Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa."

Transkriptio

1 Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa Launonen

2 HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta - Fakultet - Faculty Laitos - Institution Department Käyttäytymistiteteellinen tiedekunta Tekijä - Författare - Author Puhetieteiden laitos Hanna Korhonen Työn nimi - Arbetets titel - Title Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa Oppiaine - Läroämne - Subject Logopedia Työn laji - Arbetets art - Level Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä - Referat - Abstract Aika - Datum - Month and year Toukokuu 2007 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 66 + liitteet Tavoitteet. Puhevammainen lapsi tarvitsee puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttämisen mallia, jotta hän itse pystyisi omaksumaan kyseisen keinon käytön. Kuntoutuksen keskipisteenä ei ole enää vain lapsi vaan myös koko hänen lähiyhteisönsä. Lähiyhteisön sitoutuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin ei tapahdu hetkessä vaan niiden omaksumiseen tarvitaan runsaasti aikaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vanhempien tyytyväisyyttä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja tarjoaviin palveluihin, erityisesti siis tutkimuskohteena olleeseen Tietoteekkiin, sekä vanhempien tyytyväisyyttä lapsen apuvälineeseen, tässä tapauksessa kommunikointikansioon. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kahdella kyselylomakkeella, jotka lähetettiin HUS Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin kaikille niille 123 asiakkaalle, joilla oli käytössä Tietoteekin tarjoama kommunikointikansio. Kyselyyn vastasi yhteensä 30 perhettä, eli vastausprosentti oli 24. Yhden perheen vastaukset tutkija joutui hylkäämään. Aineisto analysoitiin käyttämällä tilastollisia tunnuslukuja ja teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Molempien kyselylomakkeiden vastausten perusteella vanhemmat olivat melko tyytyväisiä Tietoteekin tarjoamiin apuvälinepalveluihin. Vähiten tyytyväisiä he olivat ohjauksen riittävyyteen, ja monet ilmaisivat haluavansa enemmän ohjausta, jotta voisivat paremmin perehtyä kansion käyttöön. Suurin osa (17) vanhemmista (28) koki kansion käytön vaikeaksi tai melko vaikeaksi. Kansion käyttöä vaikeuttivat vanhempien mielestä kansion koko, paino ja rakenne. Tällaiset negatiiviset tuntemukset voivat vaikuttaa apuvälineen hylkäämiseen. Vaikka vanhemmat kokivat kansion käytön vaikeaksi, he olivat ymmärtäneet kansion käytön perusidean eli mallittamisen ja oman roolinsa lapsen kielen kehityksen tukijana. Suurin osa vanhemmista mallittikin kansion käyttöä päivittäin. Vanhempien mielipiteet lapsen edistymisestä kansion käytössä jakaantuivat lähes tasan sen mukaan, oliko lapsi oppinut käyttämään kansiota vai ei. Suurin osa vanhemmista kuitenkin kannusti lasta käyttämään kansiota. Lapsen kansion käytön aktiivisuus voi riippua hyvin paljon vanhempien aktiivisuudesta. Kansion ohella lapset käyttivät paljon myös muita kommunikointikeinoja, kuten viittomia ja puhetta. Vanhemmat olivat epävarmoja kansion myönteisestä vaikutuksesta lapsen puheenkehitykseen, mutta monet uskoivat kansion auttaneen lauseenmuodostuksessa ja uusien sanojen oppimisessa. Suurin osa (64 %) vanhemmista kuitenkin toivoi lapsen kommunikoivan tulevaisuudessa puheella. Mielenkiintoista olisikin tutkia kuvakommunikoinnin vaikutusta puheenkehitykseen. Lisäksi kaivattaisiin tarkempia tutkimuksia kommunikointikansion opittavuudesta ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kansion käytön oppimiseen, erityisesti mallittamisesta. Myös erilaisten ohjausmuotojen tehokkuudesta kansion käytön oppimisessa kaivattaisiin lisätutkimuksia. Avainsanat Nyckelord - Keywords puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi, AAC, kommunikointikansio, vanhempien ohjaus, Tietoteekki Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information

3 HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta - Fakultet - Faculty Laitos - Institution Department Faculty of Behavioural Sciences Tekijä - Författare - Author Department of Speech Sciences Hanna Korhonen Työn nimi - Arbetets titel - Title The satisfaction of parents with the communication book and the user instructions in Tietoteekki Oppiaine - Läroämne - Subject Logopedics Työn laji - Arbetets art - Level Master s thesis Tiivistelmä - Referat - Abstract Aika - Datum - Month and year May 2007 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 66 + appendixes Objectives. Child with communication disabilities requires augmentative and alternative communication means usage model in order to be able to adopt the use of a particular method. The focus of the intervention is no longer just a child but also the whole community. The commitment of the community to augmentative and alternative communication means does not occur instantly but the adaptation requires a lot of time. The objective of this research was to examine parents satisfaction with the services providing augmentative and alternative communication means, concentrating especially on the research target, Tietoteekki, as well as the parent satisfaction with child s communication device, thus in this case the communication book. Methods. The research was implemented with two questionnaire forms that were sent out to 123 clients of Tietoteekki in HUS Children s hospital who had been using communication book. The questionnaire was answered by 30 families, thus, answering percentage was 24. Furthermore questionnaire forms of one family had to be declined. Data was analyzed by using statistical figures and theming. Results and conclusions. Based on both questionnaires parents were relatively satisfied with the services offered by Tietoteekki. Parents were least satisfied with the extend of the instructions. Moreover many parents would prefer more guidance to familiarize themselves better to the use of the book. Most parents (17 out of 28) found the book s usage difficult or relatively difficult. The factors hindering the usage were size, weight and structure. Such negative feelings can result in abandoning the book. Even though parents found the book s usage to be challenging they had understood the basic idea, in terms of modelling and their own role as a supporter of the child s language development. In fact, majority of parents modelled the usage of the book on daily basis. Parents opinions regarding child s development in usage of the book were divided almost equally in accordance with whether the child had learned to utilize the book or not. Nevertheless most parents encouraged the child to use the book. The level of child s book usage activity can depend widely on parents activity. In addition to the book children also made use of many other communication means, such as signs and speech. Parents were unsure about the positive effect of the book on child s speech development. Nonetheless, many believed the book had helped in structuring sentences and learning words. In the end, majority (64 %) of the parents hoped for the child to communicate with speech in the future. Thus, it would be interesting to examine the effect of picture communication on speech development. In addition there is a demand for further research about the ability to learn with the help of the communication book, and the factors that affect on the learning of the book s usage, especially modelling. Moreover different guidance and ways of instructing in regards to the learning of the book s usage would be viable subject for further research. Avainsanat Nyckelord - Keywords augmentative and alternative communication, AAC, communication book, parents guidance, Tietoteekki Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited University of Helsinki Library of Behavioural Sciences Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO PUHETTA TUKEVA JA KORVAAVA KOMMUNIKOINTI Luokittelu Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia tarvitsevat ihmiset KOMMUNIKOINNIN APUVÄLINEET Graafiset merkit Graafisen merkkijärjestelmän valinta Kielen kehitys puhetta tukevien ja korvaavien keinojen avulla Kommunikointikansio Merkkien valinta kommunikointikansioon Mallittaminen PERHE JA LÄHIYHTEISÖ Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin vaikutus perheeseen Ammatti-ihmisten rooli TUTKIMUKSEN TARKOITUS TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kommunikoinnin apuvälinepalvelut Tietoteekissa Tutkimusryhmä Kyselylomakkeet Aineiston keruu Aineiston käsittely TULOKSET Apuväline- ja apuvälinepalvelutyytyväisyys (QUEST) Vanhempien näkemyksiä Tietoteekin ohjauksesta ja kommunikointikansiosta Ohjauksen laatu Vanhempien näkemyksiä kommunikointikansiosta ja sen käytöstä Vanhempien arvio lapsen edistymisestä POHDINTA Tulosten pohdinta Vanhempien kokemukset kansion käytön ohjauksesta Kommunikointikansion käyttöön vaikuttavat tekijät

5 Lapsen edistyminen kansion käytössä ja kansion käytön vaikutus puheen kehitykseen Menetelmän pohdinta Pohdinnan yhteenveto ja jatkotutkimusaiheet...55 LÄHTEET:...57 LIITTEET 2

6 1. JOHDANTO Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointikeinoa tarvitsee henkilö, joka ei syystä tai toisesta pysty kommunikoimaan puheellaan (von Tetzchner & Martinsen 2000, 20-21). American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) määrittelee puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (augmentative and alternative communication, AAC) seuraavasti: Augmentative and alternative communication is an area of clinical practice that attempts to compensate (either temporarily or permanently) for the impairment and disability patterns of individuals with severe expressive communication disorders (i.e., the severely speech-language and writing impaired) (ASHA 1989, 107). Puhetta korvaava kommunikointi (alternative communication) tarkoittaa kommunikointia muilla keinoin kuin puheen avulla (von Tetzchner & Martinsen 2000, 20). Tällöin henkilö käyttää viestinnässään useimmiten viittomia, graafisia merkkejä tai kirjoitusta. Puhetta tukevia kommunikointikeinoja (augmentative communication) käytetään puheen ohessa (Pulli 1995, 26), ja puhetta pyritään tukemaan ja täydentämään erilaisin keinoin (von Tetzchner & Martinsen 2000, 20). Puhetta tukevan kommunikoinnin tarkoituksena on toisaalta edistää ja täydentää puheilmaisua ja toisaalta taata korvaava kommunikoinnin muoto, jos ihminen ei myöhemmin alakaan puhua. Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin muotojen kehittämistyön katsotaan alkaneen 1950-luvulla, jolloin luotiin alan kliiniset ja opetukselliset juuret (Zangari, Lloyd & Vicker 1994). Noin 1960-luvun lopulta lähtien puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö on lisääntynyt vahvasti eri maissa (von Tetzchner & Grove 2003). Erityisen nopea kasvun kausi oli 1980-luvulla (Zangari, Lloyd & Vicker 1994). Tällöin myös eri alojen ammattilaiset kokoontuivat yhteen jakamaan tietojaan, mikä johti alan kansainvälisen järjestön International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) syntyyn. Nykyään puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin ala on laaja ja se on levinnyt ympäri maailmaa. Ala tuottaa jatkuvasti uutta ja tärkeää tutkimustietoa, joka vie kuntoutusta eteenpäin. 3

7 Puhevammainen lapsi tarvitsee yhteisönsä tukea ja puhetta tukevien ja korvaavien keinojensa käyttämisen mallia, jotta hän itse pystyisi omaksumaan kyseiset keinot käyttöönsä (Porter & Burkhart 2004). Kuntoutuksen keskipisteenä ei ole enää vain lapsi vaan myös koko hänen lähiyhteisönsä, ennen kaikkea perhe, päivähoito ja koulu (Hildén, Merikoski & Launonen 2001). Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen omaksumiseen tarvitaan runsaasti aikaa (Herkman & Räisänen 2006). Lähiyhteisön sitoutuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin ei tapahdu hetkessä, ja arjessa se vaatii harjoittelua ja totuttelua. Puheterapiapalvelut kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta ). Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat terapiat, asiakkaan kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi (Mäki 2005). Tämä tutkimus tarkastelee puheterapiapalvelujen toteutumista vanhempien näkökulmasta. Tutkimus käsittelee puhetta tukevien ja korvaavien keinojen lisäksi näiden keinojen käytön ohjausta. Tutkimuskohteena olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin tarjoamat apuvälinepalvelut. 2. PUHETTA TUKEVA JA KORVAAVA KOMMUNIKOINTI Kommunikointi on vastavuoroista toimintaa (Huuhtanen 2001, 12). Kommunikoinnin kuvaillaan usein rakentuvan sisällöstä, käytöstä ja muodosta (Bloom & Lahey 1978, 11-23). Kommunikoinnin sisältö muodostuu kokemuksista ja niihin liittyvistä käsitteistä ja merkityksistä (emt., 11-15). Kommunikoinnin käyttö tarkoittaa viestinnän tarkoitusta ja päämääriä. Kommunikoinnin muodolla tarkoitetaan ilmaisuun käytettäviä keinoja (Bloom & Lahey 1978, 15-19; kommunikoinnin muotojen jaottelusta Granlund & Olsson 1994). Kommunikoinnin sisältö, käyttö ja muoto liittyvät kiinteästi toisiinsa ja ovat kaikki läsnä vuorovaikutuksessa. 4

8 Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia jaetaan ja luokitellaan eri tavoin. Yksi yleisimmistä jaoista perustuu siihen, käyttääkö kommunikoija apuvälinettä vai ei, eli jako avusteiseen ja ei-avusteiseen kommunikointiin (Pulli 1995, 26; von Tetzchner & Martinsen 2000, 21) Luokittelu Jako avusteiseen ja ei-avusteiseen kommunikointiin kuvaa sitä, miten kommunikoija tuottaa ilmaisussaan käyttämänsä merkit (von Tetzchner & Martinsen 2000, 21; ks. myös Musselwhite & St. Louis 1988; Fuller, Lloyd & Schlosser 1992; Pulli 1995, 26). Avusteiseen kommunikointiin kuuluvat kaikki sellaiset kommunikoinnin muodot, joissa kielellinen ilmaus on fyysisesti olemassa käyttäjästä erillään. Merkit valitaan jostakin käyttäjälle valmiiksi kootusta valikoimasta. Tähän ryhmään kuuluvat graafisten merkkijärjestelmien käyttöön perustuvat kommunikointikeinot (Fuller ym. 1992; Huuhtanen 2001, 15). Myös esineiden käyttö signaalimerkkeinä ja kosketeltavat merkit kuuluvat tähän luokkaan. Ei-avusteinen kommunikointi tarkoittaa sellaisia kommunikoinnin muotoja, joissa kommunikoiva ihminen tuottaa kielelliset ilmaukset itse ilman apuvälinettä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 21). Tähän ryhmään kuuluvat ele- ja viittomiskommunikointi sekä muun muassa morsetus ja osoittaminen. Lisäksi eiavusteiseen kommunikointiin voidaan katsoa kuuluvan myös ääntely ja katseen käyttö (Glennen 1997, 60). Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi voi olla toisen avusta riippuvaa tai itsenäistä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 21-22). Jako liittyy siihen, miten kommunikointimuotoa käytetään ja mikä on keskustelukumppanin osuus. Toisen avusta riippuvassa kommunikoinnissa käyttäjä tarvitsee toista ihmistä yhdistämään ja tulkitsemaan sen, mitä hän haluaa ilmaista. Yksittäisiä sanoja tai graafisia merkkejä sisältävien taulujen avulla kommunikointi voi olla toisen avusta riippuvaa, mutta myös viittomia käyttävät ihmiset saattavat tarvita kumppania, joka tulkitsee ja yhdistää merkkien tarkoituksen. 5

9 Itsenäinen kommunikointi tarkoittaa sitä, että käyttäjä muotoilee viestin kokonaan itse (von Tetzchner & Martinsen 2000, 22). Graafista kommunikointia käyttävät ihmiset voivat tuottaa puhelaitteen avulla kokonaisia lauseita tai käyttää teknisiä apuvälineitä, jotka tulostavat viestin paperille tai kuvaruutuun. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointijärjestelmät voidaan jakaa myös eri luokkiin. Von Tetzchner ja Martinsen (2000, 20-21) ovat jakaneet nämä järjestelmät kolmeen pääluokkaan, eli manuaalisiin, graafisiin ja kosketeltaviin merkkeihin. Manuaalisiin merkkeihin kuuluvat sekä kuurojen viittomakielen viittomat että muut käsillä tehtävät merkit ja viittomat. Graafisiin merkkeihin kuuluvat kaikki graafisesti muodostetut merkit (esimerkiksi bliss-symbolit, piktogrammit ja PCS-symbolit) (ks. esim. Jones & Cregan 1986; Musselwhite & St. Louis 1988). Kosketeltavat merkit on tehty erilaisista materiaaleista kuten puusta tai muovista (esimerkiksi Premackin sanapalikat) (von Tetzchner & Martinsen 2000, 20-21). Tunnusteltaviksi merkeiksi kutsutaan erityisesti näkövammaisille ihmisille suunniteltuja kosketeltavia merkkejä, joiden muoto ja pintamateriaali saattavat vaihdella (lisää luokituksista ks. esim. Lloyd & Fuller 1986; Fuller ym. 1992) Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia tarvitsevat ihmiset Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia tarvitsevia ihmisiä on melko paljon ja kaikissa ikäryhmissä (Beukelman & Mirenda 1992, 4; von Tetzchner & Martinsen 2000, 79). Heidän puheen ongelmansa voivat johtua erilaisista kehityksellisistä tai hankituista häiriöistä. Kehityksellisiin häiriöihin lukeutuvat kehitysvammaisuus, CPvammaisuus, autismi sekä erilaiset kehitykselliset kielihäiriöt (Mirenda & Mathy- Laikko 1989). Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia voivat tarvita myös ihmiset, joilla on jokin hankittu häiriö, esimerkiksi traumaattinen aivovamma, aivoverenkiertohäiriöistä johtuva puheen ja kielen ongelma tai etenevä neurologinen sairaus (Beukelman & Yorkston 1989). Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia kehityksellisistä syistä tarvitsevat ihmiset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään sen mukaan, mikä heillä on puhetta korvaavan kommunikoinnin päätehtävänä eli missä määrin he tarvitsevat 6

10 ilmaisukeinoa, puhetta tukevaa keinoa tai puhetta korvaavaa keinoa (von Tetzchner & Martinsen 2000, 80; ks. myös Martinsen & von Tetzchner 1996, 42-45). Ryhmät eroavat toisistaan siinä, miten hyvin niihin kuuluvat ihmiset ymmärtävät kieltä ja millaiset edellytykset heillä on oppia ymmärtämään ja käyttämään kieltä tulevaisuudessa. Nämä kolme ryhmää ovat ilmaisukieliryhmä, tukikieliryhmä ja korvaavan kielen ryhmä. Ilmaisukieliryhmään kuuluville ihmisille on tyypillistä, että he ymmärtävät kieltä yleensä hyvin, mutta heidän oma ilmaisunsa puhutun kielen avulla on rajoittunut (von Tetzchner & Martinsen 2000, 80). Näiden ihmisten kielelliset taidot ovat hyvät. Tämän ryhmän tyypillisimpiä edustajia ovat CP-vammaiset ihmiset, joista suurella osalla on joko puhemotoriikkaan tai kielelliskognitiivisiin taitoihin tai näihin molempiin liittyviä puutteita (Mirenda & Mathy-Laikko 1989; ks. myös Tolvanen 2002). Ilmaisukeinoksi valitaan usein graafinen järjestelmä, koska esimerkiksi viittominen voi olla heille vaikeaa tai mahdotonta motoristen vaikeuksien vuoksi. Kuntoutuksen tarkoituksena on löytää heille pysyvä ilmaisukeino eli sellainen keino, jota he käyttävät kaikenlaisissa tilanteissa koko elämänsä ajan. Tukikieliryhmä voidaan jakaa kahteen alaryhmään, kehitykselliseen ja tilanteiseen (von Tetzchner & Martinsen 2000, 81-82). Kehityksellisessä ryhmässä puhetta korvaavan muodon opettaminen tähtää ensisijassa puheen kehittämiseen. Tavoitteena on puheen ymmärtämisen ja ilmaisevan käytön vahvistaminen. Puhetta tukeva keino toimii tavallaan tukirakenteena lapsen normaalin puheen hallinnan kehityksessä. Tähän ryhmään kuuluvat monet lapset, joilla on kehityksellinen dysfasia (kehityksellisistä kielihäiriöistä esim. Weitz, Dexter & Moore 1997; Korpilahti 2002) tai Downin oireyhtymä (ks. esim. Launonen 2002). Tukikieliryhmän toiseen alaryhmään, tilanteiseen ryhmään kuuluu sellaisia ihmisiä, jotka ovat oppineet puhumaan, mutta joiden on vaikea saada itseään ymmärretyksi. Lähi-ihmiset voivat ymmärtää esimerkiksi lasta hyvin, mutta tuntemattomat ihmiset eivät välttämättä saa hänen puheestaan selvää. Siksi kuntoutuksessa keskitytään siihen, miten lapsi voi tietää, milloin hän tarvitsee puheelleen lisätukea ja millaista tuen on oltava. Puhetta korvaava kommunikointijärjestelmä ei ole tämän ryhmän pääkommunikointimuoto vaan se toimii ennemminkin apukielenä. 7

11 Korvaavan kielen ryhmään kuuluville ihmisille on tunnusomaista, että he käyttävät kommunikoinnissa puhetta hyvin vähän tai eivät ollenkaan (von Tetzchner & Martinsen 2000, 82-83). Siksi tavoitteena onkin, että puhetta korvaavasta kommunikointimuodosta tulee ikään kuin heidän äidinkielensä. Myös muiden ihmisten tulee käyttää tätä korvaavaa kieltä kommunikoidessaan heidän kanssaan. Korvaavan kielen ryhmään kuuluu muun muassa vaikeasti autistisia ja älyllisesti syvästi kehitysvammaisia ihmisiä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 83; ks. myös esim. Mirenda & Mathy-Laikko 1989; Romski & Sevcik 1993; Kerola 2002; Launonen 2002). Kaikkia puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikointia tarvitsevia ihmisiä ei ole helppo sijoittaa yksiselitteisesti edellä mainittuihin ryhmiin (von Tetzchner & Martinsen 2000, 83). Kaikkiin näihin kolmeen pääryhmään kuuluu ihmisiä erilaisista kliinisistä ryhmistä ja saman kliinisen ryhmän ihmiset voivat kuulua eri pääryhmiin. Ryhmäjaon tarkoituksena on tuoda esiin, että puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin kuntoutuksella voidaan pyrkiä eri tavoitteisiin ja että itse kuntoutus on eri ryhmissä erilaista (von Tetzchner & Martinsen 2000, 83). Tavoitteet tulee asettaa yksilöllisesti kunkin taitojen ja tarpeiden mukaan, ja kolmeen pääryhmään tehty jako voi olla avuksi, kun näitä tavoitteita asetetaan. 3. KOMMUNIKOINNIN APUVÄLINEET Perinteiset apuvälineet ovat usein tauluja, levyjä tai kansioita, joissa on kirjaimia, sanoja, graafisia merkkejä tai kuvia (von Tetzchner & Martinsen 2000, 49). Näitä apuvälineitä käytetään suoran valinnan ja automaattisen tai manuaalisen askelluksen avulla. Suoraa valintaa käyttävä ihminen osoittaa suoraan sitä, mitä hän haluaa sanoa. Automaattisessa askelluksessa valo, osoitin tai jokin muu vastaava liikkuu ja käyttäjä tekee valinnan pysäyttämällä osoittimen jonkinlaisella ohjaimella haluamaansa paikkaan. Manuaalisessa askelluksessa tarvitaan kahta tai useampaa ohjainta, joiden avulla liikutetaan osoitinta taululla ja tehdään tarvittaessa valinta. 8

12 3.1. Graafiset merkit Lasten ensimmäisenä graafisen kommunikoinnin muotona käytetään usein kuvia eli piirroksia ja valokuvia (von Tetzchner & Martinsen 2000, 35). Taitojen ja tarpeiden kasvamisen myötä siirrytään yleensä käyttämään erityisesti puhetta korvaavaan viestintään kehitettyjä merkkijärjestelmiä. Suomessa käytetään yleisimmin blisskieltä (Bliss 1965) sekä piktogrammeja (Maharaj 1980) ja PCS-symboleja (Johnson 1981; 1985) (ks. myös Papunet 2006a). Blisskieli on kaikkein pisimmälle kehitetty puhumattomien ihmisten käytettävissä oleva graafinen järjestelmä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 26). Se koostuu sadasta perusmerkistä, joita yhdistelemällä voidaan muodostaa sellaisia sanoja, joille ei ole perusmerkkiä (emt. 24). Monien bliss-symbolien graafinen muoto on melko monimutkainen, koska se voi koostua useasta perusmerkistä (emt. 26). Tästä syystä bliss-symbolit voivat olla joillekin ryhmille liian hankalia käytettäväksi. Parhaiten bliss-symbolit sopivat älykkyydeltään normaalilahjaisille tai lähes normaalilahjaisille ihmisille (Jones & Cregan 1986, 65). Piktogrammit (Pictogram Ideogram Communication PIC, Suomessa käytetään myös termejä PIC-kuvat, piktot) on Kanadassa kehitetty järjestelmä (Maharaj 1980), joka on ollut hyvin suosittu varsinkin Pohjoismaissa (von Tetzchner & Jensen 1996; von Tetzchner & Martinsen 2000, 30). Piktogrammit ovat tyyliteltyjä valkoisia siluetteja mustalla taustalla. Kuvien merkitysvasteet on kirjoitettu piirroksen yläpuolelle valkoisella. Piktogrammien määrä vaihtelee maittain, Suomessa on saatavilla noin 900 merkkiä (Huuhtanen 2001, 59). Piktogrammeja pidetään selkeinä ja helposti ymmärrettävinä, niistä 90 prosenttia on kuvanomaisia (piktografisia) ja vain 10 prosenttia käsitteellisiä (ideografisia). Niitä voivat käyttää hyvin monenlaiset ihmiset, ja myös käyttäjän ympäristön on yleensä melko helppo ymmärtää niitä. Picture Communication Symbols (PCS) on Yhdysvalloissa kehitetty järjestelmä (Johnson 1995). Se rakentuu yli 3000 yksinkertaisesta ääriviivapiirroksesta (Papunet 2006b). Piirrosten ylä- tai alapuolelle on kirjoitettu niiden merkitysvastine (von Tetzchner & Martinsen 2000, 31). Kuvia on saatavana joko musta-valkoisina tai värillisinä ja myös ilman merkitysvastinetta (Papunet 2006b). PCS-symboleita on 9

13 saatavana myös erilaisina tietokoneohjelmina (Huuhtanen 2001, 62), ja niitä voi myös piirtää itse (Musselwhite & St.Louis 1988, 198; von Tetzchner & Jensen 1996). PCS-symboleja voivat käyttää kaiken ikäiset ihmiset. Niiden etu piktogrammeihin verrattuna on merkkien suuri määrä. PCS on nykyisin todennäköisesti kaikkien yleisimmin maailmassa käytetty järjestelmä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 31). Se on yleinen esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa ja Espanjassa ja sen käyttö yleistyy koko ajan myös Pohjoismaissa (von Tetzchner & Jensen 1996; von Tetzchner & Martinsen 2000, 31). Graafisten merkkien etuna on niiden ajallinen ja visuaalinen pysyvyys, joka auttaa asioiden hahmottamista (Huuhtanen 2001, 48). Merkit eivät kuormita muistia erityisesti, koska ne ovat aina saatavilla (Wilkinson & McIlvane 2002, 274). Käyttäjän ei myöskään tarvitse olla fyysisesti näppärä kommunikoidakseen merkkien avulla (Jones & Cregan 1986, 123). Jos hän ei pysty osoittamaan merkkejä sormella, hän voi käyttää osoittamiseen esimerkiksi katsetta tai erilaisia ohjaimia (ks. luku 3). Graafisten merkkien käyttäminen voi aiheuttaa käyttäjälleen myös joitakin ongelmia. Merkkien avulla kommunikointi voi olla hidasta, varsinkin kun käytetään perinteisiä apuvälineitä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 51; Wilkinson & McIlvane 2002, 275). Lisäksi merkkijärjestelmän käyttöön tarvittavia apuvälineitä voi olla hankala käyttää tai pitää mukana (Jones & Cregan 1986, 124). Merkkien määrä on myös rajallinen, mikä kaventaa käyttäjän sanavarastoa (Wilkinson & McIlvane 2002, 276). Kommunikointi voi lisäksi katketa helposti, jos käyttäjä tuottaa pitkiä ilmauksia (von Tetzchner & Martinsen 2000, 51). Kuulijan saattaa olla myös vaikeaa keskittyä siihen, mitä käyttäjä tekee. Perinteisiä apuvälineitä käyttävän ihmisen kanssa keskustelu vaatii keskustelukumppanilta paljon. Pienikin tarkkaamattomuus voi johtaa huonoihin arvauksiin, turhautumisiin ja siihen, että kumppani ei ymmärrä käyttäjän ilmaisemaa asiaa tai että hän ymmärtää sen väärin. Perinteisiä kommunikoinnin apuvälineitä käytetään kuitenkin paljon, ja ne täyttävät monilla tärkeitä kommunikoinnin tehtäviä. 10

14 3.2 Graafisen merkkijärjestelmän valinta Graafisen merkkijärjestelmän valinnassa tulee ottaa huomioon käyttäjän yksilölliset piirteet (von Tetzchner & Martinsen 2000, 40). Erityisesti pitää huomioida käyttäjän visuaalinen hahmotuskyky sekä se, mitä vaatimuksia järjestelmä asettaa kielen ymmärtämiselle. Esimerkiksi bliss-symbolit asettavat kielen ymmärtämiselle suurempia vaatimuksia kuin piktogrammit, koska ne ovat graafiselta muodoltaan monimutkaisia. Merkkijärjestelmän tarjoaman sanaston laajuus täytyy myös huomioida valittaessa graafista merkkijärjestelmää, jotta käyttäjän kommunikointi voi kehittyä (Musselwhite & St.Louis 1988, ). Nykyään käyttäjälle voidaan valita ensisijainen graafinen merkkijärjestelmä, mutta tarvittaessa merkkejä voidaan ottaa mukaan myös muista järjestelmistä. Graafiseksi merkkijärjestelmäksi kannattaa valita sellainen järjestelmä, joka on käyttäjän omassa maassa yleinen (von Tetzchner & Martinsen 2000, 40). Graafisen merkkijärjestelmän valintaan voi vaikuttaa myös se, että kuinka helposti se on opittavissa. Keskustelua käydäänkin eri merkkijärjestelmien ominaisuuksista ja opittavuudesta (ks. esim. Clark 1981; Mirenda 1985; Mizuko 1987; Bloomberg, Karlan & Lloyd 1990; Burroughs, Albritton, Eaton & Montague 1990). Graafisen merkkijärjestelmän kuvanomaisuus eli ikonisuus vaikuttaa oppimiseen siten, että ikoniset symbolit opitaan helpommin kuin ei-ikoniset symbolit (Clark 1981). Graafisen merkkijärjestelmän valinnassa ei kannata miettiä vain järjestelmän oppimisen helppoutta vaan myös sitä, mitä järjestelmällä on tarjottavanaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi bliss-symboleja on vaikeampi oppia kuin PCSmerkkejä (Mizuko 1987), mutta bliss-symbolien yleiset käyttömahdollisuudet ovat laajemmat kuin muiden merkkijärjestelmien (von Tetzchner & Martinsen 2000, 46) Kielen kehitys puhetta tukevien ja korvaavien keinojen avulla Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja käyttävien lasten kielen oppimisen prosessi eroaa tyypillisesti kehittyvien lasten kielenkehityksestä (Sutton, Soto & Blockberger 2002). Normaalisti kehittyvä lapsi oppii kieltä kuuntelemalla ja havainnoimalla ympäristöään ja olemalla vuorovaikutuksessa kieltä osaavien 11

15 ihmisten kanssa (Sutton, Soto & Blockberger 2002; Brekke & von Tetzchner 2003; ks. myös Bruner 1983). Jos lapset ilmaisevat itseään graafisilla merkeillä, heillä ei ole useinkaan luonnollista kieliympäristöä, vaan heidän kieliympäristönsä on yleensä tarkasti suunniteltu. Tämä tarkoittaa, että lasten kieliympäristö on usein teennäinen ja että vanhemmat käyttävät lasten apuvälineitä vain tietynlaisissa tilanteissa, jotka toistuvat samanlaisina. Graafisilla merkeillä kommunikoivat lapset oppivat ilmaisemaan itseään ja käyttämään merkkejä strukturoiduissa opetustilanteissa, joita vetävät ihmiset, joiden äidinkieli on puhekieli ja jotka eivät käytä graafisia merkkejä jokapäiväisessä kommunikoinnissaan. Graafisilla merkeillä kommunikointi edellyttää myös kuvien ymmärtämistä. Kuvien ymmärtäminen on kognitiivinen taito, joka kehittyy normaalistikin hitaasti (Kose, Beilin & O Connor 1983; ks. myös Stephenson & Linfoot 1996) ja jota kehitysvammaiset ihmiset eivät saavuta helposti (von Tetzchner & Martinsen 2000, 35). Kielen omaksuminen on monimutkainen prosessi vaikeasti kielihäiriöisillä lapsilla, jotka tarvitsevat puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikointia (Bedrosian 1997). Bedrosian (1997) esittelee neljä osatekijää, jotka auttavat ymmärtämään tätä kielen omaksumisen prosessia. Ensimmäinen on lapsen käyttämä puhetta tukeva tai korvaava keino. Nämä keinot sisältävät sekä kielellisiä että ei-kielellisiä kommunikoinnin muotoja. Tietoa tarvitaankin siitä, miten kieli syntyy erilaisten kommunikoinnin muotojen kautta. Toinen osatekijä ovat lapsen kielelliset taidot ja kyvyt, jotka hän tuo kielen oppimisen tilanteeseen mukaan. Kommunikointikumppanin rooli on kolmas osatekijä. Tärkeää on erityisesti se, miten kommunikointikumppani tukee lasta kielen omaksumisen prosessissa. Neljäs osatekijä on kommunikointitehtävän luonne eli se, miten erilaiset kommunikointitehtävät ja ohjeet vaikuttavat kielen kehitykseen. Nämä neljä osatekijää toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat kaikki omalta osaltaan lapsen kielen kehitykseen. Lisätietoa kuitenkin kaivataan näiden osatekijöiden vuorovaikutuksesta ja merkityksestä kielen oppimisessa (Bedrosian 1997). Edellä lueteltujen neljän osatekijän lisäksi kielen oppimiseen puhetta tukevien ja korvaavien keinojen avulla vaikuttavat monenlaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät (Romski, Sevcik & Adamson 1997). Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan lapsen 12

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatio ja vuorovaikutus Kommunikaatio ja vuorovaikutus Vuorovaikutus Vuorovaikutusta on olla kontaktissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on tiedostettua tai tiedostamatonta. Kommunikaatio eli viestintä Kommunikaatio

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

viittomat kommunikoinnissa

viittomat kommunikoinnissa viittomat kommunikoinnissa Sisällys Sisällys...2 MITÄ TUKIVIITTOMAT OVAT?...3 MIKSI TUKIVIITTOMAT?...3 VIITTOMAT OPITAAN MALLISTA...4 OHJAUSTA TUKIVIITTOMIEN OPETTELUUN...6 VIITTOMAT OMAKSUTAAN OMAAN TAHTIIN...7

Lisätiedot

OPAS. kommunikoinnin mahdollisuuksiin

OPAS. kommunikoinnin mahdollisuuksiin OPAS kommunikoinnin mahdollisuuksiin S i s ä l t ö Kaikilla on tarve kommunikoida 3 Mitä kommunikointi on 3 Jos puhuminen ei suju 4 Kommunikointitarpeet ja kommunikoinnin tukemisen tarpeet vaihtelevat

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

9.2.2016. Kommunikoinnin apuvälineiden ohjaus ja seuranta. Työnjako asiakaskohtaisessa apuvälinepalvelussa

9.2.2016. Kommunikoinnin apuvälineiden ohjaus ja seuranta. Työnjako asiakaskohtaisessa apuvälinepalvelussa Laihia mukana Alueellisessa apuvälinekeskuksessa perusterveydenhuollon osalta (ostajana Vaasa) Jäsenkuntia 19 Asukkaita noin 198500 Kommunikoinnin apuvälineiden ohjaus ja seuranta Eeva-Liisa Övermark Puheterapeutti

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Valmennus ja tuki. Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan?

Valmennus ja tuki. Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Valmennus ja tuki Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Vammaislainsäädännön uudistamiseen liittyvä työkokous itsenäisen suoriutumisen tuesta Säätytalo 13.10.2016 Sirkka Sivula johtava

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tukea oppilaiden välisiin keskusteluihin Ei me kyllä yleensä jutella koulussa

Tukea oppilaiden välisiin keskusteluihin Ei me kyllä yleensä jutella koulussa Tukea oppilaiden välisiin keskusteluihin Ei me kyllä yleensä jutella koulussa Sillalla-seminaari 6. 2. 2014 Irina Savolainen 2014 ICF = kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus

Lisätiedot

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 1 QUEST 2.0 anna-liisa.salminen@stakes.fi Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 2 QUEST

Lisätiedot

Evantia360 Teen Hybrid

Evantia360 Teen Hybrid Evantia360 Teen Hybrid Evantia360 Teen Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, mutta se soveltuu erinomaisesti myös joillekin aikuiskäyttäjille. Evantia360

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Kirsi Markkinen & Maarit Oja AAC ARKEEN TIETOKANSIO PUHETTA TUKEVASTA JA KORVAAVASTA KOMMUNIKOINNISTA

Kirsi Markkinen & Maarit Oja AAC ARKEEN TIETOKANSIO PUHETTA TUKEVASTA JA KORVAAVASTA KOMMUNIKOINNISTA Kirsi Markkinen & Maarit Oja AAC ARKEEN TIETOKANSIO PUHETTA TUKEVASTA JA KORVAAVASTA KOMMUNIKOINNISTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

0 241.80 297.41 15 205.53 252.80 30 169.26 208.19 35 157.17 193.32 40 145.08 178.45 45 132.99 163.58 50 120.90 148.71

0 241.80 297.41 15 205.53 252.80 30 169.26 208.19 35 157.17 193.32 40 145.08 178.45 45 132.99 163.58 50 120.90 148.71 SfW Symbolikoostaja - SfW_SE: Symbolikoostajalla teet uusia blissejä ja viittomia. Symbolikoostaja 0 241.80 297.41 15 205.53 252.80 30 169.26 208.19 35 157.17 193.32 40 145.08 178.45 45 132.99 163.58 50

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Millaisia vuorovaikutusstrategioita lapsilla on tilanteessa, kun joku toinen lapsi kiusaa? Miten ikä, sukupuoli ja lasten taidot vaikuttavat lapsen näkemykseen?

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Start Viittomat-taulusto

Evantia 360 Junior Start Viittomat-taulusto Evantia 360 Junior Start Viittomat-taulusto Evantia360 Junior Start Viittomat -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kehitysvamma. Äiti ei pysy kärryillä 24.5.2012

Kehitysvamma. Äiti ei pysy kärryillä 24.5.2012 Kehitysvamma Äiti ei pysy kärryillä 24.5.2012 Yleisen ajattelutavan muutos Vammaiset ihmiset ovat alkaneet vaatia oikeuksiaan. Käsitykset vammaisuudesta ja näkemykset vammaisista henkilöistä ovat kansainvälisesti

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Hybrid

Evantia 360 Junior Hybrid Evantia 360 Junior Hybrid Evantia 360 Junior Hybrid -kommunikointikansio laaja, lausetasoinen kommunikointikansio, joka on suunniteltu lapsikäyttäjille. Evantia 360 -kommunikoinnin tuote- ja palvelukokonaisuus

Lisätiedot

MOT-hanke. Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 2. MOT-hanke

MOT-hanke. Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 2. MOT-hanke Dia 1 MOT-hanke Mat ematiikan Oppimat eriaalin Tutkimuksen hanke 2005-2006 Hämeenlinnan OKL:ssa Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 1 MOT-hanke Osallistujat:13 gradun tekijää (8 gradua)

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Mikä GAS-menetelmä on? Seija Sukula Kehittämispäällikkö, FT Kela

Mikä GAS-menetelmä on? Seija Sukula Kehittämispäällikkö, FT Kela Mikä GAS-menetelmä on? Seija Sukula Kehittämispäällikkö, FT Kela 2.12.2015 2 GASin Historiasta juuret GAS on kehitetty 1960-luvulla mielenterveyskuntoutukseen: psykologi Thomas J Kiresuk ja tilastotieteilijä

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Kuuntele ja odota, kun kerron katseella

Kuuntele ja odota, kun kerron katseella Kuuntele ja odota, kun kerron katseella Teksti: puheterapeutti Anna-Leena Widell, kuvat: Marjo Lamminen Puhutaan eläimistä. Leikitään jotakin. Tää on tylsää! Lauletaan yhdessä. Tarvitsen apua. 11-vuotiaan

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot