TEKin strategia. 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä B. TEKin visio 2008 C. Tavoitetilat 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKin strategia. 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä B. TEKin visio 2008 C. Tavoitetilat 2008"

Transkriptio

1 TEKin strategia Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Keskeiset käsitteet 3. TEKin arvot 4. TEKin toiminta-ajatus 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä B. TEKin visio 2008 C. Tavoitetilat TEKin strategiset linjaukset A. TEKin strategiamatriisi B. TEKin ydinprosessikartta 7. Strategian toimeenpano ja alakohtaiset strategiat ja ohjelmat 8. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä A. TEKin päätöksentekoprosessi B. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä 1

2 1. Esipuhe TEKin toimintasuunnitelmassa vuodelle 2004 on päätetty, että TEKille laaditaan kirjoitettu strategia, joka tulee hyväksyttäväksi syysvaltuustossa Hallitus ja puheenjohtajisto ovat ohjeistaneet strategian laatimista neljän vuoden jaksolle. Strategian valmistelutyötä johtamaan hallitus perusti kokouksessaan erityisen strategiatyöryhmän. Työryhmään kuuluvat Markku Markkula, Martti Annanmäki, Pekka Jussila, Minna-Kaarina Forssen, Heikki Kauppi, Matti Hirvikallio ja Jukka Mäkelä. Hallituksen esitys TEKin strategiaksi käsitellään syysvaltuustossa, joka päättää strategian lopullisesta sisällöstä. TEKin strategiaprosessin tavoitteena oli laatia TEKille kokonaisstrategia, johon alakohtaiset strategiat perustuvat, laatia visio koskien tavoitetilaa vuonna 2008, tehdä strategiset valinnat seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja kehittää TEKin ydinprosesseja ja toimintaa strategiaa vastaamaan. Strategiaprosessin yksi tavoite on kehittää yhteistyötä TEKin luottamushenkilöorganisaatiossa ja toimistossa. Prosessissa vahvistetaan valtuustotyöskentelyä ja tiivistetään hallituksen, valiokuntien ja toimiston yhteistyötä. Tuloksena syntyy strategisen suunnittelun prosessi. Strategiatyöryhmä on kokoontunut kymmenen kertaa. Strategiaa on käsitelty valtuuston kevätkokouksessa, hallituksen strategiaseminaarissa ja kokouksissa, valiokuntien kokouksissa ja toimistolla. Strategiasta on järjestetty kaksi lausuntokierrosta, joissa TEKin strategiaan on otettu kantaa aktiivisesti. Strategiatyötä on tukenut osallistuminen TKK:n tuotantotalouden osaston Strada-ohjelmaan. Tuloksena on ehdotus TEKin strategiaksi, strategian toimeenpanosuunnitelmaksi, TEKin strategiaprosessiksi ja aikataulu alakohtaisten strategioiden laatimiseksi TEKin valtuuston käsiteltäväksi TEKin toimintaympäristössä globaali työnjako jatkuu ja Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa kiristyy. TEKin jäsenten osaamistarpeet kasvavat. Epävarmuus, syklisyys ja työsuhteiden monimuotoisuus työmarkkinoilla lisääntyvät. Palkansaajien järjestäytymättömyys yleistyy ja kilpailu jäsenistä kiristyy. TEKin strategiassa haasteisiin vastataan järjestön jatkuvalla kehittämisellä, tulevaisuuden edunvalvonnalla ja parhailla palveluilla. TEKin hallitus 2

3 2. Keskeiset käsitteet Arvot Yhteisesti hyväksytyt ja sisäistetyt TEKin toimintaa ohjaavat arvot. Toiminta-ajatus Vastaa kysymykseen: Miksi ja keitä varten TEK on olemassa. Toiminta-ajatuksesta käytetään myös termiä missio. Visio Pidemmän tähtäimen tavoitetila. Visiot 2008 Tavoitetilat TEKin ydintoiminta-alueilla vuonna Niillä vastataan strategisiin kysymyksiin, ja niissä on esitetty TEKin strategiset tavoitteet. TEKin strategia TEKin strategia ohjaa TEKin toimintaa. Vastaa kysymykseen: Miten TEK aikoo saavuttaa Visiot Visioihin johtavat strategiset tavoitteet. Alakohtaiset strategiat Johdetaan TEKin strategiasta, täsmentävät TEKin tavoitteita ja strategiaa. Ydinprosessit Jäsentä palveleva prosessi. Ydinprosessien avulla jalostetaan TEKin kyvykkyys ja osaaminen tuotteiksi ja palveluiksi, joilla on asiakkaalle lisäarvoa. Keskeisessä asemassa strategian toteutuksessa. Ympäristöanalyysi Tässä dokumentissä esitetyt olettamukset toimintaympäristöstä perustuvat taustamateriaalissa olevaan ympäristöanalyysiin. Ammattiura Ammattiura tarkoittaa TEKin jäsenpohjaa yliopisto-opiskelun alusta eläkeläisiin. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Edunvalvonta tarkoittaa TEKin jäsenten edunvalvontaa ja palvelua olemassa olevan lainsäädännön ja vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Vaikuttaminen tarkoittaa lainsäädäntöön ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista. Tekniikan alalla toimivat luonnontieteiden akateemiset DI- ja asiantuntijatehtävissä toimivat matemaattis-luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneet jäsenet. Tekniikan maanpuolustuskurssit Kehitysidea, jonka avulla viestittäisiin ja vaikutettaisiin poliittisiin päättäjiin Suomen teknologiaosaamisen ja kilpailukyvyn puolesta. Mallia otettaisiin puolustusvoimien järjestämistä maanpuolustuskursseista ja ne toteutettaisiin laajassa kumppanuusyhteistyössä. 3

4 3. TEKin arvot Jäsentyytyväisyys Kunnioitamme jäseniämme ja toimintamme tähtää heidän hyvinvointiinsa ja kehittymismahdollisuuksiinsa. Haluamme luoda jokaisen jäsenen kanssa luottamussuhteen, joka kestää opiskeluajasta alkaen koko elämän. Tämä edellyttää järjestöltä kykyä jatkuvaan uudistumiseen ja jäsenkunnan tarpeiden havaitsemiseen. Vaikuttavuus Arvostamme TEKin päämäärien saavuttamista niin suhteessa yhteiskuntaan kuin jäsenpalveluissakin. Haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan jäsenkunnan tärkeimpinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. Jäsenpalveluissa keskitymme niihin palveluihin, joiden tuottamisessa voimme olla markkinoiden tehokkain toimija. Vaikuttavuus edellyttää hyvää sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Osaaminen Arvostamme asiantuntijuutta ja korkeatasoista osaamista. Oma alamme tekniikka on luonnontieteiden ja muiden alojen syvällisen osaamisen soveltamista ja jalostamista ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi. Vastuullisuus Vastuulliseen tekniikan käyttöön kuuluu kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen: sovellusten tulee olla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Vastuullisuuteen kuuluu myös nöyryys: ihmisen tekemiä ratkaisuja on aina mahdollista parantaa. Siksi tuemme koko ammattiuran jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Avoimuus Jäsenistö edustaa monenlaisia mielipiteitä ja arvostuksia. Useimmiten ei ole mahdollista löytää kantaa, joka olisi kaikille yhteinen. On tehtävä valintoja. Tämän takia on tärkeää, että TEKin kaikki toiminta ja tavoitteenasettelu on läpinäkyvää ja vaaleilla valittujen elinten hallinnassa. Aidolla yhdessätekemisellä luomme uutta. 4. TEKin toiminta-ajatus Toiminta-ajatus TEK tukee jäsenten työmarkkina-arvon kasvua ja lisää ammattikunnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tavoitemielikuva TEK on tulevaisuuden tekijöiden järjestö, joka on tekniikan ammattilaisten, kehittyvän teknologian ja kannustavan hyvinvointiyhteiskunnan asialla. 4

5 5. Visio A. Valitut olettamukset TEKin toimintaympäristöstä TEKin ympäristöanalyysi perustuu TEKin jäsentutkimuksiin ja TEKin ja muiden toimijoiden tekemiin toimintaympäristöä koskeviin tutkimuksiin. Niistä on laajassa luottamusmies- ja toimistokäsittelyssä valittu seuraavat olettamukset TEKin toimintaympäristöstä: Globaali työnjako syvenee. Suomen asema globaalissa kilpailussa kiristyy ja vaatimukset tekniselle osaamiselle ja innovatiivisuudelle kasvavat. TEKin jäsenten osaamishaasteet kasvavat tulevaisuudessa. Samalla se tarkoittaa, että ammattikunnan merkitys kasvaa. Hyvinvointiyhteiskunnan ja sopimusyhteiskunnan arvostus säilyy. Samanaikaisesti Suomi kilpailee muun maailman kanssa osaamisintensiivisten toimintojen sijoittumispaikkana. Menestyminen edellyttää julkisen sektorin palvelutuotannon tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä. Koulutusjärjestelmän muutos ja elinikäisen oppimisen periaatteen toteutuminen lisäävät TEKin jäsenpotentiaalia. Koulutusjärjestelmän muutos synnyttää tekniikan kandidaatin tutkinnon ja muuttaa opiskelijakenttää. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla ei mennä töihin, mutta erityisesti noususuhdanteessa sillä jäädään töihin. Epävarmuus ja syklisyys työmarkkinoilla lisääntyvät. Työtehtävien monimuotoisuus ja epätyypillisyys lisääntyvät, mikroyrittäjyys lisääntyy ja yksilön pääsy työmarkkinoille vaikeutuu, sillä muodollinen pätevyys ei riitä. Hyväkin työpaikka voi yritysjärjestelyissä kadota. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yli 50-vuotiaiden työllisyyteen. TEKin jäsenten urapolut muuttuvat entistä epäjatkuvimmiksi. TEKin jäsen ei voi enää luottaa aiemmassa määrin hierarkkisesti etenevään uraan tai nousevaan palkkakehitykseen. Jäsen haluaa edelleen kunnon palkan, vakaan työsuhteen, arvostusta, vaikutusvaltaa ja mahdollisuuden kehittyä. Opiskelijoille ja vastavalmistuineille tärkeitä ovat koulutuksen laatu sekä työllisyys opiskelun aikana ja valmistuttua. TEKin kannalta uhkia ovat innovatiivisen edunvalvonnan jääminen jyrän alle, järjestäytymisen heikkeneminen työmarkkinoilla yleisesti ja kilpailun lisääntyminen jäsenistä myös tekniikan akateemisten kentässä. B. TEKin visio 2008 Suomi on kannustava hyvinvointitietoyhteiskunta, jossa arvostetaan osaamista, innovatiivisuutta ja vastuullisuutta. TEK on jäsenkunnan ammattiurien muuttuvien haasteiden ja työmarkkinatilanteiden vaikutusvaltainen asiantuntija, ennakoija, kehittäjä ja turvaaja. TEK on tunnustettu ammattikunnan edustaja ja arvostettu yhteistyökumppani, jonka koetaan edistävän työyhteisöjen kehittymistä ja kansalaisten hyvinvointia teknologian avulla. 5

6 Työmarkkinavisio: TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö-, työpaikka-, valtakunnan- sekä EU- ja kansainvälisellä tasolla. Kaikilla tärkeillä sopimusaloilla on kattavat työehtosopimukset, jotka edistävät jäsenten yksilöllistä ja kannustavaa palkkakehitystä, ylitöiden ja matka-ajan korvaamista, työelämän laatua, henkilöstön kehitystä ja tasa-arvoa. TEK edustaa tekniikan akateemisia kaikilla työmarkkinasektoreilla ja sopimusaloilla. Vaikuttajavisio: TEKin tavoitteina ovat ammattikunnan kansainvälisesti kilpailukykyinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus sekä t&k-panostus ja innovaatioympäristö sekä näiden avulla saavutettava hyvä työllisyys. Jäsenvisio: TEKin toiminnassa toteutuu koko ammattiuran kestävä jäsenyys ja mahdollisimman suuri jäsenedustavuus. Tekniikan kandidaatit hyväksytään vuosijäseniksi. Palveluvisio: TEKin tarjoaa ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut. Resurssivisio: TEKillä on riittävät resurssit, osaaminen ja asiantuntemus tavoitteiden saavuttamiseen. Kumppanuusvisio: TEKillä on edunvalvontaa, vaikuttamista ja jäsenpalveluja varten toimiva kumppanuusverkosto, jossa tehtävä yhteistyö perustuu osapuolten samansuuntaisiin tavoitteisiin. Opiskelijavisio: TEK kasvattaa opiskelijajäsenten työmarkkina-arvoa ja tarjoaa tukea ja apua muutosja ongelmatilanteissa. 6

7 C. Tavoitetilat 2008 Työmarkkinavision mukaisesti TEKin jäsenten ostovoiman kehitys on saatu vastaamaan vähintään muiden henkilöstöryhmien kehitystä. Suomen tuloverotus vastaa EU-15-maiden tasoa kaikilla tulotasoilla. Omien työehtosopimusten (YTN, JUKO) piirissä on vähintään kaksikolmasosaa palkansaajajäsenistä (61 prosenttia vuonna 2004). Vaikuttajavision mukaisesti TEK ennakoi systemaattisesti tulevaisuutta teknologiabarometrin, FuturEng-ennakoinnin ja TEKin ympäristöanalyysin avulla. Ensimmäiset tekniikan maanpuolustuskurssit on järjestetty yhdessä kumppaneiden kanssa. Jäsenvision mukaisesti TEK kokoaa yhteen teknillisen yliopistotutkinnon suorittaneet ja tekniikan alalla toimivat luonnontieteiden akateemiset. TEKillä on yli jäsentä vuoden 2008 lopussa, joista vuosijäseniä on yli Dia-kunnan edustavuus on yli 70 prosenttia työikäisistä diplomi-insinööreistä. Dia-tutkinnon suorittaneista vähintään 80 prosenttia on valmistumishetkellä TEKin jäseniä. Palveluvision mukaisesti TEKin palvelut ovat niin hyvät, että jäsen voi helposti perustella jäsenyytensä jo palveluiden tuomalla hyödyllä. Mittareina ovat jäsenpalaute, jäsentyytyväisyys ja järjestövertailut. Resurssivision mukaisesti TEKin johtaminen perustuu hyvään tietämyksenhallintaan ja ennakointiin. TEKin henkilöstöjohtaminen perustuu osaamisen johtamiseen, jonka tavoitteet on määritelty henkilöstöstrategiassa. TEKissä toteutuu oikeudenmukainen, kannustava ja kilpailukykyinen palkkaus, joka perustuu palkkausjärjestelmään. TEKin toimintaa rahoitetaan omaisuudesta vuosittain nykyistä vastaavalla summalla inflaatiokorjattuna. Jäsenmaksu on tasolla 0,5 prosenttia jäsenten mediaanipalkasta. Eläkeläisten laajentuneet palvelut rahoitetaan kustannuksia vastaavalla jäsenmaksulla. Opiskelijajäsenyys on edelleen maksuton. TEKin talous on vakaa. Kumppanuusvision mukaisesti TEKin kumppanuusstrategia määrittelee TEKin yhteistyötä. Kumppanuudet parantavat TEKin vaikuttavuutta ja lisäävät TEKin jäsenpalveluiden laatua ja määrää. Opiskelijavision mukaisesti TEK on aktiivinen ja elävä yhteistyöfoorumi Suomen teekkareille ja teekkaritapahtumien tukija. TEK on toimiva väylä saada tietoa, hakea uusia ajatuksia ja tietoa ammattikunnasta. Opiskelijatoiminta tuo tuoreita ajatuksia liiton toimintaan, kertoo tulevien vuosijäsenten tarpeista, sitouttaa opiskelijajäsenet TEKiin, vahvistaa TEKin edunvalvontatyötä ja kasvattaa ammattikuntamme edunvalvojia. 7

8 6. TEKin strategiset linjaukset TEKin toiminta-ajatus TEK tukee jäsenten työmarkkina-arvon kasvua ja lisää ammattikunnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. TEKin strategia Toteuttaakseen toiminta-ajatustaan TEK toimii vaikuttamis-, jäsen- ja tukiprosesseissaan proaktiivisesti, innovatiivisesti, jäsenlähtöisesti ja verkostomaisesti jatkuvasti omaa toimintaansa kehittäen. TEKin toimintaympäristössä globaali työnjako syvenee, Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa kiristyy, TEKin jäsenten osaamistarpeet kasvavat, epävarmuus, syklisyys ja työsuhteiden monimuotoisuus työmarkkinoilla kasvavat ja palkansaajien järjestäytymättömyys lisääntyy. TEKin strategiassa haasteisiin vastataan järjestön jatkuvalla kehittymisellä, tulevaisuuden edunvalvonnalla ja parhaalla palvelulla. Jatkuvasti kehittyvällä tarkoitetaan ennakoivaa toimintaa, hyvää tietämyksen hallintaa, toimivia prosesseja ja järjestökentän parhaita käytäntöjä, osaavaa henkilöstöä, kannustavaa ja oikeudenmukaista johtamista ja palkkausta, ja kehitystä tukevaa vakaata taloutta. Tulevaisuuden edunvalvonnalla tarkoitetaan proaktiivista toimintatapaa koulutus- ja teknologiapoliittisessa vaikuttamisessa, kansainvälistä verkostoitumista, ja vaikuttavuutta työmarkkinakumppanuuksilla. Parhaalla palvelulla tarkoitetaan jäsenlähtöistä toimintaa, avointa viestintää, yksilöllistä edunvalvontaa ja turvaa, toimivia sähköisiä palveluita, henkilökohtaista neuvontaa, ja osaavaa jäseniä tukevaa luottamusmiesverkostoa. Kumppanuuksilla ja alihankinnalla lisätään jäsenpalveluiden laatua ja volyymiä. 8

9 A. TEKin strategiamatriisi Jatkuvasti kehittyvä Tulevaisuuden edunvalvontaa Parasta palvelua Jäsenvisio Jäsentutkimukset. Jäsentyytyväisyyden seuranta. Toimiva ja kehittyvä jäsentietojärjestelmä. Uusittava jäsenstrategia. Sähköiset vaalit vuonna Jäsenten tarpeiden tunteminen. Jäsen- ja ammattikunnan yhdysside ja edustaja. Yhdessä asetetut tavoitteet. Avoin jäsenviestintä. Koko ammattiuran kattavat jäsenedut ja -palvelut. Toimivat palautejärjestelmät. Opiskelijatoimintavisio Koko ammattiuran toimiva dialogi opiskelijasta senioriin. Valtakunnallinen yhteistyöfoorumi. Koulutuksen laatu. Työelämään valmentaminen. TEK on valtakunnallinen toimija. Tuki ja apu muutos- ja ongelmatilanteissa. Harjoittelun edistäminen. Työmarkkinatietous. Palveluvisio Palvelut suunnitellaan yhdessä jäsenten kanssa. Jäsenprosessi, palvelustrategia ja TEKin uusi jäsentietojärjestelmä kehittävät TEKin palveluja. Täydennyskoulutuksen ennakointi ja elinikäisen oppimisen rakenteiden kehittäminen. Työllistettävyyden parantaminen. Yrittäjien palvelut. Kansainväliset jäsenet ja jäsenyydet. Palvelut saatavilla työpaikoilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sujuvaa, osaavaa ja luottamuksellista jäsenpalvelua. Edunvalvontavisio Innovatiivinen edunvalvonta. Sähköinen työmarkkinatutkimus. Työelämän laatuun liittyvät tutkimukset. Palkkanosturi. Tietämyksen hallinta. Työehtosopimukset. Työmarkkinakenttätoiminnan ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Alueellinen ja alakohtainen luottamusmiesverkosto. Yritysyhdistysten tukeminen. Yksilöllistä edunvalvontaa ja turvaa. Luottamusmiesverkosto neuvoo yritystasolla. Jäsenen ammatillinen kehittyminen. Vaikuttamisvisio Tietämyksen hallinta (jäseninä yli tulevaisuuden tekijää). Tekniikan maanpuolustuskurssit ja vaikuttamisprosessi parantavat TEKin vaikuttavuutta. Proaktiivinen toiminta. Teknologiabarometri. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi (FuturEngennakointi). Tekniikan arvostus ja palkinnot. Toimiva tietopalvelu. Tekniikka tutuksi. Teknologiayrittäjien palvelut. Resurssivisio Toimivat prosessit. Henkilöstöstrategia. Palkkausjärjestelmä. Osaava ja toimiva toimisto. Vakaa talous. Maksuton opiskelijajäsenyys. Oma tutkimustoiminta. Hyvä tietämyksen hallinta. TEKin ympäristöanalyysi. Toimiva kirjallinen ja sähköinen viestintä. Hyvästä palvelusta palkitseminen. Tuloksia verkostoitumalla. Kumppanuusvisio Työmarkkinakumppanuudet. Kansainvälinen yhteistyö. TEK/TÄK-yhteistyö. Kumppanuuksilla ja alihankinnalla palveluihin laatua ja volyymia. 9

10 B. TEKin ydinprosessikartta 7. Strategian toimeenpano ja alakohtaiset strategiat ja ohjelmat Strategiasta johtuvat sääntömuutokset käsitellään kevään valtuustossa. TEKin hallitus päättää strategian toimeenpanosta seuraavasti: TEKin hallitus ja hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ohjaavat strategian toimeenpanoa. TEKin vuoden 2005 toimintasuunnitelmaan kirjataan, mihin visioon eri toiminnot liittyvät. Näin TEKin toiminta voidaan kuvata sekä yksiköittäin että visioittain. TEKin ydinprosessit ja muut prosessit kuvataan strategian ja liitteenä olevan ydinprosessikartan mukaisesti vuonna TEKin strategian ja toimintasuunnitelman yhteensovitus tehdään vuonna 2005 huomioiden sekä nykyinen toimintasuunnitelmaformaatti ja esitetty strategiamatriisiluonnos. Visiosta johdetaan TEKin kriittiset menestystekijät, joista johdetaan mittarit TEKin toimintasuunnitelmaan vuonna Yhteistyötä stradaprojektissa jatketaan strategian oivalluttamisessa ja alastrategioiden laadinnassa (henkilöstöstrategia ja strategian viestintäsuunnitelma) sekä avainhenkilöiden strategiavalmennuksessa. 10

11 TEKin hallitus antaa strategiaa toteuttaessaan selkeät toimeksiannot tavoitteineen ja aikatauluineen alakohtaisten strategioiden ja ohjelmien valmistelusta TEKin valiokunnille, työryhmille ja toimistolle. TEKin hallitus hyväksyy alakohtaiset strategiat ja ohjelmat. TEKin hallitus päättää alakohtaisten strategioiden aikataulusta vuoden 2005 aikana seuraavasti: TEKin edunvalvontavaliokunnat käsittelevät ja tarvittaessa päivittävät edunvalvontastrategian. TEKin teknologiavaliokunta valmistelee teknologiapoliittisen ohjelman. TEKin jäsen- ja järjestövaliokunta valmistelee TEKin palvelustrategian. TEKin koulutusvaliokunta valmistelee koulutuspoliittisen ohjelman. TEKin teekkarivaliokunta valmistelee opiskelijastrategian. Hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ja TEKin toimisto valmistelevat kansainvälisen strategian ja kumppanuusstrategian. Hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ja TEKin toimisto valmistelevat henkilöstö- (hr-ryhmä), tutkimus- ja tietohallintostrategian. TEKin toimisto valmistelee viestintä- ja talousstrategian päivittämisen. 8. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä TEKin strategiaa ohjataan ja päivitetään valtuustovaalien rytmissä. Hallitusohjelmalla ohjataan TEKin strategian täytäntöönpanoa. Päivitysprosessi käynnistyy hallitusohjelmaneuvotteluissa ja strategian päivittämisestä päätetään valtuuston toisessa kokouksessa vaalien jälkeen. Strategian tarkistaminen ja uudistaminen voidaan jaksottaa valtuustokaudelle alastrategioittain siten, että koko strategiaa ei tarvitse käsitellä kerralla. Strategiaprosessi on kaksisuuntainen: Strategia ohjaa ydinprosessien ja alakohtaisten strategioiden ja ohjelmien valmistelua, ja alakohtaiset strategiat ja ohjelmat ovat strategian lähtökohtia. Alakohtaiset strategiat ja ohjelmat valmistellaan valiokunnissa ja toimistolla ja niistä päätetään hallituksessa. TEKin ympäristöanalyysia ylläpitää TEKin johtoryhmä ja tutkimusyksikkö. Se käsitellään laajasti valtuustokauden puolivälissä. 11

12 A. TEKin päätöksentekoprosessi B. TEKin strategiaprosessi osana valtuuston työskentelyä