KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA Kymppivoima Oy Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4

2 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase 5 Konsernin rahoituslaskelma 6 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaate 10 Tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat 22 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 23

3 2 Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Yhtiö omistaa myös Kymppivoima Hydro Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiö Blåfall Energi AS kehittää pienvesivoimaa Norjassa. Lisäksi yhtiö omistaa EPV:n ja Helsingin Energian kanssa Voimapiha Oy:n, jolla on vesivoimatuotantoa Ruotsin Indalsälvenissä. Yhtiö on myös 32 % osuudella tuulivoimayhtiö Innopower Oy:n suurin omistaja. Yhtiö muodostaa konsernin omistuksistaan yhteisyritys Rapid Power Oy:stä, konserniyritys Kymppivoima Hydro Oy:stä, omistusyhteysyritys Power-Deriva Oy:stä ja omistusyhteysyrityksestä Innopower Oy:stä. Katsaus toimintaympäristöön Pohjoismainen vesivarastotilanne oli koko vuoden normaalin tason alapuolella. Vesivarastotilanteen vajaus ei kuitenkaan vaikuttanut sähkömarkkinoihin aikaisempaan tapaan merkittävästi kasvaneen tuulivoimatuotannon vuoksi. Suomen sähköntuontiriippuvuus on edelleen korkealla tasolla ja viime vuonna Suomen suurin sähköntuoja oli Ruotsi. Venäjän tuonti on vähentynyt merkittävästi ja vuoden aikana on kotimaista tuotantokapasiteettia ajettu alas yli MW, joten Suomen sähköntuotannon huoltovarmuus on ajautunut aikaisempaakin heikommalle tasolle. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden 2014 kokonaistuotantomäärä GWh ja liikevaihto 94,3 M euro, konsernin liikevaihto oli 104,8M euroa.emoyhtiön liikevaihto koostuu pääosin sähkön myynnistä osakkaille omakustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten tai vastaavan järjestelyn perusteella. Tuotantokapasiteetti kasvoi 24 MW ostettujen Olkiluoto 1- ja 2-ydinvoimalaitosten tuotantoon oikeuttavien PVO: n osakkeiden ja 200 GWh:n vuosituotannon myötä. EPV Tuulivoiman Torkkolan tuulipuisto Vaasan Vähäkyrössä valmistui vuoden 2014 loppupuoliskolla. Yhtiön tuotanto-osuus uudesta tuulipuistosta on n. 15 GWh. Yhtiön kapasiteetti laski PVO:n omistaman Mussalon Voiman lakkauttamispäätöksen myötä 40 MW. Olkiluoto 3 -projektiin tehtiin lisäinvestointeja. Kymppivoiman pienvesivoimahankekehityksen myötä rakennetut pienvesivoimalaitokset tuottivat yhteensä 33 GWh sähköä Norjassa. Lisäksi vuoden aikana saatiin viisi uutta lupaa viranomaiselta, tehtiin yksi investointipäätös laitoksen rakentamisesta sekä saatiin valmiiksi yksi uusi pienvesivoimalaitos. Tilikauden aikana Kymppivoima Oy:n sopimus kaasuvoimalaitosyhteystyöstä on sopimusosapuolien kesken päätetty yhteisymmärryksessä keskeyttää suunniteltua aikaisemmin vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin lopussa, kun alkuperäinen sopimus olisi ollut voimassa vuoteen Sopimuskauden lyhentymisestä johtuen Kymppivoima Oy on myös lyhentänyt sopimukseen liittyvien tase-erien poistoaikaa siten, että poistot on tilinpäätöksessä jaksotettu jäljellä olevalle sopimuskaudelle. Poistoajan lyhentämisen kuluvaikutus tilikauden 2014 tulokseen on ollut 3,5 miljoonaa euroa. Tämän sopimuksen myötä yhtiön käytettävissä oleva kapasiteetti laski 35 MW. Yhtiö on hajauttanut sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskejä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta. Konserni Emoyhtiö Omavaraisuusaste 52,1 % 50,9 % 59,8 % 61,82 % Quick ratio 0,46 0,27 0,27 0,07 Current ratio 2,07 0,95 3,34 0,9 Ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. Henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa taloushallintopalvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiön toiminta on jatkunut tilikauden päättymisen jälkeen normaaliin tapaan. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jorma Korhonen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Risto Kantola, toimitusjohtaja Perttu Rinta ja toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Anders Renvall. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii, KHT Marko Vehniä. Tilinpäätös ja hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio ,26 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta, jolloin edellisten tilikausien voittovarat ovat yhteensä ,71.

4 3 Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja XIII-sarja XIV-sarja XV-sarja XVI-sarja Yhteensä kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Kuhunkin osakesarjaan on liitetty eri energia - eli sähköntuotantoresursseja, lukuunottamatta V- ja X-osakesarjaa. Yhtiön sähköntuotantoresurssit perustuvat osakeomistuksiin eri tuotantoyhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa. Yhtiö hankkii päästöoikeuksia vastaavia päästövähenemiä YK:n ja EU:n hyväksymillä hankemekanismeilla. Yhtiöllä on 1,8 M euron arvoinen sopimus päästövähenemien hankkimiseksi rahaston avulla.

5 4 Konsernin tuloslaskelma Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,99 1) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana konsernin ulkopuolelta , ,44 Ostot emoyhtiöltä ,42 0,00 Konsernin sisäiset ostot , ,06 Varastojen muutos ,20 0,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,99 Henkilöstökulut , ,47 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,83 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,20 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 4) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,62 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,05 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,27 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,12 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,72 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,72 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 3 117,84 0,00 5) Tuloverot , ,42 6) Laskennalliset verot , ,16 Vähemmistöosuudet , ,72 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,26

6 5 Konsernin tase V A S T A A V A A Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,77 7) Aineelliset hyödykkeet , ,66 8) Sijoitukset , ,30 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 Ennakkomaksut , ,83 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,03 SAAMISET , ,64 10) Pitkäaikaiset saamiset ,31 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,42 V A S T A A V A A , ,16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,83 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,85 Tilikauden voitto (tappio) , ,26 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,42 11) VÄHEMMISTÖOSUUS , ,33 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,00 0,00 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,55 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,86 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,41 V A S T A T T A V A A , ,16

7 6 Konsernin rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä , ,72 Poistot , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut , ,22 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,16 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,62 Realisoimattomat kurssivoitot ja -tappiot , ,60 Muut oikaisut , ,96 Rahavirta ennen käyttöopääoman muutosta , ,27 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,41 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,32 Maksetut korot , ,70 Saadut korot , ,19 Maksetut verot , ,42 Pitkäaikaiset saamiset muutos , ,36 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,02 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,38 Saadut osingot investoinneista , ,62 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,64 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,12 Investointien rahavirta (B) , ,52 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,50 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 Maksullinen osakeanti , ,24 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0, ,99 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,14 Rahoituksen rahavirta (C) , ,39 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (A+B+C) , ,11 Valuuttakurssimuutoksen vaikutus rahavaroihin ,81 Likvidit varat , ,86 Likvidit varat , , , ,11 Konsernin tunnusluvut Omavaraisuusaste 52,1 % 50,8 % Quick ratio 0,46 0,27 Current ratio 2,07 0,95

8 7 Emoyhtiön tuloslaskelma Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,47 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,70 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,54 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,95 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut , ,13 4) Osinkotuotot , ,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,02 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,85 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,85 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot , ,84 5) Tuloverot 0,00 0,00 6) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,69

9 8 Emoyhtiön tase Liitetieto V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,15 7) Aineelliset hyödykkeet , ,88 8) Sijoitukset , ,96 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus 0, ,20 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 0, ,20 SAAMISET , ,27 10) Rahat ja pankkisaamiset , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,44 V A S T A A V A A , ,43 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,83 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,66 Tilikauden voitto (tappio) , ,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,80 11) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,73 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,69 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,21 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,90 V A S T A T T A V A A , ,43

10 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä , ,85 Poistot , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut , ,13 Arvonalentumiset pysyvien vastavieen sijoituksista ,02 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,00 Muut oikaisut , ,10 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,72 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,38 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,24 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut korot , ,90 Saadut korot , ,14 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,56 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0, ,68 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Investointien rahavirta (B) , ,68 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,24 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 Maksullinen osakeanti , ,24 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0, ,99 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,62 Rahoituksen rahavirta (C) , ,87 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,37 Likvidit varat , ,34 Likvidit varat , , , ,37 Emoyhtiön tunnusluvut Omavaraisuusaste 59,87 % 61,82 % Quick ratio 0,28 0,07 Current ratio 3,35 0,88

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot