Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 3/61/616/2012 STLTK 37 Mehiläinen Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) lupaa yksityisten ympäri vuorokautisten sosi aalipalvelujen tuottamiseen Mehiläinen Oy on pyytänyt lupaa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen seuraavasti: 1) Mehiläinen Oy/Ryhmäkoti Männistö, Joutseno OID-koodi: Yksikössä tuotettavien palvelujen sisältö on luvanvaraiset palvelut/laitoshoito/ympärivuorokautinen laitoshoito lapset/nuoret - lastenkoti, toiminnan laajuus on seitsemän (7) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään lastentarhanopettaja Marjaana Peronmaata, jonka tehtä vänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toiminta yksi kön henkilökunta on yhdeksän (9) henkilötyövuotta, koko henki löstö on omaa. Henkilöstöstä hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä seitsemän (7). Tuki- ja muissa tehtävissä toimii yksi (1) henkilö. 2) Mehiläinen Oy/Kaunisharjun Palvelukoti, Lahti OID-koodi: Yksikössä tuotettavien palvelujen sisältö on luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/muu Toiminnan laajuus on 66 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sai raanhoitaja Tuija Ahtikari-Alaoutista, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilö kunta on 23 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kas vatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 21 henkilöä. 3) Mehiläinen Oy Jämäskoti, Kuhmo OID-koodi: Toiminnan laajuus on 14 asia kaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoi taja Anne-Mari Kanervaa, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on kah deksan (8) henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kas vatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä kahdek san (8) henkilöä. 4) Mehiläinen Oy/Palvelukoti Onni/Kajaani OID-koodi: palveluasuminen - vanhukset. Toimin-

2 nan laajuus on 12 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Riikka Marika Pikkaraista, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on yhdeksän (9) henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä seitsemän (7) sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimii yhteensä yksi (1) henkilö. 5) Mehiläinen Oy/Kanervakoti, Kuhmo OID-koodi: laajuus on 17 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Jaana Marjukka Sievästä, jonka tehtävänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön hen kilö kun ta on 13 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas vatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 11 sekä tu ki- ja muissa tehtävissä toimii yhteensä yksi (1) henkilö. 6) Mehiläinen Oy/Koppelokoti, Kuhmo OID-koodi: Toiminnan laajuus on 12 asia kaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoi taja Anne-Mari Kanervaa, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on viisi (5) henkilötyövuotta, koko henki löstö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teensä neljä (4) henkilöä. 7) Mehiläinen Oy/Leivokoti & Leivokoti itsenäistyminen, Jokirinne OID-koodi: Yksikössä tuotettavien palvelujen sisältö on luvanvaraiset palvelut/muut luvanvaraiset palvelut/muut luvanvaraiset palvelut - lapset/nuoret. Toiminnan laajuus on neljä (4) asiakaspaikkaa. Yksikössä tuotetta vien palvelujen sisältö on luvanvaraiset palvelut/muut luvan va rai set pal ve lut/per he kun tou tus - lapset/perheet. Toiminnan laajuus on viisi (5) asiakaspaikkaa. Yksikössä tuotettavien palvelujen sisältö on lu vanvaraiset palvelut/laitoshoito/ympärivuorokautinen laitoshoito lap set/nuoret - lastenkoti. Toiminnan laajuus on 18 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi Maija Reetta Kiljanderia, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan joh tajan tehtä vät. Toimintayksikön henkilökunta on 26,24 henkilötyö vuotta. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 21,24 sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimii kaksi (2) henkilöä. 8) Mehiläinen Oy/Osmonkoti, Kajaani OID-koodi: Toiminnan laajuus on 16 asia kaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoi taja Anne-Mari Kanervaa, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät.

3 Toimintayksikön henkilökunta on yh deksän (9) henkilötyövuotta, koko hen ki löstö on omaa. Hoito-, kas vatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teen sä seitse män (7) henkilöä. 9) Mehiläinen Oy/Palvelukoti Onni, Salmijärvi OID-koodi: laajuus on 14 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Minna Johanna Okkosta, jonka tehtävänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön hen kilö kun ta on 11 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä kahdeksan (8) se kä tu ki- ja muissa teh tävis sä toi mii yhteensä kaksi (2) henkilöä. 10) Mehiläinen Oy/Siikalahti, Kuhmo OID-koodi: palveluasuminen - muut vammaiset. Toi min nan laa juus on 14 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenki löksi esi te tään sairaanhoitaja Riitta Junkkarista, jonka tehtävänä yk si kössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toi mintayksi kön henkilö kunta on kahdeksan (8) henkilötyövuotta, koko henki lös tö on omaa. Hoi to-, kas vatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä kahdeksan (8) henkilöä. 11) Mehiläinen Oy/Tipaskoti, Sotkamo OID-koodi: laajuus on 12 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Eija Hakamäkeä, jonka tehtävänä yksikössä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksi kön henkilökun ta on 10 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä kahdeksan (8) henkilöä. 12) Mehiläinen Oy/Hoitokoti Onni, Vantaa OID-koodi: palveluasuminen - muut vammaiset. Toiminnan laajuus on 17 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Kirsi Isomäkeä, jonka tehtävä nä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayk sikön hen kilö kun ta on 11,66 henkilötyövuotta, joista omaa henkilöstöä on 9,66 ja ostopalveluna kaksi (2). Hoi to-, kasvatus- ja kun tou tushen ki löi tä on yh teen sä 8,50, joista omia 6,50 ja ostopalveluna kaksi (2) sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yhteensä 2,33 henkilöä. 13) Mehiläinen Oy Hoivakartano (1&2), Kangasto OID-koodi: laajuus on 27 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi

4 esitetään terveydenhoitaja Sari Autiota, jonka tehtävänä yksi kös sä on pal ve luista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön hen kilökunta on 18 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 16 henkilöä. 14) Mehiläinen Oy/Hoivakoti Hella, Härmä OID-koodi: Toiminnan laajuus on 29 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Maarit Porkholmia, jon ka teh tä vä nä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimin ta yk si kön hen kilökunta on 19 henkilötyövuotta, ko ko hen ki lös tö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teen sä 15 sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia kolme (3) henkilöä. 15) Mehiläinen Oy/Hoivakoti Pajulintu, Leivonmäki OID-koodi: laajuus on 16 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään terveydenhoitaja Maritta Ruotsalaa, jonka tehtävänä yksikös sä on pal ve luista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön hen kilö kunta on 11 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kas vatus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä yhdeksän (9) sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yksi (1) henkilö. 16) Mehiläinen Oy/Hoivakoti Riihilehto, Haarajoki OID-koodi: Toiminnan laajuus on 21 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Jeni Hälvää, jonka tehtävä nä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toi mintayksi kön hen kilökunta on 18 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 13 sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yksi (1) henkilö. 17) Mehiläinen Oy/Hulda & Malva- Hemmet, Espoo OID-koodi: laajuus on 29 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään terveydenhoitaja Paula Palne ta, jonka tehtävänä yksikössä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilö kun ta on 24 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä 17 sekä tu ki- ja muis sa teh tävissä toimivia neljä (4) henkilöä. 18) Mehiläinen Oy/Huunan palvelukoti, Tervakoski OID-koodi: palveluasuminen - mielenterveyskun-

5 toutujat. Toiminnan laajuus on 28 asiakaspaikkaa. Yksikössä tuotetaan myös luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/muu palveluasuminen - mielenterveyskuntoutujat. Toiminnan laajuus on neljä (4) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vas tuu hen ki lök si esi te tään sosionomi (AMK) Terhi Toikkaa, jon ka teh tä vänä yk si kös sä on pal veluista vastaa van joh ta jan teh tä vät. Toi minta yksi kön hen kilö kun ta on 13 henkilö työ vuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutus hen kilöitä on yh teen sä 10 sekä tuki- ja muissa teh tävis sä toi mivia yksi (1) henkilö. 19) Mehiläinen Oy/Ilomantsin Lastensuojeluyksikkö, Ilomantsi OID-koodi: lastenkoti. Toi min nan laa juus on 14 asia kas paik kaa. Toi minta yksi kön vas tuu henki löksi esi te tään sosiaalikasvattaja Nina Akkasta, jon ka teh tä vä nä yk si kös sä on pal veluista vastaa van johtajan teh tä vät. Toi minta yksi kön hen kilö kunta on 17 henkilö työ vuotta, koko hen ki löstö on omaa. Hoi to-, kas vatus- ja kun toutus hen ki löitä on yh teen sä 12 sekä tuki- ja muissa tehtävis sä toi mivia kaksi (2) henkilöä. 20) Mehiläinen Oy/Kaarisilta, Lapua OID-koodi: Yksikössä tuotettavien palvelujen sisältö on luvanvaraiset pal velut/asumispalvelut/laitoshoito/ympärivuorokautinen laitoshoi to - lapset/nuoret - lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakas paikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK, Tuula Vartialaa, jon ka teh tä vä nä yk si kössä on palve luista vastaavan johta jan teh tä vät. Toi min ta yk si kön henkilökun ta on 13 henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teen sä 12 henkilöä. 21) Mehiläinen Oy/Kaarisilta jälkihuolto, Lapua OID-koodi: Yksikössä tuotettavien palvelujen sisältö on luvanvaraiset palvelut/muut luvanvaraiset palvelut - lap set/nuoret. Toi min nan laa juus on 3 asia kas paik kaa. Toi minta yksi kön vas tuu henki löksi esi te tään sosionomi AMK, Jami Viljanmaata, jon ka teh tä vä nä yk si kös sä on pal veluista vas taa van joh ta jan teh tä vät. Toi minta yksi kön hen kilö kunta on yksi (1) hen ki lö työ vuotta, koko hen ki löstö on omaa. Hoi to-, kas va tusja kun tou tus hen ki löitä on yh teen sä yksi (1) henkilö. 22) Mehiläinen Oy/Kaarisilta Perhekuntoutuskeskus, Lapua OID-koodi: Yksilössä tuotettavien palvelujen sisältö on luvanvaraiset palvelut/muut luvanvaraiset palvelut/perhekuntoutus - lapsiperheet. Toiminnan laajuus on kaksi (2) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuu henkilöksi esitetään sosionimi AMK, Kristiina Talbackaa, jonka teh tävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimin tayksikön henkilökunta on neljä (1) henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä yksi (1) henkilö.

6 23) Mehiläinen Oy/Kaarisilta Poutapilvi, Lapua OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on seitsemän (7) asiakaspaik kaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK, Sanna Saloa, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaa van joh tajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on seitsemän (7) hen ki lö työ vuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kun tou tus henkilöitä on yh teensä seitsemän (7) henkilöä. 24) Mehiläinen Oy/Kiteen Hoivakoti, Kitee OID-koodi: laajuus on 40 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Henna Hämäläistä, jonka tehtävänä yksikös sä on pal ve luis ta vas taa van joh tajan tehtävät. Toimintayksikön hen kilö kunta on 29 henki lö työ vuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kas vatus- ja kun tou tus hen kilöitä on yhteensä 23,5 sekä tuki- ja muis sa tehtävis sä toi mivia 4,5 hen kilöä. 25) Mehiläinen Oy/Kukkolan Palvelukoti, Oitti OID-koodi: Toiminnan laajuus on 24 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Mikko Bergqvistiä, jonka teh tä vä nä yk si kös sä on pal ve luis ta vas taavan johtajan tehtävät. Toiminta yksi kön hen kilö kun ta on kahdeksan (8) henki lötyövuotta, koko hen ki lös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun tou tushenkilöitä on yhteen sä kuusi (6) henkilöä 26) Mehiläinen Oy/Lapsi- ja nuorisokoti Lanu, Joutseno OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on seitsemän (7) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään lastentarhanopettaja Marjaana Peronmaata, jon ka teh tä vänä yksikössä on palve luis ta vas taa van joh ta jan tehtä vät. Toi min ta yksikön henkilökunta on yhdeksän (9) henki lö työvuot ta, ko ko hen ki löstö on omaa. Hoito-, kas va tus- ja kun tou tus henkilöi tä on yh teen sä seitsemän (7) henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yhteensä yksi (1) henkilö. 27) Mehiläinen Oy/Lastensuojeluyksikkö Pesäpuu OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on 12 asiakas paikkaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosiaalikasvattaja Maria-Leena Ryynästä, jon ka teh tä vä nä yk si kössä on palveluista vas-

7 taa van joh ta jan tehtä vät. Toi min ta yk si kön henkilökunta on 12 henkilö työ vuotta, ko ko hen ki löstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kun toutus hen kilöitä on yh teen sä 12 henkilöä. 28) Mehiläinen Oy/Lastensuojeluyksikkö Pihapuu, Kauhava OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakas paikkaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Terhi-Tuulikki Rantamäkeä, jon ka teh tä vä nä yk si kössä on palveluista vas taa van joh ta jan tehtä vät. Toi min ta yk si kön henkilökunta on 13 hen ki lö työ vuotta, ko ko hen ki löstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kuntou tus hen kilöitä on yh teen sä 12 henkilöä. 29) Mehiläinen Oy/Lastensuojeluyksikkö Saukkoranta, Sundom OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakas paikkaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään VM, sosiaalityöntekijä Johanna Koivusaarta, jon ka teh tä vä nä yksi kössä on palveluista vas taa van joh ta jan tehtä vät. Toi min ta yk si kön henkilökunta on 16 hen ki lö työ vuotta, ko ko hen ki löstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kuntou tus hen kilöitä on yh teen sä 13 henkilöä. 30) Mehiläinen Oy/Lastensuojeluyksikkö Sonetti, Savonlinna OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakas paikkaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK, Hanna-Leena Lipsasta, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaa van joh tajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on 17 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kun toutushen kilöitä on yhteensä 12 henkilöä. 31) Mehiläinen Oy/Lastensuojeluyksikkö Wiljagård, Pännäinen OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakas paikkaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK, Jouni Riitijokea, jon ka tehtävänä yksikössä on palveluista vas taavan johta jan teh tä vät. Toi mintayksikön henkilökunta on 13 henki lö työ vuotta, ko ko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kuntou tus hen kilöitä on yh teensä 12 henkilöä. 32) Mehiläinen Oy/Lehtoharju, Lappeenranta OID-koodi: Toiminnan laajuus on 11 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK, Helena Naukkarista,

8 jon ka teh tä vä nä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toi minta yksi kön hen kilö kun ta on 7,5 henkilötyövuot ta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöi tä on yhteensä seitsemän (7) henkilöä. 33) Mehiläinen Oy/Rantapuiston palvelukoti, Laukaa OID-koodi: Toiminnan laajuus on 16 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään terveydenhoitaja Lea Laitista, jonka tehtä vä nä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toiminta yksi kön hen kilö kun ta on 15 henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teensä 12 henkilöä. 34) Mehiläinen Oy/Taunonkoti, Suolahti OID-koodi: palveluasuminen - muut vammaiset. Toi min nan laa juus on 10 asiakaspaikkaa. Luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/tehostettu laajuus on yh deksän (9) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuu henki löksi esi te tään sai raan hoi ta ja Mia Pollaria, jon ka teh tävä nä yk si kös sä on pal ve luista vas taa van joh tajan teh tä vät. Toi minta yksikön hen kilö kun ta on 14 hen kilötyö vuot ta, koko hen ki löstö on omaa. Hoi to-, kas vatus- ja kun tou tushen kilöi tä on yh teensä 12 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yksi (1) henkilö. 35) Mehiläinen Oy Tiinankoti, Suolahti OID-koodi: Toiminnan laajuus on 10 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Tiina Saarikoskea, jonka teh tä vänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimin tayksi kön hen kilö kun ta on kahdeksan (8) henkilötyövuotta, koko hen ki lös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteen sä seitsemän (7) henkilöä. 36) Mehiläinen Oy Toivonkoti, Suolahti OID-koodi: Toiminnan laajuus on 20 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Merja Vesalaa, jonka tehtä vä nä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toiminta yksi kön hen kilö kun ta on 11 henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yh teensä yhdeksän (9) henkilöä. 37) Mehiläinen Oy/Tyynenkoti, Suolahti OID-koodi:

9 Toiminnan laajuus on 16 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään YAMK, kuntoutusohjaaja AMK, Anu Pelkosta, jon ka teh tä vänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan teh tä vät. Toi min tayksi kön hen kilö kun ta on 14 henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteen sä 12 hen kilöä. 38) Mehiläinen Oy/Uuraisten palvelukoti, Uurainen OID-koodi: Toiminnan laajuus on seitsemän (7) asiakaspaikkaa. Luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/tehostettu palveluasuminen - mielenterveyskuntoutujat. Toiminnan laajuus on 14 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vas tuu hen ki lök si esi te tään sairaanhoitaja Mari Vainionmäkeä, jon ka teh tä vänä yk si kössä on palve luista vas taa van johta jan teh tä vät. Toi min tayksi kön henkilö kun ta on 11 henki lö työ vuotta, koko hen ki löstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun tou tus hen kilöitä on yh teen sä kahdeksan (8) henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yksi (1) henkilö. 39) Mehiläinen Oy/Villa Jussoila Helmi, Rauma OID-koodi: laajuus on 21 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Elina Junnilaa, jonka tehtävänä yksi kössä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökun ta on 15,5 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä 14,5 henkilöä. 40) Mehiläinen Oy Hoitokoti Aurinkorinne, Vantaa OID-koodi: Toiminnan laajuus on 13 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionimi AMK Satu Turhalaa, jonka tehtä vä nä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toiminta yk si kön hen kilö kun ta on 12,5 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yh teensä 11,5 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia 0,5 henkilöä. 41) Mehiläinen Oy/Hoitokoti Kielorinne, Vantaa OID-koodi: Toiminnan laajuus on 26 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionimi AMK Satu Turhalaa, jonka tehtä vä nä yk si kössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toiminta yk si kön henkilökunta on 20,5 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teensä 19 hen-

10 kilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia 0,5 henkilöä. 42) Mehiläinen Oy/Hoitokoti Oiva, Vantaa OID-koodi: palveluasuminen - muut vammaiset. Toiminnan laajuus on 10 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Kirsi Isomäkeä, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on yhdeksän (9) henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kas va tus- ja kun tou tus hen ki löitä on yh teensä yhdeksän (9) henkilöä. 43) Mehiläinen Oy/Hoivakoti Aino, Järvenpää OID-koodi: palveluasuminen - muut. Toiminnan laajuus on neljä (4) asiakaspaikkaa. Yk si kös sä tuo tettavien palvelujen si säl tö on lu van va rai set pal ve lut/asu mis pal ve lut/tehostettu palvelu asu mi nen - mie len ter veys kun toutujat. Toi min nan laajuus on 25 asia kas paik kaa. Toi min tayksi kön vastuu henki löksi esitetään sosionimi AMK Anna Kiiskeä, jonka teh tävänä yksi kössä on palveluista vastaa van joh ta jan tehtä vät. Toi min tayksi kön henkilö kunta on 15 henkilötyövuotta, joista omaa henkilöstöä on 14 ja ostopalveluna yksi (1). Hoi to-, kas va tus- ja kun tou tushen kilöitä on yh teensä 12 hen kilöä sekä tuki- ja muissa tehtä vis sä toimi via yksi (1) henkilö. 44) Mehiläinen Oy/Hoivakoti Paavali, Lusi OID-koodi: palveluasuminen - muut. Toiminnan laajuus on seitsemän (7) asiakaspaikkaa. Yksikössä tuotettaviin palve lui hin kuu luu myös luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/tehostettu palve lu asumi nen - päihdekuntoutujat. Toiminnan laajuus 12 asiakaspaikkaa. Yksikössä tuo tet ta viin pal ve lui hin kuuluu myös luvanvarai set pal ve lut/asu mis palve lut/te hos tettu pal ve lu asu mi nen - mielenter veys kun toutujat. Toi min nan laajuus on 26 asia kas paikkaa. Toiminta yksi kön vastuu henki löksi esi tetään sairaanhoitaja Eija Rantasta, jon ka teh tä vänä yk si kössä on palve luista vas taavan johtajan tehtä vät. Toi min tayksi kön henkilö kun ta on 21 henki lötyö vuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kun tou tus henkilöitä on yhteensä 14 henki löä se kä tuki- ja muissa tehtä vis sä toimivia neljä (4) henkilöä. 45) Mehiläinen Oy/Jampankivi, Järvenpää OID-koodi: laajuus on 37 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään TtM, sairaanhoitaja Anu Hämäläistä, jonka tehtävänä yksikös sä on pal veluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön hen kilö kunta on 26 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasva tus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 25 henkilöä.

11 46) Mehiläinen Oy/Kiljavan Majakka, Kiljava OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään nuoriso-ohjaaja Riitta Sjöstedtiä, jon ka teh tä vä nä yk si kössä on palveluista vastaavan johtajan tehtä vät. Toi min ta yk si kön henkilökunta on 20 henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teen sä 18 hen kilöä. 47) Mehiläinen Oy/Lastensuojeluyksikkö Peiponpesä, Hyvinkää OID-koodi lastenkoti. Toiminnan laajuus on 14 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK, Markus Kopsalaa, jon ka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan teh tä vät. Toi mintayksikön henkilökunta on 16 henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teen sä 14 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yhteensä yksi (1) henkilö. 48) Mehiläinen Oy/Metsolan Palvelukoti, Hyvinkää OID-koodi: Toiminnan laajuus on 16 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionimi AMK Satu Muurista, jonka tehtä vänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksi kön henkilökunta on 16 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 14 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yksi (1) henkilö. 49) Mehiläinen Oy/Nuorten Ryhmäkoti, Lappeenranta OID-koodi: lastenkoti. Toiminnan laajuus on seitsemän (7) asiakaspaik kaa. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Mari Hirvosta, jon ka teh tä vänä yksikössä on palveluista vastaa van joh ta jan teh tä vät. Toi min ta yksikön henkilökunta on yhdeksän (9) henkilötyövuotta, koko hen kilös tö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntou tus henki löitä on yh teen sä seitsemän (7) hen kilöä. 50) Mehiläinen Oy/Olkkalan Palvelukoti, Vihti OID-koodi: Toiminnan laajuus on 32 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Essi Rasehomia, jonka teh tä vänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toi-

12 min tayksi kön hen kilö kun ta on kahdeksan (8) henkilötyövuotta, koko hen ki lös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteen sä 14 henkilöä. 51) Mehiläinen Oy/Palvelukoti Hannunharju, Vantaa OID-koodi: Toiminnan laajuus on 24 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionimi AMK Anna Kiiskeä, jonka tehtä vänä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksi kön hen kilökunta on yhdeksän (9) henkilötyövuotta, koko henki lös tö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä seitsemän (7) henkilöä. 52) Mehiläinen Oy/Palvelukoti Katrineberg, Vantaa OID-koodi: Toiminnan laajuus on 25 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosiaaliohjaaja Markus Toivasta, jonka teh tä vänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimin tayksi kön hen kilö kun ta on 12,5 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä 12,5 henkilöä. 53) Mehiläinen Oy/Palvelukoti Kielokoto, Vantaa OID-koodi: Toiminnan laajuus on 30 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionimi AMK Olli Karria, jonka teh tävänä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksi kön hen kilökunta on 11 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 10 henkilöä. 54) Mehiläinen Oy/Pihkalan Palvelukoti, Hyvinkää OID-koodi: Toiminnan laajuus on 18 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Elina Syrjälää, jonka teh tävänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksi kön hen kilö kun ta on 10 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutushenkilöitä on yhteensä seitsemän (7) henkilöä. 55) Mehiläinen Oy/Tilapäishoitokoti Alma, Vantaa OID-koodi: palveluasuminen - muut vammaiset. Toiminnan laajuus on 13 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuu-

13 henkilöksi esitetään sairaanhoitaja Kirsi Isomäkeä, jonka tehtävänä yksikössä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilökunta on13,66 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 13,00 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia 0,33 henkilöä. 56) Mehiläinen Oy/Vanajanharjun Palvelukoti, Hämeenlinna OID-koodi: Toiminnan laajuus on 58 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Kirsi Pitkästä, jonka tehtävänä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksi kön hen kilökunta on 20 henkilötyövuotta, josta omaa on 19 ja ostopalvelua on yksi (1). Hoi to-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä on yh teen sä 18 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yksi (1) henkilö. 57) Mehiläinen Oy/Visamäen Palvelukoti, Hämeenlinna OID-koodi Toiminnan laajuus on 40 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sairaanhoitaja Pirjo Elisabet Saloa, jonka teh tä vänä yk si kös sä on palveluista vastaavan johtajan tehtävät. Toimin ta yksi kön hen kilökunta on 15 henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä 12 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia kaksi (2) henkilöä. 58) Mehiläinen Oy/Palvelukoti Berttas, Helsinki OID-koodi: Toiminnan laajuus on 20 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään sosionomi AMK Hanna Pikkaraista (ent. Mattila), jon ka teh tä vänä yk si kös sä on pal ve luis ta vastaavan johtajan teh tä vät. Toi min tayksi kön hen kilö kun ta on kahdeksan (8) henkilötyövuotta, ko ko hen kilös tö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun toutus henki löitä on yh teen sä kuusi (6) henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yhteensä yksi (1) henkilö. 59) Mehiläinen Oy/Turku/Hoivakoti OID-koodi: laajuus on kaksi (2) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhen ki löksi esitetään terveydenhoitaja Eeva-Liisa Elosta, jonka teh tävä nä yk si kössä on pal ve luis ta vas taavan johtajan tehtävät. Toimintayk si kön henkilö kun ta on 23 henki lötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kun tou tushenkilöitä on yhteensä 21 henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia kaksi (2) henkilöä. 60) Mehiläinen Oy/Villa Jussoila Onni ja Unelma, Rauma

14 OID-koodi: laajuus on 10 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään TtM, sairaanhoitaja Elina Junnilaa, jonka tehtävänä yksikössä on pal ve luista vastaavan johtajan tehtävät. Toimintayksikön henkilö kun ta on yhdeksän (9) henkilötyövuotta, koko henkilöstö on omaa. Hoi to-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä on yhteensä seitsemän (7) henkilöä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on Dnro 7608/ /2011 myöntänyt palvelujen tuottaja Mehiläinen Oy:lle luvan yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen edellä mainittuihin toimintayksiköihin lukien. Lupa on myönnetty ehdollisena. Seuraavien toimintayksiköiden osalta lupaan sisältyy lisäksi muita ehtoja: 1. Mehiläinen Oy/Taunonkoti, Suolahti Perustelu: 3 vuoden aikana tilat saatettava laatusuositusten mukaisiksi 2. Mehiläinen Oy/Toivonkoti, Suolahti Perustelu: 3 vuoden aikana tilat saatettava laatusuositusten mukaisiksi 3. Mehiläinen Oy/Tyynenkoti, Suolahti Perustelu: 3 vuoden aikana tilat saatettava laatusuositusten mukaisiksi 4. Mehiläinen Oy/Tiinankoti, Suolahti Perustelu: 3 vuoden aikana tilat saatettava laatusuositusten mukaisiksi 5. Mehiläinen Oy/Hoivakartano (1&2), Kangasto Perustelu: 3 vuoden aikana tilat saatettava laatusuositusten mukaisiksi 6. Mehiläinen Oy/Hoivakoti Riihilehto, Haarajoki Perustelu: aluehallintoviraston päätös ESA- VI /SO-17ml 7. Mehiläinen Oy/Lehtoharju, Lappeenranta Perustelu: muutosluvan käsittely kesken aluehallintovirastossa 8. Mehiläinen Oy/Hoivakoti Aino, Järvenpää Perustelu: aluehallintoviraston päätös ESA- VI /SO-17ml Palvelujen tuottaja on ilmoittanut, että Hoitokoti Onni, Vantaalla ei ole aloittanut toimintaansa. Palvelujen tuottajan on tehtävä ilmoitus toiminnan lopettamisesta. Lupaehdoista Valvira toteaa, että kaikkien toimintayksiköiden osalta niiden antamien palvelujen määrä, henkilöstöä, tiloja, laitteita, tarvikkeita tai toimintatapoja koskevia tietoja ei ole asian käsittelyn tässä vaiheessa voitu riittävästi tarkastaa asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tämän vuoksi lupa myönnetään ehdollisena, kunnes edellä todettuja asiakasturvallisuuteen liittyviä seikkoja koskeva arviointi on tehty.

15 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Mikäli palvelujen tuottajan toiminta hakemuksessa esitetyllä tavalla täyttää edellä mainitut edellytykset, lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen voidaan myöntää. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava Valviran lupa. Pal velujen tuotta jan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaih tumisesta ja toiminnan lopettamisesta Valviralle. Palvelujen tuottajan on vuosit tain annettava toiminnastaan kertomus Valviralle. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antaman päätöksen Dnro 7608/ /2011, jolla se on myöntänyt palvelujen tuottaja Me hi läi nen Oy:lle luvan yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalve lu jen tuot tamiseen edellä mainittuihin toimintayksiköihin lu kien. Lupa on myönnetty ehdollisena. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Hallitus 168 20.03.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/05.05 00/2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 350 21.11.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy 822/61/616/2012 STLTK 350 Yrjö ja Hanna Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 02.05.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 332/61/2012 STLTK 176 PlusTerveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20 Hallitus 251 16.12.2015 Ilmoitusasiat H 251 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätös 30.11.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 348 26.10.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 977/61/616/2011 STLTK 348 Via Healthcare Oy on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa-

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 464 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 352/61/616/2011 STLTK 464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Saaristonkatu 22 90100 Oulu ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 1824918-9 HAKEMUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 96 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.5.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 5.5.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin Hallitus 39 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin H 39 Sosiaali ja terveysministeriön 19.12.2012 antama kuntainfo10/2012 toimeentulotukilakiin tulevista muutoksista:

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Kunnanhallitus 292 07.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Hoitotyön päällikön työsopimussuhteinen tehtävä/kokonaispalkan tarkistaminen

Hoitotyön päällikön työsopimussuhteinen tehtävä/kokonaispalkan tarkistaminen Yhtymähallitus 71 02.05.2013 Yhtymähallitus 94 12.06.2013 Yhtymähallitus 102 25.06.2014 Hoitotyön päällikön työsopimussuhteinen tehtävä/kokonaispalkan tarkistaminen YhtHall 71 2.5.2013 Johtotiimi 24.4.2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen jatkaminen ja aterioiden kuljetuksen kilpailuttaminen

Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen jatkaminen ja aterioiden kuljetuksen kilpailuttaminen Liperin sosiaali- ja 27 31.03.2015 terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja 45 26.05.2015 terveyslautakunta Kunnanhallitus 97 01.06.2015 Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 28.02.2017 klo 17:00-17:18 Paikka Terveyskeskus neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Rinta-Keturi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 153 25.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 153 25.06.2014 Hallitus 153 25.06.2014 Ilmoitusasiat 490/02.02 05 01/2014, 478/00.00 04 00/2014, 477/00.00 04 00/2014, 386/00.00 04 00/2014, 468/00.00 04 00/2014, 461/00.00 04 00/2014, 460/00.00 04 00/2014, 498/00.00

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 16.02.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10 08.03.2017 Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.02.2017 1 Aikuissosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016. Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01.

Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016. Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01. Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016 Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01.03/2016 Yhall 09.02.2016 26 Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 06.04.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 257/61/616/2011 STLTK 133 ODL Terveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhtsön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle Kuntayhtymähallitus 11 17.01.2012 Kuntayhtymähallitus 162 04.12.2012 Kuntayhtymähallitus 152 29.10.2013 Kuntayhtymähallitus 160 02.12.2014 Kuntayhtymähallitus 159 17.11.2015 Sairaanhoitaja n hakemus palkattomasta

Lisätiedot