BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!"

Transkriptio

1 HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää, mallintaa ja raamittaa koulujen ja nuorisotyön yhteistyötä Porvoossa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat perusopetuksen koulut, lukio sekä toisen asteen oppilaitokset, koulujen oppilashuollot ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköt. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä ja syventää työntekijöiden taitoja, tietoja osaamista eri teemoista ja asiakokonaisuuksista. Hankkeelle palkataan kokopäiväinen hanketyöntekijä. Hanketyöntekijän vastuulla ovat mm. kouluyhteistyön käytännön kokonaisuuden hallinta ja koordinointi, uusien työmuotojen ja toimintojen kehittäminen ja kokeilu yhdessä työntekijöiden kanssa, koulutuksen järjestäminen työntekijöille osaamisen lisäämiseksi ja syventämiseksi. Hankkeen visio: "Kaksikielinen koulunuorisotyö Porvoossa on suunnitelmallista ja eri kouluissa koulua käyville oppilaille samanlaatuista". TAUSTATIETOJA JA AJATUKSIA HANKKEELLE Porvoon nuorisopalveluissa on lähdetty kartoittamaan, kehittämään ja raamittamaan nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä syksystä 2011 lähtien. Porvoossa ei ole tällä hetkellä tarkempaa suunnitelmaa ja raamitusta siitä, mitä kaikkea kouluyhteistyö pitää sisällään ja millaisin muodoin yhteistyötä tehdään. Yhteistyötä tehdään, mutta pääsääntöisesti työ ei ole suunnitelmallista ja/tai pitkäjänteistä. Nuorisotyöntekijät eivät tiedä mitä saa ja voi tehdä (resursointi) ja koulut eivät tiedä kehen ottaisivat yhteyttä ja missä asioissa. Nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä pidetään erittäin tärkeänä ja tarpeellisena, niin koulujen kuin nuorisopalveluidenkin puolelta. Kouluissa ja nuorisotyössä ei koeta enää, että olisimme toinen toistemme uhka vaan päinvastoin olemme yhteisesti alkaneet miettimään yhteistyötä lasta ja nuorta ajatellen, ei sitä mihin hallintokuntaan kuulumme. Lapsen ja nuoren arki koostuu koulunkäynnistä ja vapaaajan vietosta netissä, kavereilla, kaduilla, nuorisotiloilla, harrastusten parissa tai kotona. Kouluilla ja nuorisotyöllä on paljon yhteisiä kasvatustavoitteita ja toimintoja ja nuorisotyö täydentää koulun oppimista ja tuo kouluihin oman uuden toimintaympäristön. Nuoren tukeminen edellyttää rakenteita, tukea ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä yksilöllisen tilanteen huomioimista. (Kiilakoski Tomi, ,Kotka). Nuorisopalveluilla ja kouluilla on yhteinen vastuu kasvatuksesta ja kasvuympäristöstä! 1

2 Lapset ja aikuiset (vanhemmat ja koulun henkilökunta) kokevat nuorisotyöntekijän olevan positiivisella tavalla ulkopuolinen aikuinen, jonka toivotaan olevan läsnä kuuntelemassa ja tarvittaessa auttamassa lapsia ja aikuisia. Hänen toivotaan pitävän oppitunteja ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoihin, murrosikään sekä vapaaajan haasteisiin ja iloihin liittyen. Hänen toivotaan toimivan linkkinä lasten ja aikuisten, koulun ja kodin sekä koulun ja vapaa-ajan välillä. Hänen toivotaan toimivan tulkkina ja äänitorvena, henkilönä, joka tuo lasten näkökulmaa esille aikuisten arjessa. (Opinnäytetyöstä, Positiivisella tavalla ulkopuolinen, viite jäljempänä) Kouluja on paljon! Porvoossa on yhteensä 28 suomen- ja ruotsinkielistä ala- ja yläkoulua ja lisäksi toisen asteen kouluja sekä erityisluokkia ja -ryhmiä. Maantieteellisesti alakoulut ovat pitkienkin välimatkojen päässä, keskustasta maaseudulle. Yläkouluun siirtyessään kaikki nuoret suuntaavat kaupungin keskustaan. Oman haasteen ja rikkauden tuo myös Porvoossa asuvat ja koulua käyvät maahanmuuttajanuoret ympäri maailmaa. Yhteistyötä suunniteltaessa pohdimme; Pitäisikö kaikkien koulujen / luokkien saada tasapuolisesti nuorisotyön palveluja käyttöönsä? Minkälaisia palveluja koulut toivovat? Miten ja mille kouluille palveluja pitäisi kohdentaa? Mitä voisimme toteuttaa ja järjestää yhdessä koulujen tai muiden kaupungin tehtäväalueiden kanssa? Kouluyhteistyö on yksi nuorisotyön työmuoto. Porvoon nuorisopalveluissa työskentelee 21 nuorisotyöntekijää (12 nuorisotiloissa, 3 palvelutuotannossa, 4 erityisnuorisotyössä, 2 etsivän nuorisotyön siipi hankkeessa) ja 2 nuorisotyön esimiehinä. Suunnitelmissa on, että jokaisen nuorisotyöntekijän työtehtäviin tulee kuulumaan tulevaisuudessa kouluyhteistyö eri muodoissa. Kouluyhteistyön resursoinnin miettiminen on myös haastavaa. Myös se, että minkälaista osaamista nuorisotyöntekijä tarvitsee kasvatustyöhön toimiessaan nuorten kanssa? Onko osaamista riittävästi ja millaisia taitoja ja tietoja tarvitaan? Päihteet, mielenterveys, hyvinvointi, mediataidot, hyvinvoointi, ryhmäytystaidot. Miten paljon nuorisotyöntekijän ajasta tulisi kohdentaa kouluyhteistyöhön, niin ettei perusnuorisotyön tekeminen ja muu nuorisotyö jää jalkoihin? Mitä on perusnuorisotyö? Vai tuleeko nuorisotyö muuttumaan uusien koulunuorisotyön tuomien työmuotojen myötä? Onko koulunuorisotyö iso osa perusnuorisotyötä tulevaisuudessa? 2

3 Porvoossa nuorisopalveluiden puolesta on kartoitettu kevään 2012 aikana koulujen ja nuorisopalveluiden yhteistyön nykytilaa sekä toiveita, tarpeita ja ajatuksia tulevaisuuden yhteistyölle kyselyn avulla. Kysely tehtiin yhteensä 46 koulun työntekijälle 10:llä eri koululla ala -ja yläkouluista toiseen asteeseen - joiden kanssa nuorisopalvelut tekee yhteistyötä eniten tällä hetkellä. Lisäksi kaikki nuorisotyöntekijät vastasivat heille laadittuun omaan kyselyyn. Koulujen vastausprosentti oli 72 % ja nuorisotyöntekijöiden 100 %. Kyselyt olivat osa Humakin yhteisöpedagogiksi valmistuneen opinnäytetyötä, jonka tilaajana oli Porvoon nuorisopalvelut (valmistui huhtikuussa 2012) - Kannattaa tehdä yhdessä! - Porvoon nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyön nykytilan kartoitus ja ajatuksia tulevaisuuden kehittämistyöhön. (Ote osasta kyselyn tuloksista LIITTEENÄ) Samaan aikaan valmistui toinenkin opinnäytetyö liittyen koulujen ja nuorisotyön yhteistyöhön - Positiivisella tavalla ulkopuolinen - Nuoriso-ohjaaja alakoulun Huolenpito-ohjelmaa toteuttamassa. Työssä pohditaan Porvoon Keskuskoululla (alakoulu) toteutettua huolenpito-ohjelmaa. Työt löytyvät Thesuksesta allaolevan linkin takaa. https://publications.theseus.fi/search?scope=10024%2f2050&query=kullberg&rpp= 10&sort_by=0&order=DESC&submit=Hae Opinnäytetyöt antavat hyvää materiaalia ja pohdintaa kehittämistyölle. Erityisesti positiivinen palaute yhteistyön merkittävyydestä kannustaa kehittämään tulevaisuutta. Tulemme saamaan koulunuorisotyön kehittämiseen myös Kanuuna (Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto) verkostosta tukea, apua ja kannustusta. Kanuunassa on alkanut koulunuorisotyöhanke ( ) tutkija Tomi Kiilakosken johdolla. Varsinaisiksi hankekunniksi on valittu Hyvinkää, Kokkola, Kuopio, Lahti ja Oulu. Muut kunnat saavat halutessaan olla kummikuntia. Porvoo on ilmoittautunut innostuksensa olla aktiivinen kummikunta. Kanuunan hankkeessa mietitään paljon samanlaisia asioita, kuin mitä mekin pohdimme Porvoossa. Kanuunan hankkeen puitteissa järjestetään koulunuorisotyöhön liittyviä seminaareja pari kertaa vuoden 2013 aikana. Kummikunnat tiedottavat toiminnastaan tutkijakehittäjä Kiilakoskea keskustelujen pohjaksi ja näin Porvoo voi saada uusia näkökulmia työhön. Tomi on käytettävissä kehitystyössä ja tarvittaessa tulee kutsuttuna Porvooseen tueksi. 3

4 Missä vaiheessa olemme nyt? Syyskuussa 2012 saimme koulujen käyttöön ensimmäisen luonnoksen koulutarjottimesta kouluille servicebrickan för skolorna (LIITE). Sähköisestä tarjottimesta, koulut voivat nyt ja tulevaisuudessa tutustua yhteistyömuotoihin ja poimia eri toimintamuotoja itselleen, esimerkiksi teematunteja eri aiheista, vierailut nuorisotiloilla, vanhempainillat, ryhmäytystunnit, polut ja putket eri teemoista ja muut nuorisopalveluiden palvelut. Toki tarkoituksena on, että resursseihin saadaan mahtumaan myös tukea, apua ja puuttumista eri akuutteihin tilanteisiin esim. kiusaaminen. Tarjotin molemmilla kielillä löytyy nuorisopalveluiden nettisivuilta, johon sitä päivitetään. Linkit tarjottimeen löytyvät myös koulujen sivuilta suoraan. Tärkein osio tarjottimesta oli nyt alussa yhdyshenkilöiden / yhdysnuorisotilojen nimeäminen jokaiselle koululle. Tarjotin käytiin kertomassa tutuksi ala- ja yläkoulujen rehtoreille sekä oppilashuollon kuraattoreille. Yhdyshenkilöt/tilojen työntekijät ovat vierailleet (tulevat vierailemaan) jokaisella koululla, maalaiskyliä myöten nyt syksyn aikana. Kiertueen aikana tarjotin on tehty tutuksi koulujen henkilökunnalle. Samalla nuorisotyöntekijät ovat kuulleet toiveita, haasteita ja yhteistyöideoita, joita koulut toivovat. Vastaanotto on ollut erinomaisen hyvää! Ja tämä hyvä innosti hakemaan hankerahoitusta kehitystyöhön! Hanketyötekijän turvin Porvoon nuorisopalvelut pääsisi kehittämään keskitetymmin ja tehokkaammin yhteistyökuvioita. Nyt on hyvä takoa, kun rauta on kuuma! HANKKEEN PÄÄTAVOITTEET 1. Yhteistyön laajentaminen, mallintaminen ja käytäntöjen vakinaistaminen nuorisotyön ja koulujen välillä Koulutarjotin-servicebrickan osaksi nuorisotyön ja koulun työarkea. 2. Työntekijöiden osaamisen, taitojen ja tietojen lisääminen ja syventäminen. YHTEISTYÖTAHOT - Porvoon perusopetuksen koulut, lukiot sekä toisen asteen oppilaitokset - Koulujen oppilashuolto - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköt - Kanuuna verkosto 4

5 HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hanke toteutetaan ajalla MITÄ KAIKKEA KEHITTÄMISHANKE PITÄÄ SISÄLLÄÄN? Hanketyöntekijä Hankkeen käytännön työn koordinointiin palkataan kokopäiväinen (38,25 h /vko) hanketyöntekijä. Kouluyhteistyöhön liittyviä suunnitelmia tehdään nuorisopalveluissa koko ajan jo nyt. Touko-kesäkuussa hanketyöntekijä pääsee mukaan kevääksi suunniteltuihin toimintoihin mukaan sekä perehtymään, kehittämään ja suunnittelemaan jo syksyn 2013 kuvioita, jolloin koulujen lukuvuodet alkavat. Hanketyöntekijän työtehtäviin kuuluu: 1. Nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyön kokonaisuuden hahmottaminen, käytännön työn koordinointi ja kehittämistyön suunnittelu. 2. Kehittää ja ideoida yhteistyön muotoja yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden ja koulujen henkilökunnan kanssa. 3. Olla mukana toimintojen toteutuksessa. 4. Suunnitella ja toteuttaa koulutuksia työntekijöille (koulujen henkilökunta+nuorisotyöntekijät) tarpeiden ja toiveiden perusteella. 5. Luoda yhteistyömuotoja myös muiden toimijoiden välillä (yhdistykset, kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköt, kaupungin muut tehtäväalueet ) 6. Raportoida ja tilastoida toimintoja. Asiat, keskittymisalueet, menetelmät, keinot, huomiot ja työtavat, joita haluamme toteuttaa hankkeen aikana. Mitä otamme huomioon hankkeen kulussa? Tavoitteena määritellä nuorisopalveluiden resurssit kouluyhteistyöhön; kuka tekee, millä kouluilla, mitä tekee ja kuinka usein? Osaamiskartoituksella kartoittaa nuorisotyöntekijöiden osaaminen. Millaisia koulutuksia järjestetään? Käytetään hyväksi jo olemassa olevia koulutuskokonaisuuksia esim. Kiva koulu, Friends (Aseman lapset), Stegvis (Folkhälsan). Opitaan yhdessä koulujen henkilökunnan kanssa. Nuorisotyöntekijöiden tavoitteena on kohdata lapsia ja nuoria mahdollisimman laajasti. Löytää kontaktipintaa muihinkin kuin nuorisotiloilla käyviin nuoriin. Kouluissa tavoitetaan kaikki nuoret! 5

6 Organisaatiomuutoksen myötä nuorisopalveluista tuli osa kulttuuri- ja vapaaaikapalveluja (liikunta, kirjasto, kulttuuri, molemmankieliset kansalaisopistot, taidekoulu ja musiikkiopisto) vuoden 2011 alussa. Yhteinen kuvapalveluohjelma on valmistunut. Siinä kuvapalvelut ovat sitoutuneet tekemään yhteisen opetussuunnitelmatarjottimen kouluille ja oppilaitoksille, palvelemaan Porvoolaisia koululaisia. Kehittämistyö jatkuu osana hanketyöntekijän työnkuvaa. Kuvapalvelut toteuttavat koululaisten loma-aikoina toimintaa. Yhteistä tiedotusta kehitetään yhdessä koulujen kanssa. Kuvapalveluiden tulosyksiköiden kanssa yhteistyössä kehitetään yhteisiä kouluja palvelevia toimintoja. Koulujen ja vanhempien toiveesta suunnitellaan koululaisille vapaa-aika- ja harrastemessut, jossa esitteillä on eri harraste ja vapaaajanviettomahdollisuuksia Porvoossa. Porvoossa toimineen monikulttuuriseen työhön kohdennetun Nella hankkeen hyvin alkaneita yhteistyömuotoja valmistavien luokkien (ala- ja yläkoulut ja ammattikoulu) kanssa kehitetään, mm hyvän kotoutumisen edistämiseksi. Suvaitsevaisuus ja rasismin ehkäisy on tärkeä kasvatuksellinen asia kouluille tarjottavista teemoista. Porvoon kaksikielisyys on rikkautta, mutta se tuo myös haasteita kouluyhteistyöhön. Nuorisotyöntekijöiden ruotsin kielen osaamista pyritään kehittämään; rohkaistaan ruotsin kielen käyttöön. Palveluja pitäisi voida tarjota tasapuolisesti sekä suomen että ruotsin kielellä. Ovatko kieliryhmien tarpeet samanlaiset? Porvoossa on paljon kouluja kylissä, maaseudulla ja etäisyydet ovat pitkiä. Miten luoda ja mahdollistaa mahdollisimman tasapuolisesti palveluja myös pienille kyläkouluille?! Hankeraha mahdollistaa kyläkoululaisten tuomisen esim. yhteisiin tilaisuuksiin, joita järjestämme keskitetysti nuorisotiloilla kouluaikaan. Tai vastaavasti nuorisotyöntekijät matkaavat kyläkouluille vaikkapa teematuntien pitoon. Tarpeellisuus ja tarve pitää kokeilla ja todentaa, jotta jatkossa kuljetuksiin löytyisi määrärahoja vaikkapa opetuspalveluiden talousarviosta. Mietimme kouluja viitenä kokonaisuutena Yläkoulut (Pääskytie, Linnajoki, Strömborgska, Lyceiparkens, Albert Edelfelt), Suuret alakoulut (Keskuskoulu, Kvarnbackens, Peippo, Huhtinen, Albert Edelfelt), Pienet alakoulut, toinen aste ja erityiskoulut / luokat. 6

7 Hankehakemuksessa tarkoitetun koululla työskentelevän nuorisotyöntekijän työtehtävät kohdistuvat etupäässä ryhmätoimintoihin, ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön hengessä. Suunnitelmallinen yksilötyö jää opettajille, kuraattorille, psykologille ja erityisnuorisotyöntekijöille. Nuorisotyöntekijä voi toimia yksittäisen oppilaan ja perheen tukena heidän sitä erikseen pyytäessä. Nuorisotyöntekijän yhteistyötä koulukuraattorin ja -psykologin ja muun verkoston kanssa tulisi kehittää. Siten nuorisotyö voisi tehdä entistä tehokkaammin ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä ryhmien ja kokonaisten kouluyhteisöjen kanssa koulujen oppilashuoltoryhmiä tukeakseen. Hyödyntämällä nuorisotyön verkostoja ja linkkejä kolmannen sektorin toimijoihin voitaisiin kouluilla hyödyntää. Vaikuttamiseen kasvattaminen kuuluu nuorisotyöhön luonnollisena osana. Nuorisotyö tarjoaa kanavia ja tukea oppilaiden kuulemiseen ja huomioon ottamiseen heitä koskevissa asioissa. Oppilaskuntien työn tukeminen, eri koulujen oppilaskuntien tapaamiset sekä nuorten ja päättäjien tapaamistilaisuudet säännöllisesti toteutettuna takaavat kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet oppia keinot vaikuttamiseen ja omien mielipiteiden esittämiseen. Mitä muita tapoja saada nuoret mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan? Nuorisotyöntekijä voi toimia osana oppilashuoltoryhmää ennaltaehkäisevää työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Oppilashuoltotyö mielletään usein liittyvän vain korjaavaan työhön. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuitenkin kouluja kehotetaan tukemaan yhteisöllisyyttä edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä. Luokka-asteiden nivelvaiheet 6 lk -> 7 lk ja 9 lk -> toinen aste koettiin kyselyiden (opinnäytetyö) perusteella tärkeiksi! Luomme nivelvaiheeseen jatkumon, joka alkaa kuudennelta ja päättyy toiseen nivelvaiheeseen, siirtymiseen ja asettumiseen toiselle asteelle. Pyrkimyksenä on, että nuorisopalvelut yhdessä koulun henkilökunnan kanssa tapaa nuoret /luokat kerran vuodessa jonkun teeman merkeissä. Siirtymisvaihe kuudennelta seitsemännelle luokalle on nuorelle suuri mahdollisuus, mutta myös muutos. Kun oma keho suuressa on muutosvaiheessa vaihtuvat myös koulurakennus, luokkakaverit ja opettajat. Porvoossa on useita pieniä kyläkouluja, joiden oppilaille siirtyminen keskustan suuriin yksiköihin ravistelee nuoren turvallisuuden tunnetta. Onkin merkittävää, että oppilaalla on muutosproses- 7

8 sissa mahdollisuus käsitellä muutoksen aiheuttamia tunteita, negatiivisia ja positiivia. Opettajat toivoivat aikaisemmin toteutetulle päihdeputkelle jatkoa. Putki koettiin hyväksi ennaltaehkäiseväksi ja valistavaksi toiminnoksi. Uutta polkua, uusin kehittynein ideoin lähdetään kehittämään yhteistyössä verkoston kanssa. Seiskapäiviä on toteutettu jo vuosia, mutta toiveita päivien sisällön muuttamisesta on tullut sekä kouluilta että nuorisotyöntekijöiltä. Päivät halutaan isommiksi kokonaisuuksiksi ja sisällöiltään tavoitteellisimmiksi. Valmistelutyö alkaa. Sosiaalinen media, verkkonuorisotyö on kiinteä osa nuorisotyöntekijän arkea tänä päivänä. Netistä on tullut luontainen nuorten vapaa-ajan viettopaikka, jossa kohdataan tuttuja ja tuntemattomia kavereita. Netti on myös paikka, jossa esim kiusaamistakin tapahtuu. Työntekijöiden tietotaidon lisääminen on tärkeää tällä alueella. Vanhemmat ja opettajatkin toivovat tukea ja apua asiassa ja nuoret tarvitsevat ohjeistusta netissä hengailuun! Luokkaprojekti; Oppilashuoltoryhmän ja luokanopettajan muodostamassa tiimissä herää huoli jonkin luokan oppilaan tai oppilaiden koulussa viihtymisestä, turvallisuuden tunteen häiriintymisestä tai huomataan jonkin muun seikan häiritsevän oppilaiden hyvinvointia. Mitä tehdä? Nuorisotyöntekijän avulla ja tuella toteutetaan ennalta suunniteltu tavoitteellinen luokkaprojekti yhdessä esim. luokan opettajan tai valvojan, koulunkäyntiavustajan, erityisopettajan tai kuraattorin kanssa. Projektilla on aina selkeä aloitus, toteutusvaihe ja päätös. Lopussa arvioidaan kuinka yhdessä asetettuihin tavoitteisiin on päästy ja sovitaan jatkosta. Porvoossa toteutetaan kouluterveyskysely Vastauksissa esille tulevat tarpeet otetaan huomioon toimintoja suunniteltaessa. 8

9 HANKKEEN TALOUSARVIO Hankkeen talousarvio koostuu Porvoon nuorisopalveluiden omarahoitusosuudesta, joka koostuu suurelta osin nuorisotyöntekijöiden palkkakuluista. Tarkoituksena on sisällyttää jokaisen nuorisotyöntekijän työaikaan n. 2 h viikossa (vuonna 2013) ja seuraavina vuosina n. 3 h viikossa. Hankkeen kokonaistalousarvion suurimmat kustannukset ovat hanketyöntekijän palkkakustannukset asiantuntijapalkkiot, työntekijöiden koulutuksiin ja hanketyöntekijän osallistumismaksut koulutuksiin materiaali- ja välinekustannukset matkakustannukset, jotka mahdollistavat liikkumisen myös kyläkouluihin ja sieltä poispäin. laitehankinnat, tietokone ja atk-yhteydet, käyttömaksut Erillinen talousarvio liitteenä. HANKKEEN HALLINNOINTI JA OHJAUS Hanketta hallinnoi nuorisopalvelut. Hankevastaavana toimii nuorisoasiamies Nina Siltakorpi, joka toimii myös hanketyöntekijän esimiehenä. Porvoon keskustan nuorisotila Zentra on hanketyöntekijän työpiste, josta käsin hän työskentelee. Hanketyöntekijän tueksi on hyvä nimetä sekakielinen moniammatillinen ryhmä, joka ohjaa hankkeen toimintaa. Ryhmä koostuisi 6-8 henkilöstä Hanketyöntekijä, suomenkielisen ala-ja/tai yläkoulun rehtori, ruotsinkielisen ala-ja/tai yläkoulun rehtori, oppilashuollon edustaja, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtoryhmän nimeämä edustaja ja 1-2 edustajaa nuorisopalveluista. Lisäksi nimetään kieliryhmäkohtaiset tiimit, joissa on kerran vuodessa mahdollisuus paneutua asioihin kielikohtaisesti. VAKINAISTAMISSUUNNITELMA VISIO: Kaksikielinen koulunuorisotyö Porvoossa on suunnitelmallista ja eri kouluissa koulua käyville oppilaille samanlaatuista. - Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä Porvoolla on selkeä raamitus koulunuorisotyöhön! Servicebrickan on monipuolistunut ja saanut sisältöönsä monia uusia herkkuja. 9

10 - Sekä nuorisopalvelut, että koulut ovat sitoutuneita yhteistyöhön ja koulunuorisotyö on sisällytetty koulujen opetussuunnitelmiin sekä nuorisopalveluiden toimintasuunnitelmaan. Nuorisotyön tekeminen yhteistyössä koulujen kanssa on osa nuorisotyöntekijän työarkea. - Hankkeen aikaansaama tulos voi vaikuttaa siihen, onko nuorisopalveluilla nuorisotyöntekijä, joka jatkossakin koordinoi kouluyhteistyötä kokopäiväisesti. - Porvoolla on työntekijöitä, jotka omaavat monipuolista osaamista. LANUKKEEN KOHDAT, JOITA HANKE TOTEUTTAA Bricka hankkeen tavoitteet ja sisältö toteuttavat seuraavia Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman kohtia: Strateginen tavoite 1 Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi o 1.1. Lasten ja nuorten kuuleminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet o 1.2. Demokratia-, globaali- ja ympäristökasvatus o 1.3. Oppilaskuntatoiminta o 1.4. Tietoyhteiskuntaosallisuus ja mediataidot Strateginen tavoite 2 Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan o 2.1. Nuorisopalvelut lähipalveluina o 2.2. Harrastusten saavutettavuus o 2.3. Lasten ja nuorten oma toiminta o 2.4. Kansalaisjärjestöt Strateginen tavoite 4 Yhdenvertaisuus toteutuu o 4.1. Rasismi, syrjintä ja suvaitsemattomuus o 4.3. Alueellinen yhdenvertaisuus Strateginen tavoite 7 Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen koulutus o 7.2. Perusopetuksen päättävien nuorten ohjaus Strateginen tavoite 8 Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä o 8.2. Oppilas- ja opiskelijahuolto 10

11 o 8.3. Kiusaaminen o 8.5. Päihteet ja mielenterveys Strateginen tavoite 9 Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti ja hyvässä yhteistyössä 9.1. Lasten, nuorten ja perheiden asioiden koordinaatio 9.2. Lasten ja nuorten parissa toimivien osaaminen Nina Siltakorpi nuorisoasiamies, Porvoon kaupungin nuorisopalvelut 11

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tilannekatsaus

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tilannekatsaus Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 tilannekatsaus 21.11.2011 1 LANUKE: SÄÄDÖSPOHJASTA Nuorisolain mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuoriso-politiikan kehittämisohjelman.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Kokkola ja nuorisopalvelut

Kokkola ja nuorisopalvelut Kokkola ja nuorisopalvelut Asukkaita Kokkolassa 47 283 Ruotsinkielisiä 13% Nuorisopalvelut TA 2016: Toimintakulut 1,95me. Toimintatuotot 0,25me Henkilöstöä 27 htv (mukaan lukien etsivät 5htv ja Ohjaamo

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

5.2 Yhteistyö. Oppilaiden osallisuus

5.2 Yhteistyö. Oppilaiden osallisuus 5.2 Yhteistyö Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

Jaana Jerkku Alavan koulu, Kuopio

Jaana Jerkku Alavan koulu, Kuopio Jaana Jerkku Alavan koulu, Kuopio Alavan koulu on suunnannut yhden opettajan resurssia jalkautuvaan työhön kentälle syksystä 2011 lähtien Konsultatiivista työtä ei ole rajattu koskemaan pelkästään hoidon

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Yhteisvoimin kiusaamista ehkäisemään! Verkatehdas 3.5.2016 Viitekehys selväksi Suomen Vanhempainliitto 109 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT Sivistystoimi/koulutuspalvelut Porvoon kaupunki Sisällys 1 Kuraattori- ja psykologipalveluiden visio ja toiminta-ajatus... 2 1.1 Visio...

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot