Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013"

Transkriptio

1 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen

2 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän tuulivoimalaa sisältävät hankkeet sijoittuvat Myrkyn kylän Perkiön ympäristöön ja Ylikylään Iso-Kakkorin pohjoispuolelle. Tämä raportti esittelee alueilla tehdyt kevätmuuton seurannan ja pesimälinnuston kartoituksen tulokset keväältä ja kesältä Lintukartoitusten yhteydessä hankealueilla kartoitettiin myös liito-oravan esiintymistä. 2. Aineisto ja menetelmät Suunnittelualueilla (Perkiö ja Kakkori) selvitettiin alueiden merkitystä kevään muuttolinnuille. Erityisen huomion kohteena olivat isot linnut (hanhet, joutsenet, kurjet, kotkat ja muut isot petolinnut), jotka ovat tuulivoiman suhteen kriittisimpiä lajeja. Seurannalla pyrittiin määrittämään tuulivoimalle suunniteltujen alueiden läpi muuttavia lajeja ja lintujen määriä sekä alueiden merkitystä muutolle ympäröiviin alueisiin verrattuna. Lintujen kevätmuuttoa seurattiin välisenä aikana. Havainnointi painottui vilkkaimpiin muuttopäiviin huhtikuun jälkimmäisellä puoliskolla. Havainnointi kattoi isojen lintujen keskeisen muuttojakson; lähinnä kotkien muutto ajoittui osittain havaintojaksoa edeltäneelle ajalle. Kevätmuuttoa seuraaminen pyrittiin ajoittamaan siten, että mukaan saatiin havaintoja aamusta ja iltapäivästä. Havainnointi pyrittiin keskittämään muuton kannalta suotuisiin sääoloihin, sillä sateella tai voimakkaalla vastatuulella muuttavien lintujen määrä jää yleensä vähäiseksi. Lintujen lajin ja määrän lisäksi arvioitiin lentokorkeus. Lentokorkeus luokiteltiin kolmeen luokkaan, jotka määriteltiin suunniteltujen tuulivoimaloiden mittojen mukaan (liikkuvien osien alapuolella, liikkuvien osien korkeudella ja tuulivoimalan rakenteiden yläpuolella). Molemmilla alueilla kevätmuuton seurantaan käytettiin 80 tuntia. Suunnittelualueen pesimälinnusto selvityksessä päähuomio kohdistettiin erityisesti uhanalaiseen (Rassi ym. 2010), erityisesti suojeltuun (Lintudirektiivi, Council Directive 79/409/ETY, liitteen I pesimälajit) tai muuten vaateliaaseen pesimälajistoon (esim. Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011). Metson soidinpaikkojen kartoitus aloitettiin lumijälkien etsimisellä huhtikuun puolivälissä, kun soidinpaikkojen varmistukset ajoittuivat toukokuun alkuun. Metsojen soidinpaikkojen ja varhaisten pesimälajien kartoitukseen käytettiin molemmilla alueilla 16 tuntia. Varsinaisen pesimälinnuston kartoitus painottui toukokuun lopun ja kesäkuun alun väliseen aikaan, mutta viimeiset havainnot pesimälinnustosta tehtiin kesäkuun lopulla. Arvokkaat pesimälajit selvitettiin sovelletussa kartoituslaskennassa, jossa pyrittiin löytämään alueella olevat kiinnostavien lajien reviirit. Erityisesti pyrittiin tunnistamaan linnustollisesti arvokkaimmat alueet. Tuulivoimaloille suunnitelluilla paikoilla tehtiin pistelaskennat. Pesimälinnuston kartoituksessa noudatettiin yleisesti käytettyjä kartoitusmenetelmiä (Koskimies ja Väisänen 1988, 1991). Varsinaisen pesimälinnuston kartoitukseen käytettiin aikaa molemmilla alueilla 32 tuntia. Kartoitusvuoden havaintojen lisäksi raportissa on muutamien lajien osalta vertailutietoja aiemmilta vuosilta. Pesimälinnuston kartoituksen yhteydessä selvitettiin liito-oravan esiintymistä alueella. Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajeihin ja on kansallisesti arvioitu vaarantuneeksi (VU). Menetelmänä käytettiin jätöshavaintomenetelmää, mikä perustuu lajin keltaisten papanoiden etsimiseen liito-oravalle sopivista elinympäristöistä. Erityisen tarkastuksen kohteena olivat lajin suosimien oleskelu- ja ruokailupuiden eli haapojen ja suurien kuusien tyvet ja oksien alustat. Lisäksi pyrittiin löytämään liitooravan jättämiä virtsamerkkejä sekä liito-oravan syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. 2

3 3. Tutkimusalueet 3.1 Kakkori Kakkorin suunnittelualue sijoittuu Karijoen Ylikylän koillispuolelle Teuvan rajan eteläpuolelle. Iso-Kakkorin jäännösvuori hallitsee alueen maisemaa, sillä se nousee noin 100 metriä Ylikylän jokinotkoja korkeammalle. Keskeinen osa kylän pelloista sijoittuu yli 80 metriä Iso-Kakkorin lakea alemmas. Jyrkimmillään Iso-Kakkorin rinteet ovat etelän ja lounaan suunnalla, jossa se muodostaa vahvan maisemaelementin. Iso-Kakkori jatkuu pohjoiseen ja pohjoiskoilliseen selänteenä, jonka rinne avautuu länteen. Tuulivoima-alue sijoittuu Iso- Kakkorin pohjoispuoliselle selänteelle. Alue on pääosin kivennäismaalla sijaitsevaa metsämaata, joka maisema on aktiivisen metsätalouden muokkaamaa. Suuri osa alueen metsistä on tuoretta tai kuivahkoa kangasta, mutta paikoin metsissä on rehevyyttä myös enemmän. Karijoen Ylikylään muuttolintujen keväisenä johtolinjana voi toimia Karijoen viljelty jokilaakso Kristiinankaupungin Dagsmarkin suunnalta. Karijoen lounaispuolella lintujen liikettä voi ohjata Pyhävuoren- Susivuoren selänne, joka nousee Kakkorin tavoin selvästi ympäröivää maisemaa korkeammalle. Kevätmuuton seurannan keskeinen havaintopaikka sijaitsi Ylikylän peltolakeudella ( : ETRS- TM35FIN), josta avautui esteetön näkymä Iso-Kakkorin länsirinteelle. Paikalta oli suora näkymä Karijoen jokilaaksoa etelästä saapuvien lintujen suuntaan sekä länteen ja pohjoiseen. Havaintopaikalta sai hyvän tuntuman Kakkorin ympäristön muuttolintuihin, joskin vuoren itäpuolella liikkuvat muuttolinnut jäivät katveeseen. Kakkorin toinen keskeinen havaintopaikka sijaitsi Kärmesharjun pohjoispuolella ( :230205). Paikalta avautui näkymä aukkojen ja matalien taimikoiden yli kauas länteen sekä suunnittelualueen rajoille itään. Havaintopaikalta sai tuntuman suoraan tuulivoimalle suunnitellun ydinalueen yli muuttavista linnuista. Kakkorin alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Lintujen ja lintujen liikkeiden kannalta tärkeimmät lähikohteet ovat Ylikylän peltolakeus (lounaispuolella), Kakkorinnevan pellot (kaakkoispuolella) ja Suksenjärvi (pohjoispuolella). Ylikylän peltojen kautta kulkee lintujen muuttoreitti, mutta lepäileviä ja ruokailevia lintuja alueella ei nähdä kovin merkittäviä määriä. Kakkorinevan pellot ovat maininnan arvoinen lähinnä teerien soidinpaikkana. Suksenjärvi kerää ajoittain lepäileviä ja ruokailevia isoja lintuja, minkä lisäksi soistuneella järvellä on varsin monipuolinen pesimälinnusto. 3.2 Perkiö Perkiön suunnittelualue sijoittuu Karijoen Myrkyn itäpuolelle ja Teuvan rajan eteläpuolelle. Myrkyn maisemaa hallitsee Teuvanjokilaakson viljelty kylämaisema. Suunnittelualue rajautuu länsiosaltaan pienempään Päkin viljelylaaksoon, joka haarautuu Teuvanjokilaaksosta Myrkyn eteläpuolella. Alue on varsin tasaista, sillä korkeusvaihtelu jää noin 30 metriin korkeimpien kallioiden noustessa 75 metriä merenpinnan yläpuolelle. Alue on suurelta osin kivennäismaalla sijaitsevaa metsämaata, jonka maisema on aktiivisen metsätalouden muokkaamaa. Suuri osa alueen metsistä vastaa rehevyydeltään tuoretta tai kuivahkoa kangasta, mutta alueella on myös ojitettuja soita. Kevätmuuton seurannan keskeinen havaintopaikka sijaitsi Päkin peltoalueen länsireunalla ( :221692), josta aukesi näkymä peltojen yli tuulivoimalle suunnitellulle metsäalueelle. 3

4 Havaintopaikalta sai hyvän tuntuman Päkin suunnittelualueen ympäristön muuttolintuihin. Suoraan alueen yli muuttaviin lintuihin saatiin tarkempaa tuntumaa toisesta havaintopaikasta Teuvan puolelta rajaa Lunnin pihapiirin tuntumasta ( :224078). Perkiön alueella ei ole varsinaisia luonnonsuojelualueita, mutta suunnittelualue kuuluu laajaan Suupohjan metsät -FINIBA-alueeseen (Leivo ym. 2001). Suupohjan metsien tärkeitä kriteerilajeja ovat metso, pohjantikka ja kuukkeli. Lintujen liikkumisen kannalta tärkeä lähikohde on Kristiinankaupungin Tiukan Välikylän pellot, jonne kerääntyy keväisin lepäileviä hanhia. 4. Tulokset 4.1 Kevään erityispiirteet Kevään 2013 olosuhteet poikkesivat selvästi edeltäneiden vuosien keskimääräisistä keväistä, mikä vaikutti lintuihin ja lintujen kevätmuuton aikaisiin liikkeisiin. Talviset kelit jatkuivat pitkälle huhtikuun puoliväliin ja lintujen muuton alku siirtyi viime vuosina totuttua myöhäisempään ajankohtaan. Lintujen muuton alkamisen jälkeen kevät ja lintujen muutto etenivät nopeasti, joten toukokuun lopulla kevät oli jo etuajassa. Monen lajin muuttojakso jäi lyhyeksi ja paikalliset kerääntymät vähäisiksi. Molemmilla seuranta-alueilla saatiin tuntuma isojen lintujen reitteihin ja määriin, vaikka havaintopäivät eivät aina osuneetkaan parhaisiin muuttopäiviin. Suupohjan pelloilla hanhisesongin kesto oli lyhyt ja lepäilevien lintujen kokonaismäärä totuttua vähäisempi. Suunnittelualueen pesimälinnustoon vaikutti poikkeuksellisen huono myyrävuosi. Koko Suupohjassa havaittiin tänä vuonna vähän pesiviä pöllöjä ravintotilanteen niukkuuden vuoksi. Myös monet myyriä pääasiallisena ravintona käyttävät haukat menestyivät pesinnässään huonosti tai jättivät pesinnän kokonaan väliin. 4.2 Kevätmuutto Kakkori Selvästi ympäröivää maisemaa korkeammalle nouseva Iso-Kakkori ohjaa isojen lintujen muuttoa, eikä vuoren korkeimman kohdan ja sen jatkeena olevan selänteen poikki liiku isompaa muuttolintujen virtaa. Merkittävä osa kevään isojen vesilintujen muutosta kulkee Ylikylän peltoalueen kautta pohjoiseen, kun toinen reitti vie muuttoa Iso-Kakkorin itäpuolelle. Kakkorin rinteiden yllä muuttaa yksittäisiä petolintuja, mutta petolintujen vilkkaampi muuttoreitti sijoittuu Ylikylän peltoalueen länsipuolelle. Laulujoutsen. Laulujoutsenten muutto ei ollut Kakkorin ympäristössä erityisen voimakasta. Merkittävä osa joutsenten liikkeestä kertyy yksittäisistä pareista, jotka liikkuvat alueella eri suuntiin. Kevään parhaana päivänä Ylikylän pelloilla nähtiin 40 laulujoutsenta, kun suurimmassa muuttoparvessa oli 16 joutsenta. Kevätmuuton seurannan aikana laulujoutsenesta kirjattiin noin 290 havaintoa. Joutsenista lähes 70 prosenttia muutti pohjoisen puoleisiin ilmansuuntiin (NW-N-NE). Ylikylässä joutsenet matkasivat pohjoiseen melko matalalla peltoja pitkin. Kakkorin rinteen päällä tuulivoima-alueelle lentäviä joutsenia ei nähty yksittäisiä yksilöitä enempää. Suunnittelualueen pohjoisosien havainnot osoittivat joutsenien lentävän esimerkiksi Suksenjärveltä pelloille ruokailemaan tuulivoima-alueen luoteispuolelta. Metsähanhi. Metsähanhella on Suupohjassa tärkeitä kevätmuutonaikaisia levähdysalueita etenkin Kristiinankaupungissa ja Kauhajoella. Karijoki ja Kakkori voisi sijoittua näiden kahden levähdysalueen väliin. Keväällä 2013 Kakkorin seurannassa havaittiin noin 330 muuttavaa metsähanhea. Kevään parhaana 4

5 muuttopäivänä muuttavia hanhia laskettiin 110. Ylikylän pelloilla voi pysähtyä satunnaisesti metsähanhia, mutta niiden määrä jää keskimäärin vähäiseksi. Keväällä 2013 pelloilla ei tavattu lepäileviä metsähanhia. Metsähanhien muuttosuunta jakautui lähes tasan pohjoisen ja pohjoiskoillisen kesken, mutta molempiin suuntiin lentävät hanhet pysyivät Iso-Kakkorin rinteiden alapuolella. Pääosin metsähanhet muuttivat peltojen yläpuolella. Kartoitusalueen pohjoisosin havaintopisteessä havaitut metsähanhet lensivät varsin kaukana lännessä. Käytetyt havaintopaikat eivät antaneet mahdollisuutta arvioida kauempana idässä lentävien hanhien määrää. Kurki. Kurki on Kakkorin ympäristössä näkyvä laji, sillä alueella on vahva pesimäkanta ja alueella liikkuu runsaasti pesimättömiä nuoria lintuja. Paikalliset linnut liikkuvat pesä- ja ruokailualueiden välillä, jolloin ne voivat liikkua muuttosuuntiin nähden ristiin. Lisäksi kurjet näyttävät ylittävän Iso-Kakkorin kaltaisia korkeita lakeja ja selänteitä hanhia ja joutsenia herkemmin. Toisaalta kurjet pesivät ja ruokailevat peltojen lisäksi ihan tavallisissa metsämaastoissa aukoissa, taimikoissa ja yllättävän sulkeutuneissakin metsissä. Esimerkiksi seuranta-alueen pohjoisosan aukoilla ruokaili keväällä kuuden kurjen parvi, minkä lisäksi aukolla liikkui pesintää suunnitellut pari. Kakkorin kevätseurannassa havaittiin 610 kurkea, joista parhaana päivänä lähes puolet (280). Kevään suurimmissa parvissa oli noin 25 lintua, joten varsinaiset massamuutot jäivät näkemättä. Kurkien muutto leviää maisemaan laajemmalle ja kurkien muuttokorkeus on usein hanhia ja joutsenia korkeampi. Lisäksi kurjet kerääntyvät ajoittain ottamaan korkeutta kaartelemalla nosteissa. Kakkorin suunnalla nähdyt muuttavat kurjet noudattivat pitkälti samoja pääreittejä joutsenien ja hanhien kanssa. Kotkat. Merikotkaa pidetään tuulivoiman suhteen herkkänä lajina. Vahvistunut pesimäkanta on lisännyt lajista tehtäviä havaintoja myös sisämaassa. Kevätmuuton seurannan aikana alueella nähtiin 12 merikotkaa, joista kolme oli aikuisia yksilöitä. Lähes puolet linnuista lensi pohjoiseen, kun runsas kolmasosalla suunta oli lounaaseen. Kotkat lensivät lähes kaikilla korkeuksilla ja monet yksilöt kaartelivat pitkään samoissa maisemissa. Ylikylässä 80 prosenttia kotkista nähtiin havaintopisteen länsipuolella Kulloonmäen tai Salonkylän suunnalla, kun loput liikkuivat Kakkorin länsirinteellä. Seuranta-alueen pohjoisosassa merikotka havaittiin useimmiten tuulivoimalle suunnitellun alueen itäreunan (kolohaavikon) tuntumassa. Kakkorin suunnittelualueen pohjoisosassa nähtiin keväällä kerran esiaikuinen maakotka hieman kartoitusalueen pohjois- ja luoteispuolella. Koska laji ei havaittu myöhempinä seurantapäivinä, se tulkittiin muuttavaksi linnuksi. Haukat. Kotkien jälkeen suurimmat petolinnut ovat hiirihaukka ja piekana. Kakkorin seurannassa hiirihaukasta kertyi vain puolenkymmentä havaintoa muuttavasta ja pari paikallisesta linnusta. Muuttavia piekanoita havaittiin lähes 20, joista parhaana päivänä seitsemän. Piekanoiden päämuuttosuunta on Kakkorin maisemissa luoden, mutta lajille tyypilliseen tapaan linnut kaartelevat usein sopivissa nosteissa. Piekanat liikkuvat suurelta osin yli 50 metrin korkeuksissa ja nousivat parhaimmillaan hyvinkin korkealle. Piekanoita ja hiirihaukkoja ei nähty tuulivoimalle suunnitellulla alueella yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Pienemmistä haukoista kana- ja varpushaukka liikkuvat alueen metsissä, mutta niiden lentokorkeus on yleensä varsin matala. 4.3 Kevätmuutto Perkiö Myrkyn Perkiössä isojen lintujen muuton valtavirta sijoittuu Teuvanjokilaaksoon ja sen reunoille. Päkki- Perkiö -linjalla kulkee muuttolintuja, mutta esimerkiksi metsähanhia ja laulujoutsenia muuttaa koilliseen 5

6 laajalla rintamalla. Välikylän hanhipelloilta liikkeelle lähtevät isot linnut ohittavat suunnittelualueen pääosin eteläpuolelta. Petolintuja (mm. merikotka) muuttaa alueen yli, joskin varsin leveällä rintamalla. Laulujoutsen. Seuranta-alueella liikkuu runsaasti paikallisia laulujoutsenia, joista muodostuu havaintopäivien mittaan merkittäviä summia. Kevään seurantajakson aikana havaittiin 210 laulujoutsenta, joista suurin osa nähtiin yksittäin tai muutaman linnun parvessa. Seurannan aikana nähtiin vain kaksi hieman yli kymmenen joutsenen parvea. Kevään parhaana muuttopäivänä huomattava osa muutosta sijoittui seuranta-alueen länsipuolelle Myrkyn jokilaaksoon, jolloin Päkin havaintopaikalle muutosta kertoi vai metsien yli kantautuvat äänet. Metsähanhien tavoin osa muuttavista joutsenista lensi Päkin Lunnin peltojaksoa pohjoiseen, kun toiset valitsivat suunnakseen koillisen. Suunnitellun tuulivoima-alueen yli muutti kymmenisen prosenttia havaitusta joutsenmäärästä. Metsähanhi. Myrkyn eteläosissa ja eteläpuolella Kristiinankaupungin Välikylässä on metsähanhien suosima levähdys ja ruokailualue. Suupohjan tärkein levähdysalue on Lapväärtin ympäristön pelloilla, josta voi löytää maaston johtolinjan Myrkyn ja Perkiön suuntaan. Kevään 2013 seurannassa havaittiin 950 metsähanhea ja 90 lajilleen määrittämättä jäänyttä harmaata hanhea, jotka olivat käytännössä kaikki muuttavia. Parhaana päivän metsähanhia muutti 670, kun yksittäiset parvet olivat suurimmillaan 40 hanhen kokoisia. Tärkein muuttosuunta Perkiön hanhilla oli koillinen (53 %) kun suoraan pohjoiseen lensi noin neljännes hanhista. Pohjoiseen lentäneet matkasivat Päkin Lunnin peltojaksoa pitkin. Koilliseen lentäneistä merkittävä osa saapui näkyviin Päkinkallion yli, josta ne jatkoivat Hautamäen eteläpuolitse kohti koillista. Vähintään puolet näistä linnuista lensi suunnitellun tuulivoima-alueen etelä- ja kaakkoispuolelta. Osa koilliseen matkanneista hanhista lensi kuitenkin selvästi pohjoisempaa reittiä, jolloin niiden reitti ylitti myös tuulivoimalle suunnitellun alueen (arviolta kolmannes hanhista). Hanhiparvien lentokorkeus vaihteli suuresti. Kuudesosa hanhista lensi matalla eli tuulivoimaloiden siipien alapuolella, kun reilu kolmasosa lensi selvästi tuulivoimaloiden rakenteita korkeammalla. Tuulivoimaloiden liikkuvien osien korkeudella hanhista lensi reilu 40 prosenttia. Kurki. Perkiön kevätseurannassa havaittiin 490 kurkea. Parhaana muuttopäivänä alueen ohitti 290 kurkea, jolloin runsas kymmenen prosenttia saattoi olla paikallisia lintuja. Suurimmissa parvissa kurkia oli 40 kun yleisin muuttoparvi muodostui noin 15 kurjesta. Noin 80 prosenttia kurjista muutti suoraan pohjoiseen, kun koilliseen suuntasi reilu 10 prosenttia linnuista. Lähes kaksi kolmannesta kurjista muutti tuulivoiman mittoja korkeammalla, kun tuulivoiman liikkuvien osien korkeudella arvioitiin liikkuvan kolmanneksen kurjista. Kurkien muutto levisi varsin laajalle sektorille, sillä tuulivoima-alueen ylitti reilu neljännes (23 %) kurjista. Lähes puolet (46 %) kurjista meni sisämaan puolelta tuulivoima-alueen itäpuolelta. Loput kurjista nähtiin suunnittelualueen länsipuolella. Kotkat. Merikotkista tehtiin alueella 29 havaintoa, joista noin puolet ylitti tuulivoimalle suunnitellun alueen. Alueen itäpuolella nähtiin vain pari merikotkaa. Osa kotkista kaarteli alueen metsänreunojen ja kallioiden yllä syntyneissä nosteissa pidemmän aikaa. Kolmasosa kotkista liikkui tuulivoiman rakenteiden korkeudella kahden kolmasosan lentäessä ylempänä. Neljäsosa havainnoista koski aikuisia lintuja ja muutamana päivänä alueen länsipuolella liikkui mahdollisesti lähellä pesimäikää oleva kaksikko. Kuudesosa merikotkista lensi selväpiirteisesti pohjoiseen ja neljäsosa siirtyi lounaisiin tai eteläisiin ilmansuuntiin. Noin puolet linnuista tulkittiin kierteleviksi ilman selvää kulkusuuntaa. Haukat. Hiirihaukasta kirjattiin 17 havaintoa, joista merkittävä osa muodostui paikallisesta pesimäkannasta. Päkin Lunnin pienipiirteiset peltojaksot ovat olleet hiirihaukkojen suosima pesimäympäristö. Paikallisia 6

7 hiirihaukkoja liikkui etenkin peltojen reunametsien tuntumassa niin Lunnin suunnalla kuin Päkin laidoilla. Piekana on selväpiirteinen muuttolintu, joka muuttaa Karijoen maisemissa luoteeseen. Perkiön ympäristössä havaintopäivät eivät osuneet erityisen hyvin lajin muuttopäiviin, sillä alueella havaittiin vain 12 piekanaa. Parhaana päivänä havaintoja kertyi viidestä piekanasta ja viidestä kaukana pohjoisessa korkeutta ottaneesta Buteo-lajista. Neljäsosa piekanoista ylitti tuulivoima-alueen kun suurin osa havainnoista tehtiin Myrkyn kylän puolelta. Pienemmistä lajeista alueella näkyi usein paikallisia kana- ja varpushaukkoja lentämässä puiden tuntumassa. Muuttavien varpushaukkojen ja suohaukkojen määrä jäio melko vähäiseksi. 4.4 Pesimälinnusto Kakkori Alueen pesimälinnusto edustaa varsin tyypillistä lajistoa suupohjalaiselle talousmetsäalueelle. Uhanalaisista pesimälajeja alueella tavattiin yksi vaarantunut (VU) ja kuusi silmälläpidettävää (NT) lajia. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (au, Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjanmaa, 3a) alueella tavattiin kaksi. Euroopan unionin Lintudirektiivin ensimmäisen liitteen lajeja (dir) alueella on tavattu 12. Helmipöllö (NT, dir) on pesinyt suunnittelualueella aiemmin ja esiintyy siellä lähes vuosittain. Viimeksi lajilla on ollut reviiri Kärmesharjun kolohaavikossa. Poikkeuksellisen huonon myyrävuoden takia lajista ei tehty tänä vuonna havaintoa lainkaan. Hiirihaukka (dir) on pesinyt alueen pohjois- ja luoteisosassa viimeksi vuonna Tänä vuonna alueella ei ollut reviiriä. Huuhkaja (NT, dir) hallitsee säännöllisesti asuttua reviiriä suunnittelualueen eteläpuolella; reviirin ydin sijoittuu Iso-Kakkorin ja peltojen väliin. Kevään kartoituksessa lajia ei havaittu, mutta koiraan soidinhuhuilua on kuultu reviiriltä muutaman kerran myös tänä keväänä. Kurki (dir) pesii alueen soilla ja aukoilla. Alueen pohjoisosan isolla aukolla oli reviiri, mutta pesintä jäi mahdollisesti kesken. Kuukkeli (NT, au) on tavattu yhdellä reviirillä suunnittelualueen luoteiskulmalla säännöllisesti ainakin vuoteen 2012 asti. Vuoden 2013 tilanne selvinnee syyskuun aikana. Käenpiika (NT) tavattiin reviirillä Kärmesharjun pohjoispuolen kolohaavikossa. Metso (NT, au, dir) soi yhdellä areenalla suunnittelualueen länsiosissa Katinhännännevan laidoilla. Alueella oli äänessä yhtä aikaa kolme kukkoa, joita seurasi puolenkymmentä koppeloa. Soidinalue rajautui tuoreeseen hakkuualueeseen, mikä on voinut häiritä kevään soidinta. Myös muut metsohavainnot keskittyivät suunnittelualueen länsi- ja luoteisosiin, missä on varttunutta, kosteaa kuusikkoa. Palokärki (dir) kuuluu alueen peruslajistoon. Suunnittelualueella havaittiin ainakin kaksi reviiriä. Pikkulepinkäinen (dir) pesii taimikoissa ja pensaikoissa. Suunnittelualueen länsiosista löytyi yksi reviiri. Pohjantikka (dir) oli asustellut syöntijälkien perusteella alueen luoteisosan rehevässä kuusikossa. 7

8 Pyy (dir) viihtyy alueen nuorissa ja vaihtelevissa metsissä. Pyy havaittiin alueella neljällä reviirillä, mutta todellinen määrä lienee suurempi. Sinisuohaukka (VU, dir) soidinsi keväällä tutkimusalueen pohjoisosassa. Soidinajan jälkeen lajista ei tehty havaintoja. Teeri (NT, dir) kuuluu alueen peruslajistoon. Suunnittelualueella muutamia teeri oli kevätaamuisin soitimella Kärmesnevan ympäristön puissa. Lähimmät suuret soidinareenat sijaitsevat Kakkorinnevan pelloilla (40 koirasta) ja Suksenjärvellä (80 koirasta). Varpuspöllö (dir) esiintyy alueella etenkin hyvinä myyrävuosina. Viimeksi lajilla on ollut reviiri vuonna 2010 Kärmesnevan länsipuolen nyttemmin hakatussa metsässä. Uhanalaisten tai direktiivissä mainittujen lajien lisäksi alueella havaittiin joukko muita mielenkiintoisia lajeja. Korpilla oli pesä Kärmesnevan länsipuolella. Kanahaukalla oli pesä heti suunnittelualueen pohjoisrajan takana. Suunnittelualueen pohjoisrajoilla oli pari idänuunilintua ja pari mustapääkerttua. Kakkorin alueen luoteisosassa oli yhteensä pari peukaloisreviiriä, minkä lisäksi muutama reviiri sijoittui hieman suunnittelualueen ulkopuolelle. Kärmesnevan pohjoispuolen kolohaavikkoa asutti kaksi uuttukyyhkyparia. Mahdollisesti kolmas pari oli Isosaaren kolohaavoilla hieman kartoitusalueen ulkopuolella. 4.5 Pesimälinnusto Perkiö Alueen pesimälinnusto edustaa varsin tyypillistä suupohjalaisen talousmetsäalueen lajistoa. Uhanalaisista pesimälajeja alueella tavattiin kaksi vaarantunutta (VU), minkä lisäksi alueen lajistoon kuuluu kuusi silmälläpidettävää (NT) lajia. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (au, Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjanmaa, 3a) alueella tavattiin viisi. Euroopan unionin Lintudirektiivin ensimmäisen liitteen lajeja (dir) alueella on tavattu 14. Helmipöllö (NT, dir) on pesinyt suunnittelualueella aiemmin ja on tavattu alueella lähes vuosittain. Poikkeuksellisen huonon myyrävuoden takia lajista ei tehty tänä vuonna havaintoa lainkaan. Hiirihaukka (dir) pesii lähes vuosittain Lunnin peltojen ympäristössä. Alueella oli reviiri myös tänä kesänä. Järripeippo (au) löytyi yksittäiseltä reviiriltä Lunnin pihapiirin tuntumasta sekä Laukkumäen kaakkoispuolelta. Kehrääjä (dir, au) on tavattu lähes vuosittain Hautamäen kalliolta. tavattiin paikalla myös kesällä Kultarinta (au) löytyi reviiriltä suunnittelualueen rajan tuntumasta Lunnin peltojen lounaiskulmalta. Kurki (dir) pesii alueen soilla ja aukoilla, mutta varsinaiselta suunnittelualueelta ei löytynyt pesäpaikkoja. Pesivät kurjet käyvät ruokailemassa alueen pelloilla. Kuukkeli (NT, au) on tavattu tällä vuosikymmenellä Perkiön suunnittelualueella kahdella reviirillä, Laukkumäessä ja Koivuluhdanmäessä. Vuoden 2013 tilanne selvinnee syyskuun aikana. 8

9 Käenpiika (NT) tavattiin reviirillä Meralakson itäpuolen tuoreesta aukosta. Mehiläishaukka (VU, dir) tavattiin kerran Perkiönmäen tuntumassa. lla on ollut useina vuosina reviiri Perkiönmäen ja Lunnin peltojen välisellä alueella. Metso (NT, au, dir) nähtiin alueella muutaman kerran, mutta soidinaluetta ei kartoituksessa paljastunut. Keväällä Kotamäen tuntumassa nähtiin kuitenkin neljä koppeloa samaan aikaan, mikä voi viitata lähialueella sijaitsevaan soidinpaikkaan. Niittykirvinen (NT) löytää metsämaastoista niukasti elinympäristöjä. n anoa reviiri oli Perkiönmäen länsipuolen pellolla. Palokärki (dir) kuuluu alueen peruslajistoon. Suunnittelualueella havaittiin ainakin kaksi reviiriä. Pikkulepinkäinen (dir) pesii taimikoissa ja pensaikoissa. Perkiönmäen ympäristössä oli yksi reviiri. Pyy (dir) viihtyy alueen nuorissa ja vaihtelevissa metsissä. Pyy havaittiin alueella viidellä reviirillä, mutta todellinen määrä lienee suurempi. Ruisrääkkä (dir) on tavattu aiempina vuosina Lunnin peltoalueella, mutta tänä vuonna lajia jäi kuulematta. Sinisuohaukka (VU, dir) soidinsi kolmella reviirillä suunnittelualueen tuntumassa. Lunnin peltoalueen itäpuolella olleen reviirin ydin sijoittui suunnittelualueen rajamaastoon. Päkin ja Koivuluhdanmäen kaakkoispuoli sijainneet soidinpaikat sijoittuivat kauemmas alueesta. Myöhemmin kesällä lajia ei havaittu koko Suupohjassa käytännössä lainkaan. Teeri (NT, dir) kuuluu alueella hyvin viihtyvään peruslajistoon. lla on pieniä, alle kymmenen koiraan soidinpaikkoja Lunnin ja Päkin pelloilla. Varpuspöllö (dir) esiintyy alueella etenkin hyvinä myyrävuosina. Viime vuosina alueen varpuspöllöjä on kartoitettu huonosti, joten esiintymisestä ei ole tarkempaa tietoa. Viirupöllö (dir) pesi pöntössä Perkiönmäen lounaispuolella, kun aiempi pesäpaikka Lunnin talon pohjoispuolella oli hakattu. Uhanalaisten tai direktiivissä mainittujen lajien lisäksi alueella havaittiin joukko muita mielenkiintoisia lajeja. Varpushaukalla oli pesä Kotamäen ja Koivuluhdanmäen väliin sijoittuvassa korvessa. Kanahaukan reviirit sijoittuivat suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolelle. Idänuunilintu lauloi Meralakso kaakkoispuolella ojanvarren rehevässä kuusikossa. Tuulihaukka pesi Lunnin ja Perkiön pelloilla latojen päädyissä olevissa pöntöissä. Perkiönmäen länsipuolen pellolla pesi isolepinkäinen. 4.6 Pistelaskennat Kakkori Pistelaskennoilla kartoitettiin Kakkorin alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden (9 kpl) alustavien rakennuspaikkojen pesimälinnustoa. 9

10 Tuulimylly 1, : , klo MT-varttunut taimikko (haapa, kuusi, koivu) - valkolehdokki Käki 3 Lehtokerttu 1 Pajulintu 4 Peippo 5 Talitiainen 2 Tiltaltti 2 Yhteensä 17 Tuulimylly 2, : , klo VT-männikkö, nuori kasvatusmetsä Hernekerttu 1 Pajulintu 2 Peippo 3 Punarinta 1 Pyy 1 Talitiainen 2 vihervarpunen 1 Yhteensä 11 Tuulimylly 3, : , klo VT-männikkö, nuori kasvatusmetsä Hömötiainen 1 Korppi 1 Metsäkirvinen 1 Peippo 3 Talitiainen 1 Vihervarpunen 1 Yhteensä 8 10

11 Tuulimylly 4, : , klo VT-varttunut sekametsä (mänty,kuusi) Käki 2 Laulurastas 1 Lehtokurppa 1 Leppälintu 1 Metso 1 Metsäkirvinen 1 Mustarastas 1 Peippo 6 Tiltatti 1 Töyhtötiainen 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 18 Tuulimylly 5, : , klo MT-kuusikko, nuori kasvatusmetsä Hernekerttu 1 Keltasirkku 1 Käki 2 Käpytikka 1 Metsäkirvinen 1 Pajulintu 3 Peippo 5 Punarinta 1 Sepelkyyhky 1 Tiltaltti 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 19 11

12 Tuulimylly 6, : , klo MT-taimikko, aukko Harmaasieppo 1 Hippiäinen 1 Keltasirkku 1 Käki 2 Käpytikka 1 Metsäkirvinen 2 Metsäviklo 1 Pajulintu 2 Peippo 7 Pikkukäpylintu 1 Punatulkku 1 Sepelkyyhky 1 Talitiainen 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 24 Tuulimylly 7, : , klo MT-aukko Keltasirkku 2 Kirjosieppo 1 Käki 2 Käpytikka 1 Laulurastas 1 Metsäkirvinen 2 Mustarastas 1 Pajulintu 2 Peippo 2 Punatulkku 1 Rautiainen 1 Sepelkyyhky 1 Taivaanvuohi 2 Talitiainen 1 Tiltaltti 1 Vihervarpunen 1 Västäräkki 1 Yhteensä 23 12

13 Tuulimylly 8, : , klo MT-kolohaavikko, taimikko Hernekerttu 1 Keltasirkku 1 Käenpiika 1 Käki 1 Käpytikka 1 Laulurastas 1 Mustapääkerttu 1 Pajulintu 2 Peippo 4 Yhteensä 13 Tuulimylly 9, : , klo VT-männyntaimikko / aukko Käki 3 Käpytikka 1 Laulurastas 1 Metsäkirvinen 1 Metsäviklo 1 Pajulintu 4 Peippo 4 Talitiainen 1 Töyhtötiainen 2 Vihervarpunen 1 Yhteensä 19 13

14 4.6 Pistelaskennat Perkiö Pistelaskennoilla kartoitettiin Perkiön alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden (9 kpl) alustavien rakennuspaikkojen pesimälinnustoa. Tuulimylly 1, : , klo MT/VT-varttunut mäntytaimikko, lehtipuustoa Käki 2 Käpytikka 1 Laulurastas 1 Lehtokurppa 1 Pajulintu 4 Peippo 5 Punarinta 1 Sepelkyyhky 1 Talitiainen 1 Teeri 1 Teeri 1 Yhteensä 19 Tuulimylly 2, : , klo VT-männikkö, nuori kasvatusmetsä Hippiäinen 1 Korppi 1 Käki 3 Laulurastas 1 Metsäkirvinen 1 Metsäviklo 1 Pajulintu 2 Peippo 6 Punarinta 1 Sepelkyyhky 3 Taivaanvuohi 1 Vihervarpunen 3 Yhteensä 24 14

15 Tuulimylly 3, : , klo MT-männyntaimikko, lehtipuustoa Keltasirkku 2 Käki 3 Laulurastas 1 Lehtokerttu 1 Metsäviklo 1 Pajulintu 4 Peippo 4 Sepelkyyhky 3 Talitiainen 1 Viherpeippo 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 23 Tuulimylly 4, : , klo MT-varttunut kuusikko, soistunut. Korppi 1 Käki 2 Metsäkirvinen 2 Mustarastas 1 Pajulintu 2 Palokärki 1 Peippo 7 Pikkulepinkäinen 1 Sepelkyyhky 2 Taivaanvuohi 1 Tiltaltti 1 Töyhtötiainen 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 24 15

16 Tuulimylly 5, : , klo MT-varttunut kuusikko, soistunut / taimikko Metsäviklo 1 Laulurastas 2 Pajulintu 1 Peippo 4 Sepelkyyhky 2 Talitiainen 1 Tiltaltti 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 14 Tuulimylly 6, : , klo MT-kuusikko, nuori taimikko Käpytikka 1 Käki 2 Laulurastas 1 Pajulintu 2 Peippo 4 Pikkukäpylintu 2 Räkättirastas 1 Sepelkyyhky 2 Talitiainen 2 Tiltaltti 1 Vihervarpunen 3 Yhteensä 21 16

17 Tuulimylly 7, : , klo Varttunut VT-kuusikko / taimikko Keltasirkku 1 Käki 3 Käpytikka 1 Laulurastas 1 Lehtokerttu 1 Palokärki 1 Peippo 5 Pajulintu 3 Sepelkyyhky 1 Talitiainen 1 Vihervarpunen 2 Yhteensä 20 Tuulimylly 9, : , klo MT-männikkö, nuori kasvatusmetsä Käki 1 Metsäkirvinen 1 Metsäviklo 1 Pajulintu 2 Peippo 3 Sepelkyyhky 2 Vihervarpunen 2 Yhteensä 12 17

18 Tuulimylly 10, : , klo VT-männikkö ja taimikko Harmaasieppo 1 Hernekerttu 1 Kirjosieppo 1 Korppi 1 Käki 2 Käpytikka 1 Laulurastas 1 Metsäkirvinen 1 Metsäviklo 1 Pajulintu 3 Palokärki 1 Peippo 3 Vihervarpunen 1 Yhteensä Liito-orava Molemmilla kartoitusalueilla on liito-oravalle sopivia varttuneita metsiä, joissa on paikoin runsaasti haapaa. Suuri osa haavoista on melko nuoria ja hyväkuntoisia, joten koloja puissa on niukasti. Kevään ja kesän aikana kummaltakaan kartoitusalueelta ei löytynyt tuoreita merkkejä liito-oravista, odotusten vastaisesti. 5. Yhteenveto Isojen lintujen tärkeimmät muuttovirrat eivät kulje kohteiden yli. Perkiössä metsähanhi ja merikotka ovat muuttajien kriittisimmät lajit. Kakkorissa maaston muodot ohjaavat muuttavat linnut selänteen eri puolille, jolloin ne eivät ylitä suuressa määrin tuulivoimalle suunniteltua ydinaluetta. Alueiden pesimälinnusto edustaa varsin tyypillistä lajistoa seudun talousmetsille. Perkiön suunnittelualueelta linnustolle arvokkaimpia alueita lienevät varttuneet kuusikot. Kakkorissa maastosta erottuu Kärmesnevan pohjoispuolen kolohaavikko sekä luoteisosan rehevä kuusikko korpimaisine piirteineen. Pesimälinnusta herkimpiä lajeja tuulivoiman rakentamisen suhteen ovat laajoja yhtenäisiä metsäalueita vaativat lajit. 18

19 6. Lähteet Koskimies, P. & Väisänen, R.A Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo. Koskimies, P. & Väisänen, R.A Monitoring bird populations in Finland. A manual of methods applied in Finland. Finnish Museum of Natural History. 145 s. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Lehtiniemi, T., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Maanmittauslaitos, kartta-aineisto avoimen tietoaineiston lisenssin mukaisesti (versio ). Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 685 s. Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A Suomen III Lintuatlas. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. Väisänen, R.A., Lammi, E., Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. 567 s , Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa, 19

20 Taikapolku Ismo Nousiainen Raportti Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys syksy Aineisto ja menetelmät Suunnittelualueilla (Perkiö ja Kakkori) selvitettiin alueiden merkitystä syksyn muuttolinnuille. Erityisen huomion kohteena olivat isot linnut (hanhet, joutsenet, kurjet, kotkat ja muut isot petolinnut), jotka ovat tuulivoiman suhteen kriittisimpiä lajeja. Seurannalla pyrittiin määrittämään tuulivoimalle suunniteltujen alueiden läpi muuttavia lajeja ja lintujen määriä sekä alueiden merkitystä muutolle ympäröiviin alueisiin verrattuna. Lintujen syysmuuttoa seurattiin välisenä aikana. Havainnointi pyrittiin ajoittamaan muuton kannalta keskeisiin päiviin ja muuton kannalta suotuisiin sääoloihin. Havainnointi kattoi merkittävän osan isojen lintujen muuttojaksosta, mutta laulujoutsenien ja kotkien muutto jatkui vielä seurannan päättymisen jälkeen. Lintujen lajin ja määrän lisäksi arvioitiin lentokorkeus. Lentokorkeus luokiteltiin kolmeen luokkaan, jotka määriteltiin suunniteltujen tuulivoimaloiden mittojen mukaan (liikkuvien osien alapuolella, liikkuvien osien korkeudella ja tuulivoimalan rakenteiden yläpuolella). Molemmilla alueilla syysmuuton seurantaan käytettiin 64 tuntia. 2. Syksyn erityispiirteet Syksyn 2013 sääolot olivat lauhat ja vallinneet tuulet pitkään muutolle vastaisista ilmansuunnista. Suurten lintujen muuton avaavia kylmänpurkauksia oli vähän, joten suuri osa isojen lintujen muutosta eteni varsin huomaamattomasti yksittäisinä muuttoparvina. Osa mahdollisista muuttopiikeistä jäi havainnoimatta aikataulullisista syistä. Syksyn erityispiirteet saavat vahvistusta myös tutkimusalueen lähikylissä asuvien ihmiset kommenteista. Molemmilla alueilla oli nähty esimerkiksi hanhia ja muita vesilintuja muutolla keskimääräistä syksyä niukemmin. Myös muualla Karijoella ja Teuvalla tehdyt havainnot kertovat suurten lintujen syysmuuton näkyvyyden jääneen keskimääräistä vähäisemmäksi. Esimerkiksi syksyllä 2012 Myrkyssä todettiin huomattavan vilkasta syysmuuttoa. 1

21 3.1 Syysmuutto Kakkori Syksyn pääasiallisista muuttosuunnista ei johda maaston tarjoamia muuttolinjoja Kakkorin alueelle, joten odotukset syksyn muutolle olivat kevättä vähäisemmät. Kakkorin alueen ympäristössä on peltoja ja kosteikkoja, jotka voivat tarjota levähdyspaikkoja isoille vesilinnuille ainakin vähäisessä määrin. Laulujoutsen. Laulujoutsenen muutto ei ehtinyt käynnistyä kunnolla seurannan aikana. Laulujoutsenia nähtiin lähinnä Ylikylän peltojen puolella, jossa paikalliset joutsenet siirtyivät yöpymis- ja ruokailupaikkojen välillä. Alueella havaittiin 42 laulujoutsenta, joista suurimmat parvet (6-11) lensivät matalalla peltojen yllä pohjoiseen. Metsähanhi. Muuttavia metsähanhia nähtiin Kakkorin ympäristössä vain neljä parvea, joissa oli yhteensä 32 hanhea. Kakkorin alueen havaintopäivät osuivat Perkiötä huonommin hanhien muuttopäiviin, mikä osaltaan selittää lintujen vähäistä määrää. Kurki. Kakkorin ympäristön pelloilla ja kosteikoilla liikkui satunnaisesti ruokailevia kurkiperheitä. Kymmenestä kurkiperheestä pari lensi Kakkorin selänteen yli kun suurin osa tyytyi liikkumaan Ylikylän pelloilla. Ainoa isompi paikallinen parvi muodostui 13 kurjesta. Isompia muuttoparvia alueen havaintopäiville osui vain lokakuun alkupuolella, jolloin parissa parvessa nähtiin noin 250 muuttavaa kurkea. Nämä kurjet ohittivat Kakkorin tuulivoima-alueen itäpuolelta selvästi tuulivoimaloiden mittoja korkeammalta. Kotkat. Merikotkia nähtiin neljänä päivänä yhteensä kahdeksan yksilöä. Parhaana päivänä alueella liikkui varmasti neljä eri merikotkaa, joista pari kotkaa pysähtyi hetkeksi istumaan Kakkorin lakialueen mäntyihin. Merikotkista kuusi nähtiin Kakkorin selänteen yllä, jolloin ne ylittivät tuulivoima-alueen. Osa kotkista kaarteli selänteen yllä pidemmän aikaa eri korkeuksilla. Maakotkaa syksyn havaintopäivinä ei havaittu. Haukat. Leveäsiipisten kaartelevien haukkojen ryhmään kirjattiin viisi muuttavaa piekanaa, joista yksikään ei ylittänyt tuulivoima-aluetta. Neljästä hiirihaukasta puolet nähtiin tuulivoima-alueen yllä riskikorkeudella. Kahdesta mehiläishaukasta kumpikaan ei lentänyt tuulivoima-alueella. Runsain petolintu alueella oli varpushaukka, joita nähtiin 25 yksilöä. Näistä kuusi haukkaa lensi matalalla Kakkorin selänteen tuulivoimaalueella. Lisäksi seurannassa havaittiin viisi kanahaukkaa, joista kaksi oli tuulivoima-alueella. Kakkorin länsipuolisilla pelloilla muutti seitsemän sinisuohaukkaa. Muut havainnot. Metso havaittiin pariin kertaan suunnittelualueen itäosissa Harjunkämpän pohjoispuolisella kankaalla. 3.2 Syysmuutto Perkiö Syksyn muuttosuunnista Perkiön alueen tuntumaan ei johda merkittävää muuttoa kerääviä maastolinjoja. Viljelysten ympäröimä Teuvanjokilaakso voi ohjata joidenkin lintujen muuttoa. Lähialueiden viljelylakeuksilla ja soilla voi pysähtyä vähäisiä määriä isoja lintuja. Laulujoutsen. Laulujoutsenien muutto ei ehtinyt kunnolla käynnistyä syys-lokakuun aikana syksyn verkkaisen etenemisen vuoksi. Tutkimusalueen läheisyydessä ei ole joutsenien suosimia ruokailu- tai 2

22 lepäilypaikkoja. Syksyn aikana alueella havaittiin vain yhdeksän laulujoutsenta, jotka jakautuivat viidelle päivälle. Näistä joutsenista vain neljä eli yksi perhe lensi tuulivoimala-alueen läpi tuulivoimaloiden liikkuvien osien korkeudella. Metsähanhi. Metsähanhien pääasiallinen muuttosuunta on syksyllä lounaaseen. Alueen läpi muuttavien hanhien lisäksi metsähanhia voi pysähtyä lähialueen pelloilla ja soilla. Syksyn suurin parvi nähtiin tuulivoimala-alueen keskellä 55 metsähanhen siirtyessä yöpymissuolta Perälän suuntaan ruokailupelloille. Tämän parven lisäksi nähtiin vain neljä metsähanhiparvea, joissa oli yhteensä 152 hanhea (parvissa yksilöä). Puolet näistä hanhista lensi ainakin lyhyesti suunnittelualueen yli tuulivoimaloiden liikkuvien osien korkeudessa. Kurki. Muutama kurkiperhe (7 yksilöä) lensi seurannan aikana suunnittelualueen yli korkealta. Havaintopäiviin osui yksi kurkien vilkkaampi muuttopäivä (22.9.). Kurkimuutto ohitti alueen varsin laajalla rintamalla, sillä kurkiparvia nähtiin Myrkyn jokilaakson länsipuolelta kauas suunnittelualueen itäpuolelle asti. Havaintopaikkojen rajallisesta näkyvyydestä huolimatta muuttavien kurkien kokonaismääräksi saatiin 1200 lintua, joista noin 400 kurkea ylitti suunnittelualueen. Näistä kurjista 150 nähtiin tuulivoimaloiden liikkuvien osien korkeudella. Aiempina vuosina Myrkyn maastoissa on laskettu merkittävästi suurempiakin kurkimuuttoja. Kotkat. Merikotka oli syksyn seurannassa selvästi kevättä harvinaisempi näky, sillä havainto kertyi vain neljästä merikotkasta. Merikotkista puolet nähtiin suunnittelualueen yllä, jossa molemmat kaartelivat huomattavan pitkään eri korkeuksilla. Maakotka ei havaittu lainkaan. Haukat. Kaartelevista petolinnuista piekanat olivat tänä syksynä hyvin vähissä, sillä suunnittelualueen ylitti vain yksi piekana. Muuttavia mehiläis- (3) ja hiirihaukkoja (5) alueella nähtiin hieman enemmän, vaikka niidenkin määrät jäivät vaatimattomiksi. Kolmesta mehiläishaukasta kaksi muutti riskikorkeudella suunnittelualueen läntistä metsänreunaa seuraten. Viidestä hiirihaukasta kaksi nähtiin tuulivoimaloille suunnitellun alueen yläpuolella riskikorkeudella. Alueen runsain petolintu oli varpushaukka, sillä niitä nähtiin 28 yksilöä, joista noin kolmasosa liikkui tuulivoimalle suunnitellulla alueella. Päkin peltoalue ohjasi varpushaukkojen muuttoa. Kanahaukasta tehtiin viisi havaintoa, joista kaksi lensi tuulivoima-alueella. Kolme sinisuohaukkaa muutti tuulivoima-alueen läntisen metsänreunan yllä etelään. Pöllöistä ainoa havainto oli suunnittelualueella muutaman tunnin pyörinyt hiiripöllö. Muut havainnot. Lähellä Laukkumäen metsätien päätä tavattiin useampana aamuna metsoja, niin yksittäisiä kukkoja kuin koppeloitakin, mikä voi viitata soidinpaikan läheisyyteen. Kevään kartoituksessa saadut viitteet soidinpaikasta sijoittuivat samaan suuntaan, vaikka varsinainen soidinareena jäikin keväällä löytymättä. 4. Yhteenveto Isojen lintujen syysmuutto jäi molemmilla seuranta-alueilla varsin vaatimattomaksi. Osittain havaintojen niukkuuteen saattoi vaikuttaa syksyn säät, joiden seurauksena muutto jakaantui pitkälle ajalle ilman teräviä muuttohuippuja. Molempien alueiden merkitys muuttaville linnuille oli keväällä suurempi. 3

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Raportti 29.5.2015 Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat ja ilmakuvat: Kirjoittaja: Toimittaja: Kiitokset: Matti Sissonen

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Raportti 29.5.2015. Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015

Raportti 29.5.2015. Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Raportti 29.5.2015 Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Selvitysalueella tavattu hiiripöllö. Matti Sissonen Karttakuvat: Faunatica Oy Pohjakartat ja ilmakuvat:

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

Tervasmäki III -alueen asemakaava Liito-oravainventoinnit 15., 16. ja 23. 4.2010

Tervasmäki III -alueen asemakaava Liito-oravainventoinnit 15., 16. ja 23. 4.2010 Tervasmäki III -alueen asemakaava Liito-oravainventoinnit 15., 16. ja 23. 4.2010 Tekijät: Ympäristöpäällikkö Jukka Kotola ja kaavasuunnittelija Sakari Tanttari Kohteena oli tila 10-401-3-292 valtatie 18:n

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.30 METSÄHALLITUS JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sweco Ympäristö Oy PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu PL 453, 33101 Tampere PL 669,

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A GREENWATT OY JA KARSTULAN KUNTA Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Koiramäen soidinselvitys

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Sijainti Kohde sijaitsee Lapuan eteläosassa aivan Hirvijärven tekoaltaan pohjoispuolella

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009 RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009 Muuttohaukan pesäpaikka: Kuva Tuomo Ollila 11.11.2009 Tuomo Ollila Metsähallitus Luontopalvelut

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Pinta-ala: 13,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), pääosin myös luo-aluetta.

Pinta-ala: 13,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), pääosin myös luo-aluetta. Långstrandsbergen Pinta-ala: 13,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), pääosin myös luo-aluetta. Kuvaus: Långstrandsbergenilla kasvaa tuoreen

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys Tapio Rintanen 2012 Maastotyöt Kohdealueen ja lähiympäristön liito-oravatilanne selvitettiin 27.4.2012, linnusto 13.5.2012, kasvillisuus ja lepakkotilanne

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA GREENWATT OY JA VIITASAAREN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (8) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys ja metsojen soidinpaikkakartoitus

Korvennevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys ja metsojen soidinpaikkakartoitus Liite 6 OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys ja metsojen soidinpaikkakartoitus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32233 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.40 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 Esa Lammi 21.5.2012 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 SELVITYSALUEJAMENETELMÄT...3

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Lintualtasta kaupungissa ja talvella. Jukka Jokimäki Arktinen keskus LLY:n 40-vuotisjuhlaseminaari Rovaniemi, Arktikum-talo 16.3.

Lintualtasta kaupungissa ja talvella. Jukka Jokimäki Arktinen keskus LLY:n 40-vuotisjuhlaseminaari Rovaniemi, Arktikum-talo 16.3. Lintualtasta kaupungissa ja talvella Jukka Jokimäki Arktinen keskus LLY:n 40-vuotisjuhlaseminaari Rovaniemi, Arktikum-talo 16.3.2013 Lintukartoituksia Suomen kaupungeissa Kajoste (1961); Tenovuo (1967),

Lisätiedot

Heikkimäen luontoselvitys 2010

Heikkimäen luontoselvitys 2010 Heikkimäen luontoselvitys 2010 1. Selvityksen taustoja Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosasto tarvitsi asemakaavasuunnittelua varten tietoja seitsemän kohteen luontoarvoista. Kohteet olivat

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2008

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2008 RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2008 Kuvia helikopterista tarkastetuista pesistä 24.10.2008 Tuomo Ollila Metsähallitus Luontopalvelut

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

Tervolan ja Rovaniemen maalaiskunnan

Tervolan ja Rovaniemen maalaiskunnan Pisavaaran luonnonpuiston pesimälinnustosta Pentti Rauhala Tervolan ja Rovaniemen maalaiskunnan rajalla noin 7 km Kemijoesta länteen hallitsee maisemaa Pisavaara, jonka yhtenäinen metsäpatja muodostaa

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

Kauniaisten linnustoselvitys 2005

Kauniaisten linnustoselvitys 2005 Kauniaisten linnustoselvitys 2005 1 Tapio Solonen Luontotutkimus Solonen Oy Helsinki 2005 1. Johdanto Kauniaisten kaupunki tilasi 6.5.2005 Luontotutkimus Solonen Oy:ltä linnustoselvityksen Kauniaisissa

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Lisätiedot

Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012

Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2015 Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012 Petri Sola Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. 2 KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT APUS

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS LINNUSTOSELVITYS 1 Vastaanottaja wpd Finland Asiakirjatyyppi Linnnustoselvitys Päivämäärä 30.12.2013 Kansikuva: Mehiläishaukka

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (29) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015)

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) MUUTTUNEIDEN

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot