Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia"

Transkriptio

1 Näin hoidan KRISTIINA PATJA JA ANNAMARI ROUHOS Tupakasta vieroitus Suomessa on noin miljoona tupakoijaa, joista valtaosa haluaa lopettaa. Tupakoinnin lopettaminen on osa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Terveydenhuollon tulisi kannustaa ja tukea tupakoinnin lopettamista niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Hoito on kustannustehokasta, vaikka parhaillakin menetelmillä vain joka kolmas pääsee irti lopetuskertaa kohden. Tupakasta vieroitus ei vaadi mutkikkaita erityisjärjestelyjä vaan kannustavaa asennetta. Apuna lopettajalle ovat nikotiinikorvaustuotteet ja bupropioni, joiden oikeaan käyttöön terveydenhuollossa tulisi osata ohjata. Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia potilaita. Tupakointi on yhteydessä lukuisten sairauksien syntyyn ja pahenemiseen, ja se on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Tupakan aiheuttamiin sairauksiin kuolee joka toinen myöhäiseen keski-ikään saakka tupakoivista (Peto ym. 1996). Tupakoinnin lopettaminen on osa monen sairauden ehkäisyä ja hoitoa. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus Tupakka on riippuvuutta aiheuttava aine, johon syntyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Tupakoijalla on moniulotteinen suhde tupakkaan. Tupakointi on ehdollistunutta käyttäytymistä, jota toistetaan useita kertoja päivässä. Se palkitsee yksilöä lyhyellä aikavälillä tuottamalla mielihyvää. Tupakoija kokee sen lievittävän ahdistusta ja stressiä sekä parantavan keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Se on osa tupakoijan sosiaalista kanssakäymistä, jossa koetaan tasavertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden arvioinnissa on tunnettava kyseisen henkilön tupakointitavat, -ympäristö ja -tilanteet. Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini on tupakasta aiheutuvan riippuvuuden ensisijainen syy. Nikotiiniriippuvuus on määritelty ICD-10:ssä ja DSM-IV:ssä kemialliseksi riippuvuudeksi. Myös tupakkariippuvuus Duodecim 2004;120: löytyy ICD-10-diagnoosiluokituksesta. Nikotiinin vaikutukset keskushermostossa johtavat fyysiseen riippuvuuteen. Erot nikotiiniriippuvuuden kehittymisessä ovat osin geneettisiä: eroja on nikotiinireseptorien määrässä, tyypissä ja jakaumassa sekä nikotiinin aineenvaihdunnassa maksassa. Nikotiinireseptorien määrä ja herkkyys lisääntyvät tupakoinnin myötä (Mustonen 2004), ja reseptorien toiminta säilyy poikkeavana vielä puoli vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Nikotiiniriippuvuutta voidaan arvioida mm. tupakointimäärän ja -tavan perusteella (taulukko 1) (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). TAULUKKO 1. Fagerströmin riippuvuustesti. Kuinka monen minuutin kuluttua herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? < 6 3 p p p > 60 0 p Kuinka monta savuketta poltat päivittäin? < 10 0 p p p > 30 3 p Yhteispisteet: 0 1 Vähäinen riippuvuus 2 Kohtalainen riippuvuus 3 Vahva riippuvuus 4 Hyvin vahva riippuvuus 2347

2 Tupakoivat suomalaiset Tupakoijia on Suomessa noin miljoona. Vuonna 2003 suomalaisista aikuisista miehistä 26 % ja naisista 19 % tupakoi päivittäin (Helakorpi ym. 2003). Kuusitoistavuotiaista päivittäin tupakoi joka kolmas (Rimpelä ym. 2002). Tupakoinnin haluaisi lopettaa seitsemän kymmenestä. Helakorven ym. (2003) aineistossa tupakoinnin ilmoitti lopettaneensa edeltäneen vuoden aikana 3,4 % tupakoineista miehistä ja 2,8 % naisista. Vakavan lopettamisyrityksen oli tehnyt vuoden aikana 35 % miehistä ja 38 % naisista. Valtaosa tupakoijista (80 %) oli käynyt lääkärin vastaanotolla edeltäneen vuoden aikana, mutta heistä vain joka viides ilmoitti saaneensa kehotuksen lopettaa tupakointi. Omin avuin tupakoinnin lopettamisessa onnistuu vain 3 8 % tupakoijista. Asianmukaisen ohjauksen, tuen ja lääkehoidon avulla voidaan tulosta kuitenkin parantaa huomattavasti; jopa % onnistuu lopettamaan (Fiore ym. 2000). Tupakoinnin lopettaminen on prosessi Tupakasta irrottautuminen ei ole erillinen tapahtuma vaan elämäntapojen muutokseen tähtäävä prosessi (kuva). Tupakointitapojen kehittyminen on kestänyt useimmiten vuosikymmeniä. Tupakointi on harvoin tupakoijalle vain haitta tai riski, jollaisena terveydenhuolto sen näkee. Sen vuoksi tupakoijan vaa assa on oltava enemmän punnuksia lopettamisen kuin jatkamisen kupissa. Harkintavaiheessa oikean tiedon saaminen päätöksenteon tueksi on tärkeää, mutta tiedon ei tulisi olla liian ohjaavaa. On hyvä muistaa, että tupakointia ei ole aloitettu järkisyistä, ja harvoin järkisyyt riittävät yksin tupakoinnin lopettamiseenkaan. Valmistautumisvaiheessa etsitään keinoja lopettaa tupakointi ja pysyä tupakoimattomana. Tällöin on tärkeää antaa lopettajalle voimavaroja hänelle sopivilla keinoilla. Pahimpiin kompastuskiviin on syytä tutustua ja valmistautua. Päätöksen tekeminen on helpompaa, jos on pohtinut tupakoinnin roolia ja merkitystä elämässään. Lopettamisen apukeinot Harkitsee lopettamista Motivointi Häkämittaus Vieroitusopas Motivointikampanjat Ei harkitse lopettamista Päättää lopettaa ja valmistautuu Aloittaa uudelleen Tilannearvio Uusi yritys Yrittää lopettaa Lopettaa Fagerströmin testi Nikotiinikorvaushoidon räätälöinti Muu mahdollinen lääkitys Vieroitusopas Seuranta Kannustus Relapsinesto Häkämittaus Vieroituslääkitys Vieroitusryhmät Kiitos ja kannustus Välinpitämätön Pysyy tupakoimattomana KUVA. Prochaskan ja DiClementen (1983) muutosvaihemalli tupakoinnin lopettamiseen sovellettuna K. Patja ja A. Rouhos

3 helpottavat valmistautumista ja tukevat päätöstä. Tupakoimattomana pysyminen on vaikeinta. Tavoista ja tottumuksista luopuminen ja elämän rypyistä selviäminen ilman entistä tukikeppiä voi olla vaikeaa. Jokainen tupakoimaton päivä on alussa voitto. Tupakoinnin lopettamisprosessista saa parhaimmillaan myös voimaa ja itseluottamusta, kun pitkäkestoinen riippuvuus muuttuu paremmaksi itsetuntemukseksi. TAULUKKO 2. Käypä hoito -suosituksessa annettu malli keskusteluun potilaan kanssa tupakoinnista. (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Kysy potilaan tupakoinnista vähintään kerran vuodessa Keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi potilaan lopettamishalukkuus Kirjaa tupakointitapa sekä tupakoinnin määrä ja kesto Kehota potilasta lopettamaan tupakointi ja aloita tarvittaessa vieroitushoito Kannusta ja auta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä Missä me voimme auttaa? Tupakasta vieroitus Terveydenhuoltohenkilöstöllä on mahdollisuus tukea muutosta monessa eri vaiheessa. Tupakoinnista kysyminen on ensimmäinen askel. Se ei ole elintapojen kontrollointia vaan tärkeä viesti huolesta ja avoin tarjous. Hyvään hoitoon pitäisi kuulua tieto potilaan tupakointitavoista, ja potilaalle tulisi antaa tietoa tupakoinnin jatkamisen haitoista ja lopettamisen hyödyistä. Tupakoivalta potilaalta tulisi kysyä myös halukkuudesta lopettaa tupakointi. Jos hän ei halua lopettaa, se on hyväksyttävä. Jos lopettamishalukkuutta löytyy, keskustelua kannattaa jatkaa. Pelkkä lopettamiskehotus voi helposti kuulostaa syyllistävältä ja herättää muutosvastarintaa (Mustajoki 2003). Lopettamiskehotuksen lisäksi tulisikin tarjota ohjeita ja tukea käytännön toteutukseen. Jos lääkärin aika ei tunnu riittävän tarvittavan tiedon läpikäymiseen, pitäisi olla mahdollista sopia erillisestä käynnistä asiaan perehtyneen hoitajan kanssa. Potilaan tupakointihistoria käydään läpi, keskustellaan tupakointitavoista ja mahdollisista aiemmista lopettamisyrityksistä, suunnitellaan tupakoinnin lopettamisen aikataulua ja arvioidaan nikotiinikorvaushoidon tai muun lääkehoidon tarve. Suositeltavaa on, että omalääkäri ja hammaslääkäri kävisivät potilaan kanssa tupakoinnin lopettamista tukevan keskustelun kerran vuodessa. Tupakointia koskevaan Käypä hoito -suositukseen on kirjattu»kuuden K:n» malli tupakoivan potilaan kohtaamiseen (taulukko 2) (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Lopettamisvaikeudet eivät merkitse lopullista epäonnistumista; tupakoinnin lopettaminen vaatii keskimäärin 3 4 yritystä. Epäonnistuminen koetaan kuitenkin häpeälliseksi. Hoitohenkilökunnan tulisi suhtautua relapseihin asiallisesti ja tarjota tukea. Tupakkariippuvuus on vahva riippuvuus, eikä relapsi johdu yleensä vain yhdestä tekijästä. On pyrittävä selvittämään, mihin lopettamisyritys kaatui ja otettava tästä oppia uuteen lopettamisyritykseen valmistauduttaessa. Tupakoinnin lopettaminen kompastuu usein huonoon valmistautumiseen ja liian lyhyeen hoitoaikaan. Mihin tupakoijaa tulisi ohjata? Tupakoinnin lopettajan tulisi tuntea omat tupakointitapansa. Hyvä apukeino voi olla tupakkapäiväkirjan pitäminen muutaman päivän ajan. Se kertoo poltettujen savukkeiden määrän ja tupakointitaajuuden. Useimmat tupakoijat polttavat savuketta päivässä, jolloin veren nikotiinipitoisuus pysyy tasaisena koko valveillaoloajan. On hyvä kirjata myös tupakointipaikka ja -tilanne ja arvioida, missä tilanteessa tai tunnetilassa tupakka tuottaa suurimman nautinnon. Tavallisia riskitilanteita ovat ravintolaillat, juhlat ja lomamatkat. Kun tupakka on vuosikymmenien ajan kuulunut arkirytmiin, on tupakasta vieroittauduttaessa opeteltava uusia toimintamalleja. Näin voi varautua niihin hetkiin, jolloin psyykkisen riippuvuuden hallinta on vaikeinta. 2349

4 Vieroituksessa käytettävät lääkkeet Tupakasta luopumiseen liittyviä vieroitusoireita ovat mm. ärtyisyys, kärsimättömyys, tupakanhimo, levottomuus, keskittymisvaikeudet, univaikeudet, päänsärky ja lisääntynyt ruokahalu (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Vieroitusoireita esiintyy yli 80 %:lla tupakointia lopettavista, ja 15 %:lla vieroitusoireet ovat vaikeita. Ne alkavat yleensä 2 12 tunnin kuluessa tupakoinnin lopettamisen jälkeen, ovat huipussaan 1 3 vuorokauden kuluttua ja Nikotiinikorvaushoitoa häviävät keskimäärin tulisi suositella lopettamista yrittäville tupakoijille, 3 4 viikossa (Hughes ym. 1994). Oireita jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä. kotiinikorvaushoidol- voidaan lievittää nila ja bupropionilla. Nikotiinikorvaushoito. Korvaustuotteita käytettäessä veren nikotiinipitoisuus jää pienemmäksi kuin tupakoitaessa. Korvaustuotteiden tarkoituksena ei olekaan nikotiinin palkitsevien vaikutusten aikaansaaminen vaan vieroitusoireiden poistaminen, jotta saadaan»työrauha» tupakointitavasta vieroittautumiselle. Nikotiinikorvaushoito lisää onnistumisen todennäköisyyttä 1,5 2-kertaiseksi (riskisuhde 1,73, 95 %: n luottamusväli 1,62 1,85) (Fiore ym. 2000). Nikotiinikorvaushoitoa tulisi suositella lopettamista yrittäville tupakoijille, jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä. Annoksen on oltava riittävä ja hoidon on kestettävä riittävän pitkään. Jonkin verran on näyttöä yhdistelmähoidon paremmuudesta yksittäisen korvaustuotteen käyttöön verrattuna. Tavanomainen yhdistelmä on nikotiinilaastari ja jokin lyhytvaikutteisesta korvaustuotteista (purukumi, imeskelytabletti, kielenalustabletti tai inhalaattori). Happamien juomien kuten tuoremehun, virvoitusjuomien tai kahvin nauttimista samanaikaisesti suun kautta otettavien korvaustuotteiden kanssa tulisi välttää, sillä hapan ympäristö vähentää nikotiinin imeytymistä suun limakalvolta. Runsasta kahvin juomista tulisi muutoinkin välttää tupakasta vieroittauduttaessa, sillä tupakoinnin lopettamisen jälkeen kofeiinin vaikutus voimistuu, mistä voi aiheutua käsien vapinaa, sydämentykytystä ym. oireita, jotka helposti tulkitaan virheellisesti nikotiinin vieroitusoireiksi. Nikotiinikorvaustuotteet ovat turvallisia myös sepelvaltimotautia sairastavilla. Korvaushoito on tupakointia parempi vaihtoehto myös niille raskaana oleville ja imettäville, jotka eivät muilla keinoin pysty lopettamaan tupakointia (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Heille suositellaan valmistemuotoja, joiden vaikutus on hetkellistä (purukumi, imeskely- tai kielenalustabletit) eikä jatkuvaa. Korvaustuotteen ja imetyksen välille suositellaan 1 2 tunnin taukoa. Nikotiinikorvaushoidon kestoksi suositellaan yleensä kolmea kuukautta, jona aikana relapsiriski on suurin. Pidempiaikainenkin nikotiinikorvaushoito on vähemmän haitallista kuin tupakoinnin jatkaminen. Varsinainen riippuvuus pitkäaikaisesta nikotiinikorvaushoidosta on harvinaista. Bupropioni. Alun perin masennuslääkkeeksi kehitetty bupropioni on osoittautunut tehokkaaksi tupakasta vieroituksessa (Suomen Yleislääketieteen yhdistys 2002). Kuudentoista kliinisen tutkimuksen perusteella se suurentaa onnistumismahdollisuuden kaksinkertaiseksi (riskisuhde 1,97, luottamusväli 1,67 2,34) (Hughes ym. 2003). Bupropioni vähentää tupakanhimoa ja lievittää vieroitusoireita. Lääkitys aloitetaan annoksella 150 mg kerran vuorokaudessa. Tupakoinnin lopettamispäivä sovitaan noin viikon päähän lääkkeen käytön aloituksesta. Viikon kuluttua annosta vähennetään määrään 150 mg kahdesti vuorokaudessa. Lääkityksen kesto on 7 9 viikkoa. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen ja unihäiriöt. Jälkimmäistä voidaan vähentää aikaistamalla bupropionin ilta-annosta. Lääkeannosten välin tulee kuitenkin olla vähintään kahdeksan tuntia. Bupropionia voidaan suositella tupakoinnin lopettamiseen motivoituneelle, yli kymmenen savuketta päivässä polttavalle henkilölle, jonka aiemmat lopettamisyritykset nikotiinikorvaushoidon avulla eivät ole tuottaneet tulosta. Ni kotiinikorvaushoitoa voidaan tarvittaessa käyttää yhdessä bupropionin kanssa. Bupropionin käytön ajaksi suositellaan hoidon tehon ja mahdollisten haittavaikutusten seurantaan viikoittaisia puhelinkeskusteluja sairaanhoitajan 2350 K. Patja ja A. Rouhos

5 tai terveydenhoitajan kanssa tai tarvittaessa vastaanottokäyntejä. Lääkityksen teho lisääntyy, kun potilas saa samalla henkistä tukea lopettamiseen. Terveelle tupakoijalle buprioni sopii hyvin, mutta sen vasta-aiheet tulee tuntea. Bupropioni ei sovellu mm. potilaille, joilla on kouristusriskiä lisäävä sairaus tai jotka käyttävät kouristuskynnystä alentavaa lääkettä. Se ei myöskään sovellu bulimiaa, anoreksiaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai maksan vaikeaa vajaatoimintaa sairastaville eikä raskaana oleville tai imettäville. Kuinka järjestää tupakasta vieroitus? Lääkäreillä, sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla tulisi olla sellaiset perustaidot tupakan terveyshaitoista ja tupakasta vieroituksesta, että tupakoinnin lopettamisesta kiinnostunutta potilasta osattaisiin kannustaa ja auttaa ja opastaa hänet nikotiinikorvaushoitoon. Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien tai muun terveydenhuollon henkilöstön yksin antamasta vieroitusohjauksesta on saatu myönteisiä tuloksia, samoin ammattihenkilökunnan puhelimitse antamasta vieroitusohjauksesta. Onnistumista voidaan vahvistaa toistuvilla tapaamisilla. Ihanteellista olisi, jos niin sairaaloissa kuin terveyskeskuksissa ja työterveyshuollon yksiköissä olisi käytettävissä asiaan perehtynyt tupakastavieroitushoitaja. Tämä tehtävä soveltuisi luontevasti astma- tai diabeteshoitajalle, jollainen monissa terveyskeskuksissa jo on. Kiireiselläkin vastaanottokäynnillä ehtii kysyä, tupakoiko potilas ja onko hän kiinnostunut tupakoinnin lopettamisesta. Jos kiinnostusta löytyy, hänet voitaisiin ohjata vieroitushoitajalle tarkempaa keskustelua ja käytännön ohjausta varten. Samoin potilas voitaisiin ohjata oman alueen vieroitushoitajalle sairaalan poliklinikasta tai osastojaksolta. HYKS: ssa sairaalansisäistä vieroitustoimintaa on tehostettu nimeämällä eri erikoisaloille tupakasta vieroituksen vastuuhoitaja. Hän on oman erikoisalansa sisällä tupakasta vieroituksen asiantuntija, johon oman klinikan hoitohenkilökunta voi helposti ottaa yhteyttä. Vastuuhoitajille pyritään järjestämään koulutusta keuhkoklinikassa toimivan tupakkaklinikan toimesta. HYKS:n keuhkoklinikassa pyritään käytäntöön, jonka mukaan lääkäri kysyy poliklinikkakäynnillä tupakoinnista, kirjaa tupakointihistorian, kehottaa tupakoinnin lopettamiseen, arvioi lopettamismotivaatiota ja keskustelee korvaushoidosta ja mahdollisesta bupropionilääkityksestä. Sairaanhoitaja tekee Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestin, esittelee nikotiinikorvaustuotteet ja antaa potilaalle luettavaa hänen kiinnostuksensa mukaan. Osastohoidossa olevilta pyritään jo tulohaastattelun yhteydessä kysymään tupakointitietoja ja halukkuutta tupakoinnin lopettamiseen. Sekä lääkäri että sairaanhoitaja käyvät motivoituneiden potilaiden kanssa tarkemmin läpi näiden tupakointihistoriaa, mahdollisia aiempia lopettamisyrityksiä ja niiden kompastuskiviä, tupakoinnin jatkamisen haittoja ja lopettamisen hyötyjä ja suunnittelevat tupakasta vieroittautumisen käytännön toteutusta. Nikotiinikorvaushoito voidaan aloittaa jo potilaan ollessa osastolla, ja osastolla olisi hyvä olla kokeiltavissa useampia korvaustuotteita. Motivoituneet, intensiivisempää tukea kaipaavat potilaat ohjataan tupakkaklinikkaan, jossa tupakasta vieroitukseen perehtynyt sairaanhoitaja järjestää yksilö- ja ryhmä- Y D I N A S I A T Tupakoinnin lopettaminen on suunnittelua vaativa projekti, jonka aikana vieroittaudutaan nikotiinista ja opetellaan eroon tupakointitavasta. Tupakoinnin lopettaminen vaatii tietoa, taitoa ja motivaatiota niin lopettajalta kuin hoitohenkilökunnaltakin. Asianmukaisen ohjauksen, tuen ja lääkehoidon avulla onnistumisen todennäköisyys kasvaa moninkertaiseksi. Tupakasta vieroitus on sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tehtävä ja parhaimmillaan näiden tahojen yhteistyötä. Tupakasta vieroitus 2351

6 ohjausta. Potilas voi jo osastolla ollessaan käydä tapaamassa tupakkaklinikan sairaanhoitajaa ja sopia käynneistä. HYKS:n tupakkaklinikka on tarkoitettu osastohoidossa tai poliklinikkaseurannassa oleville potilaille erikoisalasta riippumatta. Annettavan tiedon määrä ja keskustelujen intensiteetti muokataan tilanteen mukaan niin, että runsaasti tukea ja tietoa pyritään tarjoamaan nimenomaan niille potilaille, jotka vaikuttavat motivoituneilta tupakoinnin lopettamiseen. On kuitenkin tärkeää kertoa tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä hyödyistä syyllistämättä ja apua tarjoten myös niille potilaille, jotka eivät vielä ole valmiita lopettamaan. Lopuksi Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus tulisi nähdä kroonisena sairautena, johon liittyy huomattava sairastuvuus ja kuolleisuus sekä suuri relapsiriski. Sairauteen on kuitenkin käytettävissä tehokasta hoitoa, joka on tutkitusti kustannustehokasta (Cromwell ym. 1997). Hoito ei vaadi mutkikkaita erityisjärjestelyjä vaan on kannustavalla asenteella ja aktiivisin toimin toteutettavissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin ja parhaimmillaan näiden kahden tahon yhteistyönä. Kirjallisuutta Cromwell J, Bartosch WJ, Fiore MC, Hasselblad V, Baker T. Cost-effectiveness of the clinical practice recommendations in the AHCPR guideline for smoking cessation. Agency for Health Care Policy and Research. JAMA 1997;278: Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, Dorfman SF, Goldstein MG, Gritz ER, toim. Treating tobacco use and dependence. Rockville, MD: U.S department of Health and Human Services, Helakorpi S, Patja K, Prättälä R, Aro A, Uutela A. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 17. Helsinki, Mustonen T. Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta. Duodecim 2004;120: Mustajoki P. Miten potilas motivoituu hoitonsa aktiiviseksi osapuoleksi? Suom Lääkäril 2003;58: Hughes JR, Higgins ST, Bickel WK. Nicotine withdrawal versus other drug withdrawal syndromes: similarities and dissimilarities. Addiction 1994;89: Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2003(2). Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C, Doll R. Mortality from smoking worldwide. Br Med Bull 1996;52: Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983;51: Rimpelä A, Lintonen T, Pere L, Rainio S, Rimpelä M. Nuorten terveystapatutkimus 2001, Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutokset Helsinki: Stakes, Suomen Yleislääketieteen yhdistys. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Duodecim 2002;118: KRISTIINA PATJA, LT, asiantuntijalääkäri Kansanterveyslaitos, epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto Mannerheimintie Helsinki ANNAMARI ROUHOS, LL, erikoislääkäri HYKS:n keuhkosairauksien klinikka PL 340, HUS 2352

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Hanne Munter Hengitysliitto ry / Stumppi hanne.munter@hengitysliitto.fi OTA-ohjauskartta Nikotiinikorvaushoito Nikotiinikorvaushoitotuotteita käytettäessä

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen Potilas osastolla/poliklinikalla Lähetteen käsittely, ajanvaraus ja kirje potilaalle Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMINEN Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja TYKS, keuhkopoliklinikka KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tupakan

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa tunnettava

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU - Tupakointitottumusten kartoittaminen ja nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitomalli

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU - Tupakointitottumusten kartoittaminen ja nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitomalli POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU - Tupakointitottumusten kartoittaminen ja nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitomalli Potilas osastolla/poliklinikalla Savuton leikkaus Etelä- Pohjanmaalla Hoitosuositus Kysy,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Savuttomuuden polku. Liisa Puirava 27.04.2012. Taustaa

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Savuttomuuden polku. Liisa Puirava 27.04.2012. Taustaa NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Savuttomuuden polku Liisa Puirava 27.04.2012 Northern Ostrobothnia Hospital District Taustaa Syyskuussa 2011 käynnistettiin kehittämistyö savuttomuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009 Irti tupakasta 21 Suomen Apteekkariliitto 2009 2 Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina Tupakoinnin lopettaminen alkaa päätöksestä. Mitä paremmin tunnet omat tupakointitapasi ja -tarpeesi ja mitä enemmän

Lisätiedot

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti SIDONNAISUUDET: Asiantuntijalausuntoja nikotiiniriippuvuudesta lääkeyhtiölle vuosina

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tavoitteet Käypä hoito suositus 19.1.2012 Tehostaa

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito nikotiinikorvaustuotteet reseptilääkkeet varenikliini

Lisätiedot

LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN. Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna 6.10.2011

LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN. Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna 6.10.2011 LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna Tupakointi haitta vai nautinto? Tupakoijille tupakointi ei ole pelkästään terveyden vaarantamista, vaan tupakoijat

Lisätiedot

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Tupakkariippuvuus monitahoinen koukku Neurobiologinen - Nikotiinin suorat vaikutukset keskushermostoon Kognitiivinen

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 28.1.2015 Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el, Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT, Asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Preventio perusterveydenhuollossa, Hjelt Instituutti, Helsinki 21.10.2011 Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Kari Reijula professori Helsingin yliopisto Miten TTH toimii tupakoinnin vieroituksessa?

Lisätiedot

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Tupakoinnin puheeksiotto Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Käypä hoito-suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Tupakastavieroitusklinikoiden. koko maahan? Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Tupakastavieroitusklinikoiden. koko maahan? Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Tupakastavieroitusklinikoiden verkosto koko maahan? 4.4.2017 Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana

Lisätiedot

Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena. Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12.

Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena. Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12. Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12.2014 1 Tupakoinnin aiheuttamia kustannuksia työnantajalle Tupakoinnin vuoksi

Lisätiedot

Oululaista tupakasta vieroituksen historiaa

Oululaista tupakasta vieroituksen historiaa Onko ryhmäohjauksesta apua tupakasta vieroituksessa? 27.4.2012 ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Sirpa Rytky Oulun hyvinvointipalvelut/ Ehkäisevä päihdetyö Oululaista tupakasta vieroituksen historiaa

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus ja lopettamista tukeva lääkehoito. 20.3.2014 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Tupakkariippuvuus ja lopettamista tukeva lääkehoito. 20.3.2014 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Tupakkariippuvuus ja lopettamista tukeva lääkehoito 20.3.2014 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Miksi terveydenhuollon tulee olla aktiivinen tupakasta vieroituksessa?

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus. 14.11.08 Lilja-Marita Kiviaho, terveydenhoitaja

Tupakasta vieroitus. 14.11.08 Lilja-Marita Kiviaho, terveydenhoitaja Tupakasta vieroitus 1 Savuton Helsinki Laajapohjainen työryhmä laati vuoteen 2015 ulottuvan Savuton Helsinki ohjelman Helsinki julistautui 1.1.2007 savuttomaksi kaupungiksi Ensimmäisenä toimenpiteenä perustettiin

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Diat: Patrick Sandström, Erityisasiantuntija, Filha ry,

Lisätiedot

Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v)

Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 Miehet Naiset 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Satu Helakorpi, Anna-Leena Holstila, Suvi Virtanen, Antti Uutela Suomalaisen

Lisätiedot

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen tuoteopas Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen NICORETTE -tuoteperheestä löydät juuri sinulle sopivan nikotiinikorvaushoitovalmisteen! Muista aloittaessasi nikotiinikorvaushoidon, parannat onnistumisen

Lisätiedot

Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia

Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia Dos, el Kristiina Patja Käypä hoito toimitus KTL Sisältö Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Miksi tupakoidaan? Mitä tupakoinnin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden monimuotoisuus ja arviointi. Ulla Broms, FT Kansanterveystieteen laitos, HY Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, KTL

Tupakkariippuvuuden monimuotoisuus ja arviointi. Ulla Broms, FT Kansanterveystieteen laitos, HY Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, KTL Tupakkariippuvuuden monimuotoisuus ja arviointi Ulla Broms, FT Kansanterveystieteen laitos, HY Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, KTL Sisältö Tupakoinnin ja tupakkariippuvuuden määrittelyä

Lisätiedot

L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ. Tupakasta vierotus Potilastapaus. Lehtori Tellervo Korhonen

L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ. Tupakasta vierotus Potilastapaus. Lehtori Tellervo Korhonen L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ Tupakasta vierotus Potilastapaus Lehtori Tellervo Korhonen E-mail: tellervo.korhonen@helsinki.fi SIDONNAISUUDET: Dosentti Tellervo Korhonen on antanut asiantuntijalausuntoja

Lisätiedot

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU 10.9.2010 Lääkärit Irma Honkamaa ja Matti Mäntymaa Lääke-edustaja Hanne Tegelberg, Phizer Sairaanhoitajat Anne Leinonen ja Tiina Lehmikangas (Muokattu

Lisätiedot

Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen

Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1(8) SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 Johdanto 2 Taustaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluu erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina.

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina. Tupakka-koukussako? Testaa, minkälainen tupakoitsija olet Tyyppi A: Et harkitse lopettamista, se on sinulle suuri nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet kenties yrittänyt t kerran

Lisätiedot

270911 tupakka. Yl juha kemppinen

270911 tupakka. Yl juha kemppinen 270911 tupakka Yl juha kemppinen The smoking epidemic 75% of smokers live in low or middle income countries Male smoking www.theipcrg.org/...smokingcessation/smokingcessationslides.ppt World Health Organization.

Lisätiedot

APTEEKIN SEURANTA JA TUKI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄSSÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN

APTEEKIN SEURANTA JA TUKI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄSSÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN APTEEKIN SEURANTA JA TUKI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄSSÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUDEN LÄÄKEHOIDOSSA Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö Proviisori Eija Anttila Helsingin yliopisto Koulutus-

Lisätiedot

Tule, kuule ja osallistu

Tule, kuule ja osallistu Tule, kuule ja osallistu Tupakka arka asia? Kestääkö kanttisi miettiä tupakointiasi? Sari Rantanen Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 25.01.2017

Lisätiedot

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Oulu 20.5 2013

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Oulu 20.5 2013 Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja Filha/Kristiina Salovaara Oulu 20.5 2013 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013

Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013 Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013 Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 Miehet Naiset 20 10 0

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä SAVUTON KUNTAYHTYMÄ toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Johtoryhmä 25.3.2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2014 Omistajaohjausryhmä 21.8.2014 Yhtymähallitus 27.8.2014 1. JOHDANTO Tupakointi

Lisätiedot

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK)

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö (AMK) Terveysala Sairaanhoitaja (AMK) 2015 Anna Päivärinta ja Kaisa Ylä-Outinen PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen Tupakoinnin lopettaminen Miksi kannattaa lopettaa? Suurin osa tupakoitsijoista haluaa lopettaa. Tupakoitsijoista lähes 80 prosenttia on yrittänyt lopettaa tupakoinnin jo monesti. Miksi lopettaminen kannattaa?

Lisätiedot

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät Tavoite Tavoitteena on kerrata tai oppia tupakoinnin vieroitushoitomenetelmistä, vieroitushoitotuotteista ja niiden käytöstä. Tavoitteena on oppia ohjaamaan asiakasta, oikean tuotteen valintaa ja em. tuotteiden

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Suomen savuton sairaala

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus - tupakkariippuvuuden neurobiologiaa

Nikotiiniriippuvuus - tupakkariippuvuuden neurobiologiaa Nikotiiniriippuvuus - tupakkariippuvuuden neurobiologiaa Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihdepäivät 13.5.2014 Lääketieteellinen tiedekunta / Tellervo Korhonen / 13.5.2014

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen Tupakoinnin lopettaminen Miksi kannattaa lopettaa? Suurin osa tupakoitsijoista haluaa lopettaa. Tupakoitsijoista lähes 80 prosenttia on yrittänyt lopettaa tupakoinnin jo useampaan otteeseen. Miksi lopettaminen

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani,

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, Päivitettyä tietoa tupakasta Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, 25.9.2017 Ketkä tupakoivat Suomessa? Sosioekonominen asema Mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat, työttömät,

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Tupakkariippuvuus ja aivot Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Sidonnaisuudet Viranomaistahot: ei sidonnaisuuksia Lääketeollisuus: ei sidonnaisuuksia Tupakka Nicotiana

Lisätiedot

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Kuopio 20.3 2014

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Kuopio 20.3 2014 Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja Filha/Kristiina Salovaara Kuopio 20.3 2014 Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro!

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Su(u)n vuoro! Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Tupakkatuotteet vahingoittavat koko elimistöä. Tupakointi aiheuttaa useita sairauksia sekä vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja heikentää

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.2015 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen koukku. 28.01.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja

Tupakkariippuvuus fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen koukku. 28.01.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Tupakkariippuvuus fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen koukku 28.01.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Kognitiivinen Asenteet opitaan havaitsemalla Uskomus, että toimintoihin tarvitaan tupakointia Sosiaaliset

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan RYHMÄOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Ryhmäohjaus on yleisesti käytetty menetelmä tupakasta vieroituksessa. Kirjallisuudesta löytyy yli sata kuvausta ryhmäterapiasta, jonka tavoitteet tiivistettynä ovat seuraavat:

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot

Filha/Kristiina Salovaara

Filha/Kristiina Salovaara Asiakkaan kohtaaminenmotivaatio ja vuorovaikutus Filha/Kristiina Salovaara 1 Sisältö Muutoksen vaiheet Motivoiva keskustelu ja kommunikaatio Motivaatio ja muutosvastarinta Työkaluja tupakoinnin lopettamisen

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

PILOTTITUTKIMUS APTEEKKIEN YKSILÖLLISESTÄ TUPAKOINNINVIEROITUSPALVELUSTA

PILOTTITUTKIMUS APTEEKKIEN YKSILÖLLISESTÄ TUPAKOINNINVIEROITUSPALVELUSTA PILOTTITUTKIMUS APTEEKKIEN YKSILÖLLISESTÄ TUPAKOINNINVIEROITUSPALVELUSTA Sanna-Mari Silén Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Sosiaalifarmasian osasto Syyskuu 2011 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna Tupakointi ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna 1.2.2017 Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997 2015

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen Potilas osastolla/poliklinikalla Lähetteen käsittely, ajanvaraus ja kirje potilaalle Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola

Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola 3.3.2016 Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot