1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t"

Transkriptio

1 K U N N A N J O H T A J A S O P I M U S Tällä J uuan kunnan ja kunnanjohtaja Pekka Pietiäis en välis ellä johtajasopimuks ella on tarkoituksena selkeyttää poliittis en ja ammatillisen johdon työnjakoa ja roolikuvia. T ällä s opimuks ella s ovitaan s amalla niis tä palvelusuhteen ehdois ta, jotka täs s ä s opimuks ess a on mainittu. Sopimuks ella sovitaan kunnanjohtajan työn painopis tealueis ta ja niis tä odotuksista ja tavoitteis ta, joita kunnanjohtajan työlle painopis tealueilla as etetaan. Sopimuks ella määritellään myös tapa, jolla työn tuloksia ja yhteis työn toimivuutta tarkis tetaan. Sopijaosapuolena J uuan kunnan taholta on kunnanhallitus. 1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan (KuntaL 23 ). Kunnanjohtajaa sitovat työs s ään valtuus ton vahvis tama hallintos ääntö ja valtuus ton ja kunnanhallituksen tekemät ohjauspäätöks et. J ohtaes s aan kunnanhallituks en alais ena kunnan hallintoa, kehittämis tä ja palvelutuotantoa, taloudenhoitoa s ekä muuta toimintaa kes keisimmät tehtävät ovat: - kunnanhallituksen es ittelijänä toimiminen - operatiivinen kons ernijohtaminen - kunnan kehittämis toiminnan johtaminen - kunnan suhdetoiminta ja edus taminen s ekä kunnan puhevallan käyttö ja kunnan edun valvominen neuvotteluis s a - kunnan talouden, palvelurakenteen ja hallinnon johtaminen ja kehittäminen - kuntayhteis työ Kunnanjohtajan työn painopistealueet perus tuvat kunnanvaltuus ton hyväksymiin kunta-, ja elinkeinos trategioihin. Strategioiden uudis tamis pros es s in käynnis täminen ja laadukas ohjaaminen on kunnanjohtajanvastuulla. K unnanjohtajan t yön t oi s t ai s e k s i p ys yv i ä p ai n op i s t e al u ei t a o vat : kunnan etuj en ajaminen elinkeinotoiminnan kehittäminen ja yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvis taminen yhteis työs s ä muiden s idos ryhmien kans s a palvelurakenteiden kehittäminen s iten, että kunnan toimintojen latu, tuloksellis uus ja kustannus tehokkuus kehittyvät myönteis esti kuntavies tinnän tehos taminen ja avoimuuden lis ääminen kunnan päätöks enteos s a ja toiminnas s a aktiivinen henkilöstöjohtaminen ja henkilöviestintä Eriks een määriteltävät vuos ittaiset tulostavoitteet kirjataan johtajas opimuksen liitteeks i kerran vuodess a kehitys- ja tuloskes kus telun yhteydes sä.

2 Tulos tavoitteiden toteutumis ta s eurataan ja arvioidaan vuos ittain käytäväs s ä kehitys keskus telus s a. Kunnanhallituks en tehtävänä on kehittää yhdes s ä kunnanjohtajan kans s a onnis tumis en arviointia palveleva mittaris to. T ulos - ja tavoitekes kus telun valmis telee ja kutsuu koolle kunnanhallituks en puheenjohtaja. Kes kusteluun os allistuu kunnanhallitus ml. valtuus ton puheenjohtajisto. Tuloskeskustelussa ar vioidaan erity isesti: - kunnanjohtajan toiminnan tuloks ellisuutta ja poliittis en linjaohjauksen mukais uutta (tulos ten määrä ja laatu vs. tavoitteet ja s trategis et valinnat) - kunnan talouskehitys tä (talous tilanne s ekä käytetyt s euranta- ja hallintamenetelmät) - kunnan yritys elämä- ja työpaikkakehitys tä - valmis telu- ja esittelytyön laatua (kunnan etu, lainmukais uus ja oikeaaikais uus) - henkilöstöjohtamis en toimenpiteitä - vuos ikohtais ten tulos tavoitteiden toteutumista 2 Ty ön edellytykset 2.1 T oimivaltuudet Kunnanjohtajan toimivaltuudet määrittyvät kuntalain (365/95) ja sen yleisesti hyväks ytyn tulkinnan mukaan s ekä hallintos äännön ja muiden s ääntöjen s ekä delegointipäätösten mukais esti. 2.2 roolijako, ty önjako poliittisen johdon kanssa Kunnanhallinto perustuu luottamus henkilöiden ja viranhaltijaorganisaation yhteis työhön, jota kunnanjohtaja ylimpänä viranhaltijana johtaa. Kummallakin on omat tehtäväns ä: luottamus henkilöorganis aatiolla ylimmän päätös vallan käyttäminen ja viranhaltijaorganisaatiolla as ioiden valmis telu ja täytäntöönpano. Kunnanjohtajan as ema yhteis työn edis täjänä on ratkais eva. Kunnanjohtaja toimii virkatoimis s aan niin, että hän on tas apuolis esti kaikkien kans alais ten ja poliittis ten ryhmien käytettäviss ä. Kunnanjohtajalla on velvollisuus pitää kunnanhallitus ajan tas alla kaikis sa sen päätös valtaan kuuluvis s a as iois sa. T arpeen vaaties s a kunnanjohtaja neuvottelee linjaratkaisuis ta kunnanhallituksen kanss a ennen asian hallinnollista käs it telyä. Tehtäv äkohtainen ty önjako -kunnan organis aation toiminnan tavoitteet ja sen vaatimat res urs s it hyväks yy vuos ittain kunnanvaltuusto toiminta- ja talous s uunnitelmis s aan -kunnan organis aation toimivuudes ta, sis äis es tä johtamises ta ja työn organisoimis es ta vas taa kunnanjohtaja

3 - kunnanjohtoryhm ä avus taa kunnan johtajaa. J ohtoryhmän muodos tavat kunnanjohtaja ja palvelualueiden päälliköt. kunnanjohtajan nimeämät johtavat viranhaltijat täydentävät tarvittaessa johtoryhmää nimetyis sä asioiss a. kunnan koko henkilös tö on velvollinen avus tamaan johtoryhmää kunnanjohtajan pyynnös tä. J ohtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutus ta ja hänen puheenjohdollaan tai kun yks ikin jäs en s itä vaatii. -kunnan henkilös töpolitiikan linjaus ten valmistelu yhteis työss ä henkilös tön kans s a kuuluu ens isijaises ti kunnanjohtajan vas tuulle -kunnanjohtaja edustaa ensisijaisesti Juuan kuntaa ulospäin silloin, kun on kys ymys kunnanhallitukselle esittelyyn valmisteltavas ta asiasta. Kunnan luottamus elimet ja erityis es ti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa hänen työs s ään mm. s euraavas ti: -tukevat kunnanjohtajan as emaa organis aation ylimpänä ammattijohtajana -tukevat kunnanjohtajaa tytär- ja os akkuus yhteis öjen konsernijohtamises s a -antavat ja ovat valmiita vas taanottamaan rakentavaa palautetta johtajasopimuksen seurantatilanteis s a -määrittelevät selkeitä ja kes kenään ris tiriidattomia tavoitteita yhteistyöss ä kunnanjohtajan ja henkilöstön kans s a 3 T äyd en n ys - ja jatkokoulutus Kunnanjohtajalla on velvollisuus pitää ammattitaitonsa ajan ja työn vaatimus ten tasalla ja näin muodoin oikeus harkintansa mukaan os allis tua virkatehtäviins ä olennaises ti liittyvään jatko- ja täydennys koulutuks een talous arvioon varattujen määrärahojen puitteiss a. Kunnanjohtaja valits ee its e tavanomaisiksi kats ottavat koulutustilais uudet, joihin osallis tumis en hyväksyy etukäteen kunnanhallituks en puheenjohtaja. T avanomais is ta poikkeavis ta. laajemmis ta jatko- ja täydennyskoulutuks is ta päättää kunnanhallitus. 4 Kunnanjohtajan palv elussuhteen ehdot 4.1 Virkasuhteen kestoaika Kunnanjohtaja on otettu tois taiseks i voimas sa olevaan virkas uhtees een Palkkaus Kunnanjohtajan palkka on kokonais palkka, joka virkas uhteen alkaes s a on tuloks iin ja verrokkiryhmiin tarkastellaan vuos ittain tulos keskus telujen yhteydes s ä T u l os t en ar v i oi n t i m en et t el y ja ajankohta Kunnanjohtajan työn tulos ten arvioinnis s a käytetään kehitys kes kustelumenetelmää. Kunnanjohtajalle vahvis tetaan tulos toimenkuva vuos ittain kunnanhallituksess a s yks yllä käytävän tulos kes kus telun pohjalta.

4 Tulos tavoitteis sa etenemis en arviointi toteutetaan kunnanhallituks ess a kerran vuodes s a toimintakertomuks en antamis en yhteydes s ä T yöaik a ja vuosiloma Kunnanjohtajan palkkauksen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan yleistä kunnallista virka-ja työehtosopimusta ( K V T E S ). Kunnanjohtajan työaika on toimistotyöaika. 4.4 Eläke-edut Eläke-edut määräytyvät KuEL:n eläkes äännön mukais es ti. 4.5 ir tisanomisaika Kunnanjohtajan irtisanomis aika on KVT ES:n mukainen s ekä työnantajan että työntekijän puolelta. 4.6 M uut ehdot kunnanjohtajalle otetaan työnantajan toimes ta kunnanjohtajan tehtävien hoitamista varten julkisyhteisön vas tuu-, varallis uus-, vahinko-, ja oikeus turvavakuutus. Sivutoimen hoitamis ta varten on haettava kunnanhallituks elta sivutoimilupa. Sivutoimilupamenettelyä s ovelletaan myös valtakunnallisiin, maakunnallis iin ja elinkeinoelämän luottamustehtäviin. Kunnanhallituksen puheenjohtajis ton etukäteinen s uos tumus riittää luottamustehtävien os alta, mikäli asia on kiireellinen tai luottamuks ellisess a valmis teluvaiheess a. virkamatkoillaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää its e valits emaans a tarkoituks enmukais ta matkus tus muotoa. Kotimaan matkat kunnanjohtaja tekee oman harkintans a mukaan. Virantoimituks een kuuluvat ulkomaanmatkat päättää kunnanhallitus. 5 Johtamisen r istir iitatilanteet Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuks en. J ohtamis en ristiriitatilanteissa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja käyvät neuvotteluja käytettäviss ä olevis ta vaihtoehdoista. T ämän jälkeen kunnanhallitus päättää siitä, mihin toimenpiteis iin asiassa on syytä ryhtyä. kunnanhallitus voi tilapäisen valiokunnan as ettamis en sijasta esittää valtuus tolle s iirtymäkorvauks en myöntämis tä kunnanjohtajalle tämän vapaaehtois ta irtis anoutumis ta vastaan. Luottamus pulas ta johtuvan irtis anomis menettelyn uhatess a voidaan kunnanjohtajalle maks aa 10 kuukauden palkkaa vas taava s iirtymäkorvaus hänen itse irtis anoutues saan viras taan. Normaali irtis anoutumis ajan palkka sis ältyy em. s iirtymäkorvauks en määrään. Siirtymäkorvaus maks etaan vas ta, kun valtuus ton päätös on s aavuttanut lainvoiman.

5 Allekirjoittajat sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edis tämään kunnass a poliittis en ja ammatillis en johdon keskinäis tä luottamus ta ja hyvää avointa kes kus telukulttuuria. Juuas s a 10 päivänä maalis kuuta 2014 J aak ko R uok olai nen kunnanhallituks en puheenjohtaja PekkaPietiäinen Kunnanjohtaja

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS Tällä kunnanjohtaja Hannele Mikkasen ja Liperin kunnan välisellä johtajasopimuksella sovitaan poliittisen ja ammatillisen johdon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1.1.2017-31.12.2019 SISALLYS 1. 2. 1.1 1.2 1.3 SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF...............................................

Lisätiedot

S uomen perustuslaki 11.6.1999/731

S uomen perustuslaki 11.6.1999/731 S uomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö S uomi

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ Voimaantulo xx.xx.xxxx Kh 26.8.2014 184 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Yhtiökokous... 3 3. Hallitus... 3 3.1. Hallituksen tehtävät ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6.

eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6. NUR M IJ ÄR VEN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A Sivistys lautakunta 9 0 20.11.2 014 N U R MIJ ÄRV EN KU N N A N L AUS U N T O LU O N N O KSE ST A H ALL IT U KSE N ESI T YK SEK SI EDU SKU N N ALL E L

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus.

3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus. I Yhteistoiminta 1 Soveltamisala ja tarkoitus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013 Yleistä Konsernikokonaisuus Kaupunki 26 tytäryhteisöä, sisältää kaksi säätiötä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö; Rengonharjusäätiö. Alakonserneja, Seinäjoen Energia Oy:llä, Frami Oy:llä, Kiinteistö Oy

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot