JAKOMÄEN LIIKEKESKUKSEN KATUJEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAKOMÄEN LIIKEKESKUKSEN KATUJEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA"

Transkriptio

1 JAKOMÄEN LIIKEKESKUKSEN KATUJEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

2 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit Suunniteltavat erilliset vesihuoltolinjat Suunniteltavat taitorakenteet SUUNNITTELUTEHTÄVÄN SISÄLTÖ Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät Katujen suunnittelu Katusuunnitelma Katujen rakennussuunnitelma Vesihuollon suunnittelu Taitorakenteiden suunnittelu Pohjarakennussuunnittelu Johtojen tilanvaraussuunnittelu Pohjatutkimukset ja mittaukset Kaivumassojen ja välivarastoitujen massojen hyötykäyttö Hankkeen massatalous Massojen ja purkurakenteiden hyödyntäminen Kustannussuunnittelu Työturvallisuussuunnittelu Työnaikaiset häiriöt Vuorovaikutteisuus MUUT SAMAAN AIKAAN LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Tonttien suunnittelu Valaistussuunnittelu Muun teknisen huollon suunnittelu Pilaantuneen maaperän puhdistuksen suunnittelu LAADITTAVAT PIIRUSTUKSET JA TULOSTEET KAUPUNGIN EDUSTAJAT LÄHTÖTIEDOT AIKATAULU TYÖN LAAJUUDEN MUUTOKSET TYÖN MYÖHÄSTYMINEN KOPIOINTI KOKOUSKÄYTÄNTÖ LASKUJEN MAKSAMINEN... 19

3 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 1 1 YLEISTÄ Tavoitteena on suunnitella Jakomäen liikekeskuksen katujen ja sen ympäristön muutokset asemakaavaan ja liikennesuunnitelman pohjalta. Asemakaavan ja liikennesuunnitelman tavoitteena on kehittää Jakomäen liikekeskuksen ympäristö vetovoimaiseksi ja viihtyisäksi kapalliseksi keskukseksi parantamalla alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Jakomäentien linjausta muutetaan pohjoisosastaan siten, että se tulee kulkemaan kahden liikekeskuksen välistä nykyisen Huokotien kohdalla. Suurmetsän tielle toteutetaan uusi kiertoliittymä. Vanha Jakomäentien pohjoisosa liitetään osaksi korttelia Jakomäentien ja Jakomäenkujan risteykseen toteutetaan uusi Jaakobintorin aukio. Bussipysäkkipari siirretään uudelle katuosuudelle liikekeskuksien väliin. Alueen rakentamisessa hyödynnetään alueelta kaivettavia eri laatuisia kaivumassoja sekä kaupungin muissa hankkeissa muodostuvia tai välivarastoihin sijoitettuja eri laatuisia massoja. Suunnitteluratkaisujen tulee tukea käytettävissä olevia massoja. Jakomäen liikekeskuksen asemakaava nro on lainvoimainen. Liikennesuunnitelma on päivätty ja sen mukaiset liikennejärjestelyt hyväksytään katusuunnitelman yhteydessä. 2 SUUNNITTELUN KOHDE 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijoittuu Suurmetsän kaupunginosaan ja Jakomäessä sijaitsevan liikekeskuksien alueelle. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Vuorensyjän liittymään, pohjoisessa Suurmetsäntiehen, lännessä vanhan Porvoontien risteykseen ja idässä uuden liikenneympyrän aiheuttamiin muutoksiin. Suunnittelualueen pääosa sijoittuu uuden asemakaavan alueelle mutta osa kaduista ulottuu sen ulkopuolelle. Suunnittelualueen rajaus on esitetty suunnitteluohjelman liitteessä Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit Suunnittelutehtävä käsittää seuraavat kadut: Jakomäentie Jakomäenkuja

4 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 2 Huokotie Suurmetsäntie raitti Jakomäentieltä Suurmetsäntielle Suunnittelutehtävä käsittää seuraavat torit ja katuaukiot: Jaakobintori 2.3 Suunniteltavat erilliset vesihuoltolinjat Suunnittelualueella on olemassa oleva vesihuolto. Tehtävä käsittää edellä lueteltujen katujen yhteyteen tulevan vesihuollon tarkistuksen ja mahdollisen muutossuunnittelun. Uusia erillisiä suunniteltavia vesihuoltolinjoja ei ole tulossa. 2.4 Suunniteltavat taitorakenteet Kohteen suunniteluun kuuluu noin 20 metriä pitkä tukimuuri Jaakobintorin alueelle. 3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN SISÄLTÖ Suunnittelu käsittää kohdissa lueteltujen katujen katu- ja rakennussuunnitelmien sekä mahdollisten vesihuoltolinjojen muutoksien rakennussuunnitelmien, taito-rakenteiden yleis- ja rakennussuunnitelmien sekä muiden rakenteiden suunnitelmien laatimisen. Suunnittelualueella hyötykäytetään erilaatuisia kohteesta kaivettavia massoja sekä kaupungin muissa kohteissa syntyviä tai välivarastoimia massoja. Yksittäisen kohteen massataloussuunnitelman tulee tukea alueen massataloutta. Suunnittelutehtävään sisältyy suunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan tehtävät kohdassa 3.1 esitetyn mukaisesti. 3.1 Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät Suunnittelutehtävään valitun konsultin projektipäällikkö toimii koko hankkeen pääsuunnittelijana Yhteinen kunnallistekninen työmaa ( ) -sopimuksen periaatteiden mukaisesti (suunnitteluohjelman liite 9). Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelijalla on koordinointivastuu tämän toimeksiannon

5 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 3 mukaisten suunnittelutehtävien osalta sekä myös vastuu suunnitelmien yhteensovittamisesta tämän toimeksiannon sisällä sekä muiden saman aikaan käynnissä olevien suunnitteluhankkeiden kanssa. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu työturvallisuusasioiden ohjaus, valvonta ja yhteensovittaminen sekä kyseisten asioiden esittäminen turvallisuusasiakirjassa. Tilaaja edellyttää suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja sen suunnittelussa VNa 205/2009 ja työturvallisuuslain 738/2002 :n 57 mukaisesti. Pääsuunnittelijan tulee lisäksi - huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon - varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan - huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä - huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi - koota hankkeen yhteinen rakennussuunnitelma - laatia suunnittelualueen rakentamisen aikaisten työ-, liikenne- ja johtosiirtojärjestelyjen yhteensovittamisen alustava suunnitelma työjärjestyksineen Pääsuunnittelijan velvollisuuksiin kuuluu suunnitteluaikainen yhteydenpito kaupungin eri hallintokuntien edustajiin, alueen muihin suunnittelijoihin, kaupungin ulkopuolisiin sidosryhmiin sekä tähän toimeksiantoon liittyvien asioiden koordinointi. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu yhteiskokouksissa suunnitelmien esittely sekä sihteerinä toimiminen. Pääsuunnittelijan tulee heti suunnittelun käynnistyttyä laatia yhteyshenkilöluettelo suunnitteluun liittyvien henkilöiden osalta. 3.2 Katujen suunnittelu Katusuunnitelma Tehtävä sisältää kohdassa 2.2 lueteltujen katujen katusuunnitelmien laatimisen. Suunnittelulla pyritään aikaansaamaan katutiloiltaan alueelle sopiva ja kestävä katuympäristö. Niin pinnoitteiden kuin istutustenkin suunnittelussa tulee tähdätä kauniisiin, kestäviin ja rationaalisesti ylläpidettäviin katuihin.

6 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 4 Suunnittelutyöhön sisältyy geometrian, katutilan ja liittymien mitoituksen tarkistus liikennesuunnitelman pohjalta. Liittymistä on esitettävä ajouratarkastelut mitoitus- ja tarkistusajoneuvoilla. Suunnitteluratkaisuihin vaikuttavat kohteen tai alueen erityispiirteet tulee määritellä ja huomioida katusuunnitelmien laadinnassa. Erityispiirteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi alueen erityiskäyttäjäryhmiä (esim. vanhukset, lapset, invalidit) kohteen tai alueen toimintoja ympäristönäkökohtia historiallisia näkökohtia Alueen erityispiirteet ja niistä aiheutuneet katusuunnitelmaratkaisut kuvataan katusuunnitelman selostuksessa. Erityispiirteillä voi olla vaikutuksia käytettäviin esteettömyysratkaisuihin. Tehtävä sisältää esteettömyystarkastelun tekemisen (perustaso), jonka pohjalta suunnitellaan esteettömyysratkaisut. Suunnitteluun sisältyy tulvatarkastelun tekeminen. Tulvatarkastelulla varmistetaan, ettei taloille ja ym. rakenteille synny vahinkoja tulvatilanteissa, jolloin sadevesiviemäreiden kapasiteetti ylittyy. Yleistasausta laadittaessa tulee tarkastella myös vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä massatalous Katujen rakennussuunnitelma Tehtävä sisältää kohdassa 2.2 lueteltujen katujen ja kuivatuksen rakennussuunnitelmien ja massataloussuunnitelman laatimisen. Suunnittelu käsittää myös katujen näkyvien rakenteiden, kuten pinnoitteiden, katuistutusten ja kadun kalusteiden sijoitus suunnittelun rakennussuunnitelmatasoisesti. Suunnitteluratkaisussa tulee huomioida ympäristöluvan asettamat rajoitukset ja vaatimukset pilaantuneen maaperän kunnostukselle. Toimeksiantoon kuuluu lähinnä lupaehdoissa mainittujen havainnointi ja eristyskerrosten suunnittelu suunnittelualueella mahdollisesti olevien pilaantuneiden alueiden kohdalla. 3.3 Vesihuollon suunnittelu Toimeksiantoon kuuluu työn alkuvaiheeseen sijoittuva vesihuollon yleissuunnitelman tarkistaminen. Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida rakentamisjärjestys. Toimeksianto käsittää vesihuollon rakennussuunnittelun kaikkien kohdassa 2.2 lueteltujen katujen, kohdassa 2.3 mukaisen vesi-

7 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 5 huoltolinjojen osalta pohjarakennussuunnitteluineen (sisältää myös mahdollisten betoniarinoiden yms. teknisten suunnitelmien laatimisen). Kortteliin on tulossa uusi liikerakennus. Suunnittelutehtävään kuuluu tarvittavilta osin selvittää liikerakennusten vesihuolto ja esittää muuttuvat liitosjärjestelyt. Halkaisijaltaan suuremmista kuin 300 mm vesijohdoista kulmatuet mitoitetaan ja niistä laaditaan erilliset rakennekuvat raudoituksineen. Konsultin projektinjohtajalla ja vesihuoltosuunnittelijoilla tulee toimeksiannon alkaessa olla vesihygieniapassi suoritettuna. Vesihygieniapassilla tarkoitetaan testitodistusta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1351/2006 mukaisesta osaamisesta liittyen laitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan. 3.4 Taitorakenteiden suunnittelu Tukimuurit Tukimuurin tulee sopeutua mahdollisimman hyvin rakennettavaan ja jo rakennettuun ympäristöön. Tulevan puiston taso tulee huomioida tukimuurin korkeudessa. Tehtävä sisältää kohdassa 2.4 lueteltujen taitorakenteiden rakennussuunnitelmien laatimisen. Tehtävään kuuluu koko tukimuurikokonaisuuden suunnittelu tarvittavine kaiteineen ja suojarakenteineen. Myös mahdollisten valaisimien kiinnitykset ja kaapeleiden suojaputkitukset tulee suunnitella. Täydentävänä tulosteena laaditaan tarvittaessa erillinen kaidesuunnitelma tukimuurien osalta. 3.5 Pohjarakennussuunnittelu Tehtävä sisältää kohdissa lueteltujen katujen, vesihuoltolinjojen ja rakenteiden pohjarakennussuunnitelmien sekä massataloussuunnitelman laatimisen. Liikenneympyrän kohdalla on savea parin metrin vahvuudelta ja nykyisen kadun ulkopuolella saven päällä on turvetta pari metriä. Muualla suunnittelualueella on pääosin kitkamaata ja nykyisten katujen alla olevat savikerrokset ovat jo riittävästi painuneet.

8 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 6 Katujen ja puistojen rakennekerrokset tulee mitoittaa. Sallitut painumat, routanousut ja kaltevuuden muutokset on esitetty Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisussa Katu 2002, katusuunnittelun ja rakentamisen ohjeet (sivu 75). Putkijohtolinjat on huomioitava rakenteita suunniteltaessa. Tehtävään kuuluvat myös johtokaivantojen ja tuentojen geotekninen suunnittelu ja tuentojen rakennesuunnittelu. Tehtävään kuuluvat myös tukimuurien geotekninen suunnittelu. 3.6 Johtojen tilanvaraussuunnittelu Alueella on nykyisin runsaasti sähkö- ja tietoliikennekaapeleita sekä kaukolämpöjohtoja. Konsultin tulee selvittää nykyiset, siirrettävät ja alueelle mahdollisesti tulevat uudet johdot, sähkö- ja tietoliikennekaapelit. Vesihuolto, maakaasuputket, kaukolämpö- ja kaukokylmäputket, liikennevalo-, sähkö- ja telekaapelit sekä suojaputkivaraukset esitetään rakennepoikkileikkauksissa (lukumäärä ja omistaja) sekä erillisillä johtosiirtokartoilla. Rakennepoikkileikkauksissa esitetään myös johtojen ja kaapeleiden kaivannot, korkeusasemat kadunpinnasta ja keskinäiset etäisyydet. Johtokaivannot tulee sovittaa yhteen keskenään sekä mahdollisten muiden kaivantojen kanssa. Johtovarausten risteämiskohdissa tulee tarkistaa johtojen korkeustasot. Tarvittaessa johtojen keskinäinen korkeusasema tulee esittää johtokarttaan liittyvissä tai erillisissä detaljipiirustuksissa. Maanalaisen infrastruktuurin yhteensovittamisessa konsultin on optimoitava katutilan käyttö, jotta myös tuleville johdoille jää riittävästi tilaa. Tilavaraus- ja reittisuunnittelussa on huomioitava suunnittelualueelle rakentuvien uudisrakennusten perustukset ja niiden rakentamistapa siten, että perustustöistä ei aiheudu haittaa ennakkoon rakennetuille johdoille. 3.7 Pohjatutkimukset ja mittaukset Konsultti laatii pohjatutkimusohjelman ja hyväksyttää sen tilaajan asiantuntijalla (Kv/geo). Pohjatutkimukset suorittaa kiinteistöviraston geotekninen osasto. Tarvittavan täydennysmittausohjelman laatiminen kuuluu konsultille. Täydennysmittaukset tekee STARAN Pohjoinen mittaus (yhteyshenkilö Tommi Merivirta puh ). (Katso myös kappale 7 lähtötiedot kohta mittaukset.)

9 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Kaivumassojen ja välivarastoitujen massojen hyötykäyttö Hankkeen massatalous Konsultille kuuluu suunniteltujen kaivu- ja täyttömassojen sekä rakenteissa käytettävien massojen määrälaskennat sekä erilaatuisten kaivumassojen hyötykäytettävyyden arviointi. Mikäli massojen laadun arvioinnissa tarvitaan esim. geoteknisiä tutkimuksia tai kemiallisia analyysejä, sovitaan näistä tilaajan kanssa erikseen. Suunnittelualueen kaivu- ja täyttömassat sekä rakennekerroksissa käytettävät ja hyötykäytettävät massat esitetään suunnitteluohjelman liitteenä S8 olevalla taulukolla. Hankkeen rakenneratkaisujen tulee tukea käytettävissä olevia maalaatuja mahdollisimman tehokkaasti Massojen ja purkurakenteiden hyödyntäminen Suunniteltavissa täytöissä ja rakenteissa hyötykäytetään ensisijaisesti suunnittelualueelta kaivettavia maamassoja sekä alueelta purettavia ja edelleen jatkojalostettavia mineraalisia purkujätteitä (betoni-, asfaltti- tai tiilirakenteita). Toissijaisesti hyödynnetään Helsingin kaupungin välivarastoaluille varastoituja massoja (muun muassa louhetta, kitkamaita, stabiloituja savia, mineraalisia purkujätteitä) tai kaupungin muissa rakennuskohteissa syntyviä massoja. Mikäli edellä mainitut massat eivät määrällisesti riitä tai laadun osalta kelpaa suunniteltaviin täyttöihin tai rakenteisiin, voidaan suunnitelmissa esittää käytettäväksi muita massoja. Helsingin kaupungin välivarastointikentillä on varastoituna erilaisia rakentamisessa hyötykäytettäviä massoja. Tilaaja ilmoittaa konsultille, mitä massoja ja mitä muiden rakennushankkeiden massoja voidaan hyötykäyttää suunnittelualueella. 3.9 Kustannussuunnittelu Konsultille kuuluu eri suunnitelmaratkaisujen ja -vaihtoehtojen kustannusvaikutusten selvittäminen suunnittelun aikana sekä eri virastojen välisten kustannusjakojen laskeminen. Konsultille kuuluu myös mahdollisten osaurakoiden kustannusarvioiden laatiminen. Kustannusten hallinnan tulee olla toimeksiannon aktiivinen osa. Konsultin tulee esittää kustannushallinnasta suunnitelma. Työssä käytetään hyväksi IK-projektissa tuotettuja hinnastoja. Kustannushallinnalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka käyttää In-Infra.netkustannushallinnan menetelmiä (hankeohjelma, hankeosalaskentamenetelmä ja rakennusosalaskentamenetelmä) tai vastaavia ti-

10 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 8 laajan erikseen hyväksymiä menetelmiä. Vastaavat menetelmät on kuvattava erikseen. Uusista kustannushallinnan menetelmistä saa lisätietoja osoitteesta Määrälaskenta ja kustannusarviot tehdään uuden infranimikkeistön (2006) rakennusosajaottelun mukaisesti. Tietoa uudesta infranimikkeistöstä on saatavissa osoitteesta Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen määrälaskenta ja kustannussuunnittelu eivät kuulu suunnittelutehtävään, lukuunottamatta katu-urakassa toteutettavia maanrakennustöitä Työturvallisuussuunnittelu Konsultin tehtävään kuuluu työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen suunnittelussa ja suunnitelmaratkaisuja valittaessa. Konsultin tulee suunnittelun keinoin pyrkiä minimoimaan muun muassa edellä mainittuihin työvaiheisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Alueen rakentamisessa erityistä riskiä aiheuttavia töitä ovat: louhintatyöt vesihuollon kaivantotyöt kaivannoissa tapahtuvat asennustyöt liikenteenalaisella kadulla työskentely Suunnittelijoiden tulee huomioida suunnittelussaan VNa 205/2009. Sen 7 määritellään, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle Tehtävään sisältyy rakentamista varten turvallisuusasiakirjan laatiminen turvallisuussääntöineen ja menettelytapaohjeineen. Suunnittelijoiden tulee osallistua, pääsuunnittelijan johdolla, turvallisuusasiakirjan laatimiseen sekä työturvallisuuteen vaikuttavien tietojen keräämiseen ja kirjaamiseen. Hankkeen vaarojen tunnistamiseen tulee käyttää tilaajan Työturvallisuuteen vaikuttavat suunnittelussa huomioitavat kohteen erityispiirteet kaavaketta sekä riskikarttaa ja siihen liittyvää analyysilomaketta (Liite S9). Suunnittelijat täyttävät em. asiakirjat pääsuunnittelijan johdolla.

11 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Työnaikaiset häiriöt Konsultin tulee kartoittaa suunnitelman toteutuksen aikaiset kolmansille aiheutuvat häiriöt Haitaton menetelmällä. Menetelmän antaman ohjeistuksen mukaisesti tulee suunnittelijan laatia tarvittavat suunnitelmat häiriöitä vähentävistä työmaan aikaisista tilapäisistä järjestelyistä ja varmistaa niiden soveltuvuus rakennusviraston alueidenkäyttöyksiköltä. Konsultin tulee suunnitella hankkeen vaiheittain rakentamisen periaatteet sekä työnaikaiset liikenteenjärjestelyt Vuorovaikutteisuus Konsultille kuuluu osallistumissuunnitelman laatiminen heti työn käynnistyttyä ja sen tarkistaminen suunnittelun kuluessa. Konsultille kuuluu yhteydenpito alueella ja sen läheisyydessä toimijoihin ja suunnittelijoihin sekä tarvittaessa suunnitelmien esitteleminen heille. Suunnittelun aikana suunnitelmia tullaan esittelemään yleisötilaisuudessa asukkaille ja muille osallisille. Konsultti hoitaa esittelytilaisuuden järjestelyt, kuten paikan varaamisen, esittelymateriaalin teon sekä suunnitelmien esittelyn yleisötilaisuudessa. Tilaaja vastaa esittelytilan käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Vuorovaikutustyöskentelyyn liittyvien tiedotteiden ja ilmoitusten laatiminen kuuluu konsultille. Tilaaja huolehtii katu- ja puistosuunnitelmien yleisötilaisuuteen, suunnitelmien hyväksyttämiseen yms. liittyvän tiedotteiden ja kirjeiden lähettämisestä ympäristön kiinteistöille, asukkaille ja kaupunginosayhdistyksille sekä kuulutusten ym. lehtiilmoitusten julkaisemisesta.

12 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 10 4 MUUT SAMAAN AIKAAN LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Konsultin tulee olla tiiviissä yhteistyössä tässä suunnitteluohjelmassa ilmoitettujen muiden samanaikaisesti käynnissä olevien sekä suunnittelun aikana käynnistyvien hankkeiden suunnittelijoiden kanssa. Koordinointivastuu suunnitelmien yhteensovittamisesta kuuluu tämän suunnitteluohjelman mukaiseen tehtävään valitulle konsultille. (ks. myös kohta 3.1 pääsuunnittelijan koordinointitehtävä) 4.1 Tonttien suunnittelu Kortteliin Ruokakesko Oy ja Oy Teboil Ab suunnittelee ja toteuttaa liikerakennuksen ja polttoaineen jakelupisteen. Korttelin toteuttaminen alkaa alustavasti maaliskuussa 2013 ja valmiina kortteli olisi marraskuussa Korttelin liikerakennuksen toimintoja järjestellään uudestaan. Suunnittelussa tulee olla yhteistyössä edellä mainittujen tonttien suunnittelijoiden kanssa. 4.2 Valaistussuunnittelu Alueen tarkemman valaistussuunnittelun tekee Helsingin Energia. Tähän tehtävään valittavan konsultin tulee toimia yhteistyössä ulkovalaistuksen suunnittelijan kanssa. Katusuunnittelun ja ulkovalaistussuunnittelun aikataulut tulee sovittaa yhteen siten, että ulkovalaistus voidaan esittää katusuunnitelmissa. Myös valaistuksen mahdollisesti vaatimat tekniset laitetilat ( kaapit ) tulee esittää katusuunnitelmassa. 4.3 Muun teknisen huollon suunnittelu Konsultin tulee selvittää teleoperaattoreilta, Helsingin Energialta ja muilta toimijoilta suunnittelualueelle tulevat tietoliikenne-kaapelit ja suojaputkivaraukset sekä kaivojen, teknisten tilojen, kojekaappien yms. maanpäällisten rakenteiden sijainnit. Teknisten laitteiden ja rakenteiden sijoitus tulee esittää suunnitelmissa. Helsingin Energia suunnittelee kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohdot, alueen sähköverkon sekä nykyisten kaukolämpö- ja sähkökaapeleiden siirrot.

13 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 11 Konsultin tulee selvittää Gasum Paikallisjakelulta tai Helsingin Energialta alueella olevat tai alueelle tulevat maakaasuputket. Kummatkin laitokset suunnittelevat omat putkensa tai niiden siirrot. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto laatii liikenteen ohjaussuunnitelmat. Ajoratamaalaukset ja portaalit esitetään katupiirustuksissa. 4.4 Pilaantuneen maaperän puhdistuksen suunnittelu Alueella on ollut polttoaineen jakelupiste ja sen purkamisen yhteydessä selviää, onko maaperässä pilaantunutta maata ja kuinka laajalti sitä on alueella. Tarvittaessa käynnistetään erillisinä toimeksiantoina pilaantuneen maaperän kunnostussuunnittelu. Konsultin tulee olla yhteydessä kunnostussuunnitteluista vastaaviin tahoihin, jotta tähän toimeksiantoon sisältyvät suunnitelmat eivät ole ristiriidassa kunnostusratkaisujen kanssa. 5 LAADITTAVAT PIIRUSTUKSET JA TULOSTEET Suunnitelmat tehdään noudattaen katu- ja puisto-osaston ohjeita "Katusuunnitelman ja kadun teknisten suunnitelmien sisältö ". Lisäksi tulee noudattaa tilaajan suunnittelun kuluessa antamia ohjeita. Suunnitelmat (kaikki suunnitelmat) luovutetaan tilaajalle muovitulosteiden lisäksi dgn-formaatissa (MicroStationtiedostoina) ja pdf-formaatissa edellä mainitun ohjeen mukaisesti. ATK-aineisto sisältäen myös tekstitiedostot, kuten piirustusluettelon, työselostuksen, turvallisuusasiakirjan, määräluettelon ja kustannusarvion (Word, Excel ja pdf-formaatissa) luovutetaan tilaajalle CD:llä, selkeästi eroteltuina ja ryhmiteltyinä sekä sisältäen luettelon laadituista tiedostoista. Toimeksiannon katsotaan kokonaisuudessaan valmistuneen vasta kun tilaaja on hyväksynyt luovutetut tiedostot. Suunnitelmista kansioidaan 5 sarjaa. Kansioihin kootaan kaikki hankkeen asiakirjat ja suunnitelmat (myös muitten osapuolten laatimat). Laadittavien suunnitelmien tulee sisältää vähintään seuraavat asiakirjat:

14 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 12 Katusuunnitelma osallistumissuunnitelma katusuunnitelmat kaduittain 1:500, kartan lisäksi tyyppipoikkileikkaukset 1:200 (katusuunnitelmista tulostetaan 5 kpl värillisiä kuvia, joista 1 suora ja 4 taitettua sekä mustavalkoinen muovi) katusuunnitelmien koostepiirustus koko alueesta 1:1000 katusuunnitelmaluonnosten (nähtävillä olo) ja lopullisten katusuunnitelmien esittäminen pdf-tiedostoina katusuunnitelman selostukset kaduittain kustannusarviot kaduittain (rakennusosalaskentana) hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko PowerPoint-esitys lautakuntakäsittelyä varten esityslistateksti katusuunnitelman lautakuntakäsittelyä varten Katujen rakennussuunnitelma asemapiirustukset kaduittain 1:500 pituusleikkaukset 1:1000/1:100 (sisältäen tyyppipoikkileikkaukset) rakennepoikkileikkaukset 1:50 jokaisesta erilaisesta poikkileikkauksesta (sisältää kaikki rakenteet kuten putket, johdot, kaapelit, istutukset, kasvualustat jne.) tasauspiirustukset liittymistä, kääntöpaikoista, aukioista ja tarvittavista muista kohteista (mm. jos nykyisen kadun tasausta muutetaan) paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:100 tai 1:200 (tarvittaessa) mittapiirustukset 1:500 katumiljööpiirustus/istustuspiirustus kaduittain 1:500 (tai 1:200) sisältää katujen näkyvät rakenteet, kuten pinnoitteet, kalusteet, istutukset kasvilajeineen ja määrineen yms. leikkauspiirustukset kasvualustoista ja istutusperiaatteista katujen rakennepoikkileikkauksissa tai tarvittaessa erillisinä tarvittavat detaljipiirustukset (mm. ladontakaaviot ym.) takuuaikaiset istutusten hoitotoimenpiteet asiakirjaluettelo (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset) määräluettelot ja kustannusarviot kaduittain katutyöt ja vesihuolto eroteltuina, infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuina hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko työselostukset, InfraRYL 2006:n mukaisesti jaoteltuina turvallisuusasiakirja työmaatauluun tarvittavat kuvat (katusuunnitelma tai viitekuva)

15 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 13 Vesihuollon rakennussuunnitelma vesihuollon yleisasemapiirustukset 1:500 (mustavalkoinen muovi ja 6 kpl värillisiä paperitulosteita) Erilliset, katukohtaiset vesihuollon asemapiirrokset mikäli vesihuoltoa ei pystytä selkeästi esittämään kadun asemapiirroksissa. vesihuollon pituusleikkaukset erillisistä vesihuoltolinjoista ja myös niistä linjoista joita ei pystytä selkeästi esittämään kadun pituusleikkauksissa. kaivantoleikkaukset katujen rakennepoikkileikkauksissa tai tarvittaessa erillisinä kaivantojen tuentasuunnitelmat kulmatukien mitoitus ja raudoituspiirustukset 1:20 (kun putkikoko > 300 mm) tarvittavat detalji- ja rakennepiirustukset (mm. paikalla valettavat kaivot, sadevesiviemäreiden purkupäät) vesijohdoista NS 400 laaditaan osaluettelo kaivokortit asiakirjaluettelo (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset) määräluettelot ja kustannusarviot kaduittain katutyöt ja vesihuolto eroteltuina infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuina hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko työselostukset, InfraRYL 2006:n mukaisesti jaoteltuina turvallisuusasiakirja Vesihuollon yleisasemapiirustuksen sisällöstä ja ulkoasusta noudatetaan Helsingin Veden laatimaa ohjetta ( ). Johtosiirtojen tilavaraussuunnitelma johtosiirtokartat kaduittain 1:200 (tai 1:500) (muovi ja värillisiä 6kpl) risteysaluilta kartat 1:100 (tai 1:200) tarvittaessa jokaisesta erilaisesta johtokaivannosta on esitettävä rakennepoikkileikkaus joko kadun rakennepoikkileikkauksen yhteydessä tai tarvittaessa erikseen tarvittaessa detaljipiirustukset eri järjestelmien risteilykohdista selostus työjärjestyksineen (työselostukseen) siirrettävistä johdoista, uusista johdoista ja suojaputkivarauksista määräluettelot ja kustannusarviot johdoista ja kaapeleista kaduittain

16 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 14 Pohjarakennussuunnitelma pohjatutkimuskartat pohjanvahvistuskartat geotekniset leikkauspiirustukset pohjarakentamisen detaljikuvat kaivantojen rakennussuunnitelmat (tuenta, luiskakaltevuus yms.) rakennesuunnittelu mahdollisten betonirakenteiden osalta (paalu-laatat, betoniarinat) muut tarvittavat geotekniset piirustukset asiakirjaluettelo (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset) määräluettelot ja kustannusarviot kaduittain ja alueittain, infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuna hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko työselostukset, InfraRYL 2006:n mukaisesti jaoteltuna turvallisuusasiakirja Tukimuurien rakennussuunnitelma Ohjeen RIL Silta-alan konsultoinnin tehtävät kohdan 2.4 Rakennussuunnittelu mukaan soveltaen: yleispiirustukset rakennepiirustukset rakennelaskelmat elementtirakenteiden asennustapaehdotukset työselostukset määräluettelot kustannusarviot hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko tyyppiratkaisuista poikkeavat kaidesuunnitelmat maadoitussuunnitelmat (tarvittaessa) työtapasuunnitelmat (tarvittaessa) Luonnonkivimuureista kiviluettelo, jossa esitetään kivien mitat ja pintakäsittely portaiden lämmityksen sähkösuunnitelma (piirustukset ja työselostukset) turvallisuusasiakirja Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja vaiheittain rakentamisen periaatteet (tarvittaessa) - hankkeen vaiheittain rakentamisen periaatteet (selostus) - asemapiirustukset 1:1000 sisältäen työnaikaisen liikenteenohjauksen - tarvittavat pituus- ja poikkileikkaukset

17 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 15 6 KAUPUNGIN EDUSTAJAT Tilaajan puolelta suunnittelusta vastaavat seuraavat henkilöt: Erkki Sarvi (HKR/KPO), hankkeen projektipäällikkö ja katusuunnittelu sekä suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattori Jouni Sivonen (HKR/KPO), katuympäristösuunnittelu Jukka Myyryläinen (HKR/KPO), rakennesuunnittelu Mikko Suominen (HKR/KPO), pilaantuneet ja puhtaat massat Miia Paatsema (Kv/geo), pohjarakennussuunnittelu Tarmo Hyvärinen (HSY-vesi), vesihuoltosuunnittelu Muut kaupungin yhteyshenkilöt Tuomas Eskola (KSV), asemakaavoitus Olga Bernitz (KSV), liikennesuunnittelu Peik Salonen (KSV), yhdyskuntatekniikka Muiden samaan aikaan käynnissä olevien suunnitelmien vastuuhenkilöt: Lauri Kosunen / Helen, katuvalaistus Jouni Kivirinne / Helen, kaukolämpö Ossi Siltanen / Helen, sähköverkko 7 LÄHTÖTIEDOT Tilaajan luovuttama lähtöaineisto tulee palauttaa toimeksiannon päätyttyä. Helsingin kaupungin laitoksilta tilattava lähtöaineisto laskutetaan suoraan HKR:n katu- ja puisto-osastolta. Aineistoa tilattaessa tulee laskutusosoitteen lisäksi mainita työn nimi "Jakomäen liikekeskuksen katujen suunnittelu" sekä tilaajan yhteyshenkilö Erkki Sarvi. Tilaajan työtä varten luovuttamia kanta- ja johtokarttoja, asemakaavoja, maastomittauksia sekä pohjatutkimuksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin katu- ja puisto-osaston toimeksiantoon. Muusta käytöstä on neuvoteltava erikseen ko. aineiston omistavan hallintokunnan kanssa. Tilaajan sähköisenä luovuttama aineisto Tilaaja luovuttaa konsultille työn alkaessa CD:llä sähköisinä seuraavat asiakirjat: kantakartat, johtokartat sekä julkiset maanalaiset tilat MicroStation dgn-tiedostoina asemakaavat MicroStation dgn-tiedostoina ajantasa-asemakaavat rasteritiedostoina (cit-tiedostoina) kaavatulkinnat ja pisterekisterit MicroStation dgn-tiedostona liikkennesuunnitelma ilmavalokuvat karttalehdittäin

18 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 16 tehdyt maastomallimittaukset ja laserkeilaus maastomalli karttalehdittäin MicroStation dgn-tiedostoina sekä Terra Solid Oy:n Terra-ohjelmiston pintamallitiedostoina vanhat katusuunnitelmat MicroStation dgn-tiedostona, siltä osin kun ovat tiedostomuodossa saatavissa Mallialueen kunnallisteknisen yleissuunnitelman (Konsulttitoimisto Oy, ) MicroStation dgn-tiedostoina Edellä mainittujen asiakirjojen piirustuskopiot ja asemakaavan selostuksen konsultti hankkii asianomaisista virastoista itse. Konsultin tulee tarkastaa tilaajan luovuttaman lähtöaineiston riittävyys ja ristiriidattomuus. Konsultin tulee informoida tilaajaa lähtöaineistossaan havaitsemistaan puutteista, virheellisyyksistä ja ristiriidoista. Konsultti vastaa itse suunnittelujärjestelmänsä mahdollisesti vaatimista sähköisenä luovutettavan lähtötietoaineiston tiedostomuunnoksista. Vanhat katusuunnitelmat Siltä osin, kun vanhoja katusuunnitelmia ei ole tiedostomuodossa saatavissa, hankkii konsultti suunnittelutyötä varten tarpeelliset vanhat katupiirustukset rakennusviraston piirustusarkistosta. Liikennesuunnitelmat Konsultti hankkii KSV:n liikennesuunnitteluosastolta alueen liikennesuunnitelmat. Vesihuollon lähtötiedot Konsultti hankkii tarvittavilta osin HSY:ltä kiinteistöjen vesihuollon liitoskohtalausunnot (liitospiirustuksineen). Lisäksi konsultin tulee selvittää tarvittavilta osin Yritys Oy:n alueen yksityisten vesijohtojen ja viemärien sijainti. Jäte- ja hulevesiviemäreiden kaivoja ja putkien vesijuoksuja ei ole mitattu maastomallimittausten yhteydessä. Konsultti laatii tältä osin työn aikana mittausohjelman. Lähtökohtaisesti mittaukset suorittaa tilaaja. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen lähtötiedot Helen Lämpötoiminnot toimittaa konsultille suunnittelualuetta koskevan alueellisen yleissuunnitelman, tyyppirakennepoikkileikkaukset sekä piirustukset suunnittelualueella olevista kaukolämpö- ja kaukokylmäjohdoista.

19 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 17 Pohjatutkimukset Konsultti hankkii suunnittelutyötä varten tarpeelliset vanhat pohjatutkimukset Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geotekniseltä osaston HelsinkiSoili palvelusta, tilaaja toimittaa tarvittavan hankkeen tunnuksen. Tonttien suunnitelmat Tontteihin liittyvät suunnitelmat konsultti hankkii tontin omistajilta tai heidän suunnittelijoiltaan. Tonttikorkeudet konsultti hankkii rakennusviraston palveluosastolta. Hyötykäytettävät massat Tilaaja ilmoittaa konsultille, mitä massoja pyritään hyötykäyttämään suunnittelualueella. 8 AIKATAULU Suunnittelutyö on aloitettava heti toimeksiannon jälkeen. Arvioitu suunnittelun aloitusajankohta on viimeistään viikko 24. Katusuunnitelmien tulee olla valmiit viimeistään Suunnitelmien kokonaisuudessaan tulee olla täysin valmis kansioituina (10 sarjaa) sekä muovit ja atk-tiedostot tilaajalle luovutettuina ja tilaajan hyväksyminä viimeistään Tilaajan tulee saada suunnitelmat tarkastettavakseen ennen jokaisen eri vaiheen aikataulun mukaista valmistumista siten, että mahdolliset kommentit ehditään huomioimaan suunnitelmissa. Ennen kuin suunnitelmat toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi, tulee konsultin varmistua suunnitelmien valmiudesta ja oikeellisuudesta (=itselleluovutus). Itselleluovutuksen suorittamisesta tulee tilaajalle toimittaa projektipäällikön allekirjoittama suunnitteluohjelman liitteen 2 mukainen tai tilaajan etukäteen hyväksymä vastaava asiakirja samalla kun suunnitelmat jätetään tarkastettaviksi. Tilaaja varaa suunnitelmien tarkastamiseen katu- ja puistoympäristösuunnitelman sekä katu- ja puistosuunnitelmien osalta 1 viikon ja muiden suunnitelmien osalta 2 viikkoa. Tarkastussarjat toimitetaan tilaajan myöhemmin ilmoittamille henkilöille. Konsultin tulee päivittää toimeksiannon aikana tarjouksessaan esittämää aikataulua. Aikataulussa tulee esittää välitavoitteiden ja valmistusajankohdan lisäksi vähintään oleellisimmat työvaiheet sekä suunnitteluaikataulun kannalta kriittiset ajankohdat (myös muiden samaan aikaan laadittavien suunnitelmien osalta, jos vaikuttavat oleellisesti tämän työn etenemiseen). Aikataulua laadittaessa tulee

20 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 18 huomioida eri suunnitteluvaiheisiin liittyvät viiveet mm. tilaajan suunnitelmien kommentoinnista ja tarkastuksista sekä ilmoittamiseen, tiedottamiseen ja päätöksentekoon liittyen. 9 TYÖN LAAJUUDEN MUUTOKSET Toimeksiantoon kuulumattomien tehtävien suorittamisesta ja työn laajuuden muutoksista on aina sovittava tilaajan kanssa ennen tehtävän aloittamista sekä kirjattava sovitut lisätyöt seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli näin ei ole menetelty, mahdollisia konsultin esittämiä lisätöitä ei tulla hyväksymään. 10 TYÖN MYÖHÄSTYMINEN Tilaaja tulee perimään myöhästymissakkoa, mikäli työ myöhästyy sovituista aikatauluista konsultista johtuvasta syystä. Konsultin tulee työn kuluessa ilmoittaa tilaajalle perusteluineen välittömästi, mikäli katsoo, ettei saa suunnittelussa tarvitsemaansa tietoa sovitussa aikataulussa. Lisäksi tällainen ilmoitus tulee kirjata seuraavan suunnittelukokouksen pöytäkirjaan. Myöhästymissakon suuruus on 0,5 % kattohinnasta kultakin alkavalta viikolta, jonka työ myöhästyy sovitusta aikataulusta, kuitenkin enintään 10 viikolta. 11 KOPIOINTI Kopiointityöt suoritetaan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa, joka laskuttaa suoraan HKR:n katu- ja puisto-osastoa. Kopiointitöitä tilattaessa tulee laskutusosoitteen lisäksi merkitä työn nimi "Jakomäen liikekeskuksen katujen suunnittelu", sekä tilaajan yhteyshenkilö Erkki Sarvi. 12 KOKOUSKÄYTÄNTÖ Työn aikana pidetään suunnittelukokouksia noin 4 viikon välein. Konsultti laatii kokousten esityslistat sekä tekee kokouksista pöytäkirjat. Pöytäkirjoihin tulee kirjata mitä toimenpiteitä ja selvityksiä on sovittu tehtäväksi, kuka tekee sekä mihin mennessä ko. tiedot on toimitettava. Suunnittelukokouksissa käsiteltävän aineiston (kokousmateriaalin) konsultti toimittaa kokouskutsun yhteydessä vähintään 2 työpäivää ennen kokousta. Pöytäkirjat on laitettava jakeluun viikon sisällä kokouksesta.

21 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA LASKUJEN MAKSAMINEN Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on toimitettu tilaajalle. Laskussa tulee erotella arvonlisäveroton hinta, arvonlisäveron osuus ja arvonlisäverollinen hinta. Laskuissa on ilmoitettava työn nimi " Jakomäen liikekeskuksen katujen suunnittelu", tilausnumero sekä tilaajan yhteyshenkilö Erkki Sarvi. Vesihuollon osuuden konsultti laskuttaa suoraan HSY Vedeltä sen tekemän tilauksen perusteella. Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan. Viimeinen 10 % kattohinnasta maksetaan, kun työ on hyväksytysti luovutettu tilaajalle. Konsultin tulee huomioida tämä laskutuksessaan. Erkki Sarvi projektipäällikkö Liitteet: S1 Suunnittelualueen rajaus, 1:1000, S2 Suunnitelmien tarkastuspöytäkirja (11 sivua) S3 Nykyinen vesihuolto ja kaukolämpö, 1:1000, S4 Nykyiset sähkö- ja tietoliikennekaapelit, 1:1000, S5 Ajantasakaava, 1:1000, S6 Jakomäen liikekeskuksen liikennesuunnitelma, ei mittakaavassa, S7 Yhteinen kunnallistekninen työmaa, sopimus S8 Hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko S9 Työturvallisuuskaavake, riskikartta ja analyysilomake

Liite 3. Kruunuvuorenranta HAAKONINLAHTI 1 alueen katu- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELUOHJELMA

Liite 3. Kruunuvuorenranta HAAKONINLAHTI 1 alueen katu- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELUOHJELMA Liite 3 Kruunuvuorenranta HAAKONINLAHTI 1 alueen katu- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELUOHJELMA 25.5.2012 Sisältö 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKY- LÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 12.5.2015

VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKY- LÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 12.5.2015 Suunnitteluohjelma 1/24 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKY- LÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 12.5.2015 Suunnitteluohjelma 2/24 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Suunnittelun kohde...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU TEHTÄVÄNMÄÄRITYS Työn sisältö: Suunnittelutehtävään kuuluu katurakennussuunnitelmien

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu TARJOUS XXXXXXX TAMPEREEN KAUPUNKI KAPA Petri Kantola Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKYLÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Päivitys Kuva asemoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kuva ulottuu koko asiakirjan leveydelle, vasen marginaali on 2 cm.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU. Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin. Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle

TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU. Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin. Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle TARJOUS xxxxxxxx TAMPEREEN KAUPUNKI YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU Hanna Montonen, Juha-Pekka Reilin Duon aukiosuunnitelma Insinöörinkadulle Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta tarjota asiantuntijapalveluitamme

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Pasi Palmu Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) Kiulukankaan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Suunnittelijan valintaperusteet ja sopimusehdot 1. Suunnittelijan valintaperusteet Suunnittelijan valinta suoritetaan

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos Katusuunnitelmat 29295 Messipojankuja Katusuunnitelma 1:500 31.1.2008 29296 1 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä Itämerenkatu-Crusellin silta 1:500 31.1.2008 2 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä

Lisätiedot

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Osmo Torvinen HKR katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin hankinnat -seminaari 1 Kaduilla tehtävät työt ovat rakennusviraston töitä. Helsingin kaupungin hankinnat

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 1 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan suunnittelusta vuosina 2011-2012

Lisätiedot

Pöytäkirja Määräaikaan klo mennessä saatiin viisi tarjousta:

Pöytäkirja Määräaikaan klo mennessä saatiin viisi tarjousta: MÄKELÄNKADUN SUUNNITTELU, TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1. Pyydetyt tarjoukset Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Mäkelänkadun suunnittelua (HEL 201-002329) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Kolmenkulma II, ak 8189 katu- ja rakennussuunnittelu

Kolmenkulma II, ak 8189 katu- ja rakennussuunnittelu TARJOUS 1/3 Tarjousnumero 10172505_P Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Pasi Palmu PL 487 33101 TAMPERE Viite Tarjouspyyntö 14.9.2017. Puhelinkeskustelu

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Petri Keivaara Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Työohjelma 1 (6) RAKENNUSVIRASTO 19.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI Työohjelma 1 (6) RAKENNUSVIRASTO 19.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Työohjelma 1 (6) KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN Yleistä Helsingin kaupungin rakennusvirasto järjestää tarjouskilpailun kaupunkitilaohjeen laatimiseksi. Etsimme yhteistyökumppaneita, jotka

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA 1/6 TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN RAKEN- NUSSUUNNITTELUSTA MUURUVEDEN RANTATIEN ALUEELLA Kuopion Vesi Liikelaitos (myöhemmin tilaaja) pyytää suunnittelutarjoustanne vesihuoltoverkostojen

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT 1

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT 1 HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (5) 581 Lausunto kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. toivomusponnesta, jossa kiirehditään kunnallistekniikan rakentamista heti asemakaavan vahvistuttua HEL 2011-003517

Lisätiedot

Pajalantien välillä Kaskitie-Pajalantien akk katu- ja rakennussuunnittelu sekä mittaukset

Pajalantien välillä Kaskitie-Pajalantien akk katu- ja rakennussuunnittelu sekä mittaukset Tarjouspyyntö 1 (5) Pajalantien välillä Kaskitie-Pajalantien akk katu- ja rakennussuunnittelu sekä mittaukset Järvenpään kaupunki, kaupunkitekniikka pyytää tarjoustanne Pajalantien välillä Kaskitie - Pajalantien

Lisätiedot

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] 1. Sopijapuolet Tilaaja Hyvinkään kaupunki, Tekninen keskus PL 21 05801 Hyvinkää Y-tunnus 012 5866-0 Toimittaja 2. Tehtävä Tämä konsulttisopimus sisältää tiesuunnitelman laatimisen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

Mahdollisten muiden asiakirjojen laadinnasta sovitaan erikseen.

Mahdollisten muiden asiakirjojen laadinnasta sovitaan erikseen. xxxxxxxxx Sivu 2 (4) o Työselostus o Työturvallisuusasiakirja o Hinnoiteltava kustannusarvio ja määräluettelot (FORE) kortteleittain o Johtoyhtiöiden suunnitelmat o Yhteensovituspiirustus o suunnitelman

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 7.5.2013, rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 2 (6) Asiakas HKR Rakennuttaja Marjut Laurila PL 1540 00099 Helsingin kaupunki Tarjouksen tekijä WSP Finland Oy Heikkiläntie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalinen 28. 29.3.2007 Katusuunnittelu ja maastomittaukset Tampereen kaupungilla 28.3.2007 I 1 Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut Henkilöstö yksiköittäin Tukipalvelut

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja 29.3. MAATULLINPUISTON ETELÄOSAN ALUEEN KATUJEN SUUNNITTELU, TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1. n soveltuvuuden arviointi Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Maatullinpuiston eteläosan alueen katujen

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1150 Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimus HEL 2016-012029 T 10 05 00 Päätös Käsittely päättää hyväksyä yhteistä kunnallisteknistä työmaata

Lisätiedot

Sopimus koskee XXXXviraston XXXX teettämiä haittaaineanalyysipalveluja

Sopimus koskee XXXXviraston XXXX teettämiä haittaaineanalyysipalveluja LUONNOS 1 SOPIMUS HAITTA-AINEANALYYSIPALVELUISTA 1 SOPIMUSOSAPUOLET Allekirjoittanut toimeksiantaja Helsingin kaupungin X (tilaaja) ja allekirjoittanut toiminnanharjoittaja (toiminnanharjoittaja) ovat

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Tarjouspyynnön mukainen toimeksianto koostuu 2 osiosta. Tarjouksen jättävän konsultin on jätettävä tarjous molemmista 2 osa-alueesta.

Tarjouspyynnön mukainen toimeksianto koostuu 2 osiosta. Tarjouksen jättävän konsultin on jätettävä tarjous molemmista 2 osa-alueesta. Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ 31.8.2018 Wärtsilän teollisuusalueen kadut ja hulevesirakenteet Tarjouspyynnön mukainen toimeksianto koostuu 2 osiosta. Tarjouksen jättävän konsultin on jätettävä tarjous molemmista

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 1 (6) 157 Kuninkaantammen länsiosan katusuunnitelmien HEL 2017-009139 T 10 05 02 Päätös Käsittely päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat: Maisemamaalauksenkatu

Lisätiedot

sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 1 (5) 8 Skatanniemi 10a ja b, tonttien 54327/2 ja 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12453) (b-asia) HEL 2016-003957 T 10 03 03 Ksv 5544_1, karttaruutu 675509-10 Päätösehdotus

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme Järvenpään Rantapuiston rakennussuunnitelmien laatimista tarjouksen ja tarjouksen liitteiden mukaisesti.

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme Järvenpään Rantapuiston rakennussuunnitelmien laatimista tarjouksen ja tarjouksen liitteiden mukaisesti. VSU MAISEMA ARKKITEHDIT OY UUSIKATU 24 G72, 90100 OULU ALEKSANTERINKATU 28, 00170 HELSINKI KASINONLAHTI, JÄRVENPÄÄ RANTAPUISTON POHJOISOSA, rakennussuunnitelmavaihe TARJOUS 19.9.2017 Kiitämme tarjouspyynnöstä

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 1. TEE SIJOITUSLUPAHAKEMUS Liitteet: suunnitelmakartta,

Lisätiedot

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa 31.5.2016 MIKÄ? Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille. Lisäksi ohje toimii taustatietona

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Hankinnan sisältö 1(6) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot