Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta"

Transkriptio

1 Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka on aktiivista ja avointa. Hankkeelle haetaan viestintäkonsulttia viestintäkokonaisuuden tuottamiseen. Viestintäkonsultin tehtävänä on toimia projektin johdon apuna viestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Viestintäkonsultin tehtävänä on viestintä koko hankkeen ajan, aina esisuunnittelusta rakentamisen aikaisesta viestintä käyttöönottoon saakka. Viestintäkonsultti hoitaa myös operatiivisen viestinnän. Viestintäkonsultti raportoi suoraan projektin johdolle. Hanke on monitahoinen ja toimijoita on useita. Viestintäkonsultti osallistuu tarvittaessa hankeryhmän kokouksiin ja aina viestintäsuunnitelmaa ja käsiteltäessä. Viestintäkonsultti on myös Kruunusiltojen viestintäryhmän jäsen. Muihin ryhmiin konsultti osallistuu tarpeen mukaan. Projektin johto määrittää ja päättää osallistumisen. Kruunusillat -hanke on monivuotinen. Viestinnän tarve ja määrä vaihtelevat hankkeen eri aikoina. Viestintäkonsultin tulee huomioida tämä viestinnän resursoinnissa. Viestintätarpeet voidaan jakaa kolmeen ajallisesti erilaiseen kokonaisuuteen. 1. Viestintä ennen investointipäätöstä 2. Viestintä päätöksen jälkeen, suunnitteluvaiheessa 3. Viestintä rakennusvaiheessa Ensimmäisen ja toisen vaiheen viestinnässä korostuvat tiedottaminen ja hankkeen sisäinen viestintä. Tässä vaiheessa viestintä keskittyy muun muassa materiaalien tuottamiseen ja verkkoviestintään sekä sisäisen viestinnän toteuttamiseen. Viestintä on luonteeltaan avointa, neutraalia ja pääviesteihin keskittyvää. Tässä vaiheessa tehdään myös kriisiviestintäsuunnitelma sekä esimerkiksi mahdolliset viestintävalmennukset. Kolmannessa vaiheessa viestintä keskittyy toteuttamisen aikaiseen viestintään, eli katu- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisenaikaiseen viestintään. Tällöin korostuvat eritoten kansalaisviestintä (vuoropuhelu, työmaan aikaiset haitat, liikennejärjestelyt jne.), mediaviestintä (aikataulu, ajankohtaiset ym.) sekä tiivis sidosryhmäyhteistyö. Kolmas vaihe on huomattavasti kahta ensimmäistä vaihetta aktiivisempi. Tällöin käytetään kaikkia kanavia ja keinoja rinnakkain ja määrällisesti enemmän. Tämä vaatii viestintäkonsultilta selkeästi enemmän työpanosta. Hankkeen työkielenä on suomi ja materiaalit tulee tuottaa hyvällä suomen kielellä.

2 Luonnos 2(5) 2. Työmääräarviot Työn ensimmäisessä vaiheessa tuntimääräarvio on noin 50 tuntia kuukaudessa. Tiedottajan osuus on 35 tuntia ja projektipäällikön 15 tuntia. Toisessa vaiheessa tuntimääräarvio on suunnilleen sama kuin ensimmäisessä vaiheessa.

3 Luonnos 3(5) Työn kolmannessa vaiheessa tuntimäärät vaihtelevat noin välillä. Tiedottajan osuus on tuntia ja projektipäällikön tuntia. Nämä ovat vain arvioita ja määrät voivat vaihdella suurestikin eri vaiheissa. 3. Viestintäpalvelut Tarvittavat viestintäpalvelut pitävät sisällään esimerkiksi/ainakin seuraavanlaisia töitä: A) Viestintäsuunnitelma Hankkeen viestintäsuunnitelma täsmennetään ja tarkennetaan tiiviisti hankkeen eri vaiheissa. Se päivitetään noin 4 kertaa vuodessa. Viestintäsuunnitelma sisältää vähintään: lähtökohdat, tavoitteet, perusviestit, kohderyhmät, keinot, vastuut ja organisoinnin, aikataulun, tulosten mittaamisen ja toimenpidesuunnitelman. Suunnitelma tarkennetaan yhteistyössä projektin johdon kanssa. B) Kriisiviestintä Hankkeelle luodaan kriisiviestintäsuunnitelma ja -ohje. Viestintäkonsultin tehtävänä on luoda suunnitelma ja ylläpitää sitä. Konsultti vastaa myös mahdollisesta kriisiviestintäkoulutuksesta. C) Mediaseuranta ja -analyysit sekä mediasuhteet Viestintäkonsultin tehtävänä on mediasuhteiden hoito yhdessä hankkeen johdon kanssa. Mediasuhteiden hoitoon kuuluvat ovat muun muassa tiedotteet, artikkelit, tapaamiset ja tiedotustilaisuudet. Toimenpiteet määritellään viestintäsuunnitelmassa. Mediatiedotteita lähetetään aina kun hankkeessa tapahtuu median ja yleisön kannalta ajankohtaista. Myös kuulutusten hoitaminen kuuluu viestintäkonsultille. Artikkeleita tarjotaan sovittuihin lehtiin. Mediaa voidaan kutsua tutustumaan hankkeeseen. Tiedotustilaisuuksia järjestetään harkiten ja niistä sovitaan aina erikseen HKR:n viestintäosaston kanssa. Hanketta seurataan erillisen mediaseurannan avulla. Viestintäkonsultti seuraa mediaa ja tarvittaessa reagoi kirjoitteluun. Tarvittaessa voidaan teettää erillisiä media-analyysejä. D) Sidosryhmäyhteistyö Viestintäkonsultti hoitaa yhteistyössä projektin johdon kanssa suorat yhteydet hankkeen kannalta keskeisiin sidosryhmiin ja varmistaa tiedon kulun. Osana ulkoista viestintää, sidosryhmäviestintää sekä sisäistä viestintää otetaan käyttöön kohdennettu uutiskirje. Viestintäkonsultilla tulee olla valmiudet uutiskirjeen tuottamiseen, järjestelmän hankkimiseen ja käyttöön sekä lähetykseen. Viestintäkonsultti ylläpitää sidosryhmärekisteriä.

4 Luonnos 4(5) E) Verkkosivut ja sosiaalinen media Kaikkien hankkeiden nettisivut sijaitsevat Uutta Helsinkiä-verkkopalvelussa osoitteessa Viestintäkonsultti vastaa sivuston päivittämisestä ja ylläpidosta. Teknisestä ylläpidosta vastaa Lasipalatsi. Hanketiedotteet julkaistaan Kruunusillat -osion etusivulla ja Uutta Helsinkiä -verkkopalvelun ajankohtaisasioissa. Lisäksi hankkeesta voi kertoa vapaamuotoisemmin uutisosiossa, esimerkiksi työmaalla tapahtuu, merkittävä välietappi jne. Myös kuvia hankkeesta ja sen etenemisestä on hyvä viedä www-sivuille. Kruunusillat on harkitusti sosiaalisessa mediassa. Viestintäkonsultti määrittelee yhteistyössä hankkeen johdon ja HKR:n viestintäosaston kanssa sosiaalisen median kanavat. Konsultin tehtävänä on luoda, päivittää ja ylläpitää valittuja sosiaalisen median kanavia. F) Esittelymateriaalit Hanketta esitellään useissa eri yhteyksissä, myös ulkomailla. Viestintäkonsultin tehtävänä on esittelymateriaalin, kuten Power Point -esitysten ja esitteiden, tuottaminen. Tilaajan kanssa päätetään mahdolliset kieliversiot, jotka viestintäkonsultti hoitaa. G) Tilaisuudet, tutustumiset Hankkeeseen liittyy vuoropuhelu osallisten kanssa. Osana tätä on muun muassa kaikille avoimet yleisötilaisuudet. Viestintäkonsultin tehtävänä on hoitaa yleisötilaisuuksiin liittyvät käytännön järjestelyt. Toteutuksessa voidaan käyttää erillisiä vuorovaikutusasiantuntijoita. Hanke on kansallisesti merkittävä ja se kiinnostaa eri osapuolia. Viestintäkonsultin tehtävänä on järjestää ryhmille tarvittaessa tutustumiskäyntejä, esittely-, tiedotus- ja asukastilaisuuksia. He vastaavat myös medialle suunnattujen infojen järjestelyistä. Viestintäsuunnitelmaan sisällytetään vuosittaiset tapahtumat ja tilaisuudet. H) Ilmoitukset ja kuulutukset Viestintäkonsultin tehtävänä on kuulutusten ja lehti-ilmoitusten sisältöjen teko, taitto ja toimittaminen valittuihin lehtiin. I) Kuvapankki Hankkeen kuvat talletetaan yhteisesti määriteltyyn paikkaan, esimerkiksi ProjectWiseen ja osa julkiseen palveluun, esimerkiksi Flickriin. Viestintäkonsultin tehtävänä on kuvapankin ylläpito. Ja tarvittaessa myös kuvaus.

5 Luonnos 5(5) J) Ilme Kruunusillat -hanke noudattaa HKR:n ja Kruunusiltojen graafista ilmettä, jota voidaan kehittää hankkeen edetessä laajemmaksikin hankeviestinnän ilmeeksi. Viestintäkonsultin tehtävänä on huolehtia, että ohjetta noudatetaan ja tuottaa ohjeen mukaisia sovelluksia. K) Käännös- ja painopalvelut Hankeviestinnässä vähimmäisvaatimuksena on kielilain noudattaminen. Tiedotteet käännetään myös ruotsiksi, tarvittaessa englanniksi. Hankkeen www-sivut toteutetaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Erillisten materiaalien yhteydessä päätetään aina tapauskohtaisesti kieliversiot. Viestintäkonsultin tehtävänä on hoitaa käännökset nimetyn käännöstoimiston kanssa. Painotuotteita tuottaessa viestintäkonsultti huolehtii painoyhteydet, tarkistukset ja painojäljen valvonnan nimetyn painotalon kanssa. L) Viestintävalmennus Hankkeessa toimiville asiantuntijoille voidaan järjestää media- ja kriisiviestintäkoulutusta. Koulutustarve- ja suunnitelma kirjataan viestintäsuunnitelmaan. Viestintäkonsultti voi toteuttaa itse koulutukset tai hankkia kouluttajan. Ulkopuolinen palveluntarjoaja hyväksytetään tilaajalla. M) Palaute ja vastineet Palautteiden käsittely tulee huomioida viestintäsuunnitelmassa. Lehdissä tai verkossa esitettyihin palautteisiin vastataan harkiten. Yleensä palaute tai vastine laaditaan projektinjohtajan nimissä. Viestintäkonsultti vastaa Kruunusiltoihin liittyvien palautteiden käsittelystä ja vastineiden hoitamisesta. O) Sisäinen viestintä Viestintäkonsultin tehtävänä on hoitaa hankkeen sisäistä viestintää ja edesauttaa tiedonkulkua. Viestintäkonsultin tulee käyttää hankkeessa yhteisesti hyväksyttyjä järjestelmiä. 6. Muut mahdolliset palvelut Sopimuskauden aikana voidaan käyttää myös muita viestintä- ja mainostoimistopalveluja, kuten copyn ja AD:n palveluja. Näistä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla 1/(15) Sisällys Yleistä hankkeen toteuttamisesta... 1 Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen... 2 Viestintä ja graafinen ohjeistus... 2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä...

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita Ostajan Opas Näin ostat viestintäpalveluita Markkinointiviestinnän toimistojen liitto MTL ry. www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnän_ostajan_opas Tämä opas löytyy myös sähköisenä osoitteesta: www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnan_ostajan_opas

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot

Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry Akavan Erityisalat ry Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot