Yleisavustusuudistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisavustusuudistus"

Transkriptio

1 Yleisavustusuudistus osastopäällikkö Mika Pyykkö Yleisavustusuudistuksen palautetilaisuus Avustusosasto,

2 Avustusvalmistelun lähtökohtia Tavoitteena mahdollisimman tasapuolinen ja läpinäkyvä avustustoiminta Avustusstrategia ) Hyvinvoinnin edistäminen ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen 2) Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3) Ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen sopimus avustustoiminnan tulostavoitteista Lainsäädäntö Laki raha-automaattiavustuksista Avustusosasto,

3 Ay-kokonaisuus Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit lähtien Perusedellytykset vakiintuneille ja aidosti valtakunnallisesti toimiville sekä kansallisesti merkittäville yleishyödyllisille toimijoille sosiaali- ja terveysalalla. Edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia painotetusti RAY:n avustusstrategian linjausten mukaisesti. Huomioon otetaan myös sosiaali- ja terveysalan kokonaisuus ja kunkin toimijan merkitys sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä että kansalaistoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä. Tuettuja toimintoja: asiantuntijuus, edunvalvonta- / vaikuttamistyö, vapaaehtoistoiminta, vertaistukitoiminta, jäsenyhteisöille suunnatut hallinto- ja muut järjestötyön tukipalvelut, aluetyö, järjestölähtöinen tuki- ja auttamistyö, merkittävä ennaltaehkäisevä työ, osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen, verkostoituminen, kohderyhmätiedon levittäminen ja koulutus. Myöntämisen kriteerit: toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, laajuus, laatu, suunnitelmallisuus, tulokset ja vaikutukset sekä talouden hoito ja varallisuus. Avustusosasto,

4 Ay-kokonaisuus Kolme uutta avustuksen saajaa vuonna 2010 Merkittävät muutokset vuodesta 2011 lähtien Avustustaso nousee: 8 avustuksen saajaa Avustustaso laskee: 21 avustuksen saajaa Ei ohjeellista avustussuunnitelmaa vuodesta 2012 lähtien: 21 avustuksen saajaa Alueellisten ja paikallisten toimijoiden (38) yleisavustus kohdennetuksi toiminta-avustukseksi Säätiöiden (16) yleisavustus pääsääntöisesti kohdennetuksi toimintaavustukseksi (Nuorisosäätiön osalta jo vuoden 2010 alusta lähtien) Avustusosasto,

5 Jakopäätös 2010 Avustukset yhteensä Avustuksen saajat yhteensä 278,2 milj. euroa 806 kpl / av.kohd. Yleisavustukset (Ay) 64 milj. euroa (23,1 %) Kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) 120 milj. euroa (43,2 %) Investointiavustukset (B) 35 milj. euroa (12,5 %) Projektiavustukset (C) 59 milj. euroa (21,3 %) Valtiokonttorille 102,8 milj. euroa (Vuosina yhteensä noin 1,5 miljardia euroa) Avustusosasto,

6 RAY-avustukset vuosina milj. euroa Avustusosasto,

7 Ay-uudistuksen jatkona Tarkennettava avustamisen periaatteita mm. Kohdennetut toiminta-avustukset Alueellinen ja paikallinen toiminta / vapaaehtoistoiminnan rakenteet Järjestöjen toteuttama tutkimustoiminta ja koulutus Päivä- ja työtoiminta (työtoiminnasta tehdään vastaavan kaltainen selvitys kuin päivätoiminnasta tehty vuonna 2009) Pieniä ja harvinaisia sairauksia tms. ryhmiä edustavat järjestöt Omaishoitokenttä (ml. mielenterveyspotilaiden omaiset) Kommunikaatiokeskusten ja vastaavien toiminta Kehitettävä ja otettava käyttöön avustetun toiminnan seuranta- ja arviointikäytännöt Avustusstrategian päivittäminen Toimeenpanosuunnitelma (vrt. avustusvalmistelun taustamuistiot) Avustusosasto,

8 Yleisavustukset Hilppa Tervonen RAY Avustusosasto,

9 2009 tehty selvitys Etukäteismateriaali Järjestöiltä saatu materiaali oli pääsääntöisesti selkeää ja monipuolista Tapaamiset RAY/järjestöt (maalis-kesäkuu 2009) Yhteinen keskustelurunko, kriteerit: yleiset, merkitys, suunnitelmallisuus, laatu, talous + laajuus ja vakiintuneisuus Tietojen koonti Järjestöjen toimittaman materiaalin ja käydyn keskustelun perusteella tiedot on koottu yhtäläisessä järjestyksessä Selvitystietojen käsittely (kesä-elokuu 2009) Alaryhmittäin Mukana työpari (avustusvalmistelija + tarkastaja) sekä avustusosaston päälliköt Vertailu vastaavan kokoisten muiden järjestöjen kanssa Vertailu vastaavanlaisesti toimivan muun järjestön kanssa Avustusosasto,

10 2009 tehty selvitys RAY:n hallitus Avustusseminaari : tiedot tulossa olevista muutoksista Taustamuistio Avustusten käsittely joulukuussa 2009 Palautekirje Ryhmäkohtainen, järjestökohtainen liittyen toimintaan ja talouteen Suunnitelmat tuleville vuosille Ylimenokaudet Säätilöiden Ay:t näkyvät suunnitelmissa, mutta muuttuvat Ak:ksi!! HUOM! Avustuslajin muuttuminen EI TARKOITA, että toiminnassa olisi JOTAIN HÄMÄRÄÄ Avustusosasto,

11 Säätiöt Peruslinja on se, etteivät säätiöt voi saada yleisavustusta Usein ovat keskittyneet tuottamaan jotain palvelua esim. asumista tai toteuttamaan viranomaistyötä lähellä olevaa tehtävää Säätiöiden taustayhteisöt ovat usein muita kuin kansalaisjärjestöjä Eivät aina ole puhtaasti valtakunnallisia toimijoita Näin ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa, joten RAY:n hallituksen linjaus täsmentyy tältä osin kevään 2010 kuluessa. On mahdollista, että järjestölähtöistä auttamistyötä tekevät säätiöt voivat saada RAY:n yleisavustusta myös vuoden 2010 jälkeen. Siksi toiminnan sisältö käydään uudelleen läpi joidenkin RAY:n yleisavustusta saavien säätiöiden kanssa kevään 2010 aikana. Investointien ja hankkeiden tukeminen on edelleen mahdollista silloin, kun toiminta on pääosin muuta kuin maksullista palvelutoimintaa tai julkisen tahon toimintaa Avustusosasto,

12 Yleisavustamisen kriteerit Avustuksen myöntämisen kriteereitä ovat toiminnan yhteiskunnallinen merkitys laajuus laatu suunnitelmallisuus tulokset ja vaikutukset sekä talouden hoito ja varallisuus. Avustusosasto,

13 Yleisavustamisen kriteerit Toimintoja, joita yleisavustuksella painotetusti tuetaan, ovat asiantuntijuus edunvalvonta- / vaikuttamistyö vapaaehtoistoiminta vertaistukitoiminta jäsenyhteisöille suunnatut hallinto- ja muut järjestötyön tukipalvelut aluetyö järjestölähtöinen tuki- ja auttamistyö merkittävä ennaltaehkäisevä työ osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen verkostoituminen kohderyhmätiedon levittäminen koulutus. Avustusosasto,

14 Osaaminen ja kehittämisalueet Avustuksen saajilla on paljon terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää osaamista, erityisesti asiantuntijuudessa ja verkostoitumisessa sekä kohderyhmätiedon levittämisessä HUOM! Kaikkien järjestöjen ei tarvitse tehdä kaikkea; toimintojen keskittäminen ja työnjako järjestöjen kesken on usein tehokkaampi vaihtoehto! Avustusosasto,

15 Osaaminen ja kehittämisalueet Kehittämisalueita: Toiminnan suunnittelu Seuranta ja arviointi Dokumentointi Kerätyn palautteen hyödyntäminen ja seuraaminen Talous ja hallinto toiminnan perustana Järjestöjen välinen yhteistyö Avustusosasto,

16 Selvitys jatkuu 2010 Palautekeskustelut RAY:n näkymys Järjestön näkemys =>Yhteisesti sovittava suunta Ryhmittäinen linjaaminen jatkuu, tarkentuu =>Ihmisten hyvinvoinnin mahdollisimman tehokas tukeminen (Järjestöt+RAY) Avustustasojen mitoitusperusteet kehittyvät selkeämmäksi, yksilöidymmäksi => Resurssimuutokset jatkossa myös määräaikaisia, (resurssien suhde tuloksiin) Avustusosasto,

17 Ay- ja Ak avustusten suhde Selvitysprosessissa on katsottu kaikkien yleisavustusten rinnalla myös järjestöjen saamia yleistoiminnan sisältöisiä Ak avustuksia => yleisavustuksen tyyppinen avustaminen yhteensä!!! =>Ak avustuksia yhdistetään jatkossa yleisavustukseen, mikäli ne sisällöllisesti ovat järjestön yleistä toimintaa ja päinvastoin => Yleisavustuksen tasoon on helpompi puuttua, kun kokonaisuus on nähtävillä (edunvalvonta, asiantuntijuus, hallintopalvelut, aluetyö, ennaltaehkäisevä työ, verkostojen luominen, kohderyhmätiedon levittäminen, ruotsinkielinen toiminta kaksikielisillä järjestöillä) Avustusosasto,

18 Jatkotöitä Ay Yleisavustetun toiminnan seurantaa ja arviointia on kehitettävä täydentämään jo nykyisellään hyvin toimivaa avustusten käytön valvontaa. Avustetun toiminnan tulosten ja vaikutusten osoittamiseksi tarvittavaa tietoa on mahdollista kerätä suunnitelmallisen ja jatkuvan seurannan ja arvioinnin avulla Avustusosasto,

19 Raimo Hakola Valkea talo Avustusosasto,

20 Järjestöjen varallisuuden ja taloudellisen tuloksen huomioiminen avustusharkinnassa Avustusvalmistelussa tulee kiinnittää huomiota paitsi hakemuksessa esitettävien toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, myös hankkeiden toteuttamiseksi käytettävissä olevaan rahoitukseen ja varallisuuteen. Hakijan omien varojen lisäksi huomioidaan muut kyseiseen hankkeeseen käytettävissä olevat varat, jotka voivat olla muualta saatuja tai saatavissa olevia avustuksia, myyntituottoja, lahjoituksia, rahastoidut varat tms. Järjestöt voivat erilaisin varainhankintakeinoin kerätä varoja joihinkin erityisiin tarkoituksiin, mutta olennaista on, että yleishyödyllisen organisaation varat tulevat ilman perusteetonta viivettä yleishyödyllisesti käytetyiksi. Avustusosasto,

21 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTATIETOJA Järjestöjä yhteensä Toiminnan kokonaiskulut yhteensä M M Henkilöstö yhteensä Vapaaehtoistyöntekijöitä arvio työpanoksesta henkilötyövuosina henkilöjäseniä 2 miljoonaa Henkilöstökulut yhteensä M 1090 M Henkilöstökulut/kokonaiskulut 53 % 51 % Taseiden loppusumma M M ALV-toiminnan liikevaihto 246 M 264 M Avustusosasto,

22 Järjestöjen tuottojakauma järjestön keskiarvotiedot - järjestökohtaiset vaihtelut suuria RAY A- ja C-avustukset 15 % 267 M 14 % 267 M toiminta- ja projektiavustukset muut julkiset avustukset 13 % 229 M 11 % 2210 M asiakas- ja palvelumaksut + vuokrat 45 % 792 M 45 % 842 M muut toimintatuotot 16 % 288 M 15 % 289 M varainhankinta ja sijoitustuotot 8 % 150 M 8 % 236 M muut tuotot 2 % 32 M 1 % 23 M Avustusosasto,

23 RAY:n avustusten osuus eri kokoisten järjestöjen kokonaistuotoista (A ja C) % kokonaistuotoista Vuosi Järjestöbarometri Kuvio 10. (Lähde: RAY:n avustustiedot) Pienet järjestöt Keskisuuret järjestöt Suuret järjestöt Avustusosasto,

24 Avustukset - kustannukset Avustukset Kustannukset Avustusosasto,

25 MITÄ VOIDAAN TEHDÄ Lisää avustuksia (järjestöt) Huomioidaan toiminnasta saatavat tuotot tarvearvioinnissa (RAY) Karsitaan kustannuksia (RAY/järjestöt) Käytetään omia rahoja toimintaan (RAY) Tehostetaan toimintaa (RAY/järjestöt) Arvioidaan avustustarve tarkemmin (RAY) -AY-kriteerit - varallisuuden käyttö toiminnan rahoitukseen - rajapinta kuntaan, palveluihin huomioidaan tarpeessa - vertailu muihin järjestöihin Avustusosasto,

26 Yleisavustuskriteerit taloudelliseen lausuntoon vaikuttavat seikat Avustusosasto,

27 Rahoitustulos- ja varallisuusseuranta Rahoitustuloksella tarkoitetaan järjestön nettovarallisuuden muutosta vuoden aikana Jos rahoitustulos on negatiivinen, tarkoittaa se, että velat ovat kasvaneet tai omaisuus on vähentynyt lähtökohta tulee olla se, että velan kasvu tuottaa toimintaa varten sitä tukevaa omaisuutta Käytännössä velanoton seurauksena käyttöomaisuuden tai sijoitusten määrän (Rakennukset ja rakennelmat, koneet ja laitteet, osakkeet ym.) tulisi siis kasvaa. Jos velan kasvu ei näy omaisuuspuolella, tuloksena usein toiminnan juoksevien menojen rahoittaminen eli toiminta ajaa itseään ahdinkoon. Rahoitustulosarvioinnin pohjana on tunnusluku, joka saadaan kun järjestön viiden viimeisen vuoden keskimääräinen rahoitustulos suhteutetaan viimeisimmän vuoden kokonaiskuluihin. Tavoitteena ei ole ns. nollatulos, vaan sallittuna pidetään rahoitustulosta, joka on 5 prosenttia toiminnan kokonaiskuluista Jos rahoitustulosta (ylijäämää) on tätä enemmän, ylimenevää osuutta verrataan tilinpäätösvuoden yhteenlaskettuihin A-avustuksiin. Ellei muita asiaan vaikuttavia tekijöitä ole, A-avustuksia pienennetään 50 prosenttia ylitysprosentin suuruudesta. Mikäli rahoitustulos on vuodesta toiseen ylisuuri, toiminta-avustukset pienenevät asteittain. Jollei erityisiä syitä ole, pienennystä ei kuitenkaan tehdä perättäisinä vuosina. Avustusosasto,

28 Varallisuuden arvioinnin työkalu Avustusosasto,

29 TALOUDELLINEN TILANNE JÄRJESTÖISSÄ Aktiivista seurantaa kuvion molemmissa päissä Raportointi säännöllisesti STM:lle Vaikutusarviointi avustuksiin pyritään tekemään vuosittain X mennessä Vaikeuksia Huononee Tilanne neutraali Varallisuutta Varallisuutta huomattavasti Avustusosasto,

30 Nettovarallisuus Nettovarallisuus on järjestön rahoitus- ja sijoitusomaisuuden (käypä arvo) määrä vieraan pääoman ja pakollisten varausten määrällä vähennettynä. Käyttöomaisuutta ei oteta huomioon, koska sillä ei rahoiteta vaan annetaan puitteet toiminnalle. Mikäli järjestön (tai järjestön ja sen rinnakkaisorganisaatioiden yhteenlaskettu) nettovarallisuus on (merkittävästi) suurempi kuin järjestön viimeisimmän tilinpäätöksen kokonaiskulut: 1. Aiemmasta yleisavustuksesta luovutaan asteittain, kuitenkin ensin neuvottelemalla järjestön kanssa sen lähivuosien rahoitustarpeista 2. Esittäviin kohdennettuihin toiminnallisiin avustuksiin (Ak ja C) asetetaan ehtona prosentin enimmäismäärä, jolla varmistetaan, että järjestö käyttää myös omia varojaan tähän toimintaan 3. Esitettäviin investointiavustuksiin noudatetaan pienempää enimmäismäärää kuin muuten noudatettaisiin 4. Mikäli järjestöllä on useita avustuksia, harkitaan järjestön taloudellisten edellytysten pohjalta erikseen, kohdistuvatko avustustason rajaukset kaikkiin avustuksiin vai vain osaan avustuksista 5. Avustettaviksi esitetään vain suurehkoja toiminnallisia hankkeita (Ak ja C) ja investointeja (B) Avustusosasto,

31 Asioita joita käyty läpi järjestöittäin Yleisavustusselvityksessä arvioinnissa on tarkasteltu mm seuraavia asioita määriteltäessä kunkin avustuksen saajan avustuksen tarvetta ja euromääräistä tasoa: - tunnusluvut - tuloksen muodostuminen - avustuksen saajan rahavirrat ja omien varojen käyttö toimintaan - rahastot - avustuksen saajan investoinnit - investointitarpeet vuosina mahdollisen kuntoutustoiminnan tilanne - järjestöjen palvelutoiminta ja sen mahdollisuus rahoittaa varsinaista järjestötoimintaa (yhtiöitetty / järjestön sisällä) - rajapinta kunnan, valtion ja järjestötyön välillä - konsernirakenne - nykyinen yleisavustustaso - toiminnan riskit tulevaisuudessa - muut avustuksen saajan toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat tekijät. Avustusosasto,

32 Selvitettäviä asioita järjestöistä OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT 1. Sidottujen ja vapaiden rahastojen säännöt (mihin pääomaa voidaan käyttää?) 2. Sidottujen ja vapaiden rahastojen sisältö (miten pääomaa on kartutettu?) 3. Miten rahastot ovat tulleet järjestölle 4. Hallintoelimien päätökset rahastoja koskien 5. Rahastojen käyttö järjestön toimintaan 6. Perustuvatko rahastoinnit sääntöihin vai ylirahastoidaanko Järjestöt esittävät mielellään varallisuutta sidottuna RAY:lle Avustusosasto,

33 Selvitettäviä asioita järjestöistä ARVOPAPERIT - SIJOITUSOMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUS? arvostus markkina-arvoihin tuotot/kulut osingot, korot (paljonko saatu, paljonko käytetty toimintaan) myyntivoitot (kiinteistöt ja arvopaperit, takaisinperintä?) myyntitappiot (mikä vaikutus on toimintaan?) Alaskirjaukset (eivät ole realisoitunutta kulua, ei siis vaikutusta maksuvalmiuteen) Rinnakkaisorganisaatioiden tuloksentekokyky (osinkojen laskusuunta?) SATUNNAISET ERÄT Testamentit Lahjoitukset Akordit Kertaluonteiset kulut esim. luovutaan jostakin tappiollisesta toiminnosta (esimerkiksi lehden kustantamisesta) Avustusosasto,

34 Asioita joita käyty läpi järjestöittäin Omien varojen käyttö toimintaan - Edellytetään huomattavaa omien varojen käyttöä toimintaan - Edellytetään omien varojen käyttöä toimintaan - Omien varojen käyttö tasapainossa suhteessa RAY-avustukseen - Omien varojen käyttö on esimerkillistä suhteessa RAY-avustukseen - Järjestöllä ei ole omaa varallisuutta - Järjestö on velkaantunut Järjestön talouden hoidon taso - Taloudenhoidossa huomattavia puutteita ja kehittämistarpeita - Taloudenhoidossa puutteita ja kehittämistarpeita - Taloudenhoito on tyydyttävällä tasolla, mutta on kehittämistarpeita - Taloutta hoidetaan hyvin - Taloutta hoidetaan erinomaisesti Avustusosasto,

35 Asioita joita käyty läpi järjestöittäin Arvio kilpailuvaikutuksista - Huomattava riski, että yleisavustusta valuu elinkeinotoimintaan - Riski, että yleisavustusta valuu elinkeinotoimintaan - Ei riskiä tällä hetkellä - Riskitön Avustusosasto,

36 UUSI YLEISAVUSTUSLOMAKE Avustusosasto,

37 Vuoden 2011 avustusvalmistelun taustamuistio osastopäällikkö Mika Pyykkö Yleisavustusuudistuksen palautetilaisuus Avustusosasto,

38 AVUSTUSVAROJEN KÄYTTÖ Avustusosasto,

39 Yleistä Tavoitteena mahdollisimman tuloksellinen, tasapuolinen ja läpinäkyvä avustustoiminta Avustusstrategia ) Hyvinvoinnin edistäminen ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen 2) Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3) Ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen sopimus avustustoiminnan tulostavoitteista Lainsäädäntö Laki raha-automaattiavustuksista Avustusosasto,

40 Yleistä Uusiin toimintoihin / hankkeisiin käytettävissä noin 58 milj. euroa Ei indeksikorotuksia Selvitykset, mm. Sopeutumisvalmennus (VSS) Työtoiminta (VSS) Koulutustoiminta (VSS) Verkkopalvelut Alueellinen ja paikallinen toiminta Järjestöjen ja yritysten yhteistyö Vapaaehtoistoiminta Korostetaan yhteistyötä Otetaan huomioon uuden strategiakauden alkaminen v Avustusosasto,

41 Avustusten suuntaaminen Haasteena mm. terveys- ja hyvinvointierot Hyvinvoinnin edistäminen ja Vertais- ja vapaaehtoistoiminta, esim. moniongelmaiset perheet, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset Informaatioteknologia, esim. ToimintaSuomi ja Innokylä Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien Merkittävien kansansairauksien ehkäisy Nuorisotyöttömyyden aiheuttaman syrjäytymisriskin, sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ehkäisy Ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja Erityisryhmät, esim. matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen Tukiasunnot, esim. Asunnottomuusohjelma Avustusosasto,

42 Avustuslajit Yleisavustukset (Ay) hyväksyttyjen periaatteiden ja kriteerien täysimääräinen soveltaminen Kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) 1,5 2,5 vuotta kestävä uudistustyö -> Kriittinen suhtautuminen kokonaan uusiin avustuksiin Investointiavustukset (B) Painotetusti erityisryhmien tukiasumiseen Viimeinen vuosi sammutusjärjestelmien erilliselle avustamiselle Projektiavustukset (C) Ci; innovatiivinen kehittäminen Ck; kokeilu- ja käynnistäminen Avustusosasto,

43 Avustusohjelmat ja hankekokonaisuudet Kaste-ohjelma Järjestöhankkeiden arviointi Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ( ) Pääkaupunkiseutu; asuntohankinnat Kehitys- ja vaikeavammaisten asunto-ohjelma ( ) Laitospaikkojen vähentäminen ja aikuisten kehitysvammaisten lapsuudenkodista muuttamisen mahdollistaminen Muut hankekokonaisuudet vrt. Mieli 2009 Avustusosasto,

44 Muita huomioita Iso kuva Järjestöjen yhteistyö Varsinaista avustamista täydentävät toiminnot, työkokoukset, koulutustilaisuudet jne. Avustusstrategian päivittäminen Toimeenpanosuunnitelma Avustetun toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmä Uusi asiakirja- ja avustusten hallintajärjestelmä (U-AHA) Avustusosasto,

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina osastopäällikkö Mika Pyykkö Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15. 16.2.2010 Oulu Mika Pyykkö, 11.2.2010 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana Niina Pajari, tiimivastaava, RAY Itä-Lapin yhdistys- ja järjestöfoorumi 25.4.2012, Kemijärvi Jakopäätös 2012 Avustukset yhteensä 291,0 milj. euroa (268,2) Avustuksen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

VUODEN 2010 AVUSTUSVALMISTELUN TAUSTAMUISTIO 1 YLEISTÄ... 2

VUODEN 2010 AVUSTUSVALMISTELUN TAUSTAMUISTIO 1 YLEISTÄ... 2 1 (20) VUODEN 2010 AVUSTUSVALMISTELUN TAUSTAMUISTIO 1 YLEISTÄ... 2 2 AVUSTUSSTRATEGIA JA TULOSTAVOITTEET... 3 2.1 Avustusstrategia 2008-2011... 3 2.2 Tulostavoitteet... 4 2.2.1 Yleiset tavoitteet... 5

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja RAY:n avustuslinjauksista ja toimintaperiaatteista Joensuu 25.1.2011 Elina Varjonen, kehittämispäällikkö Raha-automaattiyhdistys 1 RAY:n avustusstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon?

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Hannu Salokorpi Varatoimitusjohtaja Raha-automaattiyhdistys 12.4.2010 Hotelli Presidentti HS 12.4.2010 1 Toimintaa säädellään laeilla ja asetuksilla

Lisätiedot

Oivaltava-hankepoliklinikka

Oivaltava-hankepoliklinikka Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014 Tampere Anne Kukkonen14.5.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2

Lisätiedot

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI Yhteistyöllä hyvinvointia - Järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa - 9.11.2015 Avustusosasto Sini Toikka 9.11.2015 1 VUODEN 2015 AVUSTUKSET MAAKUNNITTAIN MAAKUNTA RAY

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

AlueAvain päivä. Huhtikuu 2012 Tampere, Kuopio, Helsinki, Ylikiiminki. Avustusosasto, Anne Kukkonen, 17.4.2012 1

AlueAvain päivä. Huhtikuu 2012 Tampere, Kuopio, Helsinki, Ylikiiminki. Avustusosasto, Anne Kukkonen, 17.4.2012 1 AlueAvain päivä Huhtikuu 2012 Tampere, Kuopio, Helsinki, Ylikiiminki Avustusosasto, Anne Kukkonen, 17.4.2012 1 Esityksen sisältö Lukuja avustusmääristä Strategian päälinjat Toimeenpano suunnitelma Seuranta

Lisätiedot

Hyvinvointia kohtaamisesta

Hyvinvointia kohtaamisesta Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 9.-10.2.2009 Turku Hyvinvointia kohtaamisesta Ilkka Repo avustusvalmistelija 09 4370 2798 ilkka.repo@ray.fi www.ray.fi Avustusosasto, Ilkka Repo, 10.2.2009

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1

Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1 Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011 Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1 Alustuksen sisältö Projektirahoituksen kohteet Hakeminen Käytännön pelisäännöt Heidi Hakulinen, 8.2.2011 2 Projektirahoituksen kohteet,

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Haku päällä -ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Haku päällä -ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Haku päällä -ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa 9.00 Ajankohtaista avustustoiminnassa - osastopäällikkö Mika Pyykkö Toimeenpanosuunnitelman painopisteitä ja linjauksia valmistelutiimeittäin Terveyttä

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 Kansalaistoiminnan tulevaisuus Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 1 Järjestöjen toiminnan rahoittamisen ajankohtaiset tavoitteet RAY:n näkökulmasta Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN

Lisätiedot

A v u s t u s s t r a t e g i a. Avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet

A v u s t u s s t r a t e g i a. Avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet A v u s t u s s t r a t e g i a Avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet sisällys 1 LUKIJALLE 3 2 JÄRJESTÖT JA KANSALAISYHTEISKUNTA 4 3 AVUSTUSTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PERIAATTEET 6 4 STRATEGISET LINJAUKSET

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät 8.-9.11.2012 Vantaa Sini Toikka, kehittämiskoordinaattori, RAY 1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoittaja RAY

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu RAY:n avustukset YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu 1 . 2 Toiminnan yhteen nivoutuminen Markkinaehtoiset palvelut Järjestölähtöinen auttamistyö Kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 UUTEEN RAHAPELIYHTIÖÖN TÄHTÄÄVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Sisäministeriö valmisteli viime hallituskaudella

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? 15.-16.3.2012 Ulla Hartvig, seurantavastaava, KTM Avustusosasto, Janne Jalava, 27.1.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön on huolehdittava

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (6) KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS MUISTIO Liite 1 HSO/SUKE/Raija Volk 27.6.2017 AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS 1 Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta, avustussäännökset ja valtion talousarvio Arpajaislain 17 b :n 1 momentin pääsäännön mukaan

Lisätiedot

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä sosiaalitekniikan avustusprosenttien

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE 2016 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 2 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 3 SÄÄDÖKSET LUOVAT PERUSTAN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISELLE

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen,

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, 10.9.2013 MEIDÄN KAIKKIEN RAY KESTÄVÄ KASVU JA TEHOKAS TOIMINTA LAAJA YHTEISKUNTAVASTUU VIIHDYTTÄVIÄ JA TUOTTAVIA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 HSO/SUKE/Markus Seppelin Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 HSO/SUKE/Markus Seppelin Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 HSO/SUKE/Markus Seppelin 30.1.2017 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN JAKO VUONNA 2017 1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset Valtioneuvosto

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2013 1 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Kuvitus: Grafiksi/Marjukka Saarinen Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten

Lisätiedot

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001)

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Voimassa 1.1.2002 alkaen sisältää sekä RAY:tä että avustuksen saajia velvoittavia säädöksiä RAY on julkaissut lain tulkintaohjeet Aikaisempien vuosien avustuksiin

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015.

AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015. AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015. AvustusstrATegia 2012 2015. RAY vahvistaa suomalaista hyvinvointia... 3 Päämäärä: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen... 5. Lainsäädäntö... 6 Tavoitetila: Tuloksellinen

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen 1.12.2016 Vesa Kurikka Esityksen sisältö 1. Digitalisaatio mitä se on?

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, RAY Uusien avustuksensaajien koulutus Maaliskuu 2009 1 Alustuksen rakenne 1. Avustustoiminnan lähtökohtia ja lukemia

Lisätiedot

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje Tätä ohjetta sovelletaan 1. päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen myönnettäviin STEAn avustuksiin. Ennen vuotta 2017 myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovelletaan avustuksen myöntämisajankohtana

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1

Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1 Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1 Päivän ohjelma 1. Miksi muutos? 2. Yleiskuluohje 3. Kysymyksiä ja vastauksia 4. Kahvitauko

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste. LAUSUNTO 10.10.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 21.9.2012 (610412 v. 2) Asia: Hallituksen esitys raha-automaattiavustuslain (1056/2001) muuttamiseksi

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN LIITE 2 KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN Yliopistojen taloutta on tarkasteltu aikajaksolla 2011 2013 kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Lisäinformaatiota

Lisätiedot

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015 Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 15.04.2015 Tilinpäätöksen rakenne Toimintakatsaus Ylioppilaskunnan tuloslaskelma Ylioppilaskunnan tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ SEMINAARI. Hämeenlinnan Setlementti ry 28.1.2009

TOIMITAAN YHDESSÄ SEMINAARI. Hämeenlinnan Setlementti ry 28.1.2009 TOIMITAAN YHDESSÄ SEMINAARI Hämeenlinnan Setlementti ry 28.1.2009 Raha-automaattiyhdistys Ilkka Repo Ilkka Repo, 28.1.2009 1 Agenda 1. RAY lyhyesti 2. Ajankohtaista 3. Kehittämisrahoituksen reunaehdot

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun)

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun) Avustustoiminta HAKUOPAS 2015 (vuoden 2016 avustusten hakuun) 1 Taitto: RAY Julkaisija: RAY Voimassa 14.4.2015 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1. Hakuajat...7

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys kansalaisjärjestöjen rahoittajana

Raha-automaattiyhdistys kansalaisjärjestöjen rahoittajana Pähkinöitä pussiin! Eväitä projektisuunnitteluun yhdistyksille Jyväskylä 13.2.2014 Raha-automaattiyhdistys kansalaisjärjestöjen rahoittajana Elina Varjonen, kehittämispäällikkö, RAY Avustusosasto Elina

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Avustusten hakuopas ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun

Avustusten hakuopas ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun Avustusten hakuopas 2016 - ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan

Lisätiedot

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 19.2.2013 1 Seuranta ei valvo vaan kehittää Seurannan tavoitteena on Auttaa löytämään ja levittämään hyviä

Lisätiedot

Kunta-järjestö-yhteistyö. Kuntalaisten hyväksi Palveluyhdistys Kaseva ry 24.1.2013

Kunta-järjestö-yhteistyö. Kuntalaisten hyväksi Palveluyhdistys Kaseva ry 24.1.2013 Kunta-järjestö-yhteistyö Kuntalaisten hyväksi Palveluyhdistys Kaseva ry 24.1.2013 1 Järjestötoiminnan toimintaympäristö Järjestötyö ei elä omassa eriössään vaan sillä on yhteistyöpintaa muiden järjestöjen

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 AlueAvain-päivä Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013 Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 Esityksen sisältö Hakemuksen käsittelyprosessi Avustuslajit RAY:n avustusohjelmat Seuranta Valvonta RAY:n kiertueet Yhdistysten

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot