Poimintoja Helsingin Vanhankaupunginlahden v pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poimintoja Helsingin Vanhankaupunginlahden v. 2014 pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksista"

Transkriptio

1 1 Poimintoja Helsingin Vanhankaupunginlahden v pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksista Hannu Sarvanne Tein kuluneena keväänä ja kesänä pesimälinnuston seurantalaskentoja Vanhankaupunginlahdella Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeistuksella. Vanhakaupunginlahden linnuston tilaa on seurattu vuosittain samoin menetelmin v alkaen. Laskennat käsittivät: - Koko kosteikkoalueen kattavat kiertolaskennat (vesilinnut, kahlaajat ja lokkilinnut) (5 kertaa) sekä samalla reitillä tehdyt vesilintujen poikuelaskennat (3 kertaa) - Hoitoniittyjen (Lammassaari ja Purolahti) kartoituslaskennat (5 kertaa) - Yölaulajalaskennat (3 kertaa) - Pikkutikkojen pesien etsintä - Uhanalaisten ja harvalukuisten lajien havainnointi laskentojen ohessa ja laskentojen ulkopuolisina päivinä. Tuloksissa on edustettuna vain osa Vanhankaupunginlahden pesivästä lintulajistosta, koska seurantalaskentoihin ei kuulu kaikkien pesimäympäristöjen pesimälajien parimäärien selvittäminen. Siten monet yleiset pesimälinnut, esim. osa ruoikkolajeista ja monet metsälajit, puuttuvat parimääristä (koko Natura 2000 alueen kattavat pesimälinnuston kartoitukset on tehty Suomen ympäristökeskuksen toimesta muutaman vuoden välein (viimeksi v. 2004, 2007 ja 2012)). Saarilta ja niitä ympäröiviltä reunametsä- ja täyttömaa-alueilta huomioin vain uhanalaiset ja harvalukuiset pesimälajit. Harvalukuisia pesimälajeja sekä yölaulajia etsin myös kosteikkoaluetta laajemmalta alueelta, joka rajautui Viikintien, Herttoniemen metsäselänteen, Itäväylän, Hermannin rantatien ja Hämeentien väliin. Pöntöissä pesivän lajiston selvitti sekä harmaahaikarayhdyskuntaa seurasi Eero Haapanen.

2 2 Vuoden 2014 parimäärät/reviirit (suluissa v. 2013) Vesilinnut laulujoutsen 1 (0) kyhmyjoutsen 7 (6) kanadanhanhi 2 (0) sinisorsa 123 (61) harmaasorsa 2 (1) lapasorsa 8 (7) haapana 16 (12) tavi 14 (7) heinätavi 3 (1) tukkasotka 2 (3) telkkä 37 (34) isokoskelo 3 (2) tukkakoskelo 1 (1) silkkiuikku 46 (45) nokikana 39 (21) Vesilintulajeja pesi 15 (kun rantakanoihin kuuluva nokikana lasketaan mukaan), mikä on eniten v alkaneissa seurantalaskennoissa. Laulujoutsen (1 pari) ja kanadanhanhi (2 paria) olivat uusia pesimälajeja seuranta-alueella. Kahtena edellisenä vuonna pesineen, mutta pitkään lajistosta puuttuneen punasotkan pesintä ei tänä vuonna varmistunut. Parimäärä, 305, on suurin sitten v Vuosina parimäärä on vaihdellut välillä (suurin osa vesilinnuston kokonaisparimäärän vaihtelusta selittyy sinisorsan runsauden vaihtelulla). Vain yhden lajin parimäärä väheni (tukkasotka). Leuto talvi ja aikainen kevät lienevät suurin syy sinisorsan parimäärän kaksinkertaistumiseen verrattuna vuoteen Selvää kasvua on kuitenkin havaittavissa myös vuosiin nähden (jolloin sinisorsien parimäärät 62 84). Tavi runsastui muutaman vuoden takaiselle tasolle (v v paria, kun taas v v paria).

3 3 Nokikanoja pesi lukuisammin kuin yhtenäkään seurantalaskentavuonna. Parimäärä kasvoi ilahduttavasti v notkahduksen jälkeen ja laji oli myös selvästi runsaampi kuin edellisinä hyvinä vuosina v ja v (33 ja 34 paria). Keski-Euroopan ankara lopputalvi v lienee syynä pesivien parien vähäisyyteen tuona keväänä. Kuten viime vuosina, pesi huomattava osa silkkiuikuista v kahdella ruokosaarekkella Kivinokan pohjoisrannalla (34 paria). Kolonioista suurempi (27 paria) sijaitsee suojelualueen ulkopuolella. Kahlaajat (suluissa v pari- /reviirimäärät) meriharakka 2 (0) pikkutylli 4 (3) töyhtöhyyppä 23 (15) rantasipi 10 (7) punajalkaviklo 3 (2) lehtokurppa 2 (1) taivaanvuohi 8 (5) Töyhtöhyypistä 5 paria pesi hoitoniityillä, loput 18 pelloilla. Ruoikon levittäytyminen erityisesti Purolahden, mutta myös Lammassaaren hoitoniityillä on vähentänyt töyhtöhyypälle, mutta myös pikkutyllille ja punajalkaviklolle soveliaita pesimäympäristöjä. Esimerkiksi töyhtöhyypän parimäärä hoitoniityillä on vähentynyt, kun sitä verrataan v tehtyä koneellista niittoa välittömästi seuranneisiin vuosiin (v paria, v paria). Petolinnut kanahaukka 1 (1) nuolihaukka 1 (1) sarvipöllö 1 (1) lehtopöllö 1 (0) Kanahaukka sai kolme, sarvipöllö kolme ja lehtopöllö viisi poikasta lentoon

4 4 Hoitoniittyjen avomaan varpuslinnut keltavästäräkki 11 (6). Pareista v Lammassaari 9, Purolahti 2 sitruunavästäräkki 2 (3) niittykirvinen 19 (10). Pareista v Lammassaari 15, Purolahti 4. pensastasku 2 (2) Keltavästäräkkejä pesii hoitoniityillä noin puolet vähemmän verrattuna v toteutettua ruoikon niittoa välittömästi seuranneisiin vuosiin: esimerkiksi Purolahdella pesi keltavästäräkkipareja v ja v paria. Vastaavasti ruoikkolajit (ruokokerttunen ja pajusirkku) ovat runsastuneet huomattavasti, etenkin Purolahdella. Rantakanat ja yölaulajat ruisrääkkä 1 (1) kaulushaikara 3 (1) luhtakana 5 (4) luhtahuitti 2 (1) pikkuhuitti 1 (0) liejukana 1 (0) satakieli 56 (69) viitasirkkalintu 3 (0) luhtakerttunen 13 (10) viitakerttunen 30 (30) rastaskerttunen 9 (8) Ruisrääkällä oli reviiri Keinumäellä, pikkuhuitilla Pornaistenniemessä (edellisen kerran pikkuhuitilla oli reviiri Vanhankaupunginlahdella v. 2004). Luhtakanareviireistä neljä sijoittui Pornaistenniemen Säynäslahden Keinumäen alueelle, yksi Purolahdelle. Luhtahuitit asettuivat Pornaistenniemeen ja Purolahdelle, liejukana Pornaistenniemeen. Viitakerttunen esiintyi jo toisena vuonna peräkkäin tavanomaista runsaampana (kaikkiaan viitakerttusia lauloi 36 paikalla, mutta kaikki eivät muodostaneet pysyvää reviiriä). Eniten rastaskerttusia lauloi Saunalahdella, jossa viisi reviiriä.

5 5 Lokkilinnut Yhdenkään lokkilintulajin pesintä ei varmistunut seuranta-alueella. Todennäköisesti selkälokkeja pesii 1 2 paria Kyläsaaren ja Arabianrannan alueella sekä muutamia kalalokkipareja. Laskentaalueen välittömässä läheisyydessä noin kymmenen lapintiiran kolonia (Eero Haapanen). Muita huomionarvoisia lajeja harmaahaikara 26 (22) uuttukyyhky 33 (33) (aloitettujen pesintöjen määrä kevään 1. tarkistuksessa) käki 1 (1) pikkutikka 6 (6) käenpiika 2 (3) kivitasku 8 (5) tiltaltti 1 (0) viiksitimali 2 (0) pikkulepinkäinen 1 (1) kottarainen 31 (30) peltosirkku 1 (1) Harmaahaikarat pesivät onnistuneesti Klobbenilla. 18. kesäkuuta näkyi Isoja poikasia kahdeksassatoista pesässä yhteensä 50 sekä juuri pesästä lähteneitä poikasia oksilla 3 ja Klobbenin läheisyydessä 7 eli yhteensä 60 isoa poikasta (60/26 = 2,3 poikasta/pari). Todellisuudessa poikasten määrä lienee hieman suurempi, sillä osa pesistä jäi lehvästön taa piiloon. Vuonna 2013 Eero Haapanen laski 69 isoa poikasta/22 asuttua pesää (3,1 poikasta/pari). Viiksitimaleita pesi vähintään kaksi paria Pornaistenniemen ja Keinumäen välisessä ruoikossa (koska kattavia ruoikkolaskentoja ei tehty, parimäärä saattoi olla suurempi). Kivitaskuja pesi Kyläsaaressa Arabianrannassa 4 paria, Etu-Viikin pelloilla 3 paria ja Kivinokan länsikärjessä 1 pari. Pikkulepinkäinen pesi onnistuneesti Purolahden hoitoniityn pohjoisosassa eli tulvaniityllä. Peltosirkulla oli jo toisena vuonna peräkkäin reviiri Etu-Viikin pelloilla.

6 6 Vesilintujen pesinnän onnistumisesta Sinisorsan pesintä sujui, kuten aiempina vuosina, heikosti. Eri poikueiksi tulkittuja poikueita havaitsin poikuelaskennoissa ( ) 15 (v )). Varttuneita poikueita (n. neljän viikon ikään ehtineitä) näin vain 7 (v ). Parimäärään (123) suhteutettuna siis alle joka kymmenes pari sai kasvatettua poikueen turvalliseen ikään. Suurin osa sinisorsien pesinnöistä tuhoutuu haudontavaiheessa tai ensimmäisinä vuorokausina kuoriutumisen jälkeen. Yhtenä merkittävänä syynä pesinnän epäonnistumiseen on ulkoilupoluilta rantametsiin poikkeavien ihmisten aiheuttama tahaton häirintä. Kun sinisorsanaaras säikähtää pois pesältään, ovat aina tarkat varikset nopeasti paikalla (munia kadonnee myös minkkien, supikoirien ja kettujen suihin). Pieniä poikasia syövät sekä varikset että isot lokkilinnut. Telkkien poikastuotto oli vielä sinisorsaa huonompi: 37 pesivää paria tuotti vain kolme varttunutta poikuetta (v ). Poikuelaskennoissa näin vesillä vain 4 poikuetta (v ). Myöskään pitemmällä aikavälillä, , en havainnut kuin 7 eri poikuetta (VKL:n ensimmäinen poikue nähtiin 11.5 (7 pientä poikasta puhdistamon altaassa (E.Haapanen)). Kaikki isoiksi varttuneet poikueet viihtyivät Viikin vanhan puhdistamon altaalla. Telkkäpoikueet näyttävät häviävän pian pesästä hyppäämisen jälkeen. Mihin? Ainakin varisten olen nähnyt nappaavan pieniä telkänpoikia suoraan vedestä. Vai vievätkö emot poikueita pois lahdelta? Silkkiuikkujen poikuemäärä oli tavanomainen: 13 eri poikueeksi tulkittua poikuetta (myös v ), mutta varttuneiden poikueiden määrä vähäinen: 5 (v ). Vähäinen isojen poikasten määrä saattoi johtua siitä, että aloitin poikuelaskennat aikaisen kevään vuoksi n. viikkoa aiemmin kuin tavallisesti - toisin kuin esim. sinisorsilla ja telkillä, ensimmäiset silkkiuikkupoikueet näkyivät tavalliseen tapaan touko-kesäkuun vaihteessa, eivät normaalia aiemmin, kuten olisi voinut olettaa (poikueet eivät siis olleet ehtineet varttuneeseen ikään viimeiseen laskentaan mennessä). Toisaalta osa silkkiuikkuemoista kuljettaa poikueensa ulommas merelle, pois lahdelta, poikasten ollessa vielä melko pieniä (ehkä ravintokilpailun vuoksi?) tästä syystä todellinen poikueiden ja varttuneiden poikueiden määrä saattoi olla havaittua suurempi. Merivedenpinnan korkeuden vaihtelu oli koko haudonta-ajan vähäistä, eikä myrskyjä esiintynyt, joten munia ei näistä syistä huuhtoutunut veteen.

7 7 Sen lisäksi, että nokikanan parimäärä kasvoi, myös pesintä onnistui hyvin. Havaitsin eri poikueita 31 (kun parimäärä 39), kun taas v ainoastaan 9 poikuetta (tällöin 21 paria). Varttuneita poikueita näkyi 14 (v ). Kuten silkkiuikulla, varttuneiden poikueiden osuus olisi luultavasti ollut suurempi, jos viimeinen laskenta olisi ollut viikkoa myöhemmin (poikaset eivät ehtineet kasvaa isoiksi ennen viimeistä laskentaa). Nokikanapoikueita kuoriutui hyvin pitkällä aikavälillä: ensimmäiset vasta kuoriutuneet poikaset näin 27.5, kun taas suurimman osan kesäkuun toisella viikolla, ja toisaalta myöhäisimmät kesä- heinäkuun vaihteessa (osa ehkä uusintoja). Nokikana näyttää onnistuvan pesinnässään Vanhankaupunginlahden vesilintulajeista parhaiten. Sekä haudonta- että poikasvaiheen tappiot ovat pieniä. Pesäkummut ovat avoveden äärellä turvassa häiriöiltä, joita kuivemmalla maalla pesivät vesilinnut kohtaavat. Kummut ovat myös sen verran korkeita, että vedenpinnan nousu harvoin tuhoaa munapesyeitä. Koska pintakasvillisuus on lisääntynyt erityisesti Saunalahdella, Ryönälahdella ja Purolahdella sekä Hakalanniemen edustan lahdella, on sekä eläin- että kasviperäistä ravintoa aiempaa enemmän tarjolla poikasten kasvaessa. Seitsemän kyhmyjoutsenparia tuotti ainakin neljä poikuetta: 4,4,5 ja 6 poikasta. Kuuden poikasen poikueessa oli yksi valkoinen ns. puolalaista värimuotoa oleva poikanen (v kuuden poikasen poikueessa kolme valkoista). Kaksi kyhmyjoutsenen pesää oli hyvin lähekkäin, vain n. 40 m etäisyydellä toisistaan Saunalahden länsireunan ruokosaarekkeella. Laulujoutsenpari sai vesille neljä poikasta (haudonta alkoi n ja ensimmäinen havainto poikueesta 17.6). Tuntemattomasta syystä poikue kuitenkin menehtyi (23. 6 poikasia jäljellä kolme, mutta seuraavana päivänä vain emot). Emot toivat poikasensa Lammassaaren hoitoniitylle, jossa varisten havaittiin häirinneen niitä (mainittakoon, etten ole koskaan havainnut kyhmyjoutsenen tuovan poikasiaan hoitoniityille, vaan pitävän ne visusti vesillä ehkä laulujoutsenpari teki tässä virheen). Kylmä ja sateinen sää kuoriutumista seuranneina päivinä saattoivat myös heikentää poikasia. On mahdollista, että laulujoutsenet olivat samoja kuin kevään 2013 Hakalanniemen edustan lahdella reviiriä puolustanut kihlapari. Kokemattomuudella saattoi olla suuri osuus pesinnän epäonnistumisessa. Kokkoluodon itäisessä poukamassa hautonut kanadanhanhi jätti pesinnän kesken, mutta Klobbenilla pesinyt pari sai poikaset vesille (Toinen emoista, ilmeisesti naaras, oli siipirikko (ehkä Purolahdella maaliskuussa voimalinjaan lentänyt lintu). Kerran näin varisten yrittivän repiä

8 8 hautovaa hanhea nousemaan pesältä nyhtämällä emoa siipi- ja pyrstösulista. Myös kettu kävi pesällä, mutta uhkailemalla saivat emot ketun lähtemään pois (E.Haapanen)). Myös seuraavilla vesilinnuilla näin poikueita (mutta niin vähän, ettei poikastuoton laskeminen ole mahdollista: haapana (4 poikuetta), harmaasorsa (2 poikuetta), tavi (1 poikue), tukkasotka (1 poikue)). Kattavampaa tietoa Vanhankaupunginlahden linnustonseurannasta on luettavissa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisusarjassa (20/2013): Helsingin Vanhankaupunginlahden linnustonseuranta Vuosien yhteenveto. Mikkola-Roos Markku; Rusanen Pekka; Lehikoinen Aleksi; Haapanen Eero; Pynnönen Petro; Sarvanne Hannu.

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

Sisältö. Gavia 2 Joulukuu 2009. Toimituksesta...2. Kuikka ja kaakkuri vuoden 2010 linnut...3. Kuikkaparvien tapahtumista...4

Sisältö. Gavia 2 Joulukuu 2009. Toimituksesta...2. Kuikka ja kaakkuri vuoden 2010 linnut...3. Kuikkaparvien tapahtumista...4 Julkaisija: BirdLife Suomi, Gavia-työryhmä Toimitus: Pekka Lehtonen Taitto: Jukka Virtanen Sisältö Toimituksesta...2 Kuikka ja kaakkuri vuoden 2010 linnut...3 Kuikkaparvien tapahtumista...4 Kaakkuri-inventointi

Lisätiedot

heikoin poikastuotto 17 vuoteen

heikoin poikastuotto 17 vuoteen Hippiäinen 33. vsk 2 2003 Useamman kasvuvuoden jälkeen Suupohjan kuukkelikanta väheni vuonna 2003. Vain joka viides pariskunta onnistui tuottamaan poikasia. Pesinnän alkuvaiheeseen osunut ankara takatalvi

Lisätiedot

Tämän jutun nimistö perustuu Japanin lintukäsikirjaan: WBSJ, A Field Guide to the Birds of Japan

Tämän jutun nimistö perustuu Japanin lintukäsikirjaan: WBSJ, A Field Guide to the Birds of Japan Japanin talvi 28.12.1996 5.4.1997 Kari T. Haataja kari.t.haataja@nokia.com Tämä raportti kuvaa reilun kolmen kuukauden tapahtumia lintuharrastajan silmin Japanin talvesta ja sen linnustosta. Alla mainittu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 1 Jari Kontiokorpi/Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 16.4.213 Raportti on toteutettu osana Etelä-Karjalan lintutieteellisen

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Lintuhavaintojen muistiin merkitseminen on tärkeää. Havainnoijien tulee käyttää kirjaamisessa samoja periaatteita. Yhtenäisellä kansallisella käytännöllä voidaan

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä.

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä. Rengastusvuosi Rengastusvuosi Jari Valkama & Kalle Rainio Suomalaisen linturengastuksen 97. vuosi piti sisällään sekä iloisia yllätyksiä että ikäviä takaiskuja. Myyriä syövät petolinnut menestyivät Etelä-

Lisätiedot

Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Saariston ystävä Skärgårdsvännen Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 6 Marraskuu 2000 November Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen ti 28.11 klo 17.00 Suomen ympäristökeskuksessa, Kesäkatu 6, C-rappu. Kallelse till föreningens höstmöte ti

Lisätiedot

TALVEN 2014/2015 REITTILASKENNAT 22.10.2014

TALVEN 2014/2015 REITTILASKENNAT 22.10.2014 TALVEN 214/215 REITTILASKENNAT 22.1.214 Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen puolesta monet kiitokset talven 213/214 laskentatuloksista (myös talvella 212/213 osallistuneet saavat tämän

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa (Kaikki artikkelin kuvat on otettu Lapin ympäristökeskuksen erikoisluvalla.) Noin 50 vrk:n ikäinen, juuri pesästä lähtenyt ja auttavasti lentokykyinen tunturihaukan Falco rusticolus maastopoikanen. Kuva:

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

UKULI Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 20101 Turku 1o

UKULI Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 20101 Turku 1o UKUL Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 101 Turku 1o Päätoim ittaja: Tuukka Pahtamaa täinen Pitkäkatu 15 ab 43 500 Turku 50 Puh. 330 764 lat 51 117 Tilausasiat: Tapani Missonen Yo

Lisätiedot

Yleistietoa linnuista

Yleistietoa linnuista Metsiemme lintuja Yleistietoa linnuista Vakituiseen pesimälinnustoomme kuuluu 235 lajia. Näistä noin 90 pesii pääsääntöisesti erityyppisissä metsissä. Osa lajeista hankkii pesimäaikaisen ravintonsa muualta

Lisätiedot

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat?

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Työpoliittinen Aikakauskirja 3/213 Katsauksia ja keskusteluja Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Johanna Alatalo 1 Viimeisimmät työllisyys- ja työttömyysluvut heinäkuulta 213

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot