Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011"

Transkriptio

1 Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky Sirkku Lavonius lah$.fi Tiina Rantanen

2 Muis-sairaus on erityiskysymys Laaja- alainen uhka sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnille Aiheu<aa eniten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve<a Merki<ävin laitoshoitoon joutumisen syy Suomessa (2006, Minna Löppösen väitöskirja) Vain alle 50 %:lla kaikista muis$sairaista on diagnoosi Alle 10 % lievistä tapauksista on tunniste<u Noin 20 %:lla Alzheimer- po$laista on oireenmukainen lääkitys Kokonaiskustannuksista 1-2 % diagnos-ikasta 80 % laitoshoidosta

3 Muis-sairaudet uusi kansantau- Lähes neljännesmiljoonalla suomalaisella on muis-oire lieviä muis$oireita lievästä muis$sairaudesta ja vähintään keskivaikeasta muis$sairaudesta kärsivää Uusia vaikeampia muis$sairaustapauksia ilmenee vähintään vuosi<ain Etenevä muis$sairaus on työikäisellä

4 Muis-oire on tunniste2ava, mu2a kaikki muis-pulmat eivät ole demen-aa Muis-sairauksien varhainen taudinmääritys Hoidetaan paranne<avat $lat Hidastetaan muis$sairauden etenemistä Pidennetään aikaa lievässä taudin vaiheessa Tuetaan autonomiaa Pidennetään aikaa kotona, viivästetään laitoshoitoon joutumista Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet tutkia ja diagnosoida muis$sairaudet

5 Eteneviä muis-sairauksia Alzheimerin tau- (AT) 70 % Aivoverenkiertosairaus (AVH), vaskulaarinen kogni$ivinen heikentyminen % AT + AVH 10 % Lewyn kappale sairaudet % LKT, Parkinsonin tau$in lii<yvä muis$sairaus, LKT +AT Otsa- ohimolohkon rappeumat 5 10 % Harvinaiset demen$at

6 Muis-sairauksien Käypä hoito suositus

7 Muis-po-laan hoitoketjun eri vaiheet, esimerkkinä Alzheimerin tau- Kaikkien tehtävä Ennaltaehkäisy Aivoterveys Muis-oire Ennaltaehkäisy Diagnos-ikka Kaikkien tehtävä Muis$oireen tunnistaminen Diagnoosi Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Muis-poliklinikka Diagnos$ikka Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Hyvin lievä AT Lievä AT MMSE GDS 3-4 CDR 0,5-1 Keskivaikea AT MMSE GDS 4-6 CDR 1-2 Avohoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Avohoito / Laitoshoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Vaikea AT MMSE 12-0 GDS 6-7 CDR 2-3 Kuolema Laitoshoito Yksilöllinen hoito- suunnitelma Kuntoutumista edistävä hoitotyö

8 Muis-po-laalla on oikeus hyvään hoitoon Ehyt hoitoketju turvaa muis$po$laan hyvän hoidon Toiminnan keskiössä on muis$poliklinikka ja muis$$imi Muis$sairauslääkkeet ovat osa po$laan kokonaisvaltaista hoitoa Kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat muis$sairauksien vaaratekijöiden ja muiden sairauksien hoito, mielialan ja käytösoireiden hoito sekä kuntoutus, ohjaus ja tuki Hoitoketjun osana myös po$las- ja omaisjärjestöillä on tärkeä rooli

9 Muis-po-laan perusselvitys Huolellinen anamneesi ja läheisen haasta<elu Arvio muis$oireesta Kliininen tutkimus Muis$n ja muun $edonkäsi<elyn arvioin$ Käytösoireiden arvioin$ Laboratoriotutkimukset Aivojen kuvantaminen Toimintakyvyn ja $lan vaikeusasteen arvioin$

10 Perusselvityksen tavoi2eet Löytää spesifistä hoitoa edelly<ävät (erotusdiagnos$set) $lat, joista tärkeimmät ovat masennus ja epäsopiva lääkitys Tunnistaa oirekuvaltaan tyypilliset, tavallisimmat muis$sairaudet Tunnistaa erikoislääkärin arviota ja jatkotutkimuksia edelly<ävät $lat

11 Missä tutkitaan? Perusselvitykset perusterveydenhuollossa Muis$$imi: muis$lääkäri, muis$hoitaja, muis$koordinaa<ori Diagnosoin$ ja hoidon arvioin$ alueellisilla muis$poliklinikoilla tai erikoissairaanhoidossa Väestöpohja Seuranta perusterveydenhuollossa tai muis$poliklinikalla Hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä palvelusuunnitelma

12 Diagnoosin jälkeen Diagnoosin tekeminen ymmärre<äväksi Diagnoosi on shokki Vain joka 5. oli kertonut muis$sairaudesta lapsilleen tai läheisilleen Tilanne, jota aikaisemmat keinot ja kokemukset eivät riitä ratkaisemaan Kokonaisvaltainen hoito Omaisen ohjaaminen ja tukeminen Hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

13 Lääkehoidon tavoite Tavallisin hoitovaste Lievässä vaiheessa $lan vakiintuminen Keskivaikeassa vaiheessa omatoimisuuden kohentuminen Vaikeassa vaiheessa omatoimisuuden säilyminen tai käytösoireiden hoidon helpo<uminen

14 Kuntoutus Kuntoutus ei ole pelkkää fysioterapiaa Muis$sairaan ihmisen kuntoutus on prosessi, jolla parannetaan sairastuneen mahdollisuuksia elää ja osallistua omilla edellytyksillään tai tue<una ja au<aa häntä toteu<amaan itseään sairauden aiheu<amista rajoituksista huolima<a suunnitelmallista ja moniamma$llista toimintaa pyritään yksilön voimavarojen, toimintakyvyn ja hallinnan tunteen lisäämiseen sekä ympäristön toimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen Muis$sairaalla on yhdenvertainen oikeus kuntoutukseen

15 Muis-sairaan kuntoutus on prosessi - Merki<ävänä tavoi<eena on elämänlaadun turvaaminen - Au<aa häntä toteu<amaan itseään sairaudesta ja rajoituksista huolima<a - Näkemään enemmän mahdollisuuksia ja vähemmän rajoituksia - Arjen ak$voin$: Älä auta avu<omaksi!

16 Muis--imi Muis-hoitajalla tarkoitetaan etenevien muis$sairauksien hoitoon perehtyny<ä terveydenhuollon henkilöä. Muis$hoitaja toimii lääkärin työparina muis$sairauksien tunnistamisessa, taudinmäärityksessä, hoidossa, ohjauksessa ja seurannassa. Muis-koordinaa2orilla tarkoitetaan etenevien muis$sairauksien hoitoon perehtyny<ä terveydenhuollon tai sosiaalialan ammafhenkilöä, jonka vastuulla on muis$po$laan hoidon koordinoin$, ongelmien ennakoin$ ja ratkaiseminen yhdessä perheen kanssa kotona asumisen eri vaiheissa. Koordinaa<orin työparina on lääkäri.

17 Muis-po-laan ensikäyn- - ns. fraasilista KÄYNNIN TARKOITUS: Tulosyy: Lähe<äjä: Aiemmat muis$tutkimukset: MUISTIANAMNEESI: Koetut oireet: Läheisten huomaamat oireet: Oireiden alkaminen: YLEISANAMNEESI: Perussairaudet: Lääkitys: Näkö: Kuulo: Apuvälineet: Aiempi yleinen toimintakyky: Siviilisääty: Asuminen: Lähiomaiset/läheiset: Harrastukset: Sosiaaliset kontak$t: Koulutus: Työhistoria: Kodin ulkopuolinen apu: Etuudet: DEMENTIARISKIT: Suku: Alko: Tupakka: Liuofmet: Pään vammat: Kardiovaskulaariset sairaudet: Aineenvaihduntasairaudet: Aiempi masennus:

18 TOIMINTAKYKY: Liikkuminen: Peseytyminen: Pukeutuminen: WC:ssä käyn$: Pidätyskyky: Ruokailu: Puhelimen käy<ö: Kaupassa käyn$: Ruoan valmistus: Taloustyöt: Liikkuminen kulkuvälineillä: Autolla- ajo: Raha- asioiden hoito: Lääkkeistä huoleh$minen: Mieliala: Vuorokausirytmi: Käytösoireet: Toiminta vastaano<o$lanteessa: TUTKIMUSTULOKSET: MMSE: CERAD: Tehtävä (katkaisupistemäärä) 1. Kielellinen sujuvuus: 2. Nimeäminen: 3. MMSE: 4. Sanalistan oppiminen: 5. Kopioin$tehtävä: 6. Sanalist. Viiväste<y pal.(raakapist.): 7. Sanalist.viiväste<y pal.(säilymis%): 8. Sanalistan tunnist.(raakapisteet): 9. Sanalistan tunnist.(tunnistamis%): 10. Kokonaismuis$(6.+8.): 11. Kuvioiden viiväste<y mieleenpal.: 12. Kellotaulun piirtäminen: Mielialakysely: RR: Paino: JATKOSUUNNITELMA:

19 Kontrollikäynnit muis-sairausdiagnoosin ase2amisen jälkeen MUISTIANAMNEESI: Muis$sairaus, diagnoosi ja kk/ vuosi: Aiemmat muis$tutkimukset: Lääkitys muis$sairauteen: Muutokset lääkityksessä, sopivuus, toteutuminen: Po$laan kokemus $lanteesta: Läheisen kokemus $lanteesta: MUU ANAMNEESI: Sairaudet: Lääkitys: PALVELUT: Kunnallinen ko$hoito: Yksityinen ko$apu: Pesupalvelu: Ateriapalvelu: Kauppapalvelu: Siivousapu: Turvapuhelin: Muut tukipalvelut: Päivätoiminta:

20 ETUUDET TMS: Eläke<ä saavan hoitotuki: Omaishoidontuki: Lomajaksot: Kuljetuspalvelu: Kelan erityiskorva<avat lääkkeet: Muut tuet: Edunvalvoja: Asioiden hoitaja: FYYSINEN TOIMINTAKYKY: Näkö ja kuulo: Liikkuminen, apuvälineet: Kaatumishistoria: Peseytyminen: Pukeutuminen: WC- toimet: Ruokailu: Lääkkeiden o<o: Ruoan valmistus: Kodinhoitotyöt: Kaupassa käyn$: Rahan käy<ö: Puhelimen ym. lai<eiden käy<ö: Liikkuminen kulkuvälineillä /autolla ajo: MIELIALA JA KÄYTÖS: Henkinen $la / käytösoireet: Vuorokausirytmi: Kommunikaa$o- ja puhekyky: Toiminta vastaano<o$lanteessa: TUTKIMUSTULOKSET: MMSE: RR: Paino: Ravitsemus$la / MNA:

21 KUNTOUTUSTOIMENPITEET: Ensi$etopäivä: Sopeutumisvalmennus: Vertaistuki: Kelan kuntoutus: Muu kuntoutus: Sosiaalityöntekijän tapaaminen: Päivätoiminta: Kuntou<ava lyhytaikaishoito: Fysioterapia / liikuntaohjaus: Toimintaterapia: Ravitsemusneuvonta: Suun / hampaiden hoito: Hoitotuen tarkistus: Omaishoidontuen tarkistus: Asunnon muutostyötarve: Hakemus palvelutaloon tai pitkäaikaishoitoon: Muuta / lisä$etoja: JATKOSUUNNITELMA: Seuraava kontrolli: Muut hoito- ohjeet:

22 APTEEKKI farmaseuf Suomalainen palvelujärjestelmä ATERIA - PALVELU DEMENTIANEUVOJA L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/- KSH - siivous,pyykki - kauppa- asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - ko$palvelu - Senioripysäkki - omaishoitoyhdistykset - fysioterapia - lääkärit RAVINTO- NEUVONTA ravitsemusterapeuf HAMMASHOITO JALKAHOITO TERVEYDEN- HOITAJA Perhe OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA VETERAANI- TOIMISTO L L L L L L VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos L FYSIOTERAPIA L L Terveyskeskuslääkäri L KULJETUS- PALVELUT VANHUSPALVELUJEN SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA L L L L LAH- hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juris$t L L L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeuf L KELA: - lääkekorvaukset - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: - ko$talousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISLÄÄKÄRI L Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta Eloniemi-Sulkava ym: Omaishoito yhteistyönä. Vanhustyön Keskusliitto 2006.

23 Muis-hoitajaverkosto Kaikissa 14 kunnassa toimii koko- tai osa- aikainen muis$hoitaja Yhteiset koulutukselliset tapaamiset 2 x vuodessa Yhteys$etolistan päivi<äminen Koulutusten ja yhteisen $edon siirtäminen

24 Taustaa Muis-häiriöpo-laan alueellisen asiantun-javerkoston luominen hanke v toteute<u hanke, jossa Päijät- Hämeen alueen kaikkiin kun$in koulutefin muis$hoitajat osa koulutetuista muis$hoitajista toimii tällä hetkellä muissa tehtävissä ja toisaalta muis$hoitajien tehtäviä hoitaa useissa toimipaikoissa hoitajat, jotka eivät olleet mukana muis$hoitajakoulutuksessa.

25 V alkaen Päijät- Hämeen demen$ahoidon kehi<ämisyksikkö hanke Pääsky ja Päijät- Hämeen Muis$yhdistys ovat yhteistyössä järjestäneet säännöllises$ puolivuosi<ain kaikille muis$hoitajien tehtävässä toimiville hoitajille muis$hoitajaverkoston tapaamis- ja koulutusiltapäiviä.

26 Verkostotoiminnan vakiinnu2aminen Syksyllä 2009 järjestely- yhteistyöhön lii<yi mukaan Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän muis-sairaanhoitaja muut muis$hoitajaverkoston ylläpidosta ja vahvistamisesta vastaavat tahot toimivat hankerahoituksella vastuu muis$hoitajaverkoston ylläpitämisestä on keskussairaalaan muis$sairaanhoitajalla, jolloin varmistetaan toiminnan jatkuvuus

27 Muis-hoitajien verkostoa ylläpidetään Järjestämällä yhteisiä tapaamis- ja koulutusiltapäiviä säännöllises$ kahdes$ vuodessa Tapaamisissa pidetään muis$hoitajilta kerä<yjen koulutustoiveiden mukaisia luentoja ja tarvi<aessa mukaan kutsutaan ulkopuolisia asiantun$joita. Tapaamisissa on myös mahdollista tuoda esiin hyväksi havai<uja toimintamalleja, keskustella ongelmista vastaano<otoiminnassa ja miefä yhdessä ratkaisuja niihin. Näin voidaan hyviä hoitokäytäntöjä hyödyntää nopeas$ ja tehokkaas$ koko maakunnan alueella.

28 Verkoston merkitys Muis-hoitajien ammaztaidon ja työmo-vaa-on ylläpitäminen on tärkeää Muis$sairauksien diagnosoin$ ja hoitaminen vaa$vat erityisosaamista. Koulutetut muis$hoitajat muodostavat ydinryhmän muis$sairaiden hoidossa Vankan työkokemuksen omaavan maakunnallisen asiantun$jaryhmän suunnitelmallinen ja säännöllinen kokoaminen yhteisen pöydän ääreen antaa mahdollisuuden vertaistukeen ja arvioin-in Verkostotapaamisiin lii<yy aina myös koulutuksellinen osuus

29 Muis$hoitajat kokeilevat uusia toimintatapoja käytännössä ja he tuo<avat näin arvokasta kokemusperäistä $etoa muis$po$laan hoitoprosessin kehi<ämistyöhön. Muis$hoitajaverkosto toimii myös tärkeänä informaa$on saannin ja tätä kau<a kehi<ämisen välineenä tehtäessä erilaisia toiminta- ja seurantakartoituksia alueella.

30 PHKS:n muis-poliklinikka Osa Päijät- Hämeen keskussairaalan neurologian poliklinikan toimintaa osa alueen erikoissairaanhoitoa Lähetepoliklinikka: alle 65- vuo$aat, erikoises$ oireilevat, erityistutkimuksia tarvitsevat Työskentelee: Muis$hoitaja, neurologi, neuropsykologi Kuvaukset CT, MRI Likvor- tutkimukset EEG- tutkimukset, SPECT

31 Verkoston hyödyt Saumaton hoitoketju Yhtenäinen $etoisuus toimintatavoista ja hoitokäytännöistä Onnistunut $edonsiirto, po$lasturvallisuus Uusien toimintatapojen käy<ö Ongelmista keskustelu ja ratkaisujen löytäminen

32 Päijät- Hämeessä Muis$häiriöpo$laan hoitopolut olemassa Päivitys? Toteutetaan hieman eri tavoin eri alueilla Suurin kompastuskivi: resurssipula Vanhuspsykiatria vähäistä Vanhussosiaalityö olematonta Tulevaisuus Laajentuminen geriatrian suuntaan Keskussairaalageriatria

33 Riskimi2ari Ylipaino, liikunnan puute Korkea ikä, sukurasite miessukupuoli Heikentynyt sokerinsieto ja diabetes Kohonnut verenpaine Kohonnut kolesteroli Stressi

34 Suojaavia tekijöitä Ak$ivinen elämänote, op$mis$nen elämänasenne Toimiva sosiaalinen verkosto, harrastukset Koulutus Monipuolinen ravinto: paljon kasviksia, hedelmiä, kokojyväviljaa, niukal$ lihaa Liikunta (yli 3,5 t / vko) Alkoholia vain kohtuudella Sopiva painoindeksi (18, ) An$oksidan<eja yms. tutkitaan esim kalaöljyt, C- ja E- vitamiini, D- vitamiini

35 Toimenpide Ympärivuorokautisen hoidon Viite viivästymä Lääkehoito 3kk Farlow ym Kotihoidon resurssien ja osaamisen lisäys omaisten tukeminen 2kk Mittelman ym Eloniemi-Sulkava ym Kuntoutus 2kk Eloniemi-Sulkava ym. 2006, Graff ym. 2006, Willis 2006, Rolland 2007 Hyvä seuranta 2kk Eloniemi-Sulkava ym.2006 Väestö on paremmassa kunnossa taudin alkuvaiheessa 2kk Pitkälä ym.2001 Tekniikan kehitys 1kk Finkel ym. 2007, Marziali ym. 2006, Smith ym Asuinympäristöön vaikuttaminen 1kk Yksinäisyyteen vaikuttaminen 2kk Pitkälä ym.2005 YHT. 15 kk

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tämä %etopake, on tarkoite0u Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muis%sairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi sairastuneen.

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY 1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY Muistin ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä ovat verenkierron ja hermoston

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä Jaakko Valvanne Geriatrian professori 5.10.2011 Valmisteltu yhteistyössä kahden suomalaisen huippuasiantuntijan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot