Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 977/61/616/2011 STLTK 348 Via Healthcare Oy on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rastolta (Val vira) lupaa yksityisen ter veydenhuollon palvelujen anta miseen seu raavasti: Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1. Via Healthcare Oy c/o Hyvinkään Ensiapu Oy, Hyvinkää ripalveluista eri koislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoimintaa avohoidossa ja anestesiatoimintaa sekä sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi lää käriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johta jaksi anestesiatoi minnan osalta esitetään anestesiologian erikoislää käri Tuomas Ju hani Hiltusta. 2. Via Healthcare Oy c/o Katajakunnas Ky Oy c/o Hyvinkään Ensiapu Oy, Hyvinkää ripalveluista eri koislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoimintaa avohoidossa ja anestesiatoimintaa sekä sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi lää käriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johta jaksi anestesiatoi minnan osalta esitetään anestesiologian erikoislää käri Tuomas Ju hani Hiltusta. 3. Via Healthcare Oy c/o Suomen Keinojuuriklinikka Oyca Oy, Espoo ripalveluista leik kaustoimintaa avohoidossa ja anestesiatoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaa vaksi johta jaksi esitetään anes te siologian eri koislää käri Tuomas Ju hani Hiltus ta. 4. Via Healthcare Oy c/o Avia Hammaslääkärit Oy/Avia Hammaslääkärit, Vantaa ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja anes te siatoimintaa sekä sairaanhoita jan pal ve luista sairaanhoitajan vas taanottotoi mintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaa vaksi johta jaksi esite tään aneste siologian eri koislää käri Tuomas Ju hani Hiltus ta. 5. Via Healthcare Oy c/o Espoon Yksityisen Silmäsairaala, Espoo Toimintayksikössä tuo tet ta vik si pal ve luiksi esitetään avohoidon lää-

2 kä ri palve luista lää kärin ja erikoislääkärin vas taan otto toimintaa, leikkaus toi min taa avo hoi dossa sekä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi lää kä riksi esite tään sil mä tautien eri koislää käri 6. Via Healthcare Oy c/o Rillit Avoin yhtiö Hamina/optikko Laakso/Silmäasema Rillit Hamina 7. Via Healthcare Oy c/o Optiminäkö Oy/Synsam Lahti Toimintayksikössä tuo tet ta vik si pal ve luiksi esitetään avohoidon lääkä ripalveluista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu lu vien lau sunto jen an ta minen. Terveydenhuollon pal veluista vas taa vaksi lää käriksi esi te tään silmätautien erikoislääkäri 8. Via Healthcare Oy c/o Optiikka E. Granfelt Ky/Roban Silmäasema, Helsinki ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 9. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Hämeenlinna ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 10. Via Healthcare Oy c/o Kouvolan Silmäasema eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen. Tervey den huol lon 11. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Heinola 12. Via Healthcare Oy c/o Järvenpään Silmäasema Toimintayksikössä tuo tet ta viksi pal ve luik si esitetään avohoidon lääkä ripalveluista lää kä rin ja erikois lää kä rin vastaanottotoimintaa sekä

3 eri koisalaan kuu lu vien lau sunto jen an ta minen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lää käriksi esi te tään silmätautien erikoislääkäri 13. Via Healthcare Oy c/o Taavetin Silmäasema ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 14. Via Healthcare Oy c/o Savitaipaleen Silmäasema eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen. Tervey den huol lon 15. Via Healthcare Oy c/o Kuusankosken Silmäasema 16. Via Healthcare Oy c/o Sipoon Silmäasema 17. Via Healthcare Oy c/o Optident Juha Pekka Ahonen Oy/Optikkoliike Optident Hämeenlinna ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vas taan otto toi min taa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon 18. Via Healthcare Oy c/o Optikkoliike Näkökulma tka, Hollola eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen. Tervey den huol lon 19. Via Healthcare Oy c/o Hämeen Silmäkeskus ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri

4 20. Via Healthcare Oy c/o Kampin Silmäasema, Helsinki ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 21. Via Healthcare Oy c/o Itäkeskuksen Silmäasema, Helsinki ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 22. Via Healthcare Oy c/o Kannelmäen Silmäasema, Helsinki 23. Via Healthcare Oy c/o Helsingin Yksityinen Silmäsairaala, Keskuskatu 6 ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 24. Via Healthcare Oy c/o Helsingin Yksityinen Silmäsairaala, Kaivokatu 6 ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 25. Via Healthcare Oy c/o Kaivopihan Silmäasema, Helsinki 26. Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Helsinki Ympyrätalo ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 27. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Hel-

5 sinki Lauttasaari ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa ja anestesiatoiminta se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vastaa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tautien eri kois lää käri Janne Petteri Tenhus ta. Tervey denhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi anestesiatoiminnan osalta esitetään anestesiologian erikoislääkäri Juhani Tuomas Hil tusta. 28. Via Healthcare Oy c/o Itä-Helsingin Silmälasimarket Oy/Cazze Itäkeskus 29. Via Healthcare Oy c/o Olarin Silmäasema 30. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Espoo Entresse Kauppakeskus Entresse 2. krs. 31. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Espoo Tapiola 32. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Vantaa Jumbo 33. Via Healthcare Oy c/o Green Fashion Oy, Hakunilan Optiikka Toimintayksikössä tuotettavaksi pal ve luk si esi te tään avo hoi don lääkä ri palve luista lää kä rin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palve luis ta vas taa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tautien eri kois lää käri

6 34. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Myyrmäki 35. Via Healthcare Oy c/o Kotkan Silmäasema 36. Via Healthcare Oy c/o Sutelan Silmäasema, Kotka 37. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Lahti 38. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lahti ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa ja anestesiatoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lausunto jen antaminen. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri Janne Petteri Tenhusta. Tervey denhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi anestesiatoiminnan osalta esitetään anestesiologian erikoislääkäri Juhani Tuomas Hil tusta. 39. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica/Silmäasema Laune Prisma ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimin taa se kä 40. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Lappeenrannan Prisma pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tautien eri kois lää-

7 käri 41. Via Healthcare Oy c/o Hämeenlinnan Näkökeskus eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen. Tervey den huol lon 42. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Hämeenlinna Prisma Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Tampere Lielahti 2. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Tampere ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa ja anestesiatoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lausunto jen antaminen. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri Janne Petteri Tenhusta. Tervey denhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi anestesiatoiminnan osalta esitetään anestesiologian erikoislääkäri Juhani Tuomas Hil tusta. 3. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Tampereen Prisma 4. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Tampere Koskikeskus 5. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Tampere

8 ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa ja anestesiatoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lausunto jen antaminen. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri Janne Petteri Tenhusta. Tervey denhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi anestesiatoiminnan osalta esitetään anestesiologian erikoislääkäri Juhani Tuomas Hil tusta. 6. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema 7. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Nokia 8. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Jyväskylä, Keljon Prisma 9. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Jyväskylä Hoviraitti ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 10. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Jyväskylä Prisma ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa sekä eri koisalaan kuu luvien lausuntojen antaminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaa vaksi lääkäriksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 11. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Jyväskylä ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoi dossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen anta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi-

9 te tään silmä tautien eri kois lää käri 12. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Seinäjoki 13. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Hyllykallio 14. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Valkeakoski 15. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Pihtipudas 16. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Saarijärvi 17. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Suolahti 18. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Joutsa 19. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Karstula

10 20. Via Healthcare Oy c/o Kyrösnäkö 21. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Ylöjärvi 22. Via Healthcare Oy c/o Etelä-Hämeen Silmäasema Oy/Silmäasema Urjala 23. Via Healthcare Oy c/o Optikko Kuoppamäki Oy Vilppula 24. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Toijala 25. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kangasalan Prisma 26. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Viitasaari Toimintayksikössä tuo tet ta vik si pal ve luik si esi te tään avo hoi don lää-

11 kä 27. Via Healthcare Oy c/o Instru Optiikka Oy/Instrumentarium Jalasjärvi 28. Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkärikeskus Mehiläinen Vaasa ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 29. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Äänekoski 30. Via Healthcare Oy c/o Optikko Kangasala Oy 31. Via Healthcare Oy c/o Näköparkki Oy/Tampereen Näkökeskus 32. Via Healthcare Oy c/o Fysioterapia ja Lääkärikeskus Täsmähoito Oy Toimintayksikössä tuotettavaksi pal ve luk si esi te tään avo hoi don lääkä ri palve luista lää kä rin vastaanottotoimintaa. Tervey den huol lon palveluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tautien eri kois lää käri 33. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Linnainmaa Prisma Tampere

12 34. Via Healthcare Oy c/o Instru Optiikka Oy /Instrumentarium Seinäjoki Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1. Via Healthcare Oy c/o NäköDuo Ky, Mikkeli 2. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Savonlinna ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 3. Via Healthcare Oy c/o Marskin lääkärikeskus, Mikkeli Toimintayksikössä tuotettavaksi pal ve luk si esi te tään avo hoi don lääkä ri palve luista lää kä rin vastaanottotoimintaa. Tervey den huol lon palveluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tautien eri kois lää käri 4. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Suomen Terveystalo Kuopio, Asemakatu ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoimintaa avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Työ terveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 :n ja 14 :n mukaisia palveluita. Terveydenhuollon pal veluis ta vas taa vaksi lää kä rik si esi te tään silmä tautien eri kois lääkäri Terveydenhuollonpalveluista vastaavaksi johtajaksi työ terveyshuol lon osalta esitetään lääkäri Julia Elisabet Tenhusta. 5. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kuopion Prisma ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, erikois lääkärin koti käynnit se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen anta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi tetään silmä tautien eri kois lää käri

13 6. Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Oy/Mehiläinen Kuopio ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri koisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen. Ku vantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset. Työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 :n ja 14 :n mukaiset palvelut. Terveydenhuollon pal ve luista vas taavaksi lää kä rik si esi te tään sil mä tau tien eri kois lää käri Janne Petteri Tenhusta. Terveyden huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi työterveyshuollon osalta esitetään lääkäri Julia Elisabet Tenhusta. 7. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Kuopio Bioteknia ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri koisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen. Työ terveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 :n ja 14 :n mukaiset palvelut. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi lää kä rik si esi te tään sil mä tau tien eri kois lää käri Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi työ terveyshuollon osalta esitetään lääkäri Julia Elisabet Tenhusta. 8. Via Healthcare Oy c/o Optikko Raimo Laitinen Oy/Silmäasema Mikkeli Toimintayksikössä tuotettavaksi pal ve luk si esi te tään avo hoi don lääkä ri palve luista lää kä rin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tautien eri kois lää käri 9. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kuopio ja Kuopion silmäsairaala ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun to jen antaminen ja lää kärin antamat internet-/puhe linpalvelut. Ter vey denhuol lon pal ve luis ta vas taa vaksi lää kärik si esi te tään sil mä tautien erikois lää käri 10. Via Healthcare Oy c/o Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy/ITE ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 11. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Joensuu

14 12. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Joensuun Prisma 13. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Iisalmi 14. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Joen suu ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 15. Via Healthcare Oy c/o Juvan Optiikka Oy/Juvan Optiikka Rantasalmi 16. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Varkaus 17. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Pielavesi 18. Via Healthcare Oy c/o Näkökulma Kiuruvesi 19. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Lieksa Toimintayksikössä tuo tet ta vik si pal ve luik si esi te tään avo hoi don lää-

15 kä 20. Via Healthcare Oy c/o Mäntyharjun Näkökeskus Oy/Silmäasema Mäntyharju 21. Via Healthcare Oy c/o Juvan Optiikka Oy/Juvan Optiikka 22. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Pieksämäki 23. Via Healthcare Oy c/o Optikko B. Lohman/Specsavers Savonlinna Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1. Via Healthcare Oy c/o ODL Lääkärikeskus Oulu 2. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Oulu ripalveluista lää kärin ja erikoislääkärin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa ja anestesiatoiminta se kä eri koisalaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Ter vey denhuol lon pal veluista vastaa vaksi lää kärik si esi te tään silmä tau tien erikois lää käri Janne Petteri Tenhusta. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi anes tesiapalvelujen osalta esitetään anestesiologian erikoislääkäri Tuo mas Juhani Hil tusta.

16 3. Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Oulu 4. Via Healthcare Oy c/o Sairaala Botnia Oy, Oulu ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoimintaa avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään ortope dian ja traumatologian erikoislääkäri Jyrki Petteri Riihimäkeä. 5. Via Healthcare Oy c/o Opti-Aika Järvelä Oy/Ylivieskan Optiikka 6. Via Healthcare Oy c/o Opti-Aika Järvelä Oy, Sievi 7. Via Healthcare Oy c/o Specsavers Kempele Zeppelin 8. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kajaani eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Raision Mylly

17 2. Via Healthcare Oy c/o Tmi Minna Mari Järvelä Ky/Kupittaan Tähti Optikko 3. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Turku Eerikinkatu 9 4. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Turku Eerikinkatu 20 Lapin aluehallintoviraston alueella: 1. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Tornio ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoimintaa avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 2. Via Healthcare Oy c/o ODL Terveys Oy Rovaniemi ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoimintaa avo hoidossa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esite tään silmä tautien eri kois lää käri 3. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Rovaniemi 4. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Rovaniemi ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoimintaa, leikkaustoiminta avo hoidossa sekä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi lää kärik si esi-

18 te tään silmä tautien eri kois lää käri 5. Via Healthcare Oy c/o Specsavers Rovaniemi 6. Via Healthcare Oy c/o Instrumentarium Revontulikeskus, Rovaniemi 7. Via Healthcare Oy c/o Optikkoliike Lapinkatse Oy, Ylitornio antamallaan päätöksellä VAL /So-35ml Sosi aa li- ja ter veys alan lu pa- ja valvontavirasto on myöntänyt Via Health care Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti: Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella: Toimipaikat: 1. Via Healthcare Oy c/o Hyvinkään Ensiapu Oy, Hyvinkää 2. Via Healthcare Oy c/o Katajakunnas Ky Oy c/o Hyvinkään Ensi apu Oy, Hyvinkää Toimintayksikössä tuotet tavik si pal ve luiksi on hy väk syt ty avo hoi don lää kä ripalveluista eri koislää kä rin vas taan otto toi min ta, leik kaus toimin ta avohoidossa ja aneste sia toi minta sekä sai raan hoita jan pal veluista sairaanhoitajan vas taanot to toimin ta. Val vira on hyväksy nyt edellä mainittujen toimi paik kojen osalta terveydenhuollon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi lail lis ten sil mä tau tien eri kois lää käri Jan ne Petteri Tenhu sen. Valvira on hy väk synyt edellä mainittujen toimipaikkojen osalta terveyden huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi aneste sia toi minnan osalta lail listet tu aneste sio logian eri koislää käri Tuomas Ju hani Hiltu sen. Toimipaikat: 3. Via Healthcare Oy c/o Suomen Keinojuuriklinikka Oyca Oy, Es poo

19 Toiminnan aloituspäivä on ollut Toimintayksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi on hyväksytty avohoidon lää kä ripalveluista leik kaustoi min taa avohoidossa ja anestesiatoimin ta. 4. Via Healthcare Oy c/o Avia Hammaslääkärit Oy/Avia Hammaslää kärit, Vantaa Toiminnan aloituspäivä on Toimintayksikössä tuotettaviksi pal ve luik si on hyväksytty avo hoi don lää kä ripalveluista lää kärin ja eri kois lää kä rin vas taan otto toi min ta ja anes te siatoiminta sekä sai raan hoi ta jan pal ve luista sai raan hoitajan vas taanottotoi minta. Valvira on hyväksynyt edellä mainittujen toimipaikkojen osalta terveydenhuol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi anestesia toi minnan osalta lail listet tu aneste sio logian eri koislää käri Tuomas Ju hani Hiltusen. Toimipaikat: 6. Via Healthcare Oy c/o Rillit Avoin yhtiö Hamina/optikko Laakso/Silmäasema Rillit Hamina 7. Via Healthcare Oy c/o Optiminäkö Oy/Synsam Lahti Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Optiikka E. Granfelt Ky/Roban Silmäase ma, Helsinki 9. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Hämeenlinna 10. Via Healthcare Oy c/o Kouvolan Silmäasema 11. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Heinola 12. Via Healthcare Oy c/o Järvenpään Silmäasema 13. Via Healthcare Oy c/o Taavetin Silmäasema 14. Via Healthcare Oy c/o Savitaipaleen Silmäasema 15. Via Healthcare Oy c/o Kuusankosken Silmäasema 16. Via Healthcare Oy c/o Sipoon Silmäasema

20 17. Via Healthcare Oy c/o Optident Juha Pekka Ahonen Oy/Optikko liike Optident Hämeenlinna 18. Via Healthcare Oy c/o Optikkoliike Näkökulma tka, Hollola 20. Via Healthcare Oy c/o Kampin Silmäasema, Helsinki 22. Via Healthcare Oy c/o Kannelmäen Silmäasema, Helsinki Toiminnan aloituspäivä on Via Healthcare Oy c/o Kaivopihan Silmäasema, Helsinki 28. Via Healthcare Oy c/o Itä-Helsingin Silmälasimarket Oy/Cazze Itäkeskus 29. Via Healthcare Oy c/o Olarin Silmäasema Espoo 30. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Espoo Entresse Kauppakes kus Entresse 2. krs. 31. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Espoo Tapiola Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Vantaa Jumbo 34. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Myyrmäki Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Kotkan Silmäasema 36. Via Healthcare Oy c/o Sutelan Silmäasema, Kotka 37. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Lahti 39. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica/Silmäasema Laune Prisma 40. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema

21 Lappeenrannan Prisma 41. Via Healthcare Oy c/o Hämeenlinnan Näkökeskus 42. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Hä meenlinna Prisma avo hoi don lää kä ri palve luista lää kä rin ja eri kois lää kä rin vastaanottotoiminta se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen. Valvira on hyväksynyt edellä mainittujen toimipaikkojen osalta terveydenhuollon palve luis ta vas taa vaksi johtajaksi laillistettu sil mä tau tien erikois lää käri Janne Petteri Tenhusen. Toimipaikka: 21. Via Healthcare Oy c/o Itäkeskuksen silmäasema, Helsinki Toiminnan aloituspäivä on ollut Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lää käripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanotto toiminta se kä erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen. Muusta tervey den huollon toiminnasta optikon toiminnan harjoittaminen. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter veyden huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri kois lää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikat: 5. Via Healthcare Oy c/o Espoon Yksityinen Silmäsairaala Toiminnan aloituspäivä on Via Healthcare Oy c/o Hämeen Silmäkeskus, Hämeenlinna 23. Via Healthcare Oy c/o Helsingin Yksityinen Silmäsairaala Keskuskatu Via Healthcare Oy c/o Helsingin Yksityinen Silmäsairaala Kaivokatu 6 Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Helsinki Ympyrätalo Toiminnan aloi tus päi vä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen.

22 Toimipaikat: 27. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lauttasaari Toiminnan aloi tus päi vä on ollut Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lahti Toiminnan aloi tus päi vä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa ja anestesiatoiminta sekä erikois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pet te ri Ten husen. Valvira on hyväksynyt edellä mainittujen toimipaik kojen osal ta terveydenhuol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi anestesia toi minnan osalta lail listet tu aneste sio logian eri koislää käri Tuomas Ju hani Hiltusen. Toimipaikka: 33. Via Healthcare Oy c/o Green Fashion Oy, Hakunilan Optiikka Vantaa Toiminnan aloi tus päi vä on ollut Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lää käripalveluista lääkärin vastaanottotoiminta. Val vira on hyväk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislääkäri Jan ne Pette ri Tenhusen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella: Toimipaikka: 2. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Tampere Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lää käripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanotto toiminta, leik kaustoiminta avohoidossa ja anestesiatoiminta sekä erikois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pet te ri Ten husen. Valvira on hyväksynyt edellä mainittujen toimipaik kojen osal ta terveydenhuol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi anestesia toi minnan osalta lail listet tu aneste sio logian eri koislää käri Tuomas Ju hani Hiltusen. Toimipaikat: 1. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Tampere Lielahti

23 3. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Tampereen Prisma 4. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Tampere Koskikeskus 6. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Kok kola 7. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Nokia 8. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Jy väskylä, Keljon Prisma 9. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Jy väskylä Hoviraitti 10. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Jy väskylä Prisma 12. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Seinäjoki 13. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Hyllykallio 14. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Valkeakoski 15. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Pihtipudas 16. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Saarijärvi 17. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Suolahti 18. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Joutsa 19. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Karstula 20. Via Healthcare Oy c/o Kyrösnäkö

24 21. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Ylöjärvi 22. Via Healthcare Oy c/o Etelä-Hämeen Silmäasema Oy/Silmäase ma Urjala 23. Via Healthcare Oy c/o Optikko Kuoppamäki Oy Vilppula 24. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Toijala 25. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kangasalan Prisma 26. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Vii tasaari 27. Via Healthcare Oy c/o Instru Optiikka Oy/Instrumentarium Jalas järvi 29. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Äänekoski 30. Via Healthcare Oy c/o Optikko Kangasala Oy 31. Via Healthcare Oy c/o Näköparkki Oy/Tampereen Näkökeskus 33. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema, Linnainmaa Prisma Tampere 34. Via Healthcare Oy c/o Instru Optiikka Oy /Instrumentarium Sei näjoki avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikat:

25 5. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Tam pere Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Jy väskylä Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkärikeskus Mehiläinen Vaasa Toiminnan aloituspäivä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikka: 32. Via Healthcare Oy c/o Fysioterapia ja Lääkärikeskus Täsmähoito Oy Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lää käripalveluista lääkärin vastaanotto toiminta. Val vira on hyväk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri kois lääkäri Janne Pette ri Tenhu sen. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella: Toimipaikat: 1. Via Healthcare Oy c/o NäköDuo Ky, Mikkeli 11. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Joensuu 12. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Joensuun Prisma 13. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Iisalmi 15. Via Healthcare Oy c/o Juvan Optiikka Oy/Juvan Optiikka Ranta salmi 16. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Varkaus

26 17. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Pielavesi 18. Via Healthcare Oy c/o Näkökulma Kiuruvesi 19. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Lieksa 20. Via Healthcare Oy c/o Mäntyharjun Näkökeskus Oy/Silmäasema Mäntyharju 21. Via Healthcare Oy c/o Juvan Optiikka Oy/Juvan Optiikka 22. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Pieksämäki 23. Via Healthcare Oy c/o Optikko B. Lohman/Specsavers Savonlin na avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey denhuol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien erikois lää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikat: 2. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Sa vonlinna 10. Via Healthcare Oy c/o Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy/ITE Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Joen suu avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi laillistettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikat: 3. Via Healthcare Oy c/o Marskin lääkärikeskus, Mikkeli

27 8. Via Healthcare Oy c/o Optikko Raimo Laitinen Oy/Silmäasema Mikkeli avohoidon lääkäripalveluista lääkärin vastaanotto toiminta. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huollon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikka: 4. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Suomen Terveys talo Kuopio, Asemakatu Toiminnan aloituspäivä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Työterveyshuoltolain mukaisista palveluista on hyväksytty työterveyshuoltolain 12 :n ja 14 :n mukaiset palvelut. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi laillistettu sil mätau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhusen. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi työterveyshuollon osalta laillistettu lääkäri Julia Eli sabet Tenhusen. Toimipaikka: 5. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kuopion Prisma Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanotto toiminta, eri koislääkärin kotikäynnit Kuopion kaupungin alueella se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Jan ne Pet te ri Tenhu sen. Toimipaikka: 6. Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Oy/Mehiläinen Kuopio Toiminnan aloituspäivä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Kuvantamistutkimuksista on hyväksytty radiologiset tutkimukset. Työterveyshuoltolain mu kai sis ta pal ve luis ta on hy väk syt ty työ ter veys huol tolain 12 :n ja 14 :n mu kaiset pal velut. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh tajaksi laillis tettu sil mätau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista

28 vas taa vaksi joh tajaksi työter veyshuol lon osalta laillistettu lääkäri Julia Eli sabet Ten hu sen. Toimipaikka: 7. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Kuopio Bioteknia Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanotto toiminta, leikkaustoiminta avohoidossa, leikkaustoiminta avohoidos sa se kä eri kois alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen. Työterveys huolto lain mukai sista pal ve luista on hyväksytty työterveyshuoltolain 12 :n ja 14 :n mu kaiset palve lut. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nittu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh tajaksi laillis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhusen. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi työter veyshuollon osalta laillistettu lääkäri Julia Eli sabet Tenhusen. Toimipaikka: 9. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kuopio ja Kuopion silmäsai raala Toiminnan aloituspäivä on ollut Edellä olevassa toimintayksikössä tuotettaviksi on hyväksytty avohoi don lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanotto toiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antaminen ja lääkärin antamat internet-/puhelinpalvelut. Sairaan hoitajan palveluista on hyväksytty sairaanhoitajan vastaanottotoi minta. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella: Toimipaikka: 2. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Oulu avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa, anestesiatoiminta sekä erikois alaan kuu lu vien lau sun to jen antaminen. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhusen. Valvira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mipaik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi anestesiatoiminnan osalta laillistettu anestesiolo gian eri kois lää käri Tuomas Juhani Hiltusen. Toimipaikat:

29 5. Via Healthcare Oy c/o Opti-Aika Järvelä Oy/Ylivieskan Optiikka 6. Via Healthcare Oy c/o Opti-Aika Järvelä Oy, Sievi 7. Via Healthcare Oy c/o Specsavers Kempele Zeppelin 8. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Kajaani avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antaminen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey denhuol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi lail lis tettu sil mä tau tien erikoislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikat: 1. Via Healthcare Oy c/o ODL Lääkärikeskus Oulu Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Sairaala Botnia Oy, Oulu avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh tajaksi lail lis tettu ortopedian ja traumatologian eri koislää käri Jyrki Pette ri Rii hi mäen. Toimipaikka: 3. Via Healthcare Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Oulu avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh tajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella: Toimipaikat: 1. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Rai sion Mylly Toiminnan aloituspäivä on ollut

30 2. Via Healthcare Oy c/o Tmi Minna Mari Järvelä Ky/Kupittaan Tähti Optikko Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Tur ku Eerikinkatu 9 Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Fennica Oy/Silmäasema Tur ku Eerikinkatu 20 Toiminnan aloituspäivä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey denhuol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi lail lis tettu sil mä tau tien erikoislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Lapin aluehallintoviraston alueella: Toimipaikat: 3. Via Healthcare Oy c/o Silmäasema Rovaniemi Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Specsavers Rovaniemi Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Instrumentarium Revontulikeskus, Rova niemi Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o Optikkoliike Lapinkatse Oy, Ylitornio Toiminnan aloituspäivä on ollut avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toi mi paik ko jen osal ta ter vey denhuol lon pal ve luista vas taa vaksi joh ta jaksi lail lis tettu sil mä tau tien erikoislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Toimipaikat: 1. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Tornio Toiminnan aloituspäivä on ollut Via Healthcare Oy c/o ODL Terveys Oy Rovaniemi 4. Via Healthcare Oy c/o Suomen Terveystalo Rovaniemi Toiminnan aloituspäivä on ollut

31 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: avohoidon lääkäripalveluista lääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa sekä erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen an ta mi nen. Val vira on hy väk sy nyt edel lä mai nit tu jen toimi paik ko jen osal ta ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi joh tajaksi lail lis tettu sil mä tau tien eri koislää käri Janne Pette ri Tenhu sen. Palvelujen tuottaja on tehnyt Valviralle ilmoituksen toiminnan aloittamisesta. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan Valviralle. Mikäli palvelujen tuottaja muuttaa päätöksessä tarkoi tettuja palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on il moitettava asiasta kirjallisesti Valviralle. Palveluja annettaessa on toimintayksikössä oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautaunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antaman päätöksen VAL /So-35ml, jolla se on myöntänyt Via Healthcare Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 02.05.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 332/61/2012 STLTK 176 PlusTerveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 333 17.10.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 758/61/616/2012 STLTK 333 Plusterveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 464 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 352/61/616/2011 STLTK 464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 06.04.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 257/61/616/2011 STLTK 133 ODL Terveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (12) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Ilmoitus 1 (12) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (12) DBC Suomi Oy Hatanpään valtatie 1 33100 Tampere Y-tunnus: 1731334-5 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset DBC Suomi Oy on ilmoittanut Sosiaali-

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Hallitus 168 20.03.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/05.05 00/2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.6.2014 ISA- VI/2111/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus / /2013, 1185/ /2013, 1132/ /2013, 1065/ /2013, 450/05.

Ilmoitusasiat. Hallitus / /2013, 1185/ /2013, 1132/ /2013, 1065/ /2013, 450/05. Hallitus 80 04.12.2013 Ilmoitusasiat 1166/00.00 04 00/2013, 1185/05.05 12 00/2013, 1132/00.00 04 00/2013, 1065/00.00 04 00/2013, 450/05.05 20 00/2013 H 80 1) Ilmoitus vanhusten tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Saaristonkatu 22 90100 Oulu ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 1824918-9 HAKEMUS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 18.01.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 3/61/616/2012 STLTK 37 Mehiläinen Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 7.10.2015 antama tarkastuskertomus sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon ja

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Terveysjohtaja Jari Saarisen 16.1.2015 antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI KYLMÄKONEHUOLTO UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

REKISTERIOTE. Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 1(20) 6.11.2015 PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT

REKISTERIOTE. Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 1(20) 6.11.2015 PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT Perus, oikeusturva ja luvat 1(20) REKISTERIOTE Yksityisten palvelujen antajien rekisteri PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT Diacor terveys Oy Y-tunnus 0110710-9 OID-koodi 1.2.246.10.1107109.10.0 Yhtiömuoto

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013 Hallitus 315 21.08.2013 Ilmoitusasiat 791/00.00 04 00/2013, 707/00.00 04 00/2013, 863/00.00 04 00/2013, 10/00.00 04 00/2013, 744/00.00 04 00/2013, 745/00.00 04 00/2013, 743/00.00 04 00/2013, 742/00.00

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot