KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMPPIVOIMA HANKINTA OY"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4

2 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaate 6 Tilinpäätöksen liitetiedot 7 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat 11 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 12

3 2 Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kulunut vuosi oli Kymppivoima Hankinta Oy:n yhdestoista toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Katsaus toimintaympäristöön Vuonna 2013 sähkön kulutus Suomessa oli 84,3 TWh, joka on noin prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pohjoismainen vesivarastotilanne vaihteli vuoden aikana jälleen merkittävästi, vuoden alussa varastot olivat nollatasolla, kesän ja syksyn aikana käytiin puolestaan tasolla 20 TWh, mutta sateisen loppuvuoden aikana palauduttiin jälleen nollatasoon. Nord Pool -sähköpörssin spot-markkinoiden Suomen aluehinta oli 3,1 /MWh systeemihintaa korkeampi, joka nosti suomalaisten sähkönostajien kustannuksia. Yhtenä syynä hintaeroon oli alkuvuonna Ruotsin ja Suomen välisen siirtokaapelin vikaantuminen ja sen huoltotyöt. Joulukuussa 2013 otettiin käyttöön Viron ja Suomen välinen uusi sähkönsiirtoyhteys, joka mahdollistaa lähes kolminkertaisen sähkönsiirron aikaisempaan verrattuna maiden välillä. Sähkönvienti Viroon kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja Venäjän sähköntuonti säilyi hyvin alhaisella taso (n. 4,7 TWh). Yhtiön hankkiman sähkön määrä eri lähteistä oli noin 5,4 TWh vuoden 2013 aikana. Toiminta tilikaudella Yhtiön toiminta perustuu tukkusähkömarkkinapalvelujen tuottamiseen asiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy asiakkaiden fyysisen sähkön hankkimiseen. Yhtiön liikevaihdosta suurimman osan muodostaa asiakkaille myyty sähkö, jonka asiakkaat ostavat läpinäkyvästi markkinoilla noteerattuun hintaan. Pääliiketoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa omistajayhtiöilleen asiakaslehteä ja muita viestinnän palveluja sekä tuottaa muille Kymppivoima-liiketoimintayhtiöille niiden tarvitsemat hallintopalvelut. Olennaiset tapahtumat Toimintakauden aikana panostettiin onnistuneesti sähkön kulutusennustemallin parantamiseen ja tasesähkönkustannusriskien hallintaan. Vuoden alussa laskutuskäytäntöä suoraviivaistettiin, jonka seurauksena aikaisemmin yhtiön läpilaskuttamat tuotantokustannukset siirtyivät suoraan tuotantoyhtiön, Kymppivoima Oy:n, laskutettaviksi. Laskutuskäytännön muutoksen seurauksena yhtiön liikevaihto laski merkittävästi. Arvio tulevaisuuden kehityksestä Yhtiön asiakaskunta koostuu pitkäaikaisista liikesuhteista kumppaniasiakkaiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhtiön toimintaprosessien kehittämiseen, niin että ne tukevat paremmin asiakkaiden omia keskeisiä liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on tukea asiakkaiden energiakaupanliiketoimintaa ja tehostaa ajantasaisen tiedon raportointia. Vuoden 2014 aikana on odotettavissa, että sähkömarkkinatoimijoiden lakisääteinen raportointi tulee lisääntymään merkittävästi. Toinen iso tulevaisuuden muutos tulee olemaan yhteinen Pohjoismainen taseselvitys, jonka ennustetaan käynnistyvän vuoden 2015 loppupuolella. Näihin muutoksiin on valmistauduttava etenkin tietojärjestelmien osalta hyvissä ajoin vuoden 2014 aikana. Henkilöstökatsaus Kymppivoima Hankinta Oy: n palveluksessa oli tilikauden lopussa 13 kokoaikaista henkilöä. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Tilikauden liikevaihto oli 240,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 341,2) ja tulos 0,312 miljoonaa euroa (-0,049). Yhtiön liikevaihto on laskenut 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit tilikaudella olivat 0,211 (0,391) miljoonaa euroa, josta pääosan muodostaa yhtiön omaan käyttöön tuleva tietojärjestelmä. Yhtiössä kehitetään sähkökaupan energiatiedon hallintajärjestelmää. Yhtiöllä ei ollut lainaa tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 16,77 % (7,10 %). Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku Quick ratio oli 0,54 (0,22) sekä Current ratio 1,13(1,03). Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä Osakelukumäärä kpl. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jorma Korhonen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Perttu Rinta, toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Anders Renvall. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman & Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,75 euroa, josta tilikauden voitto on ,68 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 30,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa ja loppuosa tilikauden voitosta 9.022,68 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

4 3 Tuloslaskelma Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,29 Materiaalit ja palvelut , ,78 1) Henkilöstökulut , ,96 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,65 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,90 Rahoitustuotot ja -kulut , ,76 3) VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,86 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,86 JA VEROJA Tuloverot ,93 0,00 4) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,86

5 4 Tase V A S T A A V A A Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,49 5) Aineelliset hyödykkeet , ,90 6) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset 7) Lyhytaikaiset saamiset , ,32 Rahat ja pankkisaamiset , ,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,25 V A S T A A V A A , ,64 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,93 Tilikauden voitto , ,86 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,07 8) VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma , ,57 9) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 V A S T A T T A V A A , ,64

6 5 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,23 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,45 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,49 Saadut korot liiketoiminnasta , ,73 Maksut välittömistä veroista ,93 0,00 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,98 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,98 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,27 Investointien rahavirta (B) , ,27 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot ja muu voitonjako 0, ,00 Rahoituksen rahavirta (C) 0, ,00 RAHAVIRTOJEN MUUTOS (A+B+C) , ,25 RAHAVARAT (1.1) , ,18 RAHAVARAT (31.12) , , , ,25 Tunnusluvut Omavaraisuusaste 16,77 % 7,10 % Quick ratio 0,54 0,22 Current ratio 1,13 1,03

7 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomien hyödykkeiden arvostus Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaika Liikearvo Aineettomat oikeudet Tietojärjestelmät 10 vuotta 4 vuotta 7 vuotta Aineellisten hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat: Koneet Kalusto 4 vuotta 15 vuotta Eläkemenojen jaksotus Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin.

8 7 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot 1. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat EUR EUR Ostot tilikauden aikana , ,14 Ulkopuoliset palvelut , , , ,78 2. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,96 Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt keskimäärin Toimihenkilöt Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Hankinta Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 3. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,76 4. Verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ,93 0,00 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 0,00 0, ,93 0,00

9 8 Taseen liitetiedot 5. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet EUR EUR Hankintameno , ,98 Lisäykset , ,15 Siirrot erien välillä ,44 0,00 Hankintameno , ,13 Arvonalennukset ,60 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,60 0,00 Kertyneet poistot , ,96 Tilikauden poisto , ,19 Kertyneet poistot , ,15 Siirrot erien välillä ,44 0,00 Kirjanpitoarvo , ,98 Ennakkomaksut Hankintameno , ,53 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,02 Hankintameno , ,51 Arvonalennukset ,51 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,51 0,00 Kirjanpitoarvo , ,51 Liikearvo Hankintameno , ,61 Hankintameno , ,61 Kertyneet poistot , ,25 Tilikauden poisto 0, ,36 Kertyneet poistot , ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , ,12 Lisäykset , ,15 Vähennykset ,00 0,00 Siirrot erien välillä ,44 0,00 Hankintameno , ,25 Arvonalennukset ,11 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,11 0,00 Kertyneet poistot , ,21 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,76 Siirrot erien välillä ,44 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49 6. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,97 Lisäykset , ,70 Vähennykset ,85 0,00 Hankintameno , ,67 Kertyneet poistot , ,76 Tilikauden poisto , ,01 Kertyneet poistot , ,77 Kirjanpitoarvo , ,90

10 9 Taseen liitetiedot 7. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset EUR EUR Myyntisaamiset , ,51 Siirtosaamiset , , , ,32 Siirtosaamiset olennaiset erät Sähkönhankintaan liittyvät , ,46 Verojaksotus 0, ,87 Muut , ,48 Yhteensä , ,81 8. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Yhteensä , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,00 Yhteensä , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,93 Osingonjako 0, ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,93 Tilikauden voitto , ,86 Oma pääoma yhteensä , ,07 9. Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,17 Muut velat , ,15 Siirtovelat , , , ,57 Siirtovelat olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,90 Sähkökauppaan liittyvät , ,46 Verojaksotukset 0, ,59 Muut , ,30 Yhteensä , ,25

11 10 Muut liitetiedot 10. Johdannaisvastuut Päästöjohdannaiset Sopimukset brutto (1000 euroa) 0, ,62 Käypä arvo (1000 euroa) 0, ,12 Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Johdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintamuutoksia vastaan suojautumisessa. Johdannaistulokset kirjataan tulosvaikutteisesti toimituskaudelle. 11. Tilintarkastajien palkkio Tilintarkastajien palkkio vuodelle 2013 on 9.013,78 euroa

12 11 Tilikaudella käytety kirjanpitokirjat KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSITELAJIT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina

13 12 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2014 Jorma Korhonen Puheenjohtaja Perttu Rinta Timo Pylvänen Kari Rämö Anders Renvall Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 17. Päivänä maaliskuuta 2014 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 1 (21) TILINPÄÄTÖS tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 Kirjavälitys Oy 2014 2 (21) Sisältö 1 Toimintakertomus... 3 Katsaus yhtiön toimintaan... 3 Yleistä... 3 Myynti ja tulos... 3 Asiakkaat... 4 Riskit... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot