Ilmoitusasiat. Hallitus / /2013, 907/ /2013, 933/ /2013, 2/61.615/2013 H 337

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337"

Transkriptio

1 Hallitus Ilmoitusasiat 35/ /2013, 907/ /2013, 933/ /2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1722/ /2013 toimipaikkojen nimen muutoksesta/matti Tapio Oy Puolanka ja Matti Tapio Oy Suomussalmi: Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus palvelun tuottaja Matti Tapio Oy:n toimipaikkojen nimen muutoksesta. Ilmoituksen mukaan Ylä-Kainuun hammaspalvelu -nimeä ei enää käytetä toimipaikkojen nimenä. Aluehallintovirasto on korjannut rekisteriin toimipaikkojen nimet seuraavasti: Palvelun tuottaja Matti Tapio Oy Koulukatu 4 A Suomussalmi Toimipaikat: Matti Tapio Oy Puolanka Virastokatu Puolanka Matti Tapio Oy Suomussalmi Koulukatu 4 A Suomussalmi 2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1047/ /2013 yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta/kajaanin Arvola-koti ry: Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta lukien toimintayksikössä Arvola 1, Palvelutalo, Seminaarinkatu 5, Kajaani/Vastuuhenkilö Sirkka Ohtonen. 3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antama päätös 10545/ /2012 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamiseen/suomen Terveystalo Oy, Helsinki:

2 Suomen Terveystalo Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamiseen siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seuraavasti: - Suomen Terveystalo Oy, terveystalo Espoo Keilaniemi Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään: kuuluvien lausuntojen antaminen, TERVEYDENHOITAJAN PALVELUT: Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta, LABORATORIOTOIMINTA: Laboratoriopikadiagnostiikka, mukaiset palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut: työterveyspsykologia ja työterveysfysioterapia, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto, liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta. - Suomen Terveystalo Oy, terveystalo Kauhava Nikolaintie Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään: kuuluvien lausuntojen antaminen, lääkärin kotikäynnit Kauhavan kaupungin alueella, SAIRAANHOITAJAN PALVELUT: Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen fysiologia, laboratoriopikadiagnostiikka, mukaiset palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut: työfysioterapia, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto, liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta ja potilaan kotona annettava fysioterapia ja tutkimus Kauhavan kaupungin alueella. - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Salo

3 Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään: kuuluvien lausuntojen antaminen, SAIRAANHOITAJAN PALVELUT: Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, KUVANTAMISTUTKIMUKSET: Radiologiset tutkimukset, Magneettikuvaukset, ultraäänitutkimukset, LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen kemia ja/tai hematologia, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia ja laboratoriopikadiagnostiikka, FYSIOTERAPEUTTINEN TOIMINTA: Fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta, mukaiset palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut: työfysioterapia, työterveyspsykologia, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään edellä mainituissa toimipaikoissa sisätautien erikoislääkäri Juha Antti Tuomista. Lisäksi hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi palvelualojen lisäykset seuraavasti: - Suomen Terveystalo Oy, terveystalo Kajaani Lönnrotinkatu Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään: LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen mikrobiologia TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut: työfysioterapia, työpsykologia, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Muu terveydenhuollon toiminta: kuulontutkimus liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta, potilaan kotona annettava fysioterapia ja tutkimus seuraavien kuntien alueella: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Äänekoski

4 liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta. - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Mikkeli Vilhonkatu MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Psykologin toiminta - Suomen Terveystalo Oy, Mikkeli Maaherrankatu MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Psykologin toiminta - Suomen Terveystalo Oy c/o Terveystalo Salo Nokia kuuluvien lausuntojen antaminen, mukaiset palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään edellä mainituissa toimipaikoissa sisätautien erikoislääkäri Juha Antti Tuomista. Terveydenhuollosta vastaavaksi johtajaksi työterveyshuollon osalta edellä mainituissa toimipaikoissa esitetään työterveyshuollon erikoislääkäri Esa Tauno Antero Asikaista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on tehnyt Suomen Terveystalo Oy:lle (VAL /So-35ml) myönnettyyn lupaan hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujenantajien rekisteriin. Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 4) Markkinaoikeuden päätös nro 289/2013 (Dnro 435/12/JH) Kainuun Aluevartiointi Oy:n julkista hankintaa koskevaan va li tuk seen (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hal li tuk sen hankintapäätöksiin ja ): Kainuun maakunta -kuntayhtymä on ilmoittanut jul kais tul la kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä to teu tet tavas ta vartiointipalvelun hankinnasta ajalle ja mah dol li sel le kahdelle kahden vuoden mittaiselle optiokaudelle. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö) hallitus on tekemällään han kin tapää tök sel lä 20 valinnut Kajaanin kohteiden osalta Securitas Oy:n

5 tar jouk sen, Sotkamon kohteiden osalta Kainuun Aluevartiointi Oy:n tar jouk sen ja Kuhmon ja Suomussalmen kohteiden osalta Pohjolan Var tioin ti Oy:n tarjouksen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on Kainuun Aluevartiointi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä 30 kes keyt tä nyt hankintamenettelyn ja päättänyt käynnistää hankinnasta uuden tarjous kil pai lun. Kainuun Aluevartiointi on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muu tok sen haun kohteena olevan hankintapäätöksen Kajaanin kohtei den osal ta, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä han kin ta me net te lyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheel li sen me net te lyn sä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markki na oi keus mää rää hankintayksikön maksamaan sille hy vi tys mak suna eu roa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa han kin tayk si kön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen tekemän han kin ta me net te lyn keskeytyspäätöksen 30. Hankintayksikkö ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta an tanut lisävastinetta. Hankintayksikkö ei ole tekemässään päätöksessä esit tänyt hankintamenettelyn keskeyttämiselle muita perusteluja kuin viittauk sen tarjousten pisteytyksen virheellisyydestä. Markkinoikeus katsoo, että mainitulla perusteella hankintamenettelyn kes keyt tä mi nen ei ole ollut suhteelllisuusperiaatteen mukaista, koska han kin ta yk sikkö olisi voinut oikaista mahdollisen pisteytyksen virheellisyyden jo saamiensa tarjousten perusteella ilman uuden kilpailutuksen jär jes tämis tä. Hankintayksikkö ei myöskään ole päätöksessään riit tä vän seikkaperäisellä tavalla esittänyt päätöksen perusteluja, eikä pää tökses sä ole ilmoitettu, minkä alueiden osalta hankintamenettely on keskeytetty. Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt han kinnan keskeyttäessään julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vas tai ses ti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa sää det tyjen seuraamusten määräämistä. Markkinaoikeuden ratkaisu: Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se koskee

6 Kai nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen hankin ta pää tös tä Markkinaoikeus kumoaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män hallituksen hankintaoikaisupäätöksen Markkinaoikeus velvoittaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män korvaamaan Kainuun Aluevartiointi Oy:n oi keu den käyn tiku lut eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko mää räy tyy 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lu kien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijaisen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hyväksyi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013 Hallitus 113 18.12.2013 Ilmoitusasiat 1218/00.00 04 00/2013, 1215/00.00 04 00/2013, 1216/00.00 04 01/2013, 547/00.00 04 00/2013, 1217/00.00 04 00/2013 H 113 1) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 Kunnanhallitus 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 16:00-19:36 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 247 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 19.11.2013 kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot