Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v Seurantaraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v Seurantaraportti 2014

2

3 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen Pirkanmaan saavutettavuus Liikennepalvelujen kehittäminen Pääväylien ja terminaalien kehittäminen Tieverkko Rataverkko Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Liikenneväylät ja päivittäinen liikennöitävyys Liikenneturvallisuus Joukkoliikenteen kehittäminen Matkaketjujen sujuvoittaminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Liikkumisen ohjaus ja kysynnän hallinta 14

4 1. Johdanto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksella (2012) Pirkanmaan kaupungit ja kunnat, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Liikennevirasto sekä Pirkanmaan poliisilaitos sopivat vuosien toimenpiteistä Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on edistää liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhteisesti todettujen kehittämistavoitteiden saavuttamista ja suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Aiesopimus sisältää vuosina t keskeiset liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet. Sopijaosapuolet ovat aiesopimuksen mukaan varautuneet toimivaltansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa toteuttamaan ja edistämään aiesopimuksessa mainittujen hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista. Tämän raportin on laatinut aiesopimuksen seurantaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti arvioimaan aiesopimuksessa yhdessä sovittujen toimien edistymistä. Seurantaryhmän jäsenet ovat: Antero Alenius (Hämeenkyrö) Risto Laaksonen (Tampere) Jyri Sarkkinen (Akaa) Erkki Viitanen (Mänttä-Vilppula) Olli Viitasaari (Lempäälä) Erika Helin (Pirkanmaan ELY-keskus) siht. Seppo Mäkinen (Pirkanmaan ELY-keskus) Jarmo Joutsensaari (Liikennevirasto) Katja Seimelä (Tampereen kaupunkiseutu) Karoliina Laakkonen-Pöntys (Pirkanmaan liitto) pj. Jouni Koskela (Pirkanmaan liitto) siht. Ruut Rissanen (Pirkanmaan liitto) siht. Tässä seurantaraportissa esitetään aiesopimuksen mukaisten toimien edistyminen ja raportin liitteessä luodaan katsaus taustalla vaikuttavien toimintaympäristön muutosta kuvaavien sekä liikennejärjestelmän kannalta keskeisten indikaattorien nykytilaan ja kehitykseen. Tämä raportti on vuosikatsaus tapahtuneeseen kehitykseen. Vuonna 2015 laadittava laaja seurantaraportti palvelee lähtökohtana uuden aiesopimuksen laatimiselle tai mahdollisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiselle. Siinä tullaan myös analysoimaan tarkemmin taustaindikaattorien kehitystä. 4

5 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena Aiesopimus sisältää vuosina toteutettaviksi tai käynnistettäviksi sovitut liikenteelliset kehittämistoimenpiteet. Toteutettaviksi sovituista tehtävistä on määritelty toteutuksen koordinoijataho sekä mahdollisuuksien mukaan alustavat toteuttamiskustannukset. Toimenpiteet on ryhmitelty toimenpidekokonaisuuden mukaisesti, mikä vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman jaottelua. kokonaisuudet ovat: Pirkanmaan saavutettavuus Liikennepalvelujen kehittäminen Pääväylien ja terminaalien kehittäminen Tieverkko Rataverkko Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Liikenneväylät ja päivittäinen liikennöitävyys Liikenneturvallisuus Joukkoliikenteen kehittäminen Matkaketjujen sujuvoittaminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Liikkumisen ohjaus ja kysynnän hallinta Pirkanmaan saavutettavuuden toimenpidekokonaisuus on edennyt varsin hyvin kohti aiesopimuskaudelle asetettuja tavoitteita. Suunnitteluvalmius niin tieverkon kuin ratojen kehittämisen osalta on erittäin hyvä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisen toimet painottuvat puunkuljetusten edellytysten parantamiseen sekä yleisiin kuljetusketjuja kehittäviin toimiin. Elinkeinoelämän tarpeiden huomioon ottaminen infrasuunnittelussa on aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen noussut yhä suurempaan arvoon myös valtakunnallisen ohjauksen näkökulmasta. Kuljetusketjuja ja elinkeinoelämän logistisia tarpeita sekä näihin liittyen ruuhkaisten keskusta-alueiden jakelukuljetusten olosuhteita tullaan tarkastelemaan tarkemmin vuonna Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistamisen tavoitteet on kokonaisuudessaan saavutettu hyvin niin kuntien suunnittelun, maakuntakaava prosessin kuin MALsopimuksen näkökulmasta. Tampereen liikennemallin (TALLI-malli) käyttöliittymän siirtyessä verkkopohjaiseksi, voidaan maankäytön suunnittelussa entistä paremmin ottaa huomioon liikenteelliset vaikutukset jo suunnittelun alkuvaiheessa. Liikenneväylien päivittäiseen liikennöitävyyteen tähtäävien toimenpiteiden suhteen on edistytty muuten hyvin, mutta kanta- ja seututeiden parantamiseen on ollut käytettävissä varsin vähän rahaa. Liikenneturvallisuuspuolella on puolestaan edistytty hyvin erityisesti yhteistyön edistämisen suhteen. Joukkoliikenteen kehittäminen on edennyt vauhdilla, joskin laajassa toimenpidelistassa on yksittäisiä toimia, jotka eivät vielä ole tulleet ajankohtaiseksi. Merkittävänä yksittäisenä kohteena mainittakoon Tampereen kaupunkiraitiotie, jonka suunnittelu etenee. Matkaketjujen sujuvoittamisen toimenpiteet käsittävät laajasti niin toteutusta, edistämistä kuin suunnitteluakin. Toimenpiteet painottuvat matkaketjujen solmupisteiden toimivuuden takaamiseen ja esimerkiksi liityntäpysäköinnin suhteen on edistytty niin suunnittelun kuin toteuttamisen saralla. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ei ole toteutunut aivan halutulla tavalla, mutta töitä sen eteen jatketaan muun muassa kuntien yhteistyössä. Liikkumisen ohjauksen ja kysynnän hallinnan tavoitteisiin ei ole saatu vastattua hyvin. Tähän aihealueeseen tuleekin vielä paneutua, mikäli sen edistäminen nähdään myös jatkossa tärkeänä. 5

6 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen Aiesopimuksessa esitettyjen toimien edistymistä arvioidaan suhteessa sovittuun tavoitetasoon. Joidenkin kohdalla tavoitteena on ollut aloittaa suunnittelu, kun taas toisissa tavoitellaan rakentamista. Osa esitetyistä toimista vaatii suuria investointeja toisten ollessa vaikutukseltaan vähäisempiä. Näin ollen eri toimet eivät ole suoraan verrannollisia keskenään eikä kokonaisuutta tule tarkastella yksittäisten arvioiden yhteenlaskettuna summana. Toimien edistyminen on taulukoissa esitetty symbolein: Tavoite on saavutettu tai rakentaminen/suunnittelu on pitkällä Tavoite on edistynyt, mutta vielä on ä Tavoitteen eteen on tehty toimia, mutta paljon on vielä ä Tavoitteen eteen on tehty jotain, mutta pääosin se on toteutumatta t: PL = Pirkanmaan liitto LIVI = Liikennevirasto ELY = Pirkanmaan ELYkeskus SEU = Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SJL = Seudullinen joukkoliikenneviranomainen Tavoite ei ole edistynyt 3.1. Pirkanmaan saavutettavuus Liikennepalvelujen kehittäminen Tieliikenteen liikenne- ja häiriötietojen tuottaminen elinkeinoelämän toimijoille LIVI Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla ELY, kunnat Muuttuvan reitinopastusjärjestelmän laajentaminen Tampereen seudulla ELY, Tampere Tampereen kehätien (Rantaväylä, itäinen ja läntinen kehä) muuttuva liikenteen ohjaus (vaihtuvat nopeusrajoitukset) ELY Viranomaisyhteistyön kehittäminen ELY, LIVI, kunnat, pelastuslaitos, PL poliisi, hätäkeskus, Tampere-Pietari suora junayhteys, toteutusedellytysten selvittäminen Esiselvitys PL Liityntäyhteyksien parantaminen Helsinki-Vantaalle PL Tampere-Pirkkala lentokentän tullipalvelujen kehittäminen liikematkustajien tarpeisiin PL Keli- ja liikennetiedottamisen ja häiriönhallinnan kehittäminen on nostettu liikennepalvelujen kehittämisessä merkittävään rooliin. Toimet ovat pääasiassa edenneet hyvin, mutta niiden vaikuttavuudesta on vaikeaa saada tarkoilla mittareilla tuloksia. Konkreettisena esimerkkinä muutoksesta on liikennevalo-ohjauksen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla, jossa vuonna 2014 toteutetaan liikennevalojen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän sekä tietoliikenneverkon uusiminen. Myös joukkoliikenteen etuuksia on toteutettu laajasti ja toteutetaan edelleen lisää. ITS-FACTORYn puitteissa on laadittu mm. häiriötiedotetyökalu kaupungin liikennepäivystäjälle liikennekeskukseen. Tiedotteet lähtevät standardirajapinnasta ja ne on yhdistetty paikkatietoon, eli tiedotteet tulevat olemaan hyödynnettävissä navigaattoreihin ym. palveluihin. Tampereen kehätien muuttuva liikenteen ohjaus sekä muuttuva reitinopastusjärjestelmän laajentaminen ovat edenneet hitaasti. Kehätiellä muuttuva liikenteen ohjaus on vuona 2014 rakennettu välille Lakalaiva-Kurikka, mutta muuttuvan reitinopastusjärjestelmän laajentamisen suhteen tarvetta ei vielä ole nähty akuutiksi. 6

7 Pääväylien ja terminaalien kehittäminen Tampere-Pirkkala, varaus toiselle kiitotielle (kaavallinen tarve) PL Tampere-Pirkkalan henkilöliikenneterminaalin kehittäminen PL, kunnat Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen on ollut vahvasti esillä keskusteluissa ja suunnittelussa. Varaus toiselle kiitotielle sisältyy Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan kk3-merkintään (kaupunkikehittämisen kohdealue) ja maakuntakaavaan 2040 liittyvässä lentomeluselvityksessä melualueen laajuudessa varaudutaan operaatioihin kahdelta samansuuntaiselta kiitotieltä. Lentomeluselvityksen yhteydessä on myös laadittu visio lentokentän mahdollisista operointimääristä. Terminaalien kehittäminen on edennyt siten, että 2- terminaalin korjaus ja pieni laajennustyö valmistuu vuonna terminaalin kuntokartoitus ja investointisuunnittelu tehdään myös tämän vuoden aikana ja työt ajoittuvat vuodelle Lentokentän kehittämisestä on laadittu AiRRport - konseptiselvitys, joka pohjautuu eri liikennemuotojen (air, rail, road = ilma, rata, tie) yhdistämiseen, matkaketjuajattelun tehostumiseen ja lentomatkustuksen oheistoimintojen ansaintalogiikan muuttumiseen Tieverkko Vt 12 Tampereen Rantaväylä, 185 M ELY, LIVI, Tampere Vt 3 Tampere-Vaasa 1. vaihe, 185 M Suunnittelu ELY, LIVI Vt 9 Tampere - Orivesi, 140 M Suunnittelu ELY, LIVI Vt 9 Turku-Tampere Suunnittelu ELY, LIVI Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö Suunnittelu ELY, LIVI Vt 12 Tampere-Kangasala Suunnittelu ELY Vt 3 Marjamäki-Kulju-Pirkkala Suunnittelu ELY, PL Keskikaiteellisten ohituskaistojen toteuttaminen valtateillä (Vt 9, Vt 12) ja pääteiden liittymien parantamiset ELY Tieverkkoa koskevissa tavoitteissa painotus on pitkälti suunnitteluvalmiuden edistämisessä. Tässä onkin onnistuttu erittäin hyvin, vaikka vt3 Tampere- Vaasa ja vt9 Tampere-Orivesi hankkeet on molemmat otettu uudelleenarvioitaviksi. Molempien uudelleen arviointi on käynnistetty vuonna 2014 ja niiden suunnittelu etenee arvioinnin tulosten pohjalta. Myös vt12 Tampere-Kangasala yleissuunnittelu käynnistetään vuonna Kokonaisuutena suunnitelmavalmius on erittäin hyvä. Tampereen rantaväylän tunnelin (vt12) rakentaminen on alkanut ja työt etenevät hyvää vauhtia. Rakentaminen aloitettiin loppuvuonna 2013 ja tunnelin on määrä aueta liikenteelle vuonna Iltapäivän ruuhkaa Tampereen rantaväylällä 7

8 Rataverkko Lielahti-Kokemäki rataosuuden peruskorjaus, 90 M LIVI Tasoristeysten parantaminen ja poisto LIVI Rautatieliikenteen täsmällisyyden parantaminen LIVI Pääradan lisäraiteiden (3. ja 4. raide) aluevaraussuunnitelma Tampere-Toijala-(Hämeenlinna) Suunnittelu LIVI, PL Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, n. 28 M Suunnittelu LIVI Tampereen tavararatapihan ohitusraide ja tuloratapihan jatkaminen, n. 7 M LIVI Tampere-Seinäjoki akselipainon korotus 250 kn, n. 13 M LIVI Jyväskylä-Tampere -rataosan liikennejärjestelmätasoinen esiselvitys Esiselvitys Pori-Tampere ratayhteyden pitkän aikavälin kehittämisvisio Esiselvitys Tampereen läntinen ratayhteys, esisuunnittelu maakuntakaava työn yhteydessä Esiselvitys LIVI, Keski- Suomen liitto, PL PL, Satakuntaliitto, kunnat PL, LIVI Riihimäen kolmioraide, 10 M LIVI Pääradan lisäraiteen (3. raide) toteuttamisen edistäminen Tampere-Toijala-(Hämeenlinna) PL, LIVI Rataverkon osalta tavoitteet on saavutettu varsin hyvin. Suunnittelu- ja selvityskohteet ovat pääosin jo valmistuneet tai käynnissä. Yksittäisistä kohteista erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää Tampere-Seinäjoki akselipainon korotuksen suunnittelun etenemiseen ja pääradan lisäraiteen (3. raide) toteuttamisen edistämiseen Tampere-Toijala- (Hämeenlinna). Riihimäen kolmioraide on saanut rahoituksen vuodelle 2015 ja hanke etenee. Näillä TEN-T-ydinverkon kohteilla on laajaa maakuntarajat ylittävää vaikutusta niin matka- kuin kuljetusketjuihin. Rautatieliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina valtakunnan verkon parantamistoimilla. Täsmällisyyden parantamishankkeiden etenemiseen on silti syytä kiinnittää huomiota jatkossa. Tasoristeysten poistoa on selvitetty lähinnä Lielahti- Kokemäki-hankkeen yhteydessä ja samassa hankkeessa on suoritettu toimia tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi yhteysvälillä. Toimet ovat kuitenkin painottuneet turvallisuuden parantamiseen eivätkä tasoristeyksien poistoon. Tampereen läntisen ratayhteyden suunnittelu etenee laajassa yhteistyössä maakuntakaavan 2040 suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehdot radan linjaukselle tulevat nähtäville maakuntakaavaluonnoksen yhteydessä alkuvuodesta Matkustajia Tampereen rautatieasemalla. 8

9 3.2. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Erikoiskuljetusreittien ongelmakohtien poistaminen Raakapuun lastaus- ja terminaalipaikkojen valtakunnallinen suunnittelu ja toteutus, edistäminen Suunnittelu/ toteutus ELY LIVI, kunnat Logistiikan koulutuksen kehittäminen Suunnittelu PL Maanteiden tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu Suunnittelu ELY (Bio)energiateollisuuden raaka-aineiden lastaus- ja terminaalipaikkojen valtakunnallinen suunnittelu Tienpidon ja puunhankinnan välisen yhteydenpidon tehostaminen Yritysten sähköisen tiedonsiirron kehittäminen Suunnittelu LIVI ELY, LIVI PL, kunnat, ELY Elinkeinoelämää tukevat maantieverkon parantamistoimet ELY Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisen toimet painottuvat puunkuljetusten edellytysten parantamiseen sekä yleisiin kuljetusketjuja kehittäviin toimiin. Tienpidon ja puunhankinnan välistä yhteydenpitoa on parannettu ja ELY-keskuksen vetämä puutavarakuljetusten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Elinkeinoelämää tukevat parantamistoimet ja tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu on omaksuttu maanteiden osalta keskeisiksi suunnittelun lähtökohdiksi, joskin määrärahat eivät kohtaa tarpeiden kanssa. Raakapuun ja bioenergian raaka-aineen lastaus- ja terminaalipaikkojen suunnittelua on edistetty valtakunnallisesti Liikenneviraston selvitysten pohjalta. Puuterminaalien sijaintia ja aluevarauksia tarkastellaan myös Pirkanmaan liiton ja Metsäkeskuksen yhteisessä hankkeessa, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Heikoimmin tavoitteissa on edetty erikoiskuljetusreittien ongelmakohtien poistamisen, logistiikan koulutuksen ja yritysten sähköisen tiedonsiirron kehittämisen suhteen. Erikoiskuljetusten tarpeet otetaan huomioon uusissa suunnitelmissa, mutta varsinaisia parannushankkeita on tehty vähäisissä määrin. Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten on kuitenkin määrä laatia yhteinen erikoiskuljetusreitteihin liittyvä selvitys. Logistiikka-alan koulutus puolestaan on nostettu esiin yhtenä Pirkanmaan painopisteenä valtakunnallisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmistelussa, vaikka varsinaisia kehittämistoimia ei olekaan vielä saatu tehtyä. Kuljetusketjuja ja elinkeinoelämän logistisia tarpeita Pirkanmaalla on tarkoitus tarkastella tarkemmin vuonna Puita odottamassa jatkokuljetusta puuterminaalissa Vesilahdella. 9

10 3.3. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Seudullinen/maakunnallinen liikennetutkimus ja liikennemallin päivitystyö PL, ELY, SEU, kunnat Meluntorjunnan lisääminen ELY, kunnat Suurten liikennehankkeiden kaavallisen valmiuden parantaminen MAL-aiesopimusmenettelyn jatkaminen Tampereen kaupunkiseudulla Maankäytön suunnittelun ja joukkoliikennesuunnittelun yhteen kytkentä ja tämän yhteistyön vaikutusten seuranta Suurten taajamien ruuhkaisten keskusta-alueiden jakelukuljetusten lastaus- ja purkuolosuhteiden sekä näiden pelisääntöjen kehittäminen Kestävän liikkumisen suunnitteluperiaatteiden edistäminen Liikennevaikutusten arvioinnin ja huomioon ottamisen kehittäminen maankäytön suunnittelussa Liikennevaikutusten arvioinnin ja huomioon ottamisen kehittäminen palvelujen sijoittamisessa Suunnittelu Toimintamalli Toimintamalli Toimintamalli PL, kunnat SEU, PL, ELY, kunnat ELY, SJL, PL, SEU kunnat ELY, kunnat, SEU, PL PL, kunnat, SEU PL, kunnat, SEU Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistamisen tavoitteet on kokonaisuudessaan saavutettu hyvin. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus tehtiin vuonna 2012 ja sen tuloksista on laadittu loppuraportin lisäksi kullekin kunnalle oma kuntakortti, jossa käydään läpi tutkimuksen tuloksia paikallisen suunnittelun tueksi. Tampereen seudun liikennemallin aluetta on laajennettu kattamaan uusia kuntia ja malli valmistuu vuoden 2014 aikana. Mallin käyttöliittymä siirtyy nettipohjaiseksi, jolloin kuntien suunnittelijat ja konsultit voivat paremmin hyödyntää sen tuloksia myös pienissä suunnittelukohteissa. MAL-sopimuksella (Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen laaja-alainen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus) on saatu edistettyä useita toimenpiteitä ja sopimuskauden arviointia tehdään vuonna Yksittäisiä meluntorjuntakohteita ei ole toteutettu vuonna 2014, mutta tarpeita on tiedossa, jotta rahoituksen salliessa niitä voidaan toteuttaa. Suurten liikennehankkeiden kaavavarauksien suunnittelu etenee maakuntakaavan 2040 yhteydessä. Kunnat voivat jatkossa laatia näiden varausten pohjalta omia kaavojaan yhä paremmalla tarkkuustasolla. Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehtotyössä ja kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa joukkoliikenneverkko on otettu merkittäväksi osaksi maankäytön kokonaisuutta. Myös kuntien yleiskaavoissa joukkoliikenteen ja maankäytön yhteensovitus on nostettu esiin hyvin. Yhteys toimii myös toisin päin, sillä esimerkiksi Tampereen raitiotiesuunnittelussa on tarkasteltu laajasti liikennehankkeen maankäytöllisiä vaikutuksia. Maakuntakaavan pohjana oleviin maankäyttövaihtoehtoihin tehtiin kaikkiin luonnoksiin liikenteellisten vaikutusten arviointi ja maakuntakaavan palveluverkkoselvityksessä erityisesti joukkoliikenteen rooli on nostettu esiin. Myös Tampereella on käynnissä palveluverkkoselvitys, jossa palveluita katsotaan suhteessa maankäyttöön ja liikennejärjestelmään. Suurten taajamien ruuhkaisten keskusta-alueiden jakelukuljetusten lastaus- ja purkuolosuhteiden sekä näiden pelisääntöjen kehittäminen ei ole edennyt ja se nostetaan tarkasteluun vuonna

11 3.4. Liikenneväylät ja päivittäinen liikennöitävyys Maanteiden tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu ELY Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet kuntakeskusten ja taajamien kohdalla ELY, kunnat Kanta- ja seututeiden parantaminen ELY, PL Kanta- ja seututeiden parantamiseen on aiesopimuskaudella ollut käytettävissä varsin vähän rahaa. Kantatien 56 parannustyöt on kuitenkin voitu suorittaa välillä Mänttä-Jämsä. Kuntakeskusten ja taajamien kohdalla tehtävien parannustoimien suunnittelu on edennyt useissa kunnissa ja hankkeita on saatu edistettyä MAL-rahoituksen myötä Tampereen kaupunkiseudulla. Tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu on osa toimintatapaa ja sitä koskevaa kehitystyötä tehdään jatkuvasti Liikenneturvallisuus Nopeusrajoitusten tarkistaminen ELY, kunnat Ajonopeuksien valvonnan edistäminen, mukaan lukien automaattivalvonnan kehittäminen moottoriteillä ja muuttuvien nopeusrajoitusten jaksoilla Pienten liikenneympäristön turvallisuutta parantavien toimenpiteiden vuosittainen toteuttaminen, rahoituksen turvaaminen Alkolukon käyttöönoton edistäminen Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittäminen Koulujen kohtien liikenneturvallisuusselvityksen päivittäminen ja täydentäminen liikennekasvatusosiolla Liikennekasvatuksen laajempi sisällyttäminen esiopetuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusohjelmiin, toteutus Suunnittelu Suunnittelu Toimintamalli Poliisi, ELY ELY, kunnat Liikenneturva, kunnat, ELY, Liikennevirasto kunnat, ELY, Liikenneturva ELY, kunnat kunnat, Liikenneturva Liikenneturvallisuusyhteistyön edistäminen ELY Kuntien liikenneturvallisuusryhmien aktivoiminen ja työn ylläpitäminen Liikenneturvallisuustiedottamisen ja -vaikuttamisen aktivointi keskeisimpien kohderyhmien ja ongelmakohteiden mukaan Vilkasliikenteisten päätiejaksojen keskikaiteiden toteutuksen edistäminen ja reunakaiteiden kunnostaminen kunnat, Liikenneturva, ELY, poliisi Liikenneturva, poliisi, ELY, kunnat ELY Liikenneturvallisuuden edistymisessä on laajaa hajontaa joidenkin tavoitteiden edistyttyä erinomaisesti toisten vielä odotellessa toimia. Liikenneturvallisuusyhteistyötä on edistetty monella taholla. Useita eri toimijoita yhdistävä Pirkanmaan liikenneturvallisuusfoorumi on aloittanut toimintansa ja tulee myös jatkamaan vuoden 2014 jälkeen. Ylä- Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty ja Luoteis-Pirkanmaalla vastaava työ aloitettu. Nämä projektit edistävät sekä kuntien liikenneturvallisuussuunnittelua että tiivistävät yhteistyötä siihen liittyvissä asioissa. Pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä on voitu toteuttaa vuotuisen määrärahan turvin. Nopeusrajoitusten tarkistamisia on tehty jatkuvasti mm. liikenneturvallisuussuunnitelmien ja aloitteiden pohjalta. ELY-keskus toteuttaa myös reunakaiteita rahoituksen asettamissa puitteissa. Keskikaidehankkeissa on hyvä suunnitelmavalmius, mutta hankkeet eivät ole edistyneet. Ajonopeuksien valvonnan edistämisen suhteen Liikennevirasto ja poliisi tekevät yhteistyötä. Liikennekasvatuksen tavoitteet eivät ole juurikaan edenneet, mutta asiaan on tarkoitus perehtyä tarkemmin vuonna Myös alkolukon käyttöönoton edistämiseksi tulisi vielä tehdä töitä yhteistyössä Trafin ja liikennöitsijöiden kanssa. Erityisesti kuntien hankinnat ovat tässä keskeisessä roolissa. 11

12 3.6. Joukkoliikenteen kehittäminen Joukkoliikenteen käyttäjämäärien ja rahoituksen seurannan ja tietovarantojen ylläpito ja kehittäminen ELY, SJL Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen Tampere, SJL Tampereen kaupunkiraitiotie, 1. vaihe, 180 M Tampereen kaupunkiseudun ja maakunnallisen lähijunaliikenteen kehittäminen, vaihe I Tampereen kaupunkiseudun ja maakunnallisen lähijunaliikenteen kehittäminen, vaihe II Tampereen seudun linja-autoliikenteen laatukäytävätoimenpiteet 30 M (I-II vaihe yhteensä) Suunnittelu, toteutus Suunnittelu, toteutus Tampere, LIVI LIVI, kunnat, SJL, PL SJL, PL, SEU, LIVI ELY, kunnat Tampereen kehän joukkoliikennepysäkit Suunnittelu ELY, kunnat Lähijunaliikenteen uusien asemien ja asemanseutujen määrittäminen ja kehittämisohjelman laatiminen Tampereen kaupunkiraitiotie, 2. vaihe, 205 M Vt 12 Teiskontien joukkoliikennekaistat ja liittymäjärjestelyt, Tampere Suunnittelu/ edistäminen Esiselvitys LIVI, kunnat Tampere, kunnat, LIVI Tampere, ELY VT 12, Paasikiventien joukkoliikennekaistat, Tampere Tampere, ELY Joukkoliikenteen kehittäminen on edennyt vauhdilla. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien ja rahoituksen seurantaa on kehitetty niin ELYn kuin Liikenneviraston taholta. Isoja muutoksia on odotettavissa valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän tullessa käyttöön lähivuosina. Uusi lippujärjestelmä mahdollistaa laajan ja vertailukelpoisen seurantatiedon keräämisen eri alueilta. Joukkoliikennetarjontaa on monipuolistettu monin tavoin. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui Tampereen kaupunkiseudulla heinäkuussa 2014 ja tariffialuetta laajennettiin siirtymävaiheessa siten, että perusvyöhykkeen muodostavat Tampere, Pirkkala, Vatialan alue Kangasalla, Pitkäniemen alue Nokialla, Sääksjärven alue Lempäälässä sekä Siivikkala Ylöjärvellä. Linja-autoliikenteen linjastolle tehtiin samassa yhteydessä merkittävä uudistus. Joukkoliikennejärjestelmä myös laajennettiin koskemaan rataliikennettä siten, että Lempäälästä ja Nokialta Tampereelle on voinut matkustaa seutulipulla. Tätä seutulippu/vr-kokeilua on päätetty jatkaa. Seutulippualueen laajentamista suunnitellaan. Neuvottelut lähijunaliikenteen lisävuorojen hankinnasta kaudelle ovat käynnistyneet. Vahva lähijunaliikenteen kehittäminen Nokian ja Lempäälän suuntiin on valittu osaksi maakuntakaavan 2040 perusratkaisua. Asemanseutujen roolia korostetaan ja maankäyttöä kehitetään rataan tukeutuen. Tampereen kaupunkiraitiotien yleissuunnitelma on valmistunut ja valtioneuvosto on vahvistanut osallistumisensa tarkemman suunnittelun kustannuksiin. Toisen vaiheen esiselvitystä ei ole nähty vielä tarpeelliseksi aloittaa. Myöskään Paasikiventien joukkoliikennekaistoja tai Tampereen kehän pysäkkien edistämistä ei ole nähty ajankohtaisena. Linjaautoliikenteen laatukäytävätoimenpiteet ovat edistyneet erityisesti MAL-rahoituksen kautta, joskin kokonaistavoitetta ei ole saavutettu. 12

13 3.7. Matkaketjujen sujuvoittaminen Liityntäpysäköinnin kärkihankkeet ELY, PL, kunnat Pikavuoropysäkkien kehittäminen ELY Matkustajainformaation kehittäminen Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän selkeyttäminen ja kehittäminen (seutuliput, maakuntalippu) Henkilöjunaliikennepaikkojen (Tampere, Lempäälä, Akaa, Nokia, Sastamala) palvelutason parantaminen Maakunnallinen linja-autoliikenteen terminaalien ja vaihtopysäkkien luokittelu ja laatutasoselvitys Henkilöjunaliikennepaikkojen (Tampere, Lempäälä, Akaa, Nokia, Sastamala, Mänttä-Vilppula) kehittäminen: liityntäpysäköintipaikat, laituri- ja sadekatokset, muut kalusteet, esteettömyys, tasoerot), toteutus, toteutus Suunnittelu Suunnittelu SJL, ELY SJL, ELY, kunnat LIVI, PL, kunnat PL, ELY, kunnat, LIVI PL, kunnat Matkaketjujen sujuvoittamisen toimenpiteet ovat edistyneet hyvin. Liityntäpysäköintiä on kehitetty erityisesti Nokian rautatieasemalla ja pyöräpysäköintiä linja-autopysäkkien yhteydessä. Pirkanmaan joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistui kesällä 2014, jonka pohjalta voidaan siirtyä kohteiden toteuttamiseen. Matkustajainformaation ja pikavuoropysäkkien kehittäminen ovat edistyneet MALhankkeiden yhteydessä. Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun taksaja lippujärjestelmän selkeyttäminen ja kehittäminen on aloitettu. Tampereen seudulle on tarkoitus rakentaa kuusiportainen maksuvyöhykemalli, joka voidaan kokonaisuudessaan ottaa käyttöön kesäkuussa 2016, kun suurin osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista on päättynyt. Alueelle on suunniteltu siirtymäajaksi kolmiportainen vyöhykemalli. Tampereen joukkoliikenne ja Pirkanmaan ELYkeskus ovat myös olleet mukana perustamassa valtakunnallista TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:tä, jonka tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää. Henkilöjunaliikennepaikkojen kehittämiseen tähtäävä selvitys on käynnissä ja Tampereen henkilöratapihan kehittämisestä on jo laadittu yleissuunnitelma. Liityntäpysäköintiä Parkanon asemalla. 13

14 3.8. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Nykyisen kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen / Uusien kevyen liikenteen yhteyksien toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet kunnat, ELY kunnat, ELY, SEU Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kunta- ja alakeskuksissa kunnat, ELY Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kehittäminen huomioiden keskeisimmät reitit, erityishuomiota vaativat paikat ja laatutason jatkuvuus yli hallintorajojen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä MAL-hankkeilla on ollut merkittävä rooli muun muassa laatukäytävien ja viitoituksen parantamisessa. Ylöjärvi ja Kangasala ovat laatineet kävelyn ja pyöräilyn ohjelmat vuosina ja muita Tampereen seudun kuntia rohkaistaan samaan. Tampereella keskustan kehämäinen pyöräreitti valmistuu vuoden 2014 aikana. Kevyen liikenteen olosuhteita on pyritty parantamaan myös maanteiden yhteydessä, mutta rahoitus ei valitettavasti kohtaa väylätarpeiden kanssa ja uusista kevyen liikenteen väylistä myös maantieverkolla vastaavat usein kunnat. Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kehittäminen väylien merkittävyyden mukaan ei ole toistaiseksi edennyt. ELY-keskuksen on tarkoitus laatia väylille merkittävyysluokitus, jonka pohjalta kunnossapitoa voidaan ohjelmoida. Laatutason jatkuvuus yli hallintorajojen on tunnistettu ongelmalliseksi ja sen suhteen on vielä toimia. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat laatimassa yhtenäistä ylläpidon tuotteistusta, johon on tarkoitus liittää myös kevyen liikenteen runkoreitistön laatutasoluokitus. kunnat, ELY Pyöriä pysäköitynä Tampereen rautatieaseman edustalla Liikkumisen ohjaus ja kysynnän hallinta Liikkumisen ohjauksen sisällyttäminen osaksi kuntien toimintaa Yritysten ja yhteisökohteiden liikkumissuunnitelmien laatiminen Toimintamalli ELY, PL, kunnat kunnat, ELY, PL Liikkumisen ohjauksen ja kysynnän hallinnan tavoitteisiin ei ole saatu vastattua hyvin. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Ekokumppanit edistävät asian sisällyttämistä osaksi seudun kuntien toimintaa, mutta suurimmassa osassa kuntia ei olla vielä vakiinnutettu toimintamallia tai rahoitusta liikkumisen ohjauksen tueksi. Ylä-Pirkanmaalla liikkumisen ohjaus on mukana liikenneturvallisuustoimijatyössä ja samoin sitä edistetään Luoteis-Pirkanmaalla käynnistyvän liikenneturvallisuussuunnitelman myötä. ELY-keskus on esimerkillisesti laatinut henkilöstönsä liikkumissuunnitelman, josta myös muut toimijat voivat ottaa mallia. 14

PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNI- TELMAN

PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNI- TELMAN PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNI- TELMAN AIESOPIMUS Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä v. 2012-2016 23.5.2012 tarkennettu versio 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja edistäminen v.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja edistäminen v. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja edistäminen v. 2012-2016 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen:

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen: Reunaehdot Sopimukseen strategiset tavoitteet Tavoitteena jäsentynyt, jäntevä sopimus ja vähemmän toimenpiteitä Strategiset, valtion ja kuntien välistä sopimista edellyttävät asiat vs. toimenpiteet joita

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 KUOPION SEUDUN LIIKENNESTRATEGIA 2030 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 Päivitetty 15.5.2007 vuosille 2007-2011 Päivitetty 24.8.2008 vuosille 2008-2012 Päivitetty 19.8.2009 vuosille

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sopimuskauden tehtävä. Edistämisvastuu. yhteistyön vakiinnuttaminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. mallin hyödyntäminen

Sopimuskauden tehtävä. Edistämisvastuu. yhteistyön vakiinnuttaminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. mallin hyödyntäminen 1. YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN MAL yhteistyö Liikennejärjestelmätason liikenteellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Uusien maaankäyttökohteiden (esim. Kymppi_R ja TYKKI - ohjelmat) ja mm.

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä Promoting Cycling and Walking 5.5.2014 Liikenneinsinööri Timo Seimelä Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pormestariohjelma Tampereen uusi kaupunkistrategia Kantakaupungin yleiskaava Keskustan strateginen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 2019 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä

Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitusjohtaja Pirkanmaan liitto Esityksen sisältö Pirkanmaan LJS, laadintavaiheen tiedonkeruu ja -jako Aiesopimus ja sen seuranta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola

<Uudenmaan liiton julkaisuja x xx> <ISBN> <ISSN> Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Aiesopimus Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2015 2019 2015 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013 Aika: 6.3.2013 klo 13.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Mäkelä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma RAPORTTEJA XX 201X Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 Liikennejärjestelmää kehitetään uuden liikennepolitiikan hengessä Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R100 R101 katuraitiotie lähijuna linja-auto 0-1000000 0-1000000 0-1000000 R303 R301 R303 8000 Passengers 8000 Passengers 8000 Passengers R100 R305 R304

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ ohjausryhmä 9.4.2015 1. Avaus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tilannekatsaus liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimintatapaan 4. Turun seudun

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö 5.11.2015 Olli Keinänen Pendelöijät Helsingin seudulle 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Uutta liikennepolitiikkaa toteuttamaan Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Valmisteluvaihe Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, Yleisötilaisuus, Karvia, 8.2.2017 Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Maakuntainsinööri Anne Nummela Kuvat: Manu Hollmén, Teemu Tervo

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot