Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Hallitusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Hallitusohjelma 10.8.2005"

Transkriptio

1 1 TEKin HALLITUSOHJELMA Yleistä Hallitusohjelma on valtuustoryhmien yhdessä valmistelema koko valtuustokauden kattava asiakirja. Tässä ohjelmassa on nostettu esille tulevan valtuustokauden keskeiset asiat ja kehittämiskohteet. Hallitusohjelmalla ohjataan TEKin strategian täytäntöönpanoa. TEKin strategiaa ohjataan ja päivitetään valtuustovaalien rytmissä. Hallitusohjelma täsmentää strategian keinoja, joilla TEKin seitsemälle visiolle asetetut tavoitetilat saavutetaan. Ohjelma sisältää sekä TEKin perustoiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, että uutta luovia hankkeita. Ohjelma perustuu valtuustoryhmien esityksiin, TEKin strategiaan, visioihin ja strategiamatriisiin. TEKin strategia on hallitusohjelman liitteenä. Hallitusohjelma on jaettu kolmeen osaan: (1) yleinen osa, (2) TEKin strategian toteutus hallituskaudella , ja (3) Hallituskauden kriittiset menestystekijät. TEKin strategian toteutus on jaettu strategisten toimintalinjojen mukaisesti: Parasta palvelua, Tulevaisuuden edunvalvontaa ja Jatkuvasti kehittyvä. Hallituskauden kriittiset menestystekijät osassa on nostettu esille tämän hallituskauden aikana painottuvat asiat ja kehitystoimet. TEKin toimintaa ohjaavat arvot, toiminta-ajatus ja tavoitemielikuva, ja TEKin strategia. Hallitusohjelman lisäksi valtuusto ohjaa toimintaa yhdistystoiminnan keinoin, toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden kautta, sekä strategiasta johdettavien sektoristrategioiden avulla. TEKin arvot: Jäsentyytyväisyys, vaikuttavuus, osaaminen, vastuullisuus ja avoimuus. TEKin toiminta-ajatus: TEK tukee jäsenten työmarkkina-arvon kasvua ja lisää ammattikunnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. TEKin tavoitemielikuva: TEK on tulevaisuuden tekijöiden järjestö, joka on tekniikan ammattilaisten, kehittyvän teknologian ja kannustavan hyvinvointiyhteiskunnan asialla.

2 2 2 TEKin strategian toteutus hallituskaudella Parhaat palvelut TEKin palveluvisio: TEK tarjoaa ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut. Palveluvision toteuttamiseksi laaditaan TEKin palvelustrategia. Siinä määritetään TEKin palvelut, niiden laajuus, saatavuus ja tuotantotapa. Toimintakauden aikana määritellään myös tekniikan kandidaattien ja eläkeläisten palvelut. Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä huomioidaan myös työelämässä olevien erilaisten jäsenryhminen palvelutarpeet, esimerkiksi PK-yrityksissä työskentelevien jäsenten tarpeet. TEKin palveluiden parantamiseksi toteutetaan TEKin CRM-projekti, jolla parannetaan eri jäsensegmenttien palvelua. Asiakkuuden hallintaa tukee myös uuden jäsentietojärjestelmän käyttöönotto ja sen uusien ominaisuuksien hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen. Jäsentietojärjestelmää hyödynnetään myös kumppanuuksissa (YTN, JUKO, yliopistot, alumniyhdistykset). TEKin saamat palautteet kootaan ja hyödynnetään, ja jäsentyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti laajalla jäsentutkimuksella. TEKin palvelut perustuvat jäsenlähtöiseen toimintaan ja avoimeen jäsenviestintään. Palvelujen riittävyyttä seurataan, ja rutiinineuvontaa ohjataan luottamusmiesverkostolle. Jäsenetulehdet säilytetään ennallaan. TEK tukee jäseniään jatkuvassa ammatillisessa kehittymisessä. Ura- ja rekrytointipalvelut tuotteistetaan TEKrekry-nimikkeen alle osaksi TEKin ammattiuraa tukevia palveluja. Tavoitteena on TEKrekryn CV-tietokannan ja yritysasiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen. TEKrekry tukee opiskelijoiden harjoittelua Teekkarin Työkirjalla, CVtyökalulla ja neuvonnalla. TEK kehittää omia kansainvälistymispalveluita jäsenpalautteen ja -tutkimuksen avulla. Ulkomaankontaktiverkostoa kehitetään uuden jäsentietojärjestelmän myötä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa osaamisen ja sen kysynnän kohtaamista, ja olla jäsenkunnan merkittävin rekrytointikanava. 2.2 Tulevaisuuden edunvalvontaa Tulevaisuuden edunvalvonnan tavoitteet määritellään TEKin työmarkkina- ja vaikuttajavisioissa. Työmarkkinavisio: TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö-, työpaikka-, valtakunnan- sekä EU- ja kansainvälisellä tasolla. Kaikilla keskeisillä sopimusaloilla on kattavat työehtosopimukset, jotka edistävät jäsenten yksilöllistä ja kannustavaa palkkakehitystä, ylitöiden ja matka-ajan korvaamista, työelämän laatua, henkilöstön kehitystä ja tasa-arvoa. TEK edustaa tekniikan akateemisia kaikilla työmarkkinasektoreilla ja sopimusaloilla.

3 3 TEK kehittää jäsenten työelämän laatua ja työelämän pelisääntöjä, jatkaa innovatiivista edunvalvontaa, ja kiinnittää huomiota koko elämänhallintaan. Työaikapankki- ja koulutusvakuutusmallit on saatava yrityskohtaiseen kehitystyöhön. Teknologiateollisuudessa tehdyn työehtosopimuksen toteuttamista ja noudattamista seurataan tarkasti. Kaikki sopimusalat on saatava hyvään hallintaan kumppanuuksilla ja luottamusmiesverkostoa kehittämällä. Pelisääntöjen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvoon, hyvään ja inhimilliseen johtamiseen, jäsenten tukemiseen muutostilanteissa, yritysten yhteiskuntavastuuseen, pätkätyöläisten edunvalvontaan, ulkomaalaisten asemaan ja epätyypillisten työsuhteiden ja vuokratyön epäkohtien poistamiseen. Pelisääntöjen kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä työnantajien sekä muiden toimijoiden/ammattiryhmien kanssa. Työn tuloksena julkaistaan Hyvän työelämän käsikirja, eli ohjeistusta työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun ja elinikäiseen oppimiseen sekä hyvään johtamiseen. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen edellyttää esim. tietoyhteiskuntakehityksen aiheuttamien työelämän, johtamisen, esimies- ja asiantuntijatyön muutosten tutkimista. TEK vaikuttaa siihen, että yliopistot ja tutkimuslaitokset ohjaavat työelämän tutkimustaan TEKin jäsenkunnan tarpeiden mukaisesti. Jäsenten ammatillisen lisäarvon kehittämiseen tarvitaan elinikäisen oppimisen oikeus ja rakenteet. Ammatillista kehittymistä on edistettävä työehtosopimuksissa. TEK selvittää perusteellisesti kannanmuodostusta varten vanhemmuuden sivukulujen oikeudenmukaisen jakamisen mallin. Teekkareiden työelämätietoutta edistetään Johdanto työelämään kursseilla, joista yritetään saada yliopistojen opintopisteytettyjä kursseja. Kurssit sisältävät mm. informaatiota luottamusmiestehtävistä. Työpaikkatoimintaa kehitetään. TEK luo edellytyksiä luottamusmiesasemassa olevien jäsenten toiminnalle yrityksissä. TEK hakee, auttaa ja motivoi luottamusmiestehtävistä kiinnostuneita. Yritysyhdistystoimintaa ja YTN/JUKO-luottamusmiestoimintaa kehitetään tavoitteena, että työpaikoilla, joissa on TEKin jäseniä, on asiansa osaava luottamusmies, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä. Työmarkkinaedunvalvontaa yliopistoilla vahvistetaan. TEK/YTN/JUKO/AKAVA -yhteistyön päätöksentekoa selkeytetään. Jäsenmielipiteen seurantaa ja selvittämistä erityisesti työmarkkinapäätöksenteon yhteydessä kehitetään. Tekkiläisten toimijoiden yhteisillä työmarkkinaneuvottelujen aloitusseminaareilla parannetaan yhteistyötä. Vaikuttajavisio: TEKin tavoitteina ovat ammattikunnan kansainvälisesti kilpailukykyinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus sekä t&k-panostus ja innovaatioympäristö sekä näiden avulla saavutettava hyvä työllisyys. TEK ennakoi systemaattisesti tulevaisuutta esim. teknologiabarometrin avulla. Yhteisen kansallisen vision luomiseksi tekniikan alan korkeakoulutukselle toteutetaan

4 4 tulevaisuustutkimuksen menetelmin teknillisen korkeakoulutuksen skenaario- ja strategiaprosessi. Prosessi toteutetaan yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa. TEK etsii ja nostaa esille niitä keinoja, joilla koulutus-, tutkimus- ja elinkeinopolitiikassa voidaan parantaa Suomen työllisyysastetta, ja saada Suomeen syntymään uusia työpaikkoja (Suomi töihin hanke). Teemaa tuodaan esille mm. valtuustokauden aikana pidettävissä eduskuntavaaleissa. Valtuustokauden aikana määritetään TEKin omistaja- ja sijoittajaeettinen tahtotila. TEKin kestävän kehityksen kannanotot päivitetään valtuustokauden aikana. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja energiapolitiikka. TEKin koulutus-, tutkimus- ja elinkeinopoliittisen vaikuttamisen runkona on loppuvuodesta hyväksyttävät strategian mukaiset sektorikohtaiset ohjelmat. Koulutuspolitiikassa erityistä huomiota kiinnitetään koulutuksen ja perustutkimuksen laatuun ja resursseihin, yhtenäisiin tutkintokriteereihin, tasokkaaseen ja maksuttomaan peruskoulutukseen ja huippuyksiköiden kehittämiseen. Hallituskaudella lanseerataan TEKin ja sen kumppaneiden toteuttama koulutustarjotin tukemaan jäsenten ammatillista kehittymistä ja työllistettävyyttä. TEKin 110-vuotisjuhlissa julkistetaan tekniikan maanpuolustuskurssien (työnimi) konsepti. Tavoite on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon niin, että koulutusta, tutkimusta ja elinkeinopolitiikkaa koskevilla päätöksillä synnytetään lisää vaurautta kaikille suomalaisille. 2.3 Jatkuvasti kehittyvä TEKin strategian mukaisesti Jatkuvasti kehittyvällä tarkoitetaan ennakoivaa toimintaa, hyvää tietämyksen hallintaa, toimivia prosesseja ja järjestökentän parhaita käytäntöjä, osaavaa henkilöstöä, kannustavaa ja oikeudenmukaista johtamista ja palkkausta, ja kehitystä tukevaa vakaata taloutta. TEKin toiminnan kehittämistä jatketaan TEKin strategiassa määriteltyjen ydinprosessien mukaisesti. TEKin toimintaprosessit tunnistetaan, kuvataan ja määritellään prosessien omistajat. TEKin valtuuston, hallituksen, valiokuntien ja toimiston yhteistyötä, toimintatapoja ja tietämyksen hallintaa kehitetään edelleen ja otetaan käyttöön uusia yhdessätekemisen tapoja. Eri toimijoiden roolit selkeytetään, ja toimintaa suunnataan tukemaan tavoitetilojen saavuttamista. Päätöksistä toimenpiteisiin -läpimenoaikaa lyhennetään hallinnon kaikilla tasoilla. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien yhteiskokouksia jatketaan, valiokuntien pöytäkirjakäytäntöjä selkeytetään ja yhtenäistetään. Lisäksi otetaan käyttöön toimintatapa, jossa TEKin johtoryhmä osana ajankohtaisasioita käsittelee valiokuntien asiat.

5 5 TEKin toimiston osaamista ja asiantuntemusta kehitetään TEKin henkilöstöstrategian mukaisesti. TEKin henkilöstöstrategia perustuu viiteen pääkohtaan: toimiva työyhteisö, osaava ja kehittyvä henkilöstö, taitava johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön hyvinvointi sekä haluttu ja arvostettu työnantaja. Hyvästä palvelusta palkitsemiseen suunnitellaan toimiva malli. TEK valmistautuu seuraavien valtuustovaalien pitämiseen sähköisinä. Tavoitteena on äänestysprosentin nostaminen. TEKin edunvalvontaa, vaikuttamista ja jäsenpalveluja varten kehitetään nykyistä ja luodaan uutta kumppanuusverkostoa. Kumppanuuksilla ja verkottumalla lisätään jäsenpalveluiden laatua ja volyymia ja parannetaan TEKin vaikuttavuutta. Kehitetään edelleen alueellista toimintaa mm. alueseurojen kanssa. TEKin tavoitteena on koko ammattiuran kestävä jäsenyys ja mahdollisimman suuri jäsenedustavuus. Jäsenyyden elinkaarimalli (TEKinkaari) mahdollistaa toimivan dialogin jäsenten välillä, esim. opiskelijasta senioriin. Toimintakauden aikana kiinnitetään erityistä huomiota uuteen jäsenryhmään, tekniikan kandidaatteihin, ja seurataan heidän sijoittumistaan työelämään. TEKin jäsenviestinnästä muodostetaan kokonaisuus, joka tukee saumattomasti TEKin jäsenprosesseja. Viestinnän jatkuvan kehittämisen tueksi toteutetaan vuonna 2006 TEKin jäsenmediatutkimus ja vuonna 2007 yhteisökuvatutkimus. Jäsenhankintaa tehostetaan erityisesti Otaniemessä. 3. Hallituskauden kriittiset menestystekijät 3.1 Suomi töihin (työnimi) TEK etsii ja nostaa julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon niitä keinoja, joilla koulutus-, tutkimus- ja elinkeinopolitiikassa voidaan parantaa Suomen työllisyysastetta, ja saada Suomeen syntymään uusia työpaikkoja. Perustetaan elinkeinopoliittinen työryhmä valmistelemaan TEKin näkemyksiä. (Investointien kohdistamisen keinot vientiteollisuuden kilpailukyvyn tukemiseksi, yliopistojen huippuyksiköiden tutkimuksen valjastaminen generoimaan paremmin Suomen vientiä, innovaatioiden kansainvälinen kaupallistaminen, elinkeinopolitiikan tekeminen, rakenne ja vaikuttamiskeinot, ym.). Tavoitteena on paras innovaatioympäristö, kansainvälisesti kilpailukykyinen koulutusketju, panostaminen tutkimukseen ja kehitykseen, ja niiden kautta Suomen kilpailukyvyn parantaminen. Teemaa tuodaan esille mm. valtuustokauden aikana pidettävissä eduskuntavaaleissa.

6 6 Toteutetaan Tekniikan maanpuolustuskurssit (työnimi). Kurssin tavoite on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon niin, että koulutusta, tutkimusta ja elinkeinopolitiikkaa koskevilla päätöksillä edistetään innovatiivisuutta ja synnytetään lisää vaurautta kaikille suomalaisille. Kohderyhmänä ovat poliittiset päättäjät ja virkamiehet. Kurssi toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Kurssin lähestymistapa on kokonaisvaltainen, laaja-alainen ja moniarvoinen. Toimintaympäristön keskeisiä haasteita, joihin pyritään vastaamaan ovat globaali kilpailu ja työnjako, jatkuvat osaamisen ja teknologian olympialaiset, tietoyhteiskuntakehitys, palveluteollisuuden vallankumous, ikääntyminen ja kestävä kehitys. Yhteisen kansallisen vision luomiseksi tekniikan alan korkeakoulutukselle toteutetaan tulevaisuustutkimuksen menetelmin teknillisen korkeakoulutuksen skenaario- ja strategiaprosessi. Prosessi toteutetaan yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa. 3.2 Työelämän laatu Työelämän laadun kehittäminen on TEKin tärkeimpiä olemassaolon syitä ja henkisen työhyvinvoinnin parantaminen on keskeinen tavoitteemme. Tällä vaalikaudella työelämän kehittämiseen liittyvinä tavoitteina erottuvat: Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen toimeenpano ja toteuttaminen. Erityisesti on saavutettava edistystä neuvottelukierroksen keskeisissä neuvottelukysymyksissä, jotka olivat työaikalain noudattaminen, paikallinen sopiminen matka-ajan korvaamisesta ja luottamusmiesten aseman parantaminen. Sopimusala edustaa kolmannesta TEKin vuosijäsenistä. TEKin ja YTN:n saavutukset toimivat tienraivaajina ja esimerkkeinä myös muille sopimusaloille. Hyvien johtamis- ja esimieskäytäntöjen edistäminen Jäsenten työelämäosaamisen lisääminen Muutosturvan ja työaikapankkien vieminen käytäntöön. TEK on aloitteellinen motivointikampanjan järjestämiseksi, jonka tavoitteena on, että yrityksissä ryhdytään kehittämään käyttösovelluksia työaikapaikka- ja koulutusvakuutusmalleista. Vanhemmuuden työnantajakustannusten oikeudenmukainen jakaminen 3.3 Paikallistoiminnan ja luottamusmiesverkoston kehittäminen Työpaikkatoimintaa kehitetään. TEK luo edellytyksiä luottamusmiesasemassa olevien jäsenten toiminnalle yrityksissä. TEK hakee, auttaa ja motivoi luottamusmiestehtävistä kiinnostuneita yhdessä työpaikalla toimivien aktiivisten jäsentensä kanssa. Yritysyhdistystoimintaa ja YTN/JUKO-luottamusmiestoimintaa kehitetään tavoitteena, että työpaikoilla, joissa on TEKin jäseniä, on asiansa osaava luottamusmies, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä. Työmarkkinaedunvalvontaa yliopistoilla vahvistetaan. Luottamusmiesverkostosta kehitetään kattava ja hyvin koulutettu, jotta sille voidaan ohjata työpaikkakohtaista neuvontaa. Työmarkkinaedunvalvonnan kannalta toimiva luottamusmiesverkosto, yhdyshenkilöt ja yritysyhdistykset ovat kriittinen menestystekijä.

7 7 3.4 TEKrekry Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa ammattikunnan osaamisen ja sen kysynnän kohtaamista, ja olla jäsenkunnan merkittävin rekrytointikanava. Hallituskauden aikana tavoitteena on TEKrekryn CV-tietokannan ja yritysasiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen. Ura- ja rekrytointipalvelut tuotteistetaan TEKrekry-nimikkeen alle osaksi TEKin ammattiuraa tukevia palveluja. TEKrekry tukee opiskelijoiden harjoittelua Teekkarin Työkirjalla, CVtyökalulla ja neuvonnalla. 3.5 Oppiva organisaatio TEKin strategian mukaisesti menestyminen perustuu jatkuvaan kehittymiseen. Hallituskauden aikana selkeytetään TEKin eri toimijoiden rooleja ja päätöksentekoa, kehitetään edelleen TEKin tietämyksen hallintaa ja ennakoivaa toimintatapaa, ja otetaan käyttöön TEKin henkilöstöstrategia. YTN/AKAVAn toimintaa ja päätöksentekoa kehitetään. Hallitus ohjaa alakohtaisten strategioiden laatimista yhdessätekemistä korostaen. KOKOOMUS YHTENÄISYYS JA TEEKKARIHENKI INSINÖÖRITYÖ TEKin NUORET TFiF, DIAndra VIHREÄT KESKUSTA SOSIALIDEMOKRAATTISET TEKNIIKAN AKATEEMISET OPISKELIJOIDEN VALTUUSTORYHMÄ

8 8

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI RAPORTTI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI TYÖPAJOJEN VERKKOKYSELYN YHTEENVETO TALENT PARTNERS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 1

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot