LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Jukka Perälä Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 117 valinta 118 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan IT-laitteiden osalta 119 Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa 120 Taitaja-kisojen järjestämisvastuu vuonna Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 122 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 123 Talgraf-budjetointijärjestelmä 125 Kiinteistöhuollon varallaolo 126 Oppilaitoksen tilojen käyttö 127 Saksankatu 27:n peruskorjaus 128 Honkapirtin vuokrauksen periaatteet 129 Työkyvyn tuen, sairauspoissaoloseurannan ja työhön paluun toimintamalli

2 130 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 131 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 116 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 116 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 117 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 117 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Vehmaa ja Jukka Rouhiainen. Tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

5 Yhtymähallitus LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN IT-LAITTEIDEN OSALTA Yh 118 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut IT-laitteet. Sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa ei sido tiettyyn tuotemerkkiin vaan ainoastaan toimittajaan, mikä on hankintojen kannalta eduksi. Tietokoneen hankintahinnaksi tulee kokoonpanosta riippuen noin 760,- euroa 815,- euroa/kpl. Kokouksessa on nähtävillä yhteishankintaan liittyvät asiakirjat. Ky joht./reht.: Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen IT-laitteiden tuotealue 1:n osalta (työasemat, kannettavat ja näytöt) alkaen puitejärjestelyn loppuun 11/2013. Yh 118 Päätös: Hyväksyttiin. _

6 Yhtymähallitus MENETTELY OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISTA JA PALAUTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA SEKÄ KURINPITOASIASSA Yh 119 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) annetun lain muuttamisesta tulee voimaan Muutetun lain 35 a koskee menettelyä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitoa. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Koulutuskuntayhtymän hallintosääntöön on nyt kirjattuna, että yhtymähallituksen työjaostolla on oikeus yhtymähallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat mm. opiskelijan erottamista (2.luku 4 ). Hallintosäännössä on myös pykälä ammattiosaamisen toimielimen nimeämisestä, tehtävistä ja jäsenistä (2. luku 6 ). Toimielimen jäsenet edustavat lakimuutoksen 35 a :n edellyttämiä tahoja lukuun ottamatta opiskelijahuollon edustusta. Liitteenä laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä hallintosäännön 2.luvun 4. ja 6.. Ky.joht./.reht..: Toimitaan lukien muutetun lain mukaisesti ja yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että hallintosään-

7 töä muutetaan siten, että 2. luvun 4 :n kolmas kohta poiste taan ja hallintosääntöön kirjataan, että ammattiosaamisen toi- Yhtymähallitus mikunta toimii myös opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa koskevien asioiden toimielimenä. Em. asioissa toimielimen jäsenistöä täydennetään oppilaitoksen opiskelijahuoltoon kuuluvalla henkilöllä ja tarvittaessa kutsutaan paikalle myös kulloisenkin opiskelijan työssäoppimispaikan edustaja. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa koskevissa asioissa toimikunta on yhteinen Faktia konsernin kanssa. Yh 119 Päätös: Hyväksyttiin. _

8 Yhtymähallitus TAITAJA-KISOJEN JÄRJESTÄMISVASTUU VUONNA 2016 Yh 120 Ammatilliseen koulutukseen liittyvät Taitaja-kisat järjestetään Suomessa vuosittain. Kisapaikkakuntana oli vuonna 2011 Kuopio, 2010 Oulu ja 2009 Vaasa. Vuosille on jo varauksia ja vuonna 2015 kisat järjestettäneen Helsingissä, koska niihin ollaan yhdistämässä Abilymbicskisat. Välkky-ryhmässä on vuoden 2011 aikana keskusteltu Taitaja-kisojen järjestämisestä seitsemän Välkky-oppilaitoksen voimin. Se toisi näkyvyyttä koulutuksenjärjestäjille, edistäisi opiskelijarekrytointia ja edesauttaisi ammatillisen koulutuksen hyvän imagon ylläpitämistä alueella. Toisaalta se vaatisi myös oppilaitoksen henkilökunnalta sitoutumista ja työtä. Vuosi 2016 olisi seuraava mahdollinen vuosi, jolle kisaisäntänä toimimista voitaisiin anoa. Aiempien kokemusten perusteella kisojen suunnittelu ja toteutus vie kolme vuotta, joten periaatteellinen päätös järjestäjävastuusta alkaa olla ajankohtainen ja mahdollinen hakemusprosessi pitää käynnistää keväällä KKTavastian toimesta on tehty alustavia selvityksiä Taitaja-kisojen järjestämiseksi. Taitaja-kisat voitaisiin järjestää kokonaisuudessaan Hämeenlinnassa, jossa on parhaat mahdollisuudet kilpailu- ja majoitustilojen suhteen. Lajien hajauttamisesta eri paikkakunnille ei ole kaikilta osin myönteisiä kokemuksia, mutta se on kuitenkin mahdollista. Aikaisempiin Taitaja-kisoihin perustuen vuoden 2016 kisojen kokonaisbudjetti olisi 5 milj. euroa, johon saataneen rahoitusta OKM:ltä, mahdollisesta ESRhankkeesta, yrityksiltä ja muilta sponsoreilta 4 milj. euron verran. Omakustannukseksi jäisi 1 milj. euroa seitsemän oppilaitoksen kesken kolmelle vuodelle jakaantuneena. Liitteenä esiselvitys ja kustannustenjakoesitys, jota rehtori selvittää tarkemmin kokouksessa. Ky.joht./.reht..: Hyväksytään osallistuminen Taitaja-kilpailujen järjestämiseen Fai:n osalta ehdolla, että omakustannus on maksimissaan euroa jakaantuneena kolmelle vuodelle. Lisäksi harkitaan ainakin logistiikkakilpailun toteuttamista Forssassa, mahdollisesti myös koneistus-lajia. Yh 120 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Yh 121 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Yleinen hintataso on noussut jonkin verran. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kasvoi vuodessa 3,5 prosenttia. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat valtakunnallisesti vuodessa 9,9 prosenttia. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsittelee hinnoitteluperusteet kokouksessaan Ky.joht./.reht..: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Yh 121 Päätös: hyväksyttiin. _

10 Yhtymähallitus ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Yh 122 Yhtymähallitus on korottanut vuokria 2011 asuntolan yksiöiden ja solujen osalta n. 2 %. Asumiseen liittyviä maksuja korotettiin n. 3,2 %. Vuokraperuste määräytyy kuluttajahintaindeksin (2005=100) perusteella. Kuluttajahintaindeksin mukaan asumiseen liittyvien kulujen vuosimuutos 10/ /2011 aikavälillä on ollut 6,7 %. Indeksikehityksen perusteella vuokria esitetään korotettavaksi n. 6,7 %. Sama korotus tulisi myös asumiseen liittyviin maksuihin. Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahintaindeksiä vastaamaan vuoden 2010 kulutusrakennetta. Ensimmäinen uusi indeksi, kuluttajahintaindeksi 2010=100, on julkaistu helmikuussa Ky.joht./.reht..: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Vuokrat sidotaan alkaen uuden kuluttajahintaindeksin (2010 = 100) asumismenojen indeksikehitykseen. Yh 122 Päätös: Hyväksyttiin. _

11 Yhtymähallitus TALGRAF BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄ Yh 123 Henkilöstöhallinto-ohjelman uusimiseen on varattu talousarviossa ,- euron suuruinen määräraha. Kuntayhtymän hallitus päätti matkojenhallintajärjestelmän hankkimisesta Logica Suomi Oy:ltä määrärahojen puitteissa. Matkojenhallintajärjestelmän hankintakulut ovat Logican täsmennetyn tarjouksen mukaan käyttöönottokuluineen ,- euroa. Taloushallintojärjestelmien osalta kehittämistarvetta on myös budjetoinnin suhteen. Talgraf budjetointijärjestelmästä on saatu tarjous Talgraf Oy:ltä. Budjetointijärjestelmän hinta on 4.500,- euroa + käyttöönottopäivä 1.100,- euroa. Budjetointijärjestelmällä voidaan hyödyntää kirjanpidosta saatavia tietoja. Järjestelmässä on useita työkaluja budjettien ja ennusteiden tekemiseen sekä muokkaamiseen. Näin ollen tietojen syöttäminen käsin vähenee merkittävästi ja myös virheiden mahdollisuus vähenee. Koska osa alun perin suunnitelluista hankinnoista henkilöstöhallinto-ohjelman kehittämiseen jätetään toteuttamatta ja määrärahaa jää käyttämättä, on tarkoituksenmukaista laajentaa jo käytössä olevaa Talgraf-ohjelmaa kattamaan myös budjetoinnin toiminnot. Ky.joht./.reht..: Hankitaan Talgraf budjetointijärjestelmä Talgraf Oy:ltä henkilöstöhallinto-ohjelman uusimiseen varatun määrärahan puitteissa. Yh 123 Päätös: Hyväksyttiin. _

12 Yhtymähallitus KIINTEISTÖHUOLLON VARALLAOLO Yh 125 Oppilaitoksen kiinteistönhoidossa toimii tällä hetkellä kiinteistöesimies ja kaksi kiinteistönhoitajaa, joista toisen työpanoksesta n. 50 % on Tammelan toimipisteessä. Myös Liesjärven kiinteistö vie jonkin verran kiinteistönhuollon resurssia kunnes se saadaan myytyä. Toinen kiinteistönhoitajista on kieltäytynyt varallaolosta, joten kiinteistöhuollon henkilökunnan pienen määrän vuoksi varallaolo/päivystys järjestelmän ylläpitäminen on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi. Mikäli iltoja ja viikonloppuja koskeva varallaolojärjestelmää halutaan ylläpitää, on palvelut hankittava jatkossa ulkopuoliselta toimijalta. Ky.joht./.reht..: Kilpailutetaan ilta- ja viikonloppuvarallaolopalvelut ja päätetään sen jälkeen jatkotoimenpiteistä. Yh 125 Päätös: Hyväksyttiin. _

13 Yhtymähallitus OPPILAITOKSEN TILOJEN KÄYTTÖ Yh 126 Oppilaitoksen tilojen käyttötavoissa on eroja eri yksiköiden välillä. Opiskelijoilta on oleskellut oppilaitoksen tiloissa myös ilta-aikana ilman valvontaa. Opiskelijoiden turvallisuutta ei tällöin voida taata. Ongelmia aiheutuu myös kiinteistönhoidon ja kulunvalvonnan kannalta. Esimerkiksi ovia teljetään niin, että ne eivät ole lukossa, mistä aiheutuu aiheettomia hälytyksiä. Mikäli ovet eivät ole asianmukaisesti lukossa, on myös asiattomilla mahdollisuus päästä huomaamatta oppilaitoksen tiloihin. Ky.joht./reht: Kulunvalvonnan ja myös turvallisuuden vuoksi oppilaiden oleskelu oppilaitoksen tiloissa ilman valvontaa on kiellettyä kaikissa yksiköissä. Mikäli opettajan kanssa on sovittu tilojen käytöstä iltaisin klo 16 jälkeen, on opettaja vastuussa turvallisuudesta, valvonnan järjestämisestä ja ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta. Yh 126 Päätös: Hyväksyttiin. Harri Kaunisto poistui tämän pykään käsittelyn aikana klo _

14 Yhtymähallitus OPPILAITOKSEN TILOJEN KÄYTTÖ Yh 126 Oppilaitoksen tilojen käyttötavoissa on eroja eri yksiköiden välillä. Opiskelijoilta on oleskellut oppilaitoksen tiloissa myös ilta-aikana ilman valvontaa. Opiskelijoiden turvallisuutta ei tällöin voida taata. Ongelmia aiheutuu myös kiinteistönhoidon ja kulunvalvonnan kannalta. Esimerkiksi ovia teljetään niin, että ne eivät ole lukossa, mistä aiheutuu aiheettomia hälytyksiä. Mikäli ovet eivät ole asianmukaisesti lukossa, on myös asiattomilla mahdollisuus päästä huomaamatta oppilaitoksen tiloihin. Ky.joht./reht: Kulunvalvonnan ja myös turvallisuuden vuoksi oppilaiden oleskelu oppilaitoksen tiloissa ilman valvontaa on kiellettyä kaikissa yksiköissä. Mikäli opettajan kanssa on sovittu tilojen käytöstä iltaisin klo 16 jälkeen, on opettaja vastuussa turvallisuudesta, valvonnan järjestämisestä ja ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta. Yh 126 Päätös: Hyväksyttiin. Harri Kaunisto poistui tämän pykään käsittelyn aikana klo _

15 Yhtymähallitus OPPILAITOKSEN TILOJEN KÄYTTÖ Yh 126 Oppilaitoksen tilojen käyttötavoissa on eroja eri yksiköiden välillä. Opiskelijoilta on oleskellut oppilaitoksen tiloissa myös ilta-aikana ilman valvontaa. Opiskelijoiden turvallisuutta ei tällöin voida taata. Ongelmia aiheutuu myös kiinteistönhoidon ja kulunvalvonnan kannalta. Esimerkiksi ovia teljetään niin, että ne eivät ole lukossa, mistä aiheutuu aiheettomia hälytyksiä. Mikäli ovet eivät ole asianmukaisesti lukossa, on myös asiattomilla mahdollisuus päästä huomaamatta oppilaitoksen tiloihin. Ky.joht./reht: Kulunvalvonnan ja myös turvallisuuden vuoksi oppilaiden oleskelu oppilaitoksen tiloissa ilman valvontaa on kiellettyä kaikissa yksiköissä. Mikäli opettajan kanssa on sovittu tilojen käytöstä iltaisin klo 16 jälkeen, on opettaja vastuussa turvallisuudesta, valvonnan järjestämisestä ja ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta. Yh 126 Päätös: Hyväksyttiin. Harri Kaunisto poistui tämän pykään käsittelyn aikana klo _

16 Yhtymähallitus SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS Yh 127 Vuoden 2012 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Päärakennuksen alakäytävän tilat, joissa on mm. luokkahuoneita, pukuhuoneita ja pesutiloja, kunnostetaan. Lisäksi vaihdetaan suurin osa päärakennuksen ikkunoista, uusitaan katon reunapellitys, kunnostetaan ulkoverhousta ja pääsisäänkäynnin ympäristöä. Suunnittelijoina jatkoivat kuntayhtymän hallituksen tekemän päätöksen mukaisesi Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy, Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy, Insinööritoimisto Hewair Oy. Forssan ammatti-instituutin peruskorjausten valvojana toimii Jari Kauppi. Peruskorjaushankkeen suunnitelmiin on mahdollisuus tutustua ennen kokousta. Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen HILMA -ilmoituskanavalla käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjoukset pyritään saamaan yhtymähallituksen maaliskuun 2012 kokoukseen hyväksyttäväksi. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 127 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. _

17 Yhtymähallitus HONKAPIRTIN VUOKRAUKSEN PERIAATTEITA Yh 128 Yhtymähallitus on päättänyt, että Honkapirtin tiloja vuokrataan vain koulutusseminaareihin, kokouksiin ja perhejuhliin. Vuokrauksen sisäisistä ja ulkoisista taksoista on päätetty vuosittain. Henkilökunnan taholta on esitetty toiveita, että Honkapirtin vuokraaminen olisi mahdollista myös vapaa-ajan käyttöön. Vuoden 2012 Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu, että Honkapirtin vuotuiset käyttömenot saataisiin rahoitettua vuokratuloilla. Henkilökunnalta voidaan edellyttää, että tilojen käytön jälkeen vuokraaja huolehtii tilojen siivoamista ja lukitsemisesta, jolloin ei kuormiteta aiheettomasti siivouksen ja kiinteistöhuollon resursseja. Ky.joht./.reht..: Vuokrataan Honkapirtin tiloja henkilökunnalle ja luottamushenkilöille myös vapaa-ajan käyttöön. Tapauksissa, joissa tilojen epäillään kuormittuvan liikaa, kuntayhtymän johtaja/rehtori tai talousjohtaja voi kieltää vuokrauksen. Yh 128 Päätös: Hyväksyttiin. _

18 Yhtymähallitus TYÖKYVYN TUEN, SAIRAUSPOISSAOLOSEURANNAN JA TYÖHÖN PALUUN TOIMINTAMALLI Yh 129 Sairausvakuutuslaki ja Kelan korvauskäytäntö muuttuvat. Lakimuutoksen tavoitteena on työkykyä edistävän ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen kaikilla työpaikoilla. Työpaikoilla tulee yhteistyössä työterveyshuollon kanssa laatia työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntö, mikä sisältää myös sairauspoissaolojen seurantajärjestelmän. Työterveyshuollon kanssa pidetyssä neuvottelussa on todettu Failta puuttuvan hyväksytty varhaisen tuen malli, joka on edellytyksenä täysimääräisille Kelan korvauksille. Liitteenä yhteistoimintaryhmässä käsitelty ehdotus Fain toimintamalliksi. Ky.joht./.reht..: Hyväksytään liitteenä oleva Työkyvyn tuen, sairauspoissaoloseurannan ja työhön paluun toimintamalli Yh 129 Päätös: Hyväksyttiin. _

19 Hallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yh 130. Ehdotus vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeisiin on vuodesta 2005 lukien sisältynyt sisäisen valvonnan suunnitelma, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Lisäksi ruokapalveluesimiehellä on oikeus hyväksyä työssäoppimisruokailun kustannukset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Yh 130 Päätös: Hyväksyttiin. _

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot