Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia"

Transkriptio

1 Näin hoidan KRISTIINA PATJA JA ANNAMARI ROUHOS Tupakasta vieroitus Suomessa on noin miljoona tupakoijaa, joista valtaosa haluaa lopettaa. Tupakoinnin lopettaminen on osa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Terveydenhuollon tulisi kannustaa ja tukea tupakoinnin lopettamista niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Hoito on kustannustehokasta, vaikka parhaillakin menetelmillä vain joka kolmas pääsee irti lopetuskertaa kohden. Tupakasta vieroitus ei vaadi mutkikkaita erityisjärjestelyjä vaan kannustavaa asennetta. Apuna lopettajalle ovat nikotiinikorvaustuotteet ja bupropioni, joiden oikeaan käyttöön terveydenhuollossa tulisi osata ohjata. Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia potilaita. Tupakointi on yhteydessä lukuisten sairauksien syntyyn ja pahenemiseen, ja se on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Tupakan aiheuttamiin sairauksiin kuolee joka toinen myöhäiseen keski-ikään saakka tupakoivista (Peto ym. 1996). Tupakoinnin lopettaminen on osa monen sairauden ehkäisyä ja hoitoa. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus Tupakka on riippuvuutta aiheuttava aine, johon syntyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Tupakoijalla on moniulotteinen suhde tupakkaan. Tupakointi on ehdollistunutta käyttäytymistä, jota toistetaan useita kertoja päivässä. Se palkitsee yksilöä lyhyellä aikavälillä tuottamalla mielihyvää. Tupakoija kokee sen lievittävän ahdistusta ja stressiä sekä parantavan keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Se on osa tupakoijan sosiaalista kanssakäymistä, jossa koetaan tasavertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden arvioinnissa on tunnettava kyseisen henkilön tupakointitavat, -ympäristö ja -tilanteet. Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini on tupakasta aiheutuvan riippuvuuden ensisijainen syy. Nikotiiniriippuvuus on määritelty ICD-10:ssä ja DSM-IV:ssä kemialliseksi riippuvuudeksi. Myös tupakkariippuvuus Duodecim 2004;120: löytyy ICD-10-diagnoosiluokituksesta. Nikotiinin vaikutukset keskushermostossa johtavat fyysiseen riippuvuuteen. Erot nikotiiniriippuvuuden kehittymisessä ovat osin geneettisiä: eroja on nikotiinireseptorien määrässä, tyypissä ja jakaumassa sekä nikotiinin aineenvaihdunnassa maksassa. Nikotiinireseptorien määrä ja herkkyys lisääntyvät tupakoinnin myötä (Mustonen 2004), ja reseptorien toiminta säilyy poikkeavana vielä puoli vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Nikotiiniriippuvuutta voidaan arvioida mm. tupakointimäärän ja -tavan perusteella (taulukko 1) (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). TAULUKKO 1. Fagerströmin riippuvuustesti. Kuinka monen minuutin kuluttua herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? < 6 3 p p p > 60 0 p Kuinka monta savuketta poltat päivittäin? < 10 0 p p p > 30 3 p Yhteispisteet: 0 1 Vähäinen riippuvuus 2 Kohtalainen riippuvuus 3 Vahva riippuvuus 4 Hyvin vahva riippuvuus 2347

2 Tupakoivat suomalaiset Tupakoijia on Suomessa noin miljoona. Vuonna 2003 suomalaisista aikuisista miehistä 26 % ja naisista 19 % tupakoi päivittäin (Helakorpi ym. 2003). Kuusitoistavuotiaista päivittäin tupakoi joka kolmas (Rimpelä ym. 2002). Tupakoinnin haluaisi lopettaa seitsemän kymmenestä. Helakorven ym. (2003) aineistossa tupakoinnin ilmoitti lopettaneensa edeltäneen vuoden aikana 3,4 % tupakoineista miehistä ja 2,8 % naisista. Vakavan lopettamisyrityksen oli tehnyt vuoden aikana 35 % miehistä ja 38 % naisista. Valtaosa tupakoijista (80 %) oli käynyt lääkärin vastaanotolla edeltäneen vuoden aikana, mutta heistä vain joka viides ilmoitti saaneensa kehotuksen lopettaa tupakointi. Omin avuin tupakoinnin lopettamisessa onnistuu vain 3 8 % tupakoijista. Asianmukaisen ohjauksen, tuen ja lääkehoidon avulla voidaan tulosta kuitenkin parantaa huomattavasti; jopa % onnistuu lopettamaan (Fiore ym. 2000). Tupakoinnin lopettaminen on prosessi Tupakasta irrottautuminen ei ole erillinen tapahtuma vaan elämäntapojen muutokseen tähtäävä prosessi (kuva). Tupakointitapojen kehittyminen on kestänyt useimmiten vuosikymmeniä. Tupakointi on harvoin tupakoijalle vain haitta tai riski, jollaisena terveydenhuolto sen näkee. Sen vuoksi tupakoijan vaa assa on oltava enemmän punnuksia lopettamisen kuin jatkamisen kupissa. Harkintavaiheessa oikean tiedon saaminen päätöksenteon tueksi on tärkeää, mutta tiedon ei tulisi olla liian ohjaavaa. On hyvä muistaa, että tupakointia ei ole aloitettu järkisyistä, ja harvoin järkisyyt riittävät yksin tupakoinnin lopettamiseenkaan. Valmistautumisvaiheessa etsitään keinoja lopettaa tupakointi ja pysyä tupakoimattomana. Tällöin on tärkeää antaa lopettajalle voimavaroja hänelle sopivilla keinoilla. Pahimpiin kompastuskiviin on syytä tutustua ja valmistautua. Päätöksen tekeminen on helpompaa, jos on pohtinut tupakoinnin roolia ja merkitystä elämässään. Lopettamisen apukeinot Harkitsee lopettamista Motivointi Häkämittaus Vieroitusopas Motivointikampanjat Ei harkitse lopettamista Päättää lopettaa ja valmistautuu Aloittaa uudelleen Tilannearvio Uusi yritys Yrittää lopettaa Lopettaa Fagerströmin testi Nikotiinikorvaushoidon räätälöinti Muu mahdollinen lääkitys Vieroitusopas Seuranta Kannustus Relapsinesto Häkämittaus Vieroituslääkitys Vieroitusryhmät Kiitos ja kannustus Välinpitämätön Pysyy tupakoimattomana KUVA. Prochaskan ja DiClementen (1983) muutosvaihemalli tupakoinnin lopettamiseen sovellettuna K. Patja ja A. Rouhos

3 helpottavat valmistautumista ja tukevat päätöstä. Tupakoimattomana pysyminen on vaikeinta. Tavoista ja tottumuksista luopuminen ja elämän rypyistä selviäminen ilman entistä tukikeppiä voi olla vaikeaa. Jokainen tupakoimaton päivä on alussa voitto. Tupakoinnin lopettamisprosessista saa parhaimmillaan myös voimaa ja itseluottamusta, kun pitkäkestoinen riippuvuus muuttuu paremmaksi itsetuntemukseksi. TAULUKKO 2. Käypä hoito -suosituksessa annettu malli keskusteluun potilaan kanssa tupakoinnista. (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Kysy potilaan tupakoinnista vähintään kerran vuodessa Keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi potilaan lopettamishalukkuus Kirjaa tupakointitapa sekä tupakoinnin määrä ja kesto Kehota potilasta lopettamaan tupakointi ja aloita tarvittaessa vieroitushoito Kannusta ja auta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä Missä me voimme auttaa? Tupakasta vieroitus Terveydenhuoltohenkilöstöllä on mahdollisuus tukea muutosta monessa eri vaiheessa. Tupakoinnista kysyminen on ensimmäinen askel. Se ei ole elintapojen kontrollointia vaan tärkeä viesti huolesta ja avoin tarjous. Hyvään hoitoon pitäisi kuulua tieto potilaan tupakointitavoista, ja potilaalle tulisi antaa tietoa tupakoinnin jatkamisen haitoista ja lopettamisen hyödyistä. Tupakoivalta potilaalta tulisi kysyä myös halukkuudesta lopettaa tupakointi. Jos hän ei halua lopettaa, se on hyväksyttävä. Jos lopettamishalukkuutta löytyy, keskustelua kannattaa jatkaa. Pelkkä lopettamiskehotus voi helposti kuulostaa syyllistävältä ja herättää muutosvastarintaa (Mustajoki 2003). Lopettamiskehotuksen lisäksi tulisikin tarjota ohjeita ja tukea käytännön toteutukseen. Jos lääkärin aika ei tunnu riittävän tarvittavan tiedon läpikäymiseen, pitäisi olla mahdollista sopia erillisestä käynnistä asiaan perehtyneen hoitajan kanssa. Potilaan tupakointihistoria käydään läpi, keskustellaan tupakointitavoista ja mahdollisista aiemmista lopettamisyrityksistä, suunnitellaan tupakoinnin lopettamisen aikataulua ja arvioidaan nikotiinikorvaushoidon tai muun lääkehoidon tarve. Suositeltavaa on, että omalääkäri ja hammaslääkäri kävisivät potilaan kanssa tupakoinnin lopettamista tukevan keskustelun kerran vuodessa. Tupakointia koskevaan Käypä hoito -suositukseen on kirjattu»kuuden K:n» malli tupakoivan potilaan kohtaamiseen (taulukko 2) (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Lopettamisvaikeudet eivät merkitse lopullista epäonnistumista; tupakoinnin lopettaminen vaatii keskimäärin 3 4 yritystä. Epäonnistuminen koetaan kuitenkin häpeälliseksi. Hoitohenkilökunnan tulisi suhtautua relapseihin asiallisesti ja tarjota tukea. Tupakkariippuvuus on vahva riippuvuus, eikä relapsi johdu yleensä vain yhdestä tekijästä. On pyrittävä selvittämään, mihin lopettamisyritys kaatui ja otettava tästä oppia uuteen lopettamisyritykseen valmistauduttaessa. Tupakoinnin lopettaminen kompastuu usein huonoon valmistautumiseen ja liian lyhyeen hoitoaikaan. Mihin tupakoijaa tulisi ohjata? Tupakoinnin lopettajan tulisi tuntea omat tupakointitapansa. Hyvä apukeino voi olla tupakkapäiväkirjan pitäminen muutaman päivän ajan. Se kertoo poltettujen savukkeiden määrän ja tupakointitaajuuden. Useimmat tupakoijat polttavat savuketta päivässä, jolloin veren nikotiinipitoisuus pysyy tasaisena koko valveillaoloajan. On hyvä kirjata myös tupakointipaikka ja -tilanne ja arvioida, missä tilanteessa tai tunnetilassa tupakka tuottaa suurimman nautinnon. Tavallisia riskitilanteita ovat ravintolaillat, juhlat ja lomamatkat. Kun tupakka on vuosikymmenien ajan kuulunut arkirytmiin, on tupakasta vieroittauduttaessa opeteltava uusia toimintamalleja. Näin voi varautua niihin hetkiin, jolloin psyykkisen riippuvuuden hallinta on vaikeinta. 2349

4 Vieroituksessa käytettävät lääkkeet Tupakasta luopumiseen liittyviä vieroitusoireita ovat mm. ärtyisyys, kärsimättömyys, tupakanhimo, levottomuus, keskittymisvaikeudet, univaikeudet, päänsärky ja lisääntynyt ruokahalu (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Vieroitusoireita esiintyy yli 80 %:lla tupakointia lopettavista, ja 15 %:lla vieroitusoireet ovat vaikeita. Ne alkavat yleensä 2 12 tunnin kuluessa tupakoinnin lopettamisen jälkeen, ovat huipussaan 1 3 vuorokauden kuluttua ja Nikotiinikorvaushoitoa häviävät keskimäärin tulisi suositella lopettamista yrittäville tupakoijille, 3 4 viikossa (Hughes ym. 1994). Oireita jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä. kotiinikorvaushoidol- voidaan lievittää nila ja bupropionilla. Nikotiinikorvaushoito. Korvaustuotteita käytettäessä veren nikotiinipitoisuus jää pienemmäksi kuin tupakoitaessa. Korvaustuotteiden tarkoituksena ei olekaan nikotiinin palkitsevien vaikutusten aikaansaaminen vaan vieroitusoireiden poistaminen, jotta saadaan»työrauha» tupakointitavasta vieroittautumiselle. Nikotiinikorvaushoito lisää onnistumisen todennäköisyyttä 1,5 2-kertaiseksi (riskisuhde 1,73, 95 %: n luottamusväli 1,62 1,85) (Fiore ym. 2000). Nikotiinikorvaushoitoa tulisi suositella lopettamista yrittäville tupakoijille, jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä. Annoksen on oltava riittävä ja hoidon on kestettävä riittävän pitkään. Jonkin verran on näyttöä yhdistelmähoidon paremmuudesta yksittäisen korvaustuotteen käyttöön verrattuna. Tavanomainen yhdistelmä on nikotiinilaastari ja jokin lyhytvaikutteisesta korvaustuotteista (purukumi, imeskelytabletti, kielenalustabletti tai inhalaattori). Happamien juomien kuten tuoremehun, virvoitusjuomien tai kahvin nauttimista samanaikaisesti suun kautta otettavien korvaustuotteiden kanssa tulisi välttää, sillä hapan ympäristö vähentää nikotiinin imeytymistä suun limakalvolta. Runsasta kahvin juomista tulisi muutoinkin välttää tupakasta vieroittauduttaessa, sillä tupakoinnin lopettamisen jälkeen kofeiinin vaikutus voimistuu, mistä voi aiheutua käsien vapinaa, sydämentykytystä ym. oireita, jotka helposti tulkitaan virheellisesti nikotiinin vieroitusoireiksi. Nikotiinikorvaustuotteet ovat turvallisia myös sepelvaltimotautia sairastavilla. Korvaushoito on tupakointia parempi vaihtoehto myös niille raskaana oleville ja imettäville, jotka eivät muilla keinoin pysty lopettamaan tupakointia (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Heille suositellaan valmistemuotoja, joiden vaikutus on hetkellistä (purukumi, imeskely- tai kielenalustabletit) eikä jatkuvaa. Korvaustuotteen ja imetyksen välille suositellaan 1 2 tunnin taukoa. Nikotiinikorvaushoidon kestoksi suositellaan yleensä kolmea kuukautta, jona aikana relapsiriski on suurin. Pidempiaikainenkin nikotiinikorvaushoito on vähemmän haitallista kuin tupakoinnin jatkaminen. Varsinainen riippuvuus pitkäaikaisesta nikotiinikorvaushoidosta on harvinaista. Bupropioni. Alun perin masennuslääkkeeksi kehitetty bupropioni on osoittautunut tehokkaaksi tupakasta vieroituksessa (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Kuudentoista kliinisen tutkimuksen perusteella se suurentaa onnistumismahdollisuuden kaksinkertaiseksi (riskisuhde 1,97, luottamusväli 1,67 2,34) (Hughes ym. 2003). Bupropioni vähentää tupakanhimoa ja lievittää vieroitusoireita. Lääkitys aloitetaan annoksella 150 mg kerran vuorokaudessa. Tupakoinnin lopettamispäivä sovitaan noin viikon päähän lääkkeen käytön aloituksesta. Viikon kuluttua annosta vähennetään määrään 150 mg kahdesti vuorokaudessa. Lääkityksen kesto on 7 9 viikkoa. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen ja unihäiriöt. Jälkimmäistä voidaan vähentää aikaistamalla bupropionin ilta-annosta. Lääkeannosten välin tulee kuitenkin olla vähintään kahdeksan tuntia. Bupropionia voidaan suositella tupakoinnin lopettamiseen motivoituneelle, yli kymmenen savuketta päivässä polttavalle henkilölle, jonka aiemmat lopettamisyritykset nikotiinikorvaushoidon avulla eivät ole tuottaneet tulosta. Ni kotiinikorvaushoitoa voidaan tarvittaessa käyttää yhdessä bupropionin kanssa. Bupropionin käytön ajaksi suositellaan hoidon tehon ja mahdollisten haittavaikutusten seurantaan viikoittaisia puhelinkeskusteluja sairaanhoitajan 2350 K. Patja ja A. Rouhos

5 tai terveydenhoitajan kanssa tai tarvittaessa vastaanottokäyntejä. Lääkityksen teho lisääntyy, kun potilas saa samalla henkistä tukea lopettamiseen. Terveelle tupakoijalle buprioni sopii hyvin, mutta sen vasta-aiheet tulee tuntea. Bupropioni ei sovellu mm. potilaille, joilla on kouristusriskiä lisäävä sairaus tai jotka käyttävät kouristuskynnystä alentavaa lääkettä. Se ei myöskään sovellu bulimiaa, anoreksiaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai maksan vaikeaa vajaatoimintaa sairastaville eikä raskaana oleville tai imettäville. Kuinka järjestää tupakasta vieroitus? Lääkäreillä, sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla tulisi olla sellaiset perustaidot tupakan terveyshaitoista ja tupakasta vieroituksesta, että tupakoinnin lopettamisesta kiinnostunutta potilasta osattaisiin kannustaa ja auttaa ja opastaa hänet nikotiinikorvaushoitoon. Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien tai muun terveydenhuollon henkilöstön yksin antamasta vieroitusohjauksesta on saatu myönteisiä tuloksia, samoin ammattihenkilökunnan puhelimitse antamasta vieroitusohjauksesta. Onnistumista voidaan vahvistaa toistuvilla tapaamisilla. Ihanteellista olisi, jos niin sairaaloissa kuin terveyskeskuksissa ja työterveyshuollon yksiköissä olisi käytettävissä asiaan perehtynyt tupakastavieroitushoitaja. Tämä tehtävä soveltuisi luontevasti astma- tai diabeteshoitajalle, jollainen monissa terveyskeskuksissa jo on. Kiireiselläkin vastaanottokäynnillä ehtii kysyä, tupakoiko potilas ja onko hän kiinnostunut tupakoinnin lopettamisesta. Jos kiinnostusta löytyy, hänet voitaisiin ohjata vieroitushoitajalle tarkempaa keskustelua ja käytännön ohjausta varten. Samoin potilas voitaisiin ohjata oman alueen vieroitushoitajalle sairaalan poliklinikasta tai osastojaksolta. HYKS: ssa sairaalansisäistä vieroitustoimintaa on tehostettu nimeämällä eri erikoisaloille tupakasta vieroituksen vastuuhoitaja. Hän on oman erikoisalansa sisällä tupakasta vieroituksen asiantuntija, johon oman klinikan hoitohenkilökunta voi helposti ottaa yhteyttä. Vastuuhoitajille pyritään järjestämään koulutusta keuhkoklinikassa toimivan tupakkaklinikan toimesta. HYKS:n keuhkoklinikassa pyritään käytäntöön, jonka mukaan lääkäri kysyy poliklinikkakäynnillä tupakoinnista, kirjaa tupakointihistorian, kehottaa tupakoinnin lopettamiseen, arvioi lopettamismotivaatiota ja keskustelee korvaushoidosta ja mahdollisesta bupropionilääkityksestä. Sairaanhoitaja tekee Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestin, esittelee nikotiinikorvaustuotteet ja antaa potilaalle luettavaa hänen kiinnostuksensa mukaan. Osastohoidossa olevilta pyritään jo tulohaastattelun yhteydessä kysymään tupakointitietoja ja halukkuutta tupakoinnin lopettamiseen. Sekä lääkäri että sairaanhoitaja käyvät motivoituneiden potilaiden kanssa tarkemmin läpi näiden tupakointihistoriaa, mahdollisia aiempia lopettamisyrityksiä ja niiden kompastuskiviä, tupakoinnin jatkamisen haittoja ja lopettamisen hyötyjä ja suunnittelevat tupakasta vieroittautumisen käytännön toteutusta. Nikotiinikorvaushoito voidaan aloittaa jo potilaan ollessa osastolla, ja osastolla olisi hyvä olla kokeiltavissa useampia korvaustuotteita. Motivoituneet, intensiivisempää tukea kaipaavat potilaat ohjataan tupakkaklinikkaan, jossa tupakasta vieroitukseen perehtynyt sairaanhoitaja järjestää yksilö- ja ryhmä- Y D I N A S I A T Tupakoinnin lopettaminen on suunnittelua vaativa projekti, jonka aikana vieroittaudutaan nikotiinista ja opetellaan eroon tupakointitavasta. Tupakoinnin lopettaminen vaatii tietoa, taitoa ja motivaatiota niin lopettajalta kuin hoitohenkilökunnaltakin. Asianmukaisen ohjauksen, tuen ja lääkehoidon avulla onnistumisen todennäköisyys kasvaa moninkertaiseksi. Tupakasta vieroitus on sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tehtävä ja parhaimmillaan näiden tahojen yhteistyötä. Tupakasta vieroitus 2351

6 ohjausta. Potilas voi jo osastolla ollessaan käydä tapaamassa tupakkaklinikan sairaanhoitajaa ja sopia käynneistä. HYKS:n tupakkaklinikka on tarkoitettu osastohoidossa tai poliklinikkaseurannassa oleville potilaille erikoisalasta riippumatta. Annettavan tiedon määrä ja keskustelujen intensiteetti muokataan tilanteen mukaan niin, että runsaasti tukea ja tietoa pyritään tarjoamaan nimenomaan niille potilaille, jotka vaikuttavat motivoituneilta tupakoinnin lopettamiseen. On kuitenkin tärkeää kertoa tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä hyödyistä syyllistämättä ja apua tarjoten myös niille potilaille, jotka eivät vielä ole valmiita lopettamaan. Lopuksi Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus tulisi nähdä kroonisena sairautena, johon liittyy huomattava sairastuvuus ja kuolleisuus sekä suuri relapsiriski. Sairauteen on kuitenkin käytettävissä tehokasta hoitoa, joka on tutkitusti kustannustehokasta (Cromwell ym. 1997). Hoito ei vaadi mutkikkaita erityisjärjestelyjä vaan on kannustavalla asenteella ja aktiivisin toimin toteutettavissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin ja parhaimmillaan näiden kahden tahon yhteistyönä. Kirjallisuutta Cromwell J, Bartosch WJ, Fiore MC, Hasselblad V, Baker T. Cost-effectiveness of the clinical practice recommendations in the AHCPR guideline for smoking cessation. Agency for Health Care Policy and Research. JAMA 1997;278: Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, Dorfman SF, Goldstein MG, Gritz ER, toim. Treating tobacco use and dependence. Rockville, MD: U.S department of Health and Human Services, Helakorpi S, Patja K, Prättälä R, Aro A, Uutela A. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 17. Helsinki, Mustonen T. Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta. Duodecim 2004;120: Mustajoki P. Miten potilas motivoituu hoitonsa aktiiviseksi osapuoleksi? Suom Lääkäril 2003;58: Hughes JR, Higgins ST, Bickel WK. Nicotine withdrawal versus other drug withdrawal syndromes: similarities and dissimilarities. Addiction 1994;89: Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2003(2). Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C, Doll R. Mortality from smoking worldwide. Br Med Bull 1996;52: Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983;51: Rimpelä A, Lintonen T, Pere L, Rainio S, Rimpelä M. Nuorten terveystapatutkimus 2001, Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutokset Helsinki: Stakes, Suomen Yleislääketieteen yhdistys. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Duodecim 2002;118: KRISTIINA PATJA, LT, asiantuntijalääkäri Kansanterveyslaitos, epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto Mannerheimintie Helsinki ANNAMARI ROUHOS, LL, erikoislääkäri HYKS:n keuhkosairauksien klinikka PL 340, HUS 2352

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Tupakoinnin puheeksiotto Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Käypä hoito-suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja

Lisätiedot

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Tule, kuule ja osallistu

Tule, kuule ja osallistu Tule, kuule ja osallistu Tupakka arka asia? Kestääkö kanttisi miettiä tupakointiasi? Sari Rantanen Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 25.01.2017

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

270911 tupakka. Yl juha kemppinen

270911 tupakka. Yl juha kemppinen 270911 tupakka Yl juha kemppinen The smoking epidemic 75% of smokers live in low or middle income countries Male smoking www.theipcrg.org/...smokingcessation/smokingcessationslides.ppt World Health Organization.

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK)

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö (AMK) Terveysala Sairaanhoitaja (AMK) 2015 Anna Päivärinta ja Kaisa Ylä-Outinen PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan RYHMÄOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Ryhmäohjaus on yleisesti käytetty menetelmä tupakasta vieroituksessa. Kirjallisuudesta löytyy yli sata kuvausta ryhmäterapiasta, jonka tavoitteet tiivistettynä ovat seuraavat:

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät Tavoite Tavoitteena on kerrata tai oppia tupakoinnin vieroitushoitomenetelmistä, vieroitushoitotuotteista ja niiden käytöstä. Tavoitteena on oppia ohjaamaan asiakasta, oikean tuotteen valintaa ja em. tuotteiden

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna Tupakointi ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna 1.2.2017 Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997 2015

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Ohjelma Ajankohtaiskatsaus tupakka, nuuska ja sähkösavuke Tupakoinnin haitat ja lopettamisen

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola

Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola 3.3.2016 Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Tärkeät asiat edellisestä suosituksesta Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyvät

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen Potilas osastolla/poliklinikalla Lähetteen käsittely, ajanvaraus ja kirje potilaalle Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11. Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.2016 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus uusien haasteiden

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito

Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito Tuomas Rosberg LL keuhkosairauksien ja allergologian el osastonylilääkäri K-HKS keuhkosairaudet Tupakan lopetuksen edistäminen Kysy ja

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Ohjelma Riippuvuus Käypä hoito Työkaluja vuorovaikutukseen ja motivaatioon Menetelmäharjoitus/keskustelu

Lisätiedot

Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka

Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka Addiktiopoliklinikka Rakennus 11 B siipi, 1.krs Addiktiopoliklinikan henkilökunta 2 erikoislääkäriä 4 ja ½ sairaanhoitajaa

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Valion savuttomuuspolku 2009-2015

Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Katja Hatakka, Työhyvinvointipäällikkö ETM, FT Valio Oy, Henkilöstötoiminnot VI Valtakunnalliset Tupakka ja Terveys päivät, Helsinki 3.12.2014 Miksi Valio panostaa savuttomuuteen?

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan.

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. SAVUTON SAIRAALA -TOIMINNAN YHTEENVETOA HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. HUS-tason Savuton sairaala

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Kristiina Salovaara/ Filha ry

Tupakkariippuvuus. Kristiina Salovaara/ Filha ry Tupakkariippuvuus Kristiina Salovaara/ Filha ry Tupakkariippuvuus Neurobiologia;fyysinen addiktio nikotiiniin Psyykkinen riippuvuus Kognitio-uskomukset Ehdollistunut mielihyväoppiminen Tapariippuvuus Automatisoitunut

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakkariippuvuus ensimmäinen terveyshaitta Muut (fyysiset) terveyshaitat

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Työterveyshuolto tupakoinnin

Työterveyshuolto tupakoinnin Työterveyshuolto tupakoinnin lopettamisen tukenakäytännön esimerkkejä Valtakunnallinen Tupakka ja terveys-päivä 29.11.2016 Vieroitustyöpaja TtM/Tutkija 30.11.2016 1 Työterveyshuollot Kattavat noin kaksi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Savuton duuni, nuuskaton huuli

Savuton duuni, nuuskaton huuli Savuton duuni, nuuskaton huuli Valo ja Olympiakomitea haastavat jäsenjärjestönsä savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on henkilöstönsä kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 20.5.2016 Kehittäjäsairaanhoitaja Johanna Pekkilä, JYTE avosairaanhoito Alkutilanne Sepelvaltimotautia

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Syksyllä 2011 tehdyn STM:n selvityksen tuloksia korkeakouluharjoittelija Laura Sohlberg, THL VTT Anna Leppo 28.11.2012 Opioidiriippuvuuden

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot