KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMPPIVOIMA HANKINTA OY"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4

2 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaate 6 Tilinpäätöksen liitetiedot 7 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat 11 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 12

3 2 Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kulunut vuosi oli Kymppivoima Hankinta Oy:n kahdestoista toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Katsaus toimintaympäristöön Vuonna 2014 sähkön kulutus Suomessa oli 83,3 TWh, joka on noin prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pohjoismainen vesivarastotilanne oli koko vuoden normaalitason alapuolella. Vesivarastotilanteen vajaus ei kuitenkaan vaikuttanut sähkömarkkinoihin aikaisempaan tapaan merkittävästi kasvaneen tuulivoimatuotannon vuoksi. Nord Pool -sähköpörssin spot-markkinoiden Suomen aluehinta oli 6,4 /MWh systeemihintaa korkeampi, joka nosti suomalaisten sähkönostajien kustannuksia. Aluehintaero oli sähkömarkkinahistorian korkein vuonna Aluehintaeroon vaikuttavia tekijöitä oli kohtalaisen alhainen systeemihinta (29,6 /MWh), sähkön viennin kaksinkertaistuminen Viroon edelliseen vuoteen verrattuna (2014 Viroon vienti n. 3,5 TWh) ja Venäjän sähköntuonnin väheneminen n. 1,3 TWh (2014 Venäjän tuonti n. 3,3 TWh). Yhtiön hankkiman sähkön määrä eri lähteistä oli noin 4,7 TWh vuoden 2014 aikana. Toiminta tilikaudella Yhtiön toiminta perustuu tukkusähkömarkkinapalvelujen tuottamiseen asiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy asiakkaiden fyysisen sähkön hankkimiseen. Yhtiön liikevaihdosta suurimman osan muodostaa asiakkaille myyty sähkö, jonka asiakkaat ostavat läpinäkyvästi markkinoilla noteerattuun hintaan. Pääliiketoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa omistajayhtiöilleen asiakaslehteä ja muita viestinnän palveluja sekä tuottaa muille Kymppivoima-liiketoimintayhtiöille niiden tarvitsemat hallintopalvelut. Olennaiset tapahtumat Toimintakauden aikana keskityttiin ydinliiketoiminnan perusprosesseihin ja niiden parantamiseen. Panostettiin asiakaskohtaiseen raportointiin, hankintaprosessin kustannusriskien hallintaan eri osa-alueilla sekä uudistettiin taseselvitysjärjestelmä, jolla valmistauduttiin yhteisen pohjoismaisen taseselvityksen alkamiseen. Arvio tulevaisuuden kehityksestä Yhtiön asiakaskunta koostuu pitkäaikaisista liikesuhteista kumppaniasiakkaiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhtiön toimintaprosessien kehittämiseen, niin että ne tukevat paremmin asiakkaiden ja yhtiön keskeisiä liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on tukea asiakkaiden energiakaupan liiketoimintaa, tehostaa ajantasaisen tiedon raportointia ja tuottaa laadukasta palvelua asiakaskohtaisesti. Vuoden 2015 aikana alkaa sähkömarkkinatoimijoiden lakisääteisen REMIT-raportoinnin ensimmäinen vaihe. Toinen iso muutos tulee olemaan yhteinen pohjoismainen taseselvitys, joka käynnistyy Suomessa marraskuun 2015 alussa. Näihin muutoksiin valmistautumista jatketaan vuoden 2015 aikana. Henkilöstökatsaus Kymppivoima Hankinta Oy: n palveluksessa oli tilikauden lopussa 14 kokoaikaista henkilöä. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Tilikauden liikevaihto oli 182,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 240,3) ja tulos 0,334 miljoonaa euroa (0,309). Yhtiön liikevaihto on laskenut 24 % edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit tilikaudella olivat 0,171 (0,134) miljoonaa euroa, josta pääosan muodostaa yhtiön omaan käyttöön tuleva kirjanpitojärjestelmä. Yhtiöllä ei ollut lainaa tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 17,65 % (16,77 %). Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku Quick ratio oli 0,49 (0,54) sekä Current ratio 1,15 (1,13). Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä Osakelukumäärä kpl. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jorma Korhonen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Perttu Rinta, toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Anders Renvall. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman & Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marko Vehniä. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,71 euroa, josta tilikauden voitto on ,96 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,96 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-ja tappiotilille ja että osinkoa jaetaan 100 euroa per osake eli yhteensä ,00 euroa.

4 3 Tuloslaskelma Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,50 Materiaalit ja palvelut , ,74 1) Henkilöstökulut , ,77 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,98 Liiketoiminnan muut kulut , ,67 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut , ,73 3) VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,61 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,61 JA VEROJA Tuloverot , ,93 4) Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta ,19 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,68

5 4 Tase V A S T A A V A A Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,03 5) Aineelliset hyödykkeet , ,00 6) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset 7) Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,53 V A S T A A V A A , ,56 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,07 Tilikauden voitto , ,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,75 8) VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma , ,81 9) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 V A S T A T T A V A A , ,56

6 5 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,91 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,67 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,51 Saadut korot liiketoiminnasta , ,22 Maksut välittömistä veroista , ,93 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,58 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,58 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,62 Investointien rahavirta (B) , ,62 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot ja muu voitonjako ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) ,00 0,00 RAHAVIRTOJEN MUUTOS (A+B+C) , ,96 RAHAVARAT (1.1) , ,93 RAHAVARAT (31.12) , , , ,96 Tunnusluvut Omavaraisuusaste 17,65 % 16,77 % Quick ratio 0,49 0,54 Current ratio 1,15 1,13

7 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomien hyödykkeiden arvostus Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaika Liikearvo Aineettomat oikeudet Tietojärjestelmät 10 vuotta 4 vuotta 7 vuotta Aineellisten hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat: Koneet Kalusto 4 vuotta 15 vuotta Eläkemenojen jaksotus Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin.

8 7 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot 1. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat EUR EUR Ostot tilikauden aikana , ,19 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 2. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , , , ,77 Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt keskimäärin Toimihenkilöt Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Hankinta Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 3. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,22 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,73 4. Verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,93 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta ,19 0, , ,93

9 8 Taseen liitetiedot 5. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet EUR EUR Hankintameno , ,13 Lisäykset , ,55 Siirrot erien välillä 0, ,44 Hankintameno , ,12 Kertyneet arvonalennukset ,60 0,00 Arvonalennukset -700, ,60 Kertyneet arvonalennukset , ,60 Kertyneet poistot , ,15 Tilikauden poisto , ,07 Kertyneet poistot , ,22 Siirrot erien välillä 0, ,44 Kirjanpitoarvo , ,86 Ennakkomaksut Hankintameno , ,51 Lisäykset , ,17 Vähennykset , ,00 Hankintameno , ,68 Arvonalennukset 0, ,51 Kertyneet arvonalennukset , ,51 Kirjanpitoarvo , ,17 Liikearvo Hankintameno , ,61 Hankintameno , ,61 Kertyneet poistot , ,61 Kertyneet poistot , ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,72 Vähennykset , ,00 Siirrot erien välillä 0, ,44 Hankintameno , ,41 Kertyneet arvonalennukset ,11 0,00 Arvonalennukset -700, ,11 Kertyneet arvonalennukset , ,11 Kertyneet poistot , ,76 Tilikauden poisto , ,07 Kertyneet poistot , ,83 Siirrot erien välillä 0, ,44 Kirjanpitoarvo , ,03 6. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,67 Lisäykset 6 590, ,90 Vähennykset , ,85 Hankintameno , ,72 Kertyneet poistot , ,77 Tilikauden poisto , ,95 Kertyneet poistot , ,72 Kirjanpitoarvo , ,00

10 9 Taseen liitetiedot 7. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset EUR EUR Myyntisaamiset , ,10 Siirtosaamiset , , , ,64 Siirtosaamiset olennaiset erät Sähkönhankintaan liittyvät , ,28 Muut , ,26 Yhteensä , ,54 8. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Yhteensä , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,00 Yhteensä , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,07 Osingonjako ,00 0,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,07 Tilikauden voitto , ,68 Oma pääoma yhteensä , ,75 9. Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,48 Muut velat , ,35 Siirtovelat , , , ,81 Siirtovelat olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,46 Sähkökauppaan liittyvät , ,58 Verojaksotukset ,31 0,00 Muut , ,94 Yhteensä , ,98

11 10 Muut liitetiedot 10. Tilintarkastajien palkkio Tilintarkastajien palkkio vuodelle 2014 on ,30 euroa

12 11 Tilikaudella käytety kirjanpitokirjat KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSITELAJIT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina

13 12 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2015 Jorma Korhonen Puheenjohtaja Perttu Rinta Timo Pylvänen Kari Rämö Anders Renvall Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 6. Päivänä maaliskuuta 2015 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Marko Vehniä KHT

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot