ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net"

Transkriptio

1 ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu

2 Sisällysluettelo Johdanto...2 Suunnittelujakso...3 Alustava arviointi Tarkastelualue Alueen nykyisten liikennepalvelujen kartoitus Olemassa olevat julkiset organisaatiot ja liikenteeseen liittyvät organisaatiot Alustavan arvioinnin yhteenveto...7 Alueen liikennepalveluiden suunnittelu Ongelmien kartoitus Tavoitteet Uuden tai parannetun liikennepalvelun pääpiirteet Suunnitteluvaiheen yhteenveto Käyttöä edeltävä jakso Organisatoriset ja hallinnolliset asiat Liikennepalvelut Arviointikehikko Käyttöä edeltävän jakson yhteenveto Käyttöjakso Liikennepalvelun käynnistäminen Jatkuva seuranta Arviointijakso Liite Liikennepalveluiden kustannusten ja tulojen tarkistuslista

3 Johdanto Neuvoja maaseudun joukkoliikenteen parantamiseksi ja uuden liikennepalvelun luomiseksi Tämä käsikirja on tulosta eurooppalaisen ARTS-pojektin (maaseudun joukkoliikenteen integrointi) työstä. Se pyrkii auttamaan maaseudun joukkoliikenteen suunnittelussa, liikennöinnissä ja arvioinnissa. ARTS-projektissa testattiin ja arvioitiin kahdeksan liikennejärjestelmää harvaan asutuilla alueilla kahdeksassa Euroopan maassa Itävalta, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Ruotsi, Galicia (Espanja) ja Wales (UK). Demonstraatiot poikkesivat toisistaan siten, että Itävallassa, Irlannissa, Suomessa ja Ruotsissa kokeiltiin kutsu-ohjattuja palveluja. Unkarissa, Kreikassa ja Espanjassa kokeiltiin koulukuljetusten integrointia ja Walesissa tosi-aikaista informaatiota. Tämän käsikirjan lopussa on kustakin demonstraatiosta yksityiskohtaisempi kuvaus. Käsikirja tarjoaa yleisiä suosituksia, jotka perustuvat ARTS-projektin demonstraatioiden tarjoamiin käytännön esimerkkeihin ja niistä vedettyihin johtopäätöksiin ja projektissa kerättyyn asiantuntijatietoon. Käsikirja jakaantuu neljään lukuun ARTS-projektin jaksojen mukaisesti: 1. Suunnittelujakso 2. Käyttöä edeltävä jakso 3. Käyttöjakso 4. Arviointijakso Kullekin jaksolle olemme määritelleet keskeiset vaiheet ja tehtävät. Tarpeen mukaan tehtävien havainnollistamiseksi esitämme esimerkkejä ARTS- projektin kokeiluista. Lisäksi otsikolla Huomaa tarjoamme neuvoja ko. vaiheessa mahdollisesti esiin tulevien ongelmien ratkaisuihin. Eri jaksot ja niiden väliset vuorovaikutukset on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa. Suunnittelujaksossa määritellään tarkastelualue, selvitetään väestön koostumus ja nykyiset liikennepalvelut sekä arvioidaan liikennetarpeet. Sen jälkeen voidaan päätellä mitä tarvitaan - uusi liikennepalvelu tai jo olemassa olevan parantaminen? Mikäli tarvetta toimenpiteisiin havaitaan, niille määritellään keskeiset ominaisuudet ja koko hankkeelle tavoitteet. Käyttöä edeltävä jakso alkaa siitä, kun päätös uuden tai nykyisestä parannetun joukkoliikenteen toteuttamisesta on tehty. Tässä jaksossa tuleva liikennepalvelu suunnitellaan yksityiskohtaisesti ja määritetään palvelun seurannassa ja arvioinnissa käytettävät menetelmät. Käyttöjaksossa suunniteltu palvelu jo toimii, mutta silloin on otettava huomioon mahdolliset esille tulevat uudet esteet ja kerättävä palautetta käyttäjiltä jne. Kaikissa edellä mainituissa jaksoissa on tärkeää käynnistää verkostoituminen osapuolten kanssa niin pian kuin mahdollista, jotta tarvittava yhteisymmärrys saadaan aikaan. Arviointijakso aloitetaan jo ennen liikennepalvelun käyttöön ottoa. Aineistoa kerätään koko ajan ja liikennepalveluja arvioidaan ja verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Prosessin kuvaus 2

4 Suunnittelujakso Uuden tai parannetun liikennepalvelun suunnittelua tulee edeltää alustava arviointivaihe, jossa määritellään kysyntä, olemassa olevat resurssit ja organisaatioiden rakenne. Sen jälkeen on mahdollista määritellä palvelun tavoitteet ja lopuksi käyttäen esimerkkeinä ARTS-projektin demonstraatioita suunnitella toteutettavan liikennepalvelun yksityiskohdat. On muistettava aloittaa verkostoituminen asianosaisten kanssa niin varhain kuin mahdollista yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Alustava arviointi 1. Tarkastelualue > Alue, jolle liikennepalvelut kohdentuvat määritellään selvästi. Esimerkki: Kreikan demonstraatiossa liikennepalvelut yhdistivät neljä kylää kunnan keskustaajamaan, jossa sijaitsevat kaikki koulut. Kunta rahoitti ja organisoi demonstraation, jossa koulukuljetukset avattiin kaikkien käyttöön. Koska kunta järjesti liikennepalvelut, ne oli aluksi rajattu oman kunnan alueen sisään. Kävi kuitenkin ilmi, että vanhemman väen tarvitsemat terveyspalvelut sijaitsivat naapurikunnan puolella. Tämän vuoksi liikenteen palvelualuetta laajennettiin ja lisättiin kolme vuoroja viikkoa kohden. Tämä esimerkki osoitti selvästi miten tärkeää on selvittää asukkaiden ja potentiaalisten matkustajien tarpeet ennen liikennöintialueen rajaamista. Itävallan kokeilussa palveltiin lähinnä yhden kunnan aluetta, mutta myös muutamaa taloa viereisen kunnan alueella, joista lapset kävivät koulua kunnan rajan toisella puolen.! Huomaa: Kuntien ja läänien rajat rajaavat myös yleisesti joukkoliikenteen palvelualueita ja liikenteen rahoitusta. On varmistettava matkustajien pääsy myös näiden rajojen yli naapurikeskuksiin tai muihin joukkoliikenteen matkustajien kannalta tärkeisiin kohteisiin. On myös valittava alueita, joilla ei vielä tai enää ole vaihtoehtoista 3

5 joukkoliikennettä, muuten uusi liikennepalvelu voi heikentää nykyisen joukkoliikenteen asemaa. Uuden joukkoliikennepalvelun tulee täydentää nykyisiä palveluja. On tärkeää aloittaa hallitulla laajuudella, joka ei rönsyile yli järkevän kokonaisuuden. Uusi palvelu kannattaa aloittaa rajoitetulla palvelulla tärkeimmille kohteille ja sitten kasvattaa sitä asteittain (yhteydet pubeihin Irlannissa, nuorille tarkoitetut iltavuorot Ruotsissa) palvelun vakiintuessa ja onnistuessa. > Alueen väestörakenteesta ja sosioekonomisista tekijöistä kannattaa määritellä, mm. ikä- ja sukupuolirakenne, työttömyysaste ja auton omistus. Esimerkki: Sekä valtakunnalliset että seudulliset tilastot ovat hyviä tietolähteitä. Espanjan demonstraation suunnittelujaksossa alueen väestötiedot koottiin sekä valtion että Galician maakunnan tilastokeskuksista. Kannattaa luonnollisesti käyttää uusinta tietoa. Espanjassa tilastokeskusten tieto oli kaksi vuotta vanhaa ja sitä täydennettiin kunnista saadulla tuoreemmalla tiedolla.! Huomaa: Mikäli alueella on korkea auton omistus, henkilöt joilla ei ole autoa ovat tavallisesti nuoria tai vanhoja. Jos auton omistus on vähäisempää, myös muut ryhmät nousevat tärkeiksi. Valtakunnalliset tilastot voivat tarjota riittävän yleiskuvan, mutta yksityiskohtaista tietoa saadaan vain ruokakuntiin suunnatuilla kyselyillä ja haastatteluilla. Tiedot kulkumuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä - joukkoliikenteen määräpaikat, matkojen ominaisuudet, puhelinten yleisyys jne. - ovat välttämättömiä liikennepalvelujen suunnittelussa. Tutkimalla kohderyhmiä saadaan esiin paikalliset tarpeet ja liikennepalveluissa esiintyvät puutteet. > Määritellään väestön sijainti ja etäisyys (esimerkiksi mitattuna henkilöauton ajoaikana) palvelukeskittymästä. > Luetteloidaan ja merkitään kartalle tärkeimpien palveluiden sijainti ja tyyppi; terveyspalvelut, pankit, sosiaalipalvelut, kaupat, koulut, työpaikat, vapaa-ajan palvelut (katso esimerkiksi Itävallan demonstraatiota liitteessä). Pyritään erottamaan määräpaikat asiakkaiden käyntitiheyden mukaan (esimerkiksi koulut ja työpaikat = päivittäin, kaupat = kerran viikossa, kunnalliset palvelut = kerran kuussa). 4

6 2. Alueen nykyisten liikennepalvelujen kartoitus > Kartoitetaan ja analysoidaan olemassa olevat liikennepalvelut ja selvitetään palveluiden tuottajat. Mukaan otetaan kaikki palvelut, joita voivat tuottaa julkiset laitokset, yksityiset liikenteenharjoittajat (linja-auto, taksi), vapaaehtoiset palvelut, kunnalliset palvelut, jne. Esimerkki: Irlannin kokeilualueella on monia julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja vapaaehtoisten tuottamia liikennepalveluja: seudulliset kaupunkien väliset ja paikalliset linja-autoreitit (valtion tai yksityisten linja-autoyhtiöiden ajamia) lautat liikennöivät kaikkiin saariin lentoliikenne kolmelle Aran saarelle vapaaehtoisvoimin hoidettu vanhuksille ja liikuntaesteisille tarkoitettu eikiireellinen terveydenhoitoon liittyvä kuljetus päiväkeskuksiin, klubeihin ja sairaaloihin/klinikoihin koululaiskuljetus, jota yksityiset yrittäjät paljolti hoitavat valtakunnallisen linjaautoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella taksit Muihin tärkeisiin kysymyksiin kuuluvat: Millaisia sopimuksia on olemassa? Miten suuret ovat kustannukset? Tulot? Vuorojen määrä päivässä? Joukkoliikenteen pysäkit? Nämä tiedot esitetään kartalla, josta siten selviävät joukkoliikenteen reittien yksityiskohdat.! Huomaa: Yksityiset ja julkiset liikenteenharjoittajat on erotettava toisistaan ja on otettava huomioon kilpailuttaminen ja erityyppiset sopimukset. Päivitetään mahdollisesti vanhentunut tai puutteellinen tieto. Useimmissa maissa uudet joukkoliikennepalvelut saavat täydentää olemassa olevia palveluita, mutta eivät kilpailla niiden kanssa. Eri kuljetustapojen yhdistely esimerkiksi jos uusi liikennepalvelu syöttää matkustajia jo olemassa oleville vuoroille parantaa paljon tavoitettavuutta. Liikennepalvelun laatu määräytyy toisaalta lähimmän pysäkin/aseman etäisyydestä ja toisaalta sitä käyttävien vuorojen määrästä. > Kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevien liikennepalvelujen käyttö Esimerkki: Suomen kokeilussa saatiin tietoja sekä lääninhallitukselta että Leppävirran kunnalta niiltä linjoilta, jotka nämä olivat kilpailuttaneet ja tilanneet. Yksityiskohtaisen matkustajatiedon saamiseksi kuitenkin tarvittiin matkustajalaskenta. Sillä myös saatiin tieto linja-autojen maksimikuormituksista, mitä tarvittiin suunniteltaessa uuden palvelun kaluston kokoa. Koulukuljetusten ja muiden kunnallisten kuljetusten käytöstä saatiin tietoa kunnan ylläpitämistä tilastoista. Espanjan kokeilussa käytettiin koulubusseissa olevia tyhjiä paikkoja muiden matkustajien kuljetukseen. Tyhjien paikkojen määrä riippuu koululaisten määrästä ja bussien paikkaluvusta. Galician läänin kouluviranomaiset antoivat tiedot kutakin vuoroa käyttävien koululaisten lukumäärästä. Liikenteenharjoittaja antoi tiedot bussien paikkaluvuista. Näiden kahden luvun perusteella voitiin arvioida vapaiden paikkojen määrä kussakin bussissa, ja uusi palvelu, jossa nämä paikat tarjottiin muiden matkustajien käyttöön voitiin käynnistää.! Huomaa: Keskimääräiset luvut voivat johtaa harhaan, siksi kannattaa käyttää mahdollisimman yksityiskohtaisia tilastoja. 5

7 > Selvitetään liikennetarpeet ja tottumukset tarkastelualueen eri ryhmien osalta (esimerkiksi työssäkäyvät, lapset, nuoriso, vanhukset ja liikuntaesteiset). Esimerkki: Itävallan ALMA-demonstraatiossa, ruokakuntakysely (matkapäiväkirjat) osoitti selviä eroja eri väestöryhmien liikennetarpeissa ja -tottumuksissa: Työssäkäyvät tekevät pääasiassa työmatkoja (69 %), vain 14 % heidän matkoistaan liittyy ostoksilla käynteihin. Eläkeläisten matkoista 60 % liittyy ostoksilla käynteihin. Opiskelijoiden matkoista 79 % liittyy opiskeluun. Perheenemäntien matkoista 21 % on sellaisia, joilla he vievät tai hakevat jonkun toisen perheenjäsenen. Johtuen yhdyskuntarakenteen hajanaisuudesta voivat etäisyydet välttämättömiin palveluihin (ruokakauppa, pankki, peruskoulu) ja joukkoliikenteen pysäkille olla 8 km. Vaikka autonomistus on 523 autoa 1000 asukasta kohden, 9 % ruokakunnista ei omista autoa. Kaikkiaan 17 % aikuisväestöstä (18 vuotiaat ja sitä vanhemmat) ei omista ajokorttia, 4 % miehistä ja 29 % naisista.! Huomaa: Tämä on erittäin kriittinen kohta koko hankkeen onnistumiselle. Tässä vaiheessa kerätty tieto muodostaa pohjan myöhemmälle joukkoliikenteen suunnittelulle. Ellei uusi liikennepalvelu vastaa kohderyhmien tarpeita, jäävät matkustajamäärät pieniksi. Ongelmia voi syntyä, koska matkustajat eivät pääse joukkoliikenteeseen reitit eivät vastaa matkustajien tarpeita aikatauluja ei ole harmonisoitu uuden liikennepalvelun erityispiirteiden aiheuttama vastarinta (eri matkustajaryhmien sekoittaminen kuten tavallisten matkustajien mukaan otto koululaiskuljetuksiin tai teknisten laitteiden käyttö tai matkojen ennakkotilaus matkojen yhdistelykeskuksesta). 3. Olemassa olevat julkiset organisaatiot ja liikenteeseen liittyvät organisaatiot > Kartoitetaan nykyiset paikalliset ryhmät, julkiset laitokset, yksityiset liikenteenharjoittajat. Selvitetään eri ryhmien ja laitosten organisatorinen rakenne. Ketkä ovat asianosaisia ja keitä ovat avainhenkilöt? Missä voi syntyä esteitä uudelle hankkeelle? Esimerkki: Irlannin demonstraation yhteydessä todettiin seuraavat ryhmät: Julkiset organisaatiot, joita vapaaehtoiset toimikunnat täydensivät Julkiset kehittämistoimistot Paikalliset kehittämistoimistot Seudulliset kehittämistoimistot Muut julkiset laitokset Avainhenkilöiksi valittiin ne, jotka työskentelevät tulevan liikennepalvelun kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden parissa. Kaikilla yllä mainituilla organisaatioilla on demokraattinen rakenne, mikä koostuu lautakunnista tai toimikunnista, joiden jäsenet ovat paikallisia vapaaehtoisia tai poliittisesti valittuja paikallisia tai seudullisia luottamusmiehiä.! Huomaa: Lain mukaan seutu tai lääni voi olla vastuussa joukkoliikenteen järjestämisestä ja rahoittamisesta, mutta käytännössä kunnan viranomaiset kokevat asiakseen turvata kuntalaisten perustarpeet rahoittamalla joukkoliikennettä. Myös järjestöt tai liikenteenharjoittajat voivat valittaa uudesta liikennepalvelusta tai estää sen toteutumisen, mikäli he pelkäävät kilpailua (joukkoliikenteen harjoittajat tai 6

8 taksit) tai mikäli he kokevat muiden etujensa vaarantuvan (esimerkiksi koululaisten vanhempainyhdistykset). Siksi on erittäin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa kartoittaa asianosaisten tilanne, liikenteeseen liittyvien sopimusten tila ja käynnistää kaikkien asianosaisten verkottuminen, jolla etsitään eri etujen tasapainoista huomioon ottamista. > Lainsäädäntö. Mitkä lait ja asetukset säätelevät maaseudun joukkoliikennettä? Onko erityinen lupamenettely? Onko muita esteitä? Esimerkki: Espanjassa läänin kouluviranomaiset tekevät sopimukset liikenteenharjoittajien kanssa peruskoululaisten kuljettamisesta maaseudulla. Laki ei yleensä salli koululaisten ja tavallisten matkustajien yhteiskuljetusta paitsi erityistapauksissa jotka vallitsivat Espanjan kokeilualueella - kuten: harvaan asuttu alue, hajaantunut yhdyskuntarakenne, jossa ei ole muuta joukkoliikennettä. Myöskään, Espanjan kokeilussa eivät bussit saaneet ottaa matkustajia niiltä pysäkeiltä, joita palveli tavallinen linja-autoliikenne. Espanjassa liikennelupia koskeva lainsäädäntö on tiukkaa eikä luvanvaraiselle reitille sallita muunlaista joukkoliikennettä. Itävallassa on kahdenlaisia lupia, jotka vaikuttavat kutsu-ohjatun liikenteen käynnistämiseen: tavallinen linjaliikennelupa ja taksilupa. On miltei mahdotonta saada lupaa joukkoliikenteen harjoittamiseen sellaiselle reitille, jonka läheisyyteen on jo aiemmin myönnetty lupa.! Huomaa: Uusi liikennepalvelu voi edellyttää pienen, ehkä uuden, liikenteenharjoittajan pääsyä markkinoille. Tällöin on hyvä tietää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: - Ovatko markkinat kovin säädeltyjä ja onko muita kilpailijoita? - Tarvitaanko reittikohtainen liikennelupa? - Edellyttääkö liikenneluvan saanti osallistumista tarjouskilpailuun? - Mitä perusedellytyksiä vaaditaan liikenneluvan saamiseksi (taloudellinen tilanne, kalusto, henkilökunnan koulutustaso)? - Perustuuko liikennelupa kiinteisiin reitteihin vai onko reiteiltä poikkeaminen sallittua? - Onko liikennelupa määräaikainen? Monessa tapauksessa myös muita juridisia asioita voi tulla ratkaistavaksi, koska uudet ja innovatiiviset liikennepalvelut eivät useinkaan suoraan sovellu vallitsevaan säätelyjärjestelmään. On syytä tarkistaa sopivatko suunnitellun liikennepalvelun kaikki osat vallitsevaan lainsäädäntöön (vapaaehtoisten kuljettajien käyttö, eri matkustajaryhmien kuljettaminen yhdessä jne.). Joissain tapauksissa lainsäädännön luomat esteet voidaan poistaa vain muuttamalla vallitsevia lakeja ja asetuksia. Voi olla tarpeen käyttää juridista asiantuntija-apua, jos suunniteltu liikennepalvelu ei näytä soveltuvan vallitsevaan lainsäädäntöön. Itävallassa voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten naapurusto-taksit, toimivat yhdistyslain puitteissa, jolloin vältetään liikennelupiin ja verotukseen liittyvät ongelmat. 4. Alustavan arvioinnin yhteenveto > Alustavan arvioinnin tulokset kootaan yhteen ja esitetään asianosaisille kommentoitaviksi. Mikäli asianosaiset huomaavat arvioinnissa puutteita, voidaan vielä kerätä lisää tietoa. > Nykyisen ja suunnitellun joukkoliikenteen puutteet on yksityiskohtaisesti käytävä lävitse ja sen pohjalta päätettävä kannattaako hanketta jatkaa eteenpäin. 7

9 Esimerkki: Alustavan arvioinnin tulee kuvata tilannetta ennen uuden järjestelmän käyttöön ottoa: joukkoliikenteen palvelutaso, valittujen kohderyhmien ominaisuudet, alueen asukkaiden ja turistien liikennetarpeet ja -tottumukset ja palveluiden saavutettavuus. Nämä seikat muodostavat perustan myöhemmille vertailuille, joilla toteutettavan uuden liikennepalvelun tehokkuus voidaan todentaa.! Huomaa: Alustavan arvioinnin tulokset on esitettävä kaikille asianosaisille ryhmille ja varmistettava riittävän palautteen saanti. On myös harkittava uusien asianosaisten etsimistä ja tapaamista. On myös tarkistettava, onko ongelma, josta hanke lähti liikkeelle edelleen olemassa? 8

10 Alueen liikennepalveluiden suunnittelu 1. Ongelmien kartoitus > Mitkä alustavassa arvioinnissa todetuista ongelmista pyritään ratkaisemaan ottaen huomioon alueen eri väestöryhmien tarpeet? Mitä väestöryhmää tai väestöryhmiä pyritään palvelemaan? Esimerkki: Suomen kokeilussa kohderyhmänä oli vanhempi väki, joka asui pienissä kylissä tai erillisissä maataloissa, ja jonka piti päästä Leppävirran keskustan kauppoihin ja terveyskeskukseen. Unkarin kokeilussa koululaiskuljetuksia järjestettiin kyliin, joissa koulujen uudelleen järjestelyt olivat lisänneet kuljetuskysyntää. Espanjan kokeilussa koululaiskuljetukset avattiin myös muiden matkustajien käyttöön sellaisella alueella, jossa ei aiemmin ollut lainkaan joukkoliikenteen palveluja tarjolla. Itävallan kokeilu uusi kutsu-ohjattu liikennepalvelu paransi harvaan asutun alueen tavoitettavuutta (aiemmin ei joka paikkaan ollut joukkoliikennettä), lisäsi vuoroja puutteellisen bussiliikenteen vuorojen väliin ja tarjosi yhteydet rautatieasemille ja seudullisille linja-autovuoroille.! Huomaa: Uusi liikennepalvelu on sovitettava alustavassa arvioinnissa todettuihin tarpeisiin, esimerkiksi: pieniä - säännöllistä joukkoliikennettä täydentäviä - kutsubusseja sellaisina aikoina ja sellaisilla alueilla, joissa on vähän kysyntää. Käytettävä teknologia kannattaa rajata liikennepalvelun laajuuden mukaan. Ennakkovarausten vaatimat tekniset välineet on valittava kohderyhmien mukaan, esimerkiksi vanhemmilla naisilla ei ehkä ole kännyköitä eikä tietokoneita käytössään. 9

11 2. Tavoitteet > Uuden tai parannetun liikennepalvelun tavoitteet asetetaan aiemmin todettujen ongelmien ja tarpeiden pohjalta. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, realistisia ja saavutettavissa olevia. Esimerkki: ARTS-projektissa keskityttiin seuraaviin seitsemään tavoitteeseen, jotka kattavat useimmat maaseudulla esiintyvät liikennetarpeet. Tavoite 1: Parantaa maaseutualueilla liikennepalvelujen saatavuutta. Liikennepalvelujen tuominen alueille, missä aiemmin niitä ei ollut tai ne olivat hyvin puutteellisia. Selvästi kaikista tärkein tavoite, koska juuri liikennepalveluiden puutteen koetaan maaseudulla johtavan sosiaaliseen syrjäytymiseen. Tavoite 2: Parantaa maaseudun asukkaiden pääsyä heille tärkeiden laitosten ja palveluiden luo. Fyysinen tavaroiden ja palveluiden saavutettavuus pääsevätkö ihmiset aiempaa helpommin kauppoihin, terveyskeskukseen ja sosiaalisiin rientoihin uuden liikennepalvelun avulla? Psykologinen aspekti on sitten kokevatko käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät saavutettavuuden parantuvan uuden liikennepalvelun ansiosta. Tavoite 3: Parantaa matkustajien pääsyä liikennevälineisiin. Tavoite 3a: Ovelta-ovelle. Pääsyyn vaikuttaa tarjotaanko ovelta-ovelle palveluja vai pitääkö matkustajan itse kulkea joukkoliikenteen pysäkille päästäkseen liikennevälineeseen. Tavoite 3b: Matala-lattia ajoneuvot. Pääsy liikennevälineisiin maaseudulla. Matala-lattia ajoneuvojen käyttö helpottaa matkustajien pääsyä ajoneuvoihin. Tavallisissa ajoneuvoissa kuljettajan tarjoama apu ajoneuvoon nousemisessa ja poistumisessa on tärkeää. Tavoite 4: Nykyisen joukkoliikenteen tehostaminen integroimalla eri palveluita. Uusien ja olemassa olevien liikennepalveluiden integrointi keskenään. Uusien liikennepalveluiden tulee täydentää (esimerkiksi toimimalla syöttöliikenteenä) eikä kilpailla olemassa olevan liikenteen kanssa Tavoite 5: Parantaa joukkoliikenteen palvelua kohentamalla tiedotuksen tasoa. Tiedotus ja julkisuus, mikä parantaa maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia käyttää tehokkaammin tarjolla olevaa joukkoliikennettä. Useinkin uusi liikennepalvelu onnistuu tai epäonnistuu sen mukaan tietävätkö ihmiset siitä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tavoite 6: Tuottaa integroidut liikennepalvelut käyttäjien kannalta kohtuullisilla kustannuksilla. Luoda tasapuolinen ja selkeä - erilaisia lippuvaihtoehtoja tarjoava - maksujärjestelmä ja pitämällä lippujen hinnat käyttäjien maksukykyä vastaavina. Tavoite 7: Integroimalla joukkoliikennepalvelut tuottaa kustannustehokas kokonaisuus. Kustannustehokkuus siten, että kohtuullinen osuus käyttö- ja pääomakuluista katetaan lipputuloilla ja myös saavutetaan kohtuullinen kuormitusaste.! Huomaa: Varmistetaan, että mikään tavoite ei ole liian vaativa. On helpompaa lisätä liikennöintiaikaa tai vuorojen määriä liikennöinnin käynnistyttyä kuin vähentää niitä myöhemmin, esimerkiksi taloudellisista syistä. On myös huomattava, että eri asianosaisryhmillä voi olla erilaiset odotukset kunkin tavoitteen suhteen. 10

12 3. Uuden tai parannetun liikennepalvelun pääpiirteet > Liikennepalvelun pääpiirteet määritellään siten, että ne täyttävät asetetut tavoitteet ja tyydyttyvät liikennetarpeet. Esimerkiksi: Itävallan kokeilualueella muutamat työssäkäyvät ja koululaiset haluavat käyttää aamujunaa. Tämän vuoksi kutsu-ohjattu liikenne aloitetaan niin varhain aamulla, että he ehtivät junalle. Irlannin kokeilussa oli kunkin tavoitteen osalta valittu seuraava taso: - Pyritään tarjoamaan liikuntaesteisille ihmisille liikennepalvelut. - Työskennellään yhdessä nykyisten liikennepalveluiden tuottajien ja asianosaisten laitosten kanssa kattavan alueellisen liikennepalvelun luomiseksi. - Parantaa osaltaan paikallisen kehityksen tarvitsemaa infrastruktuuria ja avustaa paikallisia ryhmiä ja aloitteita kehittymään mahdollisimman pitkälle. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrittiin toteuttamalla seuraavat toimenpiteet: - Eri laitosten tarjoaman liikennöinnin paikallinen koordinointi. - Paikallinen, joustava ja helposti tavoitettava kutsu-ohjattu liikenne. - Vaihtomahdollisuudet paikallisen ja pitkämatkalaisen liikenteen välille. - Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tiedottamiseen, matkojen varaukseen ja vuorojen suunnitteluun. - Paikallisen liikenteen brandin luominen.! Huomaa: Kannattaa koordinoida ja integroida olemassa olevia liikennepalveluita niin pitkälle kuin mahdollista. Takseja, koulubusseja ja terveys/sosiaalipuolen järjestämiä liikennepalveluja voidaan myös käyttää joukkoliikenteeseen. Tämä lähestymistapa vähentää investointeja uusiin ajoneuvoihin ja laitteisiin sekä parantaa maaseudun joukkoliikenteen kannattavuutta pitkällä tähtäyksellä. Aluksi palvelutaso ja palvelualue kannattaa rajoittaa tarpeeksi pieneksi, jotta vältytään yllättäviltä kustannuksilta. Parannuksia ja laajennuksia on sittemmin helppo tehdä kun palvelu jo toimii hyvin. On parasta tyydyttää paikallista kysyntää ja varoa toimimasta seudullisella tasolla, mutta on varmistettava, että paikalliset liikennepalvelut tarjoavat yhteyden seudullisille linja-auto- tai junavuoroille. > Määritellään hankkeessa tarvittava asiantuntemus ja vaatimukset henkilökunnalle. Esimerkki: Mahdollisesti pystytettävän uuden organisaation hallitukseen tarvitaan seuraavaa asiantuntemusta: liikenneprojektien toteutuksesta, taloushallinnosta, tieto- ja viestintätekniikasta, alueiden kehittämisestä ja paikallisten olojen tuntemisesta. Vastaavasti henkilökuntaan tarvitaan toimitusjohtaja, konttoripäällikkö, kuljettajien esimies/suunnittelija ja kuljettajat. > Määrittele tarvittava teknologia. Esimerkki: Ruotsin kokeilu perustui matkustajien tekemiin ennakkotilauksiin. Visbyn kunnassa oli jo käytössä matkojen yhdistelykeskus (MYK), jota käytettiin erityiskuljetusten ja terveydenhuoltoon liittyvien matkojen koordinointiin. Kokeilu liitettiin tähän MYK:een. Ohjelmistoon tehdyt muutokset aiheuttivat alussa jonkin verran hankaluuksia; on tärkeää että käytetään kunnolla testattua tekniikkaa ongelmien välttämiseksi. 11

13 Walesin kokeilussa teknologian valintaan vaikutti ratkaisevasti pyrkimys saavuttaa yhteensopivuus muualla Walesissa käytettävän joukkoliikenteen tosiaikaisen tiedotusjärjestelmän kanssa. Tosiaikaisen tiedotuksen käytön kannalta on tärkeää, ettei se katkea lääninrajalla, koska linja-autovuorot usein kulkevat useamman läänin alueella. On toivottavaa, että muutkin maaseutualueet Walesissa, jotka tulevaisuudessa ottavat käyttöön tosiaikaisen tiedotuksen seuraavat ARTS-projektin esimerkkiä, jolloin matkustajat hyötyvät koko Walesin kattavavasta tosiaikaisesta tiedotusjärjestelmästä.! Huomaa: Koska high-tech ratkaisut ovat usein kalliita, kannattaa harkita auttavatko ne hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkistetaan tavallisten puhelimien ja kännyköiden yleisyys, mikäli niitä tullaan tarvitsemaan matkojen tilaamiseen tai ajoneuvojen lähettämiseen. Samoin tarkistetaan myös Internet-yhteyksien yleisyys, jos niitä aiotaan käyttää esimerkiksi tiedottamiseen. Tarkistetaan myös onko alueella jo MYK:ta, jota voitaisiin käyttää. High-tech ratkaisut ovat usein sopivia, mikäli alueella on jo tarvittava kalusto ja ohjelmat, jotka voidaan ottaa käyttöön uudessa järjestelmässä pienellä lisäkustannuksella. Puhelimia on yleensä kaikkialla ja niitä voivat kaikki käyttää ilman lisäkoulutusta. Teknisten apujärjestelmien kustannusten tulee pysyä hyväksyttävässä suhteessa hyötyihin tai matkustajien lukumäärään. > Määritellään liikennepalvelun juridinen ja organisatorinen rakenne. Esimerkki: Itävallan demonstraatio on yksityisen voittoa tuottamattoman yhdistyksen liikennöimä ryhmätaksi. Jäsenet toimivat myös kuljettajina vaatimatonta korvausta vastaan. Tämän vuoksi organisaatio on lähinnä hyväntekeväisyysyhdistys, minkä vuoksi se ei maksa veroja eikä sitä koske samat säännökset kuin varsinaisia liikenteenharjoittajia.! Huomaa: On määriteltävä tapa, millä suunnitellut joukkoliikennepalvelut organisoidaan. Kannattaa pyrkiä sopeutumaan olemassa oleviin juridisiin ja organisatorisiin rakenteisiin mieluimmin kuin yrittää niitä muuttaa. Hankkeen määrittely kokeiluksi voi auttaa poikkeuspäätösten saannissa. Mikäli hankkeen perustelut ovat hyvät, voivat ylemmät hallintoelimet saada alemman hallinnon myöntämään poikkeuksia vallitsevaan käytäntöön. > Määritellään yhteydet muihin paikallisiin ryhmiin ja viranomaisiin verkottumista unohtamatta. Esimerkki: Eräänä mahdollisuutena verkottumiseen on muodostaa paikallisten ryhmien ja viranomaisten kanssa avoin yhtiö paikallisen liikenteen hoitoon. Irlannin kokeilussa mukana oli sekä englannin- että iirinkielisten alueiden kehittämisviranomaiset, läänin sosiaali- ja terveysosasto, paikallinen vapaaehtoinen ryhmä, joka ylläpiti matkojen yhdistelykeskusta ja monien paikallisten ryhmien edustajia.! Huomaa: Verkottuminen on aloitettava niin varhain kuin mahdollista. Luo yhteydet sekä mahdollisiin käyttäjiin että tuottajiin. Tuottajiin kuuluvat liikenteenharjoittajat, matkojen yhdistelykeskuksen pitäjä, rahoittajat ja kunnan eri sektorit. > Lasketaan menot ja tulot (talousarvio) yleisellä tasolla. Esimerkki: Tarkistuslista (yksityiskohtainen lista on liitteenä) - Hallintokulut - Pääomakulut - Käyttökulut ja kilpailuttamista seuraavat liikenteen ostokulut - Tulot 12

14 ! Huomaa: Pitkän tähtäyksen rahoituksen varmistaminen on tärkeää. Kansalliset ohjelmat tarjoavat rahoituksen monesti vain hankkeen käyntiin panoa varten. Maaseudun joukkoliikenteen subventiot voivat olla ongelmallisia, koska matkaa kohden lasketut kustannukset voivat nousta suuriksi. On tärkeää saavuttaa poliittinen tuki, jotta uusi liikennepalvelu säilyisi pitempään. Liikennepalvelusta koituvat hyödyt on tuotava esille siten, että saavutetaan jos mahdollista kaikkien poliittisten puolueiden kannatus, mikä varmistaa jatkuvuuden myös vaalien jälkeen. 4. Suunnitteluvaiheen yhteenveto > Suunnitteluvaiheen tulokset esitellään asianosaisille ja päätöksentekijöille. Saadun palautteen perusteella harkitaan mahdollisia muutoksia ja päätetään valmistelun keskeyttämisestä tai jatkamisesta. 13

15 Käyttöä edeltävä jakso 1. Organisatoriset ja hallinnolliset asiat > Laaditaan toimintasuunnitelma organisaation luomiseksi liikennepalvelujen käynnistämiseen ja liikenteen hoitoon sekä päätöksentekoon. Esimerkki: Ruotsin demonstraation tavoitteena oli saada yhden kunnallisen komitean alaisuuteen kaikkien julkisesti rahoitettujen kutsu-ohjattujen liikennepalvelujen hallinto ja talous sekä yhtenäistää kaikkia käyttäjäryhmiä koskevat säännökset (matkaliput, liikennöintiajat, jne.). Toimintasuunnitelmaan sisältyi henkilökunnan siirtoja muista toimikunnista liikennetoimikuntaan, taksojen ja säännösten muuttamista sekä muutoksista tiedottamista luottamusmiehille, asukkaille ja muille asianosaisille. Kukin toimenpide oli lisäksi tarkasti ajoitettu. > Yhteisymmärryksen muodostaminen asianosaisten ja kaikkien toimijoiden kesken. Esimerkki: Mikäli koululaiskuljetukset maaseudulla avataan muiden matkustajien käyttöön, on tärkeää päästä yhteisymmärrykseen lasten vanhempien kanssa, jotka voivat suhtautua asiaan varauksellisesti. Lasten vanhempien hyväksynnän saavuttaminen oli ratkaisevan tärkeää ARTS-projektin koululaiskuljetuksiin liittyvissä kohteissa. Espanjan demonstraation onnistumisen kannalta oli olennaista että Galician läänin koulu- ja liikennevirastot pääsivät yhteisymmärrykseen koululaiskuljetusten avaamisesta tavallisille matkustajille. Kouluvirasto rahoittaa koulukuljetukset ja liikennevirasto myöntää liikenneluvat. Kouluvirasto oli alun alkaen suopea hankkeelle vaikka liikennevirasto oli aluksi epäröivä, mutta myöhemmin löytyi yhteisymmärrys, Kouluviraston aktiivinen tuki oli myös erittäin tärkeää kun etsittiin yhteisymmärrystä 14

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA

KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Enni Hakkarainen KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton mahdollisuuksista monipalveluautoksi KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot