Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy"

Transkriptio

1 Hallitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/ /2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu paja valvontavirastolta lupaa ympärivuorokautisten so si aa li pal ve lu jen tuottamiseen seuraavasti: Luvanvaraiset sosiaalipalvelut: 1) Etelä-Hervannan Validia-asunnot, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 15 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, sai raan hoita ja AMK, Elina Kristiina Lampista. Toimintayksikön henkilökunta on 11,30 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä hallinnon osuus on 0,80 henkilöä ja hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 9,50 sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yhteensä yksi (1) hen ki lö. 2) Haapaniemen Validia-talo, Haapaniemi OID-koodi: muut vammaiset: 11 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, sai raan hoita ja, Marketta Hannele Maukosta. Toimintayksikön hen ki lö kun ta on 11,80 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 10,10 ja hal lin to hen ki lös töä 0,70 sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yhteensä yksi (1) hen ki lö. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset viisi (5) asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä 0,20 hen ki löä. Henkilöstö hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöstöä ja se on ko ko naan omaa. 3) Hämeenlinnan Validia-koti, Hämeenlinna

2 OID-koodi: van huk set: 45 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja AMK, Piritta Mattilaa. Toimintayksikön henkilökunta on 30 henkilöä, jot ka kaikki ovat omia. Hen ki lös tös tä hallinnon osuus on yksi (1) hen ki lö ja hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 26 sekä tu ki- ja muissa tehtävissä toi mi via yhteensä kolme (3) henkilöä. 4) Hämeenlinnan Validia-talo, Hämeenlinna OID-koodi: van huk set: 19 asiakaspaikkaa. Lu van va rai set palvelut/asumispalvelut/tehostettu palveluasuminen - van huk set seit se män (7) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esi te tään palvelupäällikkö, ter vey denhuol to ala AMK, Heljä Kaarina Leh tos ta. Toimintayksikön henkilökunta on 20,30 henkilöä, joista 17,30 omia ja kolme (3) ostopalvelua. Henkilöstöstä hallinnon osuus on 1,40 hen ki löä ja hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 15,90 se kä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yhteensä kolme (3) os to pal ve lu hen ki löä. 5) Hervannan Validia-asunnot, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 12 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, so sio no mi AMK, Heli Marjukka Salmista. Toimintayksikön henkilökunta on 10,50 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä hallinnon osuus on 0,80 henkilöä ja hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 8,70 sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yhteensä yksi (1) hen ki lö. 6) Hervannan Validia-talo, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 45 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja, Sanna-Mari Laakkosta.

3 Toimintayksikön henkilökunta on 34,00 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 29,00 ja hallintohenkilöstöä yk si (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä nel jä (4) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 43 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä kaksi (2) hen ki löä. Henkilöstö hoito-, kas vatus- ja kuntoutushenkilöstöä ja se on ko ko naan omaa. 7) Iisalmen Validia-palvelut, Iisalmi OID-koodi: muut vammaiset: 25 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluista vastaava joh ta ja, sairaanhoitaja AMK, Anna Kaarina Laukkasta. Toimintayksikön hen ki lö kun ta on 19,00 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 13,00 ja hal lin to hen ki lös töä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimi via yhteensä viisi (5) henkilö. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset yksi (1) asiakaspaikka. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 20 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä kaksi (2) hen ki löä. Henkilöstöstä yksi (1) on hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki lös töä ja yksi (1) hallintohenkilö, henkilöstö on kokonaan omaa. 8) Jyväskylän Validia-talo, Jyväskylä OID-koodi: muut vammaiset: 45 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja, Mervi Maritta Lind ä. Toimintayksikön henkilökunta on 48,50 hen ki löä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 39,50 ja hallintohenkilöstöä yksi (1) se kä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yhteensä kahdeksan (8) hen ki löä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 25 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä 3,50 henkilöä. Hen kilös tö hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä ja se on ko ko naan omaa.

4 9) Kajaanin Validia-palvelut, Kajaani OID-koodi: muut vammaiset: 32 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, yo-mer kono mi, sairaanhoitaja AMK, Päivi Kristiina Norppaa. Toi min ta yk si kön hen ki lö kun ta on 29,50 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 22,50 ja hal lin to hen kilös töä yksi (1) sekä tuki- ja muissa tehtävissä toi mi via yh teen sä kuusi (6) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 19 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä 0,50 henkilöä. Hen ki lös tö hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöstöä ja se on ko ko naan omaa. 10) Kalasataman Validia-koti, Helsinki OID-koodi: van huk set: 31 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, ter veys tietei den mais te ri, sairaanhoitaja Terhi Helppolaista. Toi min ta yk si kön henki lö kun ta on 23,50 henkilöä, joista 23,00 omia ja 0,50 os to pal ve lua. Hen ki lös tös tä hallinnon osuus on yksi (1) henkilö ja hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 21,00 sekä tuki- ja muis sa teh tä vis sä toimivia yhteensä 1,50, joista yksi on omaa ja 0,50 os to pal ve lu hen ki löä. 11) Kallahden Validia-asunnot, Helsinki OID-koodi: muut vammaiset: 15 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, so sio no mi AMK Kati Skyttää. Toimintayksikön henkilökunta on 12,20 hen ki löä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kun tou tus henki löi tä yhteensä 10,00 ja hallintohenkilöstöä 0,70 sekä tu ki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä 1,50 henkilöä. 12) Kannelmäen Validia-talo, Helsinki OID-koodi:

5 muut vammaiset: 25 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja, Päivi Johanna Hakkaraista. Toimintayksikön henkilökunta on 23,00 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä ja hallintohenkilöstöä kak si (2) henkilöä sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä yk si (1) henkilö. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 26 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä neljä (4) hen ki löä ja se on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on kolme (3) hoito-, kas va tus- ja kun tou tus hen ki lös töä ja yksi (1) hallintohenkilö. 13) Kauhajoen Validia-koti, Kauhajoki As OID-koodi: van huk set: 44 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja AMK Katri Johanna Niemelää. Toimintayksikön hen ki lö kun ta on 30,00 henkilöä, joista 29,00 omia ja yksi (1) ostopalvelua. Hen ki lös tös tä hallinnon osuus on yksi (1) henkilö ja hoito-, kasvatus- ja kun tou tus henki löi tä yhteensä 28,00 sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toi mi via yhteensä yksi (1), joista yksi ostopalveluhenkilöä. 14) Kauklahden Validia-asunnot, Espoo OID-koodi: muut vammaiset: 12 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, so sio no mi YAMK, Anne Helena Pulkkista. Toimintayksikön henkilökunta on 10,95 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 9,25 ja hallintohenkilöstöä 0,70 henkilöä sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yhteensä yksi (1) henkilö. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 25 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä 2,10 henkilöä, jois ta kaksi (2) omaa ja 0,10 ostopalveluhenkilöstöä. Henkilöstöstä on kaksi (2) hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä 0,10 os to pal ve lu hen ki löä. 15) Kempeleen Validia-asunnot, Kempele

6 OID-koodi: muut vammaiset: 15 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, sai raan hoita ja AMK, Päivi Kaisu Maria Vartiaista. Toimintayksikön hen ki lö kun ta on 10,20 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Henkilöstöstä on hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 8,50 ja hal lin to hen ki lös töä 0,70 henkilöä sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yh teen sä yksi (1) henkilö. Ilmoituksenvaraiset palvelut/päivätoiminta/päiväkeskus -muut vam maiset 10 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/asu mis pal ve lut/tu kiasu mi nen - van huk set viisi (5) asiakaspaikkaa. Il moi tuk sen va rai set palvelut/kotipalvelu/kodinhoitoapu - vanhukset vii si (5) asia kas paik kaa. Koko henkilöstö yhteensä neljä (4) henkilöä ja se on ko ko naan omaa hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki lös töä. 16) Kokkolan Validia-palvelut, Kokkola OID-koodi: muut vammaiset: 42 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, so sio no mi AMK, Asta Räisälää. Toimintayksikön henkilökunta on 30,50 hen ki löä, joista 29,50 omia ja yksi (1) ostopalveluhenkilö. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kun toutus hen ki löi tä yhteensä 25,00, joista yk si (1) os to pal ve lu hen ki lö ja hallintohenkilöstöä kaksi (2) henkilöä se kä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia yhteensä 3,50 henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset 27 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/päi vä toi min ta/päi vä kes kus -muut vam maiset 30 asiakaspaikkaa. Koko hen ki lös tö yhteensä 15,50 henkilöä ja se on kokonaan omaa hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöstöä. 17) Kouvolan Validia-palvelut, Kuusankoski OID-koodi: muut vammaiset: 40 asiakaspaikkaa.

7 Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikön sijainen ( saakka), sairaanhoitaja AMK, Helena Sippoa. Toi min ta yk si kön henkilökunta on 28,00 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 20,00 ja hallintohenkilöstöä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimi via yhteensä seitsemän (7) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset 40 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/päi vä toi min ta/ai kuis ten päivähoito -muut vammaiset 15 asiakaspaikkaa. Koko hen ki lös tö yhteensä seitsemän (7) henkilöä ja se on kokonaan omaa hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä. 18) Kuopion Validia-palvelut, Päiväkeskus, Kuopio OID-koodi: muut vammaiset 20 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vas tuu hen ki lök si esitetään palvelupäällikkö, ter veys tietei den maisteri Ve li-mat ti Kauppista. Toimintayksikön koko henkilöstö yhteensä kolme (3) henkilöä ja se on kokonaan omaa. Henkilöstöstä 1,50 on hoito-, kas va tus- ja kun tou tushen ki lös töä. 19) Kuopion Validia-asunnot, Kuopio OID-koodi: Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/päi vä toi min ta/asu mis pal ve lut/pal ve lu asu minen - muut vammaiset 10 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vas tuu hen ki lök si esitetään palvelupäällikkö, ter veys tietei den maisteri Ve li-mat ti Kauppista. Toimintayksikön koko henkilöstö yhteensä nel jä (4) henkilöä ja se on koko naan omaa hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki lös töä. 20) Kuopion Validia-talo, Kuopio OID-koodi: muut vammaiset: 26 asiakaspaikkaa. Lu van va rai set palvelut/muut luvanvaraiset palvelut/muut luvan va rai set pal ve lut - muut vammaiset yksi (1) asiakaspaikka. Toi min ta yk si kön vastuu hen ki lök si esitetään palvelupäällikkö terveystieteiden mais teri,veli-matti Kauppista. Toimintayksikön henkilökunta on 18,30 hen ki löä, joista 17,65 omia ja ostopalveluna 0,65 henkilöä. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kuntou tus hen ki löi tä yhteensä 13,90 ja hal lin to hen ki lös töä 0,95 hen ki löä

8 sekä tuki- ja muissa tehtävissä toi mi via yhteensä 3,45 hen ki löä, joista omia 2,80 ja ostopalvelua 0,65 hen ki löä. 21) Lahden Validia-palvelut, Lahti OID-koodi: muut vammaiset: 43 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, psy kiat rian eri kois sai raan hoi ta ja Tuula Kaarina Oksalahtea. Toi min ta yk si kön hen kilö kun ta on 34,00 henkilöä, jotka kaikki ovat omia. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 30,00 ja hal lin to hen kilös töä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muissa tehtävissä toi mi via yhteensä kolme (3) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset 20 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/päi vä toi min ta/ai kuis ten päivähoito -muut vammaiset 50 asiakaspaikkaa. Koko hen ki lös tö yhteensä neljä (4) henkilöä ja se on kokonaan omaa. Hen ki lös tös tä hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on kol me (3) ja hallintohenkilöitä yksi (1). 22) Lielahden Validia-asunnot, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 12 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava sai raan hoita ja AMK Anu Katariina Kartovaaraa. Toimintayksikön henkilökunta on 10,30 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teensä 8,30 ja hallintohenkilöstöä yk si (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä yk si (1) henkilö. 23) Mikkelin Validia-palvelut, Mikkeli OID-koodi: muut vammaiset: 39 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö sai raan hoita ja Marketta Hannele Montosta. Toimintayksikön henkilökunta on 33,00 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teensä 27,00 ja hal lin to hen ki lös töä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa

9 tehtävissä toimivia yhteensä vii si (5) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset 34 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä kaksi (2) hen ki löä ja se on kokonaan omaa hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki lös töä. 24) Muotialan Validia-talo, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 18 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, ter veys tietei den maisteri, sairaanhoitaja AMK Elina Poutasta. Toi min ta yk si kön hen ki lö kun ta on 16,20 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 13,30 ja hal lin tohen ki lös töä 0,90 henkilöä sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toi mi via yhteensä kaksi (2) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset 18 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä kaksi (2) hen ki löä ja se on kokonaan omaa hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki lös töä. 25) Oulun Validia-talo, Oulu OID-koodi: muut vammaiset: 39 asiakaspaikkaa. Lu van va rai set palvelut/muut luvanvaraiset palvelut/muut luvan va rai set pal ve lut - muut vammaiset kolme (3) asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö sai raan hoidon opet ta ja Ritva Knuutinen-Heiskasta. Toimintayksikön henkilökunta on 44,00 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teensä 34,00 ja hal lin to hen ki lös töä viisi (5) henkilöä sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yh teen sä viisi (5) henkilöä. muut vammaiset 35 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/hen ki lö koh tai nen apu/muut - muut vam maiset 30 asia kas paik kaa. Koko henkilöstö yhteensä 10 henkilöä ja se on kokonaan omaa. Hen kilös tös tä hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on vii si (5) ja hal lin tohen ki löi tä yksi (1) sekä tuki- ja muissa tehtävissä toi mi via yh teen sä neljä (4) henkilöä.

10 26) Porin Validia-palvelut, Pori OID-koodi: muut vammaiset: 40 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, kun tou tusoh jaa ja YAMK Merja Hannele Ahonen-Roslakkaa. Toi min ta yk si kön henki lö kun ta on 33,00 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Hen ki lös tös tä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 26,00 ja hal lin to hen kilös töä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muissa tehtävissä toi mi via yh teen sä kuusi (6) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vam maiset 40 asiakaspaikkaa. muut vammaiset 26 asia kas paik kaa. Ilmoituksenvaraiset palvelut/muut rekisteröitävät palvelut/muut - muut määräaikainen asuminen kaksi (2) asiakaspaikkaa. Koko hen ki lös tö yhteensä kolme (3) henkilöä ja se on kokonaan omaa. Hen ki lös tös tä hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on kol me (3). 27) Porslahden Validia-talo, Helsinki OID-koodi: muut vammaiset: 27 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja Anne Jänkälää. Toimintayksikön henkilökunta on 27,00 hen ki löä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki löi tä yh teensä 22,00 ja hallintohenkilöstöä 1,50 hen ki löä sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä 3,50 hen ki löä. muut vammaiset 26 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset pal ve lut/hen ki lö koh tai nen apu/muut - muut vam maiset 24 asia kas paik kaa. Koko henkilöstö yhteensä 15,30 henkilöä ja se on kokonaan omaa. Henki lös tös tä hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on 14 ja hal lin to henki löi tä yksi (1) sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yh teen sä 0,30. 28) Pudasjärven Validia-Palvelut, Pudasjärvi OID-koodi:

11 muut vammaiset: 35 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, eri kois sairaan hoi ta ja Ellen Marjatta Holmströmiä. Toimintayksikön hen ki lö kun ta on 25,00 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teensä 22,00 ja hal lin to hen ki lös töä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yh teen sä kaksi (2) henkilöä. 29) Rovaniemen Validia-palvelut, Rovaniemi OID-koodi: muut vammaiset: 34 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, hal lin to tietei den maisteri, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja Tuula Hottia. Toi min tayk si kön henkilökunta on 33,00 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 24,00 ja hallintohenkilöstöä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä viisi (5) henkilöä. Yksi (1) asia kas paik ka hengityshalvauspotilaalle, jolle sairaanhoitopiiri ostaa pal ve lun. Osa hoitorinkiä, johon kuuluu 11 hoitajaa muut vammaiset 10 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä yk si (1) henkilö ja se on omaa hoito-, kas vatus- ja kun tou tus hen ki lös töä. 30) Tammelan Validia-asunnot, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 11 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vas tuu hen ki lök si esitetään palveluvastaava, sosionomi Tuu la Marketta Salosta. Toimintayksikön henkilökunta on 10,30 hen ki löä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teensä 8,30 ja hallintohenkilöstöä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia yhteensä yksi (1) hen ki lö. 31) Tampereen Validia-talo, Tampere OID-koodi: muut vammaiset: 64 asiakaspaikkaa. Lu van va rai set palvelut/asumispalvelut/tehostettu palveluasuminen -

12 van huk set yhdeksän (9) asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vas tuu hen ki lök si esitetään palvelupäällikkö, ter vey denhoi ta ja AMK, sai raan hoi ta ja AMK Pauliina Alppia. Toi min ta yk si kön henkilökunta on 79,50 hen ki löä, joista omia 77,80 ja os to pal ve lua 1,70. Henkilöstöstä on hoito-, kas va tus- ja kuntoutushenkilöitä yh teen sä 69,30 ja hal lin to hen ki lös töä kolme (3) henkilöä sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia 5,50 hen ki löä omaa ja 1,70 os to pal ve lua. Ilmoituksenvaraiset palvelut/asumispalvelut/muu asumispalvelu - muut vammaiset 24 asiakaspaikkaa. muut vammaiset 35 asia kas paik kaa. Koko henkilöstö yhteensä 9,20 henkilöä on omaa. Hen ki lös tös tä hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on 8,50 ja hal lin to hen ki lös töä 0,70 henkilöä. 32) Tourulan Validia-talo, Jyväskylä OID-koodi: muut vammaiset: 21 asiakaspaikkaa. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja Pekka Tapio Ahlqvistia. Toimintayksikön henkilökunta on 16,65 henkilöä, joista omia 16,00 ja ostopalvelua 0,65. Hen ki lös tös tä on hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen kilöi tä yhteensä 14,20 ja hal lin to hen ki lös töä 0,80 henkilöä se kä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia yk si (1) henkilö omaa ja 0,65 os to pal ve lua. 33) Turun Validia-talo, Turku OID-koodi: muut vammaiset: 64 asiakaspaikkaa. Lu van va rai set palvelut/laitoshoito/ympärivuorokautinen laitoshoito lapset/nuo ret kaksi (2) asiakaspaikkaa. Luvanvaraiset palvelut/muut lu van va rai set palvelut/muut lu van va rai set palvelut - lapset/nuoret, ti la päi nen 24 h/vrk hoito: 19 asia kas paik kaa. Toimintayksikön vas tuu hen ki lök si esitetään palvelupäällikkö, so sio no mi AMK Annukka Teittistä. Toimintayksikön henkilökunta on 51,44 henkilöä, joka on ko ko naan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kun tou tus hen ki löi tä yh teensä 43,10 ja hallintohenkilöstöä 2,34 henkilöä sekä tuki- ja muis sa tehtävissä toimivia kuusi (6) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/muut rekisteröitävät palvelut/muut - lapset/nuo ret, koululaisten iltapäivätoiminta seitsemän (7) asia kas paik kaa.

13 Ilmoituksenvaraiset palvelut/henkilökohtainen apu/muut - muut vammai set 16 asiakaspaikkaa. muut vammaiset 20 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelut/muu palvelu - muut vam mai set yksi (1) asiakaspaikka. Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelu/muu palvelu - vanhukset kol me (3) asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelu/muu palvelu - lapset/nuoret kolme (3) asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä 10,75 henkilöä on omaa. Henkilöstöstä hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on 10,20 ja hal lin to hen ki lös töä 0,55 henkilöä. 34) Vaasan Validia-palvelut, Vaasa OID-koodi: luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/tehostettu palveluasuminen - muut vammaiset: 34 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, so sio no mi AMK Sanna Kristiina Lillbroändaa. Toimintayksikön hen ki lö kun ta on 35,00 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yhteensä 31,00 ja hal lin to hen ki lös töä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muissa tehtävissä toimivia kol me (3) henkilöä. Ilmoituksenvaraiset palvelut/muut rekisteröitävät palvelut/muut - muut vammaiset 18 asiakaspaikkaa. muut vammaiset 25 asiakaspaikkaa. Ilmoituksenvaraiset Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelut/muu pal velu - muut vammaiset kolme (3) asiakaspaikka. Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelu/kodinhoitoapu - vanhukset 45 asiakaspaikkaa. Koko henkilöstö yhteensä 24,00 henkilöä on omaa. Henkilöstöstä hoi to-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on 24,00. 35) Vantaan Validia-koti, Vantaa OID-koodi: Palvelujen sisältö on luvanvaraiset pal ve lut/asu mis pal ve lut/te hos tet tu palveluasuminen - vanhukset: 61 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään palvelupäällikkö, sai raan hoita ja Maija Pauliina Väänästä. Toimintayksikön henkilökunta on 42,00 henkilöä, joista omia 41,00 ja ostopalvelua yksi (1). Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kun tou tushen ki löi tä yhteensä 34,00, joista 33,00 omaa ja yksi (1) os to pal ve lua ja

14 hallintohenkilöstöä yksi (1) henkilö sekä tuki- ja muissa teh tä vis sä toimivia seitsemän (7) henkilöä. 36) Vasaramäen Validia-asunnot, Turku OID-koodi: luvanvaraiset palvelut/asumispalvelut/tehostettu palveluasuminen - muut vammaiset: 19 asiakaspaikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään palveluvastaava, so sio no mi Sirpa Marita Montosta. Toimintayksikön henkilökunta on 11,16 henkilöä, joka on kokonaan omaa. Henkilöstöstä on hoito-, kasvatus- ja kuntoutushenkilöitä yh teensä 9,30 ja hallintohenkilöstöä 0,86 henkilöä sekä tuki- ja muissa teh tävis sä toimivia yksi (1) henkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on an ta mallaan päätöksellä Dnro 7309/ /2012 myöntänyt pal ve lu jen tuottaja Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:lle luvan yksityisten ym pä ri vuoro kau tis ten sosiaalipalvelujen tuottamiseen hakemuksesta poi ke ten lukien seuraavasti: Kauhajoen Validia-koti OID-koodi: Tuki ja muissa tehtävissä toimivien henkilöiden osuus vähintään 0,10 työntekijää asukasta kohden, yhteensä vähintään 4,0 työn te ki jää. Kalasataman Validia-koti OID-koodi: Tuki- ja muissa tehtävissä toimivien henkilöiden osuus vähintään 0,10 työntekijää asukasta kohden, yhteensä vähintään 3,0 työn te ki jää. Muihin palvelujen tuottajan toimintayksiköihin, joihin on haettu lupaa ympä ri vuo ro kau tis ten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, myönnetään lu pa ehdollisena. Lääninhallituksen ja aluehallintovirastojen aiemmin myöntämien lu pien asiakasturvallisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvät ehdot se kä luvan myöntämisen jälkeen valvonnassa tehdyt lupiin ja toi min ta yk si köi den toimintaedellytyksiin liittyvät valvontapäätökset ovat voi mas sa kaikissa toimintayksiköissä. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelut tal le te taan yksityisen palvelujen antajien rekisteriin ilmoitusten mukaisesti. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse

15 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallitus merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von ta vi raston antaman päätöksen Dnro 7309/ /2012, jol la se on myöntänyt palvelujen tuottaja In va li di lii ton Asumispalvelut Oy:lle luvan yksityisten ym pä ri vuo ro kau tis ten sosiaalipalvelujen tuot ta mi seen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 350 21.11.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy 822/61/616/2012 STLTK 350 Yrjö ja Hanna Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 18.01.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 3/61/616/2012 STLTK 37 Mehiläinen Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 8 13.12.2016 Perusturvalautakunta 5 28.03.2017 Perusturvalautakunta 8 29.05.2018 Periaatepäätös palvelusetelin käyttöönotosta mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa /Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola

Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 66 Ikäihmisten lautakunta 25.05.2016 Aika 25.05.2016 klo 16:30-17:12 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340 Sivistyslautakunta 16 01.06.2015 Sivistyslautakunta 12 21.06.2016 Sivistyslautakunta 6 29.08.2017 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvojen tarkistus 1.8.2015 lukien / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin Hallitus 39 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin H 39 Sosiaali ja terveysministeriön 19.12.2012 antama kuntainfo10/2012 toimeentulotukilakiin tulevista muutoksista:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02. Perusturvalautakunta 119 22.09.2016 Kunnanhallitus 324 17.10.2016 Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.00/2016 Perusturvalautakunta 22.09.2016 119 Perusturvan toimialalla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle Kuntayhtymähallitus 11 17.01.2012 Kuntayhtymähallitus 162 04.12.2012 Kuntayhtymähallitus 152 29.10.2013 Kuntayhtymähallitus 160 02.12.2014 Kuntayhtymähallitus 159 17.11.2015 Sairaanhoitaja n hakemus palkattomasta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen alaisen henkilökunnan hankintavaltuudet

Kaupunginhallituksen alaisen henkilökunnan hankintavaltuudet Kaupunginhallitus 398 06.11.2017 Kaupunginhallitus 410 20.11.2017 Kaupunginhallituksen alaisen henkilökunnan hankintavaltuudet 945/00.01.01.00/2017 Kaupunginhallitus 06.11.2017 398 johtaja Riitta Luotio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot