MANNERHEIMINKADUN PERUSPARANNUKSEN SUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANNERHEIMINKADUN PERUSPARANNUKSEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki MANNERHEIMINKADUN PERUSPARANNUKSEN SUUNNITTELU Suunnitelmaselostus

2 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TYÖN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUALUE Työn tavoitteet Suunnittelualueen rajaus ja sijainti LÄHTÖKOHDAT NYKYTILANNE PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Suunnittelun lähtökohdat Katusuunnitelma Mannerheiminkatu osana laajempaa kokonaisuutta Mannerheiminkadun tasaus ja poikkileikkaus Mannerheiminkadun liikenne ja pysäköinti Mannerheiminkadun hulevesiviemäröinti Mannerheiminkadun pinnoitteet Mannerheiminkadun valaistus Mannerheiminkatu välillä Tullikadun risteys Torikadun risteys Vanhatori Mannerheiminkatu välillä Raatihuoneenkadun risteys - Rantakatu KUSTANNUKSET JATKOTOIMENPITEET LÄHTEET LIITTEET... 14

3 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 1 (14) NAANTALIN KAUPUNKI MANNERHEIMINKADUN PERUSPARANNUKSEN SUUNNITTELU 1 JOHDANTO Tehtävänä oli laatia Mannerheiminkadun kunnostuksen katusuunnitelma ja siihen liittyvät ympäristön perusparannustoimenpiteet. Työhön sisältyi lisäksi nykytilan kuvaus ja suunnitelman havainnollistaminen. Suunnittelualueelle on tehty puuston kuntokartoitus joulukuussa Maastomittaukset on suorittanut Naantalin kaupunki lokakuussa Mannerheiminkadun kunnostuksesta on aiemmin, vuonna 2005 laadittu yleissuunnitelma, joka käsitti saman suunnittelualueen kuin tämä katusuunnitelma. Osalla Mannerheiminkatua on tehty arkeologisia kaivauksia. Tämän työvaiheen yhteydessä suunnittelualueen historiaa oli selvitetty jonkin verran. Suunnittelutyön puitteissa pidettiin palaveri Museoviraston edustajien kanssa, jotta varmistuttaisiin valitun suunnittelulinjan sopivuudesta. Naantalin vanhakaupunki on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen kohde ja kadun pintaa tulee käsitellä osana vanhankaupungin muodostamaa kokonaisuutta. Mannerheiminkatu on vanhan kaupungin pääkatu ja merkittävä osa vanhaa kaupunkia. Kadun tasausta on vuosien mittaan korotettu ja eri vuosina tehdyissä kunnossapitotoimenpiteissä ei aina ole otettu alueen arvoa ja merkitystä osana laajempaa kokonaisuutta riittävän hyvin huomioon. Kohde on kaupunkikuvallisesti erittäin tärkeä ja katu on osa valtakunnallisesti merkittävää aluekokoisuutta. Näiden tekijöiden vuoksi Mannerheiminkadun tulevaa kunnostusta ajatellen on päätetty laatia tämä katusuunnitelmatasoinen kunnostussuunnitelma, joka tulee toimimaan myöhemmän rakennussuunnitelman pohjana. Työ tehtiin Naantalin kaupungin toimeksiannosta, jossa tilaajan edustajana toimi suunnitteluinsinööri Mika Hirvi. Työ tehtiin konsulttityönä FCG Oy:ssä, jossa siitä vastasi projektipäällikkö Pasi Pekkala. Työtä valvoneeseen ohjausryhmään kuuluivat Naantalin kaupungilla seuraavat henkilöt: Suunnitteluinsinööri kaupunginarkkitehti Kaupungininsinööri Kaupunginpuutarhuri Naantalin Energia Mika Hirvi Kirsti Junttila Kimmo Suonpää Esa Viertola Ismo Junttila FCG Planeko Oy:ssä projektiin osallistuivat Pasi Pekkalan lisäksi maisema-arkkitehti Taina Tuominen, arkkitehti Ulla Räihä, miljöösuunnittelija Tiina Puska ja maisema-arkkitehti yo Miina Ant-Wuorinen.

4 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 2 (14) 2 TYÖN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUALUE 2.1 Työn tavoitteet Tavoitteena oli laatia alueen historiaa kunnioittava katusuunnitelma, jossa on otettu huomioon kohteen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, osana historiallisesti merkittävää kaupunkirakennetta. Tavoitteena oli lisäksi saada aikaan korkealaatuinen, kestävä, kaunis, muuhun ympäristöön sopiva ja ylläpidon resurssit huomioon ottava ratkaisu, joka vastaisi myös nykypäivän tarpeisiin. Tämän työn oli tarkoitus tuottaa periaateratkaisut, jotka toimivat rakennussuunnittelun pohjana ja joita voidaan soveltaa myös muiden vanhankaupungin katujen kunnostuksen suunnittelussa. Mannerheiminkadun katuympäristön lisäksi työssä tarkasteltiin siihen liittyviä katuja ja liikenteellistä toimivuutta. Työn tavoitteena oli löytää reunaehtoja mahdollisille katumiljöötä koskeville toimenpiteille siten, että katumiljöön kaupunkikuvallinen arvo säilyy. 2.2 Suunnittelualueen rajaus ja sijainti Mannerheiminkatu sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa, keskellä Naantalin vanhakaupunkia. Suunnittelualue pitää sisällään lähes koko Mannerheiminkadun aina eteläpään Tullikadun risteyksestä pohjoispään Rantakadun alkupäähän saakka sisältäen Mannerheiminkadun Itsenäisyydenpuiston kohdalla olevan aukion eli Vanhan torin. Suunnittelualueeseen alun perin sisältynyt Fleminginkadun Mannerheiminkadun puoleisessa päässä sijaitseva aukiomainen tila päätettiin työn kuluessa jättää pois suunnittelualueesta, sillä paikka on osa keskiaikaisen Naantalin keskustaa, jota tulee käsitellä kokonaisuutena. 3 LÄHTÖKOHDAT Vanhankaupungin katuverkko pohjautuu vanhaan, osittain keskiaikaisia piirteitä omaavaan asemakaavaan. Nykyisin vanhakaupunki/ Mannerheiminkatu on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu ) Itsenäisyyden puistosta luoteeseen (meren suuntaan) yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueeksi, jossa huoltoajo ja tonteille ajo on sallittu. Mannerheiminkatua ympäröivät rakennukset on kaavassa merkitty historiallisesti arvokkaiksi tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeiksi rakennuksiksi. Naantalin vanhakaupunki on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (MV/ YM Rakennettu kulttuuriympäristö 1993) ja se kuuluu myös uuden Museoviraston 2009 laatiman inventoinnin perusteella Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Suunnittelutyön tueksi tutkittiin jonkin verran kohteen historiallisia vaiheita ja nykytilannetta mm. kirjallisuuden, vanhojen valokuvien, sekä kartta- ja kuvamateriaalin avulla, vaikka varsinaista historiallista selvitystyötä tähän hankkeeseen ei sisältynyt yleissuunnitelmassa (Ramboll Finland Oy 2005) kaupungin kehitysvaiheita on tutkittu jonkin verran. Maastomittaukset suoritettiin lokakuussa 2009 ja Mannerheiminkadun Itsenäisyyden puiston kohdan aukiolla sijaitsevien puiden kuntokartoitus tehtiin joulukuussa Maasto- ja puiden kuntokartoitus suoritettiin Naantalin kaupungin toimesta. Alueelta ei suoritettu työn yhteydessä pohjatutkimuksia tai kantavuusmittauksia. Katusuunnitelman lähtökohtana oli, että olemassa olevalla kadulla on riittävät rakennekerrokset ja kantavuus. Katusuunnitelmissa suunniteltiin kadun pinnan kuivatus.

5 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 3 (14) Yllä olevassa kartassa on esitetty alueet, joissa on ja 2000 lukujen aikana tehty arkeologisia kaivauksia. (Naantalin kaupunki) Mannerheiminkatu (tuolloin Isokatu) kivettiin lähteiden mukaan 1680-luvulla. Kivinä käytettiin pääasiassa suhteellisen kookkaita luonnonkiviä, jotka on asennettu täyttöhiekkaan pystyasentoon. Katukiveys on edelleen monin paikoin säilyneenä nykyisen kadun rakennekerrosten alla. Mannerheiminkadun Itsenäisyydenpuistoa vastapäätä on ollut pysäköintiä aiemminkin. Mannerheiminkadun nimi oli aluksi Isokatu (Pitkäkatu), vuodesta 1885 lähtien Aleksanterinkatu ja vuonna 1942 nimeksi tuli Mannerheiminkatu. (Muuttuva Naantali 1993)

6 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 4 (14) Sama Isokadun varren aukio tyhjänä. Oikealla puomi hevosten kiinnittämistä varten ja vasemmalla aikakauden katuvalaisin. (Muuttuva Naantali 1993) Mannerheiminkadun aukiomainen pohjoisosa 1910-luvulla. Koko katu oli tuolloin sorapintainen. (Muuttuva Naantali 1993)

7 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 5 (14) 4 NYKYTILANNE Nykyisin Mannerheiminkatu on kokonaan asfalttipintainen, lukuun ottamatta 1980-luvulla (aukion kohdalla 2000-luvun alussa) mukulakiveyksellä päällystettyjä rakennusten seinien vierustoja ja rannan punaisella betonikivellä päällystettyä jalankululle varattua alueen osaa. Kadulla ei ole jalankulkijoille varattua erillistä tilaa, vaan ajoneuvoliikenne sekä jalankulkijat käyttävät samaa katualueen osaa liikkumiseen. Paikoin kadun keskiosa on noussut kivettyjä reunoja korkeammalle, ja monin paikoin taas mukulakiveykset on tehty varsin jyrkällä luiskalla. Vuosien saatossa kadun pintaa on nostettu, jolloin rakennusten sokkeli on lähes kautta koko katulinjan jäänyt osittain maan alle. Mannerheiminkadun rannan puoleisessa päässä on mukulakiveykseen tehty pintavesipainanne, jonka alinta kohtaa merkkaa yhden ison sauvakiven levyinen betonikivirivi. Yhteys kadun puolelta portaikkojen kautta rakennuksiin on pääsääntöisesti erittäin esteellinen. Aukiolla kasvavat puut ovat puistolehmuksia, Tilia vulgaris (4 kpl) ja isolehtilehmuksia, Tilia platyphyllos (3 kpl). Puiden kuntotutkimuksessa selvisi, että osa puista on huonokuntoisia (kärsii mm. lehtipuunkorosta) mutta osa varsin hyväkuntoisia, kun huomioidaan niiden korkea ikä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy kadun reunan pintavesipainanne, sekä ongelma, joka on monen talon kohdalla portaiden liittymisessä katuun. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy rännistä tulevien kattovesien ohjaukseen liittyvä detalji. (kuvat TT) Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy sähkökaappien sijoittamiseen liittyvä ongelma. Erityisesti vanhassa miljöössä teknisten laitteiden sijoituspaikan valinnan tulee olla hyvin harkittua (kuva poikkikadun kulmalta). Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy Mannerheiminkadun Vanhan torin kulman kapea kevyen liikenteen yhteys viereiselle kadulle.(kuvat TT)

8 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 6 (14) Kasvillisuutta Mannerheiminkadulla ei juuri ole, lukuun ottamatta Itsenäisyydenpuistoa ja aukion reunan nurmialuetta, jossa kasvaa eri-ikäisiä yksittäispuita. Vanhimmat niistä ovat peräisin oletettavasti 1800-luvun lopulta. Vihreyttä katukuvaan tuovat pihoilta kadulle ulottuvat, paikoin hyvinkin iäkkäiden puiden oksat. Itsenäisyydenpuisto liittyy kiinteästi aukioon. Rakennusten vieressä sijaitseva kapea nurmikaistale on hoidon kannalta hankala ja samalla myös osasyy siihen, että aukiolle pysäköidyt autot tunkeutuvat varsin keskelle katualuetta. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy rannan omaleimainen penkkityyppi. (kuvat TT) Graniittista rantamuuria on korotettu betonimassalla todennäköisesti kadun pinnan korotustöiden yhteydessä. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy Mannerheiminkadun suoran päätteenä oleva vanha kioski ja osittain rikkoutuneet veneenlaskupaikan tukimuurit. (kuvat TT) Kadun kalusteita Mannerheiminkadun varrella on vähän. Osittain kalusteet liittyvät sesonkiaikana käytössä oleviin ulkoterasseihin ja osittain ne koostuvat enemmänkin kiinteistä rakenteista. Tällaisia ovat rannan pitkät, valkoisiksi maalatut penkit, jotka toimivat samalla eräänlaisena kaiteena. Lisäksi rannan tuntumassa reitteihin ja laitureihin liittyy puu- ja graniittiporrasaskelmia. Nykyisin alueella on käytössä Noralin antiikkivalaisin (pylväsvalaisin). Valaisimen asennuskorkeus on 3,3 m ja pylväiden sijoitusväli n. 18 m. Kadun kapeimmassa kohdassa valaisin (1 kpl) on kiinnitetty rakennuksen seinään. Pylväsvalaisimia Mannerheiminkadulla on tällä hetkellä 21 kpl. Rannan tukimuurit on rakennettu graniittikivistä. Ilmeisesti kadun tasauksen muutostöiden yhteydessä niihin on paikoin tehty korotuksia betonista.

9 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 7 (14) 5 PERUSPARANNUSSUUNNITELMA 5.1 Suunnittelun lähtökohdat Muinaismuistolaki koskee Museoviraston määrittelyn mukaan ensisijaisesti ennen lukua perustettuja kaupunkeja ja niiden isoonvihaan (v ) mennessä rakennettuja alueita. Näillä alueilla sijaitsevat säilyneet kulttuurikerrokset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Kari Uotlila (Muuritutkimus Ky)on laatinut katusuunnitelmatyöhön liittyvän arkeologisen taustaselvityksen, jossa on esitetty Mannerheiminkadun historiaa sekä suositus koskien kadun rakentamistyön toteuttamista arkeologiselta kannalta. Taustaselvitys on esitetty suunnitelmaselostuksen liitteenä. Käsitteellä Keskiaikainen kaupunki (kuten Naantali) tarkoitetaan, että kaupunki on perustettu keskiajalla, vaikka nykyinen rakennuskanta onkin peräisin myöhemmältä ajalta. Naantalin nykyiset kadun varren rakennukset ovat peräisin pääasiassa 1800-luvulta. Niiden alla saattaa olla aiempaan rakennuskantaan liittyviä vanhoja kivijalkoja. Mannerheiminkadun alkuperäinen tasaus on ainakin osittain sijainnut n. 0,5 m nykyistä kadun pintaa alempana. Kivetyt kadut yleistyivät Suomessa luvuilla. Mannerheiminkadun 1680-luvulla tehty erikokoisista kivistä ladottu katukiveys on edelleen monin paikoin säilyneenä nykyisen kadun pinnan alla. Museoviraston kanta on että pelkkään kadun pintakerrokseen kajoaminen ei vielä edellytä tutkimuksia ja selvityksiä. Pintarakenteita uusittaessa lähtökohtaisesti kaiken käytettävän kiviaineksen tulee olla kotimaista kiveä. Nykyisen asfaltin alla on 1960-luvulla rakennettu sepelikerros, jonka alla sijaitsevat vanhat kadun rakenteet. Nykyisen kadun pinnan alla on arviolta mm paksu sekoitekerros, joka voidaan poistaa tuhoamatta vanhoja katurakenteita. Mikäli kadun rakennustöissä kaivaukset joudutaan ulottamaan tämän tason alapuolelle, tulee alueella tehdä arkeologisia kaivauksia ja tutkimuksia. (Kari Uoti 2010). Mannerheiminkadulle on rakennettu vesihuoltolinjoja vuosien aikana. Näiden rakentamistöiden yhteydessä on kadun alapuolisia kerroksia tuhoutunut. Mannerheiminkadulla on tehty vesihuollon saneeraustöitä vuosina 2000 ja Näiden saneeraustöiden yhteydessä suoritettiin myös arkeologisia kaivauksia. Osa Mannerheiminkatuun liittyvistä poikkikaduista sijoittuu jyrkkään rinteeseen, minkä vuoksi pääkadun tasaukseen ei ole mahdollista tehdä suuria muutoksia. Lisäksi tonttiliittymät ja kadulle laskeutuvat sisäänkäyntien portaat tulee säilyä toimivina yhteyksinä. Lisäksi rakennusten kivijaloissa on kissanluukkuja, joiden perusteella tasausta tarkasteltiin. Kadun varren rakennukset ulottuvat katualueen rajaan saakka. Osa katualueesta on vuokrattu kadun varrella sijaitsevien ravintoloiden terasseiksi. Pisin vuokrasopimus jatkuu vuoteen 2019 saakka. Katusuunnitelma on laadittu koko katualueelle, olemassa olevista terassirakenteista huolimatta. Mannerheiminkadun kunnostuksesta on laadittu yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy) vuonna Suunnittelualueen rajaus oli yleissuunnitelmassa suurimmaksi osaksi tämän katusuunnitelman kanssa sama. Yleissuunnitelmassa oli vertailtu kolmea eri vaihtoehtoa kadun pinnoitteiden ja pinnoitteiden uusimisen aiheuttamien kustannusten osalta.

10 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 8 (14) Kadun perusparannussuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Mannerheiminkadulla on suhteellisen runsaasti ajoneuvoliikennettä ja ajoneuvojen ajonopeudet ovat ajoittain liian suuria. Keinoja ajonopeuksien pienentämiseen on tarve löytää. Kadun keskialueen tulee olla tasaleveä. Mannerheiminkatu on kaupungin pääkatu, jossa liikkuu erityisesti kesäisin asukkaiden lisäksi runsaasti turisteja. Kadulla tulee olla mahdollisuus esteettömään liikkumiseen. Mannerheiminkatuun liittyvät poikkikadut ja Itsenäisyydenpuisto ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Vanhankaupungin alueen voimakkaat maaston korkeuserot ja tämän vuoksi paikoin kaltevuudeltaan jyrkät poikkikadut vaikuttavat myös Mannerheiminkadun tavoiteltavaan tasaukseen. Mannerheiminkadulta johtaa lukuisia porttiyhteyksiä pihoille ja rakennusten sisäänkäynnit ulottuvat lähes pääsääntöisesti kivirakenteisten portaikkojen kautta kadulle. Nämä yhteydet tulee ottaa huomioon sekä tasauksen että pintamateriaalien suunnittelussa. Lisäksi kadun varren liikkeet ja ravintoloiden terassit avautuvat Mannerheiminkadulle, mikä tulee ottaa huomioon kevyen liikenteen yhteyksiä suunniteltaessa. Aukioon ( Vanhatori ) liittyy perinteitä, kuten joulurauhan julistus ja joulukuusi. Lisäksi Vanhatorin aukiomaista luonnetta halutaan korostaa. Kadun varrelle mahdollisesti sijoitettavien opasteiden ja liikennemerkkien paikat tulee harkita tarkoin - ne eivät saa häiritä kokonaisuutta. Sama koskee sähkökaappien ja muiden teknisten laitteiden sijoittamista. Kadun tasaus ja pinnan kaadot on suunniteltu siten, että yli 30 cm kaivuuta nykyisestä pinnasta laskettuna ei tehdä. Tällöin ei tarvitse kaivuita ulottaa arkeologisiin kerroksiin. Uudet huleveden ritiläkaivot sijoitetaan olemassa olevien putkilinjojen kohdille. Tällöin kaivoja ei ole tarve kaivaa arkeologisiin kerroksiin.

11 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 9 (14) 5.2 Katusuunnitelma Mannerheiminkatu osana laajempaa kokonaisuutta Sekä Mannerheiminkadun poikkikadut, pääkadun liittyminen piha-alueisiin, että Mannerheiminkadun jatko etelässä ja liittyminen Rantakatuun ovat osa kokonaisuutta ja erityisesti poikkikadut jaksottavat katua. Mannerheiminkatu ei ole luonteeltaan puistokatumainen. Kadun vehreä ilme tulee ympäröivien pihojen kasvillisuudesta, joka elävöittää myös katukuvaa Mannerheiminkadun tasaus ja poikkileikkaus Mannerheiminkadun tasaus suunniteltiin noudattelemaan nykyistä tasausta. Tällöin vältytään yli 30 cm syviltä kaivuilta. Katu viettää alkupäästä (Tullikadulta) ja keskikohdalta (Kristiinankatu) Itsenäisyyden puiston kohdalla olevalle aukiolle, jossa on kadun matalin kohta. Alin kohta sijoittuu aukion rannan puoleiseen päähän. Tulvatilanteessa vesi virtaa aukiolta Raatihuoneenkadun suuntaan. Kadun pohjoisosa viettää meren suuntaan. Kadun ajorata suunniteltiin 4,5 m leveäksi. Kadun alkupäässä Mannerheiminkadun ja Tullikadun liittymän luona, jossa on katualueen kapein osuus, ajoradan leveys on 4,0 m katutilan kapeuden vuoksi. Itsenäisyyden puiston vieressä sijaitsevalla aukiolla ( Vanhatori ) ajorata levenee 9,5 m leveäksi. Myös rannan puoleisessa päässä ajorata on leveämpi. Kadun pohjoisreunaan suunniteltiin esteetön yhteys, joka ulottuu Tullikadulta rantaan saakka. Esteettömän kulkuväylän leveys on 0,9 m leveä. Muutamassa kohdassa kadulle tulevat portaat ulottuvat esteettömälle yhteydelle, jolloin leveys on vähintään 0.8m. Kadun poikkileikkaus on pääsääntöisesti kaksipuolisesti kalteva 2 % kaltevuudella ja kadun keskikohdalle sijoitetun ajoradan reunoille suunniteltiin pintavesipainanteet, joita pitkin pintavedet johdetaan hulevesikaivoihin. Kadun reunoilta pinta viettää 2 % kaltevuudella pintavesipainanteisiin. Kadun keskikohdan säilyessä nykyisessä korkeudessaan tulee kadun pinta laskemaan rakennusten seinustoilla nykyisestä. Kadun laskiessa seinustoilla tulee rakennussuunnittelu-vaiheessa tarkastella olemassa olevien portaiden liittyminen katuun. Lisäksi rakennussuunnittelu-vaiheessa tulee tarkastella rakennusten kivijaloissa olevien kissanluukkujen korkeusasema suhteessa kadun pintaan. Mannerheiminkadun rannan puoleisessa päässä katu muuttuu yksipuoleisesti kaltevaksi kaltevuuden vaihdellessa 2 % - 4 % välillä. Pinnan vedet valuvat suoraan mereen rannan muurin yli. Mannerheiminkadulla Vanhalla torilla kadun sivukaltevuus on 3 % viettäen aukion keskellä pitkittäissuunnassa olevaan pintavesipainanteeseen. Painanteesta kadun pinta nousee 1 % kaltevuudella rakennusten seinustaa kohti Mannerheiminkadun liikenne ja pysäköinti Nykytilanteessa Mannerheiminkatu on pihakatu ja suunnitelman lähtökohtana on ollut, että Mannerheiminkatu säilyy pihakatuna jatkossakin. Pihakadulla saa ajaa moottoriajoneuvolla vain kiinteistölle tai pysäköintipaikalle ja läpikulku moottorikäyttöisellä ajoneuvolla on kielletty. Ajoneuvon pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Pihakadulla suurin sallittu ajonopeus on 20km/h ja jalankulkijoille on annettava esteetön kulku. Suunnitelmassa kadun keskikohta on osoitettu ajoradaksi lohkotulla nupukivellä. Ajoradan reunoilla on taitteet pitkittäin ladotulla lohkotulla nupukivellä ja näiden takana kävelyalueet sileämmästä nupukivestä. Kadun pintamateriaaleilla on osoitettu yhtenäisestä katualueesta kapeampi ajorata, joka ei mahdollista autojen kohtaamista kadun keskiosalla. Kohtaamistilanteessa toisen ajoneuvoista tulee väistää ajoradalta painanteen yli. Kapealla ajoradalla on pienennetty ajoneuvojen käyttämää ajotilaa ja samalla lasketaan ajoneuvojen ajonopeuksia kadulla pihakadun vaatimuksien mukaisiksi.

12 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 10 (14) Nykytilanteessa Vanhatorilla on osoitettu 18 autopaikkaa. Suunniteltu tilanne mahdollistaa 16 autopaikan sijoittamisen alueelle. Katusuunnitelmassa ei ole osoitettu kadunvarsipysäköintiä Mannerheiminkadun hulevesiviemäröinti Mannerheiminkadulla on eri aikoihin rakennettuja vesihuoltolinjoja, joista vanhimmat putkistot ovat peräisin 1960-luvulta. Kadun kuivatussuunnitelman laatimisessa lähtökohtana on ollut, että uusia kaivantoja ei kadulle tehdä. Tämän vuoksi uudet ritiläkaivot on sijoitettu olemassa olevien hulevesiviemärilinjojen kohdalle. Katusuunnitteluvaiheessa ei suunniteltu kiinteistöjen kattovesiränneille kouruja katukiveykseen. Tarvittaessa kourut suunnitellaan rakennussuunnitteluvaiheessa Mannerheiminkadun pinnoitteet Kadun pinnoitteiden osalta päädyttiin luonnonkivipintaan. Kadun nykyinen luonne eräänlaisena ostoskatuna, sekä nykypäivän vaatimukset esteettömyydestä on huomioitu tekemällä erillinen helppokulkuinen, esteetön kiveyskaistale koko katujaksolle. Peruspintana (kadun keskialue) käytetään lohkottua, värisävyltään harmaata nupukiveä, joka ladotaan kadun poikkisuuntaan tiililadontakuviona. Myös pintavesipainanteet toteutetaan samasta kiveyksestä kuitenkin niin, että ladontasuunta on kadun suuntainen. Pintavesipainanteiden molemmille sivuille tehdään sileäpintaiset (poltettu tai ristipäähakattu pinta) kivikäytävät (mittatarkka harmaasävyinen graniittikivi), joiden ladontatapa on sama kuin kadun keskiosassa. Painanteet toteutetaan suhteellisen loivina, jolloin ne eivät juuri hankaloita jalankulkua tai mahdollisia ajoneuvojen ohitustilanteita. Koska kadulle ulottuu ympäröivistä rakennuksista useita portaikkoja jotka paikoin katkaisevat esteettömän reitin osittain, oli pääasiallinen esteetön yhteys (leveys mm) sijoitettava kadun aurinkoiselle pohjoissivulle. Yhteys portailta katualueelle suunnitellaan mahdollisimman esteettömäksi. Rakennusten seinälinjan vierelle ladotaan nykyisistä mukulakivistä uudelleen maakosteaan betoniin asentamalla leveydeltään vaihteleva kivikaistale niin, että yhteys tonteille ja asuintoihin tehdään kuitenkin nupukiveyksellä. Valaisinpylväät säilyvät nykyisillä paikoillaan. Katusuunnitteluvaiheessa ei ole suunniteltu rakennusten rännivesien johtamista kadulla. Rännivesien johtaminen esitetään kadun rakennussuunnitelmassa. Suunnittelualueen molemmissa päissä uusi kiveys päätetään yhtenäisellä, kadun poikkisuuntaisella nupukiviladonnalla, joka tehdään kokonaisista kivistä. Mannerheiminkadun kiinteitä kalusteita ja varusteita ovat rannan tukimuurin kaide ja rannan jatkuvat penkit sekä puiden rungon suojat ja maaritilät. Lisäksi kadulla on kesätoimintaan liittyen ravintoloiden terasseja. Mannerheiminkadulla on lisäksi kesäkalusteita, kuten siirrettävät penkit, sekä roska- ja kukka-astiat. Nämä kalusteet eivät ole kiinteitä, minkä vuoksi niitä ei ole esitetty katusuunnitelmissa Mannerheiminkadun valaistus Kadun valaistus on osa kokonaisuutta. Nykyinen valaistustaso ja valaisimien sijainti tulee säilymään nykyisellä paikallaan. Poikkeuksena Itsenäisyyden puiston kaksi valaisinta, jotka siirretään kadun reunaan sekä Vanhalle torille museon eteen suunniteltu uusi valaisin. Suunniteltuina valaisimina käytetään Noral Ambassador valaisinta tai vastaavaa, Ambassador on tällä hetkellä käytössä alueella. Kadun rakennussuunnittelun yhteydessä laaditaan tarkempi valaistussuunnitelma.

13 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 11 (14) Mannerheiminkatu välillä Tullikadun risteys Torikadun risteys Suunnittelualueen kaakkoispää on katujakson kapein osuus. Täällä joudutaan lyhyellä jaksolla tyytymään tavoiteltua kapeampaan mukulakiveykseen kadun eteläpuolisen rakennuksen kohdalla. Myös ajorata joudutaan rakentamaan hieman kapeampana kuin muilla katuosuuksilla. Katuvalaisin kiinnitetään rakennuksen seinään, kuten nykyisinkin Vanhatori Aukion pohjoisreunassa kasvavat puut ja nurmikko poistetaan. Rakennusten seinälinjaan rajautuva puistomainen alue muutetaan osaksi aukiota. Nykyisten puiden säilyttäminen ei tasaukseen ja pinnoitteeseen liittyvien muutosten vuoksi ole mahdollista. Lisäksi osa puista on huonokuntoisia. Poistettavat puut korvataan uusilla, kookkailla runkopuun taimilla, jotka suojataan rungonsuojilla ja joiden alle rakennetaan kantava kasvualusta. Puut rajaavat pysäköintipaikkoja (yhteensä varaus kahdeksalle autopaikalle) ja ovat osa aukiokokonaisuutta. Katutilasta saadaan näin ilmeeltään nykyistä aukiomaisempi ja pysäköinti saadaan siirrettyä lähemmäs aukion reunaa. Esteetön kiveys kiertää aukiotilaa ja muodostaa samalla kadunpintaan tilan muotoa vahvistavan kuvion Mannerheiminkatu välillä Raatihuoneenkadun risteys - Rantakatu Esteetön yhteys toteutetaan rannanpuoleisella sivulla katua muuta katujaksoa leveämpänä, mikä mahdollistaa kesäkioskin terassille yhtenäisen esteettömän pinnan ja rannan penkkien edustalla penkillä istuvien henkilöiden vaivattoman ohittamisen. Betonikivellä pinnoitetut osuudet Mannerheiminkadun pohjoissivusta puretaan ja alue rakennetaan muun kadun kanssa yhtenäiseksi. Kiinteinä rakennettujen puuterassien alla oleva kadun pinta on suunnitelmassa käsitelty yhtenäisenä muun kadun kanssa niin, että alue on toimiva myös ilman terassia. Terassi voidaan siirtää tai purkaa rakennustöiden ajaksi. Rannan luonnonkivitukimuurin betonikorotukset puretaan ja tukimuurit kunnostetaan yhtenäisiksi graniittimuureiksi. Samoin veneenlaskupaikan romahtaneet tukimuurit kunnostetaan ja betonirakenteiset osuudet vaihdetaan graniittiin. Suunnittelualueen lounaispäässä puulaiturille johtavat puu- ja kiviporrasaskelmat kunnostetaan. Fleminginkadun pääte päätettiin jättää pois suunnitelmasta, koska Fleminginkadun ja Mannerheiminkadun risteysalue muodostaa keskiaikaisen kaupungin keskusaukion. Alue tullaan käsittelemään myöhemmin kokonaisuutena Mannerheiminkadun molemmilta puolilta. 6 KUSTANNUKSET Mannerheiminkadun rakentamisen kustannukset jakautuvat katuosuuksittain seuraavasti: Alue 1 Rantakatu Kioski (noin PLV ) Alue 2 Kioski Fleminginaukio (noin PLV ) Alue 3 Fleminginaukio Vanhatori (noin PLV ) Alue 4 Vanhatori (noin PLV ) Alue 5 Vanhatori - Tullikatu (noin PLV 0-100) Yhteensä (alv0%) (alv0%) (alv0%) (alv0%) (alv0%) (alv0%) Kustannuksissa ei ole mukana arkeologiset tutkimukset ja valvonta (arvio ~ ), sekä mahdolliset kaivaukset. Kustannusten koostuminen on esitetty liitteessä 3.

14 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 12 (14) 7 JATKOTOIMENPITEET Katusuunnitelman tarkoitus on ohjata jatkossa alueen rakennussuunnittelua ja luoda periaateratkaisuja Naantalin vanhan kaupungin katujen kunnostamiselle. Naantalin kaupungin tekninen lautakunta tulee pyytämään lausunnon tästä suunnitelma-aineistosta sekä Museovirastolta että Vanhakaupunkitoimikunnalta. Katujen rakentamistyö joudutaan todennäköisesti toteuttamaan vaiheittain osissa, joka tulee ottaa huomioon rakennussuunnittelussa. Mainoksien sijoitusta ja mainosvaloja tulee tarvittaessa kontrolloida, jotta ne eivät tule liian korostuneesti esille katukuvassa. Hyvin laaditun liikennemerkki-/ opastussuunnitelman avulla pystytään vaikuttamaan liikennemerkkien sijaintiin ja määrään. FCG Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Pasi Lappalainen aluepäällikkö, DI Laatinut: Pasi Pekkala projektipäällikkö, ins(amk) Taina Tuominen suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti MARK

15 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 13 (14) LÄHTEET Kirjallisuus ja painetut lähteet Museovirasto, Ympäristöministeriö. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja (MV/ YM Rakennettu kulttuuriympäristö) Naantalin kaupunki. Naantalin vanhakaupunki. Rakentamisohjeet J. Sjöberg, M. Salkaranta, R. Vahtera. Muuttuva Naantali Jussi Iltanen. Genimap. Urbes Finlandiae. Suomen kaupunkien historiallinen kartasto K. Uotila, H. Lehtonen, C. Tulkki. Vallis Gratiae Arkeologisia tutkimuksia Naantalissa. Kåkenhus-kirjat nro Naantalin kaupunki. Naantalin vanhakaupunki esite. Painamattomat lähteet Naantalin kaupungin virastomateriaali Muut -Asemakaavan muutos AK-51 1:2000. Naantali. Kaavamuutos koskee Naantalin kaupungin I. kaupunginosan kortteleita 1-13 ja II. kaupunginosan kortteleita 14-18, 21 ja 22 sekä katu ja puistoalueita. Vahvistettu Puututkimus: Mannerheiminkatu-Raatihuoneenkatu Ramboll Finland Oy. Mannerheiminkadun yleissuunnitelma Kantakartta alueelta (mannerheiminkatu.dwg). Naantalin kaupunki. -Sadevesi- ja jätevesiviemäriputkien ja vesijohtojen tiedot. Naantalin kaupunki. -Kaapeli-, johto- yms. tiedot. Naantalin kaupunki. -Maastomittausaineisto Naantalin kaupunki. -Puiden kuntotutkimus. Joulukuu Henkilöhaastattelut Räihä, Ulla. Arkkitehti, kaavoittaja ja alueen entinen asukas Palaveri Museovirastolla: Seija Linnanmäki / rakennusperintö, Johanna Enqvist / arkeologia, Margareta Ehrström / rakennusperintö Kari Uotilan (Muuritutkimus Ky) alustus Mannerheiminkadun ja Naantalin vanhankaupungin historiasta kokouksen yhteydessä.

16 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki 14 (14) LIITTEET Liite 1 Havainnekuva 1 Näkymä Mannerheiminkadun keskivaiheilta kaakkoon. Liite 2 Havainnekuva 2 Näkymä Itsenäisyydenpuiston kohdalta aukion yli kaakkoon. Liite 3 Kustannukset jaoteltuna osuuksittain

17 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki Liite 3 NAANTALIN KAUPUNKI MANNERHEIMINKADUN PERUSPARANNUKSEN SUUNNITTELU RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET JAETTUNA KATUOSUUKSITTAIN. Alue 1 Rantakatu Kioski (noin PLV ) Suoritemäärä Yksikköhinta Summa Vanhan asfaltin purku ja vienti asfalttiasemalle sekä pinnan muotoilu (m2) , Rannan tukimuurin purkutyöt (kpl) , Kadun pinnan tasaus ja kiveyksen asennushiekka (m3) , Nupukiveys (m2) , Nupukiveys, mittatarkka (m2) , Mukulakiveyken purku ja uudelleen asennus sis. maakostea 60 50, betoni (m2) Kiveys oletettu uudelleen käytettäväksi. Tukimuurin ylimmän kiven vaihto graniittiseksi (jm) , Nykyisen tukimuurin kunnostus (jm) , Valaisin (kpl) , Kaapelikaivanto ja suojaputki (jm) 90 20, Olemassa olevien kaivojen ja venttiileiden kansien nosto/lasku (arvio) 1 500, Terassin purku (arvio) , Olemassa olevien portaiden sovitus kadun pintaan (kpl) 4 450, Rannan penkin uusiminen (jm) 65 75, yht YHT (ALV0%) Alue 2 Kioski Fleminginaukio (noin PLV ) Suoritemäärä Yksikköhinta Summa Vanhan asfaltin purku ja vienti asfalttiasemalle sekä pinnan muotoilu (m2) 900 6, Nykyisen ei käyttöön tulevan kiveyksen poisto (m2) , Rannan tukimuurin purkutyöt (kpl) , Kadun pinnan tasaus ja kiveyksen asennushiekka (m3) , Nupukiveys (m2) , Nupukiveys, mittatarkka (m2) , Mukulakiveyken purku ja uudelleen asennus sis. maakostea , betoni (m2) Kiveys oletettu uudelleen käytettäväksi. Nykyisen tukimuurin kunnostus (jm) 7 600, Uusi ritiläkaivo (kpl) , Valaisin (kpl) , Kaapelikaivanto ja suojaputki (jm) 70 20, Olemassa olevien kaivojen ja venttiileiden kansien nosto/lasku (arvio) 1 500, Olemassa olevien portaiden sovitus kadun pintaan (kpl) 6 450, yht YHT (ALV0%)

18 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki Liite 3 Alue 3 Fleminginaukio Vanhatori (noin PLV ) Suoritemäärä Yksikköhinta Summa Vanhan asfaltin purku ja vienti asfalttiasemalle sekä pinnan muotoilu (m2) 960 6, Kadun pinnan tasaus ja kiveyksen asennushiekka (m3) , Nupukiveys (m2) , Nupukiveys, mittatarkka (m2) , Mukulakiveyken purku ja uudelleen asennus sis. maakostea , betoni (m2) Kiveys oletettu uudelleen käytettäväksi. Uusi ritiläkaivo (kpl) , Valaisin (kpl) , Kaapelikaivanto ja suojaputki (jm) , Olemassa olevien kaivojen ja venttiileiden kansien nosto/lasku (arvio) 1 500, Olemassa olevien portaiden sovitus kadun pintaan (kpl) , yht YHT (ALV0%) Alue 4 Vanhatori (noin PLV ) Suoritemäärä Yksikköhinta Summa Vanhan asfaltin purku ja vienti asfalttiasemalle sekä pinnan muotoilu (m2) , Vanhojen puiden ja muun kasvillisuuden poisto , Rakennekerrokset puiden taakse (m3) , Kadun pinnan tasaus ja kiveyksen asennushiekka (m3) , Nupukiveys (m2) , Nupukiveys, mittatarkka (m2) , Mukulakiveyken purku ja uudelleen asennus sis. maakostea , betoni (m2) Kiveys oletettu uudelleen käytettäväksi. Reunakivi (jm) , Kantava kasvualusta (m3) , Uusi puu + maaritilä + runkosuoja , Uusi ritiläkaivo (kpl) , Valaisin (kpl) , Kaapelikaivanto ja suojaputki (jm) , Olemassa olevien kaivojen ja venttiileiden kansien nosto/lasku (arvio) 1 500, Olemassa olevien portaiden sovitus kadun pintaan (kpl) 2 450, Itsenäisyydenpuiston aukion puoleisten nurmipinnan, sekä puistokäytävien kunnostus (arvio) 1 500, yht YHT (ALV0%)

19 FCG Finnish Consulting Group Naantalin kaupunki Liite 3 Alue 5 Vanhatori - Tullikatu (noin PLV 0-100) Suoritemäärä Yksikköhinta Summa Vanhan asfaltin purku ja vienti asfalttiasemalle sekä pinnan muotoilu (m2) 670 6, Kadun pinnan tasaus ja kiveyksen asennushiekka (m3) , Nupukiveys (m2) , Nupukiveys, mittatarkka (m2) , Mukulakiveyken purku ja uudelleen asennus sis. maakostea , betoni (m2) Kiveys oletettu uudelleen käytettäväksi. Uusi ritiläkaivo (kpl) , Valaisin (kpl) , Kaapelikaivanto ja suojaputki (jm) , Olemassa olevien kaivojen ja venttiileiden kansien nosto/lasku (arvio) 1 500, Olemassa olevien portaiden sovitus kadun pintaan (kpl) 3 450, yht YHT (ALV0%)

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan 7.5 6 7 0 7 0 158 9 8 6 7 7 0 7 3 7 6 6 9 7 3 0 7 4 154 156 7 1 16 7 6 12 15 166 14 167 7 4 7 5 4 3 2 Asema Station 8 3 Alikulun ympäristö laatoitetaan harmaalla betonilaatalla. 7 9 5 Alikulun sokkelin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 33/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 33/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 33/2015 1 (6) 2 Sompasaaren kaava-alueen katusuunnitelmien hyväksyminen, Sörnäinen, nrot 30240/1, 30241/1, 30242/1, 30243/1, 30244/1, 30245/1, 30246/1, 30247/1, 30248/1,

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta. 41 Asianro 3674/10.03.01/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta. 41 Asianro 3674/10.03.01/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 41 Asianro 3674/10.03.01/2012 Puijonkadun (välillä Asemakatu-Maljalahdenkatu) katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4180/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4180/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 95 Asianro 4180/10.03.01.00/2016 Tulliportinkatu (välillä Haapaniemenkatu-Puistokatu) katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat.

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat. Poikkileikkaus liittymäalue PL 170 Selitteet Odotuskatos Korotettu laatoitus Reunakivi Nurmetettu alue Tasokoordinaatisto: Hyv. Tark. Laat. Mittakaava Korkeusjärjestelmä: JÄRVI-SAIMAAN Päiväys Katusuunnitelma

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 17.12.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Suunnittelutilanne: Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen ja käytyjen

Lisätiedot

Kaivopuiston puukujanteen uusinta 2006-2010

Kaivopuiston puukujanteen uusinta 2006-2010 24.5.2012 Kari Harju, Metsä- ja viherpäivät 1 Kaivopuiston puukujanteen uusinta 2006-2010 Kaivopuiston itäosa Kylpylänaukio 24.5.2012 Kari Harju, Metsä- ja viherpäivät 2 Kaivopuiston historiaa konsuli

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A KYRÖN ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN MUUTOS Selvitys Kyrön rautatieaseman alueen liikennejärjestelyistä selvitys liikennejärjestelyistä, sivu 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu. Yleissuunnitelma

Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu. Yleissuunnitelma Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu Yleissuunnitelma 1 Johdanto Hallituskadusta välillä Rautatienkatu - Uusikatu on aiemmin laadittu alustava yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy 2009). Rautatienkadun

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/3 05.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/3 05.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) 324 Myllypuron voimalaitoskorttelin kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Vartiokylä, Mellunmäki HEL 2012-006604 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Vienankadun

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO

LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO RAKENTAMISTAPAOHJE rol-8395 LAHDESJÄRVI KORTTELI NRO 6125 ASEMAKAAVA NRO 8395 IKEA JA IKANO 10.4.2012 Laatijat: Anna Hyyppä, Tampereen kaupunki, Maankäytön suunnittelu Matti Saksanen, Arkkitehti- ja suunnittelutoimisto

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

ISOKATU SELVITYS

ISOKATU SELVITYS ISOKATU SELVITYS 2016 TAUSTAA 1996 ydinkeskustaa kehitettiin kävelyaluepainotteisesti. Isokatu oli rakennettu, kunnostettu korkeatasoisesti osa-aikaiseksi kävelykaduksi Tehtaankadun Torikadun välillä.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Tikasmäenlaita, Tikapuunkoukku, Tikaslaakso ja Tikapuuntien pohjoisosa ovat pientaloalueen uusia tonttikatuja.

Tikasmäenlaita, Tikapuunkoukku, Tikaslaakso ja Tikapuuntien pohjoisosa ovat pientaloalueen uusia tonttikatuja. 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / Suunnittelu Ramboll Finland Oy / Simo Koivuniemi 5.12.2013 KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Lillhemt KATUJEN NIMET: Tikasmäentie ja Lillhemtinpiha, Tikasmäenlaita,

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 8 8.3.2011 pöydälle pantu asia ARCTURUKSENKADUN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29669), PARRULAITURIN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29675) JA CAPELLANAUKION JA SÖRNÄISTENLAITURIN KATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet 1 (1) Asianumero 4737/10.02.03/2015 Aluenumero 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia 62028 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kauppakatu-Torikatu yleissuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kauppakatu-Torikatu yleissuunnitelma Tekninen lautakunta 14 01.03.2017 Tekninen lautakunta 22 05.04.2017 Kauppakatu-Torikatu yleissuunnitelma TELA 01.03.2017 14 Äänekosken keskustaan on laadittu yleissuunnitelma, joka palvelee jatkosuunnittelua

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

ALUEKORTTI YLEISET ALUEET ROIHUPELLON TEOLLISUUSALUE

ALUEKORTTI YLEISET ALUEET ROIHUPELLON TEOLLISUUSALUE 1/5 ALUEKORTTI YLEISET ALUEET ROIHUPELLON TEOLLISUUSALUE Alueen yleistiedot ja maisemakuva Alue jakautuu luonteeltaan useampaan osaan: länsiosan eseen, Viilarintien varren liikerakennuksiin ja Lanternan

Lisätiedot

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0-P957 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot