AJANKOHTAINEN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAINEN KATSAUS"

Transkriptio

1 3/1973 AJANKOHTAINEN KATSAUS Uusi vuosi on tuonut tullessaan uusiutumista Metsätehossa. Metsäteholle on vahvistettu uusi oh,jesäänuj ja hahinto-organisaatiota on muutettu. Oh,jesäännlJssä täsmennettynä Metsätehon toiminta- ajatuksena on sellaisten palvelusten tuottaminen, jotka kehittävät ja tehostavat puuraaka- aineen hankkimista ja tuottamista. Toiminta- ajatustaan Metsäteho toteuttaa tutkimuksin ja kokeiluin sekä Välittämällä tietoa omista ja muiden tutkimuksista ja alan kehityksestä. Metsätehon toimintaa johtaa ja valvoo Suanen MetsäteoHisuuden Keskusliiton valitsema johtokunta. Toimintaa suuntaavana ja neuvoa antavana elimenä on neuvottelukunta, johon jokainen 1-letsätehon jäsen on oikeutettu nimeänri.än edustajansa. Keskusliiton nimenmu.utoksen myötä 1aitokse11111e "sukunimi" on hieman muuttunut. Täyde U i senll. nimi kuuluu Metsäteho, Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n metsätyöntutkimusosasto. Viimeksi kulunut puoli vuotta on ouut tutkimus- ja kokeilutoiminnassa tasaisen tuloksekasta työskentelyä ilman mainittavia kohokohtia. Tiedotus- ja koulutussektoriua neljä toimeenpantua tilaisuutta keräsivät yhteensä noin lbo osanottajaa. Uutena toimihenkilönä Metsätehossa aloitti joulukuussa metsänhoitaja, valtiot. kand. Heikki VesikalZio tehtäväalanaan suunnittelututkimukset. Joulukuussa siirtyi jäsenyrityksen palvelukseen tiedotusmetsänhoitajamne Eero Reinius. llänen tilalleen siirtyy maaliskuussa metsänhoitaja Martti Issakainen Kml. Tapion palveluksesta. TUTKIMUS JA KOKEILU Vuonna 1972 valmistuneet tutkimus- ja kokeilutulokset käyvät selville oheisesta julkaisuluet ~ elosta. Tutkimusselostuksen kirjoitus- tai julkaisuvaiheessa olevista mainittakoon seuraavat. Pohjoismaiset monitoimikoneet, seloste Valmet 870 CN -metsätraktorio pikatestaus Moottorimyyrän pikatestaus Korjaus- ja tuotostilasto BM-Volvo SM 462 -metsätraktorista Metsälentopaikkojen luettelointi Pystymittausleimikoiden korjuutekoiset olosuhteet Pika 50 - korjuuketjut Vaneritukin edullisin pituus korjuun, autokuljetuksen ja jalostuksen kannalta 1

2 Vuoden 1973 merkittävimmät tutkimus- ja kokeilutoiminnan aiheryhmät ovat seuraavat. Puun tuottaminen Muokkauksen ja kylvön menetelmien, laitteiden ja koneiden kartoitus Aurauksen maastotekijät Taimistonhoidon palkkaperusteet Muokkaus- ja istutuslaitteiden testaus Korjuu HAKKUU ja kaatoko Uusien monitoimikoneiden neiden testaus Monitoimikoneiden käyttöalueet ja maksuperusteet L Ä H I K U L J E T U S Uusien metsätraktoreiden ja radio-ohjattujen vinttureiden testaus Lähikuljetuksen kehittämismahdollisuuksien ja maksuperusteiden selvittäminen K 0 R J U U N Y L E I S S E L V I T T E L Y T Harvennusmetsien puunkorjuu alkukuljetus kasvatusmet Järeän puun sissä Kaukokuljetus Puutavaran autoonkuormaus ja autokuljetusvaraston valinta Eri kuljetusmuotojen ja niiden saumakohtien kartoitus Korjuun ja kaukokuljetuksen yhteisselvittely Keveiden metsäautoteiden rakentaminen Rantametsien puunkorjuumenetelmät Kanto- ja hakkuutähdetutkimukset Mittaus Kuitupuun kiintomittaus tehtaalla käyttöönot Kiintomittausmenetelmien toon liittyvät ongelmat Kuivapainomittaus Suunnittelu ja seuranta Puun korjuun ja tuottamisen koneiden yhteiskäyttö Kuljetuksen pitkän tähtäyksen suunnittelu Yleiset tutkimukset Radiopuhelimien käyttö Metsätyön palkkaustavat ja palkkojen sivukustannukset Lannoituksen työ- ja kustannuspanos Korjuun suunnittelun ja valvonnan työja kustannuspanos TIEDOTUS JA KOULUTUS Koulutustilaisuudet Omia koulutustilaisuuksia toimeenpantiin vuoden 1972 jälkipuoliskolla neljä: koulutushenkilöiden päivät, tietojenkäsittelypäivät ja kahdet puunkorjuun suunnittelu- ja kehittämispäivät. Vuoden 1973 koulutusohjelma käsittää 11 omaa tilaisuutta. Ne esitellään tämän katsauksen liitelehdellä. Tilaisuudet on ensisijaisesti tarkoitettu jäsenyritysten metsänhoitajille sekä erikoistehtävissä toimiville metsäteknikoille ja vastaaville. Useimpiin varataan osallistumismahdollisuus myös metsätalouden muiden sektorien ammattimiehille. Asiantuntija-apua toimialan asioissa annetaan sekä jäsenten että muiden asiasta kiinnostuneiden koulutukseen. Julkaisutoiminta Vuonna 1972 ilmestyi 10 Metsätehon tiedotusta ja 20 Metsätehon katsausta. Monisteasuisia tutkimus- j a opintomatkaselostuksia julkaistiin yhdeksän (ks. liitettä). Metsätehon jakeluun otettiin kolme Jasenten laatimaa opasta: JÄÄVARASTO-OH JEITA (Tehdaspuu, 1970), HANKlNTAMYYJÄN PUUNKORJUUN OHJEET (Metsäliitto, 1972) ja TRAKTORIKULJETUKSEN OHJEITA (Yhtyneet Paperitehtaat, 1972 ). Tiedotuksia ja katsauksia ilmestyy vuonna 1973 suunnilleen sama määrä kuin päättyneenä vuonna. Vuoden aikana laaditaan (1 2

3 METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLllTIO RY :N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 1973 Puunkorjuun suunnittelu- ja kehittämispäivät Pohtimolammen matkailukeskus, Rovaniemi Antaa käytännön puunkorjuun suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavaa tutkimus - ja kokemusperäistä tietoa, esitellä käytettävissä olevia suunnittelumenetelmiä sekä edistää tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Ohjelman aihealueet Suunnittelu johtamismenettelynä. Puunkorjuun kehitys ja kehittämistarve. Yksityismetsätalouden yhdentymisratkaisujen vaikutus puunkorjuuseen. Yrityskohtainen puunkorjuun 10-vuotissuunnitelma. Hoitoalueen/piirin puunkorjuun suunnittelu. Korjuumenetelmien valinta uusien tutkimustulosten valossa. Puunkorjuun suunnittelu- ja johtamistehtävissä toimivat metsänhoitajat j a suunnittelun erikoistehtävissä toimivat metsäteknikot. Metsätehon konekurssi 1. jakso jakso Säästöpankkiopisto, Espoo -"- Täydentää koneisiin ja niiden sovellutuksiin liittyvää, käytännössä tarvittavaa perustietoutta. Ohjelman aihealueet Metsäkoneiden perusrakenne. Hydrauliikka, sähkö, automatiikka. Metsätraktorit ja monitoimikoneet. Huolto- ja korjaustoiminta. Kokeilutoiminta. Koulutus. Työturvallisuus ja ergonomia. Koneellistamis- ja korjuutehtävissä toimivat metsänhoitajat j a rnetsäteknikot. Puuntuotannon informaatiopäivät (Vain jäsenille ) Lahden Seurahuone Tar koitus Antaa kokonaiskuva metsänhoitotöiden nykytilanteesta sekä kartoittaa metsänhoitotöiden rationalisoinnin tulevaa kehitystä, kehittämismahdollisuuksia ja tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Jäsenyritysten metsäpäälliköt ja vastaavat. Metsänhoitoteknilliset päivät I Hotelli Ellivuori, Karkku II Rantasipihotelli Tahkovuor i, ilsiä!ii Pohtimolammen matkailukeskus, Rovaniemi Antaa kokonaiskuva metsänhoitotöiq~n ja niiden rationalisoinnin nykytilanteesta, antaa tietoa metsänhoitotöiden tutkimustuloksista, työmenetelmistä, tekniikasta ja kustan.nuksista sekä niiden kehityksest ä. Ohjelman aihealueet Hak.kuumahdollisuudet ja niiden edellyttämät metsänhoitotoimenpiteet. Metsikön kasvatuksen kokonaisketju. Met sänhoitotyömenetelmät, työtekniikka ja kustannukset sekä niiden kehitys. Puun tuottamisen ja kor juun koordinointi. Metsänhoitotöiden koulutus. Jatkuu kääntöp olel la

4 - 2 - Metsänhoitotöiden ja puunkorjuun suunnittelu-, johtamis- ja koulutustehtävissä toimivat metsänhoitajat ja metsäteknikot. Opintomatka Ruotsiin (Vain jäsenille) Keski-Ruotsi Tutustua ruotsalaisten yritysten puunkorjuun suunnitteluun ja toteutukseen hoitoalueen tasolla. Ohjelmassa ovat sekä ihmistyövaltaiset että monitoimikonemenetelmät. Jäsenyritysten puunkorjuun suunnitteluja johtamistehtävissä ensisijaisesti hankinta-alue- ja piiriportaassa toimivat metsänhoitajat. Koulutushenkilöiden päivät (Vain jäsenille) Aika Syyskuu Vuoden 1974 koulutuksen suunnittelu ja koulutussuunnitelmien koordinointi, ul- kopuolisen koulutuksen käytön kartoitus sekä koulutushenkilöiden täydennyskoulutus. Jäsenyritysten metsäosastojen koulutuspäälliköt ja muut koulutustehtäviä hoitavat henkilöt. Puunhankinnan rationalisointipäivät (Vain jäsenille) Aika Marraskuu Antaa puutavaran kuljetusten ja tehdasvastaanoton kehittämisessä tarvittavaa tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa, esitellä näiden toimintojen käytännön ratkaisuja ja edistää puun hankinnan ja jalostuksen keskinäisiä yhteyksiä. Jäsenyritysten puutavaran kuljetusten, tehdasvastaanoton ja puunjalostuksen johtamis- ja kehittämistehtävissä toimivat ammattimiehet. Esitelmätilaisuus a.jankohtai Syysmetsäpäi vien yhteydessä sesta aiheesta. ILJIOITTAUTLMISET koulutustilaisuuksiin majoitustojvomuksineen pyydetään Metsätehoon 3-4 viikkoa ennen tilaisuutta. Jäsenyrityksille ilmoitetaan tilaisuuksista myös erillisillä kirjeillä 5-6 viikkoa aikaisemmin. KUTSlJT osanottajille lähetetään noin 2 viikkoa ennen tilaisuutta. OSALLISTLMISMAKSlJT ilman ylöspitoa ovat mk kurssipäivältä. ~SSIKANSIOT erikseen tilattuina maksavat tilaisuuden muk.aan noin 50 mk. Tilaus pyydetään ennen tilaisuutta.

5 METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY :N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin VUONNA 1972 ILMESTYNEET METSÄTEHON JULKAISUT Metsätehon tiedotus 310 Puutavaran metsäkuljetus kuormatraktorilla. Mikko Kahala 311 Korjuun vuosisuunnitelma. Jaakko Peltonen - Unto Väisänen 312 Tutkimus puutavara-autojen viipymisestä tehtaalla ja pudotuslaiturilla. Seppo Jukkola - Raimo Savolainen 313 Puutavaran käsittelypaikan sijoitus koneellisissa korjuuketjuissa. Aarne Elovainio - Unto Väisänen 314 Puunkorjuun kehitysennuste luvulle. Mikko Rysä - Raimo Savolainen Unto Väisänen 315 Laahusjuonto metsä- ja maataloustraktorilla. Mikko Kahala 316 Maataloustraktorisovitteisen vintturin käyttö tukkien kasauksessa harvennusmetsäolosuhteissa. Aarne Elovainio 317 Karsintajälki koneellisen karsinnan yhteydessä. Arno Tuovinen 318 Tutkimuksia Wärtsilä-teleskooppipuomikuormaimesta. Antero Koskinen 319 Puunkorjuun tuottavuus ihmistyövaltaisissa kor juumenetelmissä metsäteollisuuden ja metsähallituksen työmailla vuonna Mikko Rysä - Raimo Savolainen Metsätehon katsaus 1/1972 Kockum KS-875 -metsätraktori. Björn Finne - Raimo Keränen - Markku Vähänikkilä 2/1972 Katsaus toimintaan. Markku Rauhalahti 3/1972 Ponsse-metsätraktor i. Seppo Jukkola - Antero Koskinen - Lasse Säteri 4/1972 Pika 75 -harvesteri. Antero Koskinen - Jaakko Salminen 5/1972 6/1972 7/1972 Korjaus- ja tuotostilastoja Valtra Jehu -metsätraktorista. Korjaus- ja tuotostilastoja MF- Kärppä-metsätraktorista. Valmet 870 CK -metsätraktori. Antero Koskinen - Sture Lampen Lasse Säteri Lasse Säteri 8/1972 Rottne Blondin metsätraktori. Seppo Jukkola - Antero Koskinen Lasse Säteri 9/1972 Harvennusmetsien puunkorjuumenetelmät ja niiden valintaan vaikuttavat tekijät. Aarne Elovainio - Juhani Tenhola 10/1972 Puunkor juun kehitysennuste 1970-luvulle. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 314. Mikko Rysä - Raimo Savolainen - Unto Väisänen 11/1972 Puutavara-autot talvella Raimo Savolainen 12/1972 Korjaus- ja tuotostilastoja Pika 50 -monitoimikoneesta III. Lasse Säteri 13/1972 Korjaus- ja tuotostilastoja Valmet 870 CK -metsätraktorista. Lasse Säteri 14/1972 TTS- metsä-äes 35. Eero E. Heino - Martti Salakari 15/1972 Katsaus toimintaan. Markku Rauhalahti 16/1972 Puunkorjuutekniikkaa Neuvostoliitossa. Aulis E. Hakkarainen 17/1972 Puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1971/72. Raimo Savolainen 18/1972 Metsäkoneiden öljy ja luonto. Antero Koskinen 19/1972 Vertaileva tutkimus vesurin ja raivaussahan käytöstä taimiston harvennuksessa. Eero E. Heino 20/1972 Metsänhoitotyömenetelmät metsäteollisuuden ja metsähallituksen metsissä vuonna Eer o E. Heino - Martti Tynkkynen KÄÄN IÄ

6 - 2 - Monisteasuiset selostukset Metsätehon koulutustarvetiedustelun tulokset. Markku Rauhalahti Tutustuminen puutavaran tehdasmittaukseen Norjassa ja Ruotsissa Matkakertomus. Esko Leinonen Puutavaranippujen purkaminen rautatievaunusta Tukki-Pukilla ja puskutraktorilla. (Tutkimusselostus) Seppo Jukkola Matkaker Metsätehon metsänhoitotöiden toimikunnan r etkeily Ruotsiin tomus. Eero E. Heino Metsätehon järjestämä opintomatka Siperiaan Matkakertomus. Aulis E. Hakkarainen Tutkimus TTS-metsä-äes 35 : een kytkettyjen Enso-istutuskuoppapyörien käytöstä paakkutaimien istutuksessa. Martti Tynkkynen TTS-kaatolaite. Kokeiluseloste. Antero Koskinen TTS- monitoimikone. Kokeiluseloste. Antero Koskinen Likipituisen, noin 3 m leppärangan hakkuun palkkaperusteet. Tutkimusseloste. Mikko Kahala

7 lisäksi Metsätehon opas PUl!rAVARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN. Yhteistyöss ä muiden kanssa pyritään aikaansaamaan opaslehtinen öljyn käsittelystä sekä opas metsänviljelyn tekniikasta. Metsätehon tiedotukset, katsaukset, oppaat sekä monisteasuiset selosteet ovat tilattavissa Metsätehosta. Kuvapalvelu Vuonna 1972 tehtiin tai hankittiin seitsemän uutta elokuvaa. Loppuvuodesta tulivat seuraavat. n:o 105 FOREST INDUSTRY IN FINLAND. 16 mm:n englanninkielinen värielokuva. Pituus n. 17 min n:o 106 METSÄKONEKATSAUS Super 8 mm:n värielokuva. Pituus n. 15 min n:o 107 KONEELLISIA KORJUUKETJUJA. 16 mm:n värielokuva. Pituus n. 18 min Tänä vuonna tehdään elokuvat kiintomittauksesta, puunkorjuun kehityksestä, metsätraktorikuljetuksesta ja istutuksesta sekä korjuu- ja viljelykonekatsaukset. Kuvapalveluun liitettiin vi:une vuonna kolme puun tuottamista koskevaa diakuvasar jaa sekä kuvasarja kuitupuun kiintomittauksesta. Alkaneena vuonna valmistetaan diakuvasarjoja varastoluokituksesta, puun korjuun ja tuottamisen koneista ja istutustekniikasta. Elokuvista ja diakuvasarjoista on saatavissa erillinen luettelo. Vuokra on 16 mm:n elokuvista yleensä 30 mk ja 8 mm:n elokuvista 10 mk esityskerralta. Diakuvasar j oja myydään kopiokustannushintaan tai vuokrataan 5-10 mk:n kertahinnalla. Ruotsin- ja englanninkielistä aineistoa Ulkomaisia yhteyksiä ja vierailijoita varten on valmistettu seuraavat aineistot, jotka ovat asiasta kiinnostuneiden tilattavissa. DRIVNINGSME'TODER OCH DRIVNINGSTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN AVVERKNINGSÅR 1971/72. Metsätehon katsaus 17/1972 ruotsiksi. Moniste. Hinta 0,50 mk. HARVESTING AND LONG-DISTANCE TRANSPORT IN FINLAND. Metsätehon katsauksen 17/ 1972 pääkohdat täydennettyinä eräillä kaukokuljetusta ja korjuun ja kuljetuksen kehitystä koskevilla tiedoilla. Offsetmoniste. Hinta l mk. IDEAKILPAILUN TULOKSET Vuoden 1972 keväällä julistettuun ideakilpai luun puunkorjuun ja kuljetuksen kone iden, laitteiden ja menetelmien kehittämiseksi saatiin yhteensä 34 ehdotusta 24 eri henkilöltä. Kilpailulautakuntana toiminut Metsätehon teknillinen toimikunta on päättänyt jakaa kolme palkintoa ja yhden tunnustuspalkinnon sekä antaa yhden tunnustusmaininnan. I PALKINTO 3000 mk: PITOPUUMENETELMÄLLÄ. vaniemi PUUTAVARAN KORJUU Erkki Ehtonen, Ro- II PALKINTO 1500 mk: KIPATTAVA KEHIKKO SIIRRETTÄVÄÄN NIPUTUSLAITURIIN. Pentti Lampinen, Mikkeli ja Eino Siiskonen, Puumala III PALKINTO 500 mk: KOINEN LATVAKAULAIN. Valkeakoski LOISTEVÄRIASTEIKAarno Vuoksenmaa, TUNNUSTUSPALKINTO 300 mk: KIRVESKARSINTALAITTEELLA VARUSTETTU MONITOIMIKONE. Esko T. Helin, Koskenranta TUNNUSTUSMAININTA: RUNKOJEN KÄÄNTÄMINEN PYSTYASENTOISINA HARVENNUSHAKKUUSSA AJOURAN SUUNTAISIKSI. Väinö Koivisto, Valkeakoski Voittajaehdotukset esitellään tarkemmin lähiaikoina ilmestyvässä Metsätehon katsauksessa. Onnittelemme palkinnon saajia ja kiitämme kaikkia osallistujia. Tänä keväänä julistetaan uusi kilpailu aihealueena metsänhoitotöiden koneet, laitteet ja menetelmät. Syksyllä uusitaan korjuun ja kuljetuksen ideakilpailu. Metsäkoneiden öljy ja luonto Lisääntyvä öljyn käyttö metsätaloudessa lisää vesistöjen ja pohjavesien saastumisvaaraa. Lisätäkseen tietämystä öljyn ja jäteöljyn käsittelystä sekä huolimattomuudesta johtuvista öljyvahingoista Metsäteho on laatinut asiasta katsauksen (Metsätehon katsaus 18/1972). Metsäosastot ovat tehneet yrityskohtaisia äljyn käsittelyä koskevia opaslehtisiä ja antaneet ohjeita koneiden käyttäjille. Metsäteholla on yhteistyössä metsäkone'den myyjien ja Metsäkoneurakoitsijain Liitto ry:n kanssa tekeillä laajalevikkinen opaslehtinen metsäkoneiden öljyjen käsittelystä. 3

8 HELSI KI 1973 PAI OVALMISTE HALLINTOELIMET JA TOIMI KUNNAT VUONNA 1973 Johtokunta Olli Sarantola Hannu Saarinen Jaakko Kahiluoto Olavi Linnamies Neuvottelukunta Olavi Linnamies A.J. Ronkanen Koulutustoimikunta pj. vpj. pj. vpj. Markku Rauhalahti pj. Matti Ahonen Jaakko Punkari Metsänhoitotöiden toimikunta Nils-Eric Biltzow pj. Leo Häggman Väinö Koivisto Risto Nederström Teknillinen toimikunta Aulis E. Hakkarainen pj. Turkka Jämsen Juhani Järvinen Leo Karvonen Niilo Lotila Väinö Niku Olli Pesoni us Reino Valkama Antti Renko Hannu Vainio Matti Oksanen Tauno Turunen Eero E. Heino Reijo Kivivasara Yrjö Schildt Unto Silvennoinen Tietojenkäsittelytoimikunta Unto Väisänen Eer o Heliö Jouko Kallio Kaj Karlsson pj. HENKILÖKUNTA Toimitusjohtaja Tutkimuspäällikkö Teknill. päällikkö Tiedotus- ja koulutuspäällikkö Tutkijat: Aarne Elovainio Eero E. Heino Seppo Jukkola Mikko Kahala Antero Koskinen Esko Leinonen Metsäteknikko Tutkimusapulaiset: Erkki Kauppila Jaakko Laak.kio ( asti) Laskuapulaiset: Ritva Kouki Tauno Laajalahti Martti Leuto Toimistonhoitaja Toimistoapulaiset: Anita Blomqvist Riitta Leustu Lähetti Kas sanhoi taj a Aulis Laasonen Kari Taskinen Alpo Vakkala Jouko Örn Aulis E. Hakkarainen Unto Väisänen Jaakko Salminen Markku Rauhalahti Jaakko Peltonen Raimo Savolainen Arno Tuovinen Martti Tynkkynen Heikki Vesikallio Lasse Säteri Yrjö Pohjola Kari Uusi-Pantti Airi Ni eminen Kaarina Pekkola Tytti Paananen Tuula Rauhala Annikki Åberg Ilta Toivanen Marja-'l'erttu Miettinen (l Markku Rauhalahti (l Metsäteho Review 3/1973 ACTIVITIES REPORT Highlights of the activities of the Institute during the preceding and year. the current METSÄTEHO SUOMEN METSJ\TEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY METSATYO UT 1 USOSASTO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin - 281

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON T Ä R K E I M P I Ä K Ä S I T T E L E V I Ä 1 METSÄHALLINNON HA.NKINTATEKNILLISEN TOIMISTON TUTKIMUSSELOSTUKSIA.

KATSAUS METSÄTEHON T Ä R K E I M P I Ä K Ä S I T T E L E V I Ä 1 METSÄHALLINNON HA.NKINTATEKNILLISEN TOIMISTON TUTKIMUSSELOSTUKSIA. METSÄTEHON KATSAUS T Ä R K E I M P I Ä POEJOISMAISSA VUONNA 1 9 6 6 ILMESTYNEITÄ PUUTAVARAN HANKINTAA K Ä S I T T E L E V I Ä JULKAISUJA I S u o m e s s a i 1 m e s t y n e i t ä j u 1 k a i s u j a 1

Lisätiedot

Puunkorjuun koneistuminen kehityspolku

Puunkorjuun koneistuminen kehityspolku KATSAUS 304/2015 Puunkorjuun koneistuminen kehityspolku Erkki Kare Erkki Kare Puunkorjuun koneistuminen kehityspolku Katsaus Tekesin katsaus 304/2015 Helsinki 2015 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 www.ponsse.com 2 Ponsse 2005 PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj kehittää, valmistaa ja markkinoi tavaralajimenetelmän metsäkoneita ja puunkorjuuseen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN JULKAISUTOIMINTA KUKA, MITÄ, KENELLE JA MITEN? Ilta Helkama EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10 / 2003

EDUSKUNNAN JULKAISUTOIMINTA KUKA, MITÄ, KENELLE JA MITEN? Ilta Helkama EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10 / 2003 EDUSKUNNAN JULKAISUTOIMINTA KUKA, MITÄ, KENELLE JA MITEN? Ilta Helkama EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10 / 2003 EDUSKUNNAN JULKAISUTOIMINTA KUKA, MITÄ, KENELLE JA MITEN? Ilta Helkama EDUSKUNNAN KANSLIAN

Lisätiedot

Metsänhoitolaitteet esillä FinnMETKO 2012 -messuilla

Metsänhoitolaitteet esillä FinnMETKO 2012 -messuilla numero 3/2012 Koneellisen metsänhoidon teemanumero Koneistutuksella kohti tehokkaampaa metsänhoitoa Metsänhoitolaitteet esillä FinnMETKO 2012 -messuilla TAIMIUUTISET TAIMIUUTISET 3 2012 Yhteistyössä mukana:

Lisätiedot

2 / 2001, 11.5.2001. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa. Matin jäljiltä on hyvä jatkaa.

2 / 2001, 11.5.2001. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa. Matin jäljiltä on hyvä jatkaa. 2 / 2001, 11.5.2001 Tästä on hyvä jatkaa Lämmin kiitos Matti Leikolalle seuramme kuuden ensimmäisen vuoden tuloksellisesta ja asiantuntevasta puheenjohtajuudesta. Kun Matin hallinnolliset vastuut nyt vähenevät,

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat -

Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat - hami Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat - Hammasteknikko-opisto harrastaa - NTU:n toiminnasta

Lisätiedot

VAKOLA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VUOSIKERTOMUS 1980. 2. korjattu painos 913-46211

VAKOLA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VUOSIKERTOMUS 1980. 2. korjattu painos 913-46211 VAKOLA 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VUOSIKERTOMUS 1980 2. korjattu painos - 1 - YLEISTÄ Vuosi 1980

Lisätiedot

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN Metsähistorian Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2002 kello 12.30 Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa Punkaharjulla. Vuosikokousasiat:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

Päällystealan neuvottelukunta Marraskuu 2005 PANK ry 1 (14) TOIMINTASUUNNITELMA

Päällystealan neuvottelukunta Marraskuu 2005 PANK ry 1 (14) TOIMINTASUUNNITELMA Päällystealan neuvottelukunta Marraskuu 2005 PANK ry 1 (14) TOIMINTASUUNNITELMA 2006 PANK ry 2 (14) 1. PANK RY:N JÄSENET PANK ry:ssä on jäseniä 15, jotka edustavat valtion virastoja ja laitoksia, kuntia,

Lisätiedot

Puuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2001

Puuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2001 2 1 6 V T T S Y M P O S I U M Puuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2001 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 VTT SYMPOSIUM 216 Asiasanat: biomass, bioenergy, biofuels, wood, energy wood,

Lisätiedot

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 ISBN 951-40-1960-1 ISSN 1795-150X Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 Antti Asikainen, Antti Ala-Fossi, Arto Visala ja Päivi Pulkkinen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

METSÄHERROJEN MENN Y T A IK A

METSÄHERROJEN MENN Y T A IK A METSÄHERROJEN MENN Y T A IK A Teollisuuden Metsänhoitajat ry 100 vuotta ESKO PAKKANEN METSÄHERROJEN MENNYT AIKA Teollisuuden Metsänhoitajat ry 100 vuotta METSÄHERROJEN MENNYT AIKA Teollisuuden Metsänhoitajat

Lisätiedot

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2005 klo 11 Tieteiden talossa Helsingissä, Kirkkokatu 6. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 8 1972 jyelsingin KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1975 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2010... 3 TALOUDEN ELPYMINEN KÄYNNISTYI RIPEÄNÄ... 3 ASUNTORAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA... 3 LVI-TALOTEKNIIKAN TASAINEN

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004

TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004 TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 16 ISBN 951-788-372-2 ISSN 1458-7858 TYÖTEHOSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällys Työtehoseuran 81. toimintavuosi.........................

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

Metsänhoidon koneellistaminen

Metsänhoidon koneellistaminen Metsätehon raportti 206 23.6.2009 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Metsänhoidon koneellistaminen Visio ja T&K-ohjelma Markus Strandström Jarmo Hämäläinen Heikki Pajuoja Metsäteho

Lisätiedot

Kähmintää - Tukholman Hammaspäivillä - Terveysmessut -

Kähmintää - Tukholman Hammaspäivillä - Terveysmessut - hammas ieknikko Kähmintää - Tukholman Hammaspäivillä - Terveysmessut - 4 1981 NlOM - Eht-81 tutkimus - Tutkimuksia ja selvityksiä - Valkeuksien kautta voittoon - HurvI - Joulutervehdykset - Verolainsäädännön

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014

Lisätiedot

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Metsätehon raportti 148 19.5.2003 Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko Örn Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko

Lisätiedot