Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013"

Transkriptio

1 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy

2 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Sisältö 1. Johdanto Hankealue Aineisto ja yleiset menetelmät Lajien suojelu Raportissa käytetyt lyhenteet Muuton seuranta Muutonseurannan menetelmät Muuton seurannan epävarmuustekijät Kevätmuuton seuranta Havainnointiajat, sää, havainnointipaikat Kevätmuuton seurannan tulokset Syysmuuton seuranta Havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Syysmuuton seurannan tulokset Pesimälinnustoselvitys Selvityksen menetelmät ja epävarmuustekijät Pesimälinnustoselvityksen tulokset Erityisen huomionarvoiset lajit Muut huomioidut lajit (SV, S2, IND) Ponsinevan ja Ponsijärven pesimälinnusto Yhteenveto Muuttava ja kiertelevä linnusto Pesivä linnusto Tuulivoimarakentamisen mahdolliset vaikutukset linnustoon Lähteet Litteet: Taulukko 5. Pesimälinnusto Kansikuva: Ponsivuoren alueen voimalinja-aukeama (LL/ ) Selvityksen laatijoiden yhteystiedot: Silvestris luontoselvitys oy Esko Vuorinen & Sami Virta Heikinkatu Karjaa gsm Luontopalvelu Vanamo Firma Lotta Lindholm Reijo Pokkinen Lotta Lindholm Veijolantie 328 Tyyskylänrinne 17 B Lohja Siuntio kk gsm gsm

3 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 1. Johdanto O2 Finland suunnittelee tulivoimapuistoa Ponsivuoren alueelle (kartta 1). Silvestris luontoselvitys oy teki linnustoselvityksen suunnitellun tuulivoimapuiston alueelta vuonna Linnustoselvityksen kohteena on noin kahdeksan neliökilometrin kokoinen alue. Alueen rajaus on esitetty kartalla 2. O2 Finland tilaama alkuperäisen hankealueen koko oli noin 23 neliökilometriä. Lopullisen hankealueen koko tiedettiin maastotöiden jälkeen. Linnustoselvitykseen sisältyy kevät- ja syysmuuton seuranta, sekä pesimälinnustokartoituksen. Linnustoselvityksen tavoitteena on antaa riittävät tiedot tuulivoimaloiden luontovaikutusten arviointiin. Selvityksen vastuuhenkilönä on luontokartoittaja (eat) Esko Vuorinen/Silvestris luontoselvitys oy. Maastotöiden tekijöinä ja raporttien laatijoina ovat luontokartoittajat (eat) Lotta Lindholm, Reijo Pokkinen ja Sami Virta. Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta: Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 12/2013 Kartta 1. Hankealue sijaitsee Kurikan ja Kauhajoen rajalla.

4 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta: Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 12/2013 Kartta 2. Hankealue sijaitsee Ponsinevan-Ponsijärven suo- ja kosteikkoalueen ja Pirttimaan peltojen välissä. 2. Hankealue Ponsivuoren hankealue sijaitsee Kurikan keskustasta etelään, Kauhajoen rajan lähellä. Alue on Kauhajoen lentokentän koillispuolella. Hankealue kuuluu Kurikan kaupunkiin. Alueen metsät ovat hyvin pirstoutunutta talousmetsää asutettujen jokilaaksojen välissä. Avoimet viljelymaat sijaitsevat asutusten ympärillä jokilaaksoissa. Hankealueen lähimmät laajat peltoaukeamat sijaitsevat alueen länsipuolella Kauhajoelta Kurikkaan Kyröjoenlaaksossa ja alueen itäpuolella Jalasjärveltä Kurikkaan Jalasjoenlaaksossa. Lähimmät pienet peltoaukeamat ovat hankealueen luoteispuolella Pirttimaalla. Hakkuuaukot (kuva 1), taimikot ja yksilajiset talousmetsät ovat tyypillisiä hankealueelle. Suurin osa metsistä on ojitettua suota eli turvekangasta. Turvekankaat ovat syvin ojin tiheästi ojitettu. Monimuotoisia ja linnustoltaan arvokkaita metsäalueita on erittäin vähän. Hankealueen läpi kulkee hiekkatie etelä-pohjoissuunnassa. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Ponsinevan ja Ponsijärven muodostama laaja suo- ja kosteikkokokonaisuus, joka on linnustoltaan arvokas alue. Alueen eteläpuolella ovat Iironnevan ja Pallonevan laajat turpeenottoalueet.

5 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Kuva 1. Hankealueella on runsaasti laajoja hakkuualoja. (LL/ ) 3. Aineisto ja yleiset menetelmät Maastokaudella 2013 kartoitusalueella tehtiin muutonseuranta ja pesimälinnustoselvitys. Näiden yhteydessä tutkittiin myös lähialueiden soveltuvuus arvokkaalle pesimälinnustolle sekä lähimpien suoalueiden ja peltoaukeiden soveltuvuus muuttolinnuille. Ennen maastotöitä tehtiin maastokartta- ja ilmakuvatarkastelut, joiden perusteella valittiin alustavasti muutonseurantakohdat sekä hankealueen ulkopuolella olevat suo- ja peltoaukeamat, joita tulisi tarkistaa. Samalla tarkasteltiin ja rajattiin alustavasti kartoille hankealueella sijaitsevia mahdollisia monimuotoisia ja linnustoltaan rikkaita elinympäristöjä. Selvityksessä käytettiin karttaa 1:15 000, kompassia ja GPSpaikanninta. Käytetty GPS-paikannin on Garmin 62s, jonka heitto on korkeintaan +-15 m. GPS-paikantimen käyttämä koordinaattijärjestelmä WGS84 muunnettiin MapInfo-ohjelmaa varten ETRS-TM35FIN-järjestelmään. Ilmansuunnat muutonseurantapaikoilla tarkastettiin kompassista tai GPS-paikantimesta. Erityisen arvokkaiden lajien sijainnit (esim. metsojen ulostepaikat) määritettiin GPS-paikantimella.

6 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 3.1. Lajien suojelu Selvityksessä havainnoitiin arvokkaita lajeja seuraavien kansallisen ja EU:n lainsäädännön ja direktiivien pohjalta: - luonnonsuojelulain (LSL) 46 :n tarkoittamat uhanalaiset lajit - luonnonsuojelulain (LSL) 47 :n tarkoittamat erityisesti suojeltavat lajit - lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen 1 lajit (EU-D1) Lajien valtakunnallinen (UHEX) ja alueellinen (RT) uhanalaisuusluokitus on uhanalaisarvioinnin (Rassi et al. 2010) mukainen. Erityisesti huomionarvoisten lajien (EU-D1, UHEX, RT, LSL) lisäksi kiinnitettiin myös huomiota: - Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin (Ympäristöministeriö) (SV). - Lajeihin, joiden suojelutaso, BirdLife International julkaiseman analyysin mukaan, katsotaan olevan epäsuotuisa (SPEC). - Elinympäristöään hyvin ilmentäviin lajeihin (IND) Raportissa käytetyt lyhenteet EU-D1 EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteessä 1 mainittu laji UHEX Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010: VU vaarantunut laji NT silmälläpidettävä laji RT alueellisesti uhanalainen laji (Keskiboreaalinen vyöhyke 3a, Pohjanmaa) LSL 46 luonnonsuojelulain 46 :n tarkoittama uhanalainen laji 47 luonnonsuojelulain 47 :n erityisesti suojeltava laji SV SPEC IND Suomen kansainvälisen linnustosuojelun erityisvastuulaji Species of European Conservation Concern, BirdLife International 2004: S2 Lajin suojelutaso on Euroopassa epäsuotuisa, lajin maailmanpopulaatio on keskittynyt Eurooppaan. arvokkaan elinympäristön ilmentäjälaji.

7 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 4. Muuton seuranta Taulukoissa käytetyt lyhenteet (taulukot 1, 2, 3 ja 4): 8/8 pilvisyysaste (8/8 = täysin pilvistä, 0/8 = pilvetön taivas) heikko S eteläinen heikko tuuli k kiertelevä lintu a parvi 3 a kolme parvea a 3 parvessa kolme yksilöä 53, 9a 53 yksilöä havaittu yhteensä jaettuna yhdeksään parveen p paikallinen, eli havainnointipaikalla oleskeleva lintu m/k muutolla olevia kierteleviä lintuja ä ääntelevä lintu, lintua ei nähty 1/- yksi koiras havaittu / ei naarasta ad aikuinen yksilö soid soidintava lintu 4.1. Muutonseurannan menetelmät Keväällä muuttoa tarkkailtiin kahdesta pisteestä (kartta 3). Seuranta tehtiin kahtena päivänä ja Kevään ensimmäinen jakso pyrittiin ajoittamaan aikaan jolloin petolintujen ja kurkien muutto huipentuu huhtikuun lopulla. Toisella jaksolla pyrittiin havainnoimaan myöhäisempiä muuttajia, kuten kahlaajia ja mahdollista arktisten lintujen muuttoa. Syksyllä muuttoa tarkkailtiin kolmesta havainnointipisteestä 17.9., 19.9., ja 3.10 (kartta 3). Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta: Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 12/2013 Kartta 3. Kevään ja syksyn muutontarkkailupaikat.

8 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Syksyn ensimmäisen jakson oli suunniteltu ajoittuvaksi petolintujen ja kurkien päämuuttoaikaan. Toinen havainnointijakso tehtiin lokakuun alussa, jolloin suunniteltiin päästävän seuraamaan pelloille kerääntyneitä joutsenia ja niiden liikehdintää ruokailualueiden välillä. Ajankohtana muita petolintuja hieman myöhemmin muuttavien piekanojen muutto olisi parhaimmillaan ja kotkien muutto olisi vilkastunut loppusyksyä kohden. Myös hanhien ja kurkien jälkijoukkoja olisi mahdollisesti muutolla. Havainnointipaikkojen valinnassa pidettiin tärkeänä, että ne olisivat muuton suunta huomioiden näkyvyydeltään mahdollisimman hyvät ja alueen laajuuteen nähden havainnointi olisi mahdollisimman kattava. Paikat valittiin tiedossa olleen hankealueen rajauksen mukaisesti. Havainnoinnissa käytettiin kiikaria ja kaukoputkea. Keväällä tarkkailtiin ensisijaisesti eteläistä sektoria lännestä itään ja syksyllä pohjoista, lännestä itään ulottuvaa sektoria siinä määrin, kuin se oli maastosta johtuen mahdollista. Ajoittain katsottiin myös vastakkaiselle puolelle huomaamatta jääneiden lintujen havaitsemiseksi. Kaukoputkella määritettiin ja laskettiin kauempana muuttavat linnut. Kirjaaminen tehtiin puolen tunnin jaksoissa. Muuttavista linnuista kirjattiin määrän lisäksi muuttokorkeus, muuttosuunta ja ohituspuoli. Harvalukuisista lajeista sukupuoli määritettiin, mikäli se oli määritettävissä. Lisäksi kirjattiin kiertelevät lajit, sekä soidintavat paikalliset linnut. Paikallisista linnuista kirjattiin tutkimusalueilla havaitut yksilöt. Seurannassa ei eritelty pikkulintuja tai rastaita lajilleen, vaan kaikki muuttavat merkittiin pikkulinnuiksi tai rastaiksi. Tämä siksi että pikkulinnut muuttavat usein sekaparvissa joissa suurin osa on yleisiä peippolintuja. Rastasparvissa valtaosa on yleensä räkättirastaita, mutta joukossa on usein muutamia muitakin rastaita. Kuitenkin mikäli tiettyä lajia muutti isompia määriä omina parvinaan, merkittiin ne omaan sarakkeeseensa. Muutonseurannan lisäksi tarkastettiin syysmuuton yhteydessä Ponsijärven ja Ponsinevan suoalueen ja hankealueen itä-, pohjois- ja länsipuolella olevien jokilaaksojen peltoaukeita muodostaakseen kuvan lintujen alueellisista kerääntymispaikoista. Samalla tarkastettiin hankealueen luoteispuolella olevia Pirttimaan lähipeltoja, jolloin voitiin tiedustella paikallisilta asukkailta mahdollisista lintujen kerääntymishavainnoista Muuton seurannan epävarmuustekijät Luotettavan muutonseurannan tekijöitä ovat muuton kannalta oikea aika, seurannan alueellinen kattavuus, muutolle sopiva säätila ja se, missä määrin seuranta antaa kuvan koko tarkasteltavan ajanjakson muutosta. Muutonseurannan oikea aika eri lajien kannalta vaihtelee vuodesta toiseen. Kartoitusvuonna kevät oli myöhäinen, jonka vuoksi kurkien, petolintujen ja muutolla ruokailevien hanhien laskenta on todennäköisesti jokseenkin luotettava. Säätila sekä tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttavat suuresti muuton sijoittumiseen alueella sekä muuttokorkeuteen. Kevätmuuton seurannassa sää ja tuuli olivat melko hyvät muuton kannalta. Syysmuutolle epäsuotuisasta säästä johtuen tavoite saavutettiin vain

9 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) osittain. Kurkien pääjoukot muuttivat juuri väliviikolla ja jälkijoukot menivät vasta toisen muutonseurannan jälkeen. Syysmuuton kohtalaiset tai jopa navakat etelänpuoleiset tuulet vaikuttivat lintujen lentokorkeuteen. Huomattiin että osa pienimmistä linnuista painui puiden latvojen alapuolelle, mikä vaikeutti laskentaa. Myös maaston muodot vaikuttavat yleisesti ottaen lintujen lentokorkeuteen. Koska hankealueen maastomuodot ovat vaihtelevat, on vaikea arvioida millä korkeudella linnut yleensä lentävät sen yli. Hankealueen ympäristö tarjoaa myös mahdollisuuden ruokailuun ja lepäilyyn. Lentokorkeus riippuu tuuli- ja sääolosuhteista ja siitä, mistä kohtaa linnut lentävät ja siitä, jäävätkö ne lepäilemään ja ruokailemaan vai jatkavatko matkaa. Tämän takia lentokorkeuden määrittäminen muutaman kerran seurannan perusteella ei anna luotettavan kuvan yleisistä lentokorkeuksista. Raportissa on laji- tai lajiryhmäkohtaisesti mainittu lintujen lentokorkeudet seurantapäivinä. Matalalla matkalennolla tarkoitetaan yleisesti ottaen maanpinnan tai puiden latvojen rajan yläpuolella ja alle 60 metrin korkeudella tapahtuvaa lentoa. Hankealuetta ympäröivät metsät ovat talousmetsäkäytössä ja havainnointipaikkoja, mistä näkyvyys on hyvä eri ilmansuuntiin, oli vaikea löytää hankealueen läheltä. Kevätmuuton kannalta hankealueen eteläpuolella olevat turvetuotantoalueet ja Karijoen lentokenttä soveltuivat hyvin alkuperäisen laajemman, hankealueen seurantaan. Syysmuuton kannalta hyviä havainnointipaikkoja ei löytynyt hankealueen pohjoispuolella, jolloin hyödynnettiin eteläpuolen jo keväällä käytetyt avoimet alueet. Iironnevan havaintopaikasta oli hyvä näkyvyys. Pallonevan havaintopaikasta oli suppeampi näkyvyys. Koska tieto supistuneesta hankealueesta tuli vasta maastotöiden jälkeen, on lentokentän havainnointipaikka tässä raportissa esitetyn hankealueen sivussa. Havainnointipaikan tulokset antavat kuitenkin yleisen kuvan muuttolintujen liikehdinnästä alueella. Muuton seurantaa tehtiin sekä keväällä että syksyllä kaksi jaksoa. Seurannan tulokset antavat jokseenkin luotettavan kuvan näinä ajanjaksoina tapahtuneesta eri lajien muutosta, mutta ei anna varmaa kuvaa koko kevään ja syksyn muutosta. Seuraavat aineistot puuttuvat tästä raportista: - eri vuosien väliset muuttajamäärien vaihtelut; eri sääolosuhteet ja kannanvaihtelut vaikuttavat lintujen muuttajamääriin vuodesta toiseen - yömuuttoa koskevaa tietoa; osa varpuslinnuista, vesilinnuista ja kahlaajista muuttaa öiseen aikaan, jolloin muutto yleensä tapahtuu korkealla ja hajanaisena rintamana; yömuuton tarkkailua voi tehdä tutkalla, mutta aineiston tulkinta on haasteellista; yömuuton tarkkailua ei tehty.

10 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 4.3. Kevätmuuton seuranta Havainnointiajat, sää, havainnointipaikat Muuttoa seurattiin kahtena päivänä hankealueen lähellä. Kumpanakin päivänä havainnointipaikkoja oli kaksi. Seurantapäivien seuranta-ajat, sääolosuhteet ja havaintopaikat ovat esitelty taulukossa 1. Päivä Kellonaika Säätila: pilvisyys, lämpötila, tuuli aamu 8/8, +3, heikko S päivä 1/8, +10, heikko S aamu 2/8, +6, tyyntä päivä 1/8, +12, heikonlainen SW Havaintopaikka Karijoen lentokenttä, Palloneva Karijoen lentokenttä, Palloneva Taulukko 1. Kevätmuuton havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Kevätmuuton seurannan tulokset Lajeja koskevat havainnot ovat taulukossa 2. Luonnonsuojelulain 47 :n (LSL) tarkoittamia erityissuojeltavia lajeja ei havaittu kevään muutonseurannan aikana. Euroopan lintudirektiivin I-liitteen lajit (EU-D1): Laulujoutsen (Cygnus cygnus). Yhteensä 17 laulujoutsenta havaittiin, joista kahdeksan oli kierteleviä ja viisi laskeutui Pallonevan läheisyyteen. Matkalennossa olevat linnut lensivät enintään noin 60 metrin korkeudella. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis). Yhteensä 22 valkoposkihanhea muutti toukokuussa yli hankealueen. Matkalennossa olevat linnut lensivät enintään noin 60 metrin korkeudella. Kaakkuri (Gavia stellata). Yksi kaakkuri nähtiin huhtikuussa matkalennossa yli 60 metrin korkeudessa. Kalasääski (Pandion haliaetus). Kaksi kalasääskeä nähtiin matkalennossa huhtikuussa metrin korkeudella. Sinisuohaukka (Circus cyaneus). Yksi sinisuohaukka koiras nähtiin matalalla matkalennossa huhtikuussa. Kurki (Grus grus). Kurkia muutti yhteensä 84 yksilöä yhteensä 19 parvessa. Hyvällä säällä kurjet lensivät pääosin noin 200 metrin korkeudella. Yksittäiset parvet lensivät matalampana. Kapustarinta (Pluvialis apricaria). Yksi kapustarinta kuultiin, mutta lintua ei nähty.

11 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Vaarantuneet lajit (VU): Sinisuohaukka. Ks. edellä. Hiirihaukka (Buteo buteo). Kuusi lajilleen määritettyä hiirihaukkaa nähtiin matkalennossa ja yksi paikallinen soidinlennossa lentokentän ympäristössä. Näiden lisäksi nähtiin yksi Buteo-haukka (hiirihaukka/piekana) muuttavana korkealla. Matkalennossa haukat lensivät metrin korkeudella. Keltavästäräkki (Motacilla flava). Yksi keltavästäräkki nähtiin matalassa matkalennossa. Silmälläpidettävät lajit (NT): Metsähanhi (Anser fabalis). Yhteensä 13 metsähanhea lensi yli lentokentän huhtikuussa. Hanhet lensivät alle 60 metrin korkeudella. Kaakkuri. Ks. edellä. Kalasääski. Ks. edellä. Alueellisesti uhanalaiset (RT) lajit (Pohjanmaan keskiboreaalisessa vyöhykkeessä 3a): Metsähanhi. Ks. edellä. Luonnonsuojelulain 46 :n (LSL) tarkoittamat uhanalaiset lajit: Sinisuohaukka. Ks. edellä. Hiirihaukka. Ks. edellä. Keltavästäräkki. Ks. edellä. Muut lajit: Merihanhi (Anser anser). Yhteensä 17 merihanhea lensi lentokentän yli 60 metrin korkeudella. Sinisorsa (Anas platyrhynchos). Yksi sinisorsa havaittiin metrin korkeudella matkalennossa. Telkkä (Bucephala clangula) (SV). Neljä muuttavaa ja yksi kiertelevä paikallinen telkkä havaittiin lentokentältä. Muutolla oleva lensi alle 60 metrin korkeudella. Vesilintulaji. Kolme lajilleen määrittämätöntä vesilintua nähtiin muuttolennossa toukokuussa. Kattohaikara (Ciconia ciconia) (SV). Neljä kattohaikaraa havaittiin kiertelevän lentokentän eteläpuolelta länsi itäsuunnassa. Myöhemmin havaittiin yksi lisää, joka saattoi olla edellisestä parvesta. Linnut lensivät alle 60 metrin korkeudella. Iso petolintu. Yksi iso lajilleen määrittämätön petolintu havaittiin matkalennossa toukokuussa. Piekana (Buteo lagopus). Yhteensä kolme piekanaa havaittiin matkalennossa yli lentokentän metrin korkeudella.

12 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Varpushaukka (Accipiter nisus). Yhteensä 12 varpushaukkaa nähtiin matkalennossa pääasiallisesti metrin korkeudella. Myös yksi soidinlentoa lentävä havaittiin. Suurin osa havainnoista tehtiin huhtikuussa lentokentältä. Kanahaukka (Accipiter gentilis). Yksi kanahaukka nähtiin matkalennossa toukokuussa. Tuulihaukka (Falco tinnunculus). Yhteensä kolme tuulihaukkaa nähtiin huhtikuussa lentokentältä matalalla matkalennossa ja kaksi kiertelevää. Toukokuussa havaittiin yksi paikallinen. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) (S2). Kaksi töyhtöhyyppä nähtiin huhtikuussa matalalla matkalennossa Pallonevalta. Metsäviklo (Tringa ochropus). Kolme kiertelevää metsävikloa havaittiin huhtikuussa. Kaksi Pallonevalla ja yksi lentokentällä. Isokuovi (Numenius arquata) (S2, SV). Yhteensä 10 isokuovia nähtiin matkalennossa, josta suurin osa lensi lentokentän yli. Linnut lensivät alle 60 metrin korkeudella. Pikkukuovi (Numenius phaeopus) (SV). Kahdeksan pikkukuovia nähtiin matkalennossa alle 60 metrin korkeudella. Suurin osa lensi lentokentän yli. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago). Yksi taivaanvuohi havaittiin lentokentältä lentävän matalaa matkalentoa. Sepelkyyhky (Columba palumbus). Yhteensä 37 sepelkyyhkyä havaittiin matkalennossa toukokuussa sekä Pallonevalta että lentokentän yli. Osa linnuista lensivät alle 60 metrin korkeudella, osa alle 200 metrin korkeudella. Tervapääsky (Apus apus). Yksi muutolla oleva tervapääsky havaittiin matalalla matkalennossa toukokuussa. Haarapääsky (Hirundo rustica). Yhdeksän haarapääskyä havaittiin toukokuussa matalalla matkalennossa ja yksi kiertelevä. Suurin osa havainnoista tehtiin lentokentältä. Räystäspääsky (Delichon urbicum). Yhteensä 14 räystäspääskyä havaittiin matalalla matkalennossa toukokuussa. Pikkulintulaji. Yhteensä 146 lajilleen määrittämätöntä pikkulintua (sis. 7 vihervarpusta) havaittiin muutolla. Suurin osa havainnoista tehtiin huhtikuussa lentokentältä. Linnut lensivät matalalla, alle 60 metrin korkeudella. Rastaslaji (Turdus sp.). Yhteensä 100 lajilleen määrittämätöntä rastasta muutti huhtikuussa matalalla. Suurin osa lensi lentokentän yli. Yhteensä havaittiin 536 hankealueen ylittänyttä tai sen läheisyydessä liikkuvaa lintua, josta 84 oli kurkia, 79 kuikka- ja sorsalintuja (joutsen, hanhet, sorsat), 272 pikkulintuja ja rastaita, sekä 34 petolintua. Petolinnuista 6 oli kierteleviä tai paikallisia. Määritettyjä lajeja oli yhteensä 28, josta petolinnut olivat 7 lajia. Suurin osa petolinnuista oli varpushaukkoja (12 yksilöä). Seurannan yhteydessä havaittiin seurantapisteistä soidinlentoa lentävät varpus- ja hiirihaukka. Kiertelevät linnut liikkuivat seurantapisteiden ympäröivillä suo- ja turvetuotantoalueilla.

13 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Seurantapäivinä ei havaittu minkään erityisen lintulajin merkittävää muuttoa alueen yli. Huhtikuussa havaittiin enemmän muuttavia lintuja kuin toukokuussa. Eniten lintuja havaittiin Kauhajoen lentokentän yläpuolella. Laji YHTEENSÄ EU-D1 UHEX RT LSL laulujoutsen 4, 7 k, 3 a 1 k, 5 lask 4, 8 k, 5 lask X metsähanhi NT X merihanhi valkoposkihanhi X vesilintulaji 3 3 sinisorsa 1 1 telkkä 4, 1 k 4, 1 k kaakkuri 1 1 X NT kattohaikara 4-5 k 4-5 k iso petolintu 1 1 kalasääski 2 2 X NT sinisuohaukka 1/- 1/- X VU 46 hiirihaukka 6, 1 p 6, 1 p VU 46 piekana 3 3 hiirih./piekana 1 1 varpushaukka 11, 1 p 1 12, 1 p kanahaukka 1 1 tuulihaukka 3, 2 k 1 p 3, 2 k, 1 p kurki 53, 9 a 31, 10 a 84 X kapustarinta ä ä X töyhtöhyyppä 2 2 metsäviklo 3 k 3 k isokuovi 10, 4 a 10 pikkukuovi 8, 3 a 8 taivaanvuohi 1 1 sepelkyyhky tervapääsky 1 1 haarapääsky 9, 1 k 9, 1 k räystäspääsky keltavästäräkki 1 1 VU 46 vihervarpunen 7 7 pikkulintulaji rastaslaji Taulukko 2. Kevätmuuton seurannan havainnot ja havaitut erityisen huomionarvoiset lajit.

14 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 4.4. Syysmuuton seuranta Havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Hankealueella tapahtuvaa muuttoa seurattiin syksyllä neljänä päivänä. Samanaikaisia havainnointipaikkoja oli kaksi 17.9., ja Havainnointipaikkoja oli yksi Seurantapäivien seuranta-ajat, sääolosuhteet ja havaintopaikat ovat esitelty taulukossa 3. Päivä Kellonaika Säätila: pilvisyys, lämpötila, tuuli aamu 7/8, +12, heikko SE, aamupv 8/8, +14, kohtalainen SE, iltapv 4/8, +16, kohtalainen SE koko päivä 8/8, , kohtalainen SE aamu 8/8, iltapv 1/8, , kohtalainen SW aamu sankka sumu, tyyntä, iltapv 7/8, heikonlainen SW Havaintopaikka Iiroonneva, Palloneva, Iiroonneva Iiroonneva, Palloneva Iiroonneva, Karijoen lentokenttä Taulukko 3. Syysmuuton seurannan havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Syysmuuton seurannan tulokset Lajeja koskevat havainnot ovat taulukossa 4. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (RT) ei havaittu. Euroopan lintudirektiivin I-liitteen lajit (EU-D1): Laulujoutsen. Yhteensä 28 laulujoutsenta havaittiin, joista viisi oli kierteleviä ja 15 laskeutui Pallonevan läheisyyteen. Matkalennossa olevat linnut lensivät enintään noin 60 metrin korkeudella. Maakotka (Aquila chrysaetos). Yksi nuori maakotka nähtiin kiertelevän Iironnevan yllä. Sama lintu nähtiin myöhemmin Pallonevalta kiertelevän kohti koillista Ponsivuoren yli Ponsinevan ja järven kosteikkoalueelle päin. Lintu lensi matalalla. Merikotka (Haliaeetus albicilla). Kaksi merikotkaa nähtiin Iironnevalta. Toinen lensi alle 60 metrin korkeudella, toinen korkeammalla. Sinisuohaukka. Neljä sinisuohaukkaa havaittiin matkalennossa, suurin osa Iironnevalta. Yksi kiertelevä koiras havaittiin Iironnevalla. Pallonevalta nähtiin suohaukkalaji (Circus sp.) matalalla matkalennossa. Ampuhaukka (Falco columbarius). Kaksi ampuhaukkaa havaittiin matalalla matkalennossa, toinen Pallonevalla ja toinen Iironnevan yllä.

15 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Teeri (Tetrao tetrix). Kaikkina havaintokertoina nähtiin teeriä, yhteensä 130 yksilöä, syyssoitimella Pallo- ja Iironnevalla, sekä Kauhajoen lentokentällä. Kurki. Kolme kiertelevää kurkea havaittiin syyskuussa kiertelevän Pallonevan yli. Kapustarinta. Yhteensä 13 kapustarintaa havaittiin syyskuussa, josta yksi laskeutui. Kaikki havainnot tehtiin Iironnevalla. Muuttavien lentokorkeus oli pääasiallisesti matalaa, alle 60 metrin, matkalentoa. Hiiripöllö (Surnia ulula). Yksi hiiripöllö havaittiin syyskuussa matalalla matkalennossa Iironnevan yli. Vaarantuneet lajit (VU): Maakotka. Ks. edellä. Merikotka. Ks. edellä. Hiirihaukka (Buteo buteo). Iironnevalta nähtiin yksi paikallinen hiirihaukkaa ja kaksi matalla matkalennossa. Sinisuohaukka. Ks. edellä. Silmälläpidettävät lajit (NT): Isokoskelo (Mergus merganser). Kolme isokoskeloa havaittiin matkalennossa Iironnevalta yli 60 metrin korkeudessa. Teeri. Ks. edellä. Niittykirvinen (Anthus pratensis). Neljä niittykirvistä lensi matalaa matkalentoa Pallonevan yli. Luonnonsuojelulain 47 :n (LSL) tarkoittamat erityissuojeltavat lajit: Maakotka. Ks. edellä. Merikotka. Ks. edellä Luonnonsuojelulain 46 :n (LSL) tarkoittamat uhanalaiset lajit: Hiirihaukka. Ks. edellä. Sinisuohaukka. Ks. edellä. Muut lajit: Kanahaukka. Iironnevalta nähtiin kaksi kanahaukkaa matalalla matkalennossa ja yksi kiertelevä. Varpushaukka. Yhteensä 19 varpushaukkaa nähtiin matalalla matkalennossa. Näiden lisäksi Iironnevalla yksi kiertelevä ja yksi paikallinen. Piekana. Yksi piekana havaittiin Iironnevalta matalalla matkalennossa. Tuulihaukka. Neljä muuttavaa ja yksi paikallinen tuulihaukka havaittiin Iironnevalla. Muuttolento oli matalaa.

16 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Iso kahlaaja. Viisi lajilleen tunnistamatonta kahlaajaa havaittiin matkalennossa. Havainto tehtiin Pallonevalta. Taivaanvuohi. Yhteensä seitsemän taivaanvuohta havaittiin, josta kaksi olivat Iironnevalla kierteleviä. Matkalennossa olleet viisi havaittiin Pallonevalta ja Iironnevalta. Linnut lensivät sekä malalla että metrin korkeudella. Sepelkyyhky. Kolme sepelkyyhkyä havaittiin. Havainnot tehtiin pääasiallisesti Iironnevalta. Isolepinkäinen (Lanius excubitor). Yksi paikallinen isolepinkäinen havaittiin Pallonevalla. Tilhi (Bombycilla garrulus). Yksi parvi jossa 19 tilheä havaittiin Iironnevalta. Linnut lensivät matalalla. Kottarainen (Sturnus vulgaris). Yksi yhdeksän kottaraisen parvi havaittiin Iironnevan yllä. Linnut lensivät matalalla. Närhi (Garrulus glandarius). Neljätoista vaeltavaa närheä havaittiin lokakuussa. Linnut lensivät matalalla. Havainnot tehtiin Kauhajoen lentokentältä ja Iironnevalta. Varis (Corvus corone cornix). Yksi vaeltava varis havaittiin Iironevalta korkealla ( metrissä) matkalennossa. Rastaslaji. Rastaita havaittiin yhteensä 7148 yksilöä. Suurin osa nähtiin lokakuussa. Matkalento oli matala. Osa linnuista kiertelivät ja ruokailivat aukeilla alueilla. Rastasparvissa valtaosa on yleensä räkättirastaita, mutta joukossa on miltei aina punakylki-, laulu- ja kulorastaita, tässä runsausjärjestyksessä. Pikkulintulaji. Yhteensä 2471 pikkulintuja havaittiin (niittykirvinen ks. edellä), josta suurin osa muutti syyskuussa. Näistä oli 2109 lajilleen määrittämätöntä pikkulintua. Suurin osa havainnoista tehtiin Iironnevalta. Linnut lensivät pääsääntöisesti matalalla, alle 60 metrin korkeudella. Määritetyt olivat urpiainen (176 exx.), pajusirkku (47 exx.), sinitiainen (42 exx.), västäräkki (39 exx.), kiuru (31 exx.), pyrstötiainen (8 exx.), haarapääsky (7 exx.), hemppo (5 exx.), käpylintulaji (4 exx.), sekä metsäkirvinen (3 exx.). Syysmuutonseurannassa havaittiin yhteensä 9909 hankealueen ylittänyttä tai sen läheisyydessä liikkuvaa lintuyksilöä, josta oli 45 petolintuja, 31 sorsalintuja ja 3 kurkia. Eniten muutti rastaita (7148 exx.) ja pikkulintuja (2475 exx.). Määritettyjä lajeja oli yhteensä 33, josta petolinnut olivat 10 lajia. Muuttavia ja kierteleviä petolintuja havaittiin jokaisena havaintopäivänä. Petolinnuista havaittiin eniten varpushaukkoja (21 exx.). Sinisuohaukkoja nähtiin viisi, ampuhaukkoja kaksi ja yksi hiiripöllö. Näiden lisäksi nähtiin kaksi etelään matkaavaa merikotkaa ja yksi kiertelevä maakotka. Suurin osa havainnoista tehtiin Iironnevalta. Pallonevan havaintopaikasta ei ollut yhtä hyvä näkyvyys. Etelänpuoleiset tuulet olivat pääasiallisesti kohtalaiset, joka vaikutti lintujen lentokorkeuteen. Monet linnut lensivät matalalla puiden latvojen korkeudella.

17 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Laji YHTEENSÄ EU-D1 UHEX RT LSL 5 k, 2 laulujoutsen 4, 15 p 4, 2 a 8, 15 p, 5 k X a isokoskelo 3 3 NT 1 subad maakotka 1 subad k X VU 47 k merikotka 2 2 X VU 47 kanahaukka 1, 1 k 1 2, 1 k varpushaukka 7, 1 k 2 1 9, 1 p 19, 1 p, 1 k piekana 1 1 hiirihaukka 1 1, 1 p 2, 1 p VU 46 suohaukkalaji 1 1 sinisuohaukka 1, 1 k 2 1 4, 1 k X VU 46 ampuhaukka X tuulihaukka 2, 1 p 1 1 4, 1 p teeri 13/3 p 21/3 p 74 p 16 p 130 yksilöä X NT kurki 3 k 3 k X iso kahlaaja 5, 1 a 5 taivaanvuohi 4, 2 k 1 5, 2 k kapustarinta 1 lask 13, 3 a 13, 1 lask X sepelkyyhky 3, 2 a 3 hiiripöllö 1 1 X käpytikka kiuru haarapääsky pikkulintulaji niittykirvinen 4 4 NT metsäkirvinen 3 3 västäräkki isolepinkäinen 1 p 1 p tilhi a rastas , 63 a 7148 pyrstötiainen ä 8 ä, 8 sinitiainen pajusirkku 27 13, 12 a a 42 N 42 N 7 47 hemppo a 5 5 urpiainen 56, 13 a 120, 22 a 176 käpylintulaji 4 4 kottarainen a 9 9 närhi varis 1 1 Taulukko 4. Syysmuuton seurannan havainnot ja havaitut erityisen huomionarvoiset lajit.

18 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Koska lintujen lentokorkeus vaihtelee sääolosuhteiden mukaan, alueella muuttavat ja kiertelevät petolinnut, kurjet ja joutsenet saattavat vaarantua tuulivoimaloiden vuoksi. Alueen kautta ei kuitenkaan havaintojen perusteella kulje mitään merkittävää syysmuuttolinjaa. Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen mukaan tältä alueelta ei ole muuttoreiteistä juuri mitään tietoa (Nousiainen, I., ). Hankealueen luoteispuolella olevan Pirttimaan peltoaukeilla (kuva 2) tarkasteltiin 17.9 mahdollisista muuttolintukerääntymisistä. Peltoaukeilla ei havaittu yhtään kurkia tai hanhia. Pelloilla ja maatilaympäristöissä liikkui pääasiallisesti rastaita ja pikkulintuja. Syysmuuton aikana paikalliset asukkaat eivät olleet tehneet havaintoja alueella muuttavista kurjista tai hanhista. Yksi paikallinen kurkipari poikasineen oli havaittu aikaisemmin syksyllä ruokailevan pelloilla. Syyskuussa tarkasteltiin myös Ponsinevan ja Ponsijärven kosteikkoalueen sekä Jalasjärven ja Kurikan peltoaukeamia muodostaakseen kuvan lintujen alueellisista kerääntymispaikoista. Ponsijärven suunnalta kuultiin kurkien ääniä ja havaittiin yhteensä 12 kurkea lentävän kosteikkoalueen suunnalta koilliseen. Ponsijärvellä ei havaittu lintuja myöhemmin. Ponsinevan lammilla harrastetaan maastohavaintojen perusteella jonkin asteista hanhi- tai sorsametsästystä. Lammilla ei kuitenkaan havaittu yhtään hanhia. Sorsalinnuista havaittiin nevalla vain yksi laulujoutsen. Ponsijärveltä koilliseen, Larvimaan pelloilla, havaittiin samana aamuna noin 240 kurkea ja kaksi laulujoutsenta. Liikkeelle lähtiessä kurjet lensivät itään kohti Jalasjoen peltoaukeamia. Osa linnuista saattoivat olla Ponsijärven suunnalta aikaisemmin tulleita kurkia. Karttatarkasteluita tehdessä voitiin todeta että suurimmalla todennäköisyydellä suurin paikallinen muuttolintuliikehdintä menee Kauhajoki Kurikan ja Jalasjärven Kurikan suurien peltoaukeiden ja jokilaaksojen yllä. Larvimaan kurkien liikehdintä viittaa myös samaan. Ponsijärven ja -suon kosteikkoalue saattaa toimia joidenkin kurkien levähdys- ja ruokailupaikkana, mutta alueen itä- ja koillispuolella olevat peltoaukeamat näyttäisivät olevan paikallisesti suosituimpia kerääntymispaikkoja. Karttatarkasteluiden sekä maastohavaintojen perusteella kosteikkoalueelle kerääntyneet suuret linnut jatkavat suurimmalla todennäköisyydellä lentoaan koilliseen Jalasjoelle. Liikehdintää hankealueen yli Pirttimaan pelloille ei havaittu syysmuutonseurantapäivinä.

19 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Kuva 2. Pirttimaan peltoaukeamat eivät ole kovin laajat. (LL/ ) 5. Pesimälinnustoselvitys 5.1.Selvityksen menetelmät ja epävarmuustekijät Ennen maastotyötä tehtyjen kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella merkittiin karttaan luonnontilaiset tai muuten linnustoltaan oletettavasti arvokkaat alueet, jotka maastotöiden aikana kierrettiin kaksi kertaa. Alueita, jotka olivat selvästi vähemmän arvokkaat, kuten laajat hakkuuaukot ja taimikot ei kartoitettu kuin enintään kertaluonteisesti kiertämällä alueen reunoja tai kulkemalla suoraan alueen läpi. Käytännössä koko hankealueella käveltiin havaintoja tehden, mutta perusteellisesti kartoitettu alue on pienempi. Tarkemmin kartoitettavien alueiden osuus oli hankealueella noin 11 % maa-alasta. Hankealueen linnusto laskettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoitusmenetelmää soveltaen. Kartoituskäynnit tehtiin 26.4., 14.5., 7.6., ja Huhti- ja toukokuun laskennat tehtiin kello välisenä aikana. Kesäkuun laskennat tehtiin kello välisenä aikana. Samalla kuunneltiin mahdollisia yölaulajia ja tehtiin havaintoja mahdollisista muista arvokkaista eliöistä ja elinympäristöistä. Sääolosuhteet olivat kartoitukselle suotuisat. Kehrääjiä kartoitettiin 7.6. Kuuntelut tehtiin kello välisenä aikana. Yö oli poutainen ja lämmin ja kartoitusta varten varsin suotuisa. Laskentakierrosten lisäksi havaintoja tehtiin myös muuttoseurannan aikana. Kartoituskäyntien ajoituksella pyrittiin varmistamaan lähes kaikkien aluetta mahdollisesti asuttavien lajien löytäminen. Lintujen soidinaika,

20 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) jolloin linnut ovat helpoiten havaittavissa, ajoittuu eri vuosina eri aikaan. Tämän vuoksi ei ole varmaa tapahtuvatko maastokäynnit parhaana aikana. Tämä kartoitus suoritettiin pääasiallisesti kahdella käyntikerralla. Kartoituksessa parhaan tuloksen saa kolmella käyntikerralla. Kartoitusvuonna kevät oli jokseenkin myöhäinen, jonka vuoksi huhtikuun lopussa monella aikaisella lintulajilla oli vielä soidin kesken. Tämä parantanee toteutetun kartoitustavan luotettavuutta. Laskennassa kuljettiin laskentakuvioilla jalan mahdollisimman kattavasti. Suoalueet tarkasteltiin kulkemalla niiden läpi tai tekemällä havaintoja useammasta pisteestä soiden rannoilta. Samoin laskentakuvioiden välisissä siirtymissä havainnoitiin linnustoa. Tavoitteena oli tehdä alueelta kattavasti sekä kuulo- että näköhavaintoja pesivästä linnustosta. Tiheän ojitetun maaston takia hankealue on paikoin vaikeasti kuljettava (kuva 3). Joihinkin metsälaikkuihin ei päästy ojitusten takia jolloin havainnoitiin metsikkö kulkemalla sen ympäri. Pesiviksi linnuiksi tulkittiin laulavat tai varoittelevat koiraat tai parit ja selkeästi reviiriin tai pesintään viittaava havainto. Kartoituksissa laskettiin arvokkaat ja elinympäristöään hyvin ilmentävät lajit. Arvokkaiksi lajeiksi luokiteltiin EU:n lintudirektiivin 1 liitteessä (EU- D1) ja uhanalaisuusluokituksessa (UHEX) mainitut lintulajit, sekä alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) ja luonnonsuojelulain (LSL) tarkoittamat uhanalaiset lajit (46 ) ja erityisesti suojeltavat lajit (47 ). Alueelta pyrittiin löytämään kaikki siellä pesivät EU-D1, UHEX, RT ja LSL lintulajit ja niiden elinpaikat sekä selvittämään reviirien määrä. Yllä mainittujen erityisen huomionarvoisten lisäksi huomioitiin Suomen kansainväliset vastuulajit (SV) ja lajit, joiden suojelutaso katsotaan olevan epäsuotuisa (SPEC). Erityishuomiota kiinnitettiin myös elinympäristöään hyvin ilmentäviin lajeihin (esim. hömötiainen, puukiipijä, kulorastas, palokärki, puukiipijä ja tiltaltti). Yleisiin lajeihin kiinnitettiin huomiota kirjaamalla havaitut lajit ylös, jotta alueen linnustosta saataisiin hyvä kuva. Yleisiä lajeja ei laskettu tarkasti. Tuulivoimahankealueen lisäksi käytiin tarkistamassa Ponsivuoren koillispuolella olevan Ponsinevan keidasrämeen ja sen eteläpuolella olevan Ponsijärven kosteikkoalueen linnustoa.

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Kurikka - Teuva Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 30.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Joupinkangas linnustoselvitys 2013 2 (41) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013 LIITE 1 Kristiinankaupunki Dagsmark linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 10.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy Dagsmark linnustoselvitys 2013 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Selvitysalue...

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela Sisällys Tekijät Johdanto ja menetelmät.. Rajamäenkylän muuttolintujen tarkkailu keväällä 2014 ja syksyllä 2014. Kevätmuutto 2014 Syysmuutto 2014 10 Rajamäenkylän hankealueen linnusto Tiira-aineistossa.

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.30 METSÄHALLITUS JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sweco Ympäristö Oy PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu PL 453, 33101 Tampere PL 669,

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

METSON SOIDINALUEIDEN JA PÄIVÄREVIIRIEN SELVITYS 2012 (Täydennysselvitys vuoden 2011 tehdylle selvitykselle)

METSON SOIDINALUEIDEN JA PÄIVÄREVIIRIEN SELVITYS 2012 (Täydennysselvitys vuoden 2011 tehdylle selvitykselle) NÄSEN KARTANON TUULIPUISTO METSON SOIDINALUEIDEN JA PÄIVÄREVIIRIEN SELVITYS 2012 (Täydennysselvitys vuoden 2011 tehdylle selvitykselle) Lotta Lindholm (Firma Lotta Lindholm) / Silvestris luontoselvitys

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005 Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta Olli Orell Olin kerännyt havainnot kasaan jo aiemmin joten päätin tehdä jonkinmoisen koosteen Kangasalan Keisarinharjun näkötornin muutontarkkailusta syksyinä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Ahosuon linnustoselvitys

Ahosuon linnustoselvitys Ahosuon linnustoselvitys Pudasjärvi 17.8.2011 Willitys tmi, Marjo Lindberg Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski Ahosuo 20.6.2011 2 Sisällys: 1. Johdanto 2. Menetelmät 3. Tulokset 4. Lajiluettelo 5.

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy. Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4 3.1 Kartoituslaskentamenetelmä... 4 4.1 Alueella pesivät

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.40 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 119/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot