Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan lasten ikä, kehitystaso sekä lasten omat kiinnostuksen kohteet. Lapset toimivat paljolti pienryhmissä, jolloin lasten yksilölliset erot sekä tarpeet voidaan paremmin huomioida.

3 Päiväkotimme ryhmät ovat Sininen, Punainen, Keltainen ja Vihreä. Henkilökuntaamme kuuluu 6 lastentarhanopettajaa, 6 lastenhoitajaa, keittäjä, laitoshuoltaja sekä avustajia tarpeen mukaan Lisäksi päiväkodissamme työskentelee vuosittain harjoittelijoita, opiskelijoita sekä tarvittaessa vakinaisen henkilökunnan sijaisia. Lapsen kasvaessa tuttu aikuinen siirtyy mahdollisuuksien mukaan lasten mukana ryhmästä toiseen.

4 Sininen ryhmä Ryhmässä on lasta, jotka ovat iältään 1-3 vuotiaita. Lapsia hoitaa ja ohjaa kolme lastenhoitajaa. Sinisillä on käytössään ruokailu-/ työskentelyhuoneen ja lepo-/leikkihuoneiden lisäksi wc- ja eteistilat sekä oma piha-alue.

5 Punainen ryhmä Ryhmässä on lasta, jotka ovat iältään 3-4 vuotiaita. Lapsia hoitaa ja opettaa kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Punaisilla on käytössään ruokailu-/työskentelyhuoneen ja lepo-/leikkihuoneen lisäksi kaksi pienempää huonetta leikkejä varten sekä wc- ja eteistilat.

6 Aula Aulassa lapsilla on mahdollisuus käyttää erilaisia liikunta-, rakentelu- ja peuhuvälineitä. Aulan oranssihuone antaa hyvät mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn. Lapsilla on myös oma kirjasto- ja tietokonenurkkaus. Aulatilat ovat vuoropäivinä eri ryhmien käytössä. Monipuoliset tilamme mahdollistavat lasten pienryhmätyöskentelyn sekä koko ryhmän yhteiset tuokiot.

7 Toiminnan perusteet Toimintamme perustana on valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Raahen kaupungin että päiväkotimme oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU). Yhdessä perheen kanssa teemme lapsen oman vasun. Toimintaa ohjaavat vanhempien ja henkilöstön yhdessä valitsemat arvot: turvallisuus, rakkaus ja välittäminen, leikki sekä rajojen asettaminen. Päiväkotimme toiminnan tavoitteena on jokaisen lapsen itseluottamuksen, oppimisedellytysten ja toisten huomioonottamisen tukeminen sekä kaikinpuolinen hyvinvointi. Kannustamme lapsia oma-aloitteisuuteen sekä itsenäistymiseen.

8 Fyysinen kasvatus Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen sekä kehittymisen edellytykset. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat ruokailu, ulkoilu, lepo ja siisteys. Tavoitteenamme on rauhallinen ja kiireetön ruokailu. Opettelemme maistamaan kaikkia ruokalajeja. Hyvät ruokailutavat kuuluvat käytöstapoihin.

9 Lasten unen tarve on yksilöllinen. Vanhempien kanssa sovimme lepohetkien käytännöistä kunkin lapsen kohdalla. Toiminnallisen päivän lomassa rauhoittuminen on kaikille tarpeen. Päivä aloitetaan käsien pesulla isän tai äidin kanssa. Lisäksi käsihygieniasta huolehditaan aina ennen ruokailua ja WC:ssä käynnin jälkeen. Ulkona lapset valitsevat omat leikkinsä. Sääntö- ja liikuntaleikeillä on tärkeä merkityksensä mm. leikkiperinteen vaalimisessa.

10 Leikki Lapsi oppii parhaiten oman leikin, tutkimisen, liikkumisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisun kautta. Sadut, lorut ja kertomukset, keskustelut, kirjallisuus, draama, tutkiminen, pelit, rakentelu, liikunta, käden taidot, musiikki, retket, juhlat ja työtehtävät ovat lähtökohtia leikin maailmaan. Lapsi oppii leikkiessään monia kehitykselleen tärkeitä asioita.

11 On tärkeää antaa lasten leikkiä leikkinsä loppuun. Joka päivä annamme aikaa omaehtoiseen leikkiin sekä sisällä että ulkona. Järjestämme ryhmien leikkiympäristöt lasten ikätasoa vastaaviksi. Vaihdamme leikkiympäristöä lasten kiinnostusten mukaan. Mitä pienimmistä lapsista on kyse, sitä enemmän he tarvitsevat aikuisten apua ja läsnäoloa leikeissään.

12 Sosiaalinen kasvu Vuosittain pyrimme tekemään ryhmät ikäryhmittäin toimiviksi, joustaviksi ja hyviksi vertaisryhmiksi lapsille. Tämä tukee lasten sosiaalista kasvua. Lapset omaksuvat vähitellen yhteiset säännöt ja tavat, jotka perustuvat turvallisuuteen, tasa-arvoisuuteen, rehellisyyteen, toisten arvostamiseen ja väkivallattomuuteen. Roolileikeissä ja pienissä esityksissä kehittyvät lasten vuorovaikutustaidot, ilmaisukyky sekä mielikuvitus. Aikuisen roolina on avustaa ja rikastuttaa lasten päivittäistä toimintaa.

13 Liikunta Liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Se on vauhtia, elämyksiä, hikeä, hengästymistä, iloa ja uuden oppimista. Lapsi tarvitsee joka päivä reipasta liikuntaa. Päiväkodissa luomme liikuntaan virittävän, turvallisen ympäristön monipuolisine liikuntavälineineen. Perusliikuntamuotojen harjoittelu ja kehontuntemus ovat keskeiset sisällöt ohjatuilla liikuntatuokioilla.

14 Talvisin luistelemme viereisessä puistossa olevalla luistelukentällä ja hiihdämme puistoon tehdyllä ladulla. Kesäisin puisto tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin liikuntaleikkeihin. Opettelemme myös huolehtimaan omista välineistä.

15 Käden taidot Lapsen hienomotoriikkaa, avaruudellista hahmottamista ja ilmaisua kehitämme erilaisten kädentöiden avulla. Eri materiaalit, tekniikat ja aiheet tulevat tutuiksi vuodenkiertoa myötäillen.

16 Musiikki Musiikki on tärkeää lasten kokonaiskehityksen kannalta. Tavoitteenamme on, että lapset nauttivat musiikista ja saavat siitä elämyksiä sekä oppivat ilmaisemaan itseään musiikin eri elementtien (rytmi, laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta, tanssi) kautta. Musiikkia elävöittävät konserttivierailut.

17 Kieli ja vuorovaikutus Sadut, kertomukset, leikit, lorut, riimit ja päivittäiset juttelutuokiot rikastuttavat lapsen kielen kehitystä. Tärkeää on lämmin vuorovaikutus lapsen kanssa sekä lapsen kuunteleminen. Aikuisen puheen tulee olla monipuolista, selkeää ja vivahteikasta. Keskustelutuokioilla harjoittelemme vuorotellen puhumista ja toisten kuuntelemista.

18 Matematiikka Lähdemme tutustumaan matematiikkaan arkielämän tilanteista käsin. Päivittäiset toiminnat antavat monia mahdollisuuksia puhua matematiikkaa. Näissä tilanteissa opitaan matemaattisia käsitteitä esimerkiksi luokittelua ja lukumääriä. Askartelut ja rakentelut erilaisilla materiaaleilla rakentavat pohjaa geometriselle ajattelulle. Matematiikkaa harjoitellaan päivittäin pelien ja käytännön tehtävien avulla.

19 Uskonnollis-katsomuksellinen kasvatus Vuoden aikana tutustumme uskonnon keskeisimpiin sisältöihin sekä kirkkovuoden suurimpiin juhliin. Joulun ja pääsiäisen aikaan tutustumme juhliin liittyviin perinteisiin, jotka ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä. Kristillisestä varhaiskasvatuksesta huolehtivat seurakunnan työntekijät pitämällä päiväkodissa kerran kuukaudessa lapsille pienen hartaushetken sekä järjestämällä lapsille kirkossa pidettävän joulu- ja pääsiäishartauden. Näissä tilaisuuksissa huomioimme perheiden vakaumuksen.

20 Yhteistyö Yhteistyö lapsen vanhempien ja henkilökunnan välillä on perusta lapsen viihtymiselle päiväkodissa. Päivittäiset kuulumisten vaihtamiset ovat tärkeitä. Päiväkodissa havainnoimme lapsia. Näiden havaintojen sekä vanhempien kanssa käydyn keskustelun pohjalta teemme yhdessä lapselle varhaiskasvatussuunnitelman. 4-vuotiaiden lasten kehityksen arvioinnin teemme yhteistyössä neuvolan ja vanhempien kanssa ns. Viitta-menetelmän avulla. Syksyisin pidämme ryhmäkohtaiset vanhempainillat.

21 Muita yhteistyömuotoja ovat mm. perheiden yhteiset liikuntatapahtumat, talkoot ja juhlat. Kaiken yhteistoiminnan pohjana on avoimuus, luottamus sekä tasaarvoisuus. Vuosittain vietämme lapsille tärkeää isovanhempienpäivää. Isovanhemmat saavat silloin tutustua ja osallistua lastenlastensa päivään. Päivä huipentuu yhteiseen lauluhetkeen. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta.

22 Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus Lapsen mahdollisen tuen tarpeen varhainen toteaminen sekä siihen puuttuminen samoin kuin lapsen vahvuuksien tukeminen ovat keskeisiä toiminnassamme. Erityistä tukea tarvitsevat lapset toimivat ryhmässä tasavertaisina muiden lasten kanssa. Heidän käyttöönsä hankimme tarvittavat apuvälineet esim. symbolikuvat. Kiertävä erityslastentarhanopettaja ja AAC-ohjaaja käyvät päiväkodissamme säännöllisesti. Lapsen tarpeiden mukaan teemme yhteistyötä myös neuvolan, perheneuvolan, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai avohuollon työntekijän kanssa. Erityistä tukea tarvitseville lapsille teemme kuntoutussuunnitelman yhteistyössä vanhempien sekä moniammatillisen verkoston kanssa.

23 Arviointi Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Tiimipalaverien lisäksi pidämme koko työyhteisön suunnittelu- ja arviointipalaverit. Lapsen kehityksen ja oppimisen seuranta on jatkuvaa. Se perustuu lapsen havainnointiin arkipäivän tilanteissa. Lapselle annettu välitön palaute on oppimisen kannalta merkityksellistä.

24 Turvallisuus Lapsella on oikeus turvalliseen päiväkotiympäristöön, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Henkilöstöä tulee olla riittävästi, tarvittaessa otetaan sijaisia. Päiväkodissa on oma palo-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä toimintaohjeet yllättävien tilanteiden varalta. Kokopäiväretkille laaditaan oma turvallisuussuunnitelma. Henkilöstö reagoi rikkoutuneeseen tai vaaraa aiheuttavaan toimintavälineeseen välittömästi.

25 Päiväkodissa on yhteiset kirjatut säännöt sekä pihalle että sisätiloihin. Ne käydään läpi toimintakauden alussa. Säännöt on kirjattuna nähtäville kahvihuoneen seinälle. Käytössämme on kolme erillistä piha-aluetta, joiden käyttöä vuorottelemme. Tämä tekee ulkoilun lapsille turvallisemmaksi. Kiusaamiseen ja väkivaltatilanteisiin puututaan välittömästi. Henkilöstö on laatinut päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman, joka käydään läpi vuosittain toimintakauden alussa.

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-

HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013- HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013- TOIMINTA-AJATUS AJATUS Hirsimäen esiopetus perustuu kestävän kehityksen ajatukseen eheyttäväst stä toiminnasta. Kasvatuksellisen ja opetuksellisen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot