a saus t-v... * AJANKOHTAISTA 2/1 982 METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1981 Puuntuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "a saus t-v... * AJANKOHTAISTA 2/1 982 METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1981 Puuntuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen"

Transkriptio

1 MITSATIHDN a saus 2/1 982 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1981 Yleistä Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut viime vuosina seuraavasti: % % % Muut ja hall into Oma lisäkoulutus 7 10 Konsultointi 15 Tiedotus ja koulutus Tutkimus ja kokeilu 62 Tutkimustyö keskittyi käsinistutuksen palkkaperusteiden selvittämiseen. Alustavien tulosten mukaan kokeissa olleiden isojen koulittujen männyn taimien istutukseen kourukuokalla meni samanlaisissa olosuhteissa tasan kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin männyn kennotaimien istutukseen pottiputkella. Isojen kuusen taimien kourukuokkaistutus taas vei aikaa männyn istutukseen verrattuna kolmanneksen enemmän. Istutustyön ajanmenekkiin vaikuttivat kivisyys ja muokkausjäljen laatu selvimmin. Aineisto kerättiin yhdessä metsähallituksen kehittämisjaoston kanssa. Tulokset julkaistaan keväällä Kirjallisuuteen perustuva selvitys viljelykohtien älimatkan ja metsänistutuksen koneellistamisen suhteista osoitti, että riviväliä olisi mahdollista harven taa ja taimiväliä vastaavasti tihentää ainakin suhteeseen 2 : l saakka, ilman että se vaarantaa taimiken kehitystä. Tällainen menettely voi tulla kyseeseen koneellisessa istutuksessa. (Metsä tehon tiedotus 367) 1981 Vuoden aikana saatiin päätökseen 31 erillist ä tutkimusta ja 20 aihetta jatkuu suunnitelman mukaan vuonna Aiheista ja tuloksista esitetään seuraavassa p ääkohtia. Valmistuneet tutkimukset T utkimus hakkuumiehen suorittamasta puiden valinnasta ensihar ennuksessa osoitti 11 metsurileimauksen 11 onnistuvan ainakin ensiharvennusmänniköissä metsänhoidollisen työjäljen osalta sangen hyvin. Puiden valinta hakkuun yhteydessä lisäsi hakkuun t yömaaaikaa ennalta leimattujen puiden hakkuuseen verrattuna 3-5 % rungon koon mukaan. (Metsätehon tiedotus 370 ja katsaus 15/1981) Puuntuottaminen T utkijaresurssi t % % % Korjuu ja kaukokuljetus Tutkijaresurssit t-v... * % % % l

2 MonitoimikoneZeimikoiden puus tor akenteen parantamista tutkittiin hakkaamalla leimikon puustosta pienet puut (rinnankorkeusläpimittaluokka 7, 7-9, 7-11 cm) miestyönä. Moni toimikoneleimikoiden korju ukustann ussäästö olisi Keski-Suomessa 1-4 % ja Pohjois-Suomessa 2-11 % sen mukaan, minkä kokoluokan puut valmistetaan miestyönä. (Metsätehon katsaus 13/1981) Tutkimus Zumen vaikutuks es ta eri ZZiskaatoon harvennus Zei mikois sa osoitti, että lumen syvyyden olles3a 75 cm kaatoaika oli pieniä (alle 100 dm : n) puita kaadettaessa kertainen ja suuria kaadettaessa kertainen kesä kauteen verrattuna. Kun lumen syvyys oli 56 cm, vastaavat luvut olivat ja (Metsätehon moniste ) Puiden j oukkokäsittezy pr osessor izza hakkuumieskaadon jälkeen paransi prosessorin tuottavuutta %. Koneellisen kaadon ja kasauksen jälkeen parannus oli %. Vertailu tehtiin yksin puin käsitte- 3 lyyn. Leimikon rungonkoko oli dm. Ajankohta ja kaatokoneen työjälki vaikuttivat tulokseen. T utkimus tehtiin PohjoisSuomessa. (Metsätehon katsaus 11/1981) Tutkimuksen mukaan pitkäuzotteisten kuormainten käyttö on tazoudezzista harvennuspuun metsäkuljetuksessa, kun käytetään 30 m : n ajouraväliä. Lyhyen kuitupuun kuljetuksessa ljtskennallinen säästö oli 0, 30 2,10 mk/ m ja pitkän ~mitupuun kuljetuksessa 0, 30-3, 70 mk/ m verrattuna erillisen vintturikasauksen ja vakiokuormaimen käyttöön. Avohakkuussa kustannusero n äyttää olevan merkityksetön. ( Metsätehon katsaus 19/1981) Pieniläpimittaisen Zehtikokopuun metsäkuljetuksen tuottavuus osoittautui % pienemmäksi kuin 3 m havukuitupuun vastaavissa olosuhteissa. Syinä olivat pienempi kuormankoko sekä hidastunut kuormaus ja kuormattuna-ajo. Metsätehon k atsaus 6/1981) " Kokonaisurakoinnin" perusteita ja olosuhteita selvitti Saman omistajan monitoimikonekuormatraktoriketjun käyttö -niminen tutkimus. Sen mukaan tällaisen ketjun käyttö ohjautuu suuriin ja runsaspuustoisiin p äätehakkuuleimikoihin, joissa metsä kuljetusmatkat ovat keskimäärin lyhyempiä ja maasto helpompaa kuin erillis ten kuormatraktoreiden työmailla. Ketjussa toimivien koneiden käyttöaste on varsin korkea. (Metsätehon katsaus 12/1981) Tutkimukset kustannusten (Metsätehon Puunhankinnasta aiheutuvien jakaminen puu ta ara Zaj ei Zle katsaus 1/1981) ja Erikäytön organisointi puun- koiskoneiden korjuussa (Metsätehon katsaus 3/1981) perustuivat seurantaan ja haastatteluihin ja pyrkivät antamaan käytännön ohjeita. 2 Tutkimuksessa Puutavaran purkaminen auton omalla kuormaimella on esitetty rautatievaunuihin ja tehtaalle tapahtuvan purkamisen ajanmenekit. Rautatievaunuihin purettaessa havutukin varsinainen purkaminen oli 55 % nopeampaa kuin 2 m : n kuitupuun ja 33 % nopeampaa kuin 3 m:n kuitupuun purkaminen. Havutukin purkaminen rautatievaunuihin oli keskimäärin 29 % hitaampaa kuin tehtaalle kasoihin. (Metsäteh<;>n moniste ) Autokuorman pur kami menetezmiä j a - Zaitteita selvittäneessä tutkimuksessa vertailtiin puutavaranipun tekoa autossa ja purkamista autoa kallistamaha sekä toisaalta erillistä sidontakehikkoa ja muita purkamiskalustovaihtoehtoja. Halvin ja varmin vaihtoehto on auton kallistaminen. Sidontakehikkoon purettaessa kiinteä kourakuormain todettiin kustannuksiltaan edullisimmaksi verrattuna siltanostureihin, trukkeihin tai pyörä kuormaajiin. ( Metsätehon katsaus 10/1981) Nippusiteet a niiden o eztu uus koneezzieen idontaan tutkittiin. Kokeilut ja laskelmat osoittivat, että sitomiskustannukset nousevat, jos käytetään nykyistä kestävämpiä siteitä ja mahdollisesti koneellista sidon taa, mutta myöhemmissä työn vaiheissa saadaan kustannussää stöj ä. (Metsä tehon katsaus 7 /1981) Jäävaraston 'äädyty kokei&u a sadetu laitteilla tehtiin vuosina Tavoitteena on ollut nopeuttaa jäädytystä sekä varmistaa jäädytyksen onnistuminen myös leu toina t alvina. Sadetuslai tteilla vesi saadaan hienojakoiseksi, ja kun se suihkutetaan kylmän ilman kautta se esijäähtyy, mikä puolestaan nopeuttaa jäätymistä. Kokeiluja on tarkoitus jatkaa. ( Metsätehon katsaus 16/1981) Mittaus Elektr oni ta mitta- a Za kinlaite arjaa Vi ak et testattiin. Visakset 10 -mittasakset on lähinnä tarkoitettu pystymitta uksen puiden lukuun ja rekisteröintiin ja Visakset 20 - mittalaite lähinnä varastolla t a p ahtuvaan kappalemittaukseen ja kuutiointiin. Laitteiden mittatarkkuus todettiin hyväksi, samoin niiden soveltuvuus käyttötarkoituksiinsa. Välittömiä kustannus säästöjä on laitteiden avulla saavutettavissa ainakin varastolla tapahtuvissa mittauksissa. (Metsä tehon katsaus 5/1981 )

3 MITSiTIHO Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry :n metsä t yöntutkimusosasto Opastinsilta 8 B, HELSI KI 52 Puhelin (90) TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME Metsäteho on metsäteollisuuden yhteinen me t sätyön tutkimuslaitos. Me tsätehon jäseniä ovat Suomen Me tsäteollisuuden Keskusliitto ry : n Jaseninä olevat metsäteollisuus- ja puunhankintayritykset. Toiminta rahoit e t aan pääosin jäseniltä kannettavilla maksuilla. 1 l Suomen Metsäteolli suuden Keskusliitto ry. t 1etsätehon johtokunta J 1 l t 1etsätehon neuvottelukunta J J Metsäteho on perustettu vuonna 1945 ja sen palveluksessa työske ntelee yhteensä 36 henkilöä. Toimitusjohtaja 1 As iantuntijatoimikunnat 1 Metsätehon toiminta-ajatuksena on sellai sten pa lve lus t en tuottaminen, jotka kehittävät ja tehostavat puuraaka- aineen hankkimista ja tuottami s t a. Toimint a- ajatuksensa toteuttamiseksi Me t säteho. T_u_t_k_iJ_ a_t ~l LI Työntutkijat Laskentahenkilöt T_u_t_k_iJ_ a_t ~ Toimistohenkilöt Tiedotus- ja kou lutushenki löt * tutkii metsätöiden palkka- ja maksuperusteita, puunhankinnan ja puuntuottamisen suunnittelua, työmenetelmiä ja kalustoa * kehittää * kokeilee suunnittelu- ja seurantamalleja ja työmenetelmiä, edistää koneiden ja laitteiden kehittämistä koneita, laitteita ja työmenetelmiä * konsultoi jäseniä, koneiden valmistajia, ohjemaksujen ja taksojen laatijoita, muita yhteisöjä alan * tiedottaa * kou luttaa t utkimustuloksista ja alan ajankohtaisista asioi sta jäsenille, metsätalouden muille piireille ja yleisölle jäsenten ja me t sätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä, tukee koulutuksen suunnittelua * toimii yhteistyössä Jasenten, alan koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsätalouden muiden piirien kans sa. KÄÄNNÄ

4 METSÄTEHON ASIANTUNTIJOIDEN VASTUUALUEET T 0 I M I T U S J 0 H T A J A Professori Aulis E. Hakkarainen TUTKIMUSPÄÄLLIKKö TEKNILLINEN PÄÄLLIKKÖ TIEDOTUS - JA KOULUTUS PÄ-ÄLLIKKö MH AARNE ELOVAINIO Tutkimustoiminnan johto ja kehittäminen DI. MH JAAKKO SALMINE N Metsäkoneiden ja työmenetelmien kehittämisen ja kokeilun johto ja koordinointi MH ERKKI HÄNNINEN Tiedotus- ja koulutustoiminnan sekä toi mis topalvelun johto ja kehittämi nen ERIKOISTUTKIJAT TUTKIJAT TUTKIJAT TIEDOTUS- JA KOULUTUS HENKILÖT MH MIKKO KAHALA Puunkorjuu, maksuperustetutkimusten koo rd inointi. työntutkimuksen esimies LuK JAAKKO PELTONEN Operatiivinen suunnittelu. laskentatoimi, laskennan esimies MMT, VTK HEIKKI VESIKALLIO Kokonaistaloudellinen suunnittelu LuK AIRI ESKELINEN Laskentatoimi. suunnittelumallit ja niiden kehittäminen MH RAINER HÄGGBLOM Puunkorjuun kehittäminen MMK SIMO KAILA Puuntuottaminen. sen kehittäminen ja kokeilu MH PEKKA-JUHANI KUITTO Puunkorjuun ja energiapuun korjuun kehittäminen MH MARKKU MÄKELÄ Koneellinen korjuu. sen kehi ttäminen ja maksuperusteet MML ESKO MIKKONEN Koneellisen puunkor juun suunnittelu ja kehittäminen DI ILKKA NISSI Kokeilutoiminta. ko r juuja kuljetuskalusto j a sen kehittäminen MH OLAVI PENNANEN Puutavaran kau kokulj etus ja sen kehittäminen ja maksuperusteet MH JU KKA TAIPALE Puunkorjuun kokeilutoiminta. kehittäminen MT STURE LAMP EN Tiedotus- ja koulutustoi mi nta MT LASSE SÄTERI Kuva- ja aineistopalvelu. kokeilutoiminta MH HARRI RUMPUNEN Kasvatusmetsien ja metsätähdepuun korjuun kehittäminen. seuranta METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS Julkaisut. Metsätehon tiedotukset ja katsaukset esittelevät tutkimustuloksia ja alan muuta tietoa. Oppaat sisält ävät käytännön suunnittelu- ja työohjeita. Kuvapalvelu sisältää pääasiassa Me t sät ehon itse tuottamia elokuvi a, diakuvasarj oja, valokuvia ja piirtoheitinkuvia. Kuvapalvelun l uettelo on kiinnostuneiden saa t avissa. Koulutustilaisuudet ovat rationalisointipäiviä, erikoiskursseja, neuvottelupäiviä ja retkeilyjä. e on tarkoitettu ensisijaisesti Jasenten johtavassa esimiesasemassa ja erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle. Luennointi. Metsäteho tukee jäsenten ja metsätalouden muiden piirien koulutusta antamalla suunnittelu- ja luennointiapua, järjestämällä tilauskursseja ja toimittamalla aineistoja. METSÄ TEHON ASIANTUNTIJA TOIMIKUNNAT VUONNA 1982 Koulutustoimikunta M. Rauhalahti T. Jämsen H. Loikkanen PJ. Metsänhoitotöiden toimikunta R. Nederström pj. N.-E. Blitzow P.-E. Lagerwall R. Sopo M. Wall K. Palmroth T. Turunen Teknillinen toimikunta I. Kallio H. Airavaara S. Autere pj. A. Koskinen A. Oksanen Toimikunnan kokouksiin kutsutaan metsähallituksen edustajana Unto Silvennoinen. Tietojenkäsittelytoimikunta P. Kuokkanen pj. K. Taskinen H. Lallukka A. Vakkala J. Mäenpää

5 MITSATIHD Suomen Mets äteollisuuden Keskusliitto ry: n metsä työntutkimusosasto Opastinsilta 8 B, HELSINKI 52 Puhelin (90) VUONNA LMESTYNEET JULKAISUT Metsätehon tiedotus 367 Viljelykohtien välimatka ja metsänistutuksen koneellistaminen. Juhani Päivänen 368 Hakkuiden suunnittelumenetelmä suurmetsälöille. Airi Eskelinen - Matti Keltikangas - Jaakko Peltonen - Heikki Vesikallio 369 Metsäkoneiden kuljettajille asetettavat vaatimukset. Martti Leskinen - Esko Mikkonen 370 Hakkuumiehen suorittama puiden valinta ensiharvennuksessa. NSR-projekti. Juhani Päivänen - Jukka Taipale 371 Metsäteollisuusyritysten puunhankinta muuttuvassa yhteiskunnassa. Heikki Vesikallio Metsätehon katsaus 1/1981 Puunhankinnasta aiheutuvien kustannusten jakaminen puutavaralajeille. Markku Mäkelä 2/1981 Ajankohtaista. Koonnut Sture Lampen 3/1981 Erikoiskoneiden käytön organisointi puunkorjuussa. Aarne Elovainio - Esko Mikkonen 4/1981 Ajankohtaista. Koonnut Sture Lampen 5/1981 Elektroninen mitta- ja laskinlaitesarja Visakset. Pekka Klemola - Olavi Pennanen 6/1981 Pieniläpimittaisen lehtikokopuun metsäkuljetus. Mikko Kahala 7/1981 Nippusiteet ja niiden soveltuvuus koneelliseen sidontaan. Veikko Ylä-Hemmilä 8/1981 Bruunett mini 578 P -prosessori. Tore Högnäs 9/1981 Ajankohtaista. Koonnut Erkki Hänninen 10/1981 Autokuorman purkamismene telmiä ja -laitteita. Veikko Ylä-Hemmilä 11/1981 Puiden joukkokäsittely prosessorilla. Markku Mäkelä 12/1981 Saman omistajan monitoimikone-kuormatraktoriketjun käyttö. Markku Mäkelä 13/1981 Moni toimikoneleimikoiden puustoraken teen paran tco.minen. Markku Mäkelä 14/1981 Puutavara-autot talvella 1981 ja autokaluston kehitys viime vuosina. Pekka S. Rajala KÄÄNNÄ

6 15/1981 Hakkuumiehen s uorittama p uiden valinta ensiharvennuksessa. Lyhennelmä Mets ätehon tiedotu k s esta 370. NSR - projekti. Juhani Päivänen - Jukka Taipale 16/1981 Jäävaraston jäädytyskokeiluja sadetuslaitteilla. Veikko Ylä- Hemmilä 17/1981 Metsäteollisuuden raakapuun kau kokuljetukset vuonna Pekka S. Rajala 18/ / /1981 Kockums prosessori. Jaakko Salminen - Veikko Ylä-Hemmilä Pitkäulotteisten kuormain ten käytön taloudellisuus. N SR -projekti. Jukka Taipale Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen - Sture Lampem 21/1981 Metsäosastojen tietojenkäsittelyn hajautus. Jaakko Peltonen 22/1981 Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen - Sture Lampen 23/1981 Kockums GP 822 -prosessori. Jaakko Salminen Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit PMP- korjuutekniset olosuhteet vuonna Jaakko Peltonen Suomen kilpailuasema mets äteollisuuden puukustannusten osalta. Topi E. Heikkerö - Heikki Ves ikallio Kasaava Bräcke-laikkuri. Simo Kaila Metsäkoneiden käyttötilasto Pekka Klemola- Harri Rumpunen Kanadan ja Yhdysvaltain p u unkorjuun menetelmät ja tekniikka sekä kehitysnäkymät vuoteen Raportti USA : han ja Kanadaan suoritetusta stipendimatkasta Esko Mikkonen Mets äalan tiedotus ja koulutus USA : ssa ja Kanadassa. Raportti opintomatkasta Kirjoittajat: Opintomatkan osanottajat; Koonneet : Sture Lampen - Markku Rauhalahti Me tsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna Kotimaan puu. Pekka S. Rajala Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna Koti- ja ulkomaan puu. Pekka S. Rajala Metsäalan koulutus Neuvostoliitossa. Raportti opintomatkasta Kirjoittajat: Opintomatkan osanottajat; Koonneet : Erkki Hänninen - Raimo Savolainen Pitkäulotteisten kuormainten käytön taloudellisuus. SR-projekti. Jukka Taipale Lumen vaikutus erilliskaatoon harvennusleimikoissa. Mikko Kahala Puutavaran purkaminen auton omalla kuormaimella. Pekka S. Rajala

7 4. Suunnittelutut ki mukset ja taloudelliset las kel mat Tutkijaresurssit % % % 5. 6, 7. Jäsenyritysten metsäosastojen tietojenkäsittelyn hajautusta ja tietojenkäsittelyn kehittymisnäkymiä selvitettiin kyselyllä. Sen perusteella tietojenkäsittelyn hajautus organisaation alempiin tasoihin näyttää jatkuvan. Sovellutukset kuitenkin vaihtelevat organisaation ja sen käytössä olevan laitteiston mukaan. Vastaisuudessa on tärkeintä kehittää tietojenkäsi ttel ysovell u tuksia ja kouluttaa kentän puunhankkijat käyttämään laitteita. (Metsä tehon katsaus 21/1981) Korjuun vaihtoehtola kentasy teemi (SUSY) päivitettiin vastaamaan vallitsevaa taksa- ja kustannustasoa. Y ri tyskoh taisessa sovel tamisessa annettiin konsulttiapua. Aloitettiin vastaavan systeemin kehittäminen kaukokuljetusten suunnittelun apuvälineeksi. Lisäksi laadittiin yrityskohtaisia korjuun a kul- jetuk en kehittämisla kelmia. Metsäteollisuusyritysten omien metsien käytön optimaalista hyödyntämistä varten laadittiin hakkuiden suunnittelumenetelmä suurmetsälöille. Atk-laskentasysteemi perustuu yksittäisistä metsikkökuvioista kerättyyn inven toin ti tietoon. Lasken tasystcemi antaa suunnittelukaudelle hakkuuarvion, joka osoittaa, milloin metsiköt tulisi hakata, mi ten paljon harvennushakkuista kertyy puuta tavoitekasvatusmalleja noudatettaessa ja mitkä ovat uudistamiseen kypsien metsien hakkuumahdollisuudet. (Metsätehon tiedotus 368) Vuonna 1980 aloitettu laaja selvitys ulkois ten muutospaineiden ja uhkatekijöiden taloudellisesta mer ki ty ksest ä metsäteollisuus yritysten puunhankintaan valmistui loppuvuodesta ja julkaistiin nimellä Met äteolli uu - yrity ten puunhankinta muuttu a a yhteiskunnas a (Metsätehon tiedotus 371). Selvityksen pääkohteet olivat puunmyyntihalukkuus, harvennushakkuut, avohakkui~in ja koneellistamiseen kohdistuva arvostelu, työvoiman saanti ja energian hinnannousu. Tutkimukseen sisältyy kaikkiaan seitsemän erillisselvitystä, jotka ovat saatavissa Metsä tehosta: , Suomen kilpailuasema metsäteollisuuden puukustannusten osalta (Heikkerö V esikallio) Puunmyyntihalukkuus, sen kehitys ja säätely (Riihinen) Harvennuspuun korjuun kehitt ä minen lähivuosina (Peltonen - Salminen V esikallio) Met s ien Uudi s tamistavan vai kutus puunk orj uun k us tannuks iin (Pelton e n V esikallio) Metsätalou den arvo s telun p erustekijät ( Reunala) Se u raukset metsätöiden koneellistami s en rajoittamisesta (Vesikallio) Met s äteollis u usyrity s ten ja met s ähallituk s en puunkorjuun työvoiman tarve 1980-luvun alkupuoliskolla ja työvoimaresurssien saannin edellyttämät toimen piteet (Peltonen - Vesikallio) Tilastot Seuraavat tilastot kerättiin ja julkaistiin : Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden myyntitilasto (Moniste ). Puutavara- autot talvella 1981 ja autokaluston kehitys ~~me vuosina (Metsätehon katsaus 14/1981 ja siihen liittyvä moniste) ja Metsäteollisuuden raakapuun kaukokulje tukset vuonna 1980 (Metsätehon katsaus 17/ 1981 ja siihen liittyvät Met s ätehon moni steet ja ). Testaukset Seu raavia laitteita ja koneita koskevien käyttöteknisten testausten tulokset julkais tiin : Kasaava Bräcke- laikkuri (Metsätehon moniste ), Bruunett mini 578 P - prosessori (Metsätehon katsaus 8/1981 yhdessä metsähallitu ksen kehittämisjaoston kanssa), Kockums prosessori (Metsätehon katsaus 18/1981) ja Kockums GP proses sori (Metsätehon katsaus 23/1981). Muut tut ki mukset Yhdessä Työterveyslaitoksen ja ammattikas vatushallituksen kanssa tehtiin esitutkimus metsäkoneiden kuljettajien ominaisuuksien mittaamismahdollisuuksista erilaisten lahjakkuus- ja lu onnetestien sekä järjestetyn kenttäkokeen avulla. Tulokset on julkaistu nimellä : Metsäkoneiden kuljettajille asetettavat vaatimukset (Metsätehon tiedotus 369) Metsätehon sisäiseen k ä yttöön valmistui tutkimus eräiden matemaattisten menetelmien käyttöalue i sta ja soveltamisesta tutkimusaineistojen analysoimiseen sekä laskennallisten tutkimusten toteuttamiseen. (Moniste ) USA : han ja Kanadaan suoritetusta stipendimatkasta julkaistiin Kanadan ja Yhdysvaltain puunkorjuun menetelmiä ja tekniikkaa sekä kehitysnäkymiä vuoteen 1985 selvittävä raportti ) (Metsä tehon moniste 3

8 Käynnissä olevat tutkimukset Tiedotus ja koulutus Vuoden 1982 alkupuoliskon aikana valmistuvista tutkimuksista mainittakoon seu raavat : Vuoden 1981 aikana Metsäteho julkaisi 5 tiedotusta, 23 katsausta ja 16 monisteasuista tu tkimusselostetta ja erilaista selvitystä. (Vuonna 1980 vastaavat määrät olivat 9, 22 ja 15). Kuvapalveluun valmistettiin elokuvat "Pohjoisamerikkalaista puunkorjuuta I ja II" ja "Puutavaran autokuljetus " sekä diakuvasarjat 11 Metsäalan tiedotus ja koulutus USA : ssa ja Kanadassa" ja 11 Polttohakkeen alueellinen hankinta ". Jäsenyrityksille ja muille- tarvitsijoille toimitettiin myös kuvia ja aineistoja. Energiapuun korjuu teollisuuspuun korjuun yhteydessä -mmlsen, osittain kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittaman tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineistot ovat laskettavina. Tutkimus aloitettiin yhdessä Kajaani Oy : n, Pellos Oy : n ja Veitsiluoto Oy:n kanssa. Sitä jatketaan edellä mainittujen jäsenyritysten lisäksi ainakin Puulaaki Oy:n ja Tehdaspuu Oy:n kanssa. Projekti on esitelty Metsätehon ajankohtaiskatsauksessa 20/1981. Korjuumenetelmät pitkäulotteisia kuormaimia käytettäessä ja niiden tuottavuus pyritään selvittämään maksupe Tutkimuksella rusteet ja kuormainten käyttöalueet. Laskentatulokset on jo luovutettu sopijapuolille ja lopulliset tulokset julkaistaan keväällä Aineiston keruuseen on osallistunut myös metsähallituksen kehittä misj aosto. Tutkimus monitoimikoneiden maksuperusteista selvittää taskuttomien prosessoreiden ja kuormainprosessoreiden tuottavuutta ja siihen vaikuttavia työvaikeustekijöitä maksuperusteita varten. Aikatutkimuksen tulokset ja myös osa seurantatutkimuksen tuloksista on annettu sopij apuolille. Seuranta jatkuu maaliskuun 1982 loppuun saakka. Metsäteho järjesti 12 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 608 henkeä. (Vuonna 1980 vastaavat luvut olivat 12 ja 495). N'oin 84 % osanottajista oli jäsenten toimihenkilöitä. Jäsenten ja metsätalouden muiden piirien koulutustoimintaa tuettiin antamalla suunnittelu- ja luennointiapua sekä toimittamalla aineis toj a. Julkiselle sanalle toimitettiin noin 3 0 ( vuonna 1980 noin 30) lehtikirjoitusta sekä uutisia ja aineistoja. Konsultointi ja yhteistoiminta Jäsenille, koneiden valmistajille sekä hakkuun, metsäkuljetuksen ja autokuljetuksen taksojen ja maksujen laatijoille annettiin konsulttiapua. Maksuperusteita varten on myös selvitetty puutavaran autoniputusta jää lle- j a veteenajon yhteydes ä. Tutkimuksessa on vertailtu myös erilaisia nippusiteitä. Ennakko tulokset on luovutettu sopijapuolille ja katsaus on käsikirjoitusvaiheessa. Järeiden puiden a runkojen autokulj etusta on tutkittu. Puut kuljetettiin erikoisvarusteisella puoliperävaunu y ksiköllä. Menetelmän eduista ja rajoitteista on valmisteilla katsaus. Jäsenet ja toimintaresurssit Met s ätehon jäseninä vuonna 1981 oli 39 Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:hyn kuulu vaa metsäteollisuus- ja puunhankintayritystä. T oiminta rahoitettiin valtaosin jä seniltä p e rityillä maksuilla. Toimihenkilöitä oli v uoden p äättyessä yhteensä 36 (vuonna henkilöä ). Metsäteho Review TOPICAL Highlights of the activities of the Institute. METSÄTEHO ISSN SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSllmO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO Opasiinsilta 8 B HELSINKI 52 Puhelin (90) HELSINKI 1982 PAINOVALMISTE

a saus AJANKOHTAISTA Puun tuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Koonnut Markku Rauhalahti Valmistuneet tutkimukset

a saus AJANKOHTAISTA Puun tuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Koonnut Markku Rauhalahti Valmistuneet tutkimukset MITSATIHON a saus 7/1980 AJANKOHTAISTA Koonnut Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Yleistä Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut viime vuos~na

Lisätiedot

AJAN KOHT AIST A ****************************************** ******************************************

AJAN KOHT AIST A ****************************************** ****************************************** 16/1978 AJAN KOHT AIST A Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Tutkimus ja kokeilu Tulevan vuoden ohjelmassa tutkimus- ja kokeilutoiminnan henkilöresurssit jakautuvat seuraavasti. % Puuntuottaminen

Lisätiedot

a saus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1984 3/1985 Koonnut Sture Lamplm YLEISTÄ Puunkorjuu TUTKIMUSTOIMINTA Puuntuottaminen 17 %

a saus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1984 3/1985 Koonnut Sture Lamplm YLEISTÄ Puunkorjuu TUTKIMUSTOIMINTA Puuntuottaminen 17 % MITSÄTIHDN a saus 3/1985 METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA Koonnut Sture Lamplm YLEISTÄ Tutkimus- ja kokeilutoiminta kohdistui lähinnä puun korjuun, kuljetuksen ja tuottamistöiden kehittämiseen sekä palkka- ja

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 1/1976 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti on vaunistunut toimintasuunnitelma vuosiksi 1976-81. Sen mukaan l~ hivuosien toiminnan p~ino kohdistetaan korjuun, kaukokuljetuksen ja puuntuottamisen t~iden

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su Viimeinen Seloste-sarjan julkai su = 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN JA KOIVUKUITUPUUN METSÄKULJETUS Mikko Kaha1a MITSATIHD Opastinsilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Esko Mikkonen 18/1986. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm KESKITETYN PUUNKÄSITTELYN KEHITYSNÄKYMIÄ YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA

AJANKOHTAISTA. Esko Mikkonen 18/1986. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm KESKITETYN PUUNKÄSITTELYN KEHITYSNÄKYMIÄ YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA 18/1986 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm KESKITETYN PUUNKÄSITTELYN KEHITYSNÄKYMIÄ YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA 3. Puun hyväksikäyttö on parempaa, koska mm. apteeraus ja katkoota ovat

Lisätiedot

t Opastinsilta 8 B t

t Opastinsilta 8 B t . {(J 1/1975 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti Katsauksessa esitellään Mets~tehon vuoden 1975 toimintaohjezma. Lis~ksi on mukana uutisia ja mm. henki~kuntamme esittely. Tut~imus- ja kokeilutoiminnassa

Lisätiedot

tehtävän varsin laajaksi. Metsänhoitotöiden

tehtävän varsin laajaksi. Metsänhoitotöiden 2/1972 ) KATSAUS TOIMINTAAN Metsätehon låatiman kehitysennusteen mukaan Suomessa tapahtuu 1970-luvulla puutavaran korjuussa voimakasta koneellistumista. Metsätehon toiminnan painopiste onkin suuntautunut

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS 10/1976. Korjuumäärien supistaminen ja korjuun rakenteen muuttaminen hidastivat tutkimusohjelman toteuttamista.

TOIMINTAKATSAUS 10/1976. Korjuumäärien supistaminen ja korjuun rakenteen muuttaminen hidastivat tutkimusohjelman toteuttamista. 10/1976 TOIMINTAKATSAUS Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1975 Vuoden 1975 ohjelmaa laadittaessa oli runkona Metsäteholle vuosiksi 1973-80 hyväksytty toimintasuunnitelma. Suunnitelma tarkistettiin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

tsaus DSiTEHON AJANKOHTAISTA METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 Markku Rauhalahti Suhdannepidätysprojektit 5/1978

tsaus DSiTEHON AJANKOHTAISTA METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 Markku Rauhalahti Suhdannepidätysprojektit 5/1978 DSiTEHON tsaus 5/1978 AJANKOHTAISTA Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 Ohjelma pohjautui Metsätehon toimintasuunnitelmaan 1976-1981. Kertomusvuoden aikana toimintasuunnitelma tarkistettiin

Lisätiedot

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Osakkaiden yhteishanke Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 57 11.6.1998 Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti

Lisätiedot

Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014

Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014 Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014 Pienpuun korjuumenetelmät ja tekniset ratkaisut Arto Mutikainen, Työtehoseura Esityksen sisältö Pienpuun korjuumenetelmät

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 3/1973 AJANKOHTAINEN KATSAUS Uusi vuosi on tuonut tullessaan uusiutumista Metsätehossa. Metsäteholle on vahvistettu uusi oh,jesäänuj ja hahinto-organisaatiota on muutettu. Oh,jesäännlJssä täsmennettynä

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 3/1974 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti T~aä kataaukaeaaa eaitel~ vuoden 1974 toimintaohjeuna~ viimekai vauniatuneet julkaisut ja aineiatot ~ ideakilpailun voittajien LuetteLo ~ uudet hallintoelimet

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla?

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Koneyrittäjien Energiapäivät 4.2.2011, Sokos Hotel Ilves, Tampere Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita.

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. MDSATIHD Rauhankatu HELSINKI Puhelin - 8 SELOSTE /.. PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA Raimo Savolainen Metsäteho keräsi helmikuussa tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavarankuljetuksissa

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. MELA El 1/1986. Puun ~uo~~am~en alueella resursseja kohdistetaan metsämaan muokkauksen ' ja taimikon

AJANKOHTAISTA. MELA El 1/1986. Puun ~uo~~am~en alueella resursseja kohdistetaan metsämaan muokkauksen ' ja taimikon MELA El 1/1986 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1986 Aarne Elovainio Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 1986 vahvistettiin Suomen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 .

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 . IDSATIHO Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281.SELOSTE 10/1973? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A RUOTSIIN 1 9 7 3-0 5-1 5 1 7 0 P I N T 0 ll A T K A M a t k a k e r t o m u s Opintomatka

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Koneellisen taimikonhoidon kilpailukyky

Koneellisen taimikonhoidon kilpailukyky Koneellisen taimikonhoidon kilpailukyky Markus Strandström Metsäteho Oy Energiapuun laadukas korjuu ja koneellinen taimikonhoito -seminaari, 24.8.2012 Tausta Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin

Lisätiedot

Energiapuun korjuu harvennusmetsistä

Energiapuun korjuu harvennusmetsistä Energiapuun korjuu harvennusmetsistä Projektiryhmä Markku Mäkelä Asko Poikela Reima Liikkanen Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa 2000 2005 3,0 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 2,5

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen, Metsäteho Oy Juha Laitila & Paula Jylhä, Metsäntutkimuslaitos 12.2.27, Helsinki/Joensuu/Kannus Kalle Kärhä, Sirkka

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 1/2010 Hankkeen tavoitteet Aines- ja energiapuun korjuun integrointi paalausmenetelmällä

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsätieteenpäivä Helsinki 4.11.2009 Juho Rantala METLA Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu - tutkimus- ja kehittämisohjelma

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

* * * * * * Puun ~uo~xam~e..n aiheista mainittakoon aiemman tiedon vanhenemisen takia käynnistettävä

* * * * * * Puun ~uo~xam~e..n aiheista mainittakoon aiemman tiedon vanhenemisen takia käynnistettävä 1/ 1984 AJAN KOHT AIST A Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampån METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1984 Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 1984 hyväksyttiin Suomen Metsäteollisuuden Keskuslii

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

Metsäalan työvoimatarve Savotta Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy

Metsäalan työvoimatarve Savotta Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy Metsäalan työvoimatarve Savotta 2025 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy Tausta ja tavoite Tämän työn tavoitteena on tuottaa tietoa metsäalan ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden työvoimatarpeesta

Lisätiedot

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta Tausta ja tavoite Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin viime vuonna tavoitetila 1. Visio vuoteen 2015 on koneellistamista hyödyntävä kustannustehokas

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 20/197 5 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti Tässä katsauksessa esittelemme loppuvuoden toimintaohjelmaa, alkuvuonna valmistuneet julkaisut ja tiedotus- ja koulutusaineistot, uutisia ja muuta ajankohtaista.

Lisätiedot

Valmet 901.4/350.1 rankapuun hakkuussa ensiharvennuksella

Valmet 901.4/350.1 rankapuun hakkuussa ensiharvennuksella Valmet 901.4/350.1 rankapuun hakkuussa ensiharvennuksella Kalle Kärhä 1, Arto Mutikainen 2, Sirkka Keskinen 1 & Aaron Petty 1 1 Metsäteho Oy & 2 TTS Tutkimus 11/2011 Tausta & tavoitteet Joukkokäsittely,

Lisätiedot

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala METSATEHO... ' 1 ~ ~.. ~ ' 1.. : 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE e Teppo Oijala Jari Terävä Metsätehossa on valmistunut metsäkoneiden ajanmenekkitutkimuksiin sekä PMP- ja VMI

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

5.11.2009. www.metsateho.fi. 5.11.2009 Kalle Kärhä: Integroituna vai ilman? 5.11.2009 2

5.11.2009. www.metsateho.fi. 5.11.2009 Kalle Kärhä: Integroituna vai ilman? 5.11.2009 2 Integroituna vai ilman? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätieteen päivä 2009 Näkökulmia puunkorjuun kehitykseen ja kehittämiseen 4.11.2009, Tieteiden talo, Helsinki Tuotantoketjuja tehostettava pieniläpimittaisen,

Lisätiedot

Heikosti kantavien maiden energiapuun korjuun kehittäminen ja tulevaisuuden visiot

Heikosti kantavien maiden energiapuun korjuun kehittäminen ja tulevaisuuden visiot Heikosti kantavien maiden energiapuun korjuun kehittäminen ja tulevaisuuden visiot Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Kehittyvä metsäenergia -seminaari 18.11.2009, Seinäjoen Teknologiakeskus Frami, Seinäjoki Harvennusmetsien

Lisätiedot

METSÄKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYS

METSÄKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYS METSÄKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYS Projektiryhmä Antti Korpilahti, Kalle Kärhä, Janne Peltola, Olavi Pennanen, Kaarlo Rieppo, Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Osakeyhtiö, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki

Lisätiedot

SAVOTTA Metsätyövoiman tarvelaskelmien keskeinen anti. Markus Strandström

SAVOTTA Metsätyövoiman tarvelaskelmien keskeinen anti. Markus Strandström SAVOTTA 2015 Metsätyövoiman tarvelaskelmien keskeinen anti Markus Strandström SAVOTTA 2015: keskeinen anti 1 Laskelman tausta ja tarkoitus Määräajoin päivitetty metsätyövoiman tarvetarkastelu edellinen

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

Puukaupan sanastoa (1)

Puukaupan sanastoa (1) PUUKAUPPA OSIO 2 yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot metsänomistajan rooli puukaupassa 1 Puukaupan sanastoa

Lisätiedot

Koneellisen harvennushakkuun työnjälki. Koneellisen harvennushakkuun tuottavuus -projektin osaraportti

Koneellisen harvennushakkuun työnjälki. Koneellisen harvennushakkuun tuottavuus -projektin osaraportti Koneellisen harvennushakkuun työnjälki Koneellisen harvennushakkuun tuottavuus -projektin osaraportti Arto Kariniemi Teppo Oijala Juha Rajamäki Metsätehon raportti 12 18.12.1996 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Ajatuksia toiminnan suunnista vuodesta 2009 eteenpäin

Ajatuksia toiminnan suunnista vuodesta 2009 eteenpäin Ajatuksia toiminnan suunnista vuodesta 2009 eteenpäin Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

MONTA-YHTEISTUTKIMUS

MONTA-YHTEISTUTKIMUS MONTA-YHTEISTUTKIMUS Talousmetsän uudistamisen taloudelliset ja ekologiset vaikutukset Markus Monta-kokeiden Strandström perusteella Metsäteho iltapäiväseminaari 26.9.2007 Markus Strandström Metsäteho

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä

Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä Juha Laitila, Pentti Niemistö & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos 28.1.2014 Hieskoivuvarat* VMI:n mukaan Suomen metsissä

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky

Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky Markus Strandström 1, Veli-Matti Saarinen 2, Heidi Hallongren 2, Jarmo Hämäläinen 1, Asko Poikela 1, Juho Rantala 2 1 Metsäteho Oy & 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Poimintahakkuiden puunkorjuu Matti Sirén

Poimintahakkuiden puunkorjuu Matti Sirén Poimintahakkuiden puunkorjuu Matti Sirén Kuva: Juhani Korhonen Poimintahakkuiden puunkorjuun tuottavuudesta vähän tietoa - tuottavuutta koskevat lainalaisuudet kuitenkin voimassa Hakkuun tuottavuustekijät:

Lisätiedot

ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ. Metka-koulutus

ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ. Metka-koulutus ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ Metka-koulutus 1 Kokeet Janakkalassa 2008 ja 2009 koivikon nmh-kohteilla Kokeissa käytetty korjuri Timberjack 810C. Hakkuulaitteena Nisula 280 2 Kokeet

Lisätiedot

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus Ensiharvennusmännik nnikön voimakas laatuharvennus Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen Nuorten metsien käsittely 1 Tausta: Miten tilanteeseen on tultu? Suomessa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella männyn

Lisätiedot

MenSe-raivauspään ajanmenekki ja tuotos käytännössä. Markus Strandström Paula Kallioniemi Asko Poikela

MenSe-raivauspään ajanmenekki ja tuotos käytännössä. Markus Strandström Paula Kallioniemi Asko Poikela MenSe-raivauspään ajanmenekki ja tuotos käytännössä Markus Strandström Paula Kallioniemi Asko Poikela 16/211 Tausta ja tavoite Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin vuonna 29 tavoitetila 1. Visio

Lisätiedot

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman

Lisätiedot

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat Kohti puukauppaa Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä 1 Hakkuutavat Päätehakkuu = uudistuskypsän metsän hakkuu. Avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Uudistamisvelvoite!

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

Koneistutushankkeen keskeisimmät tulokset

Koneistutushankkeen keskeisimmät tulokset Koneistutushankkeen keskeisimmät tulokset Koneistutushankkeen loppukeskustelu 5.11.2014 Projektipäällikkö Kyösti Sipilä Projektitutkija Tiina Laine Koneistutushanke Aloitettu vuonna 2010 Metsäkeskus ja

Lisätiedot

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa METKA-koulutus Systemaattisen energiapuuharvennuksen teemapäivä Heikki Ovaskainen Erikoistutkija Sisältö Taustaa työmalleista Uusien joukkokäsittelyn työmallien

Lisätiedot

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät 2.-3.2.2017 Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 2.2.2017 Sisältö Terminaalit ja kuljetus Korjuu- ja työmallit Kannot 2 Energiapuun kuljetuskalusto ja menopaluukuljetukset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Puun 1/1988. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA Koonnut Sture Lampen

AJANKOHTAISTA. Puun 1/1988. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA Koonnut Sture Lampen /988 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 988 Koonnut Sture Lampen Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 988 vahvistettiin Suomen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä Poiminta- ja pienaukkohakkuut kaupunkimetsissä Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 19.12.2012 1 Poimintahakkuu (eri-ikäismetsätalous, jatkuva kasvatus jne...) yksittäisiä suuria, "kypsiä" puita

Lisätiedot

Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen

Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen TTS:n tiedote Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 1/2011 (746) BIOENERGIA Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen Tutkijat Kaarlo Rieppo ja Arto Mutikainen, TTS Metsurin tekemään siirtelykaatoon

Lisätiedot

Koneellisen istutuksen käyttöönotto

Koneellisen istutuksen käyttöönotto Koneellisen istutuksen käyttöönotto Tiina Laine Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 15.11. Huittinen Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto Toimialue:

Lisätiedot

Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010. Jyrki Raitila, projektipäällikkö

Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010. Jyrki Raitila, projektipäällikkö Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010 Jyrki Raitila, projektipäällikkö 1 Hankkeen organisointi ja kesto Hanketta hallinnoi Keski-Suomen metsäkeskus Hankkeen toteutus metsäkeskuksen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi)

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi) Hakkuutähteen paalaus ja kannonnosto kuusen väliharvennuksilta Juha Nurmi, Otto Läspä and Kati Sammallahti Metla/Kannus Energiapuun saatavuus, korjuu ja energiaosuuskunnat Keski-Pohjanmaalla Forest Power

Lisätiedot

Ponsse Ergo/H7 rankapuun hakkuussa ensiharvennuksella

Ponsse Ergo/H7 rankapuun hakkuussa ensiharvennuksella Ponsse Ergo/H7 rankapuun hakkuussa ensiharvennuksella Kalle Kärhä 1, Teuvo Kumpare 2, Sirkka Keskinen 1 & Aaron Petty 1 1 Metsäteho Oy & 2 Metsähallitus 1/2011 Tausta & tavoitteet Joukkokäsittely, yhdistetty

Lisätiedot

Suometsien puunkorjuu. MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi

Suometsien puunkorjuu. MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi Suometsien puunkorjuu MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi 26.11.2014 Metsänhoitoyhdistys Lakeus Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Teuva Perustettu 1.1.2004 n. 5 850 jäsentä Metsämaanpinta-ala 160 000 ha Hakkuusuunnite

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Sisältö Stora Enso ja Stora Enso Metsä Puukauppa: Kauppamuodot ja hakkuutavat Puukaupan vaiheet Puukaupan hinnoittelutekijät Ennakkoraivaus Puukauppalomakkeen läpikäynti

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen, Teemu Kallio & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Projektin tavoitteet Kartoittaa, miten erilaiset

Lisätiedot

Integroidusti vai erilliskorjuuna koko- vai rankapuuna?

Integroidusti vai erilliskorjuuna koko- vai rankapuuna? Integroidusti vai erilliskorjuuna koko- vai rankapuuna? Kalle Kärhä 1, Arto Mutikainen 2, Sirkka Keskinen 1 & Aaron Petty 1 Metsäteho Oy 1, TTS tutkimus 2 2/2010 Tausta & tuloskalvosarjan sisältö Nuoren

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Yrjö Nuutinen MMT Metsäteknologia Metla/Joensuu ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari 8.-9.10.2013

Lisätiedot

PUUNKORJUUN NÄKÖKULMA. Asko Poikela

PUUNKORJUUN NÄKÖKULMA. Asko Poikela PUUNKORJUUN NÄKÖKULMA Asko Poikela Isoja ja pienempiä kysymyksiä Korjuukustannukset Tuottavuus (konetunti maksaa olosuhteista riippumatta x eur) Käsittely-yksikön koko tai hakkuukertymä / konesiirto Kausivaihtelu

Lisätiedot