Missä seuraavista yrityksistä / yhteisöistä olette töissä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Missä seuraavista yrityksistä / yhteisöistä olette töissä?"

Transkriptio

1 Sidosryhmä- ja yhteistyökumppanikysely Missä seuraavista yrityksistä / yhteisöistä olette töissä? Minkä seuraavien yritysten / tahojen / toimijoiden kans s a olette tehneet yhteis työtä viimeis en kahden vuoden aikana? Bussiyhtiö Lentoyhtiö Taksi Laivayhtiö VR Majoitus yritys Ravintolat ja kahvilat Ohjelma- ja tapahtumajärjes täjät Matkailutoimittaja Matkatoimis to Matkanjärjes täjä DMC (Des tination Management Company) Matkailuinfo Matkailun edis tämis kes kus Vis it Finland Järjes tö, liitto, yhdis tys Oppilaitos, koulutus Kunta, kuntayhtymä, kunnan liikelaitos Valtion viras to tai organis aatio Seurakunta tms. Kaupanalan yritys Muu yritys, mikä toimiala? Muu, mikä? Muuta, mitä? Alueen ohjelmapalveluyrityks et Alueen hotellit Alueen kulttuuritapahtumat Alueen matkailukohteet, -nähtävyydet Alueen matkatoimis tot, matkanjärjes täjät Alueen matkailuorganis aatio, matkailutoimis to Alueen matkailuneuvonta/-palvelu Alueen markkinointi-, mainonta-, mediayritys Alueen liikenneyhtiö, -yritys Muu yhteis työkumppani Muu mikä Arvioikaa s euraavaks i, miten tärkeänä pidätte s euraavia matkailukohteiden palvelun s is ältöön liittyviä as ioita? As teikko on 5= erittäin tärkeä, 4=tärkeä, 3=jonkin verran tärkeä, 2=vain vähän tärkeä, 1=ei ollenkaan tärkeä. Aitous Informatiivis uus Tunnelma Paikallis uus Vuorovaikutteis uus Ajanhermolla pys yminen Moniais tis uus (haju, maku, näkö) Elämyks ellis yys Tarinallis uus Räätälöitävyys Helppo os tettavuus Palvelun laatu

2 Henkilökunnan ammattitaito Palvelujen monipuolis uus Mielenkiintoa herättävä kohde Riittävä tiedotus (es im. internet tai es ite) Mielikuvan vas taavuus, lupauks en täyttäminen

3 Mis tä mieluiten os tatte työhönne / yhteis työhön liittyvät matkailu- ja kulttuurialan palvelut? Suoraan kohteista / järjestäjiltä puhelimitse tai sähköisesti Keskitetysti yhdestä myyntipalvelusta puhelimitse tai sähköisesti Itsenäisesti internetistä suoraan kohteiden sivuilta Its enäis es ti internetis tä kes kitetys tä myyntipalvelus ta Its enäis es ti internetis tä lipunmyyntipalvelus ta (es im. lippu.fi) Muualta, mis tä: Millais ille matkailu- ja kulttuurialan palveluille / - tuotteille olisi kysyntää tulevaisuudessa? Anna ideoita jatkotyös kentelylle omas ta näkökulmas tas i. Millais ten teemojen ympärille matkailu- ja kulttuurialan palveluita ja -tuotteita tulis i rakentaa? Es im. his toriallinen teema, luonto Anna luovia ideoita jatkotyös kentelylle omas ta näkökulmas tas i. Miten ennakoitte matkailu- ja kulttuurialan palveluiden kys ynnän kehittyvän lähivuos ina kun ajatellaan vierailukäyntien kes toa? Lyhyet käynnit (alle 3 tuntia) Kys yntä pienenee pys yy ennallaan kas vaa Puolen päivän käynnit (3-4 tuntia) Kys yntä pienenee pys yy ennallaan kas vaa Koko päivän käynnit (yli 4 tuntia) Kys yntä pienenee pys yy ennallaan kas vaa Arvioikaa s euraavaks i matkailu- ja kulttuurialan palveluiden kehitys tarvetta tällä hetkellä. As teikko on: 5=ei kehitettävää, as ia erittäin hyväs s ä kunnos s a...1=hyvin paljon kehitettävää. Arvioikaa kutakin tekijää kokemuks enne tai mielikuvanne perus teella. A) Matkailu- ja kulttuurikohteiden tunnettuuden edis täminen Communication markkinointi B) Alueen matkailullinen imago arvos tettuna kulttuurikaupunkina kes äkaupunkina ympärivuotis ena matkakohteena kiinnos tavana käyntikohteena C) Alueella olevien matkailu- ja kulttuurikohteiden hintatas o matkailu- ja kulttuurikohteiden matkailijays tävällis yys matkailu- ja kulttuuri kohteiden monipuolis uus majoitus palveluiden tas o ravintolapalveluiden paikallis uus tapahtumien riittävyys ja tas o käyntikohteiden riittävyys ja kiinnos tavuus matkailu- ja kulttuurikohteiden aukioloajat

4 D) Alueen/paikkakunnan s aavutettavuus yleens ä joukkoliikenneyhteydet palvelut autoilijoille fyys is et puitteet (es im. puis tot, joenranta ) Mikäli vas tas it johonkin kohtaan numerolla 3-1, miten kehittäisit kyseistä asiaa Kun viimeksi asioitte / olitte yhteydessä paikallis een matkailu- ja kulttuurialan toimijan kanssa, saitteko sitä palvelua, jota halusitte? Kyllä Ei Jos vastasitte ei, mitä jäi puuttumaan? Miten arvioitte edellis kerran s aamaanne matkailu- ja kulttuurialan palvelua matkailukohtees s a odotus arvoonne nähden? Saitteko odotuks iinne nähden s elväs ti parempaa huomattavas ti heikompaa jonkin verran parempaa palvelua kuin jonkin verran heikompaa a) Mitä s euraavis ta tietolähteis tä s aa parhaiten tietoa alueen matkailu- ja kulttuurialan palveluis ta? b) Mitä kautta haluais itte s aada tietoa alueen matkailu- ja kulttuurialan palveluis ta? Aikakaus lehdet Sanomalehdet Es itteet Internet: (oma kotis ivu) Internet, vierailu/käyntikohteen Internet s ivut Internet, yhteis öpalvelut ja kes kus teluryhmät Internet, itfinland.fi Matkatoimis tot Messut Radio TV Tietoa saa

5 Ulkomainoks et Ys tävät, tuttavat, kollegat Sähköinen uutis kirje Alueen matkailuneuvonta Muualta mis tä: Miten alueen matkailu- ja kulttuurialan käyntikohteet vois ivat kehittää toimintaans a niin, että ne voisivat palvella Teitä nykyistä paremmin? Miten koette alueen matkailu- ja kulttuuripalveluiden merkityks en alueen (As teikko: 5= erittäin s uuri merkitys...1=ei mitään merkitys tä) taloudelle as ukkaiden hyvinvoinnille imagolle palveluvalikoimalle Kiitos vastauksista!

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011 2

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois.

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois. Markkinointiyhteistyö on tiimipeliä -tilaisuuden workshop: Mitä ajatuksia Visit Helsingin markkinointiyhteistyön nykytila herättää ja mitä markkinointiyhteistyökäsikirjasta puuttuu? Mitä uusia yhteistyömalleja

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO 12.12.2011 INNOLINK RESARCH OY Tutkimusjohtaja xxx Tutkimuspäällikkö xxx KULTTUURIN KETJU / KULTTUURIMATKAILUTUOTTEIDEN

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1.1.2017-31.12.2019 SISALLYS 1. 2. 1.1 1.2 1.3 SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF...............................................

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008 Matkailun taloudelliset vaikutukset lla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Seinäjoki 79 Muu Seinäjoen seutu 45 Järviseutu 23 Suupohja 18 Kuusiokunnat 129 Kauhava 37 330 Matkailun taloudelliset

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Yhteenveto pääkaupunkiseudun raideliikenteen käyttäjätutkimuksen tuloksista Hankkeen osaraportti 1/2009 Päivi Aro 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Käyttäjätutkimuksen menetelmät

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK. Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Maija Laasonen ESTEETTÖMÄN MATKAILUN ASIAKASKYSELYN TULOKSET Matkailusta hyvinvointia esteettömän matkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA

TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA Lähimatkailua Luvialla Toimittaja Katriina Petrisalo Taitto ja kuvankäsittely Laura Tarkkio Karttojen digitointi Mikael Lähteenmäki Pohjakartta Maanmittauslaitos

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan kehittyminen. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen sisustusalan suunnittelijan työssä

Sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan kehittyminen. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen sisustusalan suunnittelijan työssä Sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan kehittyminen Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen sisustusalan suunnittelijan työssä Sara- Maaret Wahlsten Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Sisustus- ja tekstiilimuotoilu

Lisätiedot

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille 2013 CULTURE FINLAND Culture Finland Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri KULTTUURIKOHTEILLE

Lisätiedot