FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :13: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3043. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Sosiaalibarometri 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. /urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:t-fsd3043 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 215 B Kyselylomakkeet suomeksi 219 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2015 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2015 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Lehtinen, Timo (Suomen sosiaali ja terveys ry. Vaikuttamisen tuen yksikkö) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asiakastyö; eriarvoisuus; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; lastensuojelu; resurssit; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; sote-uudistus; terveydenhuolto; ter- 1

8 1. Aineiston kuvailu veyspalvelut; työ- ja elinkeinotoimistot; työttömyys; uudistukset; viranomaisyhteistyö Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveyspalvelut ja terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2015 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa hyvinvointipalveluiden tilanne, sote-uudistus, eriarvoisuuden vähentäminen, työttömyys ja lastensuojelu. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat sekä Kansaneläkelaitoksen toimistojen ja työ- ja elinkeinotoimistojen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta. Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli hyvinvoinnin tilanne ja voimavarat, joihin liittyen kartoitettiin vastaajien alueen väestön hyvinvoinnin tilannetta ja kuntalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista nykyisillä resursseilla. Lisäksi kaikilta vastaajilta kysyttiin eri tekijöiden, kuten työttömyyden, palvelujen saatavuuden, terveysongelmien ja tuloerojen, vaikutusta alueen väestön hyvinvoinnin tilanteeseen lähivuosina. Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien organisaatioiden yhteistyön sujuvuutta eri tahojen kanssa. Seuraavaksi tarkasteltiin sote-uudistusta ja sen tavoitteita. Kaikilta vastaajilta kysyttiin, missä määrin he arvioivat sote-uudistuksen tuovan ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmiin. Sosiaali- ja terveysjohtajilta kysyttiin uudistuksen tavoitteiden onnistumisesta. Tavoitteiksi lueteltiin muun muassa palveluiden yhdenvertainen saatavuus, palveluiden laatu, asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja selkeämpi hallinto. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohdolta tiedusteltiin julkisten menojen vähentämiseksi ehdotettujen rakennepoliittisten päätösten vaikutusta alueen asukkaisiin sekä päätösten tuomia säästöjä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä eriarvoisuuden vähentämisestä. Heitä pyydettiin arvioimaan, onko hallitus onnistunut eriarvoisuuden ja epätasa-arvon vähentämisessä, sekä miten eriarvoistumiskehitystä voitaisiin parhaiten vähentää. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mitä sosiaaliturvaetuuksia tulisi korottaa. Seuraavaksi kyselyssä oli teemana työttömyys. Vastaajilta kartoitettiin eri tekijöiden vaikutusta työttömyyden kasvuun ja työllisyyden heikkenemiseen sekä erilaisten politiikkatoimenpiteiden tehokkuutta työllisyyden parantamisessa. Politiikkatoimenpiteinä mainittiin esimerkiksi rakennepoliittiset uudistukset, elvyttävä raha- ja finanssipolitiikka, työllisyyspalveluiden tehostaminen sekä työttömyysturvan vastikkeellisuuden lisääminen. Lisäksi TE-toimiston edustajilta tiedusteltiin eri tekijöiden vaikutusta vaikeasti työllistyvien työllistymiseen. Lopuksi sosiaali- ja terveysjohtajilta kysyttiin vielä lastensuojelun tilanteesta. Heitä pyydettiin arvioimaan, miten lastensuojelun asiakkaina olevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi toteutuu sekä uuden sosiaalihuoltolain vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä tiedusteltiin, miten yksityisten lastensuojelupalveluiden käyttö on muuttunut kuluneen 10 vuoden aikana ja miten se kehittyy seuraavien viiden vuoden aikana. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, organisaation sijaintialue ja alueellinen kuntaryhmitys. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollot, Kelan toimistot ja työ- ja elinkeinotoimistot, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tuottajat: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake, Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2015 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 49 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 267 muuttujaa ja 322 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Sosiaalibarometrin kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Manner-Suomen kuntien tai yhteistoimintaalueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville johtajille, Kelan toimistojen johtajille sekä TE-toimistojen johtajille, palvelulinjajohtajille ja palveluesimiehille tai -päälliköille. Sosiaalija terveysjohtajien yhteystiedot poimittiin kuntien verkkosivuilta lokakuussa TE-toimistojen 3

10 1. Aineiston kuvailu vastaajien yhteystiedot saatiin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Kelan toimistojen johtajien yhteystiedot Kelasta. Vastaajat määrittyivät vuoden 2014 kunta- ja toimipistejaon mukaisesti. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat on poimittu jokaisesta 304:stä Manner- Suomen kunnasta. Suurimmista kaupungeista ja kuntayhtymistä on poimittu useampi vastaaja. Kelan toimistoja oli yhteensä 195 vuonna Kelan toimistojen johtajille kyselyitä lähetettiin kuitenkin 157, sillä osa johtajista vastaa useammasta Kelan toimistosta. TE-toimistoja oli 15 vuonna Vastaajiksi poimittiin toimistojen johtajien lisäksi palvelulinjojen johtajat sekä palveluesimiehet tai -päälliköt. Kysely lähetettiin 15 toimistonjohtajalle, 45 palvelulinjajohtajalle ja 122 palveluesimiehelle tai -päällikölle. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä pudotettu tunnisteellisuussyistä kuntamuuttuja sekä muita kunnista yksityiskohtaisempaa tietoa antavia muuttujia, kuten sotealueen nimi, seutukunta, maakunta ja kuntalukumäärä; Kelan toimiston nimi, toimiston alueen kuntalukumäärä, seutukunta ja maakunta sekä TE-toimiston nimi. Avovastaukset eivät ole saatavilla Tietoarkistosta, mutta niistä voi kysyä lisätietoa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä. Terveysjohtajien kyselylomake on nimetty E:ksi edellisten vuosien Sosiaalibarometrien terveyskeskusten johtajien tilalle, mutta datassa sosiaali- ja terveysjohtajia (lomake A) ja pelkkiä terveysjohtajia (lomake E) käsitellään yhtenä ryhmänä. Julkaisut Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2015). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2015). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 4

11 1.4. Aineiston käyttö Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 322 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 322 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 322 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajataho Vastaajataho Sosiaali- ja terveysjohtaja Kelan toimistonjohtaja TE-johto Järjestöjohtaja Terveyskeskusjohtaja Lautakunnan pj [Q2_1] (A) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Koko sosiaalitoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Koko sosiaalitoimi 8

15 Q2_3 Ei mainittu Mainittu [Q2_2] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Koko terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Koko terveystoimi Ei mainittu Mainittu [Q2_3] (A) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Osa sosiaalitoimesta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Osa sosiaalitoimesta 9

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_4] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Osa terveystoimesta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Osa terveystoimesta Ei mainittu Mainittu [Q2_5] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Muu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Muu Ei mainittu Mainittu

17 Q2_3_1 [Q2_3_1] (A) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Osa sosiaalitoimesta, mitkä osa-alueet? (Avokysymys) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Osa sosiaalitoimesta, mitkä osa-alueet? [Q2_4_1] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Osa terveystoimesta, mitkä osa-alueet? (Avokysymys) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Osa terveystoimesta, mitkä osa-alueet? [Q2_5_1] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Muu, mikä? [Q3_1] (AE) Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta tällä hetkellä? Ei muutosta - voimakas muutos SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta tällä hetkellä? 11

18 2. Muuttujat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Ei muutosta - voimakas muutos Ei muutosta Voimakas muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] (AE) Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta tällä hetkellä? Hallitsematon muutos - hallittu muutos SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta tällä hetkellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Hallitsematon muutos - hallittu muutos Hallitsematon muutos (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hallittu muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] (AE) Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta tällä hetkellä? Kielteinen muutos - myönteinen muutos SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta tällä hetkellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kielteinen muutos - myönteinen muutos Kielteinen muutos Myönteinen muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] (AE) Mikä on koulutustaustanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mikä on koulutustaustanne? 13

20 2. Muuttujat Sosiaalityön tai sosiaalipolitiikan koulutus Hallintotieteellinen koulutus Taloustieteellinen koulutus Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus Lääke- tai terveystieteellinen koulutus Kasvatustieteellinen koulutus Muu tai useita tutkintoja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] (ABCE) Millainen on arvionne mukaan alueenne/toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? Tällä hetkellä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSJOHTO: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Tällä hetkellä Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q6 [Q5_2] (ABCE) Millainen on arvionne mukaan alueenne/toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? 12 kuukauden kuluttua SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSJOHTO: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] (AE) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne alueellanne erityisesti heikentynyt kahden viime vuoden aikana? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne alueellanne erityisesti heikentynyt kahden viime vuoden aikana? Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Työttömyys SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Työttömyys Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Sosiaalipalvelujen saatavuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? 16

23 Q7_3 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Sosiaalipalvelujen saatavuus Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Terveyspalvelujen saatavuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Terveyspalvelujen saatavuus Vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Kotitalouksien toimeentulo-ongelmat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kotitalouksien toimeentulo-ongelmat Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q7_6 [Q7_5] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Terveysongelmat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Terveysongelmat Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Tuloerot SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Tuloerot 19

26 2. Muuttujat Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Terveyserot SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Terveyserot Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q8_1_1 [Q7_8] (ABCE) Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? Rikollisuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen lähivuosina? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Rikollisuus Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1_1] (A) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Sosiaalipalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalvelut 21

28 2. Muuttujat Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1_2] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Terveyspalvelut yleensä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalvelut yleensä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1_3] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Perusterveydenhuollon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 22

29 Q8_1_4 TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Perusterveydenhuollon palvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1_4] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Erikoissairaanhoidon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Erikoissairaanhoidon palvelut Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2_1] (A) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Sosiaalipalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2_2] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Terveyspalvelut yleensä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 24

31 Q8_2_3 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalvelut yleensä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2_3] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Perusterveydenhuollon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Perusterveydenhuollon palvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q8_2_4] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Erikoissairaanhoidon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Erikoissairaanhoidon palvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Perusterveydenhuolto SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Perusterveydenhuolto 26

33 Q9_3 Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Erikoissairaanhoito SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Erikoissairaanhoito Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Kelan toimisto(t) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? 27

34 2. Muuttujat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kelan toimisto(t) Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? TE-toimisto SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: TE-toimisto Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q9_6 [Q9_5] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Työvoiman palvelukeskus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Työvoiman palvelukeskus Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_6] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaali- ja terveysministeriö Ei yhteistyötä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_7] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Nuorisotoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Nuorisotoimi Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q9_9 [Q9_8] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Asuntotoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Asuntotoimi Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_9] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Koulu-/opetus-/sivistystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Koulu-/opetus-/sivistystoimi Ei yhteistyötä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_10] (A) Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Sosiaaliasiamies SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne sosiaalitoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaaliasiamies Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Sosiaalitoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? 32

39 Q10_2 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Sosiaalitoimi Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_2] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Erikoissairaanhoito SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Erikoissairaanhoito Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q10_3] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Kelan toimisto(t) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kelan toimisto(t) Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_4] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? TE-toimisto SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: TE-toimisto Ei yhteistyötä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q10_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Työvoiman palvelukeskus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Työvoiman palvelukeskus Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q10_6] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Sosiaali- ja terveysministeriö Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_7] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Nuorisotoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Nuorisotoimi Ei yhteistyötä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q10_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_8] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Asuntotoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Asuntotoimi Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q10_9] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Koulu-/opetus-/sivistystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Koulu-/opetus-/sivistystoimi Ei yhteistyötä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_10] (AE) Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? Potilasasiamies SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten mielestänne terveystoimen ja alla mainittujen tahojen yhteistyö sujuu omalla alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Potilasasiamies Ei yhteistyötä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi valmistui elokuussa Seuraavia kysymyksiä pyydetään arvioimaan järjestämislakiehdotuksen pohjalta. [Q11] (ABCE) Missä määrin arvioitte sote-uudistuksen tuovan ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmiin? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Missä määrin arvioitte sote-uudistuksen tuovan ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmiin? Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

46 2. Muuttujat [Q12_1] (ABCE) Miten arvioitte sote-uudistuksen ratkaisuja? Palveluiden järjestämisvastuu viidellä sote-alueella SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen ratkaisuja? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Palveluiden järjestämisvastuu viidellä sote-alueella Huono Hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] (ABCE) Miten arvioitte sote-uudistuksen ratkaisuja? Palveluiden tuottamisvastuu kunnalla tai kuntayhtymällä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen ratkaisuja? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Palveluiden tuottamisvastuu kunnalla tai kuntayhtymällä 40

47 Q13_1 Huono Hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] (A) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Peruspalveluiden vahvistuminen sosiaalihuollossa SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Peruspalveluiden vahvistuminen sosiaalihuollossa Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q13_2] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Peruspalveluiden vahvistuminen terveydenhuollossa SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Peruspalveluiden vahvistuminen terveydenhuollossa Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_3] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 42

49 Q13_5 Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] (A) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Sosiaalipalveluiden yhdenvertainen saatavuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalveluiden yhdenvertainen saatavuus Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_5] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? 43

50 2. Muuttujat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_6] (A) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Sosiaalipalveluiden laatu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalveluiden laatu Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q13_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q13_7] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Terveyspalveluiden laatu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalveluiden laatu Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_8] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Eriarvoisuuden väheneminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Eriarvoisuuden väheneminen 45

52 2. Muuttujat Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_9] (A) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Sosiaalipalveluiden asiakaslähtöisyys SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalveluiden asiakaslähtöisyys Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_10] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Terveyspalveluiden asiakaslähtöisyys SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? 46

53 Q13_11 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalveluiden asiakaslähtöisyys Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_11] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Lähipalveluiden turvaaminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Lähipalveluiden turvaaminen Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

54 2. Muuttujat [Q13_12] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Sosioekonomisten terveyserojen kaventuminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Sosioekonomisten terveyserojen kaventuminen Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_13] (A) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Sosiaalipalveluiden kustannustehokkuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalveluiden kustannustehokkuus 48

55 Q13_14 Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_14] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Terveyspalveluiden kustannustehokkuus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalveluiden kustannustehokkuus Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

56 2. Muuttujat [Q13_15] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen Huonosti Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_16] (AE) Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? Nykyistä selkeämpi hallinto SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Nykyistä selkeämpi hallinto 50

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

Sosiaalibarometri 2015. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 14.4.2015 Tyyne Hakkarainen

Sosiaalibarometri 2015. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 14.4.2015 Tyyne Hakkarainen Sosiaalibarometri 2015 Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 14.4.2015 Tyyne Hakkarainen Aineisto Kysely tehtiin marras-joulukuussa 2014 Kokonaistutkimus Kolme vastaajatahoa: - Sosiaali- ja terveysjohtajat

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2906 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2897. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2897. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2897 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot