Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1"

Transkriptio

1 Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

2 Päivän ohjelma 1. Miksi muutos? 2. Yleiskuluohje 3. Kysymyksiä ja vastauksia 4. Kahvitauko 5. Ohjeet Excel-taulukon täyttämiseksi (lisätietojen saamiseksi) 6. Muut mahdolliset asiat 1. sopeutusvalmennus Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

3 Miksi muutos? Laki raha-automaattiavustuksista tuli voimaan Laki on muuttunut niin, että erilliskulujen käsitteestä on luovuttu ja Kohdennettuja ja projektiavustuksia saa käyttää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti asianomaisesta toiminnasta aiheutuviin kuluihin Syy muutokseen: erilliskulujen erottelu yleiskuluista on usein hankalaa (VTV 2/2011) RAY: jokaisesta toiminnosta syntyy hallinnollista taakkaa, joka on voitava kattaa Lain esityöt (STM): Hallintokulujen kattamiseen laaditaan jatkossa erilliset soveltamisohjeet niille avustuksensaajille, jotka saavat myös yleisavustusta ja niille, jotka eivät saa Avustuspäätöksessä määritellään sallittujen hallintokulujen osuus, joka ei saa ylittää yhteisesti sovittua enimmäismäärää Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

4 Yleiskuluohje Kristian Seemer Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

5 Yleiskuluohje Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C- avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä erillisen ohjeen mukaisesti yleiskuluja (ohje julkaistu RAY:n verkkosivuilla vielä täydennetään) Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja, toiminnan tai hankkeen talousarvion mukaisia, erikseen dokumentoituja (tositteet) ja pysyttävä koko vuoden samanperusteisina, ellei perusteltua syytä ole tästä poiketa (esim. vähäistä suuremmat muutokset toiminnassa) Lisäksi niiden on perustuttava todellisiin kuluihin ja ne on esitettävä selkeästi eriteltyinä Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

6 Yleiskuluohje (yleiskulut) Hyväksyttävät yleiskulut voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan 15 % Ak- tai C-avusteisen toiminnon toteutuneista kokonaiskuluista (=toteutus- ja yleiskulujen yhteissumma) RAY ja STM ovat määritelleet yleiskuluiksi avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut eli sellaiset kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen avustuksen saajan yleishallinnon henkilöstöön liittyvät kulut (yleishallinnon henkilöstöä ovat esimerkiksi toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, hallintopäällikkö tai toimistotyöntekijä) avustuksen saajan ylimpien toimielinten kokouksiin liittyvät kulut (hallitus vs. projektin johtoryhmä) Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

7 Yleiskuluohje (yleiskulut, jatkoa) yleishallinnon posti-, puhelin-, internet-, kopio- yms. toimistokulut tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastuksen ja yhdistyslain mukaisen toiminnantarkastuksen kulut yleiskuluksi luokitellaan myös ulkoistetusta toiminnosta aiheutuneet kulut siltä osin kuin tilatut palvelut liittyvät johonkin yleistoimintaan kuten esim. taloushallinnon ulkoistamiseen! yleishallintoon liittyvät tietotekniikka- ja tietojärjestelmäkulut ovat hyväksyttäviä yleiskuluja, ellei niitä kateta erillisellä investointiavustuksella Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

8 Yleiskuluohje (välittömät kulut) avustuslain 18.2 :n (voimassa ) mukaisesta tilintarkastajan AUP -raportoinnista aiheutuvat kustannukset eivät ole avustuksen saajan yleisluonteista yleiskulua, vaan avustuskohteille suoraan kohdistuvaa kulua AUP -raportoinnin kustannukset tulee kohdistaa kaikille avustuskohteille suhteutettuna avustuskohteiden euromäärään. Kohdentaminen voi perustua myös tilintarkastajalta saatuun laskuun, jossa tehty työ on riittävästi eritelty avustuskohteittain kyseistä toimintaa tai hanketta varten palkattujen työntekijöiden palkkakulut lakisääteisine sivukuluineen, matka-, koulutus-, puhelin- ja yms. kulut Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

9 Yleiskuluohje (välittömät kulut) toimintaa tai hanketta varten tehdyt hankinnat sisältäen materiaaliostot sekä ulkopuolelta ostetut palvelut, pois lukien taloushallintopalvelut toimintojen ja hankkeiden käytössä olevista toimitiloista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan suoraan Ak- ja C-avustusten toimitilakuluiksi (näillä tarkoitetaan maksettua vuokraa tai hoitovastiketta sekä toimitilojen käyttö- ja ylläpitokuluja, elleivät ne sisälly jo edellä mainittuun hoitovastikkeeseen) avustuskohteen välittömiksi kuluiksi katsotaan lisäksi sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet nimenomaan kyseisestä toiminnasta tai hankkeesta. Lisäksi edellä mainitut kulut tulee olla esitetty avustushakemuksen talousarviossa Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

10 Yleiskulujen soveltamisohje (poikkeustapaukset) 1. Avustuksen saajat, joilla ei ole muita RAY-avustuksia kuin yksi Aktai C-avustus ja, joilla ei ole myöskään muuta olennaista toimintaa Soveltamisohje: Tällöin kaikki varsinaisen toiminnan kulut voidaan katsoa kohdistuvan suoraan RAY-avusteiselle kohteelle 2. Avustuksen saajat, joilla on useampi Ak- ja/tai C-avustus mutta ei yleisavustusta, eikä avustuksen saajalla ole muuta olennaista toimintaa Soveltamisohje: Ak- ja/tai C-avustuskohteille hyväksytään yleiskuluja pääsääntöisesti enintään 15 % toiminnon toteutuneista kokonaiskululuista Kuitenkin mikäli yleishallintoon kuuluva henkilö tekee tietylle toiminnolle muuta kuin yleishallinnollista työtä, voidaan palkkakulut tältä osin katsoa toiminnon välittömiksi kuluiksi sillä edellytyksellä, että kohteelle tehty välitön työ voidaan osoittaa luotettavasti esim. kohdekohtaisella työaikaraportoinnilla Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

11 Yleiskulujen soveltamisohje (poikkeustapaukset) 3. Yleiskulujen kohdentaminen ja hyväksyminen C-avustuksille, jotka on myönnetty uuden avustuslain voimaantulon jälkeen. Soveltamisohje: Kun uudet projektit alkavat usein käytännössä vasta avustuksen myöntämisvuoden puolessa välissä myöhäisestä avustuspäätöksestä johtuen, voi projektin kokonaiskulut jäädä projektin ensimmäisenä vuotena melko vähäisiksi saattaa aiheuttaa sen, että projektille kohdennetut yleiskulut ylittävät sallitun 15 prosentin enimmäismäärän kokonaiskuluista laskettuna. edellä mainitusta syystä johtuen projektin ensimmäisenä vuotena mahdollisesti hyväksymättä jääneet yleiskulut (osa siirtovelkaa) voidaan hyväksyä projektin seuraavien vuosien kuluiksi, mikäli projektille kohdennetut yleiskulut eivät kokonaisuudessaan ylitä 15 %:a koko projektin keston aikaisista kokonaiskuluista. Esim. hankkeeseen myönnetty 3 vuotta suunnitelmalla 80,80,80 teur. Yleiskuluja saa olla 36 teur. Ensimmäisenä vuotena toteutuneet kulut ovat 40 teur ja yleiskuluja on toteutunut 20 teur, 6 teur hyväksytään ja 14 teur on siirtovelkaa. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

12 Yleiskulujen soveltamisohje (poikkeustapaukset) 4. Yleiskulujen kohdentaminen, kun RAY-avustusta on siirretty avustuslain 4.3 :n mukaisesti. (esim. jäsenjärjestöille tai yhteistyöhankkeissa) Soveltamisohje: RAY-avustuksia, jotka on tarkoitettu kokonaan tai osittain eteenpäin siirrettäviksi, tarkastellaan kunkin avustuksen loppukäyttäjän osalta tämän soveltamisohjeen kohtien 1-3 mukaisesti 5. Järjestö saa muuta yleisavustusta kuin RAY:n yleisavustusta Soveltamisohje: Jos saadaan esim. OKM:n yleisavustusta, ei se estä yleiskuluositusten tekemistä. Mikäli kuitenkin toiselta taholta saatu yleisavustus on merkittävä, voi sallittu yleiskuluositus poiketa 15 %:n maksimista tällöin asiasta otetaan ehto avustuspäätökseen. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

13 Yleiskulujen soveltamisohje (poikkeustapaukset) 6. Järjestö saa RAY:n yleisavustusta ja yleishallintoon kuuluva henkilö tekee yleishallinnollisten tehtävien lisäksi tietylle Ak- tai C-avusteiselle toiminnolle välittömästi kohdistuvaa sisältöosaamiseen liittyvää työtä. Soveltamisohje: Tietylle Ak- tai C-avusteiselle toiminnolle välittömästi kohdistuva sisältöosaamiseen liittyvä työ voidaan hyväksyä avustuskohteen välittömiksi kuluiksi seuraavien ehtojen täyttyessä: 1) Avustushakemuksessa on perusteltu tarve ja arvio kohteelle kohdistuvasta välittömästä sisältöosaamiseen liittyvästä työsuoritteesta (erityisosaaminen). 2) Työntekijän osalta on määritelty ja kuvattu tietylle avustuskohteelle tehtävän työn sisältö ja arvioitu osuus siihen kohdistuvasta työajasta. 3) Työntekijä pitää tuntikohtaista kustannuspaikkakohtaista työajanseurantaa 4) Työntekijän tekemän työpanoksen osuus on merkittävä tietylle toiminnolle tai hankkeelle (ei pieniä osituksia) tällä ei tarkoiteta lisätyötä eli henkilön palkka ei voi olla 130 %, vaan kyse on työtehtävien organisoinnista Tulkinnanvaraisissa asioissa RAY ratkaisee yleiskulujen hyväksyttävyyden yhteys järjestön vastuutarkastajaan Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

14 Muuta ohjeeseen liittyvää Jos yleishallintoon kuuluva henkilö työskentelee vain RAY-avusteisille toiminnoille, voidaan työntekijän palkkakulut kirjata tilikauden aikana kirjanpitoon eri kustannuspaikoille tehdyn arvion mukaisesti Ositettuja palkkakuluja tulee kuitenkin oikaista tilikauden päättyessä, mikäli toteuma työajan jakautumisesta poikkeaa vähäistä enemmän arvioidusta Jaettujen työsuhteiden määrä Jaettujen henkilöstökulujen euromäärä eli Mitä monimutkaisempi systeemi on, sitä tarkemmin kustannusten jakoa tulee seurata Mikäli osa ko. henkilön työajasta kohdistuu elinkeinotoimintaan, tulee palkkakulu tällöin jakaa eri kustannuspaikoille aina toteutuneiden työtuntien perusteella eikä poikkeamia sallita. Ko. henkilön sairauspoissaolojen kustannukset voidaan jakaa eri kustannuspaikoille toteutuneiden työtuntien suhteessa. Mikäli avustuksen saaja ei pysty selkeästi kuvaamaan yleishenkilön tietylle Ak- tai C- avusteiselle toiminnolle välittömästi tekemää työtä ja arvioimaan työn määrää, on tällöin kyseessä yleisavustuksella katettava yleiskulu. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

15 Kysymyksiä ja vastauksia Erilliskulujen kirjaaminen yleisavustuksen ja projektin osalta. Kun taloushallinnon palvelut ostetaan ulkoa, niin nämä kulut kohdentuvat nyt vain syntyneen kulun osalta esim. projektille. Miten toimitaan jatkossa? Jatkossa toimitaan RAY:n laatiman yleiskuluohjeistuksen mukaisesti, joka löytyy RAY:n verkkosivuilta aineistopankista. Ohjeessa todetaan, että yleiskuluksi luokitellaan myös ulkoistetusta toiminnosta aiheutuneet kulut siltä osin kuin tilatut palvelut liittyvät johonkin yleistoimintaan eli riippumatta siitä, ostetaanko palvelu ulkopuolelta vai suoritetaanko se järjestön omin voimin, on kyseessä aina yleiskulu Tämä täyttää avustuksen saajien tasapuolisen kohtelun ja asia ennen muotoa ajatuksen toteutuksen. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

16 Kysymyksiä ja vastauksia Nouseeko yleisavustus tuolla osuudella, jos tämä kulu pitää sisällyttää yleisavustukseen. Kuinka käyttäytyvät jo anotut projektit ja Ak-avustukset tämän osalta? STM:n kanssa on tehty ohjeistus, joka on lähtökohdiltaan ehdoton. Tämä tarkoittaa sitä, että jos järjestö saa yleisavustusta, kaikki yleiskuluohjeessa mainitut yleiskulut tulee sillä kattaa. Lähtökohtaisesti avustusvaroja siirretään kohteilta toiselle eli jos kulu on katettu Ak- tai C-avustuksella ja se kuuluu yleisavustukseen, vähennetään kohteilta avustusta ja siirretään tämä osuus yleisavustukseen. Mikäli taas jokin kulu on katettu Ay:llä, joka ohjeistuksen mukaan voidaan kattaa kohdekohtaisilla avustuksilla, voidaan Ay-avustusta laskea tältä osin ja siirtää varoja saman verran kohteille Jatkossa Ay-tasoa tarkastellaan muutaman vuoden syklillä, kaikkiin hankemäärien muutoksiin ei reagoida, koska kyse on usein kiinteistä kuluista Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

17 Kysymyksiä ja vastauksia Mitkä kulut maksetaan Ay-avustuksesta ja mitkä kuuluvat muiden akja projektiavustusten maksuihin? Tältä osin viitataan yleiskuluohjeistukseen ja tähän esitykseen. Mikäli asiassa tulee tulkintavaikeuksia, voi järjestö lähettää kysymyksiä tältä osin RAY:lle, ks. esityksen loppu. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

18 Kysymyksiä ja vastauksia Toimitilakulujen ja erityisesti hoitovastikkeen kohdentamiseen näyttäisi ohjeen myötä tulevan muutos. Onko niin että yleisavustuksen saaja kohdentaa jatkossa Ak- tai C-avustuskohteen käytössä olevan tilan kulun ko. avustuskohteelle, eikä enää yleisavustukseen? STM on tehnyt linjauksen, jossa on todettu, että vuokrakohteiden osalta vuokra voidaan kohdentaa suoraan kohteille neliöperusteisesti myös yleisavustuksen saajien osalta Tämä on vaihtoehto eli mitään estettä ei ole edelleenkään sille, että toimitilakulut katetaan yleisavustuksella Mikäli kyseessä on järjestön omistuksessa oleva tila, voidaan avustuskohteille kohdentaa hoitovastikekulut neliöiden perusteella. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

19 Kysymyksiä ja vastauksia Mikä on suositeltu keskimääräinen prosenttiosuus RAYn rahoittamista kokonaiskuluista hallinnon kuluille 1. yleistoiminnan ja myös 2. hanketoiminnan osalta Mikäli järjestö saa yleisavustusta, ei kohdennuksia kohteille sallita lainkaan. Mikäli järjestö ei saa yleisavustusta, voidaan kohteille kohdentaa yleiskuluohjeen mukaisia yleiskuluja maksimissaan 15 % avustetun toiminnan kuluista vuosittain Mikäli kyseessä on alkava hanke, sallitaan 15 %:n määrä koko hankekaudelta toteutuneista kuluista eli asiaa ei tarkastella vuosittain, koska hankkeet usein käynnistyvät keväällä ja joskus jopa syksyllä Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

20 Kysymyksiä ja vastauksia Määrittele yleiskulu? Ks. yleiskuluohje RAY ja STM ovat määritelleet yleiskuluiksi avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut eli sellaiset kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen, Esim. yleiskulun määrällä ei tulisi olla vaikutusta yksittäisen hankkeen tai hankkeiden päättymisen yhteydessä (ketkä ovat töissä hankkeiden määrästä riippumatta?) yleiskulu on usein verrannollinen kiinteän kulun käsitteeseen palvelee organisaatiota kokonaisuudessaan yleishallinnon henkilöstöön liittyvät kulut (TJ, talouspäällikkö, kehittämispäällikkö, hallintopäällikkö, lakimies, ICT-henkilöt jne.) Huomioi kuitenkin ohjeen antama mahdollisuus myös ositukseen, jos yleishenkilön panos jollekin hankkeelle on merkittävä ja perusteltu ylimpien toimielinten kokouksiin liittyvät kulut yleishallinnon posti-, puhelin-, internet-, kopio- yms. toimistokulut lakisääteisen tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kulut yleishallintoon liittyvät tietotekniikka- ja tietojärjestelmäkulut ovat hyväksyttäviä yleiskuluja, ellei niitä kateta erillisellä investointiavustuksella Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

21 Kysymyksiä ja vastauksia Miten järjestöt voivat toimia edistääkseen yleisavustuksen määrän korotuksen, ja mitkä mittarit ovat tärkeimpiä? Yleisavustus ei ole välttämättä järjestön ainoa avustus Yleisavustuksen määrä on riippuvainen toiminnan laajuudesta (erityisesti RAY-rahoituksen laajuudesta), merkityksestä ja toimintaympäristön kokonaisuudesta Jatkossa toiminnan tuloksiin kiinnitetään erityistä huomiota Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

22 Excel taulukon täyttäminen Anssi Pietiläinen Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

23 Excel-taulukon täyttäminen RAY tulee lähettämään (1.7.mennessä) yleisavustuksen saajille erillisen Excel-taulukon täytettäväksi Taulukossa kysytään vuoden 2012 toteumaa uuden yleiskuluohjeen mukaisten yleiskulujen ja toimitilakulujen osalta Pyydetään täyttämään vuoden 2014 arviotiedot vuoden 2013 avustuspäätösten euromäärien mukaisesti (jatkuvat kohteet) eli taulukossa pyydetään ainoastaan siirtämään yleiskuluohjeen mukaiset yleiskulut kohteilta yleisavustukseen ja yleisavustukselta kohteille, mikäli niin halutaan (vrt. toimitilakulut) Taulukko on palautettava RAY:lle mennessä sähköisesti osoitteeseen Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

24 Excel-taulukon täyttäminen Esimerkki 2012 toteumatietojen täyttämisestä Kulut Kulujen kohdistuminen eri avustuslajeille (euroa) Yleisavustus / yleisavusteinen toiminta Ak1 Ak2 Ak3 C1 C2 Kulut yhteensä Yleishallinnon henkilöstökulut* Yleishallintohenkilöstön vapaaehtoiset henkilösivukulut Yleishallintoon liittyvät ulkopuoliset palvelut Tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastuksen kulut (myös toiminnantarkastus) Kiinteät IT-kulut, jotka eivät muutu työntekijöiden määrän muuttuessa Yleishallintohenkilöstöön kohdistuvat muut IT-kulut Kopiokoneiden leasing-, huolto- ja ylläpitokulut Yleishallintohenkilöstöön kohdistuvat posti-, puhelin-, internet- ja yms. toimistokulut Yleishallintohenkilöstöön kohdistuvat matkakulut Ylimpien toimielinten kokouksista aiheutuneet kulut Toimitilavuokrat Yhtiövastikkeet toimitiloista 0 Muut toimitilakulut Muut kulut, jotka avustuksen saaja katsoisi olevan yleiskuluja Täytä tähän kulun nimike / kuvaus 0 Täytä tähän kulun nimike / kuvaus 0 Kulut yhteensä * Erittely sellaisista yleishallintoon kuuluvista henkilöistä, joiden palkkakuluja kohdistuu Ak- ja/tai C-avustuskohteille Viestintäjohtaja IT-tukihenkilö Täytä tähän tehtävänimike Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

25 Excel-taulukon täyttäminen Esimerkki 2014 arvio -taulukon täyttämisestä Yleis- ja toimitilakulujen siirrot avustuskohteilla Kulut Yleisavustus Ak1 Ak2 Ak3 C1 C2 Nettovaikutus Yleishallinnon henkilöstökulut* Yleishallintohenkilöstön vapaaehtoiset henkilösivukulut Yleishallintoon liittyvät ulkopuoliset palvelut Tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastuksen kulut (myös toiminnantarkastus) Kiinteät IT-kulut, jotka eivät muutu työntekijöiden määrän 0 0 Yleishallintohenkilöstöön kohdistuvat muut IT-kulut 0 Kopiokoneiden leasing-, huolto- ja ylläpitokulut Yleishallintohenkilöstöön kohdistuvat posti-, puhelin-, Yleishallintohenkilöstöön kohdistuvat matkakulut Ylimpien toimielinten kokouksista aiheutuneet kulut Toimitilavuokrat Yhtiövastikkeet toimitiloista Muut toimitilakulut Muut kulut, jotka avustuksen saaja katsoisi olevan yleiskuluja Täytä tähän kulun nimike / kuvaus Täytä tähän kulun nimike / kuvaus Yleis- ja toimitilakulujen siirroista aiheutuvat muutokset yhteensä Avustustaso Vuonna 2013 myönnetyt avustukset Vuoden 2014 vustustaso muutosten jälkeen Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

26 Excel-taulukon täyttäminen * Erittely sellaisista yleishallintoon kuuluvista henkilöistä, joiden palkkakuluja kohdistuu Ak- ja/tai C-avustuskohteille Yleisavustus Ak1 Ak2 Ak3 C1 C2 Nettovaikutus Viestintäjohtaja IT-tukihenkilö Täytä tähän tehtävänimike Perustelu mikäli katsotte, että ko. henkilön kuluja tulisi kohdistaa jatkossakin tietylle / tietyille AK- ja/tai C-avustuskohteille ottaen huomioon yleiskulujen kohdentamisen soveltamisohjeen 6. kohta. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

27 Excel-taulukon täyttäminen Exceliin täytetyillä tiedoilla ei tule olla vaikutusta kokonaisavustustasoon ( siirretään taskusta toiseen ) Mahdolliset korotustarpeet jatkohakemuksille tulee erikseen esittää ja perustella syyskuun loppuun mennessä jätettävillä hakemuslomakkeilla ja talousarvioissa Lisätietoja taulukon täyttämisestä antavat Kristian Seemer lähtien, puh ja s-posti: Anssi Pietiläinen lähtien, puh ja s-posti: Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

28 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta Hilppa Tervonen Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

29 Historiaa Sopeutumisvalmennus on järjestöjen kehittämä kuntoutuksen muoto;. ryhmämuotoisen toimintakykyä parantavan valmennuksen elementtejä vammaisjärjestöjen kurssi- ja leiritoiminnassa ainakin jo luvulla toimintamuotona vakiintunut sittemmin myös virallisten kuntoutusjärjestelmien piiriin Sopeutumisvalmennus-termi ilmaantuu lakitekstiin esiintyi 1960-luvun kuntoutuskomiteassa ( kuntoutumis- ja sopeutumisharjoitus ) Invalidihuoltolakiin 1972 alusta voimaan tulleissa lakimuutoksissa ( sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on. ) 1980 luvun alussa terveydenhuollon lakeihin, sitten vammaispalvelulakiin, Kelan kuntoutuslakeihin 90-luvun alussa jne jne Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

30 Historiaa Järjestöjen sopeutumisvalmennusta tuettiin invalidihuoltolain mukaan vartion harkinnanvaraisilla avustuksilla (sosiaalihallitus) 1980-luvun loppuun saakka Vammaispalvelulain voimaan tulon ja Invalidihuoltolain kumoamisen yhteydessä järjestöjen sopeutumisvalmennukseen valtion budjetista aiemmin myönnetyt valtionavustukset siirrettiin 1980-luvun lopussa RAY:n avustusjärjestelmän piiriin Lakisääteisessä kuntoutuksessa on tällä hetkellä lukuisia eri järjestelmiä, joissa sopeutumisvalmennus kehittyy eri suuntiin; sen täsmällisiä sisältömäärittelyjä ei säädöksiin ole kirjattu Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

31 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta/ nykytilanne Vuonna 2013 järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminnan rahoittamiseen kohdistuu toiminta-avustuksina 8,6 miljoonaa euroa. Avustusta saa 50 järjestöä yhteensä 53 kohteeseen. Avustuksen saajat ovat enimmäkseen sairaus- ja potilasjärjestöjä, vammais- ja invalidijärjestöjä ja mielenterveysjärjestöjä. Avustusmäärät ovat vuosittain enimmäkseen euroa, mutta joukossa on myös yksi miljoonan euron ylittävä kohde (Mielenterveyden keskusliitto ry). Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

32 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta RAY:n avustuksella järjestettiin (vuonna 2011) 629 sopeutumisvalmennuskurssia, joista 157 oli avomuotoista sopeutumisvalmennusta. Omia tiloja ko. toimintaan on 16 järjestöllä Myös monissa muissa avustuskohteissa toteutetaan vastaavantyyppisen sosiaalisen kuntoutuksen muotoja (muistiluotsit, mielenterveyskuntoutujien varhaiskuntoutus..) eli RAY:n tuki ko. tarkoitukseen on suurempi Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

33 RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta Tavoite: järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen toiminnallisen konseptin selkiyttäminen ja yhtenäisen laatujärjestelmän kehittäminen Kansalaisen tarve on keskeinen mitä halutaan vuonna 2015=> Tulosten varmistaminen arjessa Joustava toiminta Asiakkaille oltava vaihtoehtoja - myös vertaistuki verkossa mukaan Laitosmainen kurssitoiminta ei sovi kaikille, osalle sopii Toimintatapa: Yhteinen työskentely järjestöjen kanssa (innovointi) => startti Ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttäminen prosessissa ja kriteereiden laadinnassa Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

34 Suhde hankintalakiin Ulkopuolelta tehtävissä hankinnoissa on huomioitava hankintalain säännökset samalla tavalla kuin kaikissa muissakin avustuksella tehtävissä hankinnoissa. hankintalain säännökset tulee ottaa huomioon kaikissa toimintaan liittyvissä hankinnoissa; ei vaan silloin, kun kurssit ostetaan kokonaan muulta toimijalta. Kurssit voidaan sinänsä järjestää omana työnä, mutta esim. majoitus- ja ravitsemuspalvelut ostetaan ulkopuolelta. RAY laatii hankintojen kilpailuttamisesta erillisen ohjeen, joka julkaistaan RAY:n nettisivuilla. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot Ohje 1 (15) OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA Perustiedot Haettava summa: Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Kyseinen summa siirtyy automaattisesti talousarvioon.

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Raportointiopas_2012_FI_vrs2.indd 1 6.3.2012 14.11 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2011 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6 2.1

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1 Tervetuloa! 2014 Avustusosasto, 2014 1 Päivän ohjelma: 9.00 Tervetuloa! RAY:n viestinnän terveiset Järjestöjen ja RAY:n avustusosaston yhteydenpito Onnistunut hakemus Avustusten kohdentaminen ja linjaukset

Lisätiedot

Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013. Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja

Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013. Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013 Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 1 Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 2 Pelituotoista avustuksiin

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta

RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta Työseminaariseminaari Iirksessä10.10.2013 Tervonen Hilppa, 10.10.2013 1 Historiaa Sopeutumisvalmennus on järjestöjen kehittämä kuntoutuksen muoto;. ryhmämuotoisen

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot