Hallituksen ( 105) hyväksymä Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1(8) SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 Johdanto 2 Taustaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluu erikoissairaanhoitolain nojalla ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä käytettävissä olevin keinoin. Tupakoinnin terveyshaitat ovat kiistattomia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä noudatetaan Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n ohjeita savuttoman sairaalan toteuttamiseksi sekä tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot käypä hoito -suositusta. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut savuton vuodesta 2005 lähtien, sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä. Savuton sairaala -seurantaryhmä on päivittänyt toimintaohjeen ja se on käsitelty henkilöstöneuvostossa ja yhteistyötoimikunnassa. Toimintaohje toimitetaan tiedoksi sairaanhoitopiirin hallitukselle. Tupakointia on pitkään pidetty vapaaehtoisena valintana, jonka yksilö tekee joka kerta savuketta sytyttäessään. Nykyisin tiedetään tupakan nikotiinin aiheuttavan fyysistä riippuvuutta, johon liittyy myös psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Nikotiiniriippuvuus on farmakologisilta ja käyttäytymistä sääteleviltä tekijöiltään muiden aineriippuvuuksien kaltaista. Tupakointi vaikuttaa koko elimistöön ja sillä on selvä yhteys useimpiin syöpiin, erityisesti keuhkosyöpään. Tupakointi lisää sydän- ja verisuonisairauksia sekä keuhkoahtaumatautia ja näiden tautien aiheuttamaa kuolleisuutta. Tupakointi vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja heikentää paranemistuloksia. Tupakoinnin lopettaminen on aina hyvä investointi niin terveydellisestä, taloudellisesta kuin yksilön tai yhteiskunnankin näkökulmasta. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaiseman tiedon mukaan vuonna 2010 työikäisistä miehistä 24 % ja naisista 15 % raportoi päivittäistupakoinnista. Seitsemän kymmenestä tupakoitsijasta haluaisi lopettaa tupakoinnin Tupakkalaki on säädetty suojelemaan terveyttä ja turvaamaan jokaiselle savuton hengitysilma ja savuton ympäristö. Lain lähtökohtana on, että kukaan ei joudu vastoin tahtoaan altistumaan ympäristön tupakansavulle. Tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy. Tupakointi on kielletty nykyisen tupakkalain mukaan päiväkotien ja oppilaitosten sisätiloissa sekä pääasiassa alle 18-vuotiaille tarkoitetuilla ulkoilualueilla julkisissa ja yleisissä sisätiloissa sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa ravintoloissa, joissa ei ole rakennettu erillistä tupakointitilaa, joka on tarkoitettu vain tupakointiin eikä sinne saa viedä tai tarjoilla ruokaa tai juomaa

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2(8) Ympäristön tupakansavu on terveysvaara muillekin kuin tupakoijille. Tupakoiva levittää savua ympäristöönsä, ja sitä hengittävät altistuvat samoille ainesosille, mikä lisää vaaraa sairastua syöpäsairauksiin, verenkiertoelinten sairauksiin ja lasten osalta astmaan. Suomessa ympäristön tupakansavu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi ja sen vuoksi työntekijöitä pitää suojella siltä. Terveydenhuoltohenkilöstön asenteilla ja henkilökohtaisella käyttäytymisellä on tärkeä merkitys tupakoinnin ehkäisyssä. Terveydenhuoltohenkilökunta ohjaa omalla esimerkillään potilaidensa ja muun väestön asennoitumista tupakointiin sekä tupakoinnin terveysvaaran mieltämistä. Terveydenhuollon savuttomuus on osa terveysviestintää. 3 Savuton sairaala -toiminta Jotta savuttomuus toteutuu sairaalassa, sen onnistumiseen tarvitaan erityisesti johdon mutta myös kaikkien työntekijöiden sitoutuminen. Esimiehet valvovat tupakointikiellon noudattamista, kuten muidenkin menettelyohjeiden ja sääntöjen noudattamista. Savuttomuusrikkomuksesta seurauksena ovat esimiehen puhuttelu ja rikkomusten jatkuessa kirjallinen huomautus. Tämän jälkeen työsopimuslain mukainen menettely on myös mahdollinen. 3.1 Henkilöstön ja opiskelijoiden savuttomuuden edistäminen Henkilökunnan ja opiskelijoiden tupakointi on kielletty työaikana. Henkilökuntaa kannustetaan tupakoimattomuuteen tarjoamalla työantajan tukemaa vieroitusta. Henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa tupakasta vieroitusryhmiä ja kustannetaan nikotiinikorvaushoito kuukauden ajaksi. Muunlaisesta nikotiiniriippuvuuden lääkehoidosta henkilö maksaa kolmen kuukauden pituisesta hoitojaksosta aloituskuukauden itse. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri maksaa jatkohoidosta puolet. Vieroitushoitoa koordinoidaan työterveyshuollosta. Savuton sairaala toimintaohje integroidaan osaksi arkityön johtamista. henkilöstön savuttomuuden edistäminen liitetään työhyvinvointipalvelujen toimintaan osana henkilökunnan terveyden edistämistaitojen kehittämistä ja valmennusta. Työhönottohaastattelun yhteydessä ja perehdyttämisessä tuodaan esiin Savuttoman sairaalan periaatteet ja toimintakäytännöt. Tulevalta työntekijältä edellytetään sairaalan käytäntöihin sitoutumista. Henkilökunnan esimerkki savuttomuudesta tukee myös potilaiden savuttomuutta. 3.2 Savuton ympäristö potilaille ja vierailijoille Potilaita kehotetaan tupakoimattomuuteen. Tupakointi sairaalan sisätiloissa ja ulkoovien läheisyydessä on kielletty.

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 3(8) Potilaille tiedotetaan jo ennen sairaalaan tuloa savuttoman sairaalan periaatteista. Sairaalaan tullessa, jokaisen potilaan tupakointitottumukset selvitetään ja kirjataan potilaskertomukseen. Tupakoivaa potilasta tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Hänelle tarjotaan mahdollisuutta tupakasta vieroitukseen ja opastetaan oikean korvaushoidon valinnassa. Korvaushoito on potilaille ilmaista sairaalassaoloaikana. Kaikille tupakoiville potilaille tarjotaan mahdollisuutta nikotiinikorvaushoitoon. Ne potilaat, jotka eivät saamastaan tuesta huolimatta halua lopettaa tupakointia sairaalassa oloaikana, voivat tupakoida merkityillä paikoilla sairaalan ulkoalueilla tupakkakatoksissa. Potilaita ei avusteta tupakkapaikalle menemisessä Vierailijoille tiedotetaan sairaalan savuttomuudesta selvillä opasteilla. Vierailijoiden tupakointi on mahdollista sairaalan ulkoalueilla tupakkakatoksissa. Parvekkeilla tupakointi on kielletty. Lisäksi tupakointi on kielletty ulko-ovien välittömässä läheisyydessä. Tupakkatuotteita ei myydä sairaalan kahvioissa, poikkeuksena Visalan sairaala, jossa tupakkatuotteiden myynti jatkuu. 3.3 Koulutus, perehdytys ja seuranta Henkilökunnalle tiedotetaan säännöllisesti sairaalan savuttomuuskäytännöistä viikkotiedotteessa. Tietoa ohjeista ja käytännöistä löytyy myös internetistä PPSHP:n sivuilta, osoitteesta Työterveyshuolto kannustaa omalta osaltaan savuttomuuteen. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta tupakoinnin haitoista sekä tarjolla olevista vieroitusmenetelmistä. Koulutuksessa hyödynnetään Keuhkosairauksien yksikön osaamista. Lisäksi tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tupakoinnin vähentämiseksi PPSHP:n savuton sairaala seurantaryhmä seuraa ja arvioi savuton sairaala - toiminnan toteutumista tekemällä määrävälein auditoinnin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. OYS:n tupakasta vieroituksen yhdyshenkilöt toimivat sairaalassa tupakasta vieroitushoidon osaajina. 3.4 Potilaiden vieroitushoidon toteuttaminen Terveydenhuollon ammattilaisten tulee hankkia myös omatoimisesti tietoa tupakoinnin vieroitusmenetelmistä.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 4(8) Tupakasta vieroitus tulee liittää kaikkien niiden sairausryhmien hoito-ohjelmiin, joissa tupakoinnin vähentäminen on tärkeää. Intensiivinen interventio ja nikotiinikorvaushoito sairaalassaoloaikana lisäävät tupakoinnin lopettamista, ja myös ennen leikkausta toteutettava vieroitushoito on tehokasta. Lääkärin eri lailla toteuttamat lyhyetkin interventiot ovat tehokkaita tupakoinnin lopettamisessa. Pelkkä lopettamiskehotuskin on jo yksistään vaikuttava. Keskustelumahdollisuutta kannattaa tarjota kaikille tupakoijille, ja siihen tulee olla valmius jokaisella lääkärin vastaanotolla. Vieroituksen onnistuminen lisääntyy, jos useampi terveydenhuollon ammattilainen osallistuu hoitoon Keskustelussa suositellaan käytettäväksi niin sanottua Kuuden K:n mallia Kysy potilaan tupakoinnista vähintään kerran vuodessa. Keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi potilaan lopettamishalukkuus. Kirjaa tupakointitapa sekä tupakoinnin määrä ja kesto. Kehota potilasta lopettamaan tupakointi ja aloita tarvittaessa vieroitushoito. Kannusta ja auta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä. Taulukossa 1 on kuvattu tupakasta vieroitushoidon organisointi terveydenhuollon eri toimipisteissä Käypähoito suosituksen (2006) mukaisesti Taulukko 4. Hoidon organisointi terveydenhuollon eri toimintapisteissä. Minimitavoitteet Tiedon minimitaso Avohoito julkisella ja yksityisellä sektorilla Omalääkäri Hammaslääkäri Työterveyslääkäri Neuvola, koulu- ja Arvioi ja kirjaa kerran vuodessa potilaiden tupakointitilanteen Kehottaa tupakoivia potilaita lopettamaan Tarjoaa korvaushoitoja Tuntee tupakoinnin lopettamisen "Kuusi K:ta" Tuntee oman alueensa vieroituspalvelut Tuntee nikotiinikorvaushoidon periaatteet Tuntee tupakoinnin merkityksen sairauksien

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 5(8) Taulukko 4. Hoidon organisointi terveydenhuollon eri toimintapisteissä. opiskelijaterveydenhoitaja Astma-, verenpaine- ja diabeteshoitaja Minimitavoitteet Tiedon minimitaso vaaratekijänä Johtava lääkäri perusterveyden- ja työterveyshuollossa Sisällyttää tupakasta vieroituksen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaan Varaa toiminnan edellyttämät resurssit ja huolehtii henkilöstön kouluttamisesta Huolehtii, että vieroittamistyö toteutuu suunnitelmien mukaan Vastaa paikallisen vieroitusohjelman tekemisestä Vastaa vieroitushoitoyksikön palvelujen saatavuudesta Informoi kunnallisia päätöksentekijöitä Tuntee tupakoinnin yleisyyden alueensa väestössä Tuntee tupakoinnin kansanterveydellisen merkityksen Tuntee tupakoinnin lopettamisen merkityksen kansantaloudelle Johtava hoitaja Organisoi vieroitusryhmät Huolehtii vieroittamistyöstä yksiköissä Tuntee ryhmähoidossa toimivat menetelmät Apteekit Farmaseutti Proviisori Huolehtii riittävästä korvaushoidosta Tarjoaa myös muita vieroitushoitoja kuin lääkkeitä Tuntee nikotiinikorvaushoidon periaatteet ja toteutustavat Tuntee tupakoinnin lopettamisen "Kuusi K:ta" Tuntee oman alueensa vieroituspalvelut Apteekkari Osallistuu paikallisen hoito-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen Huolehtii voimavaroista ja henkilöstön kouluttamisesta Sairaalat (erikoissairaanhoito) Lääkäri Hammaslääkäri Hoidon ohjauksesta vastaava hoitaja, kun on kysymyksessä tupakoinnista aiheutuva tai paheneva sairaus tai raskaus Arvioi ja kirjaa potilaiden tupakointitilanteen Kehottaa tupakoivia potilaita lopettamaan Tarjoaa korvaushoitoja Tuntee tupakoinnin lopettamisen "Kuusi K:ta" Tuntee tupakoinnin merkityksen eri sairauksissa Tuntee nikotiinikorvaushoidon periaatteet Tuntee oman alueensa vieroituspalvelut Johtava lääkäri Klinikoiden ylilääkärit Organisoi henkilökohtaisen ohjauksen ja vieroitusryhmätoiminnan sairaalan potilaille Varaa toiminnan edellyttämät resurssit ja huolehtii henkilöstön kouluttamisesta

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 6(8) Osallistuu paikallisen hoito-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen Tupakasta vieroituksen osaamiskeskus Yksilöohjaus Vieroitusryhmät Toteuttaa muut korvaushoidot Osallistuu hoitoketjun suunnitteluun Toimii alueellisena kouluttajana Tuntee syvällisesti tupakoinnin patofysiologian Hallitsee eri vieroitusmenetelmät Soveltaa ongelmakeskeistä menetelmää ja käyttäytymistieteellistä osaamista tupakasta vieroituksessa Osaa käyttää ryhmätyötekniikoita 5. Matkalla savuttomuuteen toimenpiteet vuosina Tavoitteena on, että myös sairaalan ulkoalueet olisivat mahdollisimman savuttomat vuoteen 2015 mennessä Viestintä ja tiedottaminen otetaan yhdeksi savuton sairaala -toimintaohjelman keskeiseksi tavoitteeksi. Sairaanhoitopiirin yksiköt voivat julistautua täysin savuttomiksi. Savuttomat yksiköt palkitaan Työyhteisöjen savuttomuutta arvioidaan joka toinen vuosi tehtävän työolobarometrikyselyn avulla Toimintaohjeen 8/2004valmistelijat: Työterveyshoitaja Seija Ervasti Ravitsemussuunnittelija/terveyden edistämisen yhdyshenkilö Leea Järvi Turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen Erikoislääkäri Jaana Ohukainen Vastaava työterveyshoitaja Anni Puonti Pääluottamusmies Marja-Liisa Pylväs Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa Lisäksi kommentteja ovat antaneet: Keuhkosairauksien erikoislääkäri Terttu Harju Henkilöstöneuvosto Yhteistyötoimikunta Toimintaohjeen päivityksen 2011 valmistelijat, PPSHP savuton sairaala -seurantaryhmän jäsenet: Huoltomestari Kauko Halmetoja Apulaisylilääkäri Terttu Harju Pääluottamusmies Juha Honkakoski

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 7(8) Terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen Terveyden edistämisen asiantuntijalääkäri Veikko Kujala Työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala Rekrytoija Marja-Liisa Pylväs Pääluottamusmies Aila Väisänen Lisäksi kommentteja ovat antaneet Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen Henkilöstöneuvosto Sairaanhoitopiirin hallinnon johtoryhmä

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 8(8) Lähteet: 1. Hengitysliitto. Stumppi Helakorpi S, Laitalainen E, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveystieteen laitoksen julkaisuja, B 16/2001, Helsinki Helakorpi S, Laitalainen E, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 7/ Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Tupakkapoliittinen ohjelma Jyväskylä Lapin sairaanhoitopiiri. Kohti savutonta sairaalaa. Savuton sairaala toimintaohjelma Patja K, Haukkala A. Tupakkakertomus Kansanterveystieteen laitoksen julkaisuja, B 2/2004. Helsinki Savuton sairaala -toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Savuton sairaala -toimintaohjelma Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirissä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n ohjeet savuttoman sairaalan toteuttamiseksi Tieteellinen katsaus ympäristön tupakansavun terveyshaitoista. Työterveyslaitos Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot, käypä hoito -suositus. Duodecim 2002; 118(24): Tupakkalaki 698/ Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot. Käypä hoito suositus. Duodecim

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimintamalli kokeilualueiden toimijoiden käyttöön 2011-12 Toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011 1 TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Nuuska nuorten maailmassa

Nuuska nuorten maailmassa Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä Nuuska nuorten maailmassa 1 Nuuska-julkaisu Sanna-Mari Salomäki ja Johanna Tuisku Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Kirjoittajat: Sanna-Mari

Lisätiedot

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa. Mitä meistä ulkomaillakin ajatellaan?

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa. Mitä meistä ulkomaillakin ajatellaan? Mervi Hara Satu Lipponen Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa Mitä meistä ulkomaillakin ajatellaan? Suomen ASH ry Suomen Syöpäyhdistys ry Mervi Hara ja Satu Lipponen Teksti on vapaasti lainattavissa,

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot