FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :18: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3107. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut & Mäki, Elina (Lempäälän kunta): Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD3107 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 173 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Aineiston nimi englanniksi: Tampere City Region Youth Survey 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut Mäki, Elina (Lempäälän kunta) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Häkli, Erkki (Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat elintavat; harrastukset; kiusaaminen; nuorisopalvelut; nuorisotoimi; perhe-elämä; perheenjäsenet; päihteet; taloudellinen tila; vapaa-aika Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: nuoret; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin tietoa yläkouluikäisten nuorten elinympäristöstä, perheestä, kodin ilmapiiristä, hyvinvoinnista, harrastuksista ja kouluun liittyvistä asioista. Tutkimus oli osa "Rajatonta riemua" - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanketta Aluksi kysyttiin tietoja perheestä, vanhempien työssä käymisestä sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi tiedusteltiin nuoren näkemystä kodin ilmapiiristä kysymällä esimerkiksi tunteeko nuori olonsa turvalliseksi kotona. Vapaa-ajan viettoa selvitettiin esimerkiksi kysymällä aikaa, jonka nuori arvioi viettävänsä ruudun ääressä sekä valitsemalla viisi paikkaa, joissa vastaaja viettää eniten aikaa koulun ulkopuolella. Edelleen kysyttiin nuoren harrastusmahdollisuuksista ja kyvystä harrastaa. Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten mielikuvia nuorille järjestettävästä toiminnasta. Nuorten tuli arvioida erilaisia nuorisotoimintaa koskevia kysymyksiä janan avulla. Nuorten hyvinvointia ja elämäntapoja tiedusteltiin kysymällä nuorten fyysistä jaksamista sekä nuorten kokemaa kiusaamista. Edelleen kysyttiin päihteiden käytöstä ja sosiaalisesta turvaverkostosta. Lopuksi nuorilta tiedusteltiin parannusehdotuksia nuorisotoimintaan. Taustamuuttujina oli muun muassa asuinkunta, luokka-aste, sukupuoli ja kotikieli. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö 2

9 1.4. Aineiston käyttö Perusjoukko/otos: Tampereen kaupunkiseudun luokkalaiset Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut; Mäki, Elina (Lempäälän kunta) Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 52,2 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 281 muuttujaa ja 5462 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kysely lähetettiin Tampereen kaupunkiseudun yläasteille. Vastaaminen pyydettiin toteuttamaan koulutyön ohella. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumeromuuttuja [bv2] sekä avovastaus kotona puhuttavista kielistä [bv5_1]. Lisäksi [q6] vastausvaihtoehto "Asun yksin" puuttuu datasta. [q17_15] vastausvaihtoehto "En osaa sanoa" ei löydy kyselylomakkeesta. [q19]: vastausvaihtoehto "En harrasta mitään" puuttuu datasta. Julkaisut Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Kangasala. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Lempäälä. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Nokia. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Orivesi. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Pirkkala. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. 3

10 1. Aineiston kuvailu Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. site/assets/files/18270/kaupunkiseudun_yhteisraportti_2016.pdf [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Tampere. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Vesilahti. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016: Ylöjärvi. Rajatonta riemua: Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2980 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2014 Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5462 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5462 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5462 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Mikä on asuinkuntasi? Mikä on asuinkuntasi? Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi [BV3] Millä luokalla olet? Millä luokalla olet? 6

13 Q5_1 7. luokalla luokalla luokalla tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4] Mikä on sukupuolesi? Mikä on sukupuolesi? Tyttö Poika Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV5] Mitä kieltä kotonasi puhutaan? Mitä kieltä kotonasi puhutaan? Suomea Ruotsia Suomea ja ruotsia Muuta kieltä/useita kieliä, mitä? En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isä Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot 7

14 2. Muuttujat Isä Ei mainittu Mainittu [Q5_2] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äiti Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Äiti Ei mainittu Mainittu [Q5_3] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äitipuoli Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Äitipuoli 8

15 Q5_5 Ei mainittu Mainittu [Q5_4] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isäpuoli Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Isäpuoli Ei mainittu Mainittu [Q5_5] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisarus tai sisaruksia Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Sisarus tai sisaruksia Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q5_6] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Sisaruspuoli tai sisaruspuolia Ei mainittu Mainittu [Q5_7] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isovanhempi tai isovanhempia Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Isovanhempi tai isovanhempia Ei mainittu Mainittu [Q5_8] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Poika- tai tyttöystävä Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot 10

17 Q5_9_1 Poika- tai tyttöystävä Ei mainittu Mainittu [Q5_9] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? Ei mainittu Mainittu [Q5_9_1] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? 11

18 2. Muuttujat [Q5_10] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? En osaa sanoa Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q6_1] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isä Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Isä Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äiti Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset 12

19 Q6_4 Äiti Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äitipuoli Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Äitipuoli Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isäpuoli Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Isäpuoli 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6_5] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisarus tai sisaruksia Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Sisarus tai sisaruksia Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Sisaruspuoli tai sisaruspuolia Ei mainittu Mainittu

21 Q6_9 [Q6_7] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isovanhempi tai isovanhempia Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Isovanhempi tai isovanhempia Ei mainittu Mainittu [Q6_8] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Poika- tai tyttöystävä Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Poika- tai tyttöystävä Ei mainittu Mainittu [Q6_9] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset 15

22 2. Muuttujat Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? Ei mainittu Mainittu [Q6_9_1] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? [Q6_10] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? En osaa sanoa Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset En osaa sanoa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5462 minimi 0.00 maksimi 1.00 keskiarvo 0.01 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q7_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta 0.11 [Q7] Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isänä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä/en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? (Avokysymys) Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? [Q8] Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äitinä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä/en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? (Avokysymys) Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? [Q9] Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... Erittäin hyvä Melko hyvä Jonkin verran talousvaikeuksia Paljon talousvaikeuksia En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto 18

25 Q12 Aina tai lähes aina Useimmiten Joskus En juuri koskaan tai en koskaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä tuntia päivässä tuntia päivässä tuntia päivässä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Valitse sopivin vaihtoehto Aina Useimmiten Joskus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En koskaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita Ei mainittu Mainittu [Q13_2] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Katsomme yhdessä televisiota/elokuvia Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Katsomme yhdessä televisiota/elokuvia 20

27 Q13_4 Ei mainittu Mainittu [Q13_3] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä Ei mainittu Mainittu [Q13_4] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) 21

28 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q13_5] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista Ei mainittu Mainittu [Q13_6] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskusessa) 22

29 Q13_8 Ei mainittu Mainittu [Q13_7] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) Ei mainittu Mainittu [Q13_8] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Ruokailemme yhdessä Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Ruokailemme yhdessä 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q13_9] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Emme tee mitään näistä säännöllisesti Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu Emme tee mitään näistä säännöllisesti Ei mainittu Mainittu [Q13_10] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? En osaa sanoa Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu En osaa sanoa 24

31 Q15_1 Ei mainittu Mainittu [Q14] Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa tuntia vuorokaudessa tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Facebook Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Ei mainittu Mainittu

32 2. Muuttujat [Q15_2] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Twitter Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Twitter Ei mainittu Mainittu [Q15_3] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Instagram Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Instagram Ei mainittu Mainittu

33 Q15_5 [Q15_4] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Ask.fm Ei mainittu Mainittu [Q15_5] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? WhatsApp Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot WhatsApp Ei mainittu Mainittu

34 2. Muuttujat [Q15_6] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Last.fm Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Last.fm Ei mainittu Mainittu [Q15_7] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Google+ Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Google+ Ei mainittu Mainittu

35 Q15_9 [Q15_8] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? LinkedIn Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot LinkedIn Ei mainittu Mainittu [Q15_9] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Snapchat Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Snapchat Ei mainittu Mainittu

36 2. Muuttujat [Q15_10] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Youtube Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Youtube Ei mainittu Mainittu [Q15_11] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? KikMessenger Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot KikMessenger Ei mainittu Mainittu

37 Q15_13 [Q15_12] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Tumblr Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Tumblr Ei mainittu Mainittu [Q15_13] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En käytä mitään näistä Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En käytä mitään näistä Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [Q15_14] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? Ei mainittu Mainittu [Q15_14_1] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? (Avokysymys) Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? [Q15_15] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En osaa sanoa Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En osaa sanoa 32

39 Q16_2 Ei mainittu Mainittu [Q16_1] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kotona Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kotona Ei mainittu Mainittu [Q16_2] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaverilla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kaverilla Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_3] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaupungilla hengailemassa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kaupungilla hengailemassa Ei mainittu Mainittu [Q16_4] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kahvilassa/ravintolassa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kahvilassa/ravintolassa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q16_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_5] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kirjastossa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kirjastossa Ei mainittu Mainittu [Q16_6] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kauppakeskuksessa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kauppakeskuksessa Ei mainittu Mainittu

42 2. Muuttujat [Q16_7] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kunnan / kaupungin nuorisotilalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Kunnan/kaupungin nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q16_8] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Seurakunnan nuorisotilalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Seurakunnan nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu

43 Q16_11 [Q16_9] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q16_10] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Harrastuspaikassa / harrastukseni parissa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Harrastuspaikassa/harrastukseni parissa Ei mainittu Mainittu [Q16_11] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Ulkona/pihalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella 37

44 2. Muuttujat Ulkona/pihalla Ei mainittu Mainittu [Q16_12] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Töissä Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Töissä Ei mainittu Mainittu [Q16_13] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Muualla, missä? 38

45 Q17_1 Ei mainittu Mainittu [Q16_13_1] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? (Avokysymys) Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella Muualla, missä? [Q16_14] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? En osaa sanoa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q17_1] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastaminen / nuorten toiminta on liian kallista Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa 39

46 2. Muuttujat Harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista Ei mainittu Mainittu [Q17_2] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Vanhempien mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajan toiminnasta Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Vanhempien mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajan toiminnasta Ei mainittu Mainittu [Q17_3] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta 40

47 Q17_5 Ei mainittu Mainittu [Q17_4] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Osallistuminen yksin pelottaa Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Osallistuminen yksin pelottaa Ei mainittu Mainittu [Q17_5] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minua ei pyydetä mukaan Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Minua ei pyydetä mukaan 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q17_6] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Ystävänikään eivät osallistu Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Ystävänikään eivät osallistu Ei mainittu Mainittu [Q17_7] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on pitkä matka Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka 42

49 Q17_9 Ei mainittu Mainittu [Q17_8] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on vaikea kulkea Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastuksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea Ei mainittu Mainittu [Q17_9] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksia on liian vähän 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q17_10] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä Ei mainittu Mainittu [Q17_11] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, missä haluamaani harrastusta/toimintaa järjestetään Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa En tiedä, missä haluaamaani harratusta/toimintaa järjestetään 44

51 Q17_13 Ei mainittu Mainittu [Q17_12] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Ei mainittu Mainittu [Q17_13] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani 45

52 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q17_14] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Ei mainittu Mainittu [Q17_15] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En osaa sanoa Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa En osaa sanoa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 Q19_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q18] Harrastatko jotain? Harrastatko jotain? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) Ei mainittu Mainittu [Q19_2] Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot 47

54 2. Muuttujat Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) Ei mainittu Mainittu [Q19_3] Mitä harrastat? Tanssi/cheerleading/voimistelu Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Tanssi/cheerleading/voimistelu Ei mainittu Mainittu [Q19_4] Mitä harrastat? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Sirkus/teatteri (esim.akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) 48

55 Q19_6 Ei mainittu Mainittu [Q19_5] Mitä harrastat? Kuvataide/käsityöt/kädentaidot Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Kuvataide/käsityöt/kädentaidot Ei mainittu Mainittu [Q19_6] Mitä harrastat? Musiikin soittaminen/laulaminen Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Musiikin soittaminen/laulaminen Ei mainittu Mainittu

56 2. Muuttujat [Q19_7] Mitä harrastat? Ulkoilu/retkeily/partio Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Ulkoilu/retkeily/partio Ei mainittu Mainittu [Q19_8] Mitä harrastat? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) Ei mainittu Mainittu [Q19_9] Mitä harrastat? Valokuvaus/media Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot 50

57 Q19_11 Valokuvaus/media Ei mainittu Mainittu [Q19_10] Mitä harrastat? Leivonta/kokkaus/kodinhoito Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Leivonta/kokkaus/kodinhoito Ei mainittu Mainittu [Q19_11] Mitä harrastat? Moottoriurheilu Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Moottoriurheilu 51

58 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q19_12] Mitä harrastat? Eläinharrastukset Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Eläinharrastukset Ei mainittu Mainittu [Q19_13] Mitä harrastat? Vapaaehtois-/järjestötoiminta Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Vapaaehtois-/järjestötoiminta Ei mainittu Mainittu

59 Q19_16 [Q19_14] Mitä harrastat? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Politiikka/kansalaisvaikuttaminen Ei mainittu Mainittu [Q19_15] Mitä harrastat? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta Ei mainittu Mainittu [Q19_16] Mitä harrastat? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Nuorten tila / nuorisotilatoiminta 53

60 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q19_17] Mitä harrastat? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Ei mainittu Mainittu [Q19_18] Mitä harrastat? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q19_20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q19_19] Mitä harrastat? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen Ei mainittu Mainittu [Q19_20] Mitä harrastat? En osaa sanoa Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

62 2. Muuttujat [Q20_1] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon En ole osallistunut Ei mainittu Mainittu [Q20_2] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Ei mainittu Mainittu

63 Q20_4 [Q20_3] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q20_4] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan Ei mainittu Mainittu

64 2. Muuttujat [Q20_5] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q21_1] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon En ole osallistunut Ei mainittu Mainittu

65 Q21_3 [Q21_2] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyllä, olen osallitunut johonkin harratukseen Ei mainittu Mainittu [Q21_3] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu

66 2. Muuttujat [Q21_4] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan Ei mainittu Mainittu [Q21_5] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

67 Q24 [Q22] Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4553 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 3.36 keskihajonta 1.10 [Q23] Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4403 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 3.10 keskihajonta 1.09 [Q24] Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4509 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 61

68 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi 5.00 keskiarvo 3.06 keskihajonta 1.08 [Q25] Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4285 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 3.16 keskihajonta 1.02 [Q26] Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4101 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 3.36 keskihajonta

69 Q29 [Q27] Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harratukseen ja nuorten toimintan (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4413 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 3.33 keskihajonta 1.13 [Q28] Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4397 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 3.51 keskihajonta 1.23 [Q29] Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto 63

70 2. Muuttujat En ollenkaan / vähemmän kuin tunnin viikossa tuntia tuntia tuntia Yli 7 tuntia viikossa En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän tuntia tuntia tuntia tai enemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31] Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Valitse sopivin vaihtoehto Aina tai lähes aina Silloin tällöin En juuri koskaan tai en koskaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

71 Q32_2 [Q32_1] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On koulussa Ei mainittu Mainittu [Q32_2] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On koulumatkalla Ei mainittu Mainittu

72 2. Muuttujat [Q32_3] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kotona Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On kotona Ei mainittu Mainittu [Q32_4] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On harrastuksessa Ei mainittu Mainittu

73 Q32_6 [Q32_5] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q32_6] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On kaupungilla tai kadulla Ei mainittu Mainittu

74 2. Muuttujat [Q32_7] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On puhelimessa Ei mainittu Mainittu [Q32_8] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On jossain muualla, missä? Ei mainittu Mainittu

75 Q32_10 [Q32_8_1] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On jossain muualla, missä? [Q32_9] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu sanallisesti Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Ei ole kiusattu sanallisesti Ei mainittu Mainittu [Q32_10] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En osaa sanoa 69

76 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q33_1] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On koulussa Ei mainittu Mainittu [Q33_2] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On koulumatkalla 70

77 Q33_4 Ei mainittu Mainittu [Q33_3] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kotona Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On kotona Ei mainittu Mainittu [Q33_4] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On harrastuksessa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 71

78 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q33_5] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q33_6] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On kaupungilla tai kadulla Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 72

79 Q33_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q33_7] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On puhelimessa Ei mainittu Mainittu [Q33_8] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On jossain muualla, missä? Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 73

80 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q33_8_1] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot On jossain muualla, missä? [Q33_9] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu fyysisesti Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Ei ole kiusattu fyysisesti Ei mainittu Mainittu [Q33_10] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot 74

81 Q34_2 En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q34_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai kotimatkalla Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai kotimatkalla Ei mainittu Mainittu [Q34_2] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona 75

82 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q34_3] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q34_4] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Omaisuuttani on rikottu tai varastett kaupungilla tai kadulla Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 76

83 Q34_5_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q34_5] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? Ei mainittu Mainittu [Q34_5_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? [Q34_6] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot 77

84 2. Muuttujat Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen Ei mainittu Mainittu [Q34_7] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minulle ei ole puhuttu, vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Minulle ei ole puhuttu vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa Ei mainittu Mainittu [Q34_8] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? 78

85 Q34_9 Ei mainittu Mainittu [Q34_8_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? [Q34_9] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu puhelimessa tai puhelimen välityksellä (esim. tekstiviesti) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Minua on kiusattu puhelimessa tai puhelimen välityksellä (esim. tekstiviesti) Ei mainittu Mainittu

86 2. Muuttujat [Q34_10] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? Ei mainittu Mainittu [Q34_10_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? [Q34_11] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Ei ole kiusattu 80

87 Q35_1 Ei mainittu Mainittu [Q34_12] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q35_1] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen sanallisesti (esim. nimitellyt) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot Olen sanallisesti (esim. nimitellyt) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 81

88 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q35_2] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot Olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) Ei mainittu Mainittu [Q35_3] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot Olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta Ei mainittu Mainittu

89 Q35_6 [Q35_4] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut internetissä Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot Olen kiusannut internetissä Ei mainittu Mainittu [Q35_5] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot En ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen Ei mainittu Mainittu [Q35_6] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot 83

90 2. Muuttujat Olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani Ei mainittu Mainittu [Q35_7] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole kiusannut Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot En ole kiusannut Ei mainittu Mainittu [Q35_8] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? 84

91 Q36_1 Ei mainittu Mainittu [Q35_8_1] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? (Avokysymys) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? [Q35_9] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q36_1] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAK- KAA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista 85

92 2. Muuttujat poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin Ei mainittu Mainittu [Q36_2] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAK- KAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan TUPAKKAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Ei mainittu Mainittu [Q36_3] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAK- KAA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan TUPAKKAA silloin tällöin 86

93 Q36_5 Ei mainittu Mainittu [Q36_4] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHO- LIA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin Ei mainittu Mainittu [Q36_5] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHO- LIA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista juon ALKOHOLIA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Ei mainittu Mainittu

94 2. Muuttujat [Q36_6] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHO- LIA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista juon ALKOHOLIA silloin tällöin Ei mainittu Mainittu [Q36_7] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖ- TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin Ei mainittu Mainittu [Q36_8] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖ- TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista 88

95 Q36_10 poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Ei mainittu Mainittu [Q36_9] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖ- TUPAKKAA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin Ei mainittu Mainittu [Q36_10] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUS- KAA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin 89

96 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q36_11] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUS- KAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista käytän NUUSKAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Ei mainittu Mainittu [Q36_12] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUS- KAA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista käytän NUUSKAA silloin tällöin Ei mainittu Mainittu

97 Q36_15 [Q36_13] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KAN- NABISTA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin Ei mainittu Mainittu [Q36_14] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KAN- NABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista käytän KANNABISTA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Ei mainittu Mainittu [Q36_15] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KAN- NABISTA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista 91

98 2. Muuttujat käytän KANNABISTA silloin tällöin Ei mainittu Mainittu [Q36_16] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIA- JUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin Ei mainittu Mainittu [Q36_17] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIA- JUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista juon ENERGIAJUOMIA viikottain (1-3 kertaa viikossa) 92

99 Q36_19 Ei mainittu Mainittu [Q36_18] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIA- JUOMIA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin Ei mainittu Mainittu [Q36_19] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En käytä mitään näistä Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista En käytä mitään näistä Ei mainittu Mainittu

100 2. Muuttujat [Q36_20] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En osaa sanoa Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q37] Onko sinulla ystäviä joihin voit luottaa? Onko sinulla ystäviä joihin voit luottaa? Valitse sopivin vaihtoehto On useita (4 tai enemmän) On muutama (2-3) On yksi Ei ole En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38] Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Valitse sopivin vaihtoehto 94

101 Q40_1 Kyllä, useita (4 tai enemmän) Kyllä, muutama (2-3) On yksi Ei ole En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39] Tunnetko olosi yksinäiseksi? Tunnetko olosi yksinäiseksi? Valitse sopivin vaihtoehto En juuri koskaan / en koskaan Joskus / silloin tällöin Usein Aina tai lähes aina En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sisaruksiltani Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Sisaruksiltani Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 95

102 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q40_2] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Vanhemmiltani Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Vanhemmiltani Ei mainittu Mainittu [Q40_3] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Muulta sukulaiseltani Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Muualta sukulaiseltani Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 96

103 Q40_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q40_4] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Kaverilta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Kaverilta Ei mainittu Mainittu [Q40_5] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) 97

104 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q40_6] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Lehdestä Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Lehdestä Ei mainittu Mainittu [Q40_7] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Radiosta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Radiosta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 98

105 Q40_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q40_8] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) Ei mainittu Mainittu [Q40_9] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa järjestetystä tapahtumasta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Koulussa järjestetystä tapahtumasta Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 99

106 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q40_10] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla Ei mainittu Mainittu [Q40_11] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta 100

107 Q40_12_1 Ei mainittu Mainittu [Q40_12] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Internetsivuilta, mistä? Ei mainittu Mainittu [Q40_12_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? (Avokysymys) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Internetsivuilta, mistä? [Q40_13] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot 101

108 2. Muuttujat Jostain muualta, mistä? Ei mainittu Mainittu [Q40_13_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? (Avokysymys) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Jostain muualta, mistä? [Q40_14] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En ole saanut tietoa nuorten toiminnasta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En ole saanut tietoa nuorten toiminnasta Ei mainittu Mainittu

109 Q41_1 [Q40_15] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En osaa sanoa Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q41_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) Ei mainittu Mainittu

110 2. Muuttujat [Q41_2] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) Ei mainittu Mainittu [Q41_3] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tanssi/cheerleading/voimistelu Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Tanssi/cheerleading/voimistelu Ei mainittu Mainittu

111 Q41_5 [Q41_4] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) Ei mainittu Mainittu [Q41_5] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kuvataide/käsityöt/kädentaidot Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Kuvataide/käsityöt/kädentaidot Ei mainittu Mainittu

112 2. Muuttujat [Q41_6] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Musiikin soittaminen/laulaminen Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Musiikin soittaminen/laulaminen Ei mainittu Mainittu [Q41_7] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Ulkoilu/retkeily/partio Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Ulkoilu/retkeily/partio Ei mainittu Mainittu

113 Q41_9 [Q41_8] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) Ei mainittu Mainittu [Q41_9] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valokuvaus/media Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Valokuvaus/media Ei mainittu Mainittu

114 2. Muuttujat [Q41_10] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Leivonta/kokkaus/kodinhoito Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Leivonta/kokkaus/kodinhoito Ei mainittu Mainittu [Q41_11] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Moottoriurheilu Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Moottoriurheilu Ei mainittu Mainittu

115 Q41_13 [Q41_12] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Eläinharrastukset Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Eläinharrastukset Ei mainittu Mainittu [Q41_13] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Vapaaehtois-/järjestötoiminta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Vapaaehtois-/järjestötoiminta Ei mainittu Mainittu

116 2. Muuttujat [Q41_14] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Politiikka/kansalaisvaikuttaminen Ei mainittu Mainittu [Q41_15] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta Ei mainittu Mainittu

117 Q41_17 [Q41_16] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Nuorten tila / nuorisotilatoiminta Ei mainittu Mainittu [Q41_17] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Ei mainittu Mainittu

118 2. Muuttujat [Q41_18] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Ei mainittu Mainittu [Q41_19] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen Ei mainittu Mainittu

119 Q41_20_1 [Q41_20] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Tapahtumia, millaisia? Ei mainittu Mainittu [Q41_20_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? (Avokysymys) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Tapahtumia, millaisia? [Q41_21] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta En kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta 113

120 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q41_22] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Jotain muuta, mitä? Ei mainittu Mainittu [Q41_22_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? (Avokysymys) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta Jotain muuta, mitä? 114

121 Q42_1 [Q41_23] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En osaa sanoa Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q42_1] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut Ei mainittu Mainittu

122 2. Muuttujat [Q42_2] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Koulun henkilökunta Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Koulun henkilökunta Ei mainittu Mainittu [Q42_3] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Nuoriso-ohjaajat Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Nuoriso-ohjaajat Ei mainittu Mainittu

123 Q42_5 [Q42_4] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kaverit Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Kaverit Ei mainittu Mainittu [Q42_5] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Poliitikot Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Poliitikot Ei mainittu Mainittu

124 2. Muuttujat [Q42_6] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Yhdistys tai muu organisaatio Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Yhdistys tai muu organisaatio Ei mainittu Mainittu [Q42_7] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) Ei mainittu Mainittu

125 Q42_9 [Q42_8] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani internetsivut Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Asuinkuntani internetsivut Ei mainittu Mainittu [Q42_9] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kunnan päättäjät Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Kunnan päättäjät Ei mainittu Mainittu

126 2. Muuttujat [Q42_10] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa Ei mainittu Mainittu [Q42_11] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi Ei mainittu Mainittu

127 Q42_12_1 [Q42_12] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Jokin muu taho, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q42_12_1] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? (Avokysymys) Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Jokin muu taho, mikä? [Q42_13] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa En halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin 121

128 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q42_14] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En osaa sanoa Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q43_1] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä 122

129 Q43_3 Ei mainittu Mainittu [Q43_2] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Ei mainittu Mainittu [Q43_3] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 123

130 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q43_4] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen Ei mainittu Mainittu [Q43_5] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 124

131 Q43_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q43_6] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen mielenosoitukseen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Osallistuminen mielenosoitukseen Ei mainittu Mainittu [Q43_7] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen lakkoon Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Osallistuminen lakkoon Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 125

132 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q43_8] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen Ei mainittu Mainittu [Q43_9] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Rakennuksen valtaaminen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Rakennuksen valtaaminen Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 126

133 Q43_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q43_10] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Ei mainittu Mainittu [Q43_11] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Kirjoittaminen lehteen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Kirjoittaminen lehteen Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 127

134 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q43_12] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Ei mainittu Mainittu [Q43_13] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla 128

135 Q43_15 Ei mainittu Mainittu [Q43_14] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Vapaaehtoistyö Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Vapaaehtoistyö Ei mainittu Mainittu [Q43_15] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Taiteen keinot Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Taiteen keinot Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 129

136 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q43_16] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Joku muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q43_16_1] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? (Avokysymys) Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Joku muu, mikä? [Q43_17] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? En osaa sanoa Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa 130

137 Q44 En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q44] Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? (Avokysymys) Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? Kirjoita ehdotuksesi tai anna vapaasti palautetta 131

138

139 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Mikä on asuinkuntasi? [BV1] Millä luokalla olet? [BV3] Mikä on sukupuolesi? [BV4] Mitä kieltä kotonasi puhutaan? [BV5] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isä [Q5_1] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äiti [Q5_2] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äitipuoli [Q5_3] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isäpuoli [Q5_4] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisarus tai sisaruksia [Q5_5] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia [Q5_6] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isovanhempi tai isovanhempia [Q5_7] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Poika- tai tyttöystävä [Q5_8] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? [Q5_9] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) [Q5_9_1] 11 Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? En osaa sanoa [Q5_10] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isä [Q6_1] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äiti [Q6_2] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äitipuoli [Q6_3] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isäpuoli [Q6_4]

140 3. Hakemistot Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisarus tai sisaruksia [Q6_5] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia [Q6_6] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isovanhempi tai isovanhempia [Q6_7] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Poika- tai tyttöystävä [Q6_8] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? [Q6_9] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) [Q6_9_1] 16 Keiden kanssa asut tällä hetkellä? En osaa sanoa [Q6_10] Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? [Q7] Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? (Avokysymys) [Q7_1] Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? [Q8] Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? (Avokysymys) [Q8_1] Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? [Q9] Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? [Q10] 18 Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? [Q11] Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? [Q12] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) [Q13_1] 20 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Katsomme yhdessä televisiota/elokuvia [Q13_2] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä [Q13_3] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) [Q13_4] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista [Q13_5] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) [Q13_6] 22 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) [Q13_7] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Ruokailemme yhdessä [Q13_8] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Emme tee mitään näistä säännöllisesti [Q13_9] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikos- 134

141 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä sa)? En osaa sanoa [Q13_10] Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? [Q14] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Facebook [Q15_1] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Twitter [Q15_2] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Instagram [Q15_3] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm [Q15_4] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? WhatsApp [Q15_5] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Last.fm [Q15_6] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Google+ [Q15_7] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? LinkedIn [Q15_8] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Snapchat [Q15_9] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Youtube [Q15_10] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? KikMessenger [Q15_11] 30 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Tumblr [Q15_12] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En käytä mitään näistä [Q15_13] 31 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? [Q15_14] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? (Avokysymys) [Q15_14_1] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En osaa sanoa [Q15_15] 32 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kotona [Q16_1] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaverilla [Q16_2] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaupungilla hengailemassa [Q16_3] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kahvilassa/ravintolassa [Q16_4] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kirjastossa [Q16_5] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kauppakeskuksessa [Q16_6] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kunnan / kaupungin nuorisotilalla [Q16_7]...36 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Seurakunnan nuorisotilalla [Q16_8] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla [Q16_9] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Harrastuspaikassa / harrastukseni parissa [Q16_10] 37 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Ulkona/pihalla [Q16_11] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Töissä [Q16_12]

142 3. Hakemistot Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? [Q16_13] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? (Avokysymys) [Q16_13_1]..39 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? En osaa sanoa [Q16_14] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastaminen / nuorten toiminta on liian kallista [Q17_1] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Vanhempien mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajan toiminnasta [Q17_2] 40 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta [Q17_3] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Osallistuminen yksin pelottaa [Q17_4] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minua ei pyydetä mukaan [Q17_5] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Ystävänikään eivät osallistu [Q17_6] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on pitkä matka [Q17_7] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on vaikea kulkea [Q17_8] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksia on liian vähän [Q17_9] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä [Q17_10] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, missä haluamaani harrastusta/toimintaa järjestetään [Q17_11].. 44 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani [Q17_12] 45 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani [Q17_13] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan [Q17_14] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En osaa sanoa [Q17_15] Harrastatko jotain? [Q18] Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) [Q19_1] Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) [Q19_2] Mitä harrastat? Tanssi/cheerleading/voimistelu [Q19_3]

143 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mitä harrastat? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) [Q19_4] 48 Mitä harrastat? Kuvataide/käsityöt/kädentaidot [Q19_5] Mitä harrastat? Musiikin soittaminen/laulaminen [Q19_6] Mitä harrastat? Ulkoilu/retkeily/partio [Q19_7] Mitä harrastat? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) [Q19_8] Mitä harrastat? Valokuvaus/media [Q19_9] Mitä harrastat? Leivonta/kokkaus/kodinhoito [Q19_10] Mitä harrastat? Moottoriurheilu [Q19_11] Mitä harrastat? Eläinharrastukset [Q19_12] Mitä harrastat? Vapaaehtois-/järjestötoiminta [Q19_13] Mitä harrastat? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen [Q19_14] Mitä harrastat? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta [Q19_15] Mitä harrastat? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta [Q19_16] Mitä harrastat? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) [Q19_17] 54 Mitä harrastat? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) [Q19_18] Mitä harrastat? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen [Q19_19] Mitä harrastat? En osaa sanoa [Q19_20] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut [Q20_1] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen [Q20_2] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla [Q20_3] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan [Q20_4] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa [Q20_5] 58 Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut [Q21_1] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen [Q21_2] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla [Q21_3] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan [Q21_4]

144 3. Hakemistot Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa [Q21_5] Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa [Q22] Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua [Q23] Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta [Q24].. 61 Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan [Q25] Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin [Q26] Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan [Q27] Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle [Q28] Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? [Q29] Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? [Q30] Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? [Q31] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa [Q32_1] 65 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla [Q32_2] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kotona [Q32_3] 66 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa [Q32_4] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla [Q32_5] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla [Q32_6] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa [Q32_7] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? [Q32_8] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) [Q32_8_1] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu sanallisesti [Q32_9] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa [Q32_10] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa [Q33_1]

145 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla [Q33_2] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kotona [Q33_3] 71 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa [Q33_4] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla [Q33_5] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla [Q33_6] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa [Q33_7] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? [Q33_8] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) [Q33_8_1] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu fyysisesti [Q33_9] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa [Q33_10] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai kotimatkalla [Q34_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona [Q34_2] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla [Q34_3] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla [Q34_4] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? [Q34_5] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? (Avokysymys) [Q34_5_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen [Q34_6] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minulle ei ole puhuttu, vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa [Q34_7] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? [Q34_8] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? (Avokysymys) [Q34_8_1]

146 3. Hakemistot Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu puhelimessa tai puhelimen välityksellä (esim. tekstiviesti) [Q34_9] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? [Q34_10] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? (Avokysymys) [Q34_10_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu [Q34_11].. 80 Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa [Q34_12].. 81 Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen sanallisesti (esim. nimitellyt) [Q35_1] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) [Q35_2] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta [Q35_3] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut internetissä [Q35_4] 83 Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen [Q35_5] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani [Q35_6] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole kiusannut [Q35_7] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? [Q35_8] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? (Avokysymys) [Q35_8_1] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa [Q35_9] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_1] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_2] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA silloin tällöin [Q36_3] 86 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_4] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA viikottain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_5] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA silloin tällöin [Q36_6] 88 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_7] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (

147 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä kertaa viikossa) [Q36_8] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin [Q36_9] 89 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_10] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_11] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA silloin tällöin [Q36_12] 90 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_13] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_14] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA silloin tällöin [Q36_15] 91 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_16] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_17] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin [Q36_18] 93 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En käytä mitään näistä [Q36_19] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En osaa sanoa [Q36_20] Onko sinulla ystäviä joihin voit luottaa? [Q37] Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? [Q38] Tunnetko olosi yksinäiseksi? [Q39] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sisaruksiltani [Q40_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Vanhemmiltani [Q40_2] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Muulta sukulaiseltani [Q40_3] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Kaverilta [Q40_4] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) [Q40_5] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Lehdestä [Q40_6] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Radiosta [Q40_7]

148 3. Hakemistot Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) [Q40_8] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa järjestetystä tapahtumasta [Q40_9] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla [Q40_10] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta [Q40_11] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? [Q40_12] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? (Avokysymys) [Q40_12_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? [Q40_13] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? (Avokysymys) [Q40_13_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En ole saanut tietoa nuorten toiminnasta [Q40_14] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En osaa sanoa [Q40_15] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) [Q41_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) [Q41_2] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tanssi/cheerleading/ voimistelu [Q41_3] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) [Q41_4] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kuvataide/käsityöt/ kädentaidot [Q41_5] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Musiikin soittaminen/laulaminen [Q41_6] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Ulkoilu/retkeily/partio [Q41_7] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) [Q41_8] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valokuvaus/media [Q41_9] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Leivonta/kokkaus/ kodinhoito [Q41_10]

149 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Moottoriurheilu [Q41_11] 108 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Eläinharrastukset [Q41_12] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Vapaaehtois-/järjestötoiminta [Q41_13] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen [Q41_14] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta [Q41_15] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta [Q41_16] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) [Q41_17] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) [Q41_18] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen [Q41_19] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? [Q41_20] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? (Avokysymys) [Q41_20_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta [Q41_21] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? [Q41_22] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? (Avokysymys) [Q41_22_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En osaa sanoa [Q41_23] 115 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut [Q42_1] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Koulun henkilökunta [Q42_2] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Nuoriso-ohjaajat [Q42_3] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kaverit [Q42_4] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Poliitikot [Q42_5]

150 3. Hakemistot Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Yhdistys tai muu organisaatio [Q42_6] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) [Q42_7] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani internetsivut [Q42_8] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kunnan päättäjät [Q42_9] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa [Q42_10] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi [Q42_11] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? [Q42_12] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? (Avokysymys) [Q42_12_1] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin [Q42_13] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En osaa sanoa [Q42_14] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä [Q43_1] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä [Q43_2] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta [Q43_3] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen [Q43_4] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin [Q43_5] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen mielenosoitukseen [Q43_6] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen lakkoon [Q43_7] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen [Q43_8] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Rakennuksen valtaaminen [Q43_9] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan [Q43_10]

151 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Kirjoittaminen lehteen [Q43_11] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa [Q43_12] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla [Q43_13] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Vapaaehtoistyö [Q43_14] 129 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Taiteen keinot [Q43_15] 129 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? [Q43_16] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? (Avokysymys) [Q43_16_1] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? En osaa sanoa [Q43_17] 130 Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? (Avokysymys) [Q44]

152 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan 63 Harrastatko jotain? Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Keiden kanssa asut tällä hetkellä? En osaa sanoa Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isä Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isovanhempi tai isovanhempia Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isäpuoli Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äiti Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äitipuoli Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Poika- tai tyttöystävä Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisarus tai sisaruksia Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? En osaa sanoa Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isä Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isovanhempi tai isovanhempia Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isäpuoli Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äiti Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äitipuoli Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Poika- tai tyttöystävä Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisarus tai sisaruksia Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys)

153 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani internetsivut Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En osaa sanoa Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? (Avokysymys) Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kaverit Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Koulun henkilökunta Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kunnan päättäjät Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Nuoriso-ohjaajat Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Poliitikot Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Yhdistys tai muu organisaatio Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? (Avokysymys) Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Ei, jokin muu tilanne, mikä? (Avokysymys)

154 3. Hakemistot Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En käytä mitään näistä Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En osaa sanoa Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin 89 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA silloin tällöin Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) Mikä on asuinkuntasi? Mikä on sukupuolesi? Millä luokalla olet? Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aloitteen, vetoomuk- 148

155 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä sen tai adressin kirjoittaminen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? En osaa sanoa Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? 130 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? (Avokysymys) Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Kirjoittaminen lehteen 127 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen lakkoon Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen mielenosoitukseen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Rakennuksen valtaaminen Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Taiteen keinot Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Vapaaehtoistyö. 129 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Eläinharrastukset 109 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En osaa sanoa. 115 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? 114 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? 149

156 3. Hakemistot (Avokysymys) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kuvataide/käsityöt/ kädentaidot Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Leivonta/kokkaus/ kodinhoito Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Moottoriurheilu 108 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Musiikin soittaminen/laulaminen Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tanssi/cheerleading/ voimistelu Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? (Avokysymys) Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Ulkoilu/retkeily/partio Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valokuvaus/media 107 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Vapaaehtois-/järjestötoiminta Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle

157 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? En osaa sanoa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Harrastuspaikassa / harrastukseni parissa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kahvilassa/ravintolassa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kauppakeskuksessa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaupungilla hengailemassa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaverilla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kirjastossa Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kotona Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kunnan / kaupungin nuorisotilalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? (Avokysymys) Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Seurakunnan nuorisotilalla Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Töissä Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Ulkona/pihalla Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En ole saanut tietoa nuorten toiminnasta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En osaa sanoa Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? (Avokysymys) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? (Avokysymys) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Kaverilta 97 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa järjestetystä tapahtumasta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Lehdestä

158 3. Hakemistot Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Muulta sukulaiseltani Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Radiosta 98 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sisaruksiltani Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Vanhemmiltani Mitä harrastat? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Mitä harrastat? Eläinharrastukset Mitä harrastat? En osaa sanoa Mitä harrastat? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) 50 Mitä harrastat? Kuvataide/käsityöt/kädentaidot Mitä harrastat? Leivonta/kokkaus/kodinhoito Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) Mitä harrastat? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen Mitä harrastat? Moottoriurheilu Mitä harrastat? Musiikin soittaminen/laulaminen Mitä harrastat? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta Mitä harrastat? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen Mitä harrastat? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Mitä harrastat? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen).. 48 Mitä harrastat? Tanssi/cheerleading/voimistelu Mitä harrastat? Ulkoilu/retkeily/partio Mitä harrastat? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta Mitä harrastat? Valokuvaus/media Mitä harrastat? Vapaaehtois-/järjestötoiminta Mitä kieltä kotonasi puhutaan? Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Emme tee mitään näistä säännöllisesti

159 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? En osaa sanoa Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Katsomme yhdessä televisiota/elokuvia Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Ruokailemme yhdessä Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En käytä mitään näistä. 31 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En osaa sanoa Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Facebook Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Google Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Instagram Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? KikMessenger Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? (Avokysymys) Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Last.fm Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? LinkedIn Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Snapchat Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Tumblr Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Twitter Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? WhatsApp Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Youtube Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? (Avokysymys)

160 3. Hakemistot Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En osaa sanoa Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, missä haluamaani harrastusta/toimintaa järjestetään Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastaminen / nuorten toiminta on liian kallista Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on pitkä matka Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on vaikea kulkea Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan 46 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minua ei pyydetä mukaan Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Osallistuminen yksin pelottaa Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Vanhempien mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajan toiminnasta Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Ystävänikään eivät osallistu Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole kiusannut Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut internetissä

161 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? (Avokysymys) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen sanallisesti (esim. nimitellyt) 81 Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut 56 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa.. 58 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu fyysisesti Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa 74 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa 71 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla 155

162 3. Hakemistot tai kadulla Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kotona.. 71 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla 70 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa 70 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla 72 Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa 73 Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu puhelimessa tai puhelimen välityksellä (esim. tekstiviesti) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minulle ei ole puhuttu, vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai kotimatkalla Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu sanallisesti

163 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa. 69 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa 66 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kotona Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla 65 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa.. 65 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla 67 Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa 68 Onko sinulla ystäviä joihin voit luottaa? Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Tunnetko olosi yksinäiseksi? Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)?

164 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot [Q5_1] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isä [Q5_2] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äiti [Q5_3] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Äitipuoli [Q5_4] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isäpuoli [Q5_5] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisarus tai sisaruksia [Q5_6] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia [Q5_7] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Isovanhempi tai isovanhempia [Q5_8] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Poika- tai tyttöystävä [Q5_9] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? [Q5_9_1] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) [Q5_10] Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöiset [Q6_1] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isä [Q6_2] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äiti [Q6_3] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Äitipuoli [Q6_4] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isäpuoli [Q6_5] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisarus tai sisaruksia [Q6_6] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Sisaruspuoli tai sisaruspuolia [Q6_7] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Isovanhempi tai isovanhempia [Q6_8] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Poika- tai tyttöystävä [Q6_9] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? [Q6_9_1] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Yksi tai useampi muu henkilö, kuka? (Avokysymys) [Q6_10] Keiden kanssa asut tällä hetkellä? En osaa sanoa

165 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu [Q13_1] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt). 20 [Q13_2] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Katsomme yhdessä televisiota/elokuvia [Q13_3] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä [Q13_4] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) [Q13_5] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista [Q13_6] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) 22 [Q13_7] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) [Q13_8] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Ruokailemme yhdessä [Q13_9] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Emme tee mitään näistä säännöllisesti [Q13_10] Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot [Q15_1] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Facebook [Q15_2] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Twitter [Q15_3] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Instagram [Q15_4] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm [Q15_5] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? WhatsApp [Q15_6] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Last.fm [Q15_7] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Google [Q15_8] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? LinkedIn [Q15_9] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Snapchat

166 3. Hakemistot [Q15_10] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Youtube [Q15_11] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? KikMessenger30 [Q15_12] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Tumblr [Q15_13] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En käytä mitään näistä [Q15_14] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? [Q15_14_1] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? (Avokysymys) [Q15_15] Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? En osaa sanoa 32 Muuttujaryhmä Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella [Q16_1] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kotona [Q16_2] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaverilla [Q16_3] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kaupungilla hengailemassa [Q16_4] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kahvilassa/ravintolassa [Q16_5] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kirjastossa [Q16_6] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kauppakeskuksessa [Q16_7] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Kunnan / kaupungin nuorisotilalla [Q16_8] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Seurakunnan nuorisotilalla [Q16_9] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla [Q16_10] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Harrastuspaikassa / harrastukseni parissa [Q16_11] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Ulkona/pihalla [Q16_12] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Töissä [Q16_13] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? [Q16_13_1] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Muualla, missä? (Avokysymys).. 39 [Q16_14] Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa 160

167 3.3. Muuttujaryhmät [Q17_1] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastaminen / nuorten toiminta on liian kallista [Q17_2] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Vanhempien mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajan toiminnasta 40 [Q17_3] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta [Q17_4] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Osallistuminen yksin pelottaa [Q17_5] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minua ei pyydetä mukaan [Q17_6] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Ystävänikään eivät osallistu [Q17_7] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on pitkä matka [Q17_8] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuksiin / nuorten toimintaan on vaikea kulkea [Q17_9] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksia on liian vähän [Q17_10] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä [Q17_11] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, missä haluamaani harrastusta/toimintaa järjestetään [Q17_12] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani 45 [Q17_13] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani [Q17_14] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaaajantoimintaan [Q17_15] Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun/ohjattuun toimintaan? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Mitä harrastat? Valitse kaikki parhaiten harrastustasi/harrastuksiasi kuvaavat vaihtoehdot [Q19_1] Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (yksilölajit) [Q19_2] Mitä harrastat? Liikunta/urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) [Q19_3] Mitä harrastat? Tanssi/cheerleading/voimistelu

168 3. Hakemistot [Q19_4] Mitä harrastat? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) [Q19_5] Mitä harrastat? Kuvataide/käsityöt/kädentaidot [Q19_6] Mitä harrastat? Musiikin soittaminen/laulaminen [Q19_7] Mitä harrastat? Ulkoilu/retkeily/partio [Q19_8] Mitä harrastat? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) [Q19_9] Mitä harrastat? Valokuvaus/media [Q19_10] Mitä harrastat? Leivonta/kokkaus/kodinhoito [Q19_11] Mitä harrastat? Moottoriurheilu [Q19_12] Mitä harrastat? Eläinharrastukset [Q19_13] Mitä harrastat? Vapaaehtois-/järjestötoiminta [Q19_14] Mitä harrastat? Politiikka/kansalaisvaikuttaminen [Q19_15] Mitä harrastat? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta [Q19_16] Mitä harrastat? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta [Q19_17] Mitä harrastat? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit)54 [Q19_18] Mitä harrastat? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) [Q19_19] Mitä harrastat? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen [Q19_20] Mitä harrastat? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon [Q20_1] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut [Q20_2] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen [Q20_3] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla [Q20_4] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan [Q20_5] Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa

169 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon [Q21_1] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En ole osallistunut [Q21_2] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen [Q21_3] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla [Q21_4] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan [Q21_5] Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot [Q32_1] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa [Q32_2] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla [Q32_3] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kotona 66 [Q32_4] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa [Q32_5] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla [Q32_6] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla [Q32_7] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa [Q32_8] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? [Q32_8_1] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) [Q32_9] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu sanallisesti [Q32_10] Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa

170 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot [Q33_1] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulussa [Q33_2] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On koulumatkalla [Q33_3] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kotona [Q33_4] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On harrastuksessa [Q33_5] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On nuorisotilalla [Q33_6] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On kaupungilla tai kadulla [Q33_7] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On puhelimessa [Q33_8] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? [Q33_8_1] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? On jossain muualla, missä? (Avokysymys) [Q33_9] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu fyysisesti [Q33_10] Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot [Q34_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai kotimatkalla [Q34_2] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona [Q34_3] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla [Q34_4] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla [Q34_5] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä?

171 3.3. Muuttujaryhmät [Q34_5_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Omaisuuttani on rikottu jossain muualla, missä? (Avokysymys) [Q34_6] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen [Q34_7] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minulle ei ole puhuttu, vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa [Q34_8] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? [Q34_8_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? (Avokysymys) [Q34_9] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Minua on kiusattu puhelimessa tai puhelimen välityksellä (esim. tekstiviesti) [Q34_10] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? [Q34_10_1] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? (Avokysymys) [Q34_11] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Ei ole kiusattu...80 [Q34_12] Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot [Q35_1] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen sanallisesti (esim. nimitellyt) [Q35_2] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) [Q35_3] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta [Q35_4] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut internetissä 83 [Q35_5] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen [Q35_6] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani [Q35_7] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En ole kiusannut [Q35_8] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? [Q35_8_1] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Olen kiusannut jotenkin muutan, miten? (Avokysymys) [Q35_9] Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? En osaa sanoa

172 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista [Q36_1] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_2] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_3] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan TUPAKKAA silloin tällöin 86 [Q36_4] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_5] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA viikottain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_6] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ALKOHOLIA silloin tällöin. 88 [Q36_7] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_8] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_9] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin [Q36_10] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_11] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA viikottain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_12] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän NUUSKAA silloin tällöin 90 [Q36_13] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_14] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_15] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? käytän KANNABISTA silloin tällöin 91 [Q36_16] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin [Q36_17] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) [Q36_18] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin [Q36_19] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En käytä mitään näistä [Q36_20] Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? En osaa sanoa

173 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot [Q40_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sisaruksiltani [Q40_2] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Vanhemmiltani [Q40_3] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Muulta sukulaiseltani [Q40_4] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Kaverilta [Q40_5] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) [Q40_6] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Lehdestä [Q40_7] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Radiosta [Q40_8] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) [Q40_9] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Koulussa järjestetystä tapahtumasta [Q40_10] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla [Q40_11] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta [Q40_12] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? [Q40_12_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Internetsivuilta, mistä? (Avokysymys) [Q40_13] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? [Q40_13_1] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Jostain muualta, mistä? (Avokysymys) [Q40_14] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En ole saanut tietoa nuorten toiminnasta [Q40_15] Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? En osaa sanoa

174 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta [Q41_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/ urheilu/kuntoilu (yksilölajit) [Q41_2] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Liikunta/ urheilu/kuntoilu (joukkuelajit) [Q41_3] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tanssi/cheerleading/voimistelu [Q41_4] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Sirkus/teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) [Q41_5] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kuvataide/ käsityöt/kädentaidot [Q41_6] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Musiikin soittaminen/laulaminen [Q41_7] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Ulkoilu/ retkeily/partio [Q41_8] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) [Q41_9] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valokuvaus/media [Q41_10] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Leivonta/ kokkaus/kodinhoito [Q41_11] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Moottoriurheilu [Q41_12] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Eläinharrastukset [Q41_13] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Vapaaehtois- /järjestötoiminta [Q41_14] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Politiikka/ kansalaisvaikuttaminen [Q41_15] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Uskonnollisuus/seurakuntatoiminta [Q41_16] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Nuorten tila / nuorisotilatoiminta [Q41_17] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) [Q41_18] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi)

175 3.3. Muuttujaryhmät [Q41_19] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen [Q41_20] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? [Q41_20_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Tapahtumia, millaisia? (Avokysymys) [Q41_21] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta [Q41_22] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? [Q41_22_1] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Jotain muuta, mitä? (Avokysymys) [Q41_23] Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa [Q42_1] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut [Q42_2] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Koulun henkilökunta [Q42_3] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Nuoriso-ohjaajat [Q42_4] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kaverit [Q42_5] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Poliitikot [Q42_6] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Yhdistys tai muu organisaatio [Q42_7] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) [Q42_8] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Asuinkuntani internetsivut [Q42_9] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Kunnan päättäjät [Q42_10] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa [Q42_11] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkun- 169

176 3. Hakemistot tasi asiaan? Asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi [Q42_12] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? [Q42_12_1] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Jokin muu taho, mikä? (Avokysymys) [Q42_13] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin [Q42_14] Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? En osaa sanoa Muuttujaryhmä Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa [Q43_1] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä [Q43_2] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä [Q43_3] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta [Q43_4] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen [Q43_5] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin [Q43_6] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen mielenosoitukseen [Q43_7] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Osallistuminen lakkoon [Q43_8] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen [Q43_9] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Rakennuksen valtaaminen [Q43_10] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan [Q43_11] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Kirjoittaminen lehteen [Q43_12] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa [Q43_13] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla

177 3.3. Muuttujaryhmät [Q43_14] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Vapaaehtoistyö [Q43_15] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Taiteen keinot [Q43_16] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? [Q43_16_1] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Joku muu, mikä? (Avokysymys) [Q43_17] Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? En osaa sanoa

178

179 Liite A Kyselylomake suomeksi 173

180 KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

181 TIEDOTE VANHEMMILLE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YLÄLUOKKIEN OPPILAILLE NUORISOKYSELY AJALLA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) toteuttavat yhteistä nuorisotyön kehittämishanketta vuosina Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on kerätä tietoa yläkouluikäisten nuorten elinympäristöstä, perheestä, kodin ilmapiiristä, hyvinvoinnista, harrastuksista ja kouluun liittyvistä asioista sekä kokemuksia kunnallisesta nuorisotyöstä. Saatuja tietoja hyödynnetään nuorisotyön kehittämisessä kaupunkiseudun alueella. Nuoret vastaavat nuorisokyselyyn täyttämällä sähköisen lomakkeen Internetissä omassa koulussaan koulutyön ohella. Kysely on tarkoitettu Tampereen kaupunkiseudun luokkalaisille nuorille ja siihen vastataan ajalla Kussakin koulussa valitaan erikseen tarkempi ajankohta kyselyn toteuttamiseksi. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee arviolta noin 15 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta odotamme toki mahdollisimman monen nuoren vastauksia. Tuloksia hyödynnetään seudullisesti ja paikallisti nuorisotyön kehittämiseen sekä nuorten elinolojen parantamiseen. Tuloksista tiedotetaan kaupunkiseudun kuntien niille lautakunnille, joissa käsitellään nuorisotoimen asioista. Tämän lisäksi kaupunkiseudun kouluilla on mahdollisuus hyödyntää kyselyn tuloksia omassa toiminnassaan. Kaupunkiseudun laaja nuorisokysely toteutetaan nyt toistamiseen. Aikaisempi nuorisokysely toteutettiin keväällä 2014 ja siihen vastasi yhteensä 3930 nuorta. Vuoden 2014 kyselyn tuloksiin voi tutustua osoitteessa: Lisätietoja: Elina Mäki, seudullinen nuorisoasiamies Rajatonta riemua -kehittämishanke p elina.maki@lempaala.fi

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea - Seutukunnallinen nuorisotyö = Tampereen kaupunkiseudun (Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Vesilahti, Orivesi) nuorisotyön kehittäminen -

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2536. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat. Koodikirja

FSD2536. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat. Koodikirja FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. VESILAHTI SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot