SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä"

Transkriptio

1 SAVUTON KUNTAYHTYMÄ toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus

2 1. JOHDANTO Tupakointi on länsimaissa merkittävin ehkäistävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi ja se on terveydelle haitallista. Jokaisella ihmisellä on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Tupakoinnin rajoittamisella kuntayhtymän alueella suojataan ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tässä toimintaohjelmassa tupakoinnilla tarkoitetaan kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä. Vuonna 2010 tupakkalakia uudistettiin merkittävästi. Tavoitteeksi asetettiin tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2040 mennessä. Menestyksekäs tupakoinnin ehkäisy ja vähentäminen vaativat sekä yksilöiden, yhteisöjen että yhteiskunnan toimia. Duodecimin julkaiseman Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Käypä hoito suosituksen mukaan terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa häntä lopettamaan tupakointi ja auttaa ja kannustaa häntä vieroituksessa. Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla pyritään edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan tupakoinnin lopettamista haluavia. Työpaikan savuttomuutta säätelevät tupakkalaki, valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta, työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki ja työterveyshuoltolaki. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehtävänä on toiminta-ajatuksensa mukaisesti edistää kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta järjestämällä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja Raahen seudun ja sen ympäristön ihmisille kuntien voimavarat huomioiden. Strategisina päämäärinä ovat mm. lasten ja nuorten hyvinvointi sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne. Raahen seutukuntaan on laadittu vuosiksi hyvinvointikertomus, jossa yhtenä hyvinvoinnin edistämisen painopistealueena on kuntalaisten terveellisten elintapojen edistäminen. Tavoitteena on laatia terveellisten elintapojen edistämisen toimintaohjelma, jonka yhtenä osa-alueena savuttomuus. Kuntayhtymä kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:een, jonka yhtenä tavoitteena on edistää sairaaloiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden savuttomuutta. 2. SITOUTUMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan vuonna 2006 hyväksymä Savuton kuntayhtymä toimintaohjelma. Kuntayhtymän hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan henkilökunnan tupakointi työaikana on kielletty alkaen. Julistautumalla savuttomaksi kuntayhtymäksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tukea asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan tupakoinnin lopettamista ja siten heidän terveyttään. Savuttoman kuntayhtymän toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä noudatetaan ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services verkoston toimintaperiaatteita sekä Suomen ASH ry:n, Hengitysliiton, Suomen Syöpäyhdistyksen ja sosiaali- ja terveysministeriön Savuton työpaikka ohjeistusta. Kuntayhtymän savuttomuusohjelman toteuttamista koordinoi terveyden edistämisen työryhmä. 3. TIEDOTTAMINEN Kuntayhtymän johtoryhmä yhdessä terveyden edistämisen työryhmän kanssa huolehtii riittävästä tiedottamisesta henkilökunnalle, asiakkaille, potilaille, vierailijoille, tiedotusvälineille ja jäsenkunnille käytännön asioista. Henkilökunta: Esimiesten kautta tiedotetaan kuntayhtymän savuttomuudesta, kuntayhtymän tarjoamasta tupakoimattomuuden tuesta henkilökunnalle ja sekä yhteisistä käytännöistä tupakoimattomuuden toteuttamisessa. Pääpaino tulee olla myönteisen savuttoman ilmapiirin ylläpitämisessä ja riittävän tuen tarjoamisessa tupakoinnin lopettamista haluaville tupakoiville.

3 Asiakkaat, potilaat ja vierailijat: saavat tiedon savuttomasta kuntayhtymästä kutsukirjeessä. Kutsukirjeisiin sisältyvä teksti on Liitteessä 1. Yleisissä tiloissa ja kaikissa yksiköissä on Savuton kuntayhtymä (kuva 1) / Savuton alue -kyltit. Lisätietoa savuttomuudesta annetaan yksiköissä. Tiedotusvälineet ja jäsenkunnat/alueen asukkaat/kuntalaiset: savuttomasta hyvinvointikuntayhtymästä tiedotetaan paikallislehtien (Raahen Seutu, Raahelainen, Pyhäjokiseutu, Kalajokilaakso, Siikajokilaakso, Jokilaaksojen Seutumajakka) kautta sekä kuntayhtymän verkkosivuilla. SAVUTON KUNTAYHTYMÄ TÄÄLLÄ EMME TUPAKOI Kuva 1. Savuton kuntayhtymä ja Savuton alue -kyltit yksiköihin 4. KOULUTUS Henkilökunnan koulutussuunnitelmassa otetaan huomioon tupakasta vieroitus ja siihen liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä tupakoinnin ennaltaehkäisy. Koulutusta järjestetään yhteistyössä esimerkiksi sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ja STESO:n kanssa. Savuttomuuteen liittyvät toimintaohjeet sisällytetään kaikkien uusien kuntayhtymän palvelukseen tulevien henkilöiden perehdytykseen. Tietoa tupakoimattomuuden edistämisestä: Tietoa tupakoinnin lopettamisen tuesta: Duodecimin verkkokurssi Tupakasta vieroitus: riippuvuuden hoito ja motivoiva haastattelu: Käypä hoito suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus: 5. TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI Henkilökunta: Kuntayhtymä kannustaa henkilökuntaa tupakoimattomuuteen. Esimiehet tukevat työntekijöitä kertomalla työterveyshuollon kautta saatavasta ohjauksesta tupakoinnin lopettamiseksi. Vieroituslääkehoidon voi saada enintään kolmen kuukauden ajaksi työterveyshuollon kautta, jonne tupakoiva työntekijä voi ottaa yhteyttä.

4 Asiakkaat / potilaat: Kaikkien kuntayhtymässä asioivien henkilöiden (asiakkaiden, potilaiden) tupakointitottumukset selvitetään. Kaikille tupakoiville tarjotaan mahdollisuutta neuvontaan ja ohjaukseen sekä kehotetaan tupakoimattomuuteen. Osastoilla hoidettavana oleville tupakoiville potilaille hoitohenkilökunta tarjoaa / aloittaa yksilölliset nikotiinikorvaushoidot joko tupakoinnin lopettamiseksi tai vaihtoehdoksi tupakoinnille hoitojakson aikana. Kuntayhtymän lääkekeskuksesta on saatavana valikoima nikotiinikorvaushoitotuotteita ja hoitojakson ajan ne ovat maksuttomia. Hoitojakson jälkeen korvaushoito jatkuu sairaalasta saadun ohjeen mukaisesti potilaan omalla kustannuksella. Kuntayhtymästä annetaan kirjallista materiaalia tupakasta vieroituksen tueksi. Tupakointitottumusten seuranta toteutetaan, kun henkilö seuraavan kerran tulee palveluiden piiriin. 6. TUPAKOINNIN VALVONTA Henkilökunta: Henkilökunnan tupakointi ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty työaikana. Tupakointikielto koskee myös kaikkia kuntayhtymän yksiköissä olevia opiskelijoita. Työhönottohaastattelun yhteydessä ja perehdyttämisessä tuodaan esiin savuttoman kuntayhtymän periaatteet ja toimintakäytännöt. Työaikaan luettava aika määräytyy KVTES:n luku III 4 :n mukaisesti. Työajalla työpisteestä poistuminen tupakoimaan ei ole sallittua. Niissä työaikamuodoissa, joissa 30 min päivittäinen lepotauko ei kuulu työaikaan, saa poistua työpaikalta. Niissä työaikamuodoissa, joissa min päivittäinen lepotauko kuuluu työaikaan, ei saa poistua työpaikalta. Työaikaan kuuluvalla 10 min tauolla (kahvitauolla) työpaikalta voi poistua tupakoimaan sille varatulle paikalle sillä varauksella, ettei potilasturvallisuus vaarannu henkilökunnan väliaikaisen työpaikalta poistumisen johdosta. Kahvitauko järjestetään vuoroittain siten, että tauoista ei aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille. Luvattoman työpaikalta poistumisen seurauksena on pääsääntöisesti viranhaltijalain tai työsopimuslain mukainen rangaistusmenettely (kuuleminen, jonka jälkeen työnantaja harkitsee varoituksen antamista sekä rikkeen jatkuessa työnantaja harkitsee palvelussuhteen päättämistä). Asiakkaat / potilaat: Asiakkailta, potilailta ja vierailijoilta edellytetään savuttomuutta kuntayhtymän tiloissa ja pihaalueilla lukuun ottamatta tupakointiin erityisesti osoitettuja alueita. Tupakointi on kielletty erityisesti sisäänkäyntien läheisyydessä. Savuttomuudesta tiedotetaan kuntayhtymän Savuton alue/savuton kuntayhtymä kyltein ja vastaanottokäyntien yhteydessä. Kaikille tupakoiville potilaille suositetaan ensisijaisesti nikotiinikorvaushoitoa tupakoinnin sijaan sairaalassa oloaikana. 7. TERVEELLISEN TYÖYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN Savuton kuntayhtymä suojaa kaikkia kuntayhtymän alueella olevia ja työskenteleviä ihmisiä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja siten edistää terveyttä. Kuntayhtymän tiloissa on Savuton kuntayhtymä kylttejä tai Savuton alue-kylttejä (kuva 2). Kuntayhtymässä ei myydä tupakkatuotteita. Koulutusta tupakkariippuvuuden hoitoon järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti. Henkilökunnan ja asiakkaiden/potilaiden tupakointitottumuksia seurataan säännöllisesti toistuvin kyselyin.

5 8. VÄESTÖN TERVEYDEN EDISTÄMINEN Savuton kuntayhtymä toiminnan avulla pyritään luomaan myönteistä ilmapiiriä tupakoimattomuutta kohtaan myös jäsenkunnissa ja alueen muiden työnantajien keskuudessa. Pitkällä aikavälillä toivotaan sellaisten sairauksien vähentyvän, joissa tupakointi on keskeinen riskitekijä, kuten sydän- ja hengityssairaudet. Tupakoinnin lopettamisella on näissä sairauksissa osoitettu olevan vaikutusta kuolleisuuden vähenemiseen. Savuton kuntayhtymä -ohjelmalla tehostetaan terveysneuvontaa ja parannetaan ohjauksen uskottavuutta. Näin kuntayhtymä toimii väestölle esimerkkinä tukiessaan tupakoimattomuutta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on jatkuvassa yhteistyössä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien eri tahojen kanssa. Lisäksi kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti terveyttä ja tupakoimattomuutta edistäviin paikallisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin hankkeisiin / tilaisuuksiin. 9. TOIMINTAPERIAATTEIDEN ARVIOINTI JA LAADUNTARKKAILU Terveyden edistämisen työryhmä koordinoi toimintaohjelman toteuttamista ja tekee sisäisen auditoinnin kerran vuodessa. Savuttoman kuntayhtymän toimintaperiaatteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia toteuttavat yksiköiden esimiehet yhdessä terveyden edistämisen työryhmän kanssa. Savuton kuntayhtymä - toimintaohjelma päivitetään säännöllisesti.

6 LIITE1 Kutsukirjeisiin sisältyvä teksti: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton kuntayhtymä. Pyydämme ottamaan huomioon, että hoidon ja asioinnin aikana ei voi tupakoida. Tupakointi lisää sairastumista useisiin vakaviin sairauksiin. Vastaanotoilla ja sairaalassa saatte tukea tupakoinnin lopettamiseen. Henkilökunta antaa lisätietoa savuttomasta kuntayhtymästä ja tarjoaa apua joko tupakoinnin lopettamiseen tai nikotiinikorvaustuotteita vaihtoehdoksi tupakoinnille. Nikotiinikorvaustuotteet ovat potilaille maksuttomia hoitojakson aikana.

30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite nro: 8 PÖYTÄKIRJA YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika torstai 17.11.2005 kello 10.00 12.45 Paikka Kauppakatu 1 neuvotteluhuone 4 kerros Osallistujat Hannu Leskinen maakuntajohtaja,

Lisätiedot

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia Savuton työpaikka Kiinteä osa työhyvinvointia Sisällys Savuton työpaikka 2 Savuton työpaikka 3 Miten savuton työpaikka saadaan aikaan? 5 Työpaikka on savuton 6 Puhtautta ajan henkeen 7 Terveyttä ja tasa-arvoa

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Savo savuttomaksi. Savuton Savo 2008 2010 Loppuraportti "PÄÄKIRJOITUS

Savo savuttomaksi. Savuton Savo 2008 2010 Loppuraportti PÄÄKIRJOITUS "PÄÄKIRJOITUS KUOPIO 2.5.2008 Savo savuttomaksi Pohjois-Savosta pyritään tekemään savuton vuoteen 2015 mennessä. Täydellisen tupakoimattomuuden tavoite koko maakunnassa lienee utopistinen, mutta suurta

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa

Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa Viestintämateriaali Tarja Nordman Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 11.11.2013. Sisältö Taustaa HUS Savuton sairaala toimijat ja vastuut Tavoitteet Kohderyhmät Eteneminen

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Johtoryhmä 12.8.2014 1 SISÄLLYS 1 VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 1.1 Viestinnän strategiset lähtökohdat hyvinvointikuntayhtymän visio, arvot ja strategiset

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA

TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA Maarit Aalto (C8077) Kehittämistehtävä/ OT2, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä/ Helsingin toimipaikka Terveydenhoitaja (AMK)

Lisätiedot

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013 SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013 SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013 Sisällysluettelo Savuton pääkaupunkiseutu hankkeen tavoitteet 2011-2013...4 Savuton pääkaupunkiseutu hankkeen painopistealue

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 1 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Netta Ritari ja Susanna Röyskö. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa

Netta Ritari ja Susanna Röyskö. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa 1 (1) Netta Ritari ja Susanna Röyskö Tupakoinnin lopettaminen kannattaa Tietoa tupakoinnin vaikutuksista, haitoista ja lopettamisesta Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

Tupakkapolitiikan uusi aika. Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset. Johdanto

Tupakkapolitiikan uusi aika. Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset. Johdanto Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset Johdanto Savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät tuotteet on tarkoin suunniteltu sellaisiksi, että ne aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta. Monet

Lisätiedot

Mari Kaukomies SAVUTTOMAKSI SAIRAALASSA MIELENTERVEYSPOTILAAN TUPAKOIMATTOMUUTEEN TUKEMINEN

Mari Kaukomies SAVUTTOMAKSI SAIRAALASSA MIELENTERVEYSPOTILAAN TUPAKOIMATTOMUUTEEN TUKEMINEN Mari Kaukomies SAVUTTOMAKSI SAIRAALASSA MIELENTERVEYSPOTILAAN TUPAKOIMATTOMUUTEEN TUKEMINEN Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2011 SAVUTTOMAKSI SAIRAALASSA MIELENTERVEYPOTILAAN

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SK/PK/SJ/OK/20.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu: 19.3.2012 Hyväksytty: Riskienhallinta- ja potilasturvallisuustyöryhmässä

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen YHTEINEN VASTUUMME

Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen YHTEINEN VASTUUMME sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:58 Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen YHTEINEN VASTUUMME Toimintasuositukset lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot