TEKin strategia. 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä B. TEKin visio 2008 C. Tavoitetilat 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKin strategia. 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä B. TEKin visio 2008 C. Tavoitetilat 2008"

Transkriptio

1 TEKin strategia Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Keskeiset käsitteet 3. TEKin arvot 4. TEKin toiminta-ajatus 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä B. TEKin visio 2008 C. Tavoitetilat TEKin strategiset linjaukset A. TEKin strategiamatriisi B. TEKin ydinprosessikartta 7. Strategian toimeenpano ja alakohtaiset strategiat ja ohjelmat 8. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä A. TEKin päätöksentekoprosessi B. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä 1

2 1. Esipuhe TEKin toimintasuunnitelmassa vuodelle 2004 on päätetty, että TEKille laaditaan kirjoitettu strategia, joka tulee hyväksyttäväksi syysvaltuustossa Hallitus ja puheenjohtajisto ovat ohjeistaneet strategian laatimista neljän vuoden jaksolle. Strategian valmistelutyötä johtamaan hallitus perusti kokouksessaan erityisen strategiatyöryhmän. Työryhmään kuuluvat Markku Markkula, Martti Annanmäki, Pekka Jussila, Minna-Kaarina Forssen, Heikki Kauppi, Matti Hirvikallio ja Jukka Mäkelä. Hallituksen esitys TEKin strategiaksi käsitellään syysvaltuustossa, joka päättää strategian lopullisesta sisällöstä. TEKin strategiaprosessin tavoitteena oli laatia TEKille kokonaisstrategia, johon alakohtaiset strategiat perustuvat, laatia visio koskien tavoitetilaa vuonna 2008, tehdä strategiset valinnat seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja kehittää TEKin ydinprosesseja ja toimintaa strategiaa vastaamaan. Strategiaprosessin yksi tavoite on kehittää yhteistyötä TEKin luottamushenkilöorganisaatiossa ja toimistossa. Prosessissa vahvistetaan valtuustotyöskentelyä ja tiivistetään hallituksen, valiokuntien ja toimiston yhteistyötä. Tuloksena syntyy strategisen suunnittelun prosessi. Strategiatyöryhmä on kokoontunut kymmenen kertaa. Strategiaa on käsitelty valtuuston kevätkokouksessa, hallituksen strategiaseminaarissa ja kokouksissa, valiokuntien kokouksissa ja toimistolla. Strategiasta on järjestetty kaksi lausuntokierrosta, joissa TEKin strategiaan on otettu kantaa aktiivisesti. Strategiatyötä on tukenut osallistuminen TKK:n tuotantotalouden osaston Strada-ohjelmaan. Tuloksena on ehdotus TEKin strategiaksi, strategian toimeenpanosuunnitelmaksi, TEKin strategiaprosessiksi ja aikataulu alakohtaisten strategioiden laatimiseksi TEKin valtuuston käsiteltäväksi TEKin toimintaympäristössä globaali työnjako jatkuu ja Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa kiristyy. TEKin jäsenten osaamistarpeet kasvavat. Epävarmuus, syklisyys ja työsuhteiden monimuotoisuus työmarkkinoilla lisääntyvät. Palkansaajien järjestäytymättömyys yleistyy ja kilpailu jäsenistä kiristyy. TEKin strategiassa haasteisiin vastataan järjestön jatkuvalla kehittämisellä, tulevaisuuden edunvalvonnalla ja parhailla palveluilla. TEKin hallitus 2

3 2. Keskeiset käsitteet Arvot Yhteisesti hyväksytyt ja sisäistetyt TEKin toimintaa ohjaavat arvot. Toiminta-ajatus Vastaa kysymykseen: Miksi ja keitä varten TEK on olemassa. Toiminta-ajatuksesta käytetään myös termiä missio. Visio Pidemmän tähtäimen tavoitetila. Visiot 2008 Tavoitetilat TEKin ydintoiminta-alueilla vuonna Niillä vastataan strategisiin kysymyksiin, ja niissä on esitetty TEKin strategiset tavoitteet. TEKin strategia TEKin strategia ohjaa TEKin toimintaa. Vastaa kysymykseen: Miten TEK aikoo saavuttaa Visiot Visioihin johtavat strategiset tavoitteet. Alakohtaiset strategiat Johdetaan TEKin strategiasta, täsmentävät TEKin tavoitteita ja strategiaa. Ydinprosessit Jäsentä palveleva prosessi. Ydinprosessien avulla jalostetaan TEKin kyvykkyys ja osaaminen tuotteiksi ja palveluiksi, joilla on asiakkaalle lisäarvoa. Keskeisessä asemassa strategian toteutuksessa. Ympäristöanalyysi Tässä dokumentissä esitetyt olettamukset toimintaympäristöstä perustuvat taustamateriaalissa olevaan ympäristöanalyysiin. Ammattiura Ammattiura tarkoittaa TEKin jäsenpohjaa yliopisto-opiskelun alusta eläkeläisiin. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Edunvalvonta tarkoittaa TEKin jäsenten edunvalvontaa ja palvelua olemassa olevan lainsäädännön ja vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Vaikuttaminen tarkoittaa lainsäädäntöön ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista. Tekniikan alalla toimivat luonnontieteiden akateemiset DI- ja asiantuntijatehtävissä toimivat matemaattis-luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneet jäsenet. Tekniikan maanpuolustuskurssit Kehitysidea, jonka avulla viestittäisiin ja vaikutettaisiin poliittisiin päättäjiin Suomen teknologiaosaamisen ja kilpailukyvyn puolesta. Mallia otettaisiin puolustusvoimien järjestämistä maanpuolustuskursseista ja ne toteutettaisiin laajassa kumppanuusyhteistyössä. 3

4 3. TEKin arvot Jäsentyytyväisyys Kunnioitamme jäseniämme ja toimintamme tähtää heidän hyvinvointiinsa ja kehittymismahdollisuuksiinsa. Haluamme luoda jokaisen jäsenen kanssa luottamussuhteen, joka kestää opiskeluajasta alkaen koko elämän. Tämä edellyttää järjestöltä kykyä jatkuvaan uudistumiseen ja jäsenkunnan tarpeiden havaitsemiseen. Vaikuttavuus Arvostamme TEKin päämäärien saavuttamista niin suhteessa yhteiskuntaan kuin jäsenpalveluissakin. Haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan jäsenkunnan tärkeimpinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. Jäsenpalveluissa keskitymme niihin palveluihin, joiden tuottamisessa voimme olla markkinoiden tehokkain toimija. Vaikuttavuus edellyttää hyvää sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Osaaminen Arvostamme asiantuntijuutta ja korkeatasoista osaamista. Oma alamme tekniikka on luonnontieteiden ja muiden alojen syvällisen osaamisen soveltamista ja jalostamista ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi. Vastuullisuus Vastuulliseen tekniikan käyttöön kuuluu kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen: sovellusten tulee olla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Vastuullisuuteen kuuluu myös nöyryys: ihmisen tekemiä ratkaisuja on aina mahdollista parantaa. Siksi tuemme koko ammattiuran jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Avoimuus Jäsenistö edustaa monenlaisia mielipiteitä ja arvostuksia. Useimmiten ei ole mahdollista löytää kantaa, joka olisi kaikille yhteinen. On tehtävä valintoja. Tämän takia on tärkeää, että TEKin kaikki toiminta ja tavoitteenasettelu on läpinäkyvää ja vaaleilla valittujen elinten hallinnassa. Aidolla yhdessätekemisellä luomme uutta. 4. TEKin toiminta-ajatus Toiminta-ajatus TEK tukee jäsenten työmarkkina-arvon kasvua ja lisää ammattikunnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tavoitemielikuva TEK on tulevaisuuden tekijöiden järjestö, joka on tekniikan ammattilaisten, kehittyvän teknologian ja kannustavan hyvinvointiyhteiskunnan asialla. 4

5 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä TEKin ympäristöanalyysi perustuu TEKin jäsentutkimuksiin ja TEKin ja muiden toimijoiden tekemiin toimintaympäristöä koskeviin tutkimuksiin. Niistä on laajassa luottamusmies- ja toimistokäsittelyssä valittu seuraavat olettamukset TEKin toimintaympäristöstä: Globaali työnjako syvenee. Suomen asema globaalissa kilpailussa kiristyy ja vaatimukset tekniselle osaamiselle ja innovatiivisuudelle kasvavat. TEKin jäsenten osaamishaasteet kasvavat tulevaisuudessa. Samalla se tarkoittaa, että ammattikunnan merkitys kasvaa. Hyvinvointiyhteiskunnan ja sopimusyhteiskunnan arvostus säilyy. Samanaikaisesti Suomi kilpailee muun maailman kanssa osaamisintensiivisten toimintojen sijoittumispaikkana. Menestyminen edellyttää julkisen sektorin palvelutuotannon tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä. Koulutusjärjestelmän muutos ja elinikäisen oppimisen periaatteen toteutuminen lisäävät TEKin jäsenpotentiaalia. Koulutusjärjestelmän muutos synnyttää tekniikan kandidaatin tutkinnon ja muuttaa opiskelijakenttää. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla ei mennä töihin, mutta erityisesti noususuhdanteessa sillä jäädään töihin. Epävarmuus ja syklisyys työmarkkinoilla lisääntyvät. Työtehtävien monimuotoisuus ja epätyypillisyys lisääntyvät, mikroyrittäjyys lisääntyy ja yksilön pääsy työmarkkinoille vaikeutuu, sillä muodollinen pätevyys ei riitä. Hyväkin työpaikka voi yritysjärjestelyissä kadota. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yli 50-vuotiaiden työllisyyteen. TEKin jäsenten urapolut muuttuvat entistä epäjatkuvimmiksi. TEKin jäsen ei voi enää luottaa aiemmassa määrin hierarkkisesti etenevään uraan tai nousevaan palkkakehitykseen. Jäsen haluaa edelleen kunnon palkan, vakaan työsuhteen, arvostusta, vaikutusvaltaa ja mahdollisuuden kehittyä. Opiskelijoille ja vastavalmistuineille tärkeitä ovat koulutuksen laatu sekä työllisyys opiskelun aikana ja valmistuttua. TEKin kannalta uhkia ovat innovatiivisen edunvalvonnan jääminen jyrän alle, järjestäytymisen heikkeneminen työmarkkinoilla yleisesti ja kilpailun lisääntyminen jäsenistä myös tekniikan akateemisten kentässä. B. TEKin visio 2008 Suomi on kannustava hyvinvointitietoyhteiskunta, jossa arvostetaan osaamista, innovatiivisuutta ja vastuullisuutta. TEK on jäsenkunnan ammattiurien muuttuvien haasteiden ja työmarkkinatilanteiden vaikutusvaltainen asiantuntija, ennakoija, kehittäjä ja turvaaja. TEK on tunnustettu ammattikunnan edustaja ja arvostettu yhteistyökumppani, jonka koetaan edistävän työyhteisöjen kehittymistä ja kansalaisten hyvinvointia teknologian avulla. 5

6 Työmarkkinavisio: TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö-, työpaikka-, valtakunnan- sekä EU- ja kansainvälisellä tasolla. Kaikilla tärkeillä sopimusaloilla on kattavat työehtosopimukset, jotka edistävät jäsenten yksilöllistä ja kannustavaa palkkakehitystä, ylitöiden ja matka-ajan korvaamista, työelämän laatua, henkilöstön kehitystä ja tasa-arvoa. TEK edustaa tekniikan akateemisia kaikilla työmarkkinasektoreilla ja sopimusaloilla. Vaikuttajavisio: TEKin tavoitteina ovat ammattikunnan kansainvälisesti kilpailukykyinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus sekä t&k-panostus ja innovaatioympäristö sekä näiden avulla saavutettava hyvä työllisyys. Jäsenvisio: TEKin toiminnassa toteutuu koko ammattiuran kestävä jäsenyys ja mahdollisimman suuri jäsenedustavuus. Tekniikan kandidaatit hyväksytään vuosijäseniksi. Palveluvisio: TEKin tarjoaa ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut. Resurssivisio: TEKillä on riittävät resurssit, osaaminen ja asiantuntemus tavoitteiden saavuttamiseen. Kumppanuusvisio: TEKillä on edunvalvontaa, vaikuttamista ja jäsenpalveluja varten toimiva kumppanuusverkosto, jossa tehtävä yhteistyö perustuu osapuolten samansuuntaisiin tavoitteisiin. Opiskelijavisio: TEK kasvattaa opiskelijajäsenten työmarkkina-arvoa ja tarjoaa tukea ja apua muutosja ongelmatilanteissa. 6

7 C. Tavoitetilat 2008 Työmarkkinavision mukaisesti TEKin jäsenten ostovoiman kehitys on saatu vastaamaan vähintään muiden henkilöstöryhmien kehitystä. Suomen tuloverotus vastaa EU-15-maiden tasoa kaikilla tulotasoilla. Omien työehtosopimusten (YTN, JUKO) piirissä on vähintään kaksikolmasosaa palkansaajajäsenistä (61 prosenttia vuonna 2004). Vaikuttajavision mukaisesti TEK ennakoi systemaattisesti tulevaisuutta teknologiabarometrin, FuturEng-ennakoinnin ja TEKin ympäristöanalyysin avulla. Ensimmäiset tekniikan maanpuolustuskurssit on järjestetty yhdessä kumppaneiden kanssa. Jäsenvision mukaisesti TEK kokoaa yhteen teknillisen yliopistotutkinnon suorittaneet ja tekniikan alalla toimivat luonnontieteiden akateemiset. TEKillä on yli jäsentä vuoden 2008 lopussa, joista vuosijäseniä on yli Dia-kunnan edustavuus on yli 70 prosenttia työikäisistä diplomi-insinööreistä. Dia-tutkinnon suorittaneista vähintään 80 prosenttia on valmistumishetkellä TEKin jäseniä. Palveluvision mukaisesti TEKin palvelut ovat niin hyvät, että jäsen voi helposti perustella jäsenyytensä jo palveluiden tuomalla hyödyllä. Mittareina ovat jäsenpalaute, jäsentyytyväisyys ja järjestövertailut. Resurssivision mukaisesti TEKin johtaminen perustuu hyvään tietämyksenhallintaan ja ennakointiin. TEKin henkilöstöjohtaminen perustuu osaamisen johtamiseen, jonka tavoitteet on määritelty henkilöstöstrategiassa. TEKissä toteutuu oikeudenmukainen, kannustava ja kilpailukykyinen palkkaus, joka perustuu palkkausjärjestelmään. TEKin toimintaa rahoitetaan omaisuudesta vuosittain nykyistä vastaavalla summalla inflaatiokorjattuna. Jäsenmaksu on tasolla 0,5 prosenttia jäsenten mediaanipalkasta. Eläkeläisten laajentuneet palvelut rahoitetaan kustannuksia vastaavalla jäsenmaksulla. Opiskelijajäsenyys on edelleen maksuton. TEKin talous on vakaa. Kumppanuusvision mukaisesti TEKin kumppanuusstrategia määrittelee TEKin yhteistyötä. Kumppanuudet parantavat TEKin vaikuttavuutta ja lisäävät TEKin jäsenpalveluiden laatua ja määrää. Opiskelijavision mukaisesti TEK on aktiivinen ja elävä yhteistyöfoorumi Suomen teekkareille ja teekkaritapahtumien tukija. TEK on toimiva väylä saada tietoa, hakea uusia ajatuksia ja tietoa ammattikunnasta. Opiskelijatoiminta tuo tuoreita ajatuksia liiton toimintaan, kertoo tulevien vuosijäsenten tarpeista, sitouttaa opiskelijajäsenet TEKiin, vahvistaa TEKin edunvalvontatyötä ja kasvattaa ammattikuntamme edunvalvojia. 7

8 6. TEKin strategiset linjaukset TEKin toiminta-ajatus TEK tukee jäsenten työmarkkina-arvon kasvua ja lisää ammattikunnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. TEKin strategia Toteuttaakseen toiminta-ajatustaan TEK toimii vaikuttamis-, jäsen- ja tukiprosesseissaan proaktiivisesti, innovatiivisesti, jäsenlähtöisesti ja verkostomaisesti jatkuvasti omaa toimintaansa kehittäen. TEKin toimintaympäristössä globaali työnjako syvenee, Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa kiristyy, TEKin jäsenten osaamistarpeet kasvavat, epävarmuus, syklisyys ja työsuhteiden monimuotoisuus työmarkkinoilla kasvavat ja palkansaajien järjestäytymättömyys lisääntyy. TEKin strategiassa haasteisiin vastataan järjestön jatkuvalla kehittymisellä, tulevaisuuden edunvalvonnalla ja parhaalla palvelulla. Jatkuvasti kehittyvällä tarkoitetaan ennakoivaa toimintaa, hyvää tietämyksen hallintaa, toimivia prosesseja ja järjestökentän parhaita käytäntöjä, osaavaa henkilöstöä, kannustavaa ja oikeudenmukaista johtamista ja palkkausta, ja kehitystä tukevaa vakaata taloutta. Tulevaisuuden edunvalvonnalla tarkoitetaan proaktiivista toimintatapaa koulutus- ja teknologiapoliittisessa vaikuttamisessa, kansainvälistä verkostoitumista, ja vaikuttavuutta työmarkkinakumppanuuksilla. Parhaalla palvelulla tarkoitetaan jäsenlähtöistä toimintaa, avointa viestintää, yksilöllistä edunvalvontaa ja turvaa, toimivia sähköisiä palveluita, henkilökohtaista neuvontaa, ja osaavaa jäseniä tukevaa luottamusmiesverkostoa. Kumppanuuksilla ja alihankinnalla lisätään jäsenpalveluiden laatua ja volyymiä. 8

9 A. TEKin strategiamatriisi Jatkuvasti kehittyvä Tulevaisuuden edunvalvontaa Parasta palvelua Jäsenvisio Jäsentutkimukset. Jäsentyytyväisyyden seuranta. Toimiva ja kehittyvä jäsentietojärjestelmä. Uusittava jäsenstrategia. Sähköiset vaalit vuonna Jäsenten tarpeiden tunteminen. Jäsen- ja ammattikunnan yhdysside ja edustaja. Yhdessä asetetut tavoitteet. Avoin jäsenviestintä. Koko ammattiuran kattavat jäsenedut ja -palvelut. Toimivat palautejärjestelmät. Opiskelijatoimintavisio Koko ammattiuran toimiva dialogi opiskelijasta senioriin. Valtakunnallinen yhteistyöfoorumi. Koulutuksen laatu. Työelämään valmentaminen. TEK on valtakunnallinen toimija. Tuki ja apu muutos- ja ongelmatilanteissa. Harjoittelun edistäminen. Työmarkkinatietous. Palveluvisio Palvelut suunnitellaan yhdessä jäsenten kanssa. Jäsenprosessi, palvelustrategia ja TEKin uusi jäsentietojärjestelmä kehittävät TEKin palveluja. Täydennyskoulutuksen ennakointi ja elinikäisen oppimisen rakenteiden kehittäminen. Työllistettävyyden parantaminen. Yrittäjien palvelut. Kansainväliset jäsenet ja jäsenyydet. Palvelut saatavilla työpaikoilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sujuvaa, osaavaa ja luottamuksellista jäsenpalvelua. Edunvalvontavisio Innovatiivinen edunvalvonta. Sähköinen työmarkkinatutkimus. Työelämän laatuun liittyvät tutkimukset. Palkkanosturi. Tietämyksen hallinta. Työehtosopimukset. Työmarkkinakenttätoiminnan ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Alueellinen ja alakohtainen luottamusmiesverkosto. Yritysyhdistysten tukeminen. Yksilöllistä edunvalvontaa ja turvaa. Luottamusmiesverkosto neuvoo yritystasolla. Jäsenen ammatillinen kehittyminen. Vaikuttamisvisio Tietämyksen hallinta (jäseninä yli tulevaisuuden tekijää). Tekniikan maanpuolustuskurssit ja vaikuttamisprosessi parantavat TEKin vaikuttavuutta. Proaktiivinen toiminta. Teknologiabarometri. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi (FuturEngennakointi). Tekniikan arvostus ja palkinnot. Toimiva tietopalvelu. Tekniikka tutuksi. Teknologiayrittäjien palvelut. Resurssivisio Toimivat prosessit. Henkilöstöstrategia. Palkkausjärjestelmä. Osaava ja toimiva toimisto. Vakaa talous. Maksuton opiskelijajäsenyys. Oma tutkimustoiminta. Hyvä tietämyksen hallinta. TEKin ympäristöanalyysi. Toimiva kirjallinen ja sähköinen viestintä. Hyvästä palvelusta palkitseminen. Tuloksia verkostoitumalla. Kumppanuusvisio Työmarkkinakumppanuudet. Kansainvälinen yhteistyö. TEK/TÄK-yhteistyö. Kumppanuuksilla ja alihankinnalla palveluihin laatua ja volyymia. 9

10 B. TEKin ydinprosessikartta 7. Strategian toimeenpano ja alakohtaiset strategiat ja ohjelmat Strategiasta johtuvat sääntömuutokset käsitellään kevään valtuustossa. TEKin hallitus päättää strategian toimeenpanosta seuraavasti: TEKin hallitus ja hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ohjaavat strategian toimeenpanoa. TEKin vuoden 2005 toimintasuunnitelmaan kirjataan, mihin visioon eri toiminnot liittyvät. Näin TEKin toiminta voidaan kuvata sekä yksiköittäin että visioittain. TEKin ydinprosessit ja muut prosessit kuvataan strategian ja liitteenä olevan ydinprosessikartan mukaisesti vuonna TEKin strategian ja toimintasuunnitelman yhteensovitus tehdään vuonna 2005 huomioiden sekä nykyinen toimintasuunnitelmaformaatti ja esitetty strategiamatriisiluonnos. Visiosta johdetaan TEKin kriittiset menestystekijät, joista johdetaan mittarit TEKin toimintasuunnitelmaan vuonna Yhteistyötä stradaprojektissa jatketaan strategian oivalluttamisessa ja alastrategioiden laadinnassa (henkilöstöstrategia ja strategian viestintäsuunnitelma) sekä avainhenkilöiden strategiavalmennuksessa. 10

11 TEKin hallitus antaa strategiaa toteuttaessaan selkeät toimeksiannot tavoitteineen ja aikatauluineen alakohtaisten strategioiden ja ohjelmien valmistelusta TEKin valiokunnille, työryhmille ja toimistolle. TEKin hallitus hyväksyy alakohtaiset strategiat ja ohjelmat. TEKin hallitus päättää alakohtaisten strategioiden aikataulusta vuoden 2005 aikana seuraavasti: TEKin edunvalvontavaliokunnat käsittelevät ja tarvittaessa päivittävät edunvalvontastrategian. TEKin teknologiavaliokunta valmistelee teknologiapoliittisen ohjelman. TEKin jäsen- ja järjestövaliokunta valmistelee TEKin palvelustrategian. TEKin koulutusvaliokunta valmistelee koulutuspoliittisen ohjelman. TEKin teekkarivaliokunta valmistelee opiskelijastrategian. Hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ja TEKin toimisto valmistelevat kansainvälisen strategian ja kumppanuusstrategian. Hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ja TEKin toimisto valmistelevat henkilöstö- (hr-ryhmä), tutkimus- ja tietohallintostrategian. TEKin toimisto valmistelee viestintä- ja talousstrategian päivittämisen. 8. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä TEKin strategiaa ohjataan ja päivitetään valtuustovaalien rytmissä. Hallitusohjelmalla ohjataan TEKin strategian täytäntöönpanoa. Päivitysprosessi käynnistyy hallitusohjelmaneuvotteluissa ja strategian päivittämisestä päätetään valtuuston toisessa kokouksessa vaalien jälkeen. Strategian tarkistaminen ja uudistaminen voidaan jaksottaa valtuustokaudelle alastrategioittain siten, että koko strategiaa ei tarvitse käsitellä kerralla. Strategiaprosessi on kaksisuuntainen: Strategia ohjaa ydinprosessien ja alakohtaisten strategioiden ja ohjelmien valmistelua, ja alakohtaiset strategiat ja ohjelmat ovat strategian lähtökohtia. Alakohtaiset strategiat ja ohjelmat valmistellaan valiokunnissa ja toimistolla ja niistä päätetään hallituksessa. TEKin ympäristöanalyysia ylläpitää TEKin johtoryhmä ja tutkimusyksikkö. Se käsitellään laajasti valtuustokauden puolivälissä. 11

12 A. TEKin päätöksentekoprosessi B. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Hallitusohjelma 10.8.2005

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Hallitusohjelma 10.8.2005 1 TEKin HALLITUSOHJELMA 2005-2008 1 Yleistä Hallitusohjelma on valtuustoryhmien yhdessä valmistelema koko valtuustokauden kattava asiakirja. Tässä ohjelmassa on nostettu esille tulevan valtuustokauden

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

TEKin strategia

TEKin strategia TEKin strategia 2013 2020 1. Yhteenveto toimintaympäristöanalyysistä Toimintaympäristöanalyysistä nousi esiin kolme keskeistä megatrendiä: globalisaation syveneminen, resurssien tehokkaan käytön ja ekologisuuden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2017 2021 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä ja antavat

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

Tehokas strategia ja toimeenpano

Tehokas strategia ja toimeenpano Opetusministeriö Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin valmistautuminen vuonna 2009 seminaari Helsinki Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Tehokas strategia ja toimeenpano Tehokas

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Tutkimus tutuksi 2.6.2006 Miten muuttuu Suomessa haasteet ja tutkimustarpeet Elina Moisio Christina Sweins Aino Salimäki Työsuojelurahaston toimeksiannosta tehty selvitys Tutkimuksen viitekehys KANSANTALOUS

Lisätiedot