Kaupunginhallitus liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet ( )

2 Kaupunginhallitus liite nro 8 (2/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (2/13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tietohallinto-ohjelma käytännössä Toimivat palvelujen järjestämistavat Tietohallinto Tehtävät Arvot Visio Tietohallinto-ohjelman yleiset painopistealueet Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tietohallinnon ja tietotekniikan kehittäminen Tietohallinto Tietotekniikka Tietoturva ja -suoja Monikanavapalveluiden kehittäminen Hallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla Henkilökunnan ICT-osaamisen kehittäminen Toimialojen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet... 10

3 Kaupunginhallitus liite nro 8 (3/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (3/13) 1 JOHDANTO Tietohallinto-ohjelman tehtävänä on kuvata kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista tietohallinnossa. Kaupungin yleiset strategiset arvot ja voimassa olevat strategiset tavoitteet ovat tietohallintoohjelman pohjana. Tietohallinto-ohjelmaa päivitetään yleisten strategisten linjausten muuttuessa. Strategisia tavoitteita ohjaa myös uusi kansallinen lainsäädäntö ja julkisten tietohallintojärjestelmien kehittämishankkeet. Etenkin tietohallintolaki (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisesta /634) ja sektorilainsäädäntö (esim. terveydenhuollon lainsäädäntö). Äänekosken kaupungin yhteinen tietotekninen toimintaympäristö on hyvin laaja ja monimuotoinen. Tietohallinto-ohjelmalla pyritään turvaamaan kaupungin palvelujen keskeytyksetön ja kehittyvä toiminta sekä kuntalaisille että kaupungin työntekijöille pitkälle tulevaisuuteen. 1.1 Tietohallinto-ohjelma käytännössä Tietohallinto-ohjelma tukee koko kaupungin strategian toteutumista. Kaupunkistrategiassa määritellään kaupunginvaltuuston tahto siitä, millä keinoin ja miten kaupunkia ja palveluja halutaan kehittää valtuustokauden aikana. Kehitys ei ole mahdollista ilman toimivaa tietoteknistä alustaa ja osaamista. Tietohallinto-ohjelmalla pyritään mahdollistamaan kaupungin kasvu ja kehitys sekä turvaamaan kuntalaisten sujuva asiointi kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Tietohallinto-ohjelman laadinnasta vastaa kaupungin tietohallinto. Ohjelma tulee tarkistaa ja päivittää valtuustokausittain. Tietohallinto-ohjelman toimintaperiaate tulee kattaa kaikki kaupungin toimialat. Ohjelman toteutumista seuraa tietohallintotyöryhmä. Talousjohtaja raportoi sekä johtoryhmää että kaupunginhallitusta strategian toteutumisesta valtuustokausittain. Tietohallinto-ohjelma päivitetään valtuustokausittain. 1.2 Toimivat palvelujen järjestämistavat Tietotekniset ratkaisut ovat jokaisessa virastossa ja laitoksessa nykypäivän työkaluja, joita ilman ei voi palveluja toteuttaa. Tietohallinnon

4 Kaupunginhallitus liite nro 8 (4/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (4/13) tehtävä on mahdollistaa kaupungin työntekijöiden tehokas työajan hyödyntäminen ajantasaisten tietoteknisten ratkaisujen avulla. Tietohallinto-ohjelmassa nostetaan esiin strategisia päämääriä, joiden avulla pyritään turvaamaan kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet kaupungin toiminnalle. Tietohallinto-ohjelman jalkauttaminen ja strategisten päämäärien konkretisoituminen on jatkuva prosessi, koska myös toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Tämä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen muutostyö vaatii johdon täyden tuen ja seurannan. 1.3 Tietohallinto Tehtävät huolehtia kaupungin tietohallinto- ja ICT-palvelujen kustannustehokkaasta kehittämisestä ja tuottamisesta turvata kaupungin palvelujen tietotekniset edellytykset tuottaa ensiluokkaisia tietoteknisiä lähitukipalveluja kaupungin työntekijöille kehittää palvelukokonaisuuksia yhteistyössä kaupungin toimialojen ja liikelaitosten kanssa tietojärjestelmien, tietoliikenneyhteyksien, laitteiden sekä palvelujen hankinta ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteen toimivuuden ja -sopivuuden varmistamisen ja kehittäminen tietovarantojen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistamisen tietoturvallisuuden kehittäminen sekä ohjaus eri hallintokuntien toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämisen yhdessä yhteistyö operatiivisten toimijoiden kanssa tieto- ja tietoliikennetekniikan kehityksen seuranta keskitetyn ICT-koulutuksen koordinointi Arvot Asiakaslähtöisyys toimimme asiakkaan tarpeiden mukaisesti Ystävällisyys palvelumme on ihmisläheistä sekä asiakasta kunnioittavaa Kestävä kehitys suunnittelemme myös tulevaisuuden tarpeet huomioiden Visio Äänekosken kaupungin tietohallinto tuottaa kaupungin sisäisenä toimintana korkealaatuista ja kilpailukykyistä tietotekniikkaosaamista

5 Kaupunginhallitus liite nro 8 (5/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (5/13) vastaamaan kaupungin tietoteknisiin tarpeisiin. Asiakaslähtöisten tavoitteiden toteutumisen turvaavat henkilöstön osaaminen sekä tehokas ja suunnitelmallinen toiminta. 2 TIETOHALLINTO-OHJELMAN YLEISET PAINOPISTEALUEET 2.1 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) painottuu julkisen hallinnon, erityisesti kuntien sekä valtion virastojen ja laitosten, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Tämä edellyttää myös Äänekoskella kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämistä. Kokonaisarkkitehtuurimalli on johdon ja tietohallinnon yhteinen kehittämis- ja johtamismenetelmä, jolla määritetään toimintaa tukeva yhtenäisen tieto- ja viestintäteknisen ympäristön tavoitetila ja huolehditaan, että tämä tavoite saavutetaan. Hyötyinä on mm. päällekkäisten tieto ja viestintäteknisten ratkaisujen vähentyminen, kustannusten hallinta, tietojärjestelmien yhteentoimivuus sekä toiminnan kehittämisestä lähtevien tavoitteiden tunnistaminen. Kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot, järjestelmät ja niiden tuottamat palvelut toimivat kokonaisuutena. Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan ja palvelujen kehittämismalli, jolla varmistetaan sekä toiminnan kehittyminen että siinä tarvittavien välineiden palvelevuus. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityö toteutetaan vaiheittain. Äänekoskella kokonaisarkkitehtuurityö aloitetaan Valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti. Laaditaan kaupungin tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma vuoden 2016 loppuun mennessä huomioiden mahdolliset kuntarakennemuutokset Osallistutaan valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kokonaisarkkitehtuuriprojekteihin 2.2 Tietohallinnon ja tietotekniikan kehittäminen Tietohallinto Organisaatio: Nykytilassa kaupungin tietohallintoa johtaa talousjohtaja ja tietohallinnon kustannuspaikalla työskentelee 7 henkilöä. Lisäksi kasvun ja oppi-

6 Kaupunginhallitus liite nro 8 (6/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (6/13) misen toimialalla työskentelee 1 henkilö. Koulutoimi on myös rekrytoinut henkilöstöä suoraan koulujen lähitukeen, mikä myös on parantanut koulujen ICT valmiuksia. Huolimatta eri vastuualueista, tietohallinto tekee työtä koko organisaatiolle ja tietoa pyritään jakamaan siten että tietohallintohenkilöstö pystyy tarvittaessa tekemään perustehtäviä missä hallintokunnassa tai tytäryhtiössä tahansa. Kaupungin ICT kentässä on kuitenkin myös useita työtehtäviä, jotka vaativat alueen tai toiminnan syvällistä osaamista. Tarvittaessa palveluja ja osaamista hankitaan myös ohjelmistotoimittajien tai yhteistyökumppaneiden kautta. Koska tietohallinnon henkilöt eivät ole kaikki samalla kustannuspaikalla, ei kaikkia synergiaetuja saavuteta, mm. tiedon kulku, sijaisuusjärjestelyt jne. Päätoimiset tietohallinnon henkilöt sijoitetaan samalle kustannuspaikalle vuoden 2015 alusta lähtien Perustetaan tietohallintotyöryhmä. Työryhmää johtaa talousjohtaja ja jäseniä tulee olla kaikilta toimialoilta (2014) Hankinnat: Äänekosken kaupungin ICT-hankinnat on toteutettu perinteisesti kilpailuttamalla ne erikseen. Tämä sitoo henkilöstön työaikaa huomattavan paljon. Kaupungin ICT -hankintojen määrä on kohtalaisen suuri ja olisi tarkoituksenmukaista pyrkiä pidempiin hankinta- tai puitesopimuksiin. Tietohallinnon tehtävänä on dokumentoida laite- ja käyttäjätiedot laiterekisteriin. Äänekosken kaupunki käytti ICT-alan perustuotteiden (työasemat, tulostimet, perusohjelmien lisenssit jne.) hankintoihin noin (alv 0) vuoden 2012 aikana. ICT-laitteiden hankinnoissa ei käytetä toistaiseksi leasing-vuokrausta johtuen laitteiden runsaasta sisäisestä kierrätyksestä. Yhteistyö tytäryhtiöiden sekä naapurikuntien kanssa päällekkäisen työn vähentämiseksi sekä tehokkuuden lisäämiseksi ( ) Kaupungin kaikki ICT hankinnat suoritetaan keskitetysti tietohallinnon toimesta (vuoden 2014 alusta lähtien). Kartoitetaan KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintasopimukset ICT-alalta ja liitytään ko. sopimuksiin soveltuvilta osin vuoden 2014 aikana. Kartoitetaan ainakin alla olevat tuote- /palveluryhmät: o Palvelimet o Työasemat ja näytöt

7 Kaupunginhallitus liite nro 8 (7/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (7/13) o Tulostimet o Tabletit o Verkon laitteet o Matkapuhelimet o Monitoimilaitteet o Teleoperaattorisopimus Selvitetään vuoden 2014 aikana vaihtoehtoa, jossa keskitettäisiin ICT-alan budjetti kokonaisuudessaan tietohallinnon vastuulle Tietotekniikka Äänekosken kaupungin ATK verkossa on yli laitetta joista valtaosa on työasemia. Laitekanta on kirjavaa. Keskimääräisenä elinkaarena työasemilla on 4-6 vuotta käytöstä riippuen. Tietohallinto ylläpitää ICT-laiterekisteriä. Pääsääntöisesti laitteisiin ei hankita erillisiä takuulaajennuksia. Äänekosken kaupungin käytössä on noin 20 suurempaa ohjelmistokokonaisuutta jotka sisältävät useita erillisiä osa tai aliohjelmia. Suuri ohjelmistomäärä johtuu osaltaan kuntaliitoksista, mutta ennen kaikkea kuntasektorin toiminnan monipuolisuudesta. Kehittämistoimenpiteet tuoteryhmittäin: Yhteistä kaikille tuoteryhmille: Tietohallinto käy läpi hankittavien laitteiden mallit ja niiden kehitystä seurataan säännöllisesti myös toimittajien kanssa (jatkuvaa toimintaa) Tietohallinto määrittelee ns. imagen mallilaitteeseen, jonka perusteella laitetoimittaja kloonaa toimitettavat laitteet (jatkuvaa toimintaa) Suunnitelmallisuus järjestelmä- ja laitehankinnoissa yhteensopivuuksien varmistamiseksi (jatkuvaa toimintaa) Työasemat: Määritetään laitevaihtoehdot (2014) o Työasemien osalta tulee pyrkiä yhden laitteen sääntöön. Normaaleissa työtehtävissä ei ole perusteltua käyttää tai omistaa useita eri päätelaitteita o Liikkuvassa työssä olevan ensisijainen työväline on kannettava tietokone sekä matkapuhelin o Määritetään toimialakohtaisesti työasemien laitevaihtoehdot ja elinkaaret huomioiden työasemien kierrätys

8 Kaupunginhallitus liite nro 8 (8/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (8/13) Puhelimet: Määritetään laitevaihtoehdot (2014) o 1 peruspuhelinmalli o 2 älypuhelinmallia o Puhelinten osalta noudatetaan yhden laitteen sääntöä o Määritetään toimialakohtaisesti tarvittavat puhelinmallit ja puhelinten elinkaaret (2014) Dataliittymät: Dataliittymät hankintaan vain niille kaupungin työntekijöille, jotka tarvitsevat datayhteyksiä työssään. Työntekijällä voi olla vain yksi liittymä. Eli mikäli työntekijällä on käytössään esim. datapaketilla varustettu älypuhelin, ei hänelle voida hankkia erillistä 3G/4G- tai ADSL-liittymää. Tulostimet/monitoimilaitteet: Siirrytään keskitettyyn tulostusratkaisuun (2014) Tietoverkot: Henkilökohtaisista oheistulostimista luovutaan pääsääntöisesti o Keskitetyt monitoimilaitteet otetaan käyttöön (turvatulostusominaisuus) o Yhden toimittajan malli, jolloin päästään eroon kirjavasta laitekannasta o Oheistulostimien osalta pyritään käyttämään kierrätyskasetteja Luodaan yhteiset määrittelyt langattomille verkoille (2014) Kaupungin omaa valokuituverkkoa laajennetaan yhteistyössä operaattorin ja Äänekosken Energia Oy:n kanssa (jatkuvaa toimintaa) Jatketaan Laajakaista kaikille valokuituhankkeen toteutusta Teleoperaattorisopimuksen uusiminen (2014) Palvelimet: Active Directory palvelinympäristö uusitaan vuoden 2014 aikana Muiden palvelimien osalta normaalia tuotantoympäristön päivitystä

9 2.2.3 Tietoturva ja -suoja Ohjelmistot ja lisenssit: Kaupunginhallitus liite nro 8 (9/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (9/13) Selvitetään Microsoft Office pakettien hankintamalli ja -tarve vuosien aikana Selvitetään erp-järjestelmävaihtoehtoja ( ) Tietoturvalla pyritään suojaamaan yritykselle tärkeät tiedot ulkopuolisilta. Kysymys on toimenpiteistä, jotka takaavat yhtiön tietojen koskemattomuuden. Tietoturvalle on asetettu tiettyjä tavoitteita; yksilön tai organisaation annettujen tietojen luottamuksellisuus, eheys, kiistämättömyys, pääsynvalvonta, saatavuus ja tarkastettavuus. Jotta tiedot ovat luottamuksellisia, niiden on oltava vain niihin oikeutettujen käytössä. Tiedoilla ja dokumenteilla on turvaluokitus, joka määrittelee sen, kenellä on oikeus tietojen käyttöön, sekä säilytykseen ja tuhoamiseen. Nykytilan kuvaus löytyy Äänekosken kaupungin tietoturvasuunnitelmasta. Tietoturvan ylläpito on jatkuvaa toimintaa, jota seurataan erilaisin testein Alan jatkuva seuranta ja muutoksiin reagointi Virus- ja palomuurijärjestelmien ylläpito ja kehittäminen 2.3 Monikanavapalveluiden kehittäminen Monikanavapalveluilla tarkoitetaan sitä, että kuntalaisille tarjotaan palveluita eri kanavia hyödyntäen. Näitä kanavia ovat perinteinen asiointi, sähköisiin palveluihin perustuva asiointi sekä mobiilipalvelut. Kuntalaisten asiointia kehitettäessä on hyvä pohtia koko asiointiprosessin uudistamista. Pelkän paperilomakkeiden digitalisoiminen ei siis välttämättä muuta asiointia helpommaksi tai tehokkaammaksi. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan julkishallinnossa julkisten palveluiden tarjoamista ja käyttöä internetin välityksellä ja tietojen jakamista internetissä. Sähköiseen asiointiin perustuvia palveluja luodaan entistä enemmän perinteiseen asiointiin perustuvien palvelujen rinnalle. Sähköisten palveluiden haasteena asiakkaan kannalta on luoda sähköisten palvelujen kokonaisuus järjestelmäksi, jossa julkishallinnon eri tasojen (paikallis-, alue- ja valtakunnallinen taso) palvelut näyttäytyvät käyttäjälle yhtenä helposti hahmotettavana kokonaisuutena. Visiona on, että viranomaisten kesken yhdistetään sähköisessä muodossa oleva tieto ja asiointi asiakkaan edun hyväksi siten, että kaikki julkishallinnon asiointipalvelu tarjoillaan käyttäjille yhdestä paikasta yhden luukun periaatteella kertakirjautumisen avulla 24/7. Sähköisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisyys on ensisijaista.

10 Kaupunginhallitus liite nro 8 (10/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (10/13) Kartoitetaan toimialojen sähköisten palveluiden laajentaminen (2014) ja toteutetaan palvelutarjonnan laajennus Kaupunki on tiiviisti mukana Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) 2.4 Hallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla Tietohallintoratkaisuilla tavoitellaan jatkuvasti tehokkaampaa ja sujuvampaa hallintoa. Kaupunki pyrkii tietoisesti yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa kehittämään olemassa olevia tietohallintoratkaisuja entistä tehokkaammin toimiviksi. Jokainen toimiala vastaa omien tietohallintojärjestelmien arvioinnista ja kehittää järjestelmiä yhteistyössä palveluntarjoajien ja tietohallinnon kanssa. Tietohallintoratkaisujen osalta toimialoilla arvioidaan säännöllisesti olemassa olevien järjestelmien toimivuutta. Lisäksi kaupunki pyrkii edistämään käytössä olevien järjestelmien keskinäistä yhteensopivuutta. Järjestelmäarkkitehtuurin kehittämismahdollisuudet kartoitetaan osana kokonaisarkkitehtuurityötä. Kaupunki arvioi jatkuvasti tietoteknisiä hankintojaan työn tehokkuuden näkökulmasta. Tulevaisuuden laitteiston tulee pystyä mahdollistamaan hallinnollisten työtehtävien suorittamisen myös työpisteen ulkopuolella. Kaupungin tietoverkkoratkaisujen ja kaupungin tietotekniikkavalmiuksien parantaminen on keskeinen tavoite. Selvitetään mobiilipalveluiden hyödyntämistä nykyistä laajemmin kaupungin palveluissa ( ) Langattoman työskentelyn vaatimien tietojärjestelmien, verkkoratkaisujen ja työskentelyvälineiden sekä -ympäristöjen ajanmukaistaminen ( ) 2.5 Henkilökunnan ICT-osaamisen kehittäminen Tietotekniikan merkityksen kasvu kaupungin palvelutuotannossa sekä teknologiamuutosten nopeus edellyttävät erityisesti ICT-henkilöstön, mutta myös toimialojen osaamisen aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä sekä verkostoitumista. Toimialojen osaamisen tarpeen arviointia tehdään yhteistyössä kaupungin tietohallintoyksikön kanssa. Osaaminen vaikuttaa toiminnan ja palvelujen laatuun sekä tehokkuuteen. Henkilökunnan kouluttaminen tapahtuu pääasiassa uusien tietojärjestelmien käyttöönottojen yhteydessä. Lisäksi varmistetaan henkilökunnan yleisen tietoteknisen osaamisen ylläpitäminen. Uudet työntekijät

11 Kaupunginhallitus liite nro 8 (11/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (11/13) koulutetaan tarvitsemiensa ohjelmien käyttöön pääsääntöisesti sisäisellä koulutuksella. Tieto- ja viestintätekniikan antamia mahdollisuuksia hyödynnetään kaikessa työskentelyssä ja henkilöstön työnkuvat saatetaan vastamaan uusista toimintatavoista syntyneitä tarpeita. Laajennetaan sähköisten koulutusympäristöjen käyttöä perusturvan lisäksi muillekin toimialoille (jatkuvaa toimintaa) Kartoitetaan koulutustarpeet ( ) ja toteutetaan koulutukset tarpeen mukaan Rakennetaan kiinteä atk-luokka ( ) 3 TOIMIALOJEN KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Keskushallinto: Selvitetään mobiilipalveluiden hyödyntämistä nykyistä laajemmin kaupungin palveluissa Kaupungin www-sivut päivitetään vuoden 2014 aikana responsatiivisiksi, jolloin sivuston ulkoasu toimii päätelaitteesta riippumatta Kaupungin intranet-sivut (rakenne) päivitetään vuoden 2014 aikana Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö (jatkuvaa toimintaa) Arvioidaan taloushallinnon järjestelmien kehittämismahdollisuudet ja vaihtoehtona koko taloushallinnon tietojärjestelmien uusiminen ( ) Siirrytään hankintatoimessa sähköiseen kilpailutusjärjestelmään (2014) Otetaan käyttöön sähköinen sopimustenhallintajärjestelmä (2014) Selvitetään sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa Selvitetään toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa Tonttipalveluiden Webmap ja Internet Karttapalvelut (IKP) otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana Otetaan käyttöön sähköinen kalenterijärjestelmä (ryhmäkalenteriominaisuus, 2014) Selvitetään pikaviestinten hyödyntämistä kaupungin työympäristössä ( ) Käyttäjätunnusten hallinnoinnin kehittäminen yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa (2014)

12 Kaupunginhallitus liite nro 8 (12/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (12/13) Selvitetään tietojen siirto kulunvalvonnasta työvuorojen toteutumiseen (Titania), palkkahallintoon ( ) Kulunvalvonnan ja palkasta perittävien palveluiden linkittämisen selvittäminen ( ) Perusturva: Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen Liitytään Kanta-arkistoon (2014) Sähköisten hakemusten käyttäminen sosiaalipalveluissa (esim. toimeentulotuki, vammaispalvelu, SADe) Mediatri -potilastietojärjestelmän edelleen kehittäminen ja laajempi hyödyntäminen o Medinet (kansalaisen asiointitili) käyttöönotto (2014) o Tekstiviestipalvelut (2014) o Päätöksenteon tuki (2015) Uuden terveyskeskuksen käyttöönotto vuoden 2014 aikana Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto (2014) Selvitetään turvasähköpostiyhteyden käyttöönotto asiakastyössä (2014) Kasvu ja oppiminen: Koulutoimen nykyiset työasemapalvelut perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja palvelinkeskeisyyteen. Järjestelmä on toimiva, joten sen kattavuus ja palvelutaso halutaan pitää strategiakaudella vähintään nykyisellään Varaudutaan sähköisten ylioppilaskokeiden aiheuttamiin tarpeisiin ( ) Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen Päivähoito Mukana järjestelmän laajentaminen päiväkoteihin (2015) Tabletteja ja muita mobiililaitteita pilotoidaan ja tutkitaan miten ne soveltuvat osana laajempaa oppimiskäyttöä (jatkuvaa toimintaa) Vuonna 2015 jokaisessa luokassa on audiovisuaaliset esityslaitteet, jotka ovat ajantasaiset, tukevat pedagogisia tavoitteita, ovat vuorovaikutteisia ja tarjoavat monipuoliset yhteydet ulkomaailmaan Internet-yhteys on koulurakennuksissa (lukio, yläaste) langattomasti kaikkien saatavilla ilman salasanoja (2014) Wilman käyttäminen kiinteässä yhteydenpidossa vanhempien ja asiantuntijoiden välillä (2014) Sähköisen oppimateriaalin testaaminen (2014) ja pilotointi (2015)

13 Tekninen ja ympäristö: Kaupunginhallitus liite nro 8 (13/13) Kaupunginvaltuusto liite nro 13 (13/13) Sähköisten asiointipalveluiden (lupamenettelyt ja asumiseen liittyvät palvelut) kehittäminen ( ) Otetaan käyttöön projektihallintaohjelmisto (Planman) vuonna 2014 Vapaa-aika: Sähköisen tilavarausjärjestelmän testaaminen (2014) ja kehittäminen (esim. avaintenhallinta ja laskutus) Sähköisen avustusten hakujärjestelmän luominen ( ), esim. KuntaZEF Sähköisen lipunmyynnin kehittäminen ( )

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013 03/2011 Tietohallintostrategia tukee kaupungin strategian toteutumista. Tietohallintostrategia perustuu kaupunkistrategian näkökulman Toimivat palvelujen

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Tiedon hallintastrategia 2011 2015

Tiedon hallintastrategia 2011 2015 Tiedon hallintastrategia 2011 2015 1. Johdanto Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on toiminut 1.1.2008 alkaen ja oppilaitoksen toimintaa on kehitetty tänä aikana niin, että vuoden 2010 keväällä vahvistettiin

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot