUME STOP". I detta läge raderas inte minnet för avbrottspunkten, även om du trycker på för att öppna skivfacket, eller trycker på (på apparatens framsida) eller (på fjärrkontrollen) för att stänga av apparaten. Avbrottspunkten minneslagras också om du trycker på, (på apparatens framsida) eller (på fjärrkontrollen). I detta fall visas dock inte "RESUME STOP" på displayen. För att radera detta minne skall du trycka på medan apparaten är i stoppfunktionen. Apparaten kan komma ihåg avbrottspunkterna för de senaste skivorna som har spelats. Om du avbryter spelningen av en skiva, för vilken en avbrottspunkt redan har minneslagrats, uppdateras minnet med den nya avbrottspunkten. När apparaten har minneslagrat avbrottspunkter för skivor, raderas den äldsta lagrade avbrottspunkten om du minneslagrar ännu en avbrottspunkt. Om du avbryter spelning av en skiva, för vilken en avbrottspunkt redan har minneslagrats, kan ordningen för de lagrade avbrottspunkterna ändras. Detta kan också leda till ändrad ordning för när olika avbrottspunkter raderas. När du väljer "ON" för funktionen för återupptagande av skivspelning Tryck på. Apparaten avslutar skivspelningen och minneslagrar avbrottspunkten. I detta läge raderas inte minnet för avbrottspunkten, även om du trycker på (på apparatens framsida) eller (på fjärrkontrollen) för att stänga av apparaten. Observera att minnet för avbrottspunkten raderas, om du trycker på för att öppna skivfacket. Avbrottspunkten minneslagras också om du trycker på (på apparatens framsida) eller (på fjärrkontrollen). För att radera detta minne skall du trycka på medan apparaten är i stoppfunktionen.

21 Grundläggande manövrering Återupptagande av skivspelning Svenska Skivtyper som kan användas: När du väljer "DISC RESUME" för funktionen för återupptagande av skivspelning I stoppfunktionen eller när ingen skiva finns insatt Tryck på för att sätta in en skiva som du har minneslagrat en avbrottspunkt för. När du har satt in skivan, visas "RESUME STOP" på displayen på apparatens framsida. (Gå direkt till steg, om det redan finns en skiva i skivfacket, som du vill återuppta skivspelning med.) Tryck på. "RESUME PLAY" tänds på displayen och apparaten återupptar skivspelning från den punkt, där skivspelningen avbröts. Apparaten bibehåller minnet för skivans avbrottspunkt, även om du tar bort skivan från skivfacket och sätter dit den igen. Apparaten bibehåller också minnet för avbrottspunkten medan skivan finns i skivfacket. Spelning av en skiva från början (i stället för från avbrottspunkten) När du har satt in skivan, skall du trycka på innan du trycker på för att starta skivspelningen. Om du trycker på medan skivan är stoppad, raderas minnet för avbrottspunkten. Varje gång du avbryter skivspelning, minneslagras denna punkt som den nya "avbrottspunkten". Grundläggande manövrering När du väljer "ON" för funktionen för återupptagande av skivspelning Medan den skiva du avbröt spelning av senast* fortfarande finns i skivfacket (*genom att trycka på eller genom att stänga av apparaten.). Tryck på. Apparaten återupptar skivspelning från den punkt, där skivspelningen avbröts. Om du trycker på och därefter på, startar apparaten skivspelning efter att "RESUME PLAY" har tänts på displayen. Observera att du inte kan återuppta skivspelning, om du avbröt skivspelningen senast genom att öppna skivfacket. Spelning av en skiva från början (i stället för från avbrottspunkten) Gör något av följande: *Tryck på i stoppfunktionen och därefter på. * Sätt på apparaten genom att trycka på på fjärrkontrollen eller på apparatens framsida. Tryck därefter på. OBSERVERA Om du använder displayen "OTHERS" för valmöjligheter för att ändra inställningen för "RESUME" från "DISC RESUME" till "OFF" eller "ON", kan du inte återuppta spelning av en skiva med en minneslagrad "avbrottspunkt". Om du åter väljer "DISC RESUME" för "RESUME", kan du dock återuppta spelningen av skivan. Om du öppnar skivfacket medan ON har valts för RESUME, raderas skivans "avbrottspunkt". Funktionen för återupptagande av skivspelning fungerar inte för skivtyperna audio-cd, MP och JPEG. När det gäller skivtyperna video-cd/svcd som har PBC-funktion, kan apparaten återuppta skivspelningen från en punkt som ligger en aning före eller efter den punkt, där skivspelningen avbröts. Det kan hända att apparaten inte återupptar skivspelning exakt från avbrottspunkten. För en dubbelsidig VIDEO-skiva, betraktar apparaten varje sida som en enskild skiva. För att återuppta spelning av en sådan skiva, måste skivan sättas in med samma skivsida vänd nedåt. När apparaten minneslagrar en avbrottspunkt för en skiva, minneslagrar den också inställningar för ljud, texter och filmvinklar (oberoende av om du har valt "DISC RESUME" eller "ON" för "RESUME"). Om du avbryter skivspelning medan menyn för en skiva av typen VIDEO, SVCD eller video-cd visas i -rutan, kanske apparaten inte kommer ihåg den rätta avbrottspunkten, oberoende om du har valt "DISC RESUME" eller "ON" för "RESUME".

22 Grundläggande manövrering Variabel skivspelningshastighet Du kan snabba på eller sakta ner skivspelningens hastighet, eller flytta fram bilderna ruta för ruta. OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER / SUB TITLE ZOOM / D Snabb skivspelning framåt eller bakåt medan du tittar Grundläggande manövrering Under skivspelning Metod (endast med fjärrkontrollen) Tryck på eller. Skivtyper som kan användas: Skivspelningens hastighet ändras varje gång du trycker på eller.du kan välja mellan,,, och den normala hastigheten. Tryck på för att återgå till den normala hastigheten. Metod Håll eller nedtryckt. När du håller nedtryckt ökas skivspelningens hastighet framåt, medan hastigheten ökas bakåt när du håller nedtryckt. Hastigheten är gånger den normala hastigheten. När du släpper upp knappen återgår apparaten till normal skivspelning. OBSERVERA Under snabb skivspelning dämpas ljudet, utom vid spelning av en audio-cd-skiva. När du använder snabb skivspelning för en audio-cd-skiva, hörs ljudet med avbrott. Denna funktion kan inte användas för en MP-skiva. Framflyttning av en stillbild ruta för ruta I pausfunktionen (stillbild) Tryck på. Varje gång du trycker på, framflyttas stillbilden till nästa ruta. Tryck på för att återgå till vanlig skivspelning. Skivtyper som kan användas:

23 Grundläggande manövrering Skivspelning med slow-motion Svenska Du kan spela videobilder med slow-motion. Du kan välja mellan /, /, /, / eller / jämfört med den normala hastigheten. Under skivspelning Tryck på, och använd därefter /. Skivtyper som kan användas: Tryck på för att spela skivan framåt med slow-motion, och tryck på för att spela skivan bakåt med slowmotion (endast för VIDEO-skivor). Först spelar apparaten skivan med den lägsta hastigheten, därefter ökas hastigheten varje gång du trycker på knappen. Tryck på för att återgå till normal skivspelning. Tryck på för att göra en paus för skivspelning med slow-motion. OBSERVERA Ljudet är dämpat under skivspelning med slow-motion. Skivspelning bakåt med slow-motion är inte möjlig för skivtyperna video-cd och SVCD. Grundläggande manövrering

24 Grundläggande manövrering Att hitta början av en scen eller melodi Du kan söka fram önskad titel eller avsnitt (för VIDEO) eller melodi (för audio-cd/video-cd/svcd) och därifrån startar apparaten skivspelning. Sifferknappar -/-- + /VIDEO TOP XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER / Uppsökning av önskat val med eller Grundläggande manövrering Skivtyper som kan användas: För VIDEO: Under skivspelning För audio-cd: Under skivspelning eller i stoppfunktionen För video-cd/svcd: Under skivspelning utan PBC-funktion Tryck på och. För skivtyperna audio-cd, video-cd och SVCD hoppas en melodi över när du trycker på knappen. För en VIDEO-skiva överhoppas ett avsnitt eller en titel, i enlighet med skivans uppbyggnad, när du trycker på knappen. Siffran för det gjorda valet visas på displayen på apparatens framsida. Tryck på så många gånger som erfordras, för att hoppa över titlar/avsnitt/melodier framåt. Tryck en gång på för att återgå till början av just inställd melodi/titel/avsnitt. Tryck på så många gånger som erfordras, för att hoppa över titlar/avsnitt/melodier bakåt. OBSERVERA Det kan hända att denna funktion inte kan användas för vissa VIDEO-skivor. Denna funktion kan inte användas under spelning av skivtyperna video-cd/svcd med PBC-funktionen. (Se sidorna och.) Uppsökning av önskat val med sifferknapparna. För VIDEO/audio-CD: Under skivspelning eller i stoppfunktionen För video-cd/svcd: Under skivspelning utan PBC-funktion eller i stoppfunktionen Använd sifferknapparna för att specificera önskad siffra. Skivtyper som kan användas: Vad som specificeras varierar, i överensstämmelse med skivtypen och apparatens inställning. Apparatens tillstånd I stopp funktionen Under skivspelning Skivtyp VIDEO Audio-CD/ video-cd/svcd VIDEO Audio-CD/ video-cd/svcd Vad som specificeras Titel eller avsnitt* Melodi Avsnitt Melodi * Om en skiva innehåller mer än en titel, specificeras en titel. Om en skiva endast innehåller en titel, specificeras ett avsnitt. För att välja en siffra mellan och : Tryck på motsvarande sifferknapp. För att välja en siffra högre än : Använd knappen +. Exempel: För att välja : + För att välja : För att välja : Apparaten startar skivspelning från början av ditt val. Siffran för den valda titeln, avsnittet eller melodin visas på displayen på apparatens framsida.

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G950V Består av CA-UXG950V och SP-UXG950V CA-UXG950V

Lisätiedot

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49 CA-UXG49 ja

Lisätiedot

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W Blu-ray 3D TM -SPELARE Blu-ray 3D TM PLAYER Blu-ray 3D TM -soitin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 3-280-870-71(1) Digital Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E Mer information om de avancerade funktionerna

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131

MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131 MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131 Surroundsystem Blu-ray Disc Surround för Blu-ray-skivor System Blu-ray Disc-surroundsystem Système Home-Cinéma Blu-ray Disc Blu-ray Disc -surroundjärjestelmä

Lisätiedot

Personal Audio Docking System

Personal Audio Docking System Personal Audio Docking System Bruksanvisning Käyttöohjeet SE FI Manual de Instruções PT RDP-XA900iP VARNING! Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstötar; placera

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... MEDIA-NAV EVOLUTION Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Innehållsförteckning Användningsföreskrifter................................................................... S.3 Allmänt................................................................................

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

XV-THA75R, SP-WA75, SP-XSA75,

XV-THA75R, SP-WA75, SP-XSA75, AUDIO TOP MENU CTROL VCR TV SLEEP SETTING TV VOL DOWN /REW REC FM/AM ANGLE MENU CHANNEL/ZOOM TV/VIDEO PLAY TUNING STOP MEMORY DIMMER MUTING RM STHA75R VCR1 SUBTITLE RETURN DECODE VOLUME FF/ DIGEST SOUND

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot