Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot"

Transkriptio

1 Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa, DUODECIM 2002;118(24): PÄIVITYS , s Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste, luotettavuus, arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein elektronisina, päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa versioissa. Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä palaute tai lähettämällä se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. Näytön varmuusasteen ilmoittaminen Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Vastuun ra jaus Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä. 2769

2 Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen toteutumista terveydenhuollossa. Tupakasta vieroitus on koko terveydenhuoltohenkilöstön yhteinen tavoite, mutta tässä suosituksessa erityistä huomiota on kiinnitetty lääkärin mahdollisuuksiin toteuttaa vieroitushoitoa. Suosituksessa ei käsitellä tupakoinnin ehkäisyä. Kohderyhmä Avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit, muu hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon päätöksentekijät. Keskeinen sanoma Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyy myös psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, jonka seurauksena tupakointi johtaa suureen kuolleisuuteen ja sairastavuuteen. Vieroitushoidoilla voidaan auttaa monia tupakoijia. Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on huomioida potilaan tupakointi ja auttaa vieroituksessa. Tupakointimäärä ja tupakointivuodet tulee kirjata sekä arvioida ja kirjata nikotiiniriippuvuus. Relapsi ei osoita lopullista epäonnistumista, vaan lopettaminen vaatii usein 3 4 yritystä. Lopettamista tulee seurata ja potilasta on syytä kannustaa tupakoimattomuuteen. Suosituksessa käytettävät termit on selitetty liitteessä Terminologia, ks. suosituksen sähköinen versio Epidemiologiaa Nikotiiniriippuvuus on sairaus. Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Kuolemista 14 % aiheutuu tupakkaperäisistä sairauksista, ja joka toinen tupakoija kuolee ennenaikaisesti tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Vuonna % suomalaisista aikuisista miehistä ja 19 % naisista tupakoi [1]. Tupakoinnin haluaisi lopettaa seitsemän kymmenestä. Tupakoivista miehistä joka viides ja naisista joka neljäs on yrittänyt lopettaa edeltäneen vuoden aikana. Vuonna 2005 nikotiinikorvaushoitoa ilmoitti käyttäneensä vuoden aikana tupakoinnin lopettamiseksi 14 % miehistä ja 13 % naisista [2]. Valtaosa tupakoijista (80 %) oli käynyt lääkärin vastaanotolla edeltäneen vuoden aikana,

3 ja heistä joka viides kertoi saaneensa kehotuksen lopettaa tupakointi [1]. Nuuskan myynti ei ole Suomessa sallittua. Siitä huolimatta vuonna 2005 oli 18-vuotiaista pojista 42 % kokeillut nuuskaa ja yli 2 % käytti sitä päivittäin tai silloin tällöin [3]. Osa nuuskaajista myös tupakoi. Tupakansavu on terveysvaara muillekin kuin tupakoijalle. * Tupakoiva levittää savua ympäristöönsä, ja sitä hengittävät altistuvat samoille ainesosille, mikä lisää vaaraa sairastua syöpäsairauksiin, verenkiertoelinten sairauksiin ja lasten osalta astmaan [4]. * Suomessa ympäristön tupakansavu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi ja sen vuoksi työntekijää pitää suojella siltä [5], ks. Tupakointia selittävät tekijät Tupakkariippuvuus Tupakoinnin aloittamisen ja jatkamisen taustalla on useita eri tekijöitä, muun muassa riippuvuusalttius, persoonallisuus sekä sosiaalinen ja elinympäristö. Länsimaissa tupakointi aloitetaan keskimäärin 14 vuoden iässä ja aloittamiseen liittyy paljon sosiaalisia tekijöitä [6, 7]. Naisten ja miesten tupakoinnin sosio-ekonomiset ja demografiset taustamuuttujat ovat samankaltaisia [1, 8]. Tupakointi on yleistä muista päihteistä riippuvaisilla. Vaikka tilanne tunnustetaan myös Suomessa, ei ilmiön laajuudesta ole juuri tehty tutkimuksia [9, 10]. Alkoholiongelma ei tutkimuksissa ole este tupakoinnin lopettamiselle eikä tupakasta vieroitus aiheuta alkoholirelapseja [11]. Tupakointi näyttää haittaavan kannabisriippuvuuden hoitoa [11]. Nikotiiniriippuvuus Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini on riippuvuutta aiheuttava aine [12]. Nikotiiniriippuvuus on farmakologisilta ja käyttäytymistä sääteleviltä tekijöiltään muiden aineriippuvuuksien kaltaista. Nikotiiniriippuvuus kehittyy nopeasti, ja sen voimakkuuteen vaikuttavat keskushermoston herkkyys nikotiinille ja nikotiinin aineenvaihdunta maksassa. Eri osatekijöiden osuutta nikotiiniriippuvuuden synnyssä ei tunneta. Kansainvälisen psykiatrisen luokituksen mukaan nikotiiniriippuvuus täyttää kemiallisen riippuvuuden kriteerit. Riippuvuusoireyhtymän ICD-10-diagnoosikoodi on F17.2, sen aiheuttamien vieroitusoireiden F17.3 ja tupakankäytön Z72.0. Myös nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Nikotiini imeytyy nuuskasta hieman hitaammin kuin tupakansavusta, mutta sen pitoisuus veressä on suurempi ja säilyy suurena pitempään. Nikotiiniriippuvuutta voidaan arvioida Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestillä, ks. taulukko 1. Tupakkasairaudet Tupakointi ja nuuskan käyttö vaikuttavat koko elimistöön ja aiheuttavat useita sairauksia. Ne myös vaikeuttavat monien sairauksien hoitoa ja heikentävät paranemistuloksia. Taulukko 1. Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiiniriippuvuustesti ja riippuvuusasteen luokittelu [13]. Kysymys Määrä Pisteet Kuinka pian (minuuteissa) herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? Kuinka monta savuketta poltat päivittäin? alle yli 60 0 alle yli 30 3 Tulkinta: yhteispisteet 0 1 = vähäinen nikotiiniriippuvuus, 2 = kohtalainen riippuvuus, 3 = vahva riippuvuus, 4 6 = hyvin vahva riippuvuus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

4 Motivointi Häkämittaus Vieroitusopas päättää lopettaa ja valmistautuu Fagerströmin testi Nikotiinikorvaushoidon räätälöinti Muu mahdollinen lääkitys Vieroitusopas Motivointikampanjat harkisee lopettamista Tilannearvio Uusi yritys yrittää lopettaa Seuranta Kannustus Relapsinesto Häkämittaus Vieroituslääkitys Vieroitusryhmät ei harkitse lopettamista aloittaa uudelleen lopettaa Kiitos ja kannustus välinpitämätön pysyy tupakoimattomana Kuva 1. Motivoitumista elämäntapamuutoksiin on kuvattu Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemallilla. Mallia voidaan käyttää apuna, kun arvioidaan millainen on potilaan halukkuus lopettaa. Lopettamishalukkuus ei ole pysyvä tila vaan erilaiset asiat ja toimet vaikuttavat yksilön halukkuuteen lopettaa. Koska intensiivisemmät tukitoimet kannattaa suunnata lopettamiseen sitoutuneille, arvioimalla halukkuutta voidaan valita se taso, jolla kukin potilas tietoa tai keinoja vastaanottotilanteessa tarvitsee. Muutosvaihemalli ei varsinaisesti kuvaa lopettamisprosessia vaan motivaation muuttumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Erityisen herkkiä tupakan aiheuttamille vaurioille ovat henkilöt, joilla on jokin vakava sairaus. Tupakoinnin lopettaminen Lopettamishalukkuuden arviointi Tupakoijien motivoituminen lopettamiseen vaihtelee ja tupakasta irrottautuminen ei ole erillinen tapahtuma vaan elintapojen pysyvään muutokseen tähtäävä prosessi. Valmiutta elintapamuutoksiin on kuvattu Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemallilla [14], ks. kuva 1. Mallin mukaan vieroittautumisessa voidaan erottaa viisi eri vaihetta: * harkintaa edeltävä vaihe (välinpitämättömyys- tai haluttomuusvaihe) * harkintavaihe * valmistelu- tai päätöksentekovaihe * toimintavaihe (tupakoinnin lopettamisvaihe) ja * ylläpitovaihe (pysyvä tupakoimattomuus). Terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä selvittää, missä vaiheessa tupakoija on, jotta tätä voidaan kannustaa ja motivoida parhaalla mahdollisella tavalla. Muutosvaihemalli toimii työvälineenä muutoshalukkuuden arvioinnissa. Motivoivalla haastattelulla voidaan lisätä potilaan halukkuutta elintapamuutokseen [15]. Lopettamisen myönteiset vaikutukset Tupakoinnin lopettamisen jälkeen verenpaine laskee ja syke hidastuu tupakointia edeltäneelle tasolle 20 minuutissa [16].

5 Hiilimonoksidi on hävinnyt elimistöstä vuorokauden kuluttua ja nikotiini kahden vuorokauden kuluttua [17, 18]. Haju- ja makuaisti alkavat korjautua muutamassa päivässä. Yskä ja limannousu lievittyvät 1 2 kuukauden kuluessa [16]. Keuhkojen toiminta paranee merkitsevästi 2 3 kuukauden kuluessa [16]. Tupakoinnin lopettaminen vähentää koettua stressiä, ja lopettamisen jälkeen unen laatu paranee ja määrä kasvaa. Sydäninfarktiin sairastumisen riski puolittuu vuodessa [19]. Aivoinfarktin riski vähenee tupakoimattomien tasolle 5 15 vuodessa [20]. Keuhkosyövän vaara puolittuu kymmenessä vuodessa lopettamisen jälkeen [20]. Vieroitusoireet Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa valtaosalle vieroitusoireita. Monet tupakointiin liitettävät positiiviseksi koetut vaikutukset (muistin koheneminen, keskittymiskyvyn paraneminen) johtuvat vieroitusoireiden poistumisesta. Tupakasta vieroittautuminen voi aiheuttaa fysiologisia, psykologisia, käyttäytymiseen liittyviä ja sosiaalisia vaikutuksia [21]. Yleisimpiä vieroitusoireita ovat * ärtyisyys * kärsimättömyys * tupakanhimo * levottomuus * keskittymisvaikeudet * univaikeudet * päänsärky ja * makean himo ja lisääntynyt ruokahalu. Nikotiinipitoisuuden väheneminen elimistössä tupakoinnin lopettamisen seurauksena aiheuttaa pääosan vieroitusoireista. Fyysiset vieroitusoireet alkavat 2 12 tunnin kuluessa tupakoinnin lopettamisen jälkeen, ovat huipussaan 1 3 vuorokauden kuluttua ja kestävät keskimäärin 3 4 viikkoa [21]. Oireiden kestossa on suuria yksilöllisiä eroja, jotka eivät selity poltettujen savukkeiden määrällä tai nikotiiniriippuvuuden asteella. Kahvin juominen voi pahentaa vieroitusoireita. Painonnousu Tupakointi ei vähennä painoa [22], mutta nikotiini ilmeisesti vaikuttaa keskushermoston kautta painon säätelyyn. Vieroituksessa tulee varautua painonnousuun. Paino suurenee miehillä keskimäärin 2.8 kg ja naisilla 3.8 kg 6 12 kuukauden aikana tupakoinnin lopettamisesta [6, 21 34] B. Kuitenkin 10 % miehistä ja 13 % naisista lihoo yli 13 kg [35]. Lihomisen pelko voi olla este lopettamisyritykselle. Lopettamisen yhteydessä tulee suositella painonhallintaa ravitsemuksen ja liikunnan avulla, mutta lopettajan tulisi keskittyä tupakasta vieroittautumiseen eikä painonhallintaan. Nikotiinikorvaushoito, erityisesti purukumi, voi vähentää lihomista [25, 36]. Vieroituksessa käytettävä ohjaus Yksilöohjaus Lääkärin tai hammaslääkärin antama ohjaus tupakoinnin lopettamiseksi auttaa tupakasta vieroituksessa [35, 37 47] A, ja pelkkä lopettamiskehotus on vaikuttava. Tupakoinnista vieroittaminen on tehokasta hammaslääkärin vastaanotolla erityisesti savuttoman tupakan (nuuska) osalta [48] A. Myös työpaikalla toteutetuissa yksilöihin kohdistuvilla toimilla (terveydenhuollon ammattilaisen neuvot, yksilö- ja ryhmäohjaus, nikotiinikorvaushoidon neuvonta) on vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen [49] A, mutta koko työpaikkaan kohdistuvilla toimilla ei näytä olevan vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen [49] B. Keskustelumahdollisuutta kannattaa tarjota kaikille tupakoijille, ja siihen tulee olla valmius jokaisella lääkärin vastaanotolla. Kolmen minuutin keskustelun tupakoinnista lääkärin kanssa on todettu olevan pelkkää ke

6 hotusta tehokkaampi kannustin tupakoinnin lopettamiseen [35, 37 47] A. Omalääkärin ja hammaslääkärin velvollisuus on käydä tupakoinnin lopettamista tukeva keskustelu vähintään kerran vuodessa. Suosittelemme keskustelussa käytettäväksi niin sanottua Kuuden K:n mallia: * Kysy potilaan tupakoinnista vähintään kerran vuodessa. * Keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi potilaan lopettamishalukkuus. * Kirjaa tupakointitapa sekä tupakoinnin määrä ja kesto. * Kehota potilasta lopettamaan tupakointi ja aloita tarvittaessa vieroitushoito. * Kannusta ja auta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. * Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä. Onnistumista voidaan vahvistaa toistuvilla tapaamisilla. Intervention tehon on havaittu lisääntyvän suoraan siihen käytetyn kokonaisajan mukaan ja jaettuna useamman käynnin osalle [43, 50, 51] A. Myös sairaanhoitajien, terveydenhoitajien tai muun terveydenhuollon henkilöstön yksin antama vieroitusohjaus on tehokasta [44, 52 56] A. Intensiivinen interventio ja nikotiinikorvaushoito sairaalassaoloaikana lisäävät tupakoinnin lopettamista [57, 58] A, ja myös ennen leikkausta toteutettava vieroitushoito on tehokasta [59] B. Mini-intervention jatkona annetusta puhelinneuvonnasta ei ole lisähyötyä [52] B. Vieroituksen onnistuminen lisääntyy, jos useampi terveydenhuollon ammattilainen osallistuu hoitoon. Onnistunutta vieroitustulosta ennustavat parhaiten kontaktien lukumäärä sekä intervention kesto, tyyppi (moniammatillinen) ja muoto (yksilötapaaminen) [60]. Liikunnan itsenäisestä hyödystä vieroituksessa ei ole selvää näyttöä [61] C. Akupunktuurista tai sen kaltaisista hoidoista ei ole apua tupakoinnin lopettamisessa [62] A. Hypnoosi ei tehoa tupakasta vieroituksessa [63] B. Asteittaisesta vähentämisestä ei ole osoitettu olevan apua tupakoinnin lopettamisessa [64] D. Nuuskasta vieroituksessa on hyötyä käyttäytymistieteellisistä interventioista [65, 48] A. Yksilöllisesti valitut tai räätälöidyt aineistot ovat osoittautuneet tehokkaammiksi kuin standardimallin mukaiset [35, 52, 66] B. Lähiympäristön antaman sosiaalisen tuen hyödystä on näyttöä [67 73] B. Intervention teho on suoraan yhteydessä sen kestoon ja intensiteettiin. Useiden interventiomuotojen käyttö lisää tehoa [43, 50, 51] A. Apteekeissa toteutetun yksilöohjauksen on havaittu auttavan tupakoinnin lopettamisessa [74 77]. Apteekeissa on helpompi toteuttaa yksilöllisiä ohjelmia kuin ryhmävieroitusta. Ks. potilasohjeet Hengitysliiton internetsivuilta ja Ryhmäohjaus Hyvin suunniteltu ryhmäohjelma on monipuolinen, joustava, vaiheittain etenevä ja ryhmän tarpeet huomioiva. Ryhmäohjaus, jossa käytetään käyttäytymistieteellisiä menetelmiä, on osoittautunut tehokkaammaksi kuin itsenäinen lopetusyritys tai lyhyt keskustelu [42] A. Osallistumisaktiivisuus, nikotiiniriippuvuuden vaikeus ja sukupuoli vaikuttavat onnistumiseen pitkällä aikavälillä [78, 79] C. Tupakasta vieroituksessa sopiva ryhmäkoko on noin 8 12 henkilöä [80, 81]. Kokoontumisten määrä vaihtelee kuudesta kymmeneen kertaan ja kurssin kesto kuudesta kymmeneen viikkoon kokoontumiskertojen määrän ja ryhmäohjelman aikataulun mukaan. Kunkin tapaamisen pituudeksi suositellaan noin puolitoista tuntia. Väestötason vieroitus Vieroitukseen tähtäävät oppaat voivat auttaa omaehtoista lopettajaa [66, 35, 52] B. Puhelimitse annetusta ohjauksesta voi olla hyötyä tupakasta vieroituksessa verrattuna sellaiseen vieroitukseen, johon ei sisälly henkilökohtaista kontaktia [52] C. Verkossa tapahtuva vieroitus tavoittaa suuria

7 tupakoijamääriä ja näyttää lisäävän lopettamisen onnistumista [82]. Kilpailuilla ja kannustimilla ei ole havaittu olevan selkeää vaikutusta tupakasta vieroituksen onnistumiseen [83, 84] A mutta kannustimet voivat lisätä vieroitusohjelmiin osallistuvien määrää ja siten tupakoinnin lopettaneiden absoluuttista määrää. Toimenpiteet, joilla vähennetään vieroituksen kustannuksia, lisännevät lopettaneiden määrää [85] C. Vieroituksessa käytettävät lääkkeet Nikotiinikorvaushoito Kun tupakasta saatava nikotiini korvataan osittain nikotiinikorvaushoitotuotteista saatavalla, voidaan välttyä tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviltä vieroitusoireilta tai ainakin merkittävästi lievittää niitä. Nikotiinikorvaustuotteita käytettäessä veren nikotiinipitoisuus jää aina pienemmäksi kuin tupakoitaessa. Se riittää lievittämään vieroitusoireita, mutta ei saa aikaan tupakoinnin palkitsevia vaikutuksia. Kaikki nikotiinikorvaushoidon muodot (purukumi, laastari, nenäsuihke, inhalaattori ja kielenalus- tai imeskelytabletti) ovat tehokkaita ja lisäävät onnistumismahdollisuuden kertaiseksi riippumatta valmistemuodosta ja muusta mahdollisesta vieroitukseen liittyvästä tuesta ja kannustuksesta [86] A. Taulukossa 2 on esitelty lyhyesti kaikki tehokkaiksi todetut vieroitushoitolääkkeet. Nikotiinikorvaushoidon toteuttamisessa on kiinnitettävä huomiota annosten riittävyyteen ja tarpeeksi pitkään hoitoaikaan. Kun nikotiinipurukumin pitkäaikaisesta käytöstä halutaan eroon, annosta vähennetään asteittain tai siirrytään nikotiinilaastareihin [87], joiden pitkäaikaiskäyttöä ei esiinny. Happamien juomien (esimerkiksi tuoremehun) tai kahvin nauttiminen nikotiinipurukumin tai -tablettien kanssa samaan aikaan voi vähentää nikotiinin imeytymistä suun limakalvoilta. Näiden juomien nauttimista tulee välttää noin 15 minuuttia ennen purukumin pureskelua ja sen aikana [88]. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Nikotiinikorvaushoitoa pitäisi suositella lopettamista yrittäville tupakoijille, jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä. * Vaikka tieteellinen näyttö eri valmistemuotojen ja annosten yksilöllisestä räätälöinnistä on vähäistä [89], voidaan riippuvuutta arvioida niin sanotulla Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestillä (taulukko 1, [13]) ja varsinkin vahvasti nikotiinista riippuvaisten vieroitustuloksia on mahdollista parantaa tuotteen oikealla valinnalla. * Esimerkiksi nikotiinista vahvasti riippuvaisilla tupakoijilla 4 mg:n purukumi on tehokkaampi kuin 2 mg:n [90, 91]. * Nikotiinikorvaushoito voi olla tehokkaampaa käytettäessä vahvempia laastareita [92]. Nikotiinilaastarin ja -purukumin yhdistelmä on tehokkaampi kuin kumpikin valmiste yksinään [35, 86, 93 95] B. * Yhdistelmähoitoa tulisi suositella erityisesti niille, jotka ovat epäonnistuneet lopettamisessa vain yhtä vieroituslääkettä käytettyään. * Jos tarvitaan pitkäaikaishoitoa, voidaan nikotiinikorvaushoitoa jatkaa yli kolme kuukautta. Nikotiinivieroitukseen käytetyt tuotteet eivät näytä lisäävän sydäntapahtumia, ja ne ovat turvallisia sepelvaltimotautia sairastavilla [96, 97]. Myös raskaana oleville ja imettäville nikotiinivieroitushoito on parempi vaihtoehto kuin tupakointi [35, 98]. * Nikotiini haittaa sikiön verenkiertoa ja voi sen takia aiheuttaa lasten normaalia pienempää syntymäpainoa [99] ja rintamaitoon erittyvänä aiheuttaa lapselle oireita [100]. * Korvaushoitoina tulee suosia lyhytvaikutteisia valmistemuotoja. Nikotiinikorvaushoitoa voidaan käyttää myös nuorten, päivittäin tupakoivien vieroituksen tukena. * Korvaushoito on aiheellinen niiden nuorten vieroituksessa, jotka ovat selvästi riippuvaisia nikotiinista [101]. * Purukumin tai laastarin käyttö näyttää olevan turvallista, vaikka se aiheuttaa samoja

8 Taulukko 2. Vieroitushoidossa käytettävät lääkkeet, mukailtu artikkelista [35]. Valmiste Vasta-aiheet ja varoitukset Haittavaikutukset Annokset Hoidon kesto Saatavuus Nikotiinipurukumi Ei varsinaisia vastaaiheita Huom. akuutti sydäniskemia ja raskaus (vrt. teksti) Suun ja nielun arkuus Vatsavaivat Jos alle 25 savuketta/vrk tai alle 3 pistettä Fagerströmin testissä 1 : 2 mg (ad 24 palaa/vrk) Muut: 4 mg (ad 24 palaa/vrk) 3 kk Itsehoitolääke Nikotiinilaastari Kuten yllä Ihoärsytys Unettomuus Aloitus joko 15 mg/16 h tai 21 mg/vrk 3 kk, minkä jälkeen annosta pienennetään asteittain Itsehoitolääke Nikotiiniinhalaattori Kuten yllä Suun ja nielun ärsytys 4 12 inhalaattorikapselia/vrk 3 kk Itsehoitolääke Nikotiiniresoribletti Kuten yllä Suun ja nielun ärsytys 2 mg:n resoribletti 1 2 tunnin välein (max 30 kpl/vrk) 3 kk Itsehoitolääke Nikotiiniimeskelytabletti Kuten yllä Suun ja ruokatorven ärsytys 1 mg:n imeskelytabletteja 8 12 kpl/vrk (max 25 kpl/vrk) 3 kk Itsehoitolääke Bupropioni Varenikliini Kouristelutaipumus Syömishäiriöt Munuaisten vaikea vajaatoiminta Unettomuus Suun kuivuminen Pahoinvointi Nortripty- Rytmihäiriövaara Väsymys ja suun liini 2 kuivuminen 150 mg aamuisin 6 vrk, sitten 150 mg x 2 (aloitetaan 1 2 viikkoa ennen tupakoinnin lopettamista) Aloitus annos 0.5 mg 1 3 päivää (aloitetaan viikkoa ennen lopettamista) Suurennetaan 0.5 mg:aan kahdesti vuorokaudessa 4 7 päivän ajaksi Hoitoannos 1 mg kahdesti vuorokaudessa 7 9 viikkoa Reseptilääke 12 viikkoa Reseptilääke mg/vrk 12 viikkoa Reseptilääke 1 Fagerströmin kahden kysymyksen testi (ks. taulukko 1) 2 Tupakkavieroitus ei ole virallinen käyttöaihe haittavaikutuksia kuin aikuisilla [102, 103]. Nikotiinikorvaushoito sopii myös nuuskasta eroon pyrkiville [104]. Tupakka sisältää tuhansia kemikaaleja, joilla voi olla vaikutusta lääkkeiden imeytymiseen, vaikutukseen ja eliminaatioon. Nikotiini on maksan aineenvaihduntaentsyymin sytokromi P450:n induktori, eli se lisää CYP1A2-entsyymin aktiivisuutta ja nopeuttaa tiettyjen lääkeaineiden hajoamista. Seuraavien lääkeaineiden pitoisuuksien on raportoitu vähentyneen tupakoijilla kliinisesti merkittävässä määrin: * teofylliini * takriini * flekainidi * propoksifeeni * propranololi * atenololi * nifedipiini * bentsodiatsepiini * klooridiatsepoksidi * hepariini * trisykliset depressiolääkkeet * haloperidoli * klotsapiini [87, 105].

9 Pitoisuudet plasmassa voivat muuttua tupakoinnin lopettamisen yhteydessä, ja silloin lääkeannos tulisi tarkistaa. Nikotiini vähentää insuliiniherkkyyttä [106], ja nikotiinin aiheuttama verisuonten supistustila hidastaa insuliinin imeytymistä. Muu lääkehoito Tupakasta vieroituksessa auttavista lääkkeistä on Suomessa saatavissa reseptivalmisteina bupropionia, varenikliinia, nortriptyliiniä ja klonidiinia. Bupropioni on tehokas vieroituslääke [107] A. Nortriptyliini on tehokas [107] A mutta vähän käytetty. Tupakasta vieroitus ei ole sen virallinen käyttöaihe. Bupropionin oletetaan vaikuttavan aivojen dopamiinin ja noradrenaliinin aineenvaihduntaan ja sitä kautta vähentävän tupakanhimoa ja lievittävän myös muita vieroitusoireita. Bupropionin ja nortriptyliinin teho vieroitushoidossa ei perustu niiden antidepressiiviseen vaikutukseen, ja ne ovat yhtä tehokkaita sekä depressiivisillä että ei-depressiivisillä tupakoijilla. Muilla depressiolääkkeillä tai anksiolyyteillä ei ole todettu olevan merkittävää tehoa tupakasta vieroituksessa [107, 108] B. Varenikliini on tehokas vieroituslääke [ ] A. Sen vaikutus perustuu nikotiinireseptorien osittaiseen aktivaatioon [109]. Nortriptyliiniä voidaan käyttää toissijaisena lääkkeenä, jos nikotiinikorvaustuotteita tai bupropionia ei voida käyttää tai vieroitus ei ole niillä onnistunut. Klonidiinin käyttö vaatii erityistä harkintaa sen haittavaikutusten takia. Klotsapiinia, risperidonia ja olantsapiinia käyttävien skitsofreenikkojen saattaa olla helpompi lopettaa tupakointi kuin vanhempia neurolepteja käyttävien [112]. Vieroitus osana terveyden- ja sairaanhoitoa Vieroitusta tulee tarjota erityisesti kaikille niille, jotka sairastavat tupakasta johtuvia Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot sairauksia tai joiden taudin kulkuun, hoitoon tai paranemiseen tupakointi vaikuttaa oleellisesti. Kaikilla erikoissairaanhoidon aloilla tulee arvioida vieroituksen tarve ja huolehtia sen järjestämisestä. Tupakointi heikentää sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä, ja vieroituksen tulee olla osa tupakoivien hedelmättömyyden hoitoa [ ]. Raskaudenaikaiset tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät ohjelmat vähentävät äidin tupakointia ja siten pienentävät ennenaikaisten synnytysten ja pienen syntymäpainon esiintyvyyttä [53] A. Raskaudenaikainen tupakointi altistaa pienipainoisuudelle, keuhkojen kypsymättömyydelle ja synnytyksenaikaisille komplikaatioille [4]. Nikotiinikorvaushoitoa voidaan harkita sellaisen raskaana olevan tai imettävän tupakoijan tueksi, joka ei muilla keinoin pysty lopettamaan [35]. Vieroitushoitoja tulee tarjota myös pienten lasten vanhemmille, jotta estetään lasten altistuminen tupakansavulle [116, 117]. * Erityisesti astmaa ja toistuvia infektioita sairastavien lasten vanhemmat tulee ohjata vieroitukseen [118]. * Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista on mahdollista vähentää saamalla heidän tupakoivat vanhempansa lopettamaan [ ]. Nuorten tupakoinnin lopettamiseksi voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin aikuisillakin nikotiinikorvaushoidot mukaan luettuina. * Parhaiten vieroitus onnistuu samanaikaisesti tupakan käyttöä vastustavien yhteisö- ja kouluohjelmien sekä viestintäkampanjoiden kanssa [122, 123]. Tupakoinnin lopettaminen on hyödyllistä myös ikääntyvien terveydelle. Kaikki tehokkaaksi osoitetut vieroitushoidot soveltuvat myös heille [ ]. Psykiatrisille potilaille kohdennettua tupakasta vieroitusta on tutkittu vähän, mutta tulokset vastaavat väestötutkimusten tuloksia [57].

10 Taulukko 3. Tupakasta vieroitukseen käytettyjä hoitomuotoja ja niiden teho tutkimusten mukaan (lähteenä Cochrane-katsaukset [42 44, 66, 86, 107, 134]). Taulukon kuvaamia tuloksia ei voida käyttää eri hoitomuotojen suoraan keskinäiseen vertailuun. NNTluku kuvaa kyseisten meta-analyysien tuloksia (henkilömäärä, joka pitää hoitaa kyseisellä vieroitusmenetelmällä, jotta yksi lopettaisi tupakoinnin). Vieroitusmuoto OR LV Vertailuryhmä Hoidettuja (n) Lopetti (n) Verrokkeja (n) Lopetti (n) Lopetti (hoidetut) (%) Lopetti (verrokit) (%) NNT Yksilöllinen tuki mini-interventio Puhelinohjaus vähemmän intensiivinen hoito Hoitajan antama neuvonta Lääkärin antama neuvonta tavanomainen hoito tavanomainen hoito Oma-apumateriaali ei interventiota Ryhmäohjaus oma-apumateriaali Nikotiinikorvaushoito lumelääke Purukumi lumelääke Laastari lumelääke Kielenalustabletit lumelääke Inhalaattori lumelääke Nenäsumute lumelääke Bupropioni lumelääke Nortriptyliini lumelääke OR = odds ratio, LV = 95 % luottamusväli Vieroituksen onnistuminen Eri vieroituskeinojen teho vaihtelee (taulukko 3). Tulokset hoitojen tehosta ovat suuntaa-antavia, eikä kaikista vieroitushoidoista ole tehty suomalaisia tutkimuksia. Suomalaiset tupakoijat yrittävät lopettaa tupakoinnin keskimäärin 3 4 kertaa ennen pysyvää onnistumistaan [1]. Relapsi tulee yleensä ensimmäisen kuukauden aikana. Käyttäytymisen muutokseen perustuvassa vieroituksessa näyttäisi tulevan vähemmän relapseja, mutta lääkehoitojen välillä ei ole eroa [131]. Kolme neljästä aloittaa uudelleen kolmen kuukauden kuluessa lopettamisesta [132]. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen satunnaisesti tupakoi ensimmäisen kuukauden aikana yhdeksän kymmenestä. Repsahdukset vähenevät sen jälkeen, mutta niitä esiintyy kuuden kuukauden aikana noin puolella [133]. Sukupuolten välillä ei ole eroja vieroitushoitojen valinnassa. Relapsin vaaratekijöitä ovat * voimakas nikotiiniriippuvuus * motivaatiotekijät * painonhallinnan ongelmat [132] * alkoholinkäyttö * kahvinjuonti. Vieroitushoitojen toteutus Ehdotamme, että hoidot järjestetään Suomessa taulukon 4 mukaisesti. * Kaikkialla terveydenhuollossa on tunnettava potilaiden tupakointitavat, kehotettava tupakasta luopumiseen, suositeltava korvaushoitoa ja ohjattava tarvittaessa jatkohoitoon. 10

11 Taulukko 4. Hoidon organisointi terveydenhuollon eri toimintapisteissä. Avohoito julkisella ja yksityisellä sektorilla Omalääkäri Hammaslääkäri Työterveyslääkäri Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhoitaja Astma-, verenpaine- ja diabeteshoitaja Johtava lääkäri perusterveyden- ja työterveyshuollossa Johtava hoitaja Apteekit Farmaseutti Proviisori Apteekkari Sairaalat (erikoissairaanhoito) Lääkäri Hammaslääkäri Hoidon ohjauksesta vastaava hoitaja, kun on kysymyksessä tupakoinnista aiheutuva tai paheneva sairaus tai raskaus Johtava lääkäri Klinikoiden ylilääkärit Tupakasta vieroituksen osaamiskeskus Minimitavoitteet Arvioi ja kirjaa kerran vuodessa potilaiden tupakointitilanteen Kehottaa tupakoivia potilaita lopettamaan Tarjoaa korvaushoitoja Sisällyttää tupakasta vieroituksen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaan Varaa toiminnan edellyttämät resurssit ja huolehtii henkilöstön kouluttamisesta Huolehtii, että vieroittamistyö toteutuu suunnitelmien mukaan Vastaa paikallisen vieroitusohjelman tekemisestä Vastaa vieroitushoitoyksikön palvelujen saatavuudesta Informoi kunnallisia päätöksentekijöitä Organisoi vieroitusryhmät Huolehtii vieroittamistyöstä yksiköissä Huolehtii riittävästä korvaushoidosta Tarjoaa myös muita vieroitushoitoja kuin lääkkeitä Osallistuu paikallisen hoito-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen Huolehtii voimavaroista ja henkilöstön kouluttamisesta Arvioi ja kirjaa potilaiden tupakointitilanteen Kehottaa tupakoivia potilaita lopettamaan Tarjoaa korvaushoitoja Organisoi henkilökohtaisen ohjauksen ja vieroitusryhmätoiminnan sairaalan potilaille Varaa toiminnan edellyttämät resurssit ja huolehtii henkilöstön kouluttamisesta Osallistuu paikallisen hoito-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen Yksilöohjaus Vieroitusryhmät Toteuttaa muut korvaushoidot Osallistuu hoitoketjun suunnitteluun Toimii alueellisena kouluttajana Tiedon minimitaso Tuntee tupakoinnin lopettamisen Kuusi K:ta Tuntee oman alueensa vieroituspalvelut Tuntee nikotiinikorvaushoidon periaatteet Tuntee tupakoinnin merkityksen sairauksien vaaratekijänä Tuntee tupakoinnin yleisyyden alueensa väestössä Tuntee tupakoinnin kansanterveydellisen merkityksen Tuntee tupakoinnin lopettamisen merkityksen kansantaloudelle Tuntee ryhmähoidossa toimivat menetelmät Tuntee nikotiinikorvaushoidon periaatteet ja toteutustavat Tuntee tupakoinnin lopettamisen Kuusi K:ta Tuntee oman alueensa vieroituspalvelut Tuntee tupakoinnin lopettamisen Kuusi K:ta Tuntee tupakoinnin merkityksen eri sairauksissa Tuntee nikotiinikorvaushoidon periaatteet Tuntee oman alueensa vieroituspalvelut Tuntee syvällisesti tupakoinnin patofysiologian Hallitsee eri vieroitusmenetelmät Soveltaa ongelmakeskeistä menetelmää ja käyttäytymistieteellistä osaamista tupakasta vieroituksessa Osaa käyttää ryhmätyötekniikoita Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot 11

12 * Terveyskeskusten ja työterveyshuollon on lisäksi hallittava ja organisoitava yksilöllinen vieroitushoito ja vieroitusryhmät ja ohjattava tarvittaessa jatkohoitoon tupakasta vieroitukseen erikoistuneille osaajille. * Tupakasta vieroituksen osaamiskeskuksen on hallittava kaikki tunnetut tehokkaat vieroitusmenetelmät, ja organisoitava alueellaan niiden käyttö ja toimittava konsultaatioyksikkönä muulle terveydenhuollolle. * Apteekkien pitää osata selvittää potilaille lääkekorvaushoidot ja seurata itsehoitolääkityksen käyttöä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vieroitushoidon alueelliseen organisointiin. * Päävastuu vieroituksen järjestämisestä on perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. * Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on järjestettävä vieroitushoito sitä tarvitseville. * Suun terveydenhuollossa on mahdollisuus todeta tupakointi ja ohjata vieroitusta (ks. myös Suusyöpä-hoitosuositus Tupakasta vieroituksen osaamiskeskuksia tulee olla koko maan kattavasti. * Ne voivat liittyä terveydenhuollon organisaatiossa perus- tai erikoissairaanhoitoon siten, että niiden käyttö on mahdollisimman sujuvaa. * Tupakkavieroituksen järjestämisessä pitää kiinnittää erityishuomiota riittävään asiantuntemukseen. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee kouluttautua vieroitusmenetelmien hallintaan [135]. Kansalais- ja potilasjärjestöjen asiantuntemusta on syytä hyödyntää ammattilaisten kouluttajina, osaajien välittäjinä ja vieroitusryhmien organisoijina. Tupakasta vieroitus pitää liittää kaikkien niiden sairausryhmien valtakunnallisiin ja alueellisiin hoito-ohjelmiin, joissa tupakoinnin vähentäminen on tärkeää. Puheenjohtaja: Klas Winell, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, laatukouluttaja Conmedic Oy, Espoo Jäsenet: Karin Iivonen, kouluttaja, vieroitusohjaaja Vantaan tupakkaklinikka Paula Kauppi, LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Työterveyslaitos, Helsinki Jukka Kentala, HLL, hammashuollon erikoishammaslääkäri, johtava ylihammaslääkäri Vaasan terveyskeskus Keijo Koski, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveysjohtaja Oulun kaupunki Kristiina Patja, LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kansanterveyslaitos, terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, Helsinki (Käypä hoito -toimittaja) Kirsi Pietilä, FaT, apteekkari Malmin apteekki Matti Rautalahti, LT, ylilääkäri Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki Annamari Rouhos, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS, keuhkosairauksien klinikka 12

13 Kirjallisuutta 1. Helakorpi S ym. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, B 16/2001, Helsinki Helakorpi S ym. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, B 18/2005, Helsinki Rimpelä A ym. Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö Nuorten terveystapatutkimus Sosiaalija terveysministeriön selvityksiä 2005:23. Helsinki Patja K ym. Tupakkakertomus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B2/2004. Helsinki Tieteellinen katsaus ympäristön tupakansavun terveyshaitoista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 18:2003. Helsinki Aghi M ym. WHO 2001: US Department of Health and Human Services. Preventing tobacco use among young people. Atlanta, GA Lopez AD ym. Tob Control 1994;3: Lönnqvist J ym. Duodecim 2001;117: Seppä K. Duodecim 2003;119: Sullivan M ym. Curr Psychiatry Rep. 2002;4: Benowitz NL toim. New York, Oxford University Press, Sosiaali- ja terveysministeriö. Krooninen keuhkoputkitulehdus ja keuhkoahtaumatauti. Valtakunnallinen ehkäisy- ja hoito-ohjelma Julkaisuja 1998:4 14. Prochaska JO ym. J Consult Clin Psychol 1983;51: Miller W ym. Motivational interviewing preparing people for change. 2nd ed. Guilford Press 2002, New York 16. Willemse BW ym. Eur Respir J 2004;23: Hukkanen J ym. Pharmacol Rev 2005;57: Bize R ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD Shah PK ym. Chest 1988;94: Fagerström K. Drugs 2002;62: Hughes JR ym. Addiction 1994;89: Perkins KA. Br J Addict 1992;87: Perkins KA. J Cons Clin Psychol 1993;61: Fiore MC ym. Smoking cessation. Clinical practice guideline No 18. Rockville, Nordström BL ym. Nicot Tobacco Res 1999;1: Killen JD ym. J Cons Clin Psychol 1996;64: Hughes JR. J Cons Clin Psychol 1992;60: Laaksonen M ym. Prev Med 1998;27: Noble EP ym. Med Hypotheses 1994;42: Arai K ym. Am J Physiol Endocrinol Metab 2001;280:E Wee CC ym. Arch Intern Med 2001;161: King TK ym. Addict Behav 2000;25: Allen SS ym. Addict Behav 2000;25: Helmers KF ym. Psychopharmacology 1998;139: Fiore MC ym. Treating tobacco use and dependence. Rockville, MD, June Filozof C ym. 2004;5: West R ym. Thorax 2000;55: Silagy C ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;4: CD Russell MA ym. BMJ 1979;2: Kreuter MW ym. Arch Fam Med 2000;9: West R ym. Addiction 2001;96: Stead LF ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD Lancaster T ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD Rice VH ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD Moolchan ET ym. J Am Acad Child Psychiatry 2000;39: Puska P ym. Suom Lääkäril 1998;53: Lahtinen A ym. Miten autan tupakoivaa lopettamaan? Opas suun terveydenhuollon henkilöstölle. Espoo, Carr AB ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD Moher M ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD Hulscher MEJL ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD Kottke TE ym. JAMA 1988;259: Stead LF ym. Cochrane Database Syst Rev 2006:3:CD Lumley J ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;4: CD Melvin CL ym. Tob Control 2000;9: Hajek P ym. Addiction 2001;96: Canga N ym. Diabetes Care 2000;23: Rigotti NA ym. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD Meenan RT ym. Med Care 1998;36: Moller A ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD Hulscher ME ym. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD Ussher MH ym. Cochrane Database Syst Rev 2000:3:CD White AR ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD Abbot NC ym. Cochrane Database Syst Rev 1998;CD Cinciripini PM ym. J Consult Clin Psychol 1995;63: Ebbert JO ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD Lancaster T ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD May S ym. Tob Control 2000;9: Gruder CL ym. J Consult Clin Psychol 1993;61: West R ym. Addiction 1998;93: Park EW ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD Lindström M ym. Addiction 2002;97: Sörensen G ym. Am J Health Promot 2002;16: Fichtenberg CM ym. BMJ 2002;325: McGhan WF ym. Am J Health Syst Pharm 1996;53: Isacsson D ym. J Soc Adm Pharmacy 1998;15: Crealey GE ym. Pharmacoeconomics 1998;14: Maguire TA ym. Addiction 2001;96: Gorini G ym. Epidemiol Prev 1998;22: Sperber AD ym. Isr Med Assoc J 2000;2:356-60, discussion Puska P ym. Irti tupakasta. Porvoo, WSOY, Puska P ym. Irti tupakasta, lopettajan opas. Helsinki, Otava, Walters ST ym. Addict Behav 2006;31: Hey K ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD Hey K ym. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD Kaper J ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD Silagy C ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD Pietilä K ym. Suom Lääkäril 2000;55: Benowitz NL. Ann Rev Pharmacol Toxicol 1996;36: Nicotine replacement to aid smoking cessation. Drug Ther Bull 1999;37: Herrera N ym. Chest 1995;108: Kornitzer M ym. J Psychosom Res 1987;31: Hurt RD ym. 1995;274: Kornitzer M ym. Eur Respir J 1993;6:630s 94. Puska P ym. Tob Control 1995;4: Blondal T ym. BMJ 1999;318: Benowitz NL ym. J Am Coll Cardiol 1997;29: Working Group for the Study of Transdermal Nicotine in patients with coronary artery disease. Arch Intern Med 1994;154: Dempsey DA ym. Drug Saf 2001;24: Krishnamurthy S ym. J Trop Pediatr 1993;39: Schatz BS. J Hum Lact 1998;14: Prokhorov A ym. Nicotine Tob Res 2001;3: Smith TA ym. Pediatrics 1996; 98: Moolchan E ym. Pediatrics 2005; 115: Rökning och ohälsa i munnen. En evidensbaserad kunskapssammanställning. SBU rapport 157, Stockholm, Schein JR. Ann Pharmacol Therapy 1995;29: Axelsson T ym. J Intern Med 2001;249: Hughes JR ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD Hughes JR ym. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD Gonzales D ym. JAMA 2006;296: Jorenby DE ym. JAMA 2006;296: Tonstad S ym. JAMA 2006;296: George TP ym. Am J Psychiatry 2000;157: Vine MF. Int J Androl 1996;19: Higgins S. Curr Opin Obstet Gynecol 2002;14: Shiverick KT ym. Placenta 1999;20: United States Department of Health and Human Services. Rockville, Office on Smoking and Health, Dolan-Mullen P ym. Am J Obst Gyn 1994;171: von Mutius E. J Allergy Clin Immunol 2002;109:S Wahlgren DR ym. Tob Control 1997;6: Severson HH ym. Prev Med 1997;26: Benowitz NL. Nicotine safety and toxicity. Oxford University Press, New York Sussman S ym. Subst Use Misuse 1999;34: Britton J ym. The Royal College of Physicians of London, Boyd NR. Geriatrics 1996;51: Burton LC ym. Prev Med 1995;24: Morgan GD ym. Prev Med 1996;25: Vetter NJ ym. Age Ageing 1990;19: Kviz FJ ym. Prev Med 1994;23: Ossip-Klein DJ ym. Tob Control 1997;6: Orleans CT ym. JAMA 1994;271: Hajek P ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;3: CD Ockene JK ym. Health Psychol 2000;19: Gilpin EA ym. J Natl Cancer Inst 1997;89: Lancaster T ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD Lancaster T ym. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot 13

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Hanne Munter Hengitysliitto ry / Stumppi hanne.munter@hengitysliitto.fi OTA-ohjauskartta Nikotiinikorvaushoito Nikotiinikorvaushoitotuotteita käytettäessä

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa tunnettava

Lisätiedot

Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen

Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1(8) SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 Johdanto 2 Taustaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluu erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia

Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia Näin hoidan KRISTIINA PATJA JA ANNAMARI ROUHOS Tupakasta vieroitus Suomessa on noin miljoona tupakoijaa, joista valtaosa haluaa lopettaa. Tupakoinnin lopettaminen on osa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tavoitteet Käypä hoito suositus 19.1.2012 Tehostaa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMINEN Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja TYKS, keuhkopoliklinikka KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tupakan

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ. Tupakasta vierotus Potilastapaus. Lehtori Tellervo Korhonen

L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ. Tupakasta vierotus Potilastapaus. Lehtori Tellervo Korhonen L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ Tupakasta vierotus Potilastapaus Lehtori Tellervo Korhonen E-mail: tellervo.korhonen@helsinki.fi SIDONNAISUUDET: Dosentti Tellervo Korhonen on antanut asiantuntijalausuntoja

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito nikotiinikorvaustuotteet reseptilääkkeet varenikliini

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen Potilas osastolla/poliklinikalla Lähetteen käsittely, ajanvaraus ja kirje potilaalle Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät Tavoite Tavoitteena on kerrata tai oppia tupakoinnin vieroitushoitomenetelmistä, vieroitushoitotuotteista ja niiden käytöstä. Tavoitteena on oppia ohjaamaan asiakasta, oikean tuotteen valintaa ja em. tuotteiden

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena. Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12.

Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena. Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12. Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12.2014 1 Tupakoinnin aiheuttamia kustannuksia työnantajalle Tupakoinnin vuoksi

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Tupakoinnin puheeksiotto Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Käypä hoito-suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU - Tupakointitottumusten kartoittaminen ja nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitomalli

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU - Tupakointitottumusten kartoittaminen ja nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitomalli POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU - Tupakointitottumusten kartoittaminen ja nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitomalli Potilas osastolla/poliklinikalla Savuton leikkaus Etelä- Pohjanmaalla Hoitosuositus Kysy,

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Savuttomuuden polku. Liisa Puirava 27.04.2012. Taustaa

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Savuttomuuden polku. Liisa Puirava 27.04.2012. Taustaa NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Savuttomuuden polku Liisa Puirava 27.04.2012 Northern Ostrobothnia Hospital District Taustaa Syyskuussa 2011 käynnistettiin kehittämistyö savuttomuuden edistämiseksi

Lisätiedot

LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN. Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna 6.10.2011

LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN. Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna 6.10.2011 LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna Tupakointi haitta vai nautinto? Tupakoijille tupakointi ei ole pelkästään terveyden vaarantamista, vaan tupakoijat

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009 Irti tupakasta 21 Suomen Apteekkariliitto 2009 2 Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina Tupakoinnin lopettaminen alkaa päätöksestä. Mitä paremmin tunnet omat tupakointitapasi ja -tarpeesi ja mitä enemmän

Lisätiedot

270911 tupakka. Yl juha kemppinen

270911 tupakka. Yl juha kemppinen 270911 tupakka Yl juha kemppinen The smoking epidemic 75% of smokers live in low or middle income countries Male smoking www.theipcrg.org/...smokingcessation/smokingcessationslides.ppt World Health Organization.

Lisätiedot

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 28.1.2015 Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el, Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT, Asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti SIDONNAISUUDET: Asiantuntijalausuntoja nikotiiniriippuvuudesta lääkeyhtiölle vuosina

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus. 14.11.08 Lilja-Marita Kiviaho, terveydenhoitaja

Tupakasta vieroitus. 14.11.08 Lilja-Marita Kiviaho, terveydenhoitaja Tupakasta vieroitus 1 Savuton Helsinki Laajapohjainen työryhmä laati vuoteen 2015 ulottuvan Savuton Helsinki ohjelman Helsinki julistautui 1.1.2007 savuttomaksi kaupungiksi Ensimmäisenä toimenpiteenä perustettiin

Lisätiedot

Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia

Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia Dos, el Kristiina Patja Käypä hoito toimitus KTL Sisältö Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Miksi tupakoidaan? Mitä tupakoinnin

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v)

Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 Miehet Naiset 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Satu Helakorpi, Anna-Leena Holstila, Suvi Virtanen, Antti Uutela Suomalaisen

Lisätiedot

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen tuoteopas Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen NICORETTE -tuoteperheestä löydät juuri sinulle sopivan nikotiinikorvaushoitovalmisteen! Muista aloittaessasi nikotiinikorvaushoidon, parannat onnistumisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.2.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.2.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 31 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TUPAKOINTI TYÖAIKANA Terke 2005-150 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

Lisätiedot

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Tupakkariippuvuus monitahoinen koukku Neurobiologinen - Nikotiinin suorat vaikutukset keskushermostoon Kognitiivinen

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Tupakkariippuvuus ja aivot Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Sidonnaisuudet Viranomaistahot: ei sidonnaisuuksia Lääketeollisuus: ei sidonnaisuuksia Tupakka Nicotiana

Lisätiedot

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan RYHMÄOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Ryhmäohjaus on yleisesti käytetty menetelmä tupakasta vieroituksessa. Kirjallisuudesta löytyy yli sata kuvausta ryhmäterapiasta, jonka tavoitteet tiivistettynä ovat seuraavat:

Lisätiedot

Tupakastavieroitusklinikoiden. koko maahan? Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Tupakastavieroitusklinikoiden. koko maahan? Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Tupakastavieroitusklinikoiden verkosto koko maahan? 4.4.2017 Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Tärkeät asiat edellisestä suosituksesta Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyvät

Lisätiedot

NIKOTIINIKORVAUS- HOITO. Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.2.2015

NIKOTIINIKORVAUS- HOITO. Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.2.2015 NIKOTIINIKORVAUS- HOITO Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.2.2015 Nikotiiniriippuvuustesti Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoit ensimmäisen kerran? 5 min. kuluessa

Lisätiedot

Tule, kuule ja osallistu

Tule, kuule ja osallistu Tule, kuule ja osallistu Tupakka arka asia? Kestääkö kanttisi miettiä tupakointiasi? Sari Rantanen Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 25.01.2017

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

Tupakka. Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP

Tupakka. Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Tupakka Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Tupakan historiaa..1/2 Tupakka on Keski-Amerikasta kotoisin oleva yksivuotinen kasvi. Varhaisimmat tiedot sen käytöstä ja viljelystä ovat epätarkkoja,

Lisätiedot

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Suomen savuton sairaala

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus ja lopettamista tukeva lääkehoito. 20.3.2014 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Tupakkariippuvuus ja lopettamista tukeva lääkehoito. 20.3.2014 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Tupakkariippuvuus ja lopettamista tukeva lääkehoito 20.3.2014 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Miksi terveydenhuollon tulee olla aktiivinen tupakasta vieroituksessa?

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Preventio perusterveydenhuollossa, Hjelt Instituutti, Helsinki 21.10.2011 Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Kari Reijula professori Helsingin yliopisto Miten TTH toimii tupakoinnin vieroituksessa?

Lisätiedot

Näin nujerrat tupakan.

Näin nujerrat tupakan. Näin nujerrat tupakan. 1 Opas onnistuneeseen lopettamiseen. 2 3 Nicorette tuplaa mahdollisuutesi onnistua. Onneksi olkoon, olet lopettamassa tupakointia. Se on yksi elämäsi parhaista päätöksistä! Varaudu

Lisätiedot

Oululaista tupakasta vieroituksen historiaa

Oululaista tupakasta vieroituksen historiaa Onko ryhmäohjauksesta apua tupakasta vieroituksessa? 27.4.2012 ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Sirpa Rytky Oulun hyvinvointipalvelut/ Ehkäisevä päihdetyö Oululaista tupakasta vieroituksen historiaa

Lisätiedot

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina.

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina. Tupakka-koukussako? Testaa, minkälainen tupakoitsija olet Tyyppi A: Et harkitse lopettamista, se on sinulle suuri nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet kenties yrittänyt t kerran

Lisätiedot

APTEEKIN SEURANTA JA TUKI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄSSÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN

APTEEKIN SEURANTA JA TUKI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄSSÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN APTEEKIN SEURANTA JA TUKI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄSSÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN LÄÄKEHOIDOSSA Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö Proviisori Eija Anttila Helsingin yliopisto Koulutus-

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen edut

Tupakoinnin vähentämisen edut Tupakoinnin vähentämisen edut Onko 5 savuketta päivässä parempi vaihtoehto kuin 20? Tupakoida vai olla tupakoimatta? Onko muita vaihtoehtoja kuin joko-tai? Voisiko henkilölle, joka ei halua tai kykene

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon!

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! VeTe Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Keuhkoahtaumataudin määritelmä VeTe Keuhkoahtaumataudille

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Miten kuljet kouluun?

Miten kuljet kouluun? Miten kuljet kouluun? Autolla. Voisitko tulla muulla tavalla? Kävellen tai pyörällä. Miten vietät välitunnit? Seisoskelen. Mikä saisi sinut liikkumaan? Leikin ja pelaan. Mistä pidät eniten? Mitä teet koulupäivän

Lisätiedot

Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013

Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013 Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013 Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 Miehet Naiset 20 10 0

Lisätiedot

TUPAKKA. Terveystieto. Anne Partala

TUPAKKA. Terveystieto. Anne Partala TUPAKKA Terveystieto Anne Partala Miksi tupakoidaan? Mikä saa aloittamaan tupakoinnin? Aloittaminen ei yleensä ole harkittua vaan tupakointiin ajaudutaan satunnaisten kokeilujen kautta. Tupakkaan syntyykin

Lisätiedot

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro!

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Su(u)n vuoro! Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Tupakkatuotteet vahingoittavat koko elimistöä. Tupakointi aiheuttaa useita sairauksia sekä vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja heikentää

Lisätiedot

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä SAVUTON KUNTAYHTYMÄ toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Johtoryhmä 25.3.2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2014 Omistajaohjausryhmä 21.8.2014 Yhtymähallitus 27.8.2014 1. JOHDANTO Tupakointi

Lisätiedot

PILOTTITUTKIMUS APTEEKKIEN YKSILÖLLISESTÄ TUPAKOINNINVIEROITUSPALVELUSTA

PILOTTITUTKIMUS APTEEKKIEN YKSILÖLLISESTÄ TUPAKOINNINVIEROITUSPALVELUSTA PILOTTITUTKIMUS APTEEKKIEN YKSILÖLLISESTÄ TUPAKOINNINVIEROITUSPALVELUSTA Sanna-Mari Silén Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Sosiaalifarmasian osasto Syyskuu 2011 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihdepäivät 13.5.2014 Lääketieteellinen tiedekunta / Tellervo Korhonen / 13.5.2014

Lisätiedot

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU 10.9.2010 Lääkärit Irma Honkamaa ja Matti Mäntymaa Lääke-edustaja Hanne Tegelberg, Phizer Sairaanhoitajat Anne Leinonen ja Tiina Lehmikangas (Muokattu

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa?

Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa? Lääke- ja korvaushoito tupakasta vieroituksen tukena Alueellinen terveyden edistämisen seminaari 27.4.2012 Juha Mäntymaa Yleislääketieteen el Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa? Riippuvuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Diat: Patrick Sandström, Erityisasiantuntija, Filha ry,

Lisätiedot

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Oulu 20.5 2013

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Oulu 20.5 2013 Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja Filha/Kristiina Salovaara Oulu 20.5 2013 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito

Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito Tuomas Rosberg LL keuhkosairauksien ja allergologian el osastonylilääkäri K-HKS keuhkosairaudet Tupakan lopetuksen edistäminen Kysy ja

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Ohjelma Ajankohtaiskatsaus tupakka, nuuska ja sähkösavuke Tupakoinnin haitat ja lopettamisen

Lisätiedot

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK)

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö (AMK) Terveysala Sairaanhoitaja (AMK) 2015 Anna Päivärinta ja Kaisa Ylä-Outinen PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos.

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos. Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus Asiantuntijalääkäri Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos Sisältö Mitä on tupakka? Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Ketkä tupakoivat?

Lisätiedot

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani,

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, Päivitettyä tietoa tupakasta Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, 25.9.2017 Ketkä tupakoivat Suomessa? Sosioekonominen asema Mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat, työttömät,

Lisätiedot