Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin. Kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessa saaneensa tiedoksi toisen osavuosikatsauksen. Lausunnossa tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2014 talousarvion toteutumisen tilannetta toisen osavuosikatsauksen ja arviointityössä saamansa informaation perusteella. Kaupungin taloutta arvioitaessa tulee huomioida koko konserni oikean kuvan saamiseksi, joten arviointia on suoritettu myös konserniin kuuluvien yhteisöjen esittämiin tietoihin pohjautuen. Arviointikohteet perustuvat tarkastuslautakunnan vuoden 2014 työohjelmaan (hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa). Tavoitteiden toteutuminen Toisen osavuosikatsauksen seuranta-aineiston perusteella talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet palvelualueilla hyvin. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumisessa on enemmän epävarmuutta. Kiinteistö-KYS Oy Kaupungin suora omistusosuus on 51 %. Tarkastuslautakunta kuuli Kiinteistö-KYS Oy:n talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä talousarviotavoitteiden toteutumisesta arviointikokouksessa Taulukkoon on otettu arviointikokouksen jälkeen valmistuneesta toisesta osavuosikatsauksesta tietoja. Keskustelussa todettiin Kiinteistö-KYSin täyttävän hyvin sille asetetut tavoitteet ja että yhtiö on talouslukujen ja saatujen selvitysten perusteella hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu. Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 I osavuosikatsaus Toiminnalliset tavoitteet Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokratuksi Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Omarahoitusosuus hallituksen erikseen päättämissä asuntojen osittaisissa perusparannusinvestoinneissa II osavuosikatsaus Asuntokannan käyttöaste 100 % 99,81 % 99,78 % Asuntojen peruskorjaus Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella Tilikauden tulos Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti Kyllä Kyllä Kyllä Tunnusluku on positiivinen Rahoitustulos% 39,69 % Positiivinen tulos. 0 0 Asuinneliövelka X /asm2 Enintään ,98 / 636,19 / / m² m² m² Omarahoitusosuus 100 % Toteutuu Toteutuu perusparannusinvestoinneissa (% perusparannusten kokonaiskustannuksista)

2 Kuopion kaupunki Lausunto 2 (7) Kuopion Pysäköinti Oy Kaupungin omistusosuus 100 %. Tarkastuslautakunta kuuli Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan ja talouden tilasta sekä talousarviotavoitteiden toteutumisesta arviointikokouksessa yhtiön edustajia. Taulukkoon on otettu arviointikokouksen jälkeen valmistuneesta toisesta osavuosikatsauksesta tietoja. Yhtiöllä ei ole mahdollisuuksia päästä vuoden 2014 talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoiteasettelu on ollut täysin epärealistista tilanteessa, jossa yhtiön tulorahoitus ei riitä poistoihin eikä lainojen lyhennyksiin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tulevaisuudessa yhtiöitä perustettaessa kaupungilla on selkeä liiketoimintasuunnitelma, jotta perustettavalla yhtiöllä olisi riittävä tulorahoitus ja muutenkin riittävät toimintaedellytykset. Kuopion Pysäköinti Oy ylläpitää omistamaansa Toriparkin pysäköintilaitosta. Pysäköintitulot menevät kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tilannetta sekoittaa vielä velvoitepaikkojen myynti, joiden tulot myöskin menevät kaupungille. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että palvelualueuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli eri yksiköiden rajapintojen häivyttäminen. Kuopion Pysäköinti Oy:n tilanne muiden muassa osoittaa, että ainakin konsernitasolla rajapintojen häivyttämisessä on vielä parannettavaa. Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 I osavuosikatsaus II osavuosikatsaus Toiminnalliset tavoitteet Pysäköinti Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen Toiminnan vakiinnuttaminen Toimintaedellytykset kannattavalle toiminnalle saadaan vakiinnutettua Selvitys Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnasta on käynnissä, valmistuu syksyllä. Selvitys Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnasta on käynnissä, valmistuu syksyllä 2014 Liiketilojen täyttöaste Liiketilojen täyttöaste Täyttöaste 100 % Täyttöaste 60 % Täyttöaste 60 % Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Tilikauden tulos Nollatulos Tulos ,85 Tulos ,95

3 Kuopion kaupunki Lausunto 3 (7) Kuopio Innovation Oy Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 68 %. Tarkastuslautakunta tutustui arviointikokouksessaan Kuopio Innovation Oy:n toimintaan yhtiön toimitiloissa. Yhtiön johto esitteli lautakunnalle yhtiön toimintaa ja taloutta. Yhtiön toiminnan painopisteinä ovat yrityskehitys ja sitä tukeva hanketoiminta. Strategisena päämääränä on edistää Kuopion kaupungin strategian keskeistä kilpailukyvyn tavoitetta monipuolisesta elinkeinoelämästä, Kampuksen kehittymisestä ja Kuopion vetovoimaisuudesta. Yhtiön toiminta on edennyt vuoden 2014 aikana ennalta suunnitellun mukaisesti. Tarkastuslautakunta arvioi sille esitetyn informaation perusteella yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuneen odotusten mukaisesti ja yhtiön toiminta on tuonut kaupungille näkyvyyttä ja erinäisiä hyötyjä. Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Strategian toteuttaminen INKA (Innovatiiviset kaupungit) ohjelman toteuttaminen ja Kuopion innovaatiokeskittymän vahvistaminen Motivoitunut ja osaava henkilöstö Mittari Tavoite 2014 I osavuosikatsaus Toiminnan Strategisten tavoitteiden Strategiassa asetetut uudistaminen vaatimien tavoitteet ovat toteu- vastaamaan toimintojen vakiinnuttaminen tuneet. Strategia muuttuvaa ohjel- päivitetään vuoden toimintaympäristöäsamaamakausien vaihtues aikana vastaa- tulevaisuuden Kuopion toimita uudessa ohjelmassa käynnistyy suunnitellusti ja tuottaa uusia kehittämistoimenpiteitä. Henkilöstön kehittämistoiminta ja kehityskeskustelut. Saavutetaan INKAohjelmalle asetetut tavoitteet ja mm. valmistellaan ja käynnistetään ensimmäiset ohjelman kärkihankkeet. Henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla ja kehityskeskustelujen vaikuttavuutta lisätty. Tiedepuiston yhteistoiminta Yhteistoiminnan rakenteiden uudistaminen ja uudet yhteistyöavaukset. Yrityshautomotoiminnan kehittäminen on edennyt suunnitellusti ja innovaatiokeskittymän sekä tiedepuiston markkinoinnin osalta on toteutettu yhteisiä avauksia. Kehitetty tarpeisiin. INKA-ohjelman käynnistäminen on alkanut kansallisten toimintapuitteiden rajoissa. Ensimmäiset hankevalmistelut ovat käynnissä. Käyttöön on otettu ryhmäkehityskeskustelut. Työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja sitä seurataan työtyytyväisyyskyselyin Yrityskehitystoiminta on edennyt suunnitellusti. Markkinointitoimiin on valmistauduttu, mutta uudet avaukset odottavat Kampus toiminnan kokonaisuuden etenemistä. Invest In - II osavuosikatsaus Strategiassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Strategia päivitysprosessi on käynnissä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. INKA-ohjelman käynnistäminen on alkanut kansallisten toimintapuitteiden rajoissa. Monipuolinen hankevalmistelu eri tahojen kanssa yhteistoiminnassa on käynnissä Käyttöön on otettu ryhmäkehityskeskustelut. Työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Toteutetaan aktiivisesti toimintaa tehostavia toimenpiteitä. Yrityskehitystoiminta on edennyt suunnitellusti. Markkinointitoimiin on valmistauduttu, mutta uudet avaukset odottavat Kampus toiminnan kokonaisuuden etenemistä. Invest In -

4 Kuopion kaupunki Lausunto 4 (7) edelleen toimintamallia osaamisen ja investointien houkuttelemiseksi innovaatiokeskittymän yhteyteen. Toiminta toteutetaan budjetoidun mukaisena. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous Talouden tehokkuus toiminta on ollut resursseihin nähden aktiivista. Toiminta on toteutunut budjetoidun mukaisesti toiminta on ollut resursseihin nähden aktiivista. Toiminta on toteutunut budjetoidun mukaisesti Lapsiperhepalvelut Lastensuojeluasioiden saamasta huomiosta riippumatta tarkastuslautakunnan vuosiohjelmaan kuului lastensuojeluasioihin tutustuminen. Tarkastuslautakunta kuuli lapsiperhepalveluiden talouden ja toiminnan tilasta sekä tavoitteiden toteumasta arviointikokouksessa vastuunalaista viranhaltijaa. Osa käyttötaloussuunnitelmassa asetetuista tavoitteista on saadun selvityksen perusteella toteutumassa, mutta osa jäänee toteutumatta. Lastensuojelussa suositeltu asiakasmäärä per työntekijä on valtakunnallisia suosituksia suurempi, josta saattaa aiheutua riskejä asiakkaille ja organisaatiolle, kun esimerkiksi asiakkaiden tapaamisia ei pystytä järjestämään riittävän usein. Myös toimialaa koskevassa lainsäädännössä olevien määräaikojen noudattaminen asettaa haasteita toiminnalle. Kokeneita sosiaalityöntekijöitä ei saada rekrytoitua kaupungin palvelukseen ja työntekijöiden vaihtuvuus on merkittävää. Ennaltaehkäisevää työtä ei pystytä tekemään riittävästi ja esimerkiksi perheneuvola-hankkeen kautta avun hankkiminen on haastavaa (apua tarvitseva ei voi suoraan itse sitä tilata ja toimintaan on varattu liian vähän resursseja tarpeeseen nähden). Esim. jotkut vastaanottoajat ovat olleet syyskuussa varattuja vuoden loppuun saakka, joten asiakkaiden oma-aloitteinen pääsy keskustelemaan ongelmista on kohtuuttoman hidasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuutta ikäluokasta ei ole saatu pienennettyä, vaikka painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palvelumuotoihin. Sijaishuollon ostopalvelujen kilpailuttaminen on osoittautunut odotettua raskaammaksi prosessiksi. Kilpailutus oli edelleen tarkastuslautakunnan IS-Hankinta Oy:stä saaman tiedon perusteella kesken, kuukausia alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Tarkastuslautakunnalle annettujen tietojen perusteella hankintapäätös oli tarkoitus tehdä maaliskuun 2014 aikana ja sopimuskauden oli tarkoitus alkaa Tarkastuslautakunta ja sisäinen tarkastaja ovat pyytäneet useasti vastuunalaisilta viranhaltijoilta nähtäväkseen dokumentaatiota eräässä lastensuojeluyrityksessä, jolta kaupunki ostaa palveluita, työskentelevien kaupungin työntekijöiden mahdollisista sivutoimiilmoituksista ja luvista. Useista pyynnöistä huolimatta pyydettyjä dokumentaatioita ei ole toimitettu nähtäväksi. Tähän perustuen tarkastuslautakunta arvioi sivutoimi-ilmoitusten ja lupien käsittelyn ja hallinnoinnin olevan organisaatiossa puutteellista. Kaupungilla tulee olla yhtenevät käytännöt sivutoimiin liittyvissä hallinnoinneissa ja niitä on noudatettava. Virkasuhteisten työntekijöiden osalta tulee noudattaa lakia kunnallisesta viranhaltijasta ja kaupungin johtosääntöä toimivallasta henkilöstöasioissa 15 :ä, jonka mukaan muiden viranhaltijoiden osalta sivutoimi-ilmoitus tehdään vastuualuejohtajalle, joka voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa määrätyillä perusteilla. Työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta tulee noudattaa työsopimuslakia.

5 Kuopion kaupunki Lausunto 5 (7) Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että lasten asioista huolehditaan yli palvelualue- ja yksikkörajojen ja ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palvelumuotoihin panostetaan riittävästi. Oma-aloitteisen avun saamista tulee helpottaa ja nopeuttaa. Ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen paremmin panostamalla pystytään mahdollisesti välttämään paljon raskasta ja kallista lastensuojelutyötä, joka tuo pidemmällä ajanjaksolla merkittäviä hyötyjä. Lapsiperhepalveluiden selvitys käyttösuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunnalle alla olevassa taulukossa: KÄYTTÖSUUNNITELMAN TA- VOITTEET Sijaisperhehoidon osuus sijaishuollon kokonaisuudesta pysyy 65 %:ssa. Sijaishuollon kustannustaso verrattuna valtakunnalliseen tasoon. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kumppanuuksien luominen. Asiakaspalaute. Käytetyn konsultaation määrä ja sisältö. Tiivistetty yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta pienenee. Osaava ja uudistumiseen motivoitunut henkilöstö. Tämä tavoite on saavutettu Sijaishuollon ostopalvelujen kilpailuttaminen toimenpiteenä edennyt ennakoitua hitaammin Asiakaskokemuksia pyydetään osassa toimintoja aina asiakkuuden päättyessä ja kaikissa toiminnoissa samanaikaisesti syksyllä 2014 Toteutunut suunnitelman mukaisesti: varhaisen tuen konsultaatio, järjestökumppanuuksien tiivistyminen ja organisoituminen Tavoite ei ole toteutunut, vaikka painopistettä on lapsiperhepalveluissa siirretty avohuollon tukitoimenpiteisiin ja lastensuojelun tarvetta ennalta ehkäiseviin varhaisen tuen palvelumuotoihin. Kiireestä ja kuormittuneisuudesta huolimatta rakenteista on pidetty kiinni. Sosiaalityön uudelleen organisointi ja työnkuvien selkeytys on toteutettu vuoden 2014 alussa. Tehtäviin on saatu koulutettuja, osin kyllä kokemattomia, työntekijöitä, mutta vaihtuvuus erityisesti sosiaalityössä suuri. Talouden tasapainotusohjelman edistyminen Talouden ja toiminnan tasapainon saavuttamista tukemaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman, kaupunginvaltuusto henkilöstöohjelman ja palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaavan palvelu- ja hankintaohjelman. Vuonna 2014 kaupungin tavoitteena on vähentää henkilöstöään 75 henkilötyövuodella. Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 mil-

6 Kuopion kaupunki Lausunto 6 (7) joonan euron lisäsäästönä (3,3 milj. euroa työnantajan yksipuolisin keinoin saavutettavia säästöjä ja 1,3 milj. euroa vapaaehtoisia henkilöstömenosäästöjä). Tuottavuusohjelman lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt palvelualueiden heikentyneen taloustilanteen korjaamiseksi esittämät uudet tasapainotustoimenpiteet. Vuoden 2014 talousarviossa toimenpiteet on huomioitu 7 miljoonan euron suuruisena säästönä. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy lisäksi yhden miljoonan euron lisäsäästö, josta 0,5 miljoonaa euroa on palvelualueiden talousarvioissa ja 0,5 miljoonaa euroa taseyksiköiden ja liikelaitosten talousarvioissa. Työnantajapalvelun laskelman mukaan elokuun loppuun mennessä vapaaehtoisien henkilöstömenosäästöjen toteuma on 1,4 milj. euroa. Yhteensä henkilöstösäästöjä on saavutettu 3,8 milj. euroa. Talousarvioon sisältyvän 4,6 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoitteen arvioidaan toteutuvan. Palvelualueiden selvitysten mukaan elokuun loppuun mennessä muiden tasapainotustoimenpiteiden kuin henkilöstömenosäästöjen toteuma on noin 0,7 milj. euroa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 1,6 milj. euron säästöt eli säästötavoitteesta jäädään noin miljoona euroa. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että henkilöstösäästöjä tavoiteltaessa palvelut tuotetaan enenevässä määrin ostopalveluina. Tarkastuslautakunnan erityinen huoli kohdistuu siihen, että ostopalvelujen käytön lisääntyminen saattaa kasvattaa menoja henkilöstömenoissa saavutettuja säästöjä enemmän. Ostopalveluita hankittaessa kustannuslaskennan oikeellisuuteen (oma tuotanto vs. ostopalvelut) tulee kiinnittää korostetusti huomiota, jotta kustannukset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Lisäksi tarkastuslautakunta muistuttaa, että kertaluontoisiksi tarkoitetuilla henkilöstömenosäästöillä ei Kuopion kaupungin taloutta saada kuntoon. Talouden kehittyminen vuonna 2014 Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa ydinkaupungin alijäämää ennakoitiin muodostuvan noin 22 milj. euroa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa alijäämää ennakoitiin muodostuvan 26 milj. euroa, mutta elokuun osavuosikatsauksessa alijäämäksi ennakoitiin enää noin 23 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 402,5 milj. euroa, mikä on kolme milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Verotuloarvion korotus perustuu Suomen Kuntaliiton syyskuussa päivittämään kuntakohtaiseen ennusteeseen. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 148,9 milj. euroa eli 1,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Verorahoitusta arvioidaan siten kertyvän 551,4 milj. euroa. Ydinkaupungin toimintatuottoja arvioidaan kertyvät 1,7 milj. euroa talousarviota enemmän eli 113,7 milj. euroa. Ydinkaupungin toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 5,7 milj. eurolla. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakuluja kertyy 699,9 milj. euroa. Palvelualueiden ennusteissa toimintakatteen suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueella ylitykseksi on ennustettu 3,8 milj. euroa. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 2,6 milj. euroa. Suurin ylitys on erikoissairaanhoidossa, noin 2 milj. euroa. Liikelaitokset ja taseyksiköt tulouttavat kaupungille vuositasolla yli 25 milj. euroa.

7 Kuopion kaupunki Lausunto 7 (7) Liikelaitosten / taseyksiköiden Tuotot Tuloutus Yli/alijäämä tulosennuste 2014 milj. euroa milj. euroa kaupungille milj. euroa Kuopion Energia Liikelaitos 67,10 7,00 0,70 Kuopion Vesi Liikelaitos 20,50 3,60 0,60 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 4,40 0,10 0,00 Kuopion Kuntatekniikka Liikelaitos 31,10 0,30 0,00 Pohjois-Savon pelastuslaitos 24,80 0,50 Tilakeskus 76,10 14,20 1,80 Isäntäkuntapalvelut 11,30 0,00 235,30 25,20 3,60 Koko kaupungin tilikauden alijäämäksi on ennustettu 19,4 milj. euroa, joka on talousarvion mukainen. Alijäämän kattamisvelvollisuus ja taloussuunnitelman sisältö Kuntalain 65 :n mukaan seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntalain 71 :ssä on tarkastuslautakunnan tehtäväksi säädetty talouden tasapainotuksen toteutumisen sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi tilanteessa, jossa kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kertyneitä ylijäämiä oli 7,8 milj. euroa. Toisen osavuosikatsauksen tilanteen mukaisesti (elokuun 2014 lopun tilanne) olemassa olevat ylijäämät eivät kata vuoden 2014 osalta muodostuvaa 19,4 milj. euron alijäämää. Taseeseen muodostuu vuoden 2014 tilinpäätöksessä alijäämää noin 11,6 milj. euroa. Huomioitavaa kuitenkin on, että loppuvuoden tilanne on vielä epätarkka johtuen mm. Kuopion Energian yhtiöjärjestelyistä ja Savonia ammattikorkeankoulun yhtiöittämisestä.

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot