FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :39: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2130. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Paajanen, Pirjo (Väestöliitto): Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 165 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Aineiston nimi englanniksi: Family Barometer 2003: Couple Relationships under Strain Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Paajanen, Pirjo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat avioero; avioliitto; miehet; naiset; parisuhde; ristiriidat; tyytyväisyys 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Perhebarometrit Väestöliiton väestöntutkimuslaitos on toteuttanut vuodesta 1996 alkaen perhebarometrien sarjaa. Perhebarometrit keskittyvät nimensä mukaisesti perhettä koskeviin kysymyksiin, mutta jokaisella barometrilla on myös oma erityisteemansa. Teemoina ovat olleet mm. sukupolvien välinen avunanto, yhteiskunnallisten tukien ja palveluiden riittävyys, vastuun jakaminen perheessä, työn ja perheen yhteensovittaminen, vanhemmuuden toteuttaminen, lastenkasvatus, lasten ajankäyttö ja harrastukset. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä heidän omasta parisuhteestaan sekä yleensä parisuhteesta ja avioerosta. Tutkimuksessa selvitettiin mm. mitkä tekijät koetaan tärkeiksi toimivassa parisuhteessa ja mihin asioihin vastaajat ovat tyytyväisiä omassa parisuhteessaan. Entä mikä voisi olla tai on ollut syy avioeroon tai miksi on pysytty yhdessä puolison kanssa? Entä onko parisuhdeongelmiin haettu ammattiapua? Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, mitkä asiat elämässä ovat muuttuneet avioeron myötä ja onko eroa kaduttu ja jos on, niin mistä syystä. Taustamuuttujina kyselyssä olivat tiedot vastaajan sukupuolesta, vastaajan sekä hänen puolisonsa syntymävuodet sekä perus- ja ammattikoulutus. Vastaajilta kysyttiin myös, kauanko he tunsivat puolisonsa ennen avioitumistaan ja asuivatko he avoliitossa ennen avioitumista. Vastaajilta tiedusteltiin myös perheen taloudellista tilannetta viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajalta sekä sitä, oliko vastaaja mielestään liian nuori, sopivan ikäinen vai liian vanha avioituessaan. Taustamuuttujina on myös tieto vastaajan asuinpaikasta, nykyisestä siviilisäädystä sekä lasten lukumäärästä. Vastaajilta tiedusteltiin myös lapsuuden perheestä sekä siitä, mihin sosiaaliryhmään vastaaja katsoo itse kuuluvansa sekä mihin ryhmään katsoo puolisonsa kuuluvan. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö, Perhe Perusjoukko/otos: Vuonna 1995 ensimmäisen avioliittonsa solmineet suomalaiset, jotka syntyneet vuonna 1953 tai sen jälkeen, poislukien Ahvenanmaa 2

9 1.4. Aineiston käyttö Aineistonkeruun ajankohta: helmikuu 2003 maaliskuu 2003 Kerääjät: Paajanen, Pirjo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos) Aineiston tuottajat: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: Avioliitossa olevien osajoukossa 65,5 % ja eronneiden osajoukossa 50,6 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 233 muuttujaa ja 1722 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä poimittiin 3000 hengen otos, joka koostui vuonna 1953 tai sen jälkeen syntyneistä, vuonna 1995 ensimmäisen avioliittonsa solmineista, miehistä ja naisista. Näistä vastaajista muodostettiin kaksi erillistä osajoukkoa 1) yhä vuonna 1995 solmimassaan avioliitossa elävät vastaajat (1500 vastaajaa) ja 2) vuonna 1995 solmimastaan avioliitosta eronneet vastaajat (1500 vastaajaa). Tutkittavien joukko rajattiin avioliitossa oleviin vastaajiin, koska avoliittoja ei rekisteröidä ja siten avoliitossa eläviä vastaajia olisi ollut vaikea tavoittaa. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Aineisto on kerätty kahdella erillisellä kyselylomakkeella kahdelta eri ryhmältä: vuonna 1995 solmimassaan avioliitossa edelleen olevilta sekä vuonna 1995 solmimastaan avioliitosta jo eronneilta. Tiedostossa olevalla tunniste-nimisellä muuttujalla on nämä ryhmät erotettavissa toisistaan. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää yksi kappale valmista tutkimusjulkaisua osoitteeseen: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, PL 849, HELSINKI. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1722 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1722 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1722 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TUNNUS] Onko vastaaja avioliitossa vai eronnut Onko vastaaja avioliitossa vai eronnut avioliitossa eronnut [BV1] Sukupuoli Sukupuolenne nainen mies tieto puuttuu (SYSMIS)

13 BV3B_1 [BV2] Syntymävuosi Syntymävuotenne Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1719 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.75 [BV3A] Kuinka kauan tunsitte puolisonne kanssa toisenne ennen avioitumistanne (kuukautta)? Solmitte avioliiton vuonna 1995 Kuinka kauan tunsitte puolisonne kanssa toisenne ennen avioitumistanne (kuukautta)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1694 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3B_1] Asuitteko puolisonne kanssa avoliitossa ennen avioitumistanne? Solmitte avioliiton vuonna 1995 Asuitteko puolisonne kanssa avoliitossa ennen avioitumistanne? 7

14 2. Muuttujat kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3B_2] Jos asuitte puolisonne kanssa avoliitossa ennen avioitumistanne, niin kuinka kauan (kuukautta)? Solmitte avioliiton vuonna 1995 Jos asuitte puolisonne kanssa avoliitossa ennen avioitumistanne, niin kuinka kauan (kuukautta)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1503 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3C] Puolisonne syntymävuosi Solmitte avioliiton vuonna 1995 Puolisonne syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut 8

15 BV5 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1717 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 5.47 [BV4] Kun avioiduitte vuonna 1995 olitteko itse mielestänne liian nuori, sopivan ikäinen vai liian vanha? Kun avioiduitte vuonna 1995 olitteko itse mielestänne liian nuori sopivan ikäinen liian vanha tieto puuttuu (SYSMIS) [BV5] Miten kuvaisitte perheenne taloudellista tilannetta avioliitossanne viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana? Miten kuvaisitte perheenne taloudellista tilannetta avioliitossanne viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana? erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [BV6_V] Vastaajan peruskoulutus Peruskoulutus kansakoulu perus- tai keskikoulu ylioppilas tieto puuttuu (SYSMIS) [BV6_P] Puolison peruskoulutus Puolison peruskoulutus kansakoulu perus- tai keskikoulu ylioppilas tieto puuttuu (SYSMIS) [BV7_V] Vastaajan ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus ei ammatillista koulutusta ammatillinen kurssi ammattikoulu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 BV8_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) erikoisammattitutkinto opisto/amk yliopisto tai korkeakoulu jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV7_P] Puolison ammatillinen koulutus Puolison ammatillinen koulutus ei ammatillista koulutusta ammatillinen kurssi ammattikoulu erikoisammattitutkinto opisto/amk yliopisto tai korkeakoulu jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8_1] Siviilisäätynne nykyisin: avioliitossa vuodesta lähtien Siviilisäätynne nykyisin avioliitossa vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut 11

18 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1097 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.88 [BV8_2] Siviilisäätynne nykyisin: avoliitossa vuodesta lähtien Siviilisäätynne nykyisin avoliitossa vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 254 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 3.25 [BV8_3] Siviilisäätynne nykyisin: eronnut (avioero) vuodesta lähtien Siviilisäätynne nykyisin eronnut (avioero) vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 392 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 BV8_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta 1.97 [BV8_4] Siviilisäätynne nykyisin: asumuserossa vuodesta lähtien Siviilisäätynne nykyisin asumuserossa vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 34 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.67 [BV8_5] Siviilisäätynne nykyisin: leski vuodesta lähtien Siviilisäätynne nykyisin leski vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta 4.24 [BV9] Asuinpaikkakunta Asuinpaikkakuntanne Helsinki, Espoo tai Vantaa muu suuri kaupunki (yli asukasta) keskisuuri / pieni kaupunki (alle as.) maaseututaajama tai -keskus harvaan asuttu maaseutu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_V] Mihin sosiaaliryhmään katsotte nykyään kuuluvanne? Mihin sosiaaliryhmään katsotte nykyään kuuluvanne? johtavassa asemassa ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät maatalousyrittäjät yrittäjät päätoiminen opiskelija työtön tai lomautettu kotiäiti/koti-isä eläkeläinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 BV11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_P] Mihin sosiaaliryhmään katsotte puolisonne kuuluvan? Mihin sosiaaliryhmään katsotte puolisonne kuuluvan? johtavassa asemassa ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät maatalousyrittäjät yrittäjät päätoiminen opiskelija työtön tai lomautettu kotiäiti/koti-isä eläkeläinen jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11] Kuinka monta yhteistä lasta Teillä ja puolisollanne on vuonna 1995 solmitusta avioliitosta? Kuinka monta yhteistä lasta Teillä ja puolisollanne on vuonna 1995 solmitusta avioliitosta? (laskekaa mukaan myös ennen avioitumistanne syntyneet yhteiset lapset) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1722 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 1.47 keskihajonta 1.12 [BV11_1] 1. lapsen syntymävuosi 1. lapsen syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1285 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 2.58 [BV11_2] 2. lapsen syntymävuosi 2. lapsen syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 886 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 2.51 [BV11_3] 3. lapsen syntymävuosi 3. lapsen syntymävuosi 16

23 BV11_6 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 247 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 2.17 [BV11_4] 4. lapsen syntymävuosi 4. lapsen syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 54 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.77 [BV11_5] 5. lapsen syntymävuosi 5. lapsen syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.98 [BV11_6] 6. lapsen syntymävuosi 6. lapsen syntymävuosi 17

24 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [BV11_7] 7. lapsen syntymävuosi 7. lapsen syntymävuosi Ei valideja arvoja [BV12_1] Millainen oli oma lapsuuden perheenne?: Vanhempani erosivat ennen kuin täytin 18 vuotta Millainen oli oma lapsuudenperheenne? Vanhempani erosivat ennen kuin täytin 18 vuotta kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [BV12_2] Millainen oli oma lapsuuden perheenne?: Olen kasvanut yksinhuoltajan perheessä koko ikäni Millainen oli oma lapsuudenperheenne? 18

25 BV13_1 Olen kasvanut yksinhuoltajan perheessä koko ikäni kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [BV12_3] Millainen oli oma lapsuuden perheenne?: Toinen/kumpikin vanhemmistani kuoli ollessani alle 18-vuotias Millainen oli oma lapsuudenperheenne? Toinen/kumpikin vanhemmistani kuoli ollessani alle 18-vuotias kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [BV13_1] Mihin sosiaaliryhmään omat vanhempanne kuuluivat kun olitte pieni?: Äiti Mihin sosiaaliryhmään omat vanhempanne kuuluivat kun olitte pieni? Äitini 19

26 2. Muuttujat johtavassa asemassa ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät maatalousyrittäjät yrittäjät päätoiminen opiskelija työtön tai lomautettu kotiäiti/koti-isä eläkeläinen jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV13_2] Mihin sosiaaliryhmään omat vanhempanne kuuluivat kun olitte pieni?: Isä Mihin sosiaaliryhmään omat vanhempanne kuuluivat kun olitte pieni? Isäni johtavassa asemassa ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät maatalousyrittäjät yrittäjät päätoiminen opiskelija työtön tai lomautettu kotiäiti/koti-isä eläkeläinen jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q1_2 [Q1_1] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoilla samanlaiset elämänarvot Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoilla samanlaiset elämänarvot erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_2] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoilla useita omia ystäviä Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoilla useita omia ystäviä erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_3] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoilla paljon omia harrastuksia Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoilla paljon omia harrastuksia erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_4] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoilla paljon yhteisiä harrastuksia Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoilla paljon yhteisiä harrastuksia 22

29 Q1_6 erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_5] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisot luonteiltaan hyvin samanlaisia Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisot luonteiltaan hyvin samanlaisia erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_6] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoilla paljon yhteisiä ystäviä Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoilla paljon yhteisiä ystäviä 23

30 2. Muuttujat erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_7] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: kumpikin puolisoista kunnianhimoinen työssään Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? kumpikin puolisoista kunnianhimoinen työssään erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_8] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoilla samanlainen sosiaalinen tausta Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoilla samanlainen sosiaalinen tausta 24

31 Q1_10 erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_9] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: puolisoista kumpikin vahvasti sitoutuneita perheeseen Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? puolisoista kumpikin vahvasti sitoutuneita perheeseen erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_10] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: kumpikin puolisoista osallistuu tasapuolisesti kotitöihin Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? kumpikin puolisoista osallistuu tasapuolisesti kotitöihin 25

32 2. Muuttujat erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_11] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: vahva luottamus puolisoon kaikissa asioissa Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? vahva luottamus puolisoon kaikissa asioissa erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_12] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: hyvä kyky käsitellä ristiriitoja Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? hyvä kyky käsitellä ristiriitoja 26

33 Q1_14 erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_13] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: hyvä seksisuhde puolisoiden välillä Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? hyvä seksisuhde puolisoiden välillä erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_14] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: kummallakin puolisoista kyky ilmaista tunteitaan Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? kummallakin puolisoista kyky ilmaista tunteitaan 27

34 2. Muuttujat erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_15] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: voidaan puhua ja jakaa kaikki asiat Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? voidaan puhua ja jakaa kaikki asiat erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_16] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: ei juurikaan erimielisyyksiä puolisoiden välillä Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? ei juurikaan erimielisyyksiä puolisoiden välillä 28

35 Q1_18 erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_17] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: voimakas rakastamisen tunne Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? voimakas rakastamisen tunne erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_18] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus 29

36 2. Muuttujat erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_19] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: kumpikin puolisoista osallistuu perheen elättämiseen Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? kumpikin puolisoista osallistuu perheen elättämiseen erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_20] Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta?: jokin muu. Mikä? Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä hyvän parisuhteen kannalta? jokin muu. Mikä? 30

37 Q2_2 erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Parisuhde tuo lisää ystäviä Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Parisuhde tuo lisää ystäviä täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Parisuhde lisää sukulaisilta saatua arvonantoa Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Parisuhde lisää sukulaisilta saatua arvonantoa 31

38 2. Muuttujat täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Parisuhde rajoittaa ihmistä Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Parisuhde rajoittaa ihmistä täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Parisuhteessa voi jakaa ilot ja surut Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Parisuhteessa voi jakaa ilot ja surut 32

39 Q2_6 täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Vain parisuhde takaa lasten tasapainoisen kasvun Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vain parisuhde takaa lasten tasapainoisen kasvun täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Parisuhteessa ei tarvitse olla koskaan yksin Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Parisuhteessa ei tarvitse olla koskaan yksin 33

40 2. Muuttujat täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?: Parisuhde tuo taloudellista turvallisuutta Mitä parisuhde Teille merkitsee? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Parisuhde tuo taloudellista turvallisuutta täysin samaa mieltä varsin samaa mieltä hieman eri mieltä varsin eri mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: koti ja perhe-elämä Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? koti ja perhe-elämä 34

41 Q3_3 erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: lapset Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? lapset erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: työ Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? työ 35

42 2. Muuttujat erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: opinnot Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? opinnot erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: vapaa-ajan harrastukset Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? 36

43 Q3_6 vapaa-ajan harrastukset erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_6] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: parisuhde Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? parisuhde erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q3_7] Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä?: jokin muu. Mikä? Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat elämässänne tällä hetkellä? jokin muu. Mikä? erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Kotitöiden teko Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Kotitöiden teko erittäin tärkeää varsin tärkeää (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q4_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Lasten hoito Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Lasten hoito erittäin tärkeä varsin tärkeä tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Lasten harrastukset Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: 39

46 2. Muuttujat Lasten harrastukset erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_4] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Perheen elatus Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Perheen elatus erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q4_6 [Q4_5] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Ikääntyvien sukulaisten hoiva Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Ikääntyvien sukulaisten hoiva erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_6] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Lasten kasvatus Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Lasten kasvatus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_7] Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat puolisot osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Kodin suurista hankinnoista/ investoinneista päättäminen Kuinka tärkeänä omalla kohdallanne pidätte sitä, että parisuhteessa molemmat osapuolet osallistuvat tasapuolisesti seuraaviin tehtäviin: Kodin suurista hankinnoista/ investoinneista päättäminen erittäin tärkeää varsin tärkeää tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: parisuhteeseenne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? 42

49 Q5_2 parisuhteeseenne erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: työhönne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? työhönne erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q5_3] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: vanhemmuuteenne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? vanhemmuuteenne erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: taloudelliseen tilanteeseenne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? taloudelliseen tilanteeseenne erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q5_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: terveyteenne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? terveyteenne erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: fyysiseen kuntoonne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? fyysiseen kuntoonne 45

52 2. Muuttujat erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässänne tällä hetkellä?: seksielämäänne Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin elämässäne tällä hetkellä? seksielämäänne erittäin tyytyväinen varsin tyytyväinen tyytyväinen hieman tyytymätön erittäin tyytymätön ei koske minua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_1] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut puolisoni kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) 46

53 Q6A_3 olen keskustellut puolisoni kanssa kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_2] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut ystävieni kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) olen keskustellut ystävieni kanssa kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_3] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut sukulaisteni kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiautta- 47

54 2. Muuttujat jalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) olen keskustellut sukulaisteni kanssa kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_4] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut puolisoni sukulaisten kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) olen keskustellut puolisoni sukulaisten kanssa kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q6A_6 [Q6A_5] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut tuttavieni kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) olen keskustellut tuttavieni kanssa kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_6] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut työtovereideni kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) olen keskustellut työtovereideni kanssa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_7] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: olen keskustellut ammattiauttajan kanssa Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) olen keskustellut ammattiauttajan kanssa kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_8] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: minulla ei ole ollut ongelmia, joista olisin halunnut keskustella Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) 50

57 Q6A_10 minulla ei ole ollut ongelmia, joista olisin halunnut keskustella samaa mieltä eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_9] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: en ole löytänyt sopivaa ammattiauttajaa, jonka kanssa keskustella Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiauttajalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) en ole löytänyt sopivaa ammattiauttajaa, jonka kanssa keskustella samaa mieltä eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6A_10] Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa?: en ole löytänyt ketään, jonka kanssa keskustella Lähes kaikissa parisuhteissa on joskus aikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna a) Kun Teillä on ollut ongelmia tässä parisuhteessanne, niin oletteko keskustelleet niistä koskaan kenenkään kanssa? (ammattiautta- 51

58 2. Muuttujat jalla tarkoitetaan esim. psykologia, terveydenhoitajaa tai parisuhdeterapeuttia) en ole löytänyt ketään, jonka kanssa keskustella samaa mieltä eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6B_1] Keneltä olette saaneet mielestänne riittävästi henkistä tukea nykyisessä parisuhteessanne?: puolisoltanne Lähes kaikissa parisuhteissa on joskusaikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna b) Keneltä olette saanut mielestänne riittävästi henkistä tukea (voitte puhua ja tulette kuulluksi) nykyisessä parisuhteessanne? puolisoltanne riittävästi lähes riittävästi hieman tukea ei riittävästi tukea ei lainkaan tukea en odottanut/hakenut tukea tieto puuttuu (SYSMIS)

59 Q6B_3 [Q6B_2] Keneltä olette saaneet mielestänne riittävästi henkistä tukea nykyisessä parisuhteessanne?: ystäviltänne Lähes kaikissa parisuhteissa on joskusaikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna b) Keneltä olette saanut mielestänne riittävästi henkistä tukea (voitte puhua ja tulette kuulluksi) nykyisessä parisuhteessanne? ystäviltänne riittävästi lähes riittävästi hieman tukea ei riittävästi tukea ei lainkaan tukea en odottanut/hakenut tukea tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6B_3] Keneltä olette saaneet mielestänne riittävästi henkistä tukea nykyisessä parisuhteessanne?: omilta sukulaisiltanne Lähes kaikissa parisuhteissa on joskusaikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna b) Keneltä olette saanut mielestänne riittävästi henkistä tukea (voitte puhua ja tulette kuulluksi) nykyisessä parisuhteessanne? omilta sukulaisiltanne riittävästi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) lähes riittävästi hieman tukea ei riittävästi tukea ei lainkaan tukea en odottanut/hakenut tukea tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6B_4] Keneltä olette saaneet mielestänne riittävästi henkistä tukea nykyisessä parisuhteessanne?: puolisonne sukulaisilta Lähes kaikissa parisuhteissa on joskusaikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna b) Keneltä olette saanut mielestänne riittävästi henkistä tukea (voitte puhua ja tulette kuulluksi) nykyisessä parisuhteessanne? puolisonne sukulaisilta riittävästi lähes riittävästi hieman tukea ei riittävästi tukea ei lainkaan tukea en odottanut/hakenut tukea tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6B_5] Keneltä olette saaneet mielestänne riittävästi henkistä tukea nykyisessä parisuhteessanne?: tuttaviltanne Lähes kaikissa parisuhteissa on joskusaikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna b) Keneltä olette saanut mielestänne riittävästi henkistä tukea (voitte puhua ja tulette kuulluksi) nykyisessä parisuhteessanne? 54

61 Q6B_6 tuttaviltanne riittävästi lähes riittävästi hieman tukea ei riittävästi tukea ei lainkaan tukea en odottanut/hakenut tukea tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6B_6] Keneltä olette saaneet mielestänne riittävästi henkistä tukea nykyisessä parisuhteessanne?: työtovereiltanne Lähes kaikissa parisuhteissa on joskusaikoja, jolloin erityisesti tarvitsee keskustelukumppania ja tukea muilta ihmisiltä. Solmitte avioliiton vuonna b) Keneltä olette saanut mielestänne riittävästi henkistä tukea (voitte puhua ja tulette kuulluksi) nykyisessä parisuhteessanne? työtovereiltanne riittävästi lähes riittävästi hieman tukea ei riittävästi tukea ei lainkaan tukea en odottanut/hakenut tukea tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja FSD1176 Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003 :

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja FSD1114 Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2000 : lasten

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2792. Perhebarometri 2008: ihmissuhteet ja hyvinvointi. Koodikirja

FSD2792. Perhebarometri 2008: ihmissuhteet ja hyvinvointi. Koodikirja FSD2792 Perhebarometri 2008: ihmissuhteet ja hyvinvointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2008: ihmissuhteet ja hyvinvointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja FSD2408 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot