FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :41: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3316. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu) & Niemelä, Mikko (Turun yliopisto): Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. urn:nbn:fi:fsd:t-fsd3316 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 47 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Aineiston nimi englanniksi: Welfare and Inequality in Finland Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu) Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos) Suomen Kyselytutkimus Oy Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat asuminen; eriarvoisuus; hyvinvointi; menot; toimeentulotuki; tulot; tyytymättömyys; tyytyväisyys; työttömyys Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: sosiaaliset olot ja indikaattorit; tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä eriarvoisuuden kokemuksia. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumero: ). Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he olivat elämäänsä kokonaisuutena, millaiseksi he kokivat mielialansa, saavuttivatko he haluamiaan asioita ja millaiseen asemaan he sijoittaisivat itsensä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kysyttiin myös, olivatko vastaajan vanhemmat saaneet toimeentulotukea tai olivatko he olleet pitkään työttöminä vastaajan ollessa teini-ikäinen. Haluttiin myös tietää, oliko vastaaja saanut toimeentulotukea viimeisen vuoden aikana. Kotitalouden taloudellista tilannetta kartoitettiin kysymällä nettotulot ja velkojen kulut kuukaudessa. Kysyttiin myös miten hyvin vastaajat saivat tavanomaiset menonsa katetuiksi tuloillaan. Seuraavaksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat välittivät erilaisten ihmisryhmien hyvinvoinnista ja esitettiin useita erilaisia väittämiä. Väittämissä käsiteltiin eriarvoisuutta, toimentulotukea ja sen myöntämistä, sekä vastaajan omaa hyvinvointia. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto, talouden koko, asunnon omistussuhde, koulutus, työmarkkina-asema ja mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi 2

9 1.4. Aineiston käyttö Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomenkieliset mannersuomalaiset Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Suomen Kyselytutkimus Oy Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 66 muuttujaa ja 2402 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: suhteutettu ositettu otanta Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Tutkimuksen otantamenetelmänä oli todennäköisyyteen perustuva ositettu otanta, jonka osiot muodostuivat vastaajien maakunnista. Osioista valittiin haastateltavat yksinkertaisella satunnaisotannalla. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Arkistoidusta aineistosta on tunnisteellisuussyistä poistettu kaikki Muu, mikä? -tyyppiset avovastaukset. Lisäksi tarkkoja ammatteja sisältäneet kysymykset (k22a, k22b, k22c) on luokiteltu dikotomioiksi (Avoin vastaus - Eos/Ei vastausta). Julkaisut Kainulainen, Sakari & Saari, Juho (2019). Samassa veneessä: empatiakuilujen poliittinen ulottuvuus Suomessa. Politiikka 60:4, s Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD3310 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016 Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Datassa on painomuuttuja bv1, joka korjaa aineiston edustavuutta iän ja sukupuolen mukaan suhteessa väestöön. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2402 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2402 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2402 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen [K2] Minä vuonna olet syntynyt Minä vuonna olet syntynyt? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2385 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

13 K4 [K3] Kun ajattelet elämääsi nykyään, niin kuinka tyytymätön tai tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena? Kun ajattelet elämääsi nykyään, niin kuinka tyytymätön tai tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena? Tyytymätön Tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [K4] Millaiseksi kuvaat keskimääräistä mielialaasi nykyään? Millaiseksi kuvaat keskimääräistä mielialaasi nykyään? Hyvin kielteinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin myönteinen tieto puuttuu (SYSMIS) [K5] Ihmiset haluavat elämältään erilaisia asioita. Kuinka hyvin sinä saavutat haluamasi asiat nykyään? Ihmiset haluavat elämältään erilaisia asioita. Kuinka hyvin sinä saavutat haluamasi asiat nykyään? En saavuta tavoitteitani Saavutan kaikki tavoitteeni tieto puuttuu (SYSMIS) [K6] Mihin asemaan sijoitut suomalaisessa yhteiskunnassa? Mihin asemaan sijoitut suomalaisessa yhteiskunnassa? Kaikkein huono-osaisimmat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 K8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kaikkein hyväosaisimmat tieto puuttuu (SYSMIS) [K7] Tunnetko itsesi enimmäkseen? Tunnetko itsesi enimmäkseen? Alakuloiseksi Hyväntuuliseksi tieto puuttuu (SYSMIS) [K8] Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen? Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen? 9

16 2. Muuttujat Ei voi olla liian varovainen Useimpiin ihmisiin voi luottaa tieto puuttuu (SYSMIS) [K9] Ovatko vanhempasi tai toinen vanhemmista saanut toimeentulotukea sinun ollessasi teini-ikäinen? Ovatko vanhempasi tai toinen vanhemmista saanut toimeentulotukea sinun ollessasi teini-ikäinen? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K10] Ovatko vanhempasi tai toinen vanhemmistasi ollut pitkiä aikoja työttömänä sinun ollessasi teini-ikäinen? Ovatko vanhempasi tai toinen vanhemmistasi ollut pitkiä aikoja työttömänä sinun ollessasi teini-ikäinen? 10

17 K12 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K11] Oletko saanut toimeentulotukea kuluneen viimeisen vuoden aikana? Oletko saanut toimeentulotukea kuluneen viimeisen vuoden aikana? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K12] Jos laskette yhteen KOTITALOUTENNE kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot ovat YHTEENSÄ kuukaudessa? Jos laskette yhteen KOTITALOUTENNE kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot ovat YHTEENSÄ kuukaudessa? Kotitalouden nettotuloilla tarkoitetaan kaikkia tuloja verojen jälkeen. Tuloja voivat olla esimerkiksi palkka- ja yrittäjätulot, myyntivoitot sekä sosiaalietuudet, kuten eläkkeet, lapsilisät, työttömyys- ja sairauspäivärahat. Jos ette tiedä tarkkaa luku, voitte kertoa arvionne. euroa kuukaudessa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1845 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

18 2. Muuttujat [K13] Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki veloista aiheutuvat menot (korot, lyhennykset, muut), kuinka paljon ne yhteensä kuukaudessa ovat? Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki veloista aiheutuvat menot (korot, lyhennykset, muut), kuinka paljon ne yhteensä kuukaudessa ovat? Jos ette tiedä tarkkaa lukua, voitte kertoa arvionne euroa kuukaudessa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1838 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K14] Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi: Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi: Suurin vaikeuksin Vaikeuksin Pienin vaikeuksin Melko helposti Helposti Hyvin helposti tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_1] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Muut ihmiset yleensä Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? 12

19 K15_3 Muut ihmiset yleensä Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_2] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Asunnottomat Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Asunnottomat Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_3] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Päihdeongelmaiset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? 13

20 2. Muuttujat Päihdeongelmaiset Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_4] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Mielenterveysongelmaiset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Mielenterveysongelmaiset Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_5] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Maahanmuuttajat Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? 14

21 K15_7 Maahanmuuttajat Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_6] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pakolaiset ja turvapaikan hakijat Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pakolaiset ja turvapaikan hakijat Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_7] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Köyhät Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? 15

22 2. Muuttujat Köyhät Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_8] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Ylivelkaantuneet Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Ylivelkaantuneet Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_9] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pitkäaikaistyöttömät Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? 16

23 K15_11 Pitkäaikaistyöttömät Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_10] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Lapset köyhissä perheissä Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Lapset köyhissä perheissä Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_11] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vanhukset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? 17

24 2. Muuttujat Vanhukset Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K15_12] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vammaiset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vammaiset Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_1] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tuloerot ovat Suomessa liian suuret Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä 18

25 K16_2 Tuloerot ovat Suomessa liian suuret Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_2] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Terveyserot ovat Suomessa liian suuret Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Terveyserot ovat Suomessa liian suuret Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [K16_3] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Asuinalueiden väliset erot ovat Suomessa liian suuret Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Asuinalueiden väliset erot ovat Suomessa liian suuret Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_4] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Koulutukseen liittyvät erot ovat Suomessa liian suuret Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Koulutukseen liittyvät erot ovat Suomessa liian suuret Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 K16_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_5] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat ihmiset, jotka saavat toimeentulotukea, ovat todella sen tarpeessa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Useimmat ihmiset, jotka saavat toimeentulotukea, ovat todella sen tarpeessa Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_6] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat toimeentulotuen varassa elävät ovat laiskoja ja haluttomia ratkaisemaan itse omat ongelmansa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Useimmat toimeentulotuen varassa elävät ovat laiskoja ja haluttomia ratkaisemaan itse omat ongelmansa 21

28 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_7] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Monet hakevat vilpillisin perustein toimeentulotukea Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Monet hakevat vilpillisin perustein toimeentulotukea Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_8] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukea tulisi maksaa enemmän niille, jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan omaa tilannettaan Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä 22

29 K16_9 Toimeentulotukea tulisi maksaa enemmän niille, jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan omaa tilannettaan Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_9] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä sanktioita tulisi lisätä, mikäli tuen saaja jättää tukiehtoja noudattamatta Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä sanktioita tulisi lisätä, mikäli tuen saaja jättää tukiehtoja noudattamatta Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [K16_10] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen myöntämisehdot ovat liian tiukat Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Toimeentulotuen myöntämisehdot ovat liian tiukat Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_11] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen tasoa tulisi nostaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Toimeentulotuen tasoa tulisi nostaa Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 K16_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_12] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Perusturvaetuuksien tasoa tulisi nostaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Perusturvaetuuksien tasoa tulisi nostaa Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_13] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukiasioiden parissa työskentelevät viranomaiset vaativat asiakkailta liian paljon Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Toimeentulotukiasioiden parissa työskentelevät viranomaiset vaativat asiakkailta liian paljon 25

32 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_14] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat kiitollisia saamastaan tuesta Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat kiitollisia saamastaan tuesta Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_15] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukiasiakas voi olla kuka tahansa meistä, jonka taloudellinen tilanne on yllättäen kriisiytynyt Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä 26

33 K16_16 Toimeentulotukiasiakas voi olla kuka tahansa meistä, jonka taloudellinen tilanne on yllättäen kriisiytynyt Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_16] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat osallistuneet tai osallistuvat tulevaisuudessa hyvinvointivaltion rahoitukseen Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat osallistuneet tai osallistuvat tulevaisuudessa hyvinvointivaltion rahoitukseen Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [K16_17] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen hakeminen koetaan häpeällisenä Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Toimeentulotuen hakeminen koetaan häpeällisenä Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_18] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Monet, jotka ovat toimeentulotuen tarpeessa, eivät kuitenkaan hae sitä Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Monet, jotka ovat toimeentulotuen tarpeessa, eivät kuitenkaan hae sitä Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 K16_20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_19] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 250 euroa vähemmän kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti käytännössä mahdotonta Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä 250 euroa vähemmän kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti käytännössä mahdotonta Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_20] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 250 euroa lisää kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti merkittävästi helpompaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä 250 euroa lisää kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti merkittävästi helpompaa 29

36 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_21] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_22] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty hoitamaan hyvin jokapäiväisiä asioitani Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty hoitamaan hyvin jokapäiväisiä asioitani 30

37 K17 Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K16_23] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Viiden vuoden päästä elintasoni on merkittävästi noussut Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä Viiden vuoden päästä elintasoni on merkittävästi noussut Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [K17] Oletko Oletko 31

38 2. Muuttujat Yksin asuva Yksinhuoltaja Parisuhteessa ilman lapsia Parisuhteessa, lapsia Vanhempien kanssa Muu, mikä tieto puuttuu (SYSMIS) [K18_1] Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Vähintään 18-vuotiaita (itsesi mukaan lukien): henkilöä Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Vähintään 18-vuotiaita (itsesi mukaan lukien): henkilöä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 1.75 keskihajonta 0.72 [K18_2] Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Alle kouluikäisiä (0-6 vuotta): lasta Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Alle kouluikäisiä (0-6 vuotta): lasta Kuvailevat tunnusluvut 32

39 K19 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi 0.00 maksimi 6.00 keskiarvo 0.10 keskihajonta 0.42 [K18_3] Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Kouluikäisiä (7-17 vuotta): lasta Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Kouluikäisiä (7-17 vuotta): lasta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 0.21 keskihajonta 0.66 [K19] Asutko Asutko Omistusasunnossa Vuokra-asunnossa Asumisoikeusasunnossa Muu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [K20] Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste? Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste? Enintään kansakoulu, keski- tai peruskoulu Lukio tai ylioppilas Ammatillinen koulutus (esim. opistot, ammattikoulu) Alempi korkeakoulututkinto (esim. kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulu) Vähintään ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto) tieto puuttuu (SYSMIS) [K21] Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä? Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä? Opiskelija Eläkeläinen Työtön Palkkatyössä Yrittäjä Maanviljelijä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [K22A] Mikä on nykyinen tai oli viimeisin ammattisi? (luokiteltu) Mikä on nykyinen tai oli viimeisin ammattisi? 34

41 K23 Avoin vastaus Eos / ei vastausta [K22B] Mikä oli isäsi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) Mikä oli isäsi ammatti kun olit 15-vuotias? Avoin vastaus Eos / ei vastausta [K22C] Mikä oli äitisi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) Mikä oli äitisi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) Avoin vastaus Eos / ei vastausta [K23] Mitä puoluetta äänestäisit mikäli eduskuntavaalit pidettäisiin nyt? Mitä puoluetta äänestäisit mikäli eduskuntavaalit pidettäisiin nyt? 35

42 2. Muuttujat Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Keskusta Perussuomalainen Puolue Kristillisdemokraattinen Puolue Vihreä Liitto Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Analyysipaino Analyysipaino Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2402 minimi 0.51 maksimi 1.86 keskiarvo 1.00 keskihajonta 0.50 [BV2] Suuralue Suuralue Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi

43 BV3 [BV3] Maakunta Maakunta Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

44

45 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Sukupuoli [K1] Minä vuonna olet syntynyt [K2] Kun ajattelet elämääsi nykyään, niin kuinka tyytymätön tai tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena? [K3] Millaiseksi kuvaat keskimääräistä mielialaasi nykyään? [K4] Ihmiset haluavat elämältään erilaisia asioita. Kuinka hyvin sinä saavutat haluamasi asiat nykyään? [K5] Mihin asemaan sijoitut suomalaisessa yhteiskunnassa? [K6] Tunnetko itsesi enimmäkseen? [K7] Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen? [K8] Ovatko vanhempasi tai toinen vanhemmista saanut toimeentulotukea sinun ollessasi teini-ikäinen? [K9] Ovatko vanhempasi tai toinen vanhemmistasi ollut pitkiä aikoja työttömänä sinun ollessasi teini-ikäinen? [K10] Oletko saanut toimeentulotukea kuluneen viimeisen vuoden aikana? [K11] Jos laskette yhteen KOTITALOUTENNE kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot ovat YHTEENSÄ kuukaudessa? [K12] Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki veloista aiheutuvat menot (korot, lyhennykset, muut), kuinka paljon ne yhteensä kuukaudessa ovat? [K13] Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi: [K14]

46 3. Hakemistot Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Muut ihmiset yleensä [K15_1].. 12 Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Asunnottomat [K15_2] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Päihdeongelmaiset [K15_3] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Mielenterveysongelmaiset [K15_4] 14 Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Maahanmuuttajat [K15_5] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pakolaiset ja turvapaikan hakijat [K15_6] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Köyhät [K15_7] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Ylivelkaantuneet [K15_8] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pitkäaikaistyöttömät [K15_9] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Lapset köyhissä perheissä [K15_10] 17 Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vanhukset [K15_11] Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vammaiset [K15_12] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tuloerot ovat Suomessa liian suuret [K16_1] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Terveyserot ovat Suomessa liian suuret [K16_2].. 19 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Asuinalueiden väliset erot ovat Suomessa liian suuret [K16_3] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Koulutukseen liittyvät erot ovat Suomessa liian suuret [K16_4] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat ihmiset, jotka saavat toimeentulotukea, ovat todella sen tarpeessa [K16_5] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat toimeentulotuen varassa elävät ovat laiskoja ja haluttomia ratkaisemaan itse omat ongelmansa [K16_6] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Monet hakevat vilpillisin perustein toimeentulotukea [K16_7] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukea tulisi maksaa enemmän niille, jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan omaa tilannettaan [K16_8] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä sanktioita tulisi lisätä, mikäli tuen saaja jättää tukiehtoja noudattamatta [K16_9] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen myöntämisehdot ovat liian tiukat [K16_10] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen tasoa tulisi nostaa [K16_11] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Perusturvaetuuksien tasoa tulisi nostaa [K16_12]. 25 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukiasioiden parissa työskentelevät viranomaiset vaativat asiakkailta liian paljon [K16_13] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat kiitollisia 40

47 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä saamastaan tuesta [K16_14] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukiasiakas voi olla kuka tahansa meistä, jonka taloudellinen tilanne on yllättäen kriisiytynyt [K16_15] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat osallistuneet tai osallistuvat tulevaisuudessa hyvinvointivaltion rahoitukseen [K16_16] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen hakeminen koetaan häpeällisenä [K16_17] 28 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Monet, jotka ovat toimeentulotuen tarpeessa, eivät kuitenkaan hae sitä [K16_18] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 250 euroa vähemmän kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti käytännössä mahdotonta [K16_19] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 250 euroa lisää kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti merkittävästi helpompaa [K16_20] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia [K16_21] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty hoitamaan hyvin jokapäiväisiä asioitani [K16_22] Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Viiden vuoden päästä elintasoni on merkittävästi noussut [K16_23] Oletko [K17] Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Vähintään 18-vuotiaita (itsesi mukaan lukien): henkilöä [K18_1] Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Alle kouluikäisiä (0-6 vuotta): lasta [K18_2] Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Kouluikäisiä (7-17 vuotta): lasta [K18_3] Asutko [K19] Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste? [K20] Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä? [K21] Mikä on nykyinen tai oli viimeisin ammattisi? (luokiteltu) [K22A] Mikä oli isäsi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) [K22B] Mikä oli äitisi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) [K22C] Mitä puoluetta äänestäisit mikäli eduskuntavaalit pidettäisiin nyt? [K23] Analyysipaino [BV1] Suuralue [BV2] Maakunta [BV3]

48 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Analyysipaino Asutko Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ihmiset haluavat elämältään erilaisia asioita. Kuinka hyvin sinä saavutat haluamasi asiat nykyään? Jos laskette yhteen KOTITALOUTENNE kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot ovat YHTEENSÄ kuukaudessa? Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki veloista aiheutuvat menot (korot, lyhennykset, muut), kuinka paljon ne yhteensä kuukaudessa ovat? Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Alle kouluikäisiä (0-6 vuotta): lasta Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Kouluikäisiä (7-17 vuotta): lasta Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Vähintään 18-vuotiaita (itsesi mukaan lukien): henkilöä Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Asunnottomat Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Köyhät Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Lapset köyhissä perheissä Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Maahanmuuttajat Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Mielenterveysongelmaiset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Muut ihmiset yleensä Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pakolaiset ja turvapaikan hakijat 15 Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Päihdeongelmaiset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Pitkäaikaistyöttömät Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vammaiset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Vanhukset Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista? Ylivelkaantuneet Kun ajattelet elämääsi nykyään, niin kuinka tyytymätön tai tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena? Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi: 12 Maakunta Mihin asemaan sijoitut suomalaisessa yhteiskunnassa?

49 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä? Mikä oli isäsi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) Mikä oli äitisi ammatti kun olit 15-vuotias? (luokiteltu) Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste? Mikä on nykyinen tai oli viimeisin ammattisi? (luokiteltu) Millaiseksi kuvaat keskimääräistä mielialaasi nykyään? Minä vuonna olet syntynyt Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 250 euroa lisää kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti merkittävästi helpompaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 250 euroa vähemmän kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti käytännössä mahdotonta Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Asuinalueiden väliset erot ovat Suomessa liian suuret 20 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty hoitamaan hyvin jokapäiväisiä asioitani Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Koulutukseen liittyvät erot ovat Suomessa liian suuret 20 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Monet hakevat vilpillisin perustein toimeentulotukea 22 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Monet, jotka ovat toimeentulotuen tarpeessa, eivät kuitenkaan hae sitä Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Perusturvaetuuksien tasoa tulisi nostaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Terveyserot ovat Suomessa liian suuret Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen hakeminen koetaan häpeällisenä 28 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä sanktioita tulisi lisätä, mikäli tuen saaja jättää tukiehtoja noudattamatta Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen myöntämisehdot ovat liian tiukat 24 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotuen tasoa tulisi nostaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukea tulisi maksaa enemmän niille, jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan omaa tilannettaan Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukiasiakas voi olla kuka tahansa meistä, jonka taloudellinen tilanne on yllättäen kriisiytynyt Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Toimeentulotukiasioiden parissa työskentelevät viranomaiset vaativat asiakkailta liian paljon Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Tuloerot ovat Suomessa liian suuret Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat ihmiset, jotka saavat toimeentulotukea, ovat 43

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD3216. Eläkebarometri Koodikirja

FSD3216. Eläkebarometri Koodikirja FSD3216 Eläkebarometri 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eläkebarometri 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2521. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2521. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1265. Eduskuntavaalien teemat Koodikirja

FSD1265. Eduskuntavaalien teemat Koodikirja FSD1265 Eduskuntavaalien teemat 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien teemat 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot