kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen"

Transkriptio

1 VIESTINTÄSUUNNITELMA 1. Kaste-ohjelma ja sen tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaalija terveyspolitiikkaa. Alueellisesti ohjelmaa toteutetaan viiden alueellisen johtoryhmän ohjauksessa. Kaste-ohjelman tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen. SenioriKaste-hanke on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke, jossa ovat mukana Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Oulunkaari. Hankkeen tavoitteena on kehittää vanhustyön toimintatapoja, jotka tukevat kotona asumista monipuolistavat ikääntyvien arjen sisältöjä lisäävät kuntouttavan toiminnan osaamista Nämä ovat hankkeen ydinviestejä. 2. Viestinnän tavoitteet Viestinnän perustavoitteena on antaa tietoa hankkeesta, sen etenemisestä ja tuloksista. Tavoitteena on lisätä tietoa ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden sekä muistiterveyden edistämisestä ja näin vaikuttaa myös asenteisiin. Aktiivisella viestinnällä ja sidosryhmätyöllä tuetaan hankkeen tavoitteiden toteutumista ja sitoutetaan keskeiset toimijat sen toteuttamiseen. Henkilöstölle ja muille yhteistyökumppaneille tulee kertoa ajoissa, riittävästi ja ymmärrettävästi, mitä hankkeessa

2 tavoitellaan ja siten saada aikaan yhteisymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta. Hyvä viestintä mahdollistaa ja parantaa kumppaneiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Hyvä viestintä vähentää muutoksiin liittyvää epävarmuutta, ohjaa mahdollista vastarintaa positiiviseksi muutosvoimaksi ja rohkaisee ihmisiä näkemään muutos mahdollisuutena. Ennen kaikkea avoin viestintä synnyttää luottamusta toimijoiden kesken, joka on edellytys rakentavalle yhteistyölle. 3. Viestinnän periaatteet Viestintä perustuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin: - aktiivisuus ja ennakoitavuus - luotettavuus - vuorovaikutteisuus - ymmärrettävyys - tasapuolisuus - vaikuttavuus - viestien yhdenmukaisuus - toisto 4. Viestinnän toteutus ja vastuut SenioriKaste-hankkeen tavoitteiden mukaiset viestit ovat tiedottamisen perusta. Tavoitteita viestitään joka kerta kun asioista tiedotetaan. Ydinviestien lisäksi viestinnän sisällön muodostavat ajankohtaiset asiat sekä hankkeen aikana syntyneet tuotokset, päätetyt asiat sekä tulevat tapahtumat. Kaikissa viestintätilanteissa viestijä tiedostaa edustavansa taustaorganisaatiota ja olevansa vastuussa viestinnästään oman osuuden ja kokonaisuuden kannalta Sisäinen viestintä Toimiva sisäinen viestintä parantaa organisaation tehokkuutta ja tukee johtamista. Hanke onnistuu tavoitteissaan, jos toimijat sitoutuvat toteuttamiseen ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Oikea-aikainen, avoin ja johdonmukainen viestintä tukee muutosvalmiutta. Kehittämistyössä mukana olevien keskinäisen viestinnän kanavia ovat yhteiset kokoukset ja erilaiset työryhmät. Kokouksista laadittavat muistiot ja dokumentit jaetaan kaikille avoimessa www-ympäristössä. Hankkeen kotisivut ovat Lisäksi toiminnalliset osakokonaisuudet julkaisevat materiaalia oman organisaationsa sivuilla: ja SenioriKaste, kuten kaikki muutkin Kaste-hankkeet löytyvät myös sivuilta, joita käytetään sisäiseen tiedonjakoon, yhteiseen keskusteluun ja kehittämiseen sekä materiaalien jakamiseen.

3 Hankkeen tilannekatsaus pidetään vakioasiana jokaisessa työyhteisökokouksessa. Jokainen hankkeen työryhmissä mukana oleva jäsen on velvollinen välittämään tietoa omalle organisaatiolleen ja yhteistyökumppaneilleen. Hankkeen yhteinen tiedote laaditaan 2-3 kertaa vuodessa. Toiminnalliset osakokonaisuudet laativat omaa aluettaan koskevat henkilöstötiedotteet neljännesvuosittain. Sisäisen viestinnän kohderyhmät: - Hankealueiden vanhuspalveluiden työntekijät - Hankealueiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijät - Sosiaali- ja terveydenhuollon johto - Muiden hallintokuntien yhteistyökumppanit - Luottamushenkilöt Viestinnän vastuuhenkilöt: - Hankejohtaja ja toimistosihteeri - Osakokonaisuuksien hankehenkilöstö - Kehittäjäryhmien ja ohjausryhmän jäsenet 4.2. Ulkoinen viestintä Avoimen ja kuntalaisen kannalta merkittävän tiedon oikea-aikainen jakaminen ymmärrettävässä muodossa on keskeinen tekijä kuntakuvan ja asiakastyytyväisyyden rakentamisessa. Kuntalaisella ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevien asioiden valmisteluun. Sähköinen hankkeen tiedote/uutiskirje lähetetään mahdollisimman laajalle toimijajoukolle yhteistyökumppaneita 2-3 kertaa vuodessa. Tiedote lähetetään myös paikallisiin lehtiin ja kuntien kuntatiedotteisiin. Hankkeen toimijat osallistuvat vanhustenhuollon kehittämisestä käytävään julkiseen keskusteluun ja pitävät vanhustenhuollon asioita esillä. Tapahtumia ja tilaisuuksia varten voidaan painattaa roll-up telineet. Hankkeesta laaditaan yhteinen yleisesite, josta ilmenevät hankkeen tavoitteet ja yhteyshenkilöt. Toiminnalliset osakokonaisuudet voivat laatia tarvittaessa omaa aluettaan koskevat esitteet. Ulkoisen viestinnän kanavina käytetään myös sosiaalista mediaa; nettisivuja ja facebookia. Ulkoisen viestinnän kohderyhmät: - asiakkaat ja omaiset - kuntalaiset - sidosryhmät; yhdistykset, järjestöt, palveluntuottajat - koulutusorganisaatiot Viestinnän vastuuhenkilöt - Hankejohtaja ja toimistosihteeri

4 - Osakokonaisuuksien hankehenkilöstö - Kehittäjäryhmien ja ohjausryhmän jäsenet 4.3. Kaste-toimijoiden keskinäinen viestintä Toiminnallisten osakokonaisuuksien henkilöstö muodostaa hanketiimin, joka kokoontuu videoteitse kuukausittain yhteisten ajankohtaisten asioiden ja hyvien käytäntöjen jakamisen merkeissä. Työntekijät kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa yhteisiin kehittämispäiviin/työseminaareihin. 5. Graafinen ilme SenioriKasteen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä käytetään yhtenäistä graafista ilmettä. Graafinen ilme muodostuu Kaste-ohjelman logosta ja SenioriKasteen omasta logosta. PowerPoint-pohjana käytetään sosiaali- ja terveysministeriön pohjaa. Kukin toiminnallinen osakokonaisuus käyttää kansisivun logon alla oman alueensa nimeä.logot ja hankkeen nimi liitetään kaikkiin materiaaleihin. SenioriKasteen logon elementit ovat: Neliöt kuvaavat kotia, kodin ikkunoita, joista loistaa valo. Ikkunoita on neljä ja ne kuvastavat neljää toiminnallista osakokonaisuutta. Alimmat ovat keltaisia ja ylimmät harmaita. Harmaat osat kuvaavat vanhuksia, jotka asuvat omassa kodissaan. Vanhukset ovat kasvotusten ja kasvot muodostavat sydämen, joka kuvastaa terveyttä ja hyvinvointia. Sydänhahmosta muodostuu myös avain omaan kotiin. 6. Viestinnän resursointi Viestintä toteutetaan pääosin hankkeen työntekijäresursseilla. Kts. yhteenveto. 7. Viestintäsuunnitelman voimassaolo Viestintäsuunnitelma on käsitelty hanketiimissä Hankkeen ohjausryhmä hyväksyy viestintäsuunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan. Suunnitelma tulee voimaan heti ja on voimassa hankkeen keston ajan saakka. 8. Viestinnän seuranta ja arviointi Hankkeen työntekijät, ohjausryhmä ja työryhmät seuraavat ja arvioivat viestinnän toteutumista osana koko hankkeen arviointikäytäntöjä.

5 YHTEENVETO Vastuuhenkilö(t) Kohderyhmä Viestintäkanavat Koordinaation STM Puhelin hankejohtaja ja toimistosihteeri Lounais-Suomen Aluehallintovirasto Sähköposti Pohjois-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Tiedotteet SenioriKasteen ohjausryhmä Kotisivut ja FB-sivusto Hankeen koordinaatiosta vastaava kaupunki Alueen Sosiaalialan osaamiskeskukset (SONetBOTNIA, Poske) Videokokoukset Kokoukset Yhteiset tapaamiset Hankehenkilöstö Tiedottaminen ja raportointi hankkeen kehittämistyöstä ja sen etenemisestä, taloudesta sekä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kokouksista ja kokousjärjestelyistä vastaaminen. Projektipäälliköt ja muut projektityöntekijät Hankekuntien henkilöstö Toiminnallisten osakokonaisuuksien koordinaatiosta vastaavat Hankekoordinaatio Puhelin Sähköposti Tiedotteet Kotisivut ja FB-sivusto Kokoukset Yhteiset tapaamiset Tiedottaminen hankkeen kehittämistyöstä ja sen etenemisestä sekä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Raportointi koordinaatiolle. SenioriKasteen henkilöstö yhteistyössä hankekuntien toimijoiden kanssa Asiakkaat Kuntalaiset Laaja yleisö Julkinen media Sosiaalinen media (nettisivut, FB) Mainonta, julisteet Yleisötapahtumat Vanhuksia ja ikääntyviä koskevien asioiden pitäminen esillä sekä kehittämistyön tuloksista tiedottaminen. Tavoitteena on luoda myönteistä suhtautumista ikääntymiseen ja vanhuksiin.

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Terveempi Pohjois-Suomi Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Oulunkaaren seutukunta 1.10.2009 Outi Kanste Oulunkaaren seutukunta 2006 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Piisilta

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2 Viestinnän nykytila ja resurssit... 2 Kanavat ja käytännöt

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot