Henkilöstöraportti 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2020"

Transkriptio

1 Paimion kaupunki Henkilöstöraportti 2020 Yhteistyöryhmä / Kaupunginhallitus

2 Sisällys 1. Johdanto Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä Henkilötyövuodet Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön vaihtuvuus Rekrytoinnit Työvoimakustannukset Henkilöstökulut Eläkemaksut Työterveyshuolto Poissaolot Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Mehiläisen sairauspoissaolotilastot Poissaolojen kustannukset Työhyvinvointi Työsuojelu Yhteistoiminta Henkilöstön kehittäminen, virkistystoiminta ja palkitseminen Työhyvinvointikyselyn 2020 päätulokset Kannen kuva: Lehtori Teija Jalava etäopettaa lukiolla historiaa. Kuva: lukion rehtori Olli-Pekka Lehtonen 1

3 1. Johdanto Henkilöstöraportilla pyritään kuvamaan henkilöstöä ja työhyvinvointia koskevat tilastotiedot ylimmän johdon, esimiesten, henkilöstön ja päättäjien käyttöön. Henkilöstöraportti on johdon päätöksenteon apuväline, jossa arvioidaan kaupungin henkilöstöresursseja voimavarana, investointina ja kustannuksena kaupungin palvelutoiminnan kokonaisuudessa. Henkilöstövoimavarojen arviointi edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja tukee myös päätöksentekijöitä resurssien suuntaamisessa. Kaupungin toiminnan tärkein voimavara on monipuolisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Henkilöstön määrä Henkilöstön kokonaismäärää kuvataan vuoden viimeisen päivän tilanteella. Henkilöstön kokonaismäärä nousi edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 553, mikä on 5 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna (2019: 548). Vakinaiset palvelussuhteet ovat lisääntyivät 16 henkilöllä kun taas määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet 11 henkilöllä. Kuvassa 1. on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuoden viimeisenä päivänä vuosina Henkilöstön määrä määräaikaiset vakituiset Kuva 1. Henkilöstön määrä vuoden viimeisenä päivänä 2

4 Paimion kaupungin eri tehtävissä tarvitaan erilaisia työntekemisen muotoja. Pääsääntöisesti Paimiossa työskennellään kokoaikaisissa ja vakituisissa tehtävissä. Vuoden 2020 lopussa koko kaupungin henkilöstöstä oli vakinaisessa palvelussuhteessa 72,5 % (v. 2019, 70 %) ja määräaikaisessa 27,5 % (v. 2019; 30 %). Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskentelevät eri tehtävien sijaiset, palkkatukityöllistetyt, projekti- ja hanketyöntekijät ja oppisopimussuhteiset työntekijät. Työllistettyjä oli palveluksessa vuoden viimeisenä päivänä 14 henkilöä (v. 2019, 17). Kuntatyönantajien lokakuun 2019 tilaston mukaan vuonna 2019 henkilöstöstä vakinaisia oli 77 % eli saman verran kuin vuonna Määräaikaiset työ- ja virkasuhteet johtuvat pääasiassa vakituisen henkilöstön eri perustein myönnetyistä sijaisuuksista. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto- ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Paimion kaupungin tehtävistä suurin osa on kokoaikaisia 77 % (v. 2019; 70%). Palvelussuhteiden rakenne vuoden viimeisenä päivänä on kuvattu taulukossa 1. Osa-aikaisuus voi perustua osa-aikaeläkepäätökseen, osatyökyvyttömyyspäätökseen tai osittaiseen hoitovapaaseen. Osa-aikainen työ voi olla mahdollista myös henkilön toivomuksen ja työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, mikäli työtehtävät ja sijaisjärjestelyt sen mahdollistavat. Paimiossa osa-aikaisia palvelussuhteita vuoden viimeisenä päivänä oli yhteensä 128 (v. 2019; 129). Näistä palvelussuhteista vakituisia oli 45 (36) ja määräaikaisia 83 (93), joista työllistettyjä oli 11 (10). Taulukko 1 Palvelussuhteen rakenne Palvelussuhteet Kokoaikaisia Osa-aikainen/sivutoimi Määräaikaisia % % Vakituisia % 45 8 % Yhteensä % % Suurin osa kaupungin henkilökunnasta työskentelee sivistyspalvelujen toimialueella, jossa suurimmat henkilöstöryhmän ovat opetuspalvelut ja varhaiskasvatus. Henkilökunnan jakautumista eri hallintokuntiin kuvaa kuva 2 vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Hallintopalvelut toimiala sisältää myös työllistämispalvelujen palkkatuella palkattua henkilökuntaa, vaikka työntekijät työskentelevätkin kaupungin eri työpaikoilla. 3

5 Henkilökunta ; 7 % 40; 7 % 380; 69 % 94; 17 % Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Tekninen ja ympäristöpalvelut Kuva 2. Henkilökunta hallintokunnittain 2.2 Henkilötyövuodet Paimion kaupungin henkilökunnan tekemää työmäärää kuvataan henkilötyövuosina. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän koko vuoden työskentelyä. Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Yksi henkilötyövuosi on työaika, jonka yksi kokopäiväinen työntekijä tekee vuodessa. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Paimion kaupungin teoreettinen henkilötyövuosien määrä vuonna 2020 oli 515,88 htv, kun se edellisenä vuonna oli 511,86 htv. 700 Henkilötyövuodet ,49 557, ,86 507,62 511,86 515, Kuva 3 Teoreettiset henkilötyövuodet (HTV1)

6 Taulukko 2 Raportoitu henkilötyövuoden muutos toimialoittain. HTV1, henkilötyövuodet HTV2, vähennetty määritellyt HTV3, vähennetty palkattomat muutos muutos muutos Hallintopalvelut ,4 % ,6 % ,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,0 % ,4 % ,2 % Sivistyspalvelut ,5 % ,3 % ,3 % Tekninen ja ympäristöpalvelut ,0 % ,4 % ,5 % YHTEENSÄ ,8 % ,3 % ,1 % Taulukon henkilötyövuosien selitteet: - HTV1: palvelussuhteen keston perusteella (yhden 100% työaikaa tekevän henkilön koko vuoden kestänyt palvelussuhde vastaa yhtä henkilötyövuotta). -HTV2: vähennetty palkalliset poissaolot sekä palkattomat poissaolot, jotka eivät ole työaikaa (esim. lapsen sairaus, palkallinen isyysloma, muu palkallinen keskeytys, vuosiloma, vuosiloma-ajan palkka, säästövapaa). -HTV 3: vähennetty palkattomat poissaolot. Kun henkilötyövuosista vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, voidaan tarkastella työnantajan käytettävissä olevaa työaikaa tarkemmin. 2.3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Kuntasektorille tyypilliseen tapaan Paimion kaupungin henkilökunnasta suurin osa on naisia, 79,5 % koko henkilökunnasta tilaston mukaan (v. 2019, 80 %). Miesten osuus koko henkilökunnasta on 20,5 % (v.2019, 20%). Henkilöstön sukupuolijakaumassa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Myös kuntatyönantajien lokakuun 2019 tilastojen mukaan kuntien koko henkilöstöstä 81 % on naisia. Tämä suhde on sama myös vakinaisen henkilökunnan osalta. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli vuoden viimeisenä päivänä 47,02 vuotta (v. 2019, 48,4 vuotta). Vakinaisesta henkilökunnasta naisten keski-ikä oli 47 vuotta ( ,6 vuotta) ja miesten 47,17 vuotta (v ,4 vuotta). 5

7 Henkilökunta ikäjakauma 60 tai yli 50-59v 40-49v 30-39v alle 30v Nainen Mies Kuva 4. koko henkilökunnan ikäjakauma vuoden viimeisenä päivänä sukupuolittain Suurimmat ikäryhmät ovat tilanteen mukaan ovat vuotiaat, joiden osuus koko henkilökunnasta on 30,1 %, seuraavaksi eniten on vuotiaita (39,4 %). Koko henkilökunnasta pienin ikäryhmä ovat alle 30 -vuotiaat, 7,9 %. Kunta-alalla vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli Kuntatyönantajien 2019 tilastojen mukaan 45,7 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on tyypillisesti kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Korkea keski-ikä voi olla haaste tulevan eläkepoistuman vuoksi sekä myös työkyvyn tukemisen ja työssä jatkamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Vakinainen henkilökunta, ikäjakauma 51; 13 % 18; 4 % 123; 31 % 80; 20 % 131; 32 % Alle 30 vuotta vuotiaat vuotiaat vuotiaat 60 vuotta tai yli Kuva 5. Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma vuoden viimeisenä päivänä. 6

8 2.4 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilökunnasta eläkkeelle jäi vuoden 2020 aikana yhteensä kahdeksan henkilöä (2019, 4). Yhteensä 12 henkilöä (2019, 25) erosi kaupungin vakituisesta palvelussuhteesta muista syistä. Lähtövaihtuvuus oli 3 % vuoden 2020 aikana ( %). Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 35 kpl (2019, 22) mikä näkyi tulovaihtuvuuden + 2 %:n kasvuna. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden vuoden aikana kaupungissa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet, ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut) raportoidaan lukumäärinä sekä tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. Paimiossa lähtövaihtuvuutta on tarkasteltava ilman liikkeen luovutuksella siirtynyttä henkilöstöä, koska se antaa paremman kuvan henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuudesta pidemmällä aikavälillä. Taulukko 3 Lähtö- ja tulovaihtuvuus Päättyneet joista eronnut, erotettu (66 31 ( 44 joista liikkeen luovutukset joista siirtyi eläkkeelle %) 11 (12 %) %) (20 %) 7 (19 %) 4 (14 %) 8 (42 %) Alkaneet lähtövaihtuvuus % 16 % 13 % 6 % 5 % 3 % lähtövaihtuvuus % ilman liikkeen luovutusta 5 % 7 % 6 % 5 % 3 % tulovaihtuvuus % 3 % 5 % 5 % 4 % 6 % 2.5 Rekrytoinnit Vuoden aikana rekrytointeja oli yhteensä 54 ja avoimia työpaikkoja oli 73. Hakemusten määrä suhteessa avoimiin paikkoihin nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodesta 2018 alkaen tilastoissa näkyvät nuorten kesätyöpaikat, jotka ovat olleet haettavana Kuntarekry palvelun kautta. Haettavista tehtävistä suurin osa on joko lakisääteisiä tai henkilöstömitoitettuja tehtäviä. Eniten rekrytoitiin opetuspalveluihin opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien tehtäviin, seuraavaksi eniten rekrytointeja kohdistui sosiaalipalvelujen tehtäviin (sosiaalityöntekijät, perhetyö). Eniten hakemuksia saapui opettajien eri tehtäviin. Haasteita löytää päteviä työntekijöitä on erityisesti sosiaalityössä ja var- 7

9 haiskasvatuksessa sekä eräissä asiantuntijatehtävissä. Rekrytoinnin haasteet ovat lisääntyneet selvästi myös sijaisten saatavuudessa niin vanhuspalveluissa kuin yhä enenevässä määrin myös varhaiskasvatuksen tehtävissä. Taulukko 4 Rekrytointien tilastot VUOSI Rekrytoinnit Työpaikat Työsuhde Virkasuhde Vakinainen Määräaikainen Saapuneita hakemuksia yhteensä Keskimäärin hakemuksia / rekrytointi , , , , ,98 Henkilöstön riittävyyttä ja tiettyjen tehtävien toimintavarmuutta on pyritty vahvistamaan vuoden aikana tehdyillä uusilla henkilöstörekrytoinneilla, jotka ovat kohdentuneet mm. taloushallintoon (taloussuunnittelija), sosiaalipalveluihin sekä oppilashuoltoon ja hanketyöhön. 3. Työvoimakustannukset 3.1 Henkilöstökulut Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Tilinpäätösvuoden palkat (kuvattu alla olevassa taulukossa) olivat 17,2 milj. euroa ja henkilösivukulut 4,6 milj. euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat 21,9 milj.. Kaupungin henkilöstökulut kasvoivat 3,2 % vuodesta Henkilöstökulujen toteutuma% talousarvioon nähden oli 100,3 %. Henkilösivukulut koostuvat sosiaaliturva, työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutusmaksuista sekä muista sosiaaliturvamaksuista. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyi vuonna 2020 yleiskorotus lukien, jonka suuruus oli 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 %. Myös henkilökohtaiset lisät korottuivat 1,22 %:lla. Edellisenä vuonna palkkoja korotettiin 1 % yleiskorotuksella 8

10 lukien. Henkilösivukulut koostuvat sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksuista sekä muista sosiaaliturvamaksuista. Tapaturmavakuutusmaksujen kasvuun ovat vaikuttaneet kaupungin vastuut, jotka perustuvat työtapaturmien ja ammattitautien toteutumaan. Sairausvakuutusmaksu oli vuonna ,34 % kun se 2019 oli 0,77 %. Kunta-alan työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti oli n. 2,05 % (v n. 1,70 %). Taulukko 5 Henkilöstökulut /- % Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,2 % Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan ,3 % Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,0 % Henkilöstökulut yhteensä ,2 % Henkilöstökulujen kehitykseen ovat vaikuttaneet organisaatiossa tapahtuneet ulkoistamiset vuoden 2015 jälkeen, jolloin suuri määrä henkilöstöä on siirtynyt toisten organisaatioiden palvelukseen Henkilöstökulujen kehitys euroa Kuva 6 Henkilöstökulujen kehitys vuosina

11 3.2 Eläkemaksut Työnantaja on vuoden 2018 loppuun saakka maksanut varhaiseläkemenoperusteista maksua, kun työntekijä siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Vuodesta 2019 alkaen palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä maksetaan työnantajakohtaista työkyvyttömyyseläkemaksua, jonka suuruus korreloi työnantajan työkyvyttömyysriskin laskennassa huomioitujen työkyvyttömyyseläketapausten kustannusten kanssa Työnantaja on voinut omilla toimillaan vaikuttaa varhaiseläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksuihin. Työnantaja on voinut pyrkiä pienentämään näitä maksuja esim. tukemalla työssä jaksamista. Työkyvyttömyydestä koituva maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin. Työtä keventämällä, työtehtäviä muuttamalla tai uudelleensijoituksen keinoin voidaan ylläpitää työkykyä tai jatkaa työuraa pidempään, mikä vaikuttaa myös eläkemaksuihin. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta 23,4 % (v. 2019, 23,5 %) ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta 0,98 % (v. 2019, 0,75%). Palkkaperusteista maksua maksetaan kaikista vuoden aikana maksetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista. Palkkaperusteisen maksun tasoon vaikuttaa eläkemaksu % sekä myös maksun perusteena olevan palkkasumman nousu. Palkkaperusteisen maksun alaisia eläkkeeseen oikeuttavia palkkoja maksettiin + 2,34 % eli noin euroa enemmän kuin vuonna Eläkemenoperusteinen maksu perustuu ennen vuotta 2005 ansaittuihin eläkkeisiin. Eläkemenoperusteiseen maksuun eivät siten vaikuta nykyiset työsuhteet eikä nykyiset maksussa olevat palkat. Taulukko 6 Lähde. Keva, eläkemaksut vuosittain euroissa Vuosi Palkkaperusteinen maksu Eläkemenoperusteinen maksu Varhemaksu / 2019 lask. Tk-eläkemaksu Maksut yhteensä tilinpäätösarvio

12 4. Työterveyshuolto Kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palvelut ostetaan Mehiläinen Oy:ltä. Mehiläiseltä ostettavat palvelut käsittävät lakisääteisten palveluiden lisäksi työterveyspainotteiset yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Työkyvyn ylläpitämisen ja työssäjaksamisen tueksi palvelut sisältävät työterveyslääkärin lähetteellä myös erikoislääkärin konsultaation sekä työpsykologin palvelut. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ennalta ehkäisy ja myös työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman yleisiä tavoitteita ovat mm. työstä johtuvien terveys- ja turvallisuusriskien vähentäminen, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja sairauspoissaolojen hallinta, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen sekä laadukas työterveyspainotteinen sairaanhoito. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kaudelle asetettuja tavoitteita ovat terveystarkastusten toteutuminen ns. erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (ns. lakisääteiset terveystarkastukset), kuntoutusryhmän säännölliset tapaamiset sekä varhaisen tuen mallin mukaiset keskustelut ja yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Varhaisen tuen mallista, työterveyshuollon palveluista ja työterveyshuollon yhteistyöstä on pidetty tilaisuudet sekä esimiehille että henkilökunnalle. Vuonna 2020 Mehiläisen työterveyshuollon kustannukset olivat 453 euroa / henkilö, kun laskennassa jakajana käytettiin työterveyshuollon asiakasrekisterissä olevien työntekijöiden keskimääräistä määrä vuoden 2020 aikana. Taulukko 7 Mehiläinen Oy, työterveyshuollon kustannukset Mehiläinen työterveyshuollon kustannukset euroa Yhteensä euroa kustannukset/ henkilömäärä ka. Mehiläisen rekisteri kustannukset/ henkilömäärä kustannukset/htv Muutos 2019 vs % 8 % 8 % 7 % Työterveyshuollon kustannukset on jaettu Kela 1 ja Kela 2 luokkaan sekä muihin eikorvattaviin kustannuksiin. Ennaltaehkäisevän Kela 1 luokan kustannukset olivat euroa eli 39,72 %) (v. 2019, ). Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon 11

13 kuuluu mm. työpaikkaselvitykset ja lakisääteiset terveystarkastukset. Kela 2 korvauksien piiriin kuuluvan työkykypainotteisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset olivat euroa (v. 2019, euroa) eli 60,94 % korvattavista kustannuksista. Työterveyshuolto ja työnantaja toimivat yhteistyössä ja seuraavat säännöllisesti mm. henkilökunnan työkykyriskejä ja sairaspoissaoloja. Tavoitteena tässä työssä on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkyvyn alenemiseen liittyvät riskit ja sopia yhteisesti työkyvyn tukemiseen liittyvistä toimista yksilökohtaisesti. Työpsykologi toimii tarvittaessa työyhteisön asiantuntijana työhyvinvoinnin tukemisessa. 5. Poissaolot Paimion kaupungin poissaolot raportoidaan palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Lukujen vertailtavuuden vuoksi poissaoloja on tarkasteltu kalenteripäivinä (sisältää viikkovapaat). Vuodesta 2020 alkaen on saatavissa tietoa myös työpäivinä Muutos /2020 Sairaus % Työtapaturma % Kuntoutus, kuntoutustuki % Perhevapaat ml. Tilapäinen hoitovapaa % Tilapäinen hoitovapaa Vuosiloma % Opintovapaa % Koulutus % Vuorotteluvapaa % Lomautus % Talkoovapaa % Muu syyt % Yhteensä % Taulukko 8 Poissaolot syittäin , kalenteripäivinä Henkilökunnan palkallisten ja palkattomien poissaolojen määrä on vähentynyt kokonaisuudessaan -1%. Eniten on vähennystä muiden syiden perusteella myönnetyissä vapaissa (sis. mm. yksityisvapaat). Muut syyt ryhmä sisältää myös palvelusvuosivapaat; joita pidettiin 86 kalenteripäivää (v. 2019, 109) ja merkkipäivävapaat. 12

14 Opintovapaalain mukaisilla opintovapailla oli yhteensä 10 kaupungin työntekijää ja viranhaltijaa ( henkilöä). Kaikkia koulutuspäiviä mm. opettajien vuosittaisia vesopäiviä ei ole tilastoitu järjestelemään. Kaupunki hakee vuosittain koulutuskustannusten korvausta Työttömyysvakuutusrahastolta. Koulutuskustannusten korvausta voi saada enintään 3 koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. Vuoden 2020 osalta korvausta haettiin yhteensä 687 koulutuspäivän mukaan, minkä perusteella kaupunki sai korvausta ,53 euroa (v. 2019, 670 pv, euroa). Vapaaehtoisia palkattomia työ- ja virkapaita eli ns. talkoovapaita pidettiin vuonna 2020 yhteensä 459 kalenteripäivää kun (v yhteensä 369 pv.). Talkoovapaan aikana ei saa muodostua sijaiskustannuksia, joten kaikilla ammattiryhmillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia sen käyttöön. Vuoden 2020 lomautukset kohdentuivat pääosin koulunkäyntiohjaajien tehtäviin. Koronapandemian johdosta työstä poissaoloja aiheutui myös eräiden työpaikkojen toiminnan sulkemisesta keväällä 2020, mikä vaikutti mm. uimahallin ja Paimion opiston toimintaan. Osalle henkilökunnasta mahdollistui korvaavan työn tekeminen kaupungin muissa tehtävissä tai opetuksen järjestäminen etäopetuksena. 5.1 Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Sairauspäivien määrä on noussut kalenteripäivällä eli 10 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmista aiheutuneiden poissaolopäivien määrä sen sijaan väheni hieman. Kaupungin sairaspoissaolokäytäntöön ei tehty koronapandemian johdosta muutoksia vaan esimiehen päätöksellä on voinut olla 1 5 päivää poissa töistä äkillisen flunssatyyppisen sairauden vuoksi. Sairauspoissaolojen tunnusluku henkilöä kohden suhteutettuna htv1 tunnuslukuun oli 15,88 kalenteripäivää (v. 2019, 14,41 / htv). Työterveyslaitoksen vuoden 2019 Kunta 10-tutkimuksen mukaan sairauspoissaoloja oli tutkimukseen osallistuneissa kunnissa keskimäärin 16,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Uusi palkka- ja henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmä antaa poissaolojen tiedot myös työpäivinä, jonka mukaan sairaspoissaoloja oli vuonna 2020 yhteensä 6085 työpäivää, mikä suhteutettuna työpäivien kokonaismäärään antaa sairaspoissaoloprosentiksi 3,14 % ja tunnusluvuksi 11,8 pv/htv1. Sairaspoissaolojen jakauma keston mukaan, työpäivinä yli 181 Yht ,45 % 37,72 % 11,21 % 10,17 % 13,48 % 5,98 % 100,00 % Taulukko 9 Sairauspoissaolojen jakauma työpäivinä, keston mukaan. Esimiehen päätöksellä eli ns. omailmoituksella, myönnettiin yhteensä 490 (2019, 508 sairausjaksoa (yht. 995 kalenteripäivää, v. 2019, 876 kalenteripäivää; pv.) Omailmoitukset ovat pääsääntöisesti 1-3 kalenteripäivän pituisia sairauspoissaoloja. 13

15 Lyhyitä 4 5 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 51 kpl kun vuonna 2019 niitä oli 17 kpl. Esimiehen myöntämissä lyhyissä sairauspoissaoloissa, työkyvyn ja työhön paluun tilannetta on ohjeistettu seurattavan päivittäin. Suurin osa sairauspoissaoloista oli 60 päivää tai alle kestäneitä poissaoloja (64,6 %). Työtapaturmaperusteisten sairauspoissaolojen määrä laski hieman vuoteen 2019 verrattuna ja samoin laski työtapaturmien määrä. Työtapaturmia sattui vakuutusyhtiö Ifin tilastojen mukaan vuonna 2020 yhteensä 31 kappaletta (v. 2019, 48). Eniten työtapaturmia sattui työpaikalla (29), työmatkatapaturmia sattui 2 kpl. Työtapaturmatilastot antavat tietoa myös työtapaturman aiheuttavasta syystä, eli poikkeamasta työssä. Eniten tapaturmia sattui henkilön putoamisen, hyppäämisen, kaatumisen tai liukastumisen vuoksi. 5.2 Mehiläisen sairauspoissaolotilastot Sairauspoissaolopäiviä seurataan myös työterveyshuolto Mehiläisessä. Mehiläisen vuoden 2020 tilastot eivät pidä sisällään kaikkia sairauspoissaoloja vaan ainoastaan työterveydestä kirjoitetut sairaslomatodistukset. Tämän vuoksi Mehiläisen tilasto ei ole vertailukelpoinen kaupungin Populus raportoinnista saatavan tilaston kanssa vuoden 2020 osalta. Kaupungin ja työterveyshuollon yhteisellä kuntoutustiimillä on kuitenkin ollut käytössään sairaspoissaolojen toteutuma sisältäen kaikki sairaspoissaolot. Sairauspoissaoloista suurin osa eli 38 % (2019, 43%) johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kuvassa 10 on kuvattuna eri sairauspoissaolojen jakaumat päädiagnoosiryhmittäin koko kaupungin osalta vuonna Tämä jakauma on suuntaa antava ja se sisältää työterveyshuollon kautta kirjoitetut sairauslomatodistukset. Tilastosta puuttuvat mm. esimiehen myöntämät lyhyet sairauspoissaolot, joissa ei lääkärintodistusta vaadita. Kuva 7 Sairaspoissaolojen jakauma päädiagnoosiryhmittäin. Lähde Mehiläinen. 14

16 5.3 Poissaolojen kustannukset Poissaolojen kustannukset raportoidaan palkka- ja henkilöstöhallinnon Populus järjestelmästä. Vuoden 2020 terveysperusteiset kustannukset olivat yhteensä euroa. Edellisen vuoden 2019 tilastoinnissa sairauspoissaolojen kustannukset ja työtapaturmat yhteensä olivat n euroa. Perhevapaisen kustannukset vuonna 2020 olivat euroa (v. 2019, eur). Suurin osa poissaolojen kustannuksista aiheutui vuosilomista, yhteensä euroa (v. 2019; eur). 6. Työhyvinvointi 6.1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on seurata työturvallisuutta ja työterveyttä sekä tehdä niihin kohdistuvia kehittämisehdotuksia. Työsuojelu seuraa säännöllisesti mm. häiriötilanneilmoituksia eli ns. läheltä piti tilanteita. Työsuojelun normaaliin työhön kuuluvat yhdessä työterveyshuollon kanssa vuosittain tehtävät työpaikkakäynnit (ns. työterveyshuollon tekemät perusselvitykset työpaikan riskien ja vaarojen kartoituksen perusteella). Vuonna 2020 työpaikkaselvitykset eli ns. perusselvitykset tehtiin kaikkiin kaupungin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon alkuvuonna Koronapandemia vaikutti vuoden 2020 toimintaan siten, riskien ja vaarojen kartoituksessa tuli huomioida koronan aiheuttamat biologiset riskit ja niihin varautuminen työpaikoilla mm. toimintatapoja muuttamalla, suojavarusteita käyttämällä viranomaisten antamien ohjeiden ja suosituksien mukaan. Korona vaikutti myös monella muulla tavoin. Kaupungin Kelalta hakemaa Kiila ryhmämuotoista kuntoutusta ei voitu toteuttaa vaan kuntoutuksen aloitus siirtyi ja toteutui lopulta yksilökuntoutuksena. Koronatilanne on haastanut työpaikat ja esimiehet uuteen tilanteeseen työhyvinvoinnin tukemisen kannalta. Paimion kaupungissa on kolme osa-aikaista työsuojeluvaltuutettua ja henkilöstöpäällikkö toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä. Työsuojelutoimikuntana on toiminut vuodesta 2006 lähtien yhteistyöryhmä. 6.2 Yhteistoiminta Yhteistyöryhmä on kaupungin yhteistoimintalain mukainen työnantajan ja henkilökunnan yhteistoimintaelin. Yty-ryhmässä ovat edustettuina työnantajan edustajat ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet sekä varsinaiset työsuojeluvaltuutetut. 15

17 7. Henkilöstön kehittäminen, virkistystoiminta ja palkitseminen Kaupunki tukee henkilökuntansa liikuntaa tarjoamalla uimahalli Solinan palvelut henkilökunnan käyttöön. Viime vuonna tarjottiin mahdollisuutta valita yksi liikunnan kurssi Paimion opiston kurssivalikoimasta ja tätä mahdollisuutta käytti n. 40 kaupungin työntekijää Koronapandemia on vaikuttanut myös tähän tarjontaan ja osa liikunnan kursseista jouduttiin kokonaan perumaan ja osa kyettiin järjestämään etäohjauksen avulla. Tämän lisäksi kaupunki tukee henkilöstön työpaikkaruokailua ateriatuella. Taulukko 10: Kaupungin henkilökunnan kehittämiseen käytetyt voimavarat Muut henkilöstömenot Kaupunki kannustaa henkilökuntaansa kouluttautumaan ja kehittymään työssään vuosittain laadittavan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä kehityskeskusteluissa sovittujen kehittymissuunnitelmien mukaan. Yhteistyössä Kaarinan, Liedon ja Sauvon kanssa kaupunki on viime vuosina tarjonnut eri teemaisia esimieskoulutuksia ja kuntien yhteisiä henkilöstökoulutuksia mm. vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Tämä yhteistyö mahdollisti sen, että vuonna 2019 alkoi esimiehille suunnattu oppisopimusperusteinen koulutusohjelma, joka päättyi vuoden 2020 joulukuussa. Kaupunki on tarjonnut harkinnan mukaan myös yksilökohtaista valmennusta esimiehille (n. 1 2 esimiestä / vuosi). Vuonna 2020 keskitetysti tarjotut yhteiset koulutukset keskittyivät vahvasti uusien Unit4 taloushallinnon, Populus palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä uuden Dynasty 10 ohjelmistojen käyttöönottoihin. Nämä muutokset koskettivat laajasti koko henkilökuntaa. Lisäksi toimialakohtaisesti on koulutettu henkilöstöä mm. laatujärjestelmän käyttöönottamiseen, etäopetuksen ja uusien toimintatapojen opastukseen oman toimialan normaalien täydennyskoulutuksien lisäksi. Henkilöstöä palkitaan palvelusvuosivapailla Paimion kaupungin pitkäaikaisesta palveluksesta sekä 50- ja 60 vuotismerkkipäivinä. Kaupunki hakee vuosittain myös Suomen Kuntaliiton ansiomerkkejä pitkäaikaisesta kunta-alan palveluksesta ja tekee esityksiä Tasavallan Presidentin kunniamerkkien saajiksi. Poikkeuksellisena koronavuonna 2020 kaupungin virkistysrahaa kohdennettiin koko henkilöstön muistamiseen, mikä toteutettiin paikallisista yrityksistä hankitun jouluisen tuotekorin muodossa. 16 Muutos 2019/2018 % Koulutus ,8 % Virkistystoiminta (virkistysrahat, liikuntaryhmät) ,1 % Virkistystoiminta/ uimahallimaksut ,1 % Merkkipäivälahjat ,3 % Työpaikkaruokailu ,3 %

18 8. Työhyvinvointikyselyn 2020 päätulokset Työhyvinvointikyselyn kuvaavat tilannetta vuodenvaihteessa 2019 / 2020 sekä alkuvuonna Henkilöstökertomukseen on koottu tieto muutamasta keskeisestä osioista kyselystä kaikkien vastaajien osalta. 17

19 18

20 Kyselyn tuloksien perusteella voidaan todeta, että työ kaupungissa on koettu pääosin mielekkääksi ja yhteistyö työpaikoilla sujuvaksi niin esimiesten kuin työkavereidenkin kanssa. Työsuojelun näkökulmasta kyselyssä kartoitettiin työntekijöiden kokemaa väkivallan uhan tilanteita, joihin voidaan vaikuttaa mm. työntekijöiden koulutuksella sekä ennakoivia toimintatapoja kehittämällä. Kyselyn perusteella kehitettävää on ainakin palautteen antamisessa työssä. Kyselyyn vastanneista 34 % suosittelisi Paimion kaupunkia työpaikkana erittäin mielellään (5) ja melko mielellään (4) 38 % vastaajista. 19

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 PAIMION KAUPUNKI Paimion kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Henkilötyövuodet... 4 2.3 Henkilöstön kotikunta...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 PAIMION KAUPUNKI Paimion kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Henkilötyövuodet... 4 2.3 Henkilöstön kotikunta...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta lautakunnittain ja toiminnoittain 31.12.2012... 3 1.2. Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 Henkilöstötilinpäätös 217 Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain... 4 Vakituiset ja määräaikaiset... 5 Koko- ja osa-aikaiset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.

Lisätiedot

Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot

Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömenot Henkilöstömäärän kehitys 2014 2015 2016 2017 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12. 972 987 977 950 Muutos edellisestä vuodesta + 15-10 - 27

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 ALAVUDEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 2 Johdanto Alavuden kaupungin henkilöstötyön tavoitteena on, että kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, jonka osaava ja hyvinvoiva henkilöstö työskentelee

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2016... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Sisällys: Henkilöstöraportti 2018 Tilinpäätös, liite

Sisällys: Henkilöstöraportti 2018 Tilinpäätös, liite Sisällys: HENKILÖSTÖRAPORTTI... 2 Yleiskatsaus... 2 Henkilöstön määrä... 2 Taulukko 1: Henkilöstömäärän palvelualueittain 2013 2018... 2 Taulukko 2: Henkilöstömäärä uuden organisaation mukaisesti ja työaikamuodoissa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2017 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Korvaavan työn malli TyöSi Työ Sinulle

Korvaavan työn malli TyöSi Työ Sinulle Korvaavan työn malli TyöSi Työ Sinulle 1 Sisällys Mitä on korvaava työ TyöSi Työ Sinulle?... 2 Milloin korvaava työ ei sovellu... 2 Työterveyshuollon rooli... 3 Korvaava työ - kun sairausloma keskeytetään

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki. Henkilöstöraportti

Kuhmon kaupunki. Henkilöstöraportti Kuhmon kaupunki Henkilöstöraportti 2018 Sisällys Sisällys...1 1. Johdanto...2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 Henkilötyövuodet...4 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma...5 3. Henkilöstömenot...6 Henkilösivukulut...6

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2017

HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2017 HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2017 Yhteistyötoimikunta 26.3.2018 Kunnanhallitus 26.3.2018 Kunnanvaltuusto 4.6.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Edellisen kuntastrategian henkilöstöä koskevat painopisteet...

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1. Vakituiset ja määräaikaiset... 4 2.1 Koko- ja osa-aikaiset... 5 2.2 Vakituisen henkilöstön

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Ohjeet korvaavan työn tekemisestä Raision kaupungissa

Ohjeet korvaavan työn tekemisestä Raision kaupungissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Yhteistoimintaryhmä 93 25.10.2018 Asianro 973/01.01.01/2018 306 Ohjeet korvaavan työn tekemisestä Raision kaupungissa Päätöshistoria Yhteistoimintaryhmä 25.10.2018 93

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

PÖYTYÄN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA Pöytyän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018 2 PÖYTYÄN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 3 1. Tausta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta.

Työterveyshuolto. Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta. Työterveyshuolto Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta. www.kela.fi/tyoterveyshuolto www.kela.fi/sairastaminen> Työterveyshuolto>Yrittäjä> Työterveyshuollon tavoitteet Työterveyshuollon

Lisätiedot