Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013"

Transkriptio

1 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy

2 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Sisältö 1. Johdanto Hankealue Aineisto ja yleiset menetelmät Lajien suojelu Raportissa käytetyt lyhenteet Muuton seuranta Muutonseurannan menetelmät Muuton seurannan epävarmuustekijät Kevätmuuton seuranta Havainnointiajat, sää, havainnointipaikat Kevätmuuton seurannan tulokset Syysmuuton seuranta Havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Syysmuuton seurannan tulokset Pesimälinnustoselvitys Selvityksen menetelmät ja epävarmuustekijät Pesimälinnustoselvityksen tulokset Erityisen huomionarvoiset lajit Muut huomioidut lajit (SV, S2, IND) Ponsinevan ja Ponsijärven pesimälinnusto Yhteenveto Muuttava ja kiertelevä linnusto Pesivä linnusto Tuulivoimarakentamisen mahdolliset vaikutukset linnustoon Lähteet Litteet: Taulukko 5. Pesimälinnusto Kansikuva: Ponsivuoren alueen voimalinja-aukeama (LL/ ) Selvityksen laatijoiden yhteystiedot: Silvestris luontoselvitys oy Esko Vuorinen & Sami Virta Heikinkatu Karjaa gsm Luontopalvelu Vanamo Firma Lotta Lindholm Reijo Pokkinen Lotta Lindholm Veijolantie 328 Tyyskylänrinne 17 B Lohja Siuntio kk gsm gsm

3 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 1. Johdanto O2 Finland suunnittelee tulivoimapuistoa Ponsivuoren alueelle (kartta 1). Silvestris luontoselvitys oy teki linnustoselvityksen suunnitellun tuulivoimapuiston alueelta vuonna Linnustoselvityksen kohteena on noin kahdeksan neliökilometrin kokoinen alue. Alueen rajaus on esitetty kartalla 2. O2 Finland tilaama alkuperäisen hankealueen koko oli noin 23 neliökilometriä. Lopullisen hankealueen koko tiedettiin maastotöiden jälkeen. Linnustoselvitykseen sisältyy kevät- ja syysmuuton seuranta, sekä pesimälinnustokartoituksen. Linnustoselvityksen tavoitteena on antaa riittävät tiedot tuulivoimaloiden luontovaikutusten arviointiin. Selvityksen vastuuhenkilönä on luontokartoittaja (eat) Esko Vuorinen/Silvestris luontoselvitys oy. Maastotöiden tekijöinä ja raporttien laatijoina ovat luontokartoittajat (eat) Lotta Lindholm, Reijo Pokkinen ja Sami Virta. Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta: Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 12/2013 Kartta 1. Hankealue sijaitsee Kurikan ja Kauhajoen rajalla.

4 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta: Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 12/2013 Kartta 2. Hankealue sijaitsee Ponsinevan-Ponsijärven suo- ja kosteikkoalueen ja Pirttimaan peltojen välissä. 2. Hankealue Ponsivuoren hankealue sijaitsee Kurikan keskustasta etelään, Kauhajoen rajan lähellä. Alue on Kauhajoen lentokentän koillispuolella. Hankealue kuuluu Kurikan kaupunkiin. Alueen metsät ovat hyvin pirstoutunutta talousmetsää asutettujen jokilaaksojen välissä. Avoimet viljelymaat sijaitsevat asutusten ympärillä jokilaaksoissa. Hankealueen lähimmät laajat peltoaukeamat sijaitsevat alueen länsipuolella Kauhajoelta Kurikkaan Kyröjoenlaaksossa ja alueen itäpuolella Jalasjärveltä Kurikkaan Jalasjoenlaaksossa. Lähimmät pienet peltoaukeamat ovat hankealueen luoteispuolella Pirttimaalla. Hakkuuaukot (kuva 1), taimikot ja yksilajiset talousmetsät ovat tyypillisiä hankealueelle. Suurin osa metsistä on ojitettua suota eli turvekangasta. Turvekankaat ovat syvin ojin tiheästi ojitettu. Monimuotoisia ja linnustoltaan arvokkaita metsäalueita on erittäin vähän. Hankealueen läpi kulkee hiekkatie etelä-pohjoissuunnassa. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Ponsinevan ja Ponsijärven muodostama laaja suo- ja kosteikkokokonaisuus, joka on linnustoltaan arvokas alue. Alueen eteläpuolella ovat Iironnevan ja Pallonevan laajat turpeenottoalueet.

5 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Kuva 1. Hankealueella on runsaasti laajoja hakkuualoja. (LL/ ) 3. Aineisto ja yleiset menetelmät Maastokaudella 2013 kartoitusalueella tehtiin muutonseuranta ja pesimälinnustoselvitys. Näiden yhteydessä tutkittiin myös lähialueiden soveltuvuus arvokkaalle pesimälinnustolle sekä lähimpien suoalueiden ja peltoaukeiden soveltuvuus muuttolinnuille. Ennen maastotöitä tehtiin maastokartta- ja ilmakuvatarkastelut, joiden perusteella valittiin alustavasti muutonseurantakohdat sekä hankealueen ulkopuolella olevat suo- ja peltoaukeamat, joita tulisi tarkistaa. Samalla tarkasteltiin ja rajattiin alustavasti kartoille hankealueella sijaitsevia mahdollisia monimuotoisia ja linnustoltaan rikkaita elinympäristöjä. Selvityksessä käytettiin karttaa 1:15 000, kompassia ja GPSpaikanninta. Käytetty GPS-paikannin on Garmin 62s, jonka heitto on korkeintaan +-15 m. GPS-paikantimen käyttämä koordinaattijärjestelmä WGS84 muunnettiin MapInfo-ohjelmaa varten ETRS-TM35FIN-järjestelmään. Ilmansuunnat muutonseurantapaikoilla tarkastettiin kompassista tai GPS-paikantimesta. Erityisen arvokkaiden lajien sijainnit (esim. metsojen ulostepaikat) määritettiin GPS-paikantimella.

6 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 3.1. Lajien suojelu Selvityksessä havainnoitiin arvokkaita lajeja seuraavien kansallisen ja EU:n lainsäädännön ja direktiivien pohjalta: - luonnonsuojelulain (LSL) 46 :n tarkoittamat uhanalaiset lajit - luonnonsuojelulain (LSL) 47 :n tarkoittamat erityisesti suojeltavat lajit - lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen 1 lajit (EU-D1) Lajien valtakunnallinen (UHEX) ja alueellinen (RT) uhanalaisuusluokitus on uhanalaisarvioinnin (Rassi et al. 2010) mukainen. Erityisesti huomionarvoisten lajien (EU-D1, UHEX, RT, LSL) lisäksi kiinnitettiin myös huomiota: - Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin (Ympäristöministeriö) (SV). - Lajeihin, joiden suojelutaso, BirdLife International julkaiseman analyysin mukaan, katsotaan olevan epäsuotuisa (SPEC). - Elinympäristöään hyvin ilmentäviin lajeihin (IND) Raportissa käytetyt lyhenteet EU-D1 EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteessä 1 mainittu laji UHEX Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010: VU vaarantunut laji NT silmälläpidettävä laji RT alueellisesti uhanalainen laji (Keskiboreaalinen vyöhyke 3a, Pohjanmaa) LSL 46 luonnonsuojelulain 46 :n tarkoittama uhanalainen laji 47 luonnonsuojelulain 47 :n erityisesti suojeltava laji SV SPEC IND Suomen kansainvälisen linnustosuojelun erityisvastuulaji Species of European Conservation Concern, BirdLife International 2004: S2 Lajin suojelutaso on Euroopassa epäsuotuisa, lajin maailmanpopulaatio on keskittynyt Eurooppaan. arvokkaan elinympäristön ilmentäjälaji.

7 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 4. Muuton seuranta Taulukoissa käytetyt lyhenteet (taulukot 1, 2, 3 ja 4): 8/8 pilvisyysaste (8/8 = täysin pilvistä, 0/8 = pilvetön taivas) heikko S eteläinen heikko tuuli k kiertelevä lintu a parvi 3 a kolme parvea a 3 parvessa kolme yksilöä 53, 9a 53 yksilöä havaittu yhteensä jaettuna yhdeksään parveen p paikallinen, eli havainnointipaikalla oleskeleva lintu m/k muutolla olevia kierteleviä lintuja ä ääntelevä lintu, lintua ei nähty 1/- yksi koiras havaittu / ei naarasta ad aikuinen yksilö soid soidintava lintu 4.1. Muutonseurannan menetelmät Keväällä muuttoa tarkkailtiin kahdesta pisteestä (kartta 3). Seuranta tehtiin kahtena päivänä ja Kevään ensimmäinen jakso pyrittiin ajoittamaan aikaan jolloin petolintujen ja kurkien muutto huipentuu huhtikuun lopulla. Toisella jaksolla pyrittiin havainnoimaan myöhäisempiä muuttajia, kuten kahlaajia ja mahdollista arktisten lintujen muuttoa. Syksyllä muuttoa tarkkailtiin kolmesta havainnointipisteestä 17.9., 19.9., ja 3.10 (kartta 3). Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta: Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 12/2013 Kartta 3. Kevään ja syksyn muutontarkkailupaikat.

8 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Syksyn ensimmäisen jakson oli suunniteltu ajoittuvaksi petolintujen ja kurkien päämuuttoaikaan. Toinen havainnointijakso tehtiin lokakuun alussa, jolloin suunniteltiin päästävän seuraamaan pelloille kerääntyneitä joutsenia ja niiden liikehdintää ruokailualueiden välillä. Ajankohtana muita petolintuja hieman myöhemmin muuttavien piekanojen muutto olisi parhaimmillaan ja kotkien muutto olisi vilkastunut loppusyksyä kohden. Myös hanhien ja kurkien jälkijoukkoja olisi mahdollisesti muutolla. Havainnointipaikkojen valinnassa pidettiin tärkeänä, että ne olisivat muuton suunta huomioiden näkyvyydeltään mahdollisimman hyvät ja alueen laajuuteen nähden havainnointi olisi mahdollisimman kattava. Paikat valittiin tiedossa olleen hankealueen rajauksen mukaisesti. Havainnoinnissa käytettiin kiikaria ja kaukoputkea. Keväällä tarkkailtiin ensisijaisesti eteläistä sektoria lännestä itään ja syksyllä pohjoista, lännestä itään ulottuvaa sektoria siinä määrin, kuin se oli maastosta johtuen mahdollista. Ajoittain katsottiin myös vastakkaiselle puolelle huomaamatta jääneiden lintujen havaitsemiseksi. Kaukoputkella määritettiin ja laskettiin kauempana muuttavat linnut. Kirjaaminen tehtiin puolen tunnin jaksoissa. Muuttavista linnuista kirjattiin määrän lisäksi muuttokorkeus, muuttosuunta ja ohituspuoli. Harvalukuisista lajeista sukupuoli määritettiin, mikäli se oli määritettävissä. Lisäksi kirjattiin kiertelevät lajit, sekä soidintavat paikalliset linnut. Paikallisista linnuista kirjattiin tutkimusalueilla havaitut yksilöt. Seurannassa ei eritelty pikkulintuja tai rastaita lajilleen, vaan kaikki muuttavat merkittiin pikkulinnuiksi tai rastaiksi. Tämä siksi että pikkulinnut muuttavat usein sekaparvissa joissa suurin osa on yleisiä peippolintuja. Rastasparvissa valtaosa on yleensä räkättirastaita, mutta joukossa on usein muutamia muitakin rastaita. Kuitenkin mikäli tiettyä lajia muutti isompia määriä omina parvinaan, merkittiin ne omaan sarakkeeseensa. Muutonseurannan lisäksi tarkastettiin syysmuuton yhteydessä Ponsijärven ja Ponsinevan suoalueen ja hankealueen itä-, pohjois- ja länsipuolella olevien jokilaaksojen peltoaukeita muodostaakseen kuvan lintujen alueellisista kerääntymispaikoista. Samalla tarkastettiin hankealueen luoteispuolella olevia Pirttimaan lähipeltoja, jolloin voitiin tiedustella paikallisilta asukkailta mahdollisista lintujen kerääntymishavainnoista Muuton seurannan epävarmuustekijät Luotettavan muutonseurannan tekijöitä ovat muuton kannalta oikea aika, seurannan alueellinen kattavuus, muutolle sopiva säätila ja se, missä määrin seuranta antaa kuvan koko tarkasteltavan ajanjakson muutosta. Muutonseurannan oikea aika eri lajien kannalta vaihtelee vuodesta toiseen. Kartoitusvuonna kevät oli myöhäinen, jonka vuoksi kurkien, petolintujen ja muutolla ruokailevien hanhien laskenta on todennäköisesti jokseenkin luotettava. Säätila sekä tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttavat suuresti muuton sijoittumiseen alueella sekä muuttokorkeuteen. Kevätmuuton seurannassa sää ja tuuli olivat melko hyvät muuton kannalta. Syysmuutolle epäsuotuisasta säästä johtuen tavoite saavutettiin vain

9 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) osittain. Kurkien pääjoukot muuttivat juuri väliviikolla ja jälkijoukot menivät vasta toisen muutonseurannan jälkeen. Syysmuuton kohtalaiset tai jopa navakat etelänpuoleiset tuulet vaikuttivat lintujen lentokorkeuteen. Huomattiin että osa pienimmistä linnuista painui puiden latvojen alapuolelle, mikä vaikeutti laskentaa. Myös maaston muodot vaikuttavat yleisesti ottaen lintujen lentokorkeuteen. Koska hankealueen maastomuodot ovat vaihtelevat, on vaikea arvioida millä korkeudella linnut yleensä lentävät sen yli. Hankealueen ympäristö tarjoaa myös mahdollisuuden ruokailuun ja lepäilyyn. Lentokorkeus riippuu tuuli- ja sääolosuhteista ja siitä, mistä kohtaa linnut lentävät ja siitä, jäävätkö ne lepäilemään ja ruokailemaan vai jatkavatko matkaa. Tämän takia lentokorkeuden määrittäminen muutaman kerran seurannan perusteella ei anna luotettavan kuvan yleisistä lentokorkeuksista. Raportissa on laji- tai lajiryhmäkohtaisesti mainittu lintujen lentokorkeudet seurantapäivinä. Matalalla matkalennolla tarkoitetaan yleisesti ottaen maanpinnan tai puiden latvojen rajan yläpuolella ja alle 60 metrin korkeudella tapahtuvaa lentoa. Hankealuetta ympäröivät metsät ovat talousmetsäkäytössä ja havainnointipaikkoja, mistä näkyvyys on hyvä eri ilmansuuntiin, oli vaikea löytää hankealueen läheltä. Kevätmuuton kannalta hankealueen eteläpuolella olevat turvetuotantoalueet ja Karijoen lentokenttä soveltuivat hyvin alkuperäisen laajemman, hankealueen seurantaan. Syysmuuton kannalta hyviä havainnointipaikkoja ei löytynyt hankealueen pohjoispuolella, jolloin hyödynnettiin eteläpuolen jo keväällä käytetyt avoimet alueet. Iironnevan havaintopaikasta oli hyvä näkyvyys. Pallonevan havaintopaikasta oli suppeampi näkyvyys. Koska tieto supistuneesta hankealueesta tuli vasta maastotöiden jälkeen, on lentokentän havainnointipaikka tässä raportissa esitetyn hankealueen sivussa. Havainnointipaikan tulokset antavat kuitenkin yleisen kuvan muuttolintujen liikehdinnästä alueella. Muuton seurantaa tehtiin sekä keväällä että syksyllä kaksi jaksoa. Seurannan tulokset antavat jokseenkin luotettavan kuvan näinä ajanjaksoina tapahtuneesta eri lajien muutosta, mutta ei anna varmaa kuvaa koko kevään ja syksyn muutosta. Seuraavat aineistot puuttuvat tästä raportista: - eri vuosien väliset muuttajamäärien vaihtelut; eri sääolosuhteet ja kannanvaihtelut vaikuttavat lintujen muuttajamääriin vuodesta toiseen - yömuuttoa koskevaa tietoa; osa varpuslinnuista, vesilinnuista ja kahlaajista muuttaa öiseen aikaan, jolloin muutto yleensä tapahtuu korkealla ja hajanaisena rintamana; yömuuton tarkkailua voi tehdä tutkalla, mutta aineiston tulkinta on haasteellista; yömuuton tarkkailua ei tehty.

10 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 4.3. Kevätmuuton seuranta Havainnointiajat, sää, havainnointipaikat Muuttoa seurattiin kahtena päivänä hankealueen lähellä. Kumpanakin päivänä havainnointipaikkoja oli kaksi. Seurantapäivien seuranta-ajat, sääolosuhteet ja havaintopaikat ovat esitelty taulukossa 1. Päivä Kellonaika Säätila: pilvisyys, lämpötila, tuuli aamu 8/8, +3, heikko S päivä 1/8, +10, heikko S aamu 2/8, +6, tyyntä päivä 1/8, +12, heikonlainen SW Havaintopaikka Karijoen lentokenttä, Palloneva Karijoen lentokenttä, Palloneva Taulukko 1. Kevätmuuton havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Kevätmuuton seurannan tulokset Lajeja koskevat havainnot ovat taulukossa 2. Luonnonsuojelulain 47 :n (LSL) tarkoittamia erityissuojeltavia lajeja ei havaittu kevään muutonseurannan aikana. Euroopan lintudirektiivin I-liitteen lajit (EU-D1): Laulujoutsen (Cygnus cygnus). Yhteensä 17 laulujoutsenta havaittiin, joista kahdeksan oli kierteleviä ja viisi laskeutui Pallonevan läheisyyteen. Matkalennossa olevat linnut lensivät enintään noin 60 metrin korkeudella. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis). Yhteensä 22 valkoposkihanhea muutti toukokuussa yli hankealueen. Matkalennossa olevat linnut lensivät enintään noin 60 metrin korkeudella. Kaakkuri (Gavia stellata). Yksi kaakkuri nähtiin huhtikuussa matkalennossa yli 60 metrin korkeudessa. Kalasääski (Pandion haliaetus). Kaksi kalasääskeä nähtiin matkalennossa huhtikuussa metrin korkeudella. Sinisuohaukka (Circus cyaneus). Yksi sinisuohaukka koiras nähtiin matalalla matkalennossa huhtikuussa. Kurki (Grus grus). Kurkia muutti yhteensä 84 yksilöä yhteensä 19 parvessa. Hyvällä säällä kurjet lensivät pääosin noin 200 metrin korkeudella. Yksittäiset parvet lensivät matalampana. Kapustarinta (Pluvialis apricaria). Yksi kapustarinta kuultiin, mutta lintua ei nähty.

11 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Vaarantuneet lajit (VU): Sinisuohaukka. Ks. edellä. Hiirihaukka (Buteo buteo). Kuusi lajilleen määritettyä hiirihaukkaa nähtiin matkalennossa ja yksi paikallinen soidinlennossa lentokentän ympäristössä. Näiden lisäksi nähtiin yksi Buteo-haukka (hiirihaukka/piekana) muuttavana korkealla. Matkalennossa haukat lensivät metrin korkeudella. Keltavästäräkki (Motacilla flava). Yksi keltavästäräkki nähtiin matalassa matkalennossa. Silmälläpidettävät lajit (NT): Metsähanhi (Anser fabalis). Yhteensä 13 metsähanhea lensi yli lentokentän huhtikuussa. Hanhet lensivät alle 60 metrin korkeudella. Kaakkuri. Ks. edellä. Kalasääski. Ks. edellä. Alueellisesti uhanalaiset (RT) lajit (Pohjanmaan keskiboreaalisessa vyöhykkeessä 3a): Metsähanhi. Ks. edellä. Luonnonsuojelulain 46 :n (LSL) tarkoittamat uhanalaiset lajit: Sinisuohaukka. Ks. edellä. Hiirihaukka. Ks. edellä. Keltavästäräkki. Ks. edellä. Muut lajit: Merihanhi (Anser anser). Yhteensä 17 merihanhea lensi lentokentän yli 60 metrin korkeudella. Sinisorsa (Anas platyrhynchos). Yksi sinisorsa havaittiin metrin korkeudella matkalennossa. Telkkä (Bucephala clangula) (SV). Neljä muuttavaa ja yksi kiertelevä paikallinen telkkä havaittiin lentokentältä. Muutolla oleva lensi alle 60 metrin korkeudella. Vesilintulaji. Kolme lajilleen määrittämätöntä vesilintua nähtiin muuttolennossa toukokuussa. Kattohaikara (Ciconia ciconia) (SV). Neljä kattohaikaraa havaittiin kiertelevän lentokentän eteläpuolelta länsi itäsuunnassa. Myöhemmin havaittiin yksi lisää, joka saattoi olla edellisestä parvesta. Linnut lensivät alle 60 metrin korkeudella. Iso petolintu. Yksi iso lajilleen määrittämätön petolintu havaittiin matkalennossa toukokuussa. Piekana (Buteo lagopus). Yhteensä kolme piekanaa havaittiin matkalennossa yli lentokentän metrin korkeudella.

12 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Varpushaukka (Accipiter nisus). Yhteensä 12 varpushaukkaa nähtiin matkalennossa pääasiallisesti metrin korkeudella. Myös yksi soidinlentoa lentävä havaittiin. Suurin osa havainnoista tehtiin huhtikuussa lentokentältä. Kanahaukka (Accipiter gentilis). Yksi kanahaukka nähtiin matkalennossa toukokuussa. Tuulihaukka (Falco tinnunculus). Yhteensä kolme tuulihaukkaa nähtiin huhtikuussa lentokentältä matalalla matkalennossa ja kaksi kiertelevää. Toukokuussa havaittiin yksi paikallinen. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) (S2). Kaksi töyhtöhyyppä nähtiin huhtikuussa matalalla matkalennossa Pallonevalta. Metsäviklo (Tringa ochropus). Kolme kiertelevää metsävikloa havaittiin huhtikuussa. Kaksi Pallonevalla ja yksi lentokentällä. Isokuovi (Numenius arquata) (S2, SV). Yhteensä 10 isokuovia nähtiin matkalennossa, josta suurin osa lensi lentokentän yli. Linnut lensivät alle 60 metrin korkeudella. Pikkukuovi (Numenius phaeopus) (SV). Kahdeksan pikkukuovia nähtiin matkalennossa alle 60 metrin korkeudella. Suurin osa lensi lentokentän yli. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago). Yksi taivaanvuohi havaittiin lentokentältä lentävän matalaa matkalentoa. Sepelkyyhky (Columba palumbus). Yhteensä 37 sepelkyyhkyä havaittiin matkalennossa toukokuussa sekä Pallonevalta että lentokentän yli. Osa linnuista lensivät alle 60 metrin korkeudella, osa alle 200 metrin korkeudella. Tervapääsky (Apus apus). Yksi muutolla oleva tervapääsky havaittiin matalalla matkalennossa toukokuussa. Haarapääsky (Hirundo rustica). Yhdeksän haarapääskyä havaittiin toukokuussa matalalla matkalennossa ja yksi kiertelevä. Suurin osa havainnoista tehtiin lentokentältä. Räystäspääsky (Delichon urbicum). Yhteensä 14 räystäspääskyä havaittiin matalalla matkalennossa toukokuussa. Pikkulintulaji. Yhteensä 146 lajilleen määrittämätöntä pikkulintua (sis. 7 vihervarpusta) havaittiin muutolla. Suurin osa havainnoista tehtiin huhtikuussa lentokentältä. Linnut lensivät matalalla, alle 60 metrin korkeudella. Rastaslaji (Turdus sp.). Yhteensä 100 lajilleen määrittämätöntä rastasta muutti huhtikuussa matalalla. Suurin osa lensi lentokentän yli. Yhteensä havaittiin 536 hankealueen ylittänyttä tai sen läheisyydessä liikkuvaa lintua, josta 84 oli kurkia, 79 kuikka- ja sorsalintuja (joutsen, hanhet, sorsat), 272 pikkulintuja ja rastaita, sekä 34 petolintua. Petolinnuista 6 oli kierteleviä tai paikallisia. Määritettyjä lajeja oli yhteensä 28, josta petolinnut olivat 7 lajia. Suurin osa petolinnuista oli varpushaukkoja (12 yksilöä). Seurannan yhteydessä havaittiin seurantapisteistä soidinlentoa lentävät varpus- ja hiirihaukka. Kiertelevät linnut liikkuivat seurantapisteiden ympäröivillä suo- ja turvetuotantoalueilla.

13 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Seurantapäivinä ei havaittu minkään erityisen lintulajin merkittävää muuttoa alueen yli. Huhtikuussa havaittiin enemmän muuttavia lintuja kuin toukokuussa. Eniten lintuja havaittiin Kauhajoen lentokentän yläpuolella. Laji YHTEENSÄ EU-D1 UHEX RT LSL laulujoutsen 4, 7 k, 3 a 1 k, 5 lask 4, 8 k, 5 lask X metsähanhi NT X merihanhi valkoposkihanhi X vesilintulaji 3 3 sinisorsa 1 1 telkkä 4, 1 k 4, 1 k kaakkuri 1 1 X NT kattohaikara 4-5 k 4-5 k iso petolintu 1 1 kalasääski 2 2 X NT sinisuohaukka 1/- 1/- X VU 46 hiirihaukka 6, 1 p 6, 1 p VU 46 piekana 3 3 hiirih./piekana 1 1 varpushaukka 11, 1 p 1 12, 1 p kanahaukka 1 1 tuulihaukka 3, 2 k 1 p 3, 2 k, 1 p kurki 53, 9 a 31, 10 a 84 X kapustarinta ä ä X töyhtöhyyppä 2 2 metsäviklo 3 k 3 k isokuovi 10, 4 a 10 pikkukuovi 8, 3 a 8 taivaanvuohi 1 1 sepelkyyhky tervapääsky 1 1 haarapääsky 9, 1 k 9, 1 k räystäspääsky keltavästäräkki 1 1 VU 46 vihervarpunen 7 7 pikkulintulaji rastaslaji Taulukko 2. Kevätmuuton seurannan havainnot ja havaitut erityisen huomionarvoiset lajit.

14 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) 4.4. Syysmuuton seuranta Havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Hankealueella tapahtuvaa muuttoa seurattiin syksyllä neljänä päivänä. Samanaikaisia havainnointipaikkoja oli kaksi 17.9., ja Havainnointipaikkoja oli yksi Seurantapäivien seuranta-ajat, sääolosuhteet ja havaintopaikat ovat esitelty taulukossa 3. Päivä Kellonaika Säätila: pilvisyys, lämpötila, tuuli aamu 7/8, +12, heikko SE, aamupv 8/8, +14, kohtalainen SE, iltapv 4/8, +16, kohtalainen SE koko päivä 8/8, , kohtalainen SE aamu 8/8, iltapv 1/8, , kohtalainen SW aamu sankka sumu, tyyntä, iltapv 7/8, heikonlainen SW Havaintopaikka Iiroonneva, Palloneva, Iiroonneva Iiroonneva, Palloneva Iiroonneva, Karijoen lentokenttä Taulukko 3. Syysmuuton seurannan havainnointiajat, sää sekä havainnointipaikat Syysmuuton seurannan tulokset Lajeja koskevat havainnot ovat taulukossa 4. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (RT) ei havaittu. Euroopan lintudirektiivin I-liitteen lajit (EU-D1): Laulujoutsen. Yhteensä 28 laulujoutsenta havaittiin, joista viisi oli kierteleviä ja 15 laskeutui Pallonevan läheisyyteen. Matkalennossa olevat linnut lensivät enintään noin 60 metrin korkeudella. Maakotka (Aquila chrysaetos). Yksi nuori maakotka nähtiin kiertelevän Iironnevan yllä. Sama lintu nähtiin myöhemmin Pallonevalta kiertelevän kohti koillista Ponsivuoren yli Ponsinevan ja järven kosteikkoalueelle päin. Lintu lensi matalalla. Merikotka (Haliaeetus albicilla). Kaksi merikotkaa nähtiin Iironnevalta. Toinen lensi alle 60 metrin korkeudella, toinen korkeammalla. Sinisuohaukka. Neljä sinisuohaukkaa havaittiin matkalennossa, suurin osa Iironnevalta. Yksi kiertelevä koiras havaittiin Iironnevalla. Pallonevalta nähtiin suohaukkalaji (Circus sp.) matalalla matkalennossa. Ampuhaukka (Falco columbarius). Kaksi ampuhaukkaa havaittiin matalalla matkalennossa, toinen Pallonevalla ja toinen Iironnevan yllä.

15 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Teeri (Tetrao tetrix). Kaikkina havaintokertoina nähtiin teeriä, yhteensä 130 yksilöä, syyssoitimella Pallo- ja Iironnevalla, sekä Kauhajoen lentokentällä. Kurki. Kolme kiertelevää kurkea havaittiin syyskuussa kiertelevän Pallonevan yli. Kapustarinta. Yhteensä 13 kapustarintaa havaittiin syyskuussa, josta yksi laskeutui. Kaikki havainnot tehtiin Iironnevalla. Muuttavien lentokorkeus oli pääasiallisesti matalaa, alle 60 metrin, matkalentoa. Hiiripöllö (Surnia ulula). Yksi hiiripöllö havaittiin syyskuussa matalalla matkalennossa Iironnevan yli. Vaarantuneet lajit (VU): Maakotka. Ks. edellä. Merikotka. Ks. edellä. Hiirihaukka (Buteo buteo). Iironnevalta nähtiin yksi paikallinen hiirihaukkaa ja kaksi matalla matkalennossa. Sinisuohaukka. Ks. edellä. Silmälläpidettävät lajit (NT): Isokoskelo (Mergus merganser). Kolme isokoskeloa havaittiin matkalennossa Iironnevalta yli 60 metrin korkeudessa. Teeri. Ks. edellä. Niittykirvinen (Anthus pratensis). Neljä niittykirvistä lensi matalaa matkalentoa Pallonevan yli. Luonnonsuojelulain 47 :n (LSL) tarkoittamat erityissuojeltavat lajit: Maakotka. Ks. edellä. Merikotka. Ks. edellä Luonnonsuojelulain 46 :n (LSL) tarkoittamat uhanalaiset lajit: Hiirihaukka. Ks. edellä. Sinisuohaukka. Ks. edellä. Muut lajit: Kanahaukka. Iironnevalta nähtiin kaksi kanahaukkaa matalalla matkalennossa ja yksi kiertelevä. Varpushaukka. Yhteensä 19 varpushaukkaa nähtiin matalalla matkalennossa. Näiden lisäksi Iironnevalla yksi kiertelevä ja yksi paikallinen. Piekana. Yksi piekana havaittiin Iironnevalta matalalla matkalennossa. Tuulihaukka. Neljä muuttavaa ja yksi paikallinen tuulihaukka havaittiin Iironnevalla. Muuttolento oli matalaa.

16 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Iso kahlaaja. Viisi lajilleen tunnistamatonta kahlaajaa havaittiin matkalennossa. Havainto tehtiin Pallonevalta. Taivaanvuohi. Yhteensä seitsemän taivaanvuohta havaittiin, josta kaksi olivat Iironnevalla kierteleviä. Matkalennossa olleet viisi havaittiin Pallonevalta ja Iironnevalta. Linnut lensivät sekä malalla että metrin korkeudella. Sepelkyyhky. Kolme sepelkyyhkyä havaittiin. Havainnot tehtiin pääasiallisesti Iironnevalta. Isolepinkäinen (Lanius excubitor). Yksi paikallinen isolepinkäinen havaittiin Pallonevalla. Tilhi (Bombycilla garrulus). Yksi parvi jossa 19 tilheä havaittiin Iironnevalta. Linnut lensivät matalalla. Kottarainen (Sturnus vulgaris). Yksi yhdeksän kottaraisen parvi havaittiin Iironnevan yllä. Linnut lensivät matalalla. Närhi (Garrulus glandarius). Neljätoista vaeltavaa närheä havaittiin lokakuussa. Linnut lensivät matalalla. Havainnot tehtiin Kauhajoen lentokentältä ja Iironnevalta. Varis (Corvus corone cornix). Yksi vaeltava varis havaittiin Iironevalta korkealla ( metrissä) matkalennossa. Rastaslaji. Rastaita havaittiin yhteensä 7148 yksilöä. Suurin osa nähtiin lokakuussa. Matkalento oli matala. Osa linnuista kiertelivät ja ruokailivat aukeilla alueilla. Rastasparvissa valtaosa on yleensä räkättirastaita, mutta joukossa on miltei aina punakylki-, laulu- ja kulorastaita, tässä runsausjärjestyksessä. Pikkulintulaji. Yhteensä 2471 pikkulintuja havaittiin (niittykirvinen ks. edellä), josta suurin osa muutti syyskuussa. Näistä oli 2109 lajilleen määrittämätöntä pikkulintua. Suurin osa havainnoista tehtiin Iironnevalta. Linnut lensivät pääsääntöisesti matalalla, alle 60 metrin korkeudella. Määritetyt olivat urpiainen (176 exx.), pajusirkku (47 exx.), sinitiainen (42 exx.), västäräkki (39 exx.), kiuru (31 exx.), pyrstötiainen (8 exx.), haarapääsky (7 exx.), hemppo (5 exx.), käpylintulaji (4 exx.), sekä metsäkirvinen (3 exx.). Syysmuutonseurannassa havaittiin yhteensä 9909 hankealueen ylittänyttä tai sen läheisyydessä liikkuvaa lintuyksilöä, josta oli 45 petolintuja, 31 sorsalintuja ja 3 kurkia. Eniten muutti rastaita (7148 exx.) ja pikkulintuja (2475 exx.). Määritettyjä lajeja oli yhteensä 33, josta petolinnut olivat 10 lajia. Muuttavia ja kierteleviä petolintuja havaittiin jokaisena havaintopäivänä. Petolinnuista havaittiin eniten varpushaukkoja (21 exx.). Sinisuohaukkoja nähtiin viisi, ampuhaukkoja kaksi ja yksi hiiripöllö. Näiden lisäksi nähtiin kaksi etelään matkaavaa merikotkaa ja yksi kiertelevä maakotka. Suurin osa havainnoista tehtiin Iironnevalta. Pallonevan havaintopaikasta ei ollut yhtä hyvä näkyvyys. Etelänpuoleiset tuulet olivat pääasiallisesti kohtalaiset, joka vaikutti lintujen lentokorkeuteen. Monet linnut lensivät matalalla puiden latvojen korkeudella.

17 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Laji YHTEENSÄ EU-D1 UHEX RT LSL 5 k, 2 laulujoutsen 4, 15 p 4, 2 a 8, 15 p, 5 k X a isokoskelo 3 3 NT 1 subad maakotka 1 subad k X VU 47 k merikotka 2 2 X VU 47 kanahaukka 1, 1 k 1 2, 1 k varpushaukka 7, 1 k 2 1 9, 1 p 19, 1 p, 1 k piekana 1 1 hiirihaukka 1 1, 1 p 2, 1 p VU 46 suohaukkalaji 1 1 sinisuohaukka 1, 1 k 2 1 4, 1 k X VU 46 ampuhaukka X tuulihaukka 2, 1 p 1 1 4, 1 p teeri 13/3 p 21/3 p 74 p 16 p 130 yksilöä X NT kurki 3 k 3 k X iso kahlaaja 5, 1 a 5 taivaanvuohi 4, 2 k 1 5, 2 k kapustarinta 1 lask 13, 3 a 13, 1 lask X sepelkyyhky 3, 2 a 3 hiiripöllö 1 1 X käpytikka kiuru haarapääsky pikkulintulaji niittykirvinen 4 4 NT metsäkirvinen 3 3 västäräkki isolepinkäinen 1 p 1 p tilhi a rastas , 63 a 7148 pyrstötiainen ä 8 ä, 8 sinitiainen pajusirkku 27 13, 12 a a 42 N 42 N 7 47 hemppo a 5 5 urpiainen 56, 13 a 120, 22 a 176 käpylintulaji 4 4 kottarainen a 9 9 närhi varis 1 1 Taulukko 4. Syysmuuton seurannan havainnot ja havaitut erityisen huomionarvoiset lajit.

18 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Koska lintujen lentokorkeus vaihtelee sääolosuhteiden mukaan, alueella muuttavat ja kiertelevät petolinnut, kurjet ja joutsenet saattavat vaarantua tuulivoimaloiden vuoksi. Alueen kautta ei kuitenkaan havaintojen perusteella kulje mitään merkittävää syysmuuttolinjaa. Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen mukaan tältä alueelta ei ole muuttoreiteistä juuri mitään tietoa (Nousiainen, I., ). Hankealueen luoteispuolella olevan Pirttimaan peltoaukeilla (kuva 2) tarkasteltiin 17.9 mahdollisista muuttolintukerääntymisistä. Peltoaukeilla ei havaittu yhtään kurkia tai hanhia. Pelloilla ja maatilaympäristöissä liikkui pääasiallisesti rastaita ja pikkulintuja. Syysmuuton aikana paikalliset asukkaat eivät olleet tehneet havaintoja alueella muuttavista kurjista tai hanhista. Yksi paikallinen kurkipari poikasineen oli havaittu aikaisemmin syksyllä ruokailevan pelloilla. Syyskuussa tarkasteltiin myös Ponsinevan ja Ponsijärven kosteikkoalueen sekä Jalasjärven ja Kurikan peltoaukeamia muodostaakseen kuvan lintujen alueellisista kerääntymispaikoista. Ponsijärven suunnalta kuultiin kurkien ääniä ja havaittiin yhteensä 12 kurkea lentävän kosteikkoalueen suunnalta koilliseen. Ponsijärvellä ei havaittu lintuja myöhemmin. Ponsinevan lammilla harrastetaan maastohavaintojen perusteella jonkin asteista hanhi- tai sorsametsästystä. Lammilla ei kuitenkaan havaittu yhtään hanhia. Sorsalinnuista havaittiin nevalla vain yksi laulujoutsen. Ponsijärveltä koilliseen, Larvimaan pelloilla, havaittiin samana aamuna noin 240 kurkea ja kaksi laulujoutsenta. Liikkeelle lähtiessä kurjet lensivät itään kohti Jalasjoen peltoaukeamia. Osa linnuista saattoivat olla Ponsijärven suunnalta aikaisemmin tulleita kurkia. Karttatarkasteluita tehdessä voitiin todeta että suurimmalla todennäköisyydellä suurin paikallinen muuttolintuliikehdintä menee Kauhajoki Kurikan ja Jalasjärven Kurikan suurien peltoaukeiden ja jokilaaksojen yllä. Larvimaan kurkien liikehdintä viittaa myös samaan. Ponsijärven ja -suon kosteikkoalue saattaa toimia joidenkin kurkien levähdys- ja ruokailupaikkana, mutta alueen itä- ja koillispuolella olevat peltoaukeamat näyttäisivät olevan paikallisesti suosituimpia kerääntymispaikkoja. Karttatarkasteluiden sekä maastohavaintojen perusteella kosteikkoalueelle kerääntyneet suuret linnut jatkavat suurimmalla todennäköisyydellä lentoaan koilliseen Jalasjoelle. Liikehdintää hankealueen yli Pirttimaan pelloille ei havaittu syysmuutonseurantapäivinä.

19 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) Kuva 2. Pirttimaan peltoaukeamat eivät ole kovin laajat. (LL/ ) 5. Pesimälinnustoselvitys 5.1.Selvityksen menetelmät ja epävarmuustekijät Ennen maastotyötä tehtyjen kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella merkittiin karttaan luonnontilaiset tai muuten linnustoltaan oletettavasti arvokkaat alueet, jotka maastotöiden aikana kierrettiin kaksi kertaa. Alueita, jotka olivat selvästi vähemmän arvokkaat, kuten laajat hakkuuaukot ja taimikot ei kartoitettu kuin enintään kertaluonteisesti kiertämällä alueen reunoja tai kulkemalla suoraan alueen läpi. Käytännössä koko hankealueella käveltiin havaintoja tehden, mutta perusteellisesti kartoitettu alue on pienempi. Tarkemmin kartoitettavien alueiden osuus oli hankealueella noin 11 % maa-alasta. Hankealueen linnusto laskettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoitusmenetelmää soveltaen. Kartoituskäynnit tehtiin 26.4., 14.5., 7.6., ja Huhti- ja toukokuun laskennat tehtiin kello välisenä aikana. Kesäkuun laskennat tehtiin kello välisenä aikana. Samalla kuunneltiin mahdollisia yölaulajia ja tehtiin havaintoja mahdollisista muista arvokkaista eliöistä ja elinympäristöistä. Sääolosuhteet olivat kartoitukselle suotuisat. Kehrääjiä kartoitettiin 7.6. Kuuntelut tehtiin kello välisenä aikana. Yö oli poutainen ja lämmin ja kartoitusta varten varsin suotuisa. Laskentakierrosten lisäksi havaintoja tehtiin myös muuttoseurannan aikana. Kartoituskäyntien ajoituksella pyrittiin varmistamaan lähes kaikkien aluetta mahdollisesti asuttavien lajien löytäminen. Lintujen soidinaika,

20 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys (33) jolloin linnut ovat helpoiten havaittavissa, ajoittuu eri vuosina eri aikaan. Tämän vuoksi ei ole varmaa tapahtuvatko maastokäynnit parhaana aikana. Tämä kartoitus suoritettiin pääasiallisesti kahdella käyntikerralla. Kartoituksessa parhaan tuloksen saa kolmella käyntikerralla. Kartoitusvuonna kevät oli jokseenkin myöhäinen, jonka vuoksi huhtikuun lopussa monella aikaisella lintulajilla oli vielä soidin kesken. Tämä parantanee toteutetun kartoitustavan luotettavuutta. Laskennassa kuljettiin laskentakuvioilla jalan mahdollisimman kattavasti. Suoalueet tarkasteltiin kulkemalla niiden läpi tai tekemällä havaintoja useammasta pisteestä soiden rannoilta. Samoin laskentakuvioiden välisissä siirtymissä havainnoitiin linnustoa. Tavoitteena oli tehdä alueelta kattavasti sekä kuulo- että näköhavaintoja pesivästä linnustosta. Tiheän ojitetun maaston takia hankealue on paikoin vaikeasti kuljettava (kuva 3). Joihinkin metsälaikkuihin ei päästy ojitusten takia jolloin havainnoitiin metsikkö kulkemalla sen ympäri. Pesiviksi linnuiksi tulkittiin laulavat tai varoittelevat koiraat tai parit ja selkeästi reviiriin tai pesintään viittaava havainto. Kartoituksissa laskettiin arvokkaat ja elinympäristöään hyvin ilmentävät lajit. Arvokkaiksi lajeiksi luokiteltiin EU:n lintudirektiivin 1 liitteessä (EU- D1) ja uhanalaisuusluokituksessa (UHEX) mainitut lintulajit, sekä alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) ja luonnonsuojelulain (LSL) tarkoittamat uhanalaiset lajit (46 ) ja erityisesti suojeltavat lajit (47 ). Alueelta pyrittiin löytämään kaikki siellä pesivät EU-D1, UHEX, RT ja LSL lintulajit ja niiden elinpaikat sekä selvittämään reviirien määrä. Yllä mainittujen erityisen huomionarvoisten lisäksi huomioitiin Suomen kansainväliset vastuulajit (SV) ja lajit, joiden suojelutaso katsotaan olevan epäsuotuisa (SPEC). Erityishuomiota kiinnitettiin myös elinympäristöään hyvin ilmentäviin lajeihin (esim. hömötiainen, puukiipijä, kulorastas, palokärki, puukiipijä ja tiltaltti). Yleisiin lajeihin kiinnitettiin huomiota kirjaamalla havaitut lajit ylös, jotta alueen linnustosta saataisiin hyvä kuva. Yleisiä lajeja ei laskettu tarkasti. Tuulivoimahankealueen lisäksi käytiin tarkistamassa Ponsivuoren koillispuolella olevan Ponsinevan keidasrämeen ja sen eteläpuolella olevan Ponsijärven kosteikkoalueen linnustoa.

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Kurikka - Teuva Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 30.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Joupinkangas linnustoselvitys 2013 2 (41) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013 LIITE 1 Kristiinankaupunki Dagsmark linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 10.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy Dagsmark linnustoselvitys 2013 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Selvitysalue...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.30 METSÄHALLITUS JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sweco Ympäristö Oy PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu PL 453, 33101 Tampere PL 669,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Ahosuon linnustoselvitys

Ahosuon linnustoselvitys Ahosuon linnustoselvitys Pudasjärvi 17.8.2011 Willitys tmi, Marjo Lindberg Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski Ahosuo 20.6.2011 2 Sisällys: 1. Johdanto 2. Menetelmät 3. Tulokset 4. Lajiluettelo 5.

Lisätiedot

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.40 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy 16WWE1309 28.4.2011 Vapo Oy YVA-kohteiden täydentävät luontoselvitykset Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 16WWE1309 Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 1 Vapo Oy Pyhäjärven Leväsuon

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja wpd Finland Oy LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO LINNUSTOSELVITYS Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 14.2.2015 Tarkastus 16.2.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi Liite 2 NATURA-ARVIOINTI 16WWE1127.B723M.SLU Marraskuu 2011 METSÄHALLITUS LAATUMAA Sisältö 1 JOHDANTO...1 1.1 Luonnonsuojelulain 65 ja 66 :ien mukainen Natura-arviointi...2 1.2 Hankkeen kuvaus...3 2 TUULIAAPA

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 16.5.2016 Viite 1510025862 007 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 16.5.2016 Laatija

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saunamaa Wind Farm Oy Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 59/2013 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista...

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS 9.9.2015 RYR ADE LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY RAPORTTEJA 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot