Ilmoitusasiat. Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013"

Transkriptio

1 Hallitus Ilmoitusasiat 1089/ /2013, 1100/ /2013, 20/ /2013, 1120/ /2013, 1108/ /2013, 1109/ /2013, 1110/ /2013, 1111/ /2013 H 56 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus (Dnro 8200/ /2013) yksityisen ter veyden huol lon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta/hilipakka Pal ve lut Oy, Oulu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, Valviraan on tullut Hi li pak ka Palvelut Oy:n ilmoitus yksityisen terveydenhuollon pal ve lujen lopettamisesta Albertinkatu 18 A, Oulu. Toiminnan lo pet ta mis päivä on Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen anta jien rekisteriin. 2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus (PSA- VI/1994/ /2013) yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön va kinais ta mi nen/hoi va ko ti Riihelän Keltasirkku Ay, Suomussalmi KK: Palvelutuottaja on ilmoittanut aluehallintovirastolle Hoi vako ti Riihelän Keltasirkku Ay:n vastuuhenkilön vakinaistamisesta. Vas tuu hen ki lök si on ilmoitettu sairaanhoitaja Raija Kemppainen. Aluehallintovirasto rekisteröi esitetyn vastuuhenkilön Raija Kemp paisen Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Ay:n vakituiseksi vas tuu hen ki löksi. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien re kis teriin. 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus (PSA- VI/2240/ /2013) yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lo pet tami ses ta/jou ko ky län Kyläyhdistys ry, Joukokylä: Aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus puhelimitse yks tyi sen sosiaalipalveluntuottajan sosiaalihuollon toiminnan lo pet tami ses ta. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien re kis teriin.

2 4) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus (PSA- VI/2243/ /2013) yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lo pet tami ses ta/pal ve lu ko ti Onni Oy, Salmijärvi: Aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisen so siaa li pal ve lun tuot ta jan sosiaalihuollon palvelukoti Onnin ja vanhusten pal ve lu ko ti Onnin toimintayksikköjen lopettamisesta. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien re kis teriin. 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus (PSA- VI/2364/ /2013) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuotta jan palvelutoiminnan lopettamisesta/frendos Liikunta- ja Pal ve lukes kus Ky: Palvelujen tuottaja Frendos Liikunta- ja Palvelukeskus Ky on il moitta nut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen lopettamisesta lukien. Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen anta jien rekisteriin. 6) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus (PSA- VI/2371/ /2013) yksityisen terveydenhuollon pal ve lun tuot tajan ja vastaavan johtajan osoitteen muutoksesta/omena Palvelut Suti nen Oy: Palvelujen tuottaja Omena Palvelut Sutinen Oy on ilmoittanut aluehal lin to vi ras tol le palvelujen tuottajan ja vastaavan johtajan osoitteen muu tok ses ta seuraavasti: Entinen osoite: Tirisentie Vuokatti Uusi osoite: Jarrukuja 6 a Kajaani Aluehallintovirasto on tehnyt muutokset yksityisen terveydenhuollon rekisteriin. 7) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama päätös (PSA VI/2433/ /2012) yksityisten ympärivuorokautisten so siaa li pal ve lu jen tuottamista koskevan luvan muuttaminen pal ve lu tuotta ja koh tai sek si luvaksi/marian Kartano Oy, Salmijärvi:

3 Hallintolain (434/2003) 51 :n 1 momentin mukaan viranomaisen on kor jat ta va päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Tehty hallintolain 51 :n mukainen korjaaminen päi vät tyyn lu pa pää tök sen, joka koskee yksityisen ympärivuorokautisen so si aa lipal ve lu jen tuottamista koskevan luvan muuttamista pal ve lu tuot ta jakoh tai sek si luvaksi. Korjaaminen on tehty henkilökunnan mää rään liit ty viin tietoihin Marian Helmi ja Marian Kartano toi min ta yk sik kö jen osal ta. Tällä päätöksellä tehdään korjaus annetun päätöksen virheel li siin päätöspäivämääriin ja Päätös, johon lu pa pää tök ses sä viitataan, on annettu Tämä päätös korvaa ja myönnetyt lu pa pää tökset (PSAVI/2433/ /2012). Aluehallintovirasto muuttaa palveluntuottajan, Marian Kartano Oy:lle PSAVI/1763/ /2011 ja PSA- VI/2294/ /2011 myönnetyt luvat yhdeksi pal ve lun tuot taja kohtai sek si luvaksi. Toiminta on sosiaalihuoltolain mukaista tehostettua pal ve lu asu mis ta, palvelualana on palveluasuminen ja asiakkaina ovat vanhukset. Yksiköt ovat seuraavat: Marian Helmi, Marian Hovi ja Marian Kartano. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 8) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös (Dnro 4573/ /2013) yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamiseen/suomen Terveystalo Oy, Helsinki: Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seuraavat hakemuksessa mainitut palveluja tuottavat toimipaikat: - Suomen Terveystalo Oy, Fertinova: Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku (aloituspäivämäärä ) Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi edellä mainituissa toimipaikoissa esitetään laillistettu erikoislääkäri Antti Henrikki Perheentupaa.

4 - Suomen Terveystalo Oy: Terveystalo Mobiilikuvantamispavelut, mammografiarekka, Helsinki (aloituspäivämäärä ) - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalot: Salo (muutospäivämäärä ), Vaasa (muutospäivämäärä ), Helsinki Kamppi Fysio, Terveystalo Kamppi Helsinki (muutospäivämäärä ). Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi edellä mainituissa toimipaikoissa esitetään sisätautien erikoislääkäri Esa Tauno Antero Asikaista. Suomen Terveystalo Oy:lle (VAL /So-35ml) myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset. 9) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös (Dnro 8002/ /2013) yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mi seen/hi lipak ka Palvelut Oy, Oulu: Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen an ta miseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seu raavas ti. Palveluja tuottava toimipaikka: Hilipakka Palvelut Oy, Isokatu 88, Oulu Tuotettavat palvelut Lääkäripalvelut avohoidossa: Lääkärin kotikäynnit, erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen, lääkärin antamat In ter net/pu he lin palve lu Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut: Ko ti sairaan hoi to, Internet/puhelinpalvelu ilman vastaanottotiloja Laboratoriotoiminta: Kliininen kemia ja/tai hematologia (potilaan koto na/asiak kaan tiloissa) Fysioterapeuttinen toiminta: Potilaan kotona/asiakkaan tiloissa annet ta fysioterapia ja tutkimus. Toimikunnat: Kajaani, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Paltamo, Pudasjärvi, Utajärvi, Ylivieska.

5 Palveluja tuottava toimipaikka: Hilipakka Palvelut Oy, Rovaniemi Tuotettavat palvelut Lääkäripalvelut avohoidossa: Lääkärin kotikäynnit, erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen, lääkärin antamat In ter net/pu he lin palve lu Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut: Ko ti sairaan hoi to, Internet/puhelinpalvelu ilman vastaanottotiloja Laboratoriotoiminta: Kliininen kemia ja/tai hematologia (potilaan koto na/asiak kaan tiloissa) Fysioterapeuttinen toiminta: Potilaan kotona/asiakkaan tiloissa annet ta fysioterapia ja tutkimus. Toimikunnat: Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Rovaniemi, Tornio, Ter vola. Edellä mainituissa toimipaikoissa terveydenhuollon palveluista vastaa vak si johtajaksi esitetään geriatrian ja yleislääketieteen eri kois lääkä ri Esa Petteri Viramoa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira on tehnyt Hili pak ka Palvelut Oy:lle hakemuksessa pyydetyt muutokset. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujenantajien rekisteriin. 10) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös (PSA- VI/1007/ /2013) Lupa tartuntatautien vastustamistyössä tarvit ta vien laboratoriotutkimusten ja tehtävien suo rit ta mi seen/ter veysta lo Kajaani (Kauppakatu ja Lönnrotinkatu): Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on saapunut Suomen Terveystalo Oy:n hakemus kliinisen mikrobiologian laboratorion toi mi lu vas ta seuraaville laboratorioille: Terveystalo Kajaani, Kauppakatu Terveystalo Kajaani, Lönnrotinkatu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto on saapunut

6 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tartuntatautilain 10 :n mukaisesti Suomen Terveystalo Oy:n ilmoittamat laboratoriot suo rit ta maan tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia la bo ra torio tut ki muk sia saakka. Laboratorion johtajaksi on il moitet tu palvelujohtaja Jaana Karhu. 11) Keva:n yleiskirje (Dnro 282/ /2013) KuEL-yleis kir je 3/2013: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuo del le 2014: Keva:n yleiskirje sisältää tiedon eläinlääkäreiden eläinlää kin tä huol to lain 19 :n mukaisten palkkioiden enimmäismäärästä vuo del le 2014 sekä ohjeita palkkioiden vahvistamisesta. Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman vir ka palkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omis ta jil ta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden mää rä seuraavaksi vuodeksi. Työnantajan ja palkansaajan eläkemaksut määräytyvät vah vis tet tujen toimenpidepalkkioiden mukaan. Vuoden 2014 palkkioiden enimmäis mää rä on ,28 euroa. Päätöksen eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä on tehtä vä mennessä. Kunnan monijäsenisen toimielimen teke mä vahvistuspäätös on toimitettava Kevaan mennessä säh kö pos ti osoit tee seen Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläin lää kä reit täin. Vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille tulee vah vis taa palkkioiden määrä arviona. Kunnan vahvistaman palkkion tulee olla oikeassa suhteessa eläinlää kä rin virkatyöstään tai päivystäjän päivystysaikana saamiin palkkioi hin. Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläinlää kä rei den palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, jonka vi ras sa eläinlääkäri on. Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä voidaan vah vis taa vuosipalkkiona tai päiväpalkkiona. Osa-aikatyötä tekevien eläinlääkärien toimenpidepalkkioiden määrä

7 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: tu lee olla suhteessa tehtyyn työaikaan. 12) Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen kokouksen tie do te: Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen kokouksessa Hel sin gis sä on päätetty, että klo järjestetään Pu heen joh ta jis tot koolle Helsinkiin -tilaisuus. Tilaisuus on tarkoitettu sai raan hoi to pii rien hallitusten puheenjohtajistolle. Tilaisuudessa tu li si olla virkamiesjohdosta paikalla johtajat ja johtajaylilääkärit. Ti lai suuden ohjelma on suunnitteilla ja se tulee kommentoitavaksi lä hi ai koina. Hallituksen kokouksessa päätetään, ketkä osallistuvat ko. ti lai suuteen. 13) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote Vammais pal ve lu lain toimeenpanon aluekierroksesta Oulussa: Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää aluekierroksen van hus pal ve lulain toimeenpanosta yhteistyössä Kuntaliiton, THL:n, Valviran ja alue hal lin to vi ras to jen kanssa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alu een tilaisuus järjestetään Oulussa. Ilmoittautumiset mennessä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää kun tia ja kuntayhtymiä nimeämään sekä yhteistoiminta-alueita vä littä mään alueellaan tietoa tilaisuudesta vanhustyössä vastaaville viranhaltijoille, palveluntuottajille, vanhusneuvostoille sekä vanhustyön toimijoille. Hallituksen kokouksessa päätetään, kuka osallistuu ko. tilaisuuteen. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hallitus päätti, että hallituksen puheenjohtajat voivat osallistua klo järjestetään Puheenjohtajistot koolle Helsinkiin tilaisuuteen. Hallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 Kunnanhallitus 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 16:00-19:36 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 247 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 19.11.2013 kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot