a saus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA /1985 Koonnut Sture Lamplm YLEISTÄ Puunkorjuu TUTKIMUSTOIMINTA Puuntuottaminen 17 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "a saus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1984 3/1985 Koonnut Sture Lamplm YLEISTÄ Puunkorjuu TUTKIMUSTOIMINTA Puuntuottaminen 17 %"

Transkriptio

1 MITSÄTIHDN a saus 3/1985 METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA Koonnut Sture Lamplm YLEISTÄ Tutkimus- ja kokeilutoiminta kohdistui lähinnä puun korjuun, kuljetuksen ja tuottamistöiden kehittämiseen sekä palkka- ja maksuperuste-iden selvittämiseen. Puutavaran mittauksen ja puunhankinnan suunnittelun olivat t ä rkeällä sijalla ohjelmassa. Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja koulutushenkilöiden ajankäy tt ö on jakautunut viime vuosina seuraavasti: X X Muut j a hallint o laaja aineisto. Aikatutkimuksin ja mittauksin selvitettiin työvaikeustekijät ja niiden vaikutus ajanmenekkiin. Seurantatutkimuksen avulla selvitettiin koneyksiköiden ajankäyttöä ja tuotostasoa. Aineisto on pääosin käsitelty ja tulokset julkaistaan vuoden 1985 alkupuoliskolla. Erilaist en metsänviljelyvaihtoehtojen todennäköisten kustannusten ja työpanosten laskemiseksi laadittiin atk-systeemi. Se tulostaa myös taimiken tietyn keskipituuden saavuttamiseen kuluvan ajan. Taimikon arvioidun uudistamistuloksen mukaisen tuottoarvon kytkentä laskentaan on mahdollinen. Suunnittelumallia kehitetään edelleen. Oma lisäkoulutus Konsultointi Puunkorjuu Tiedotus ja koulutus Tutkimus ja kokeilu Tutkijaresurssit % Useiden puunkorjuutyömuotoj en palkka- ja maksuperusteita tarkist et tiin sopij apuolten pyynnöstä. Vuoden aikana saatiin päätökseen 22 tutkimusta, ja 14 aihetta jatkuu suunnitelman mukaan vuonna Aiheista ja tuloksista esi tet ään seuraavassa pääkohtia. TUTKIMUSTOIMINTA Puuntuottaminen Tutkijaresur ssit 32 % 14 % 17 % Maanmuokka uksen maksuperusteiksi kerättiin metsähallituksen kehitt ämisjaos ton kanssa Tulokset puun pituuden vaikutuksesta pienikokoisten puiden siirtelykaatoon julkaistiin Metsätehon monisteena Tukkien ja pitkän kuitupuun me ts äkulje tus kuormainprosessorin jälkeen oli avohakkuussa lumettomana aikana 9-11 % nopeampaa ja talvella tukkien metsäkuljetus % nopeampaa ja pitkän kuitupuun 1-18 % nopeampaa kuin metsurin jälkeen. Harvennushakkuussa kuormainprosessori joudutti ajoa vieläkin enemmän (Mets ä tehon katsaus 5/). Maataloustraktoria tulisi työllistää metsäajossa vähintään tuntia vuodessa maataloudessa käytettävän 500 tunnin lisäksi, jotta se olisi yhtä edullinen puutavaran metsäkuljetuksessa kuin keskikokoinen metsätraktori. Niin s uurten käyttötuntimäärien saavutt aminen on varsin epätodennäköistä. 1

2 Paksu lumi ja vaikeat maastot huonontavat suuresti maataloustraktoreiden käytön kannattavuutta (Metsätehon katsaus 19/). Puutavaran kuljetus maataloustraktorilla väli- tai puskurivarastolta on edullisempaa kuin täysperävaunuautolla vain 2 km:iin asti. Jos perävaunua ei olosuhteiden takia voi autossa käyttää, maataloustraktori on edullisempi alle 17 km:n kuljetusetäisyyksillä (Metsätehon tiedotus 384). Etelä- Suomen metsien ensiharvennuksissa osapuumenetelmällä saatiin % enemmän mänty- ja kuusiraaka-ainetta talteen kuin tavaralajimenetelmällä. Myöhemmissä harvennuksissa kuusiraaka-aineen lisäys oli 35 %. Osapuunakorjuun kustannukset olivat kuutiometriä kohti % pienemmät kuin tavaralaj einakorjuun kustannukset. Kustannussäästöt olivat sitä suuremmat, mitä pienempää puusto oli. Osapuumenetelmä ei näytä harvennusmetsissä aiheuttavan merkittäviä korjuuvaurioita (Metsätehon tiedotus 386). Loppuraportti energiapuun korjuusta teollisuuspuun korjuun yhteydessä julkaistiin Metsätehon tiedotuksena 383. Projektin yhteydessä tutkittiin myös kantopuun korjuuta kivennäismailla (Metsätehon tiedotus 385) ja hakkuutähteiden varastointia (Metsätehon moniste ). Kuva 1. Koko- ja os apuunku l jetuksen kehit t ämis e ksi Vei t siluoto Oy ja Metsät eho suunnit t eli vat j a ra kennutt i vat osapuuaut on. Käy t t ökokeet ova t meneillään. Ka ik ki va lok. Me t s äteho Osapuun kuljetus nykyisell ä puutavara-autoyhdistelmällä on % kalliimpaa kuin karsitun puutavaran kuljetus. Jos autoyhdistelmän mitat muutetaan lain sallimissa rajoissa osapuulle sopivammiksi, pienenevät osapuun kuljetuksen yksikkökustannukset noin 10 %. Osapuun kuljetuskustannusten pienent ämiseksi tulisi yhdistelmille sallia nykyistä suurempi kuormatila. Se vaikuttaisi merkittävästi osapuun tehdashintaan (Metsätehon moniste ). Mittaus Kaukokuljetus Tutkijaresurssit 7 % 10 % Uuden, kokonaispainoltaan 48 tonnin autokaluston kuormaus ja varastoty ö t vievät % koko ajokerta-ajasta, kun kuljetuset äisyys tehtaalle on keskimääräinen eli 90 km. Tyhjänä- ja kuormattuna-ajoon kuluu % ja kuorman purkamiseen tehtaalla noin 10 % ajokerta-ajasta. Aiempiin luvulla tehtyihin - tutkimuksiin verrattuna tukkien ja 3 m kuitupuun kuormaus on nopeutunut %. Puutavaran autokuljetuksen tuottavuuden edelleen kehittämiseksi tulisi katkontatarkkuut ta parantaa, puutavaravara stot suunnitella huolellisesti ja tehtaallapurkamista kehittää. Myös tiestön parantaminen etenkin metsäpäässä on tärke ää (Metsätehon tiedotus 387). Käytetyn auton alustalle asennetun kuormaimen käyttö erilliskuormaajana on taloudellista, kun rautatievaunuun siirretään vähintään 10 autokuormallista puutavaraa päivässä. Erilliskuormaaja ehtii tunnissa siirtää rautatievaunuun 2-4 täysperävaunuauton kuorman. Työllistämisen ja taloudellisuuden vuoksi on perusteltua, että eri yritykset käyttävät erillisku ormaajaa yhdessä (Metsätehon katsaus 15/). 2 Tutkijaresurssit 9 % 11 % Laatumaksutavan vaatiman mi ttaustyön ajanmenekki ja kustannukset ova t selvästi pienemmät pystymittauksen yhteydessä kuin Kuva 2. Avoha uulei oissa pystymi tt auksen tuot avuus iestyöpäivää kohti asvaa X, un ol en hengen ryhmän sijasta äytetään ahden hengen ryh ää ja yhden iehen lu ua

3 MITSiTIHD Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry :n metsä työntutkimusosasto PL 194 (Fabianinkatu 9 B), HELSINKI 13 Puhe lin (90) ~ TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME Metsäteho on metsäteollisuuden yhteinen metsätyön tutkimuslaitos. Metsätehon jäseniä ovat Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry : n Jaseninä olevat metsäteollisuus- ja puunhankintayritykset. Toiminta rahoitetaan pääosin jäseniltä kannettavilla maksuilla. Metsäteho on perustettu vuonna 1945 ja sen palveluksessa työskent elee yhteensä 36 henkilöä. Suomen t let säteo 11 i suuden Keskusliitto ry. t letsätehon johtokunta Toi mitusjohtaja t letsätehon neuvottelukunta Asiantuntijatoimikunnat Metsätehon toiminta-ajatuksena on sellaisten palve lus ten tuottaminen, jotka kehittävät ja t ehos tava t puuraaka- aineen hankkimista ja tuottami s ta. Toimint a- ajatuksensa toteuttamiseksi Metsäteho. T_u_t_k_iJ_ a_t.l 1 Tutkijat Työntutkijat Las kentahen ki löt Toi mistohenki löt Tiedotus- ja koulutushenkilöt * tutkii * kehittää * kokeilee * konsultoi * tiedottaa * kouluttaa metsätöiden palkka- ja maksuperusteita, puunhankinnan ja puuntuottamisen suunnittelua, t yömenetelmiä ja kalustoa s uunnit t elu- ja seurantamalleja ja t yömenetelmiä, edi stää koneiden ja laitteiden kehittämistä koneita, laitteita ja työmenet elmiä Jasen1a, koneiden valmistajia, maksuj en ja taksojen laatijoita, alan muita yht eisöjä tutkimustuloksista ja alan ajankohtai s i sta asioista jäsenille, metsätalouden muille piireille ja yle i sölle jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä, tukee koulutuksen suunnittelua * toimii yhteistyössä Jasenten, alan koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsätalouden muiden piirien kanssa. KÄÄNNÄ

4 METSÄTEHON ASIANTUNTIJOIDEN VASTUUALUEET T 0 I M I T U S J 0 H T A J A Professori Aulis E. Hakkarainen TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ MH AARNE ELOVAINIO Tutkimustoiminnan johto ja TEKNILLINEN PÄÄLLIKKö DI, MH JAAKKO SALMINEN Metsäkoneiden ja työmenetelmien kehittämisen ja kokeilun johto ja koordinointi TIEDOTUS- JA KOULUTUS PÄÄLLIKKÖ MH ERKKI HANNINEN Tiedotus- ja koulutustoiminnan sekä toimistopalvelun johto ja ERIKOISTUTKIJAT TUTKIJA TIEDOTUS - JA KOULUTUS HEN KILöT MH MIKKO KAHALA Puunkorjuun. maksuperustetutkimusten koordinointi. työntutkimuksen esimies MMK SIMO KAILA Puuntuottamistöiden ja palkkaja maksuperusteet MMT ESKO MIK KONEN Puunhankinnan. tuottavuus- ja kustannusperusteet. tutkimustekniikka LuK JAAKKO PELTONEN Puunhankinnan suunnittelun, laskentatoimi, laskennan esimies MH OLAVI PENNANEN Puutavaran kaukokuljetuksen ja maksuperusteet TUTKIJAT MH MARKKU HALINEN Puutavaran mittauksen MH JARMO HÄMÄLÄINEN Puuntuottamisen palkkaj a maksuperusteet sekä kokeilutoim inta MH VESA IMPONEN Puunkorjuun ja kuljetuksen kehittämislaskelmat ja suunnittelumal l it 1-IH ANTTI KORPI LAHTI Puunkorjuun ja suunnittelu MH PEKKA-JUHANI KUITTO Uusi korjuutekniikka, metsätähdepuun korjuun MMK RISTO LILLEBERG Hakkuun ja metsäkuljetuksen palkka- j a maksuperusteet. harvennuspuun korjuun Dl ILKKA NISSI Kokeilutoiminta. korjuuja kuljetuskalusto ja sen MT STURE LAMPEN Tiedotus- ja koulutustoiminta MT LASSE SÄTERI Kuva- ja aineistopalvelu. kokeilutoiminta LuK AIRI ESKEL INEN Laskentatoimi. suunnittelumallit ja niiden MH MARKKU MÄKELÄ Koneellisen puunkorjuun ja maksuperusteet METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS Julkaisut. Metsätehon tiedotukset ja katsaukset esittelevät tutkimustuloksia ja alan muuta tietoa. Oppaat sisältävät käy tännön suunnittelu- ja t yöohjeita. Kuvapalvelu sisältää pääasiassa Metsätehon itse tuottamia elokuvia, diakuvasarjoja, valokuvia ja piirtoheitinkuvia. Kuvapalvelun luettelo on kiinnostuneiden saatavissa. Koulutustilaisuudet ovat rationalisointipäiviä, erikoiskursseja, neuvottelupäiviä ja retkeilyjä. e on tarkoitettu ens1s1ja1- sesti jäsenten johtavassa esimiesasemassa j a erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle. Luennointi. Metsäteho tukee jäsenten ja metsätalouden muiden piirien koulutusta antamalla suunnittelu- ja luennointiapua, järjestämällä tilau skursseja ja toimittamalla a ineistoja. METSÄTEHON ASIANTUNTIJA TOIMIKUNNAT VUONNA 1985 Koulutustoimikunta U. Kantanen A. Hilli K. Knape pj. T. Särkelä M. \-lall Teknillinen toimikunta K. Parviainen pj. E. Alalammi Chr. Backlund K. Mikkonen H. Vuorinen A. Äikäs Toimikunnan kokouksiin kutsutaan me t sähallituksen edustajana Viljo Kaartinen. Metsänhoitotöiden toimikunta Tietojenkäsittelytoimikunta T. Korhonen N. -E. Blitzow T. Kivimaa pj. R. Koskinen R. Nederström P. Rissanen M. Laurila 0. Patrikainen pj. M. Pohjalainen Chr. Strandvall

5 MITSiTIHO Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n me tsä työntutkimusosasto PL 194 (Fabianinkatu 9 B), HELSINKI 13 Puhelin (90) VUONNA ILMESTYNEET JULKAISUT Metsätehon tiedotus 383 Energiapuun korjuu teollisuuspuun korj uun yhteydessä 384 Puutavaran ajo traktorilla välivarast osta. Esko Mikkonen 385 Kantopuun korjuu kivennäismailla. Pekka-Juhani Kuitto 386 Osapuunakorjuu eteläsuomalaisissa harvennusmet säolosuhteissa. NSR- projekti. Mikko Kahala 387 Kaluston kehittymisen vaikutus puutavara- autojen ajankäyttöön. Olavi Pennanen 388 Kasvatushakkuiden korjuujälki. Risto Lilleberg 389 Osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan kustannuskilpailukyky. Yritysmallitarkastelu. Airi Eskelinen & Rainer Häggblom & Jaakko Peltonen 390 Pystymittauksen ajanmenekki. Harkku Halinen 391 Puutavaran metsäkuljetus maataloustraktorilla. Esko Mikkonen Metsätehon katsaus l/ 2/ Ajankohtaista. Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 3/ Kaukokuljetuksen vaihtoehtolaskentasysteemi. Airi Eskelinen 3/ Ca.tc.ui.a;t.i..on Stj6.tem 6oJt AU:eJtna;t.i..vu in L ong-v~t".a. nc.e T..imb ejt TJUtyt~:, po!t.t. BIJ Ai!U E6 kel.inen 4/ Lokomo-kartiokaatolaite. Markku Mäkelä 5/ 6/ Metsäkuljetus kuormainprosessorilla suoritetun hakkuun jälkeen. Risto Lilleberg Kaivurilla suoritetun mätästyksen ajankäyttöjakauma, tuotostaso ja työvaikeustekij ä t. Jarmo Hämäläinen 7/ Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 8/ 9/ Hakkuutähdehakkurit ja - murskaimet : Algol HEM WEA, Lokomo MS 9, TT 910 R ja Morgårdshammar SK Pekka- Juhani Kuitto & G. A. Serlachius Oy :n istutuskone. Simo Kaila 10/ Farmi Trac -telamaasturi. KÄÄNNÄ

6 11/ Ponsse Sl5 -kuormatraktori. 12/ Volvo BM- Valmet 935 -kuormainharvesteri. Markku Mäkelä 13/ Norcar HTP-480 -kuormatraktori. 14/ Puutavara- ja hakeautot talvella. Olavi Pennanen 15/ Erilliskuormaaja puutavaran kuormauksessa rautatievaunuun. Olavi Pennanen & 16/ Tapio-harvesteri. Markku Mäkelä 17/ Bruks loolct -hakkuri. 18/ Ajankohtaista. Koonnut Sture Lampen 19/ Maataloustraktorin kannattavuuden edellytykset metsäajossa. Esko Mikkonen 20/ Hultdin GLC-KT -kaatokourasaha. Metsätehon opas Me tsänviljelyn suunnittelu ja toteutus. Kolmas, korjattu painos. Sahapuurunkojen apteeraus. Kahdeksas, korjattu painos. Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna. Jaakko Peltonen Metsäkoneiden käyttö- ja olosuhdetilasto. Pekka Klemola & Markku Mäkelä Puun pituuden vaikutus pieniläpimittaisen kokopuun siirtelykaadon ajanmenekkiin. Mikko Kahala Puunkorjuukustannusten vertailu. Jaakko Peltonen & Yrjö Pohjola Suomalaisen uittovaltuuskunnan matka Neuvostoliittoon Ilkka Purhonen Hakkuutähteiden välivarastointi. Pekka-J uhani Kuitto Sisäistä koulutusta ja tiedotusta Ruotsissa. Raportti opintomatkasta Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamp en Ensiharvennuksesta korjattavan osapuun autokuljetus. Olavi Pennanen Puutavara- ja hakeautot talvella. Olavi Pennanen Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna. Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen IUFROn ja COFEn kokous sekä metsäretkeilyt USA:ssa ja Kanadassa Esko Mikkonen Ojitusalueiden puunkorjuun. Työryhmä: Christer Backlund & Tore Högnäs & Risto Lilleberg & Soini Silander Laatumaksutavan vaatiman mittaustyön ajanmenekki ja kustannukset. Markku Halinell Rapport om arbetsmötet angående NSR-projektet "Automatisering och fjärrstyrning av skogsmaskiner" i Uleåborg

7 leimauksen yhteydessä tai erillisenä toimena suoritettuna. Pystymittauksen yhteydessä ei tule ylimääräistä matkaa leimikolle, otantaa ei tarvitse suunnitella eikä koepuita mitata erikseen. Tuloksetkin voidaan laskea samalla, kun lasketaan pystymittaustuloksia. Puunkorjuun suunnittelusysteemi päivitettiin vuoden sopimus- ja kustannustason mukaiseksi, myös yrityskohtaisesti suunnittelusysteemin käyttäjille. Tärkeimpien puunkorjuuketjujen kustannusvertailut vuoden hintojen ja kustannusten mukaan julkaistiin Metsätehon monisteena Kaikissa mittausvaihtoehdoissa ongelmana ovat vähän mäntytukkeja sisältävät leimikot. Niissä laadunmäärityksen kustannukset ovat koepuiden suuren määrän takia suuret (Metsätehon moniste ). Kaukokuljetusmuotojen laskentasysteemin avulla vertaillaan auto- ja rautatiekulj etuksen sekä uiton keskinäistä edullisuutta. Systeemi antaa todellisten kuljetusmatkojen perusteella laskettuja kustannustietoja kuljetuksen suunnitteluun. Lisäksi kustannuksia voidaan vertailla kuljetusalueittain ja varastoittain. Systeemi on liitettävissä yrityksen puunhankinnan suunnittelujärjestelmiin (Metsätehon katsaus 3/). Pystymittauskustannukset olivat palkkausalueella 4 vuoden kust-:pnusten mukaan keskimäärin noin 4,60 mk/m ; avoha~uu leimikoissa ne olivat noin 3, 60 flk/m ja muissa leimikoissa noin 6, 25 mk/m Palkkojen ja kilometrikorvausten lisäksi kustannuksia aiheuttavat laskenta, tarkastusmittaus ja ty~välineet, yhteensä keskimäärin 0,50 mk/m. Pystymittauskustannuksiin sisältyvät myös leimikon suunnittelu- ja leimauskustannukset. Aiempaan Me tsätehon tutkimukseen verrattuna pystymittauksen keskimääräinen ajanmenekki on pienentynyt. Yhtenä syynä siihen on se, että kolmen ja neljän hengen ryhmien osuus on pienentynyt ja vastaavasti kahden hengen ryhmien osuus sekä puiden luku ja ylösotto yhden henkilön suorittamana lisääntynyt. Myös koepuiden maara on pienentynyt ja pienten puiden yläläpimitan mittauksesta on luovuttu (Metsätehon tiedotus 390). Tilastot Seuraavat tilastot kerättiin ja julkaistiin: Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden myyntitilasto 1.1. PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna (Metsätehon moniste 15.3.) Metsäkoneiden käyttö- ja olosuhdetilasto (Metsätehon moniste ) Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna (Metsätehon moniste 14.9.) Puutavara- ja hakeautot talvella (Metsätehon katsaus 14/ ja laajemmin Metsätehon moniste ). Suunnittelu Koneiden ja laitteiden testaukset Tutkijaresurssit 20 % 13 % Metsätehon kehittämän laskentamallin avulla Voidaan ratkaista, mikä on valmistettaville tuotteille yritystaloudellisesti edullisin raaka-ainepohja. Mallin avu l la tehdy t y rityskohtai s et selvitykset ov at toistai s eks i keskittyneet sulfaattisellutehtaiden puunhankinnan kehittämiseen. Mallin puunhankintavaihtoina ovat metsähakkeena-, osapuuna- ja tavaralajeinahankinta. Mets ä hake- j a osapuumene telmien käytt öönotto vaatii n ä iden puuraaka-aineide n k ä sitt elyyn sove l tuvia puun vastaanotto- ja esikäsi ttelylaitoksia ja yleensä sitä, että kiinteitä jätteitä käytt ävä polttolaitos on osa jalostuslaitosta. Laskelmat ovat oso ittaneet, että tietyiss ä olosuhteissa siirtymisellä osapuuna tai metsähakkeena hankinta an v o idaan parantaa yrityksen tu los t a (Me t sä t e h on tiedotus 389 ). Seuraavat koneet ja laitteet testattiin ja tulokset julkaistiin Metsätehon katsauksissa: Istutus G. A. Serlachius Oy:n istutuskone, 9 / Haketus ja murskaus Algol HEM WEA - hakkuri, 8 / TT 910 R -hakkuri, - 11 Lokomo MS 9 -energiapuumurskain, - 11 Morgårdshammar SK murskain, - 11 Bruks 1001 CT -hakkuri, 17/1 984 Puutavaran hakkuu Lokomo-kartiokaatolaite, 4/ Volvo BM - Valmet 935 -kuorma inharvesteri, 12 / Tapio-harvesteri, 16/ Hultdin GLC-KT -kaa t ok oura saha, 20/

8 Opas "Metsänvilj elyn suunnittelu ja toteutus" uusittiin. Elokuva "Metsäkonekatsaus " sekä diakuvasarjat "Metsänuudistamisen menetelmät Suomessa" ja "Harvennusmetsien puunkorjuu" valmistuivat. Diakuvasarjat "Metsänviljely I ja II" sekä "Päätehakkuiden puunkorjuu" uudistettiin ja täydennettiin. Ammattilehdille toimitettiin 28 lehtiartikkelia ja sanomalehdille 3 kiertoartikkelia. Lisäksi lehdille toimitettiin alaa koskevia muita aineistoja. Kuva 3. Metsäteho testaa myö s pieniä koneita. Farmi Trac - telamaastu ri ~1et säku Metsäteho järjesti vuonna 11 koulutustilaisuutta. Yhteensä niissä oli 410 osanottajaa, joista 91 % oli jäsenyritysten toimihenkilöitä. KONSULTOINTI JA YHTEISTOIMINTA Lj etus Farmi Trac -telamaasturi, 10/ Ponsse S15 -kuormatraktori, 11/ Norcar HTP-480 -kuormatraktori, 13/ Muut tutkimukset Yhteispohjoismaisessa, metsäkoneiden automatisointia koskevassa projektissa on todettu, että luotettavista mittausantureista on puutetta. Antureiden kehittämiseksi VTT:n Oulun elektroniikkalaboratorio on projetissa mukana. Eräitä anturisovelluksia esitellään Metsätehon ruotsinkielisessä monisteessa ). Jäsenille laadittiin yrityskohtaisia ja paikallisluonteisia laskelmia ja selvityksiä sekä annettiin apua niiden omissa tutkimuksissa. Koneiden valmistajille annettiin tietoja koneiden suunnitteluun, raken tamiseen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Maksujen ja taksojen laatijoille ja jäsenille tehtiin maksu- ja taksaperusteita koskevia laskelmia. Metsäteho oli mukana useissa sekä kotimaisten että ulkomaisten metsäteknologisia tutkimuksia harjoittavien laitosten välisissä elimissä ja yhteistyöryhmissä. JÄSENET JA TOIMINTARESURSSIT TIEDOTUS JA KOULUTUS Vuoden aikana Metsäteho julkaisi 9 tiedotusta ja 20 katsausta, joista yksi myös englanninkielisenä. Yksi vuoden katsaus julkaistiin nyt myös ruotsinkielisenä. Tutkimusselostei ta julkaistiin 14, joista yksi oli ruotsinkielinen. Vuonna vastaavat määrät olivat 6, 21 ja 13. Metsäteho Review Metsätehon Jasen1na vuonna oli 33 (vuonna 35) Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto r y :hyn kuuluvaa metsäteollisuus- ja puunhankintayritystä. Toiminta rahoitettiin pääosin jäseniltä perityillä maksuilla. Toim±henkilöitä oli vuoden päättyessä teensä 35 (vuonna 36). yh- 3/1985 METSÄTEHO ACTIVITIES IN METSÄTEHO ISSN SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSUmO AY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO PL 194 (Fabianinkatu 9 B) HELSI Kl 13 Puhelin (90) HELSI PAINOVALMISTE

AJAN KOHT AIST A ****************************************** ******************************************

AJAN KOHT AIST A ****************************************** ****************************************** 16/1978 AJAN KOHT AIST A Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Tutkimus ja kokeilu Tulevan vuoden ohjelmassa tutkimus- ja kokeilutoiminnan henkilöresurssit jakautuvat seuraavasti. % Puuntuottaminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. MELA El 1/1986. Puun ~uo~~am~en alueella resursseja kohdistetaan metsämaan muokkauksen ' ja taimikon

AJANKOHTAISTA. MELA El 1/1986. Puun ~uo~~am~en alueella resursseja kohdistetaan metsämaan muokkauksen ' ja taimikon MELA El 1/1986 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1986 Aarne Elovainio Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 1986 vahvistettiin Suomen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Esko Mikkonen 18/1986. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm KESKITETYN PUUNKÄSITTELYN KEHITYSNÄKYMIÄ YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA

AJANKOHTAISTA. Esko Mikkonen 18/1986. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm KESKITETYN PUUNKÄSITTELYN KEHITYSNÄKYMIÄ YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA 18/1986 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm KESKITETYN PUUNKÄSITTELYN KEHITYSNÄKYMIÄ YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA 3. Puun hyväksikäyttö on parempaa, koska mm. apteeraus ja katkoota ovat

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

* * * * * * Puun ~uo~xam~e..n aiheista mainittakoon aiemman tiedon vanhenemisen takia käynnistettävä

* * * * * * Puun ~uo~xam~e..n aiheista mainittakoon aiemman tiedon vanhenemisen takia käynnistettävä 1/ 1984 AJAN KOHT AIST A Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampån METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1984 Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 1984 hyväksyttiin Suomen Metsäteollisuuden Keskuslii

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 .

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 . IDSATIHO Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281.SELOSTE 10/1973? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A RUOTSIIN 1 9 7 3-0 5-1 5 1 7 0 P I N T 0 ll A T K A M a t k a k e r t o m u s Opintomatka

Lisätiedot

a saus AJANKOHTAISTA Puun tuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Koonnut Markku Rauhalahti Valmistuneet tutkimukset

a saus AJANKOHTAISTA Puun tuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Koonnut Markku Rauhalahti Valmistuneet tutkimukset MITSATIHON a saus 7/1980 AJANKOHTAISTA Koonnut Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 Yleistä Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut viime vuos~na

Lisätiedot

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su Viimeinen Seloste-sarjan julkai su = 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN JA KOIVUKUITUPUUN METSÄKULJETUS Mikko Kaha1a MITSATIHD Opastinsilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN

Lisätiedot

a saus t-v... * AJANKOHTAISTA 2/1 982 METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1981 Puuntuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen

a saus t-v... * AJANKOHTAISTA 2/1 982 METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1981 Puuntuottaminen Korjuu ja kaukokuljetus Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen MITSATIHDN a saus 2/1 982 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1981 Yleistä Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman

Lisätiedot

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen, Metsäteho Oy Juha Laitila & Paula Jylhä, Metsäntutkimuslaitos 12.2.27, Helsinki/Joensuu/Kannus Kalle Kärhä, Sirkka

Lisätiedot

5.11.2009. www.metsateho.fi. 5.11.2009 Kalle Kärhä: Integroituna vai ilman? 5.11.2009 2

5.11.2009. www.metsateho.fi. 5.11.2009 Kalle Kärhä: Integroituna vai ilman? 5.11.2009 2 Integroituna vai ilman? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätieteen päivä 2009 Näkökulmia puunkorjuun kehitykseen ja kehittämiseen 4.11.2009, Tieteiden talo, Helsinki Tuotantoketjuja tehostettava pieniläpimittaisen,

Lisätiedot

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla?

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Koneyrittäjien Energiapäivät 4.2.2011, Sokos Hotel Ilves, Tampere Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 1/1976 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti on vaunistunut toimintasuunnitelma vuosiksi 1976-81. Sen mukaan l~ hivuosien toiminnan p~ino kohdistetaan korjuun, kaukokuljetuksen ja puuntuottamisen t~iden

Lisätiedot

Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä

Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä Juha Laitila, Pentti Niemistö & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos 28.1.2014 Hieskoivuvarat* VMI:n mukaan Suomen metsissä

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

tehtävän varsin laajaksi. Metsänhoitotöiden

tehtävän varsin laajaksi. Metsänhoitotöiden 2/1972 ) KATSAUS TOIMINTAAN Metsätehon låatiman kehitysennusteen mukaan Suomessa tapahtuu 1970-luvulla puutavaran korjuussa voimakasta koneellistumista. Metsätehon toiminnan painopiste onkin suuntautunut

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA

KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA Puunhankinta ja logistiikka - Teknologian kehitysnäkymät Lapin bioenergiaseminaari Rovaniemi 14.2.2008 ja Tornio 15.2.2008 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Korjuukohteet

Lisätiedot

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala METSATEHO... ' 1 ~ ~.. ~ ' 1.. : 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE e Teppo Oijala Jari Terävä Metsätehossa on valmistunut metsäkoneiden ajanmenekkitutkimuksiin sekä PMP- ja VMI

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät 2.-3.2.2017 Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 2.2.2017 Sisältö Terminaalit ja kuljetus Korjuu- ja työmallit Kannot 2 Energiapuun kuljetuskalusto ja menopaluukuljetukset

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

tsaus DSiTEHON AJANKOHTAISTA METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 Markku Rauhalahti Suhdannepidätysprojektit 5/1978

tsaus DSiTEHON AJANKOHTAISTA METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 Markku Rauhalahti Suhdannepidätysprojektit 5/1978 DSiTEHON tsaus 5/1978 AJANKOHTAISTA Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 Ohjelma pohjautui Metsätehon toimintasuunnitelmaan 1976-1981. Kertomusvuoden aikana toimintasuunnitelma tarkistettiin

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

METSÄKONEENKULJETTAJA. Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita.

METSÄKONEENKULJETTAJA. Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita. METSÄKONEENKULJETTAJA Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita. Metsäkoneita ovat mm. 1. harvesterit (kaato-, karsimis- ja

Lisätiedot

Ensiharvennusten korjuuolot vuosina 2000 2005

Ensiharvennusten korjuuolot vuosina 2000 2005 Ensiharvennusten korjuuolot vuosina 2 25 25 Kalle KärhK rhä,, Metsäteho teho Oy Kalle Kärhä 1 Ensiharvennustavoite jäänyt saavuttamatta 2-luvulla ensiharvennuksia on tehty vuosittain 17 19 ha I VII. Asetettu

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

a saus PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti 12/1989 JOHDANTO

a saus PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti 12/1989 JOHDANTO MITSATIHON a saus 1/1 PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti Puunhankinnan resurssien suunnittelussa varsinkin puutavaran autokuljetuksen mitoitus on usein laskettu suurpiirteisesti;

Lisätiedot

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Energiapuukauppa Energiapuukauppa Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Hinnoittelutapa vaihtelee, käytössä mm. /t, /m 3, /ainespuu-m

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puunkorjuu talvella. Antti Asikainen Metla, Joensuu. Talvitutkimuspäivät 26.11.2009 Koli. www.metla.fi. Finnish Forest Research Institute

Puunkorjuu talvella. Antti Asikainen Metla, Joensuu. Talvitutkimuspäivät 26.11.2009 Koli. www.metla.fi. Finnish Forest Research Institute Puunkorjuu talvella Antti Asikainen Metla, Joensuu Talvitutkimuspäivät 26.11.2009 Koli Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Metsähakkeen ja teollisuuspuun korjuuketjut Metsähake teollisuuspuu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Koonnut Sture Lampen 3/1991 METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA Puun tuottaminen. Puun korjuu

AJANKOHTAISTA. Koonnut Sture Lampen 3/1991 METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA Puun tuottaminen. Puun korjuu 3/1991 AJANKOHTAISTA Koonnut Sture Lampen METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1990 Metsätehonvuoden 1990 toimintaohjelmassa oli kaikkiaan 28 tutkimusaihetta, joista osa oli laajoja ja koostui

Lisätiedot

t Opastinsilta 8 B t

t Opastinsilta 8 B t . {(J 1/1975 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti Katsauksessa esitellään Mets~tehon vuoden 1975 toimintaohjezma. Lis~ksi on mukana uutisia ja mm. henki~kuntamme esittely. Tut~imus- ja kokeilutoiminnassa

Lisätiedot

Metsäalan työvoimatarve Savotta Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy

Metsäalan työvoimatarve Savotta Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy Metsäalan työvoimatarve Savotta 2025 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy Tausta ja tavoite Tämän työn tavoitteena on tuottaa tietoa metsäalan ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden työvoimatarpeesta

Lisätiedot

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

Yhdistelmäkoneen ja yksioteharvesteriketjun. ensiharvennuksilla

Yhdistelmäkoneen ja yksioteharvesteriketjun. ensiharvennuksilla Konsortiohanke Yhdistelmäkoneen ja yksioteharvesteriketjun korjuujälki ensiharvennuksilla Risto Lilleberg Pasi Korteniemi Metsätehon raportti 41 28.1.1998 kor- Yhdistelmäkoneen ja yksioteharvesteriketjun

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

MONTA-YHTEISTUTKIMUS

MONTA-YHTEISTUTKIMUS MONTA-YHTEISTUTKIMUS Talousmetsän uudistamisen taloudelliset ja ekologiset vaikutukset Markus Monta-kokeiden Strandström perusteella Metsäteho iltapäiväseminaari 26.9.2007 Markus Strandström Metsäteho

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo Energiapuun mittaus Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo 1 Esityksen sisältö 1. Käytössä olevia energiapuun mittaustapoja 2. Puutavaranmittauslaki Mittaustarkkuus Mittaustoimitus Erimielisyydet

Lisätiedot

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973 MITSÄTIHDN a saus 4/1973 VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ Valmet 870 CN on kaksiakselinen, 4- pyöräinen kuormatraktori, jonka kaikki pyörät ovat vetäviä. Konetta valmistaa Valmet Oy :n Lentokonetehdas.

Lisätiedot

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Vesa Berg, Harri Kilpeläinen & Jukka Malinen Metsäntutkimuslaitos Joensuun yksikkö Männyn hankinta ja käyttö puutuotealalla Kehityshankkeen tiedonsiirtoseminaari Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Metsäenergiaa tarvitaan

Metsäenergiaa tarvitaan Metsäenergiaa tarvitaan Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian osuuden energiantuotannosta 38 % vuoteen 2020 mennessä Vuotuista energiapuunkäyttöä tulee lisätä nykyisestä kuudesta miljoonasta

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 20/197 5 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti Tässä katsauksessa esittelemme loppuvuoden toimintaohjelmaa, alkuvuonna valmistuneet julkaisut ja tiedotus- ja koulutusaineistot, uutisia ja muuta ajankohtaista.

Lisätiedot

ENERGIAPUUKOHTEEN TUNNISTAMINEN JA OHJAAMINEN MARKKINOILLE

ENERGIAPUUKOHTEEN TUNNISTAMINEN JA OHJAAMINEN MARKKINOILLE ENERGIAPUUKOHTEEN TUNNISTAMINEN JA OHJAAMINEN MARKKINOILLE METSÄ metsänomistajat PROMOOTTORI metsäsuunnittelu ja -neuvonta MARKKINAT polttopuu- ja lämpöyrittäjät metsäpalveluyrittäjät energiayhtiöt metsänhoitoyhdistykset

Lisätiedot

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Männyn laatukasvatus Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Johdanto Suomen metsien luontaiset edellytykset soveltuvat hyvin laatupuun

Lisätiedot

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN Projektiryhmä Jarmo Hämäläinen, Asko Poikela, Kaarlo Rieppo Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteus

Energiapuun mittaus ja kosteus Energiapuun mittaus ja kosteus Metsäenergiafoorumi Joensuu 10.6.2009 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Hankintakaupan historia Hankintahakkuiden nykypäivä Korjuumäärien

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

a saus AJANKOHTAISTA Puun Puun k.ojtj~utkimu~~m tärkeällä sijalla on harvennuspuun korjuuseen liittyvien ongelmien selvittäminen.

a saus AJANKOHTAISTA Puun Puun k.ojtj~utkimu~~m tärkeällä sijalla on harvennuspuun korjuuseen liittyvien ongelmien selvittäminen. METSATEHON a saus /989 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm käytöstä kerätään aineistoa ja käytön laajuudesta korjuu- ja metsänparannustöissä tehdään laskelmia. METSÄTEHON TUTKIMUS- JA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Puun 1/1988. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA Koonnut Sture Lampen

AJANKOHTAISTA. Puun 1/1988. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA Koonnut Sture Lampen /988 AJANKOHTAISTA Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm METSÄTEHON TUTKIMUS- JA KOKEILUTOIMINTA VUONNA 988 Koonnut Sture Lampen Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 988 vahvistettiin Suomen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky

Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky Markus Strandström 1, Veli-Matti Saarinen 2, Heidi Hallongren 2, Jarmo Hämäläinen 1, Asko Poikela 1, Juho Rantala 2 1 Metsäteho Oy & 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 1/2010 Hankkeen tavoitteet Aines- ja energiapuun korjuun integrointi paalausmenetelmällä

Lisätiedot

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Metsätieteen päivä 2012 Sessio 4. Tulevaisuuden puunhankinnan olosuhteet Antti Korpilahti Erikoistutkija, MML, Metsäteho Oy Esityksen kohdat Puutavarakuljetukset

Lisätiedot

Energiapuun hankinta taimikon harvennuksen ja ensiharvennuksen yhteydessä

Energiapuun hankinta taimikon harvennuksen ja ensiharvennuksen yhteydessä Energiapuun hankinta taimikon harvennuksen ja ensiharvennuksen yhteydessä Bioenergian tutkimusohjelmassa saavutettujen tulosten arviointi Tutkimusohjelman johtoryhmän toimeksianto Jarmo Hämäläinen Antti

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa. Tiivistelmä Tammikuu-2005

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa. Tiivistelmä Tammikuu-2005 Työvoiman saatavuus metsätaloudessa Tiivistelmä Tammikuu-25 All rights reserved. No part of this report may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Jaakko Pöyry Consulting.

Lisätiedot

Projekti INFO. Logistiikkaesimerkki biomassalle HIGHBIO-INTERREG POHJOINEN 2008-2011

Projekti INFO. Logistiikkaesimerkki biomassalle HIGHBIO-INTERREG POHJOINEN 2008-2011 HIGHBIO-INTERREG POHJOINEN 2008-2011 Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Projekti INFO 12 Logistiikkaesimerkki biomassalle Biomassan

Lisätiedot

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E BIOENERGIAA METSÄSTÄ 2003-2007 EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti Projekti - INFO 106 Koneellinen raivaus Risutec III hydraulivetoinen raivauslaitteisto, joka myös on asennettu metsätraktorin

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS 10/1976. Korjuumäärien supistaminen ja korjuun rakenteen muuttaminen hidastivat tutkimusohjelman toteuttamista.

TOIMINTAKATSAUS 10/1976. Korjuumäärien supistaminen ja korjuun rakenteen muuttaminen hidastivat tutkimusohjelman toteuttamista. 10/1976 TOIMINTAKATSAUS Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1975 Vuoden 1975 ohjelmaa laadittaessa oli runkona Metsäteholle vuosiksi 1973-80 hyväksytty toimintasuunnitelma. Suunnitelma tarkistettiin

Lisätiedot

Puutavaran kaukokuljetus siirtoautolla

Puutavaran kaukokuljetus siirtoautolla Puutavaran kaukokuljetus siirtoautolla Metsätieteen päivä 29.10.2013 31.10.2013 Petri Vitikainen, Kati Kontinen ja Timo Antero Leinonen Metsätalouden laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu Käsitteet Metsäauto

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö

Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö Tehtävä A: Koneellinen puutavaran valmistus (uudistushakkuu) (John Deere E-sarjan käyttösimulaattori) Tavoitteet Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä

Lisätiedot

Energiapuun korjuu harvennusmetsistä

Energiapuun korjuu harvennusmetsistä Energiapuun korjuu harvennusmetsistä Projektiryhmä Markku Mäkelä Asko Poikela Reima Liikkanen Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014

Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014 Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014 Pienpuun korjuumenetelmät ja tekniset ratkaisut Arto Mutikainen, Työtehoseura Esityksen sisältö Pienpuun korjuumenetelmät

Lisätiedot

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Osakkaiden yhteishanke Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 57 11.6.1998 Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen visio 2020

Puutavaran mittauksen visio 2020 Puutavaran mittauksen visio 2020 Tarkka ja kustannustehokas määrän ja laadun mittaus osana puutavaralogistiikkaa Metsätehon tuloskalvosarja 9/2012 30.8.2012 Timo Melkas, Jarmo Hämäläinen 1 Puuraaka-aineen

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla

23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla Kannattavan metsäenergiayrittämisen teknologiavalinnat ja asiakkuuksien hallinta Antti Asikainen,,p professori Metla, Joensuu 23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Yhdistelmäkone ensiharvennusmetsän puunkorjuussa

Yhdistelmäkone ensiharvennusmetsän puunkorjuussa Yhdistelmäkone ensiharvennusmetsän puunkorjuussa Risto Lilleberg Pasi Korteniemi Metsätehon raportti 26 22.7.1997 Konsortiohanke: Enso Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pinomäki Oy, UPM-Kymmene

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsätieteenpäivä Helsinki 4.11.2009 Juho Rantala METLA Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu - tutkimus- ja kehittämisohjelma

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset ja Hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma. Mikko Korhonen Pohjois-Karjalan metsäkeskus

Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset ja Hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma. Mikko Korhonen Pohjois-Karjalan metsäkeskus Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset ja Hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma Mikko Korhonen Pohjois-Karjalan metsäkeskus Mitä on korjuujälki? Metsikön puuston ja maaperän tila puunkorjuun jälkeen.

Lisätiedot

Kantojen nosto turvemaiden uudistusaloilta

Kantojen nosto turvemaiden uudistusaloilta 1 Kantojen nosto turvemaiden uudistusaloilta avustava tutkija, dosentti Risto Lauhanen Suometsien uudistaminen seminaari, Seinäjoki 3.12.2014 Kestävä metsäenergia hanke Manner-Suomen maaseutuohjelmassa

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa 2000 2005 3,0 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 2,5

Lisätiedot

Energiapuun korjuutuet

Energiapuun korjuutuet Energiapuun korjuutuet Mikko Korhonen, Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjalan alueyksikkö Metsähakkeen tavoitteet ja keinot TAVOITE: Metsähakkeen käyttötavoite energiantuotannossa 25 TWh eli noin 13,5 milj.

Lisätiedot