Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v Seurantaraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v Seurantaraportti 2014

2

3 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen Pirkanmaan saavutettavuus Liikennepalvelujen kehittäminen Pääväylien ja terminaalien kehittäminen Tieverkko Rataverkko Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Liikenneväylät ja päivittäinen liikennöitävyys Liikenneturvallisuus Joukkoliikenteen kehittäminen Matkaketjujen sujuvoittaminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Liikkumisen ohjaus ja kysynnän hallinta 14

4 1. Johdanto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksella (2012) Pirkanmaan kaupungit ja kunnat, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Liikennevirasto sekä Pirkanmaan poliisilaitos sopivat vuosien toimenpiteistä Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on edistää liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhteisesti todettujen kehittämistavoitteiden saavuttamista ja suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Aiesopimus sisältää vuosina t keskeiset liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet. Sopijaosapuolet ovat aiesopimuksen mukaan varautuneet toimivaltansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa toteuttamaan ja edistämään aiesopimuksessa mainittujen hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista. Tämän raportin on laatinut aiesopimuksen seurantaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti arvioimaan aiesopimuksessa yhdessä sovittujen toimien edistymistä. Seurantaryhmän jäsenet ovat: Antero Alenius (Hämeenkyrö) Risto Laaksonen (Tampere) Jyri Sarkkinen (Akaa) Erkki Viitanen (Mänttä-Vilppula) Olli Viitasaari (Lempäälä) Erika Helin (Pirkanmaan ELY-keskus) siht. Seppo Mäkinen (Pirkanmaan ELY-keskus) Jarmo Joutsensaari (Liikennevirasto) Katja Seimelä (Tampereen kaupunkiseutu) Karoliina Laakkonen-Pöntys (Pirkanmaan liitto) pj. Jouni Koskela (Pirkanmaan liitto) siht. Ruut Rissanen (Pirkanmaan liitto) siht. Tässä seurantaraportissa esitetään aiesopimuksen mukaisten toimien edistyminen ja raportin liitteessä luodaan katsaus taustalla vaikuttavien toimintaympäristön muutosta kuvaavien sekä liikennejärjestelmän kannalta keskeisten indikaattorien nykytilaan ja kehitykseen. Tämä raportti on vuosikatsaus tapahtuneeseen kehitykseen. Vuonna 2015 laadittava laaja seurantaraportti palvelee lähtökohtana uuden aiesopimuksen laatimiselle tai mahdollisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiselle. Siinä tullaan myös analysoimaan tarkemmin taustaindikaattorien kehitystä. 4

5 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena Aiesopimus sisältää vuosina toteutettaviksi tai käynnistettäviksi sovitut liikenteelliset kehittämistoimenpiteet. Toteutettaviksi sovituista tehtävistä on määritelty toteutuksen koordinoijataho sekä mahdollisuuksien mukaan alustavat toteuttamiskustannukset. Toimenpiteet on ryhmitelty toimenpidekokonaisuuden mukaisesti, mikä vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman jaottelua. kokonaisuudet ovat: Pirkanmaan saavutettavuus Liikennepalvelujen kehittäminen Pääväylien ja terminaalien kehittäminen Tieverkko Rataverkko Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Liikenneväylät ja päivittäinen liikennöitävyys Liikenneturvallisuus Joukkoliikenteen kehittäminen Matkaketjujen sujuvoittaminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Liikkumisen ohjaus ja kysynnän hallinta Pirkanmaan saavutettavuuden toimenpidekokonaisuus on edennyt varsin hyvin kohti aiesopimuskaudelle asetettuja tavoitteita. Suunnitteluvalmius niin tieverkon kuin ratojen kehittämisen osalta on erittäin hyvä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisen toimet painottuvat puunkuljetusten edellytysten parantamiseen sekä yleisiin kuljetusketjuja kehittäviin toimiin. Elinkeinoelämän tarpeiden huomioon ottaminen infrasuunnittelussa on aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen noussut yhä suurempaan arvoon myös valtakunnallisen ohjauksen näkökulmasta. Kuljetusketjuja ja elinkeinoelämän logistisia tarpeita sekä näihin liittyen ruuhkaisten keskusta-alueiden jakelukuljetusten olosuhteita tullaan tarkastelemaan tarkemmin vuonna Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistamisen tavoitteet on kokonaisuudessaan saavutettu hyvin niin kuntien suunnittelun, maakuntakaava prosessin kuin MALsopimuksen näkökulmasta. Tampereen liikennemallin (TALLI-malli) käyttöliittymän siirtyessä verkkopohjaiseksi, voidaan maankäytön suunnittelussa entistä paremmin ottaa huomioon liikenteelliset vaikutukset jo suunnittelun alkuvaiheessa. Liikenneväylien päivittäiseen liikennöitävyyteen tähtäävien toimenpiteiden suhteen on edistytty muuten hyvin, mutta kanta- ja seututeiden parantamiseen on ollut käytettävissä varsin vähän rahaa. Liikenneturvallisuuspuolella on puolestaan edistytty hyvin erityisesti yhteistyön edistämisen suhteen. Joukkoliikenteen kehittäminen on edennyt vauhdilla, joskin laajassa toimenpidelistassa on yksittäisiä toimia, jotka eivät vielä ole tulleet ajankohtaiseksi. Merkittävänä yksittäisenä kohteena mainittakoon Tampereen kaupunkiraitiotie, jonka suunnittelu etenee. Matkaketjujen sujuvoittamisen toimenpiteet käsittävät laajasti niin toteutusta, edistämistä kuin suunnitteluakin. Toimenpiteet painottuvat matkaketjujen solmupisteiden toimivuuden takaamiseen ja esimerkiksi liityntäpysäköinnin suhteen on edistytty niin suunnittelun kuin toteuttamisen saralla. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ei ole toteutunut aivan halutulla tavalla, mutta töitä sen eteen jatketaan muun muassa kuntien yhteistyössä. Liikkumisen ohjauksen ja kysynnän hallinnan tavoitteisiin ei ole saatu vastattua hyvin. Tähän aihealueeseen tuleekin vielä paneutua, mikäli sen edistäminen nähdään myös jatkossa tärkeänä. 5

6 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen Aiesopimuksessa esitettyjen toimien edistymistä arvioidaan suhteessa sovittuun tavoitetasoon. Joidenkin kohdalla tavoitteena on ollut aloittaa suunnittelu, kun taas toisissa tavoitellaan rakentamista. Osa esitetyistä toimista vaatii suuria investointeja toisten ollessa vaikutukseltaan vähäisempiä. Näin ollen eri toimet eivät ole suoraan verrannollisia keskenään eikä kokonaisuutta tule tarkastella yksittäisten arvioiden yhteenlaskettuna summana. Toimien edistyminen on taulukoissa esitetty symbolein: Tavoite on saavutettu tai rakentaminen/suunnittelu on pitkällä Tavoite on edistynyt, mutta vielä on ä Tavoitteen eteen on tehty toimia, mutta paljon on vielä ä Tavoitteen eteen on tehty jotain, mutta pääosin se on toteutumatta t: PL = Pirkanmaan liitto LIVI = Liikennevirasto ELY = Pirkanmaan ELYkeskus SEU = Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SJL = Seudullinen joukkoliikenneviranomainen Tavoite ei ole edistynyt 3.1. Pirkanmaan saavutettavuus Liikennepalvelujen kehittäminen Tieliikenteen liikenne- ja häiriötietojen tuottaminen elinkeinoelämän toimijoille LIVI Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla ELY, kunnat Muuttuvan reitinopastusjärjestelmän laajentaminen Tampereen seudulla ELY, Tampere Tampereen kehätien (Rantaväylä, itäinen ja läntinen kehä) muuttuva liikenteen ohjaus (vaihtuvat nopeusrajoitukset) ELY Viranomaisyhteistyön kehittäminen ELY, LIVI, kunnat, pelastuslaitos, PL poliisi, hätäkeskus, Tampere-Pietari suora junayhteys, toteutusedellytysten selvittäminen Esiselvitys PL Liityntäyhteyksien parantaminen Helsinki-Vantaalle PL Tampere-Pirkkala lentokentän tullipalvelujen kehittäminen liikematkustajien tarpeisiin PL Keli- ja liikennetiedottamisen ja häiriönhallinnan kehittäminen on nostettu liikennepalvelujen kehittämisessä merkittävään rooliin. Toimet ovat pääasiassa edenneet hyvin, mutta niiden vaikuttavuudesta on vaikeaa saada tarkoilla mittareilla tuloksia. Konkreettisena esimerkkinä muutoksesta on liikennevalo-ohjauksen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla, jossa vuonna 2014 toteutetaan liikennevalojen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän sekä tietoliikenneverkon uusiminen. Myös joukkoliikenteen etuuksia on toteutettu laajasti ja toteutetaan edelleen lisää. ITS-FACTORYn puitteissa on laadittu mm. häiriötiedotetyökalu kaupungin liikennepäivystäjälle liikennekeskukseen. Tiedotteet lähtevät standardirajapinnasta ja ne on yhdistetty paikkatietoon, eli tiedotteet tulevat olemaan hyödynnettävissä navigaattoreihin ym. palveluihin. Tampereen kehätien muuttuva liikenteen ohjaus sekä muuttuva reitinopastusjärjestelmän laajentaminen ovat edenneet hitaasti. Kehätiellä muuttuva liikenteen ohjaus on vuona 2014 rakennettu välille Lakalaiva-Kurikka, mutta muuttuvan reitinopastusjärjestelmän laajentamisen suhteen tarvetta ei vielä ole nähty akuutiksi. 6

7 Pääväylien ja terminaalien kehittäminen Tampere-Pirkkala, varaus toiselle kiitotielle (kaavallinen tarve) PL Tampere-Pirkkalan henkilöliikenneterminaalin kehittäminen PL, kunnat Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen on ollut vahvasti esillä keskusteluissa ja suunnittelussa. Varaus toiselle kiitotielle sisältyy Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan kk3-merkintään (kaupunkikehittämisen kohdealue) ja maakuntakaavaan 2040 liittyvässä lentomeluselvityksessä melualueen laajuudessa varaudutaan operaatioihin kahdelta samansuuntaiselta kiitotieltä. Lentomeluselvityksen yhteydessä on myös laadittu visio lentokentän mahdollisista operointimääristä. Terminaalien kehittäminen on edennyt siten, että 2- terminaalin korjaus ja pieni laajennustyö valmistuu vuonna terminaalin kuntokartoitus ja investointisuunnittelu tehdään myös tämän vuoden aikana ja työt ajoittuvat vuodelle Lentokentän kehittämisestä on laadittu AiRRport - konseptiselvitys, joka pohjautuu eri liikennemuotojen (air, rail, road = ilma, rata, tie) yhdistämiseen, matkaketjuajattelun tehostumiseen ja lentomatkustuksen oheistoimintojen ansaintalogiikan muuttumiseen Tieverkko Vt 12 Tampereen Rantaväylä, 185 M ELY, LIVI, Tampere Vt 3 Tampere-Vaasa 1. vaihe, 185 M Suunnittelu ELY, LIVI Vt 9 Tampere - Orivesi, 140 M Suunnittelu ELY, LIVI Vt 9 Turku-Tampere Suunnittelu ELY, LIVI Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö Suunnittelu ELY, LIVI Vt 12 Tampere-Kangasala Suunnittelu ELY Vt 3 Marjamäki-Kulju-Pirkkala Suunnittelu ELY, PL Keskikaiteellisten ohituskaistojen toteuttaminen valtateillä (Vt 9, Vt 12) ja pääteiden liittymien parantamiset ELY Tieverkkoa koskevissa tavoitteissa painotus on pitkälti suunnitteluvalmiuden edistämisessä. Tässä onkin onnistuttu erittäin hyvin, vaikka vt3 Tampere- Vaasa ja vt9 Tampere-Orivesi hankkeet on molemmat otettu uudelleenarvioitaviksi. Molempien uudelleen arviointi on käynnistetty vuonna 2014 ja niiden suunnittelu etenee arvioinnin tulosten pohjalta. Myös vt12 Tampere-Kangasala yleissuunnittelu käynnistetään vuonna Kokonaisuutena suunnitelmavalmius on erittäin hyvä. Tampereen rantaväylän tunnelin (vt12) rakentaminen on alkanut ja työt etenevät hyvää vauhtia. Rakentaminen aloitettiin loppuvuonna 2013 ja tunnelin on määrä aueta liikenteelle vuonna Iltapäivän ruuhkaa Tampereen rantaväylällä 7

8 Rataverkko Lielahti-Kokemäki rataosuuden peruskorjaus, 90 M LIVI Tasoristeysten parantaminen ja poisto LIVI Rautatieliikenteen täsmällisyyden parantaminen LIVI Pääradan lisäraiteiden (3. ja 4. raide) aluevaraussuunnitelma Tampere-Toijala-(Hämeenlinna) Suunnittelu LIVI, PL Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, n. 28 M Suunnittelu LIVI Tampereen tavararatapihan ohitusraide ja tuloratapihan jatkaminen, n. 7 M LIVI Tampere-Seinäjoki akselipainon korotus 250 kn, n. 13 M LIVI Jyväskylä-Tampere -rataosan liikennejärjestelmätasoinen esiselvitys Esiselvitys Pori-Tampere ratayhteyden pitkän aikavälin kehittämisvisio Esiselvitys Tampereen läntinen ratayhteys, esisuunnittelu maakuntakaava työn yhteydessä Esiselvitys LIVI, Keski- Suomen liitto, PL PL, Satakuntaliitto, kunnat PL, LIVI Riihimäen kolmioraide, 10 M LIVI Pääradan lisäraiteen (3. raide) toteuttamisen edistäminen Tampere-Toijala-(Hämeenlinna) PL, LIVI Rataverkon osalta tavoitteet on saavutettu varsin hyvin. Suunnittelu- ja selvityskohteet ovat pääosin jo valmistuneet tai käynnissä. Yksittäisistä kohteista erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää Tampere-Seinäjoki akselipainon korotuksen suunnittelun etenemiseen ja pääradan lisäraiteen (3. raide) toteuttamisen edistämiseen Tampere-Toijala- (Hämeenlinna). Riihimäen kolmioraide on saanut rahoituksen vuodelle 2015 ja hanke etenee. Näillä TEN-T-ydinverkon kohteilla on laajaa maakuntarajat ylittävää vaikutusta niin matka- kuin kuljetusketjuihin. Rautatieliikenteen täsmällisyys on parantunut viime vuosina valtakunnan verkon parantamistoimilla. Täsmällisyyden parantamishankkeiden etenemiseen on silti syytä kiinnittää huomiota jatkossa. Tasoristeysten poistoa on selvitetty lähinnä Lielahti- Kokemäki-hankkeen yhteydessä ja samassa hankkeessa on suoritettu toimia tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi yhteysvälillä. Toimet ovat kuitenkin painottuneet turvallisuuden parantamiseen eivätkä tasoristeyksien poistoon. Tampereen läntisen ratayhteyden suunnittelu etenee laajassa yhteistyössä maakuntakaavan 2040 suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehdot radan linjaukselle tulevat nähtäville maakuntakaavaluonnoksen yhteydessä alkuvuodesta Matkustajia Tampereen rautatieasemalla. 8

9 3.2. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Erikoiskuljetusreittien ongelmakohtien poistaminen Raakapuun lastaus- ja terminaalipaikkojen valtakunnallinen suunnittelu ja toteutus, edistäminen Suunnittelu/ toteutus ELY LIVI, kunnat Logistiikan koulutuksen kehittäminen Suunnittelu PL Maanteiden tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu Suunnittelu ELY (Bio)energiateollisuuden raaka-aineiden lastaus- ja terminaalipaikkojen valtakunnallinen suunnittelu Tienpidon ja puunhankinnan välisen yhteydenpidon tehostaminen Yritysten sähköisen tiedonsiirron kehittäminen Suunnittelu LIVI ELY, LIVI PL, kunnat, ELY Elinkeinoelämää tukevat maantieverkon parantamistoimet ELY Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisen toimet painottuvat puunkuljetusten edellytysten parantamiseen sekä yleisiin kuljetusketjuja kehittäviin toimiin. Tienpidon ja puunhankinnan välistä yhteydenpitoa on parannettu ja ELY-keskuksen vetämä puutavarakuljetusten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Elinkeinoelämää tukevat parantamistoimet ja tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu on omaksuttu maanteiden osalta keskeisiksi suunnittelun lähtökohdiksi, joskin määrärahat eivät kohtaa tarpeiden kanssa. Raakapuun ja bioenergian raaka-aineen lastaus- ja terminaalipaikkojen suunnittelua on edistetty valtakunnallisesti Liikenneviraston selvitysten pohjalta. Puuterminaalien sijaintia ja aluevarauksia tarkastellaan myös Pirkanmaan liiton ja Metsäkeskuksen yhteisessä hankkeessa, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Heikoimmin tavoitteissa on edetty erikoiskuljetusreittien ongelmakohtien poistamisen, logistiikan koulutuksen ja yritysten sähköisen tiedonsiirron kehittämisen suhteen. Erikoiskuljetusten tarpeet otetaan huomioon uusissa suunnitelmissa, mutta varsinaisia parannushankkeita on tehty vähäisissä määrin. Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten on kuitenkin määrä laatia yhteinen erikoiskuljetusreitteihin liittyvä selvitys. Logistiikka-alan koulutus puolestaan on nostettu esiin yhtenä Pirkanmaan painopisteenä valtakunnallisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmistelussa, vaikka varsinaisia kehittämistoimia ei olekaan vielä saatu tehtyä. Kuljetusketjuja ja elinkeinoelämän logistisia tarpeita Pirkanmaalla on tarkoitus tarkastella tarkemmin vuonna Puita odottamassa jatkokuljetusta puuterminaalissa Vesilahdella. 9

10 3.3. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Seudullinen/maakunnallinen liikennetutkimus ja liikennemallin päivitystyö PL, ELY, SEU, kunnat Meluntorjunnan lisääminen ELY, kunnat Suurten liikennehankkeiden kaavallisen valmiuden parantaminen MAL-aiesopimusmenettelyn jatkaminen Tampereen kaupunkiseudulla Maankäytön suunnittelun ja joukkoliikennesuunnittelun yhteen kytkentä ja tämän yhteistyön vaikutusten seuranta Suurten taajamien ruuhkaisten keskusta-alueiden jakelukuljetusten lastaus- ja purkuolosuhteiden sekä näiden pelisääntöjen kehittäminen Kestävän liikkumisen suunnitteluperiaatteiden edistäminen Liikennevaikutusten arvioinnin ja huomioon ottamisen kehittäminen maankäytön suunnittelussa Liikennevaikutusten arvioinnin ja huomioon ottamisen kehittäminen palvelujen sijoittamisessa Suunnittelu Toimintamalli Toimintamalli Toimintamalli PL, kunnat SEU, PL, ELY, kunnat ELY, SJL, PL, SEU kunnat ELY, kunnat, SEU, PL PL, kunnat, SEU PL, kunnat, SEU Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkennän vahvistamisen tavoitteet on kokonaisuudessaan saavutettu hyvin. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus tehtiin vuonna 2012 ja sen tuloksista on laadittu loppuraportin lisäksi kullekin kunnalle oma kuntakortti, jossa käydään läpi tutkimuksen tuloksia paikallisen suunnittelun tueksi. Tampereen seudun liikennemallin aluetta on laajennettu kattamaan uusia kuntia ja malli valmistuu vuoden 2014 aikana. Mallin käyttöliittymä siirtyy nettipohjaiseksi, jolloin kuntien suunnittelijat ja konsultit voivat paremmin hyödyntää sen tuloksia myös pienissä suunnittelukohteissa. MAL-sopimuksella (Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen laaja-alainen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus) on saatu edistettyä useita toimenpiteitä ja sopimuskauden arviointia tehdään vuonna Yksittäisiä meluntorjuntakohteita ei ole toteutettu vuonna 2014, mutta tarpeita on tiedossa, jotta rahoituksen salliessa niitä voidaan toteuttaa. Suurten liikennehankkeiden kaavavarauksien suunnittelu etenee maakuntakaavan 2040 yhteydessä. Kunnat voivat jatkossa laatia näiden varausten pohjalta omia kaavojaan yhä paremmalla tarkkuustasolla. Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehtotyössä ja kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa joukkoliikenneverkko on otettu merkittäväksi osaksi maankäytön kokonaisuutta. Myös kuntien yleiskaavoissa joukkoliikenteen ja maankäytön yhteensovitus on nostettu esiin hyvin. Yhteys toimii myös toisin päin, sillä esimerkiksi Tampereen raitiotiesuunnittelussa on tarkasteltu laajasti liikennehankkeen maankäytöllisiä vaikutuksia. Maakuntakaavan pohjana oleviin maankäyttövaihtoehtoihin tehtiin kaikkiin luonnoksiin liikenteellisten vaikutusten arviointi ja maakuntakaavan palveluverkkoselvityksessä erityisesti joukkoliikenteen rooli on nostettu esiin. Myös Tampereella on käynnissä palveluverkkoselvitys, jossa palveluita katsotaan suhteessa maankäyttöön ja liikennejärjestelmään. Suurten taajamien ruuhkaisten keskusta-alueiden jakelukuljetusten lastaus- ja purkuolosuhteiden sekä näiden pelisääntöjen kehittäminen ei ole edennyt ja se nostetaan tarkasteluun vuonna

11 3.4. Liikenneväylät ja päivittäinen liikennöitävyys Maanteiden tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu ELY Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet kuntakeskusten ja taajamien kohdalla ELY, kunnat Kanta- ja seututeiden parantaminen ELY, PL Kanta- ja seututeiden parantamiseen on aiesopimuskaudella ollut käytettävissä varsin vähän rahaa. Kantatien 56 parannustyöt on kuitenkin voitu suorittaa välillä Mänttä-Jämsä. Kuntakeskusten ja taajamien kohdalla tehtävien parannustoimien suunnittelu on edennyt useissa kunnissa ja hankkeita on saatu edistettyä MAL-rahoituksen myötä Tampereen kaupunkiseudulla. Tarvelähtöinen kunnossapitosuunnittelu on osa toimintatapaa ja sitä koskevaa kehitystyötä tehdään jatkuvasti Liikenneturvallisuus Nopeusrajoitusten tarkistaminen ELY, kunnat Ajonopeuksien valvonnan edistäminen, mukaan lukien automaattivalvonnan kehittäminen moottoriteillä ja muuttuvien nopeusrajoitusten jaksoilla Pienten liikenneympäristön turvallisuutta parantavien toimenpiteiden vuosittainen toteuttaminen, rahoituksen turvaaminen Alkolukon käyttöönoton edistäminen Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittäminen Koulujen kohtien liikenneturvallisuusselvityksen päivittäminen ja täydentäminen liikennekasvatusosiolla Liikennekasvatuksen laajempi sisällyttäminen esiopetuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusohjelmiin, toteutus Suunnittelu Suunnittelu Toimintamalli Poliisi, ELY ELY, kunnat Liikenneturva, kunnat, ELY, Liikennevirasto kunnat, ELY, Liikenneturva ELY, kunnat kunnat, Liikenneturva Liikenneturvallisuusyhteistyön edistäminen ELY Kuntien liikenneturvallisuusryhmien aktivoiminen ja työn ylläpitäminen Liikenneturvallisuustiedottamisen ja -vaikuttamisen aktivointi keskeisimpien kohderyhmien ja ongelmakohteiden mukaan Vilkasliikenteisten päätiejaksojen keskikaiteiden toteutuksen edistäminen ja reunakaiteiden kunnostaminen kunnat, Liikenneturva, ELY, poliisi Liikenneturva, poliisi, ELY, kunnat ELY Liikenneturvallisuuden edistymisessä on laajaa hajontaa joidenkin tavoitteiden edistyttyä erinomaisesti toisten vielä odotellessa toimia. Liikenneturvallisuusyhteistyötä on edistetty monella taholla. Useita eri toimijoita yhdistävä Pirkanmaan liikenneturvallisuusfoorumi on aloittanut toimintansa ja tulee myös jatkamaan vuoden 2014 jälkeen. Ylä- Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty ja Luoteis-Pirkanmaalla vastaava työ aloitettu. Nämä projektit edistävät sekä kuntien liikenneturvallisuussuunnittelua että tiivistävät yhteistyötä siihen liittyvissä asioissa. Pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä on voitu toteuttaa vuotuisen määrärahan turvin. Nopeusrajoitusten tarkistamisia on tehty jatkuvasti mm. liikenneturvallisuussuunnitelmien ja aloitteiden pohjalta. ELY-keskus toteuttaa myös reunakaiteita rahoituksen asettamissa puitteissa. Keskikaidehankkeissa on hyvä suunnitelmavalmius, mutta hankkeet eivät ole edistyneet. Ajonopeuksien valvonnan edistämisen suhteen Liikennevirasto ja poliisi tekevät yhteistyötä. Liikennekasvatuksen tavoitteet eivät ole juurikaan edenneet, mutta asiaan on tarkoitus perehtyä tarkemmin vuonna Myös alkolukon käyttöönoton edistämiseksi tulisi vielä tehdä töitä yhteistyössä Trafin ja liikennöitsijöiden kanssa. Erityisesti kuntien hankinnat ovat tässä keskeisessä roolissa. 11

12 3.6. Joukkoliikenteen kehittäminen Joukkoliikenteen käyttäjämäärien ja rahoituksen seurannan ja tietovarantojen ylläpito ja kehittäminen ELY, SJL Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen Tampere, SJL Tampereen kaupunkiraitiotie, 1. vaihe, 180 M Tampereen kaupunkiseudun ja maakunnallisen lähijunaliikenteen kehittäminen, vaihe I Tampereen kaupunkiseudun ja maakunnallisen lähijunaliikenteen kehittäminen, vaihe II Tampereen seudun linja-autoliikenteen laatukäytävätoimenpiteet 30 M (I-II vaihe yhteensä) Suunnittelu, toteutus Suunnittelu, toteutus Tampere, LIVI LIVI, kunnat, SJL, PL SJL, PL, SEU, LIVI ELY, kunnat Tampereen kehän joukkoliikennepysäkit Suunnittelu ELY, kunnat Lähijunaliikenteen uusien asemien ja asemanseutujen määrittäminen ja kehittämisohjelman laatiminen Tampereen kaupunkiraitiotie, 2. vaihe, 205 M Vt 12 Teiskontien joukkoliikennekaistat ja liittymäjärjestelyt, Tampere Suunnittelu/ edistäminen Esiselvitys LIVI, kunnat Tampere, kunnat, LIVI Tampere, ELY VT 12, Paasikiventien joukkoliikennekaistat, Tampere Tampere, ELY Joukkoliikenteen kehittäminen on edennyt vauhdilla. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien ja rahoituksen seurantaa on kehitetty niin ELYn kuin Liikenneviraston taholta. Isoja muutoksia on odotettavissa valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän tullessa käyttöön lähivuosina. Uusi lippujärjestelmä mahdollistaa laajan ja vertailukelpoisen seurantatiedon keräämisen eri alueilta. Joukkoliikennetarjontaa on monipuolistettu monin tavoin. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui Tampereen kaupunkiseudulla heinäkuussa 2014 ja tariffialuetta laajennettiin siirtymävaiheessa siten, että perusvyöhykkeen muodostavat Tampere, Pirkkala, Vatialan alue Kangasalla, Pitkäniemen alue Nokialla, Sääksjärven alue Lempäälässä sekä Siivikkala Ylöjärvellä. Linja-autoliikenteen linjastolle tehtiin samassa yhteydessä merkittävä uudistus. Joukkoliikennejärjestelmä myös laajennettiin koskemaan rataliikennettä siten, että Lempäälästä ja Nokialta Tampereelle on voinut matkustaa seutulipulla. Tätä seutulippu/vr-kokeilua on päätetty jatkaa. Seutulippualueen laajentamista suunnitellaan. Neuvottelut lähijunaliikenteen lisävuorojen hankinnasta kaudelle ovat käynnistyneet. Vahva lähijunaliikenteen kehittäminen Nokian ja Lempäälän suuntiin on valittu osaksi maakuntakaavan 2040 perusratkaisua. Asemanseutujen roolia korostetaan ja maankäyttöä kehitetään rataan tukeutuen. Tampereen kaupunkiraitiotien yleissuunnitelma on valmistunut ja valtioneuvosto on vahvistanut osallistumisensa tarkemman suunnittelun kustannuksiin. Toisen vaiheen esiselvitystä ei ole nähty vielä tarpeelliseksi aloittaa. Myöskään Paasikiventien joukkoliikennekaistoja tai Tampereen kehän pysäkkien edistämistä ei ole nähty ajankohtaisena. Linjaautoliikenteen laatukäytävätoimenpiteet ovat edistyneet erityisesti MAL-rahoituksen kautta, joskin kokonaistavoitetta ei ole saavutettu. 12

13 3.7. Matkaketjujen sujuvoittaminen Liityntäpysäköinnin kärkihankkeet ELY, PL, kunnat Pikavuoropysäkkien kehittäminen ELY Matkustajainformaation kehittäminen Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän selkeyttäminen ja kehittäminen (seutuliput, maakuntalippu) Henkilöjunaliikennepaikkojen (Tampere, Lempäälä, Akaa, Nokia, Sastamala) palvelutason parantaminen Maakunnallinen linja-autoliikenteen terminaalien ja vaihtopysäkkien luokittelu ja laatutasoselvitys Henkilöjunaliikennepaikkojen (Tampere, Lempäälä, Akaa, Nokia, Sastamala, Mänttä-Vilppula) kehittäminen: liityntäpysäköintipaikat, laituri- ja sadekatokset, muut kalusteet, esteettömyys, tasoerot), toteutus, toteutus Suunnittelu Suunnittelu SJL, ELY SJL, ELY, kunnat LIVI, PL, kunnat PL, ELY, kunnat, LIVI PL, kunnat Matkaketjujen sujuvoittamisen toimenpiteet ovat edistyneet hyvin. Liityntäpysäköintiä on kehitetty erityisesti Nokian rautatieasemalla ja pyöräpysäköintiä linja-autopysäkkien yhteydessä. Pirkanmaan joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistui kesällä 2014, jonka pohjalta voidaan siirtyä kohteiden toteuttamiseen. Matkustajainformaation ja pikavuoropysäkkien kehittäminen ovat edistyneet MALhankkeiden yhteydessä. Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun taksaja lippujärjestelmän selkeyttäminen ja kehittäminen on aloitettu. Tampereen seudulle on tarkoitus rakentaa kuusiportainen maksuvyöhykemalli, joka voidaan kokonaisuudessaan ottaa käyttöön kesäkuussa 2016, kun suurin osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista on päättynyt. Alueelle on suunniteltu siirtymäajaksi kolmiportainen vyöhykemalli. Tampereen joukkoliikenne ja Pirkanmaan ELYkeskus ovat myös olleet mukana perustamassa valtakunnallista TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:tä, jonka tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää. Henkilöjunaliikennepaikkojen kehittämiseen tähtäävä selvitys on käynnissä ja Tampereen henkilöratapihan kehittämisestä on jo laadittu yleissuunnitelma. Liityntäpysäköintiä Parkanon asemalla. 13

14 3.8. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Nykyisen kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen / Uusien kevyen liikenteen yhteyksien toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet kunnat, ELY kunnat, ELY, SEU Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kunta- ja alakeskuksissa kunnat, ELY Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kehittäminen huomioiden keskeisimmät reitit, erityishuomiota vaativat paikat ja laatutason jatkuvuus yli hallintorajojen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä MAL-hankkeilla on ollut merkittävä rooli muun muassa laatukäytävien ja viitoituksen parantamisessa. Ylöjärvi ja Kangasala ovat laatineet kävelyn ja pyöräilyn ohjelmat vuosina ja muita Tampereen seudun kuntia rohkaistaan samaan. Tampereella keskustan kehämäinen pyöräreitti valmistuu vuoden 2014 aikana. Kevyen liikenteen olosuhteita on pyritty parantamaan myös maanteiden yhteydessä, mutta rahoitus ei valitettavasti kohtaa väylätarpeiden kanssa ja uusista kevyen liikenteen väylistä myös maantieverkolla vastaavat usein kunnat. Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kehittäminen väylien merkittävyyden mukaan ei ole toistaiseksi edennyt. ELY-keskuksen on tarkoitus laatia väylille merkittävyysluokitus, jonka pohjalta kunnossapitoa voidaan ohjelmoida. Laatutason jatkuvuus yli hallintorajojen on tunnistettu ongelmalliseksi ja sen suhteen on vielä toimia. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat laatimassa yhtenäistä ylläpidon tuotteistusta, johon on tarkoitus liittää myös kevyen liikenteen runkoreitistön laatutasoluokitus. kunnat, ELY Pyöriä pysäköitynä Tampereen rautatieaseman edustalla Liikkumisen ohjaus ja kysynnän hallinta Liikkumisen ohjauksen sisällyttäminen osaksi kuntien toimintaa Yritysten ja yhteisökohteiden liikkumissuunnitelmien laatiminen Toimintamalli ELY, PL, kunnat kunnat, ELY, PL Liikkumisen ohjauksen ja kysynnän hallinnan tavoitteisiin ei ole saatu vastattua hyvin. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Ekokumppanit edistävät asian sisällyttämistä osaksi seudun kuntien toimintaa, mutta suurimmassa osassa kuntia ei olla vielä vakiinnutettu toimintamallia tai rahoitusta liikkumisen ohjauksen tueksi. Ylä-Pirkanmaalla liikkumisen ohjaus on mukana liikenneturvallisuustoimijatyössä ja samoin sitä edistetään Luoteis-Pirkanmaalla käynnistyvän liikenneturvallisuussuunnitelman myötä. ELY-keskus on esimerkillisesti laatinut henkilöstönsä liikkumissuunnitelman, josta myös muut toimijat voivat ottaa mallia. 14

PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNI- TELMAN

PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNI- TELMAN PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNI- TELMAN AIESOPIMUS Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä v. 2012-2016 23.5.2012 tarkennettu versio 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja edistäminen v.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja edistäminen v. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja edistäminen v. 2012-2016 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017

AIESOPIMUS. Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017 1 AIESOPIMUS Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille: Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Liite Katsaus taustaindikaattoreihin

Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus vuosiseurantaraportti 2014 Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Indikaattoreiden pohjalta voidaan arvioida toimintaympäristön muutosta sekä siihen

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 KUOPION SEUDUN LIIKENNESTRATEGIA 2030 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 Päivitetty 15.5.2007 vuosille 2007-2011 Päivitetty 24.8.2008 vuosille 2008-2012 Päivitetty 19.8.2009 vuosille

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

AIESOPIMUS ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2015 2019

AIESOPIMUS ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2015 2019 2015 AIESOPIMUS ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2015 2019 Uudenmaan liitto Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola, paitsi sivu 5 Anni Levonen Helsinki 2015 Uudenmaan liitto // Nylands

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2012 17.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2012 17.4.2012 Aika: 17.4.2012 klo 12.00 Paikka: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Virastotalo Frenckell, kokoushuone Häggman (käynti sisäpihalta kosken puoleiseen siipeen) Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018

AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018 AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015 2018 1. SOPIJAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille: Etelä-Karjalan liitto Imatran

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä

Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitusjohtaja Pirkanmaan liitto Esityksen sisältö Pirkanmaan LJS, laadintavaiheen tiedonkeruu ja -jako Aiesopimus ja sen seuranta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2014 7.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2014 7.3.2014 Aika: keskiviikko 5.3.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

Aiesopimus Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2009 2013 - luonnos, 5.1.

Aiesopimus Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2009 2013 - luonnos, 5.1. Aiesopimus Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2009 2013 - luonnos, 5.1.2009 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille:

Lisätiedot

Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys Ari Vandell

Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys Ari Vandell Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja 8.10.2014 Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys 8.10.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus

Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2 Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2009 1. Sopijaosapuolet 3 Tämä sopimus on tehty seuraavien osapuolten välille Pohjois-Savon liitto Itä-Suomen lääninhallitus Tiehallinto, Savo-Karjalan

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden. v. 2011-2016. Luonnos 14.3.2011

AIESOPIMUS. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden. v. 2011-2016. Luonnos 14.3.2011 AIESOPIMUS Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä v. 2011-2016 Luonnos 14.3.2011 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

MAL- SEURANTARAPORTTI 2014

MAL- SEURANTARAPORTTI 2014 MAL- SEURANTARAPORTTI 2014 Seutuhallitus 27.5.2015 Väestö, maanhankinta, kaavoitus, asuntotuotanto, liikkuminen Väestön kasvuun varautuminen Vuonna 2014 väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite, kehitysskenaariot Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely (MAL) Oulun seudulla

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely (MAL) Oulun seudulla Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely (MAL) Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Tampere 30.11.2011 Jukka Weisell Oulun seudun

Lisätiedot

Tampereen läntiset väylähankkeet

Tampereen läntiset väylähankkeet RAPORTTEJA 103 2014 Tampereen läntiset väylähankkeet Ratojen, teiden ja maankäytön vaihtoehtojen tarkastelu maakuntakaavan luonnosta varten PIRKANMAAN ELY-KESKUS PIRKANMAAN LIITTO LIIKENNEVIRASTO SITO

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Tampereen seudun 12.2.2010 12.2.2010 1. Markku Kivari TASE 2025

Tampereen seudun 12.2.2010 12.2.2010 1. Markku Kivari TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Johtoryhmä h / seurantaryhmäkokous k 1 Asialista Kokouksen k avaus ja asialistan hyväksyminen Edellisten kokousten muistioiden hyväksyminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen Mahdollisuudet Lappeenrannan ja Imatran seudulla Aloituskokous 3.12.2013 Lappeenranta Sonja Sahlsten & Anna Saarlo / YY-Optima

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Esityksen tavoitteena kuntien sitouttaminen yhteiseen kehittämiseen 1. Millainen on kuntien tahtotila

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA Matti Viialainen 14.9.2015 9.9.2015 1 LUUMÄKI-IMATRA IMATRANKOSKI KAKSOISRAIDE ON KÄRKIHANKE Yhteysväli on priorisoitu ensimmäiseksi Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä.

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä. Hallitus 149 22.10.2013 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 326/07/70/700/2013 Hallitus 149 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen, p.

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013 Aika: 6.3.2013 klo 13.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Mäkelä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Reijo Helaakoski Linea Konsultit Oy 11.9.2013 11.9.2013 Taustat ja lähtökohdat Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on ollut käynnissä laajana

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Jyväskylä Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita?

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Mervi Karhula 28.10.2014 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot