DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ"

Transkriptio

1 DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013

2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset käsitteet 5 Tutkimuksen otos ja toteutus 6 TUTKIMUSTULOKSET 8 Digitaalisuuden ja datan hyödyntäminen 8 Digitaalisten toimenpiteiden mittaaminen 11 Verkkoanalytiikan hyödyntäminen 14 TULOSTEN ANALYSOINTI 19 Nykytila datan hyödyntämisessä 19 Mittaamiskäytännöt 21 Verkkoanalytiikan tila 22 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 24 KIITOKSET 27 21

3 JOHDANTO Datan hyödyntämisestä on tullut uusi sosiaalinen media yrityksille. Hypetettyyn aiheeseen pätevät monet samat lait kuin sosiaalisen median tulemiseenkin. Big data puhuttaa ja sen hyödyntäminen nähdään valtavana mahdollisuutena, mutta asiaan liittyy vielä paljon kysymyksiä: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä toimenpiteitä datan hyödyntäminen edellyttää? Miten dataa voidaan tehokkaasti kerätä? Miten se saadaan kytkettyä saumattomasti arvonluontiprosesseihin? Mihin dataa oikeastaan käytetään? Kysymykset ilmentävät pitkälti sitä, missä määrin mittaaminen ja analytiikka on omaksuttu osaksi yritysten käytäntöjä. Monelle datan hyödyntäminen on vielä harmaa, hyödyntämätön alue, eivätkä mittaamis- ja analytiikkakäytännöt ole vakiintuneet keskeiseksi osaksi liiketoiminnan kehittämistä. Kuten yksi vastaajista totesi: Ei osata haluta, kun ei tiedetä, mitä tai miksi pitäisi haluta. -- Tarvittaisiin joku, joka tulisi sanomaan, että näin tämä pitää hoitaa. Analytiikan ja mittaamisen mahdollisuuksien tutkiminen onkin monella vielä alkuvaiheessa ja vaatii organisaatioilta huomattavan määrän panostuksia tai jopa kulttuuri- ja toimintamallien muutosta. vuosina. Muutos on ollut todella nopeaa: verkosta on tullut tai on hyvää vauhtia tulossa yhä tärkeämpi asiakasrajapinta ja sisäisen viestinnän ja prosessien kanava niillekin yrityksille, jotka vielä joitakin vuosia sitten toimivat pääosin offline-tilassa. Yritykset toimivat siis yhä kokonaisvaltaisemmin verkossa, mutta siellä tapahtuvasta toiminnasta kertyvää dataa ei osata vielä käyttää toimintojen kehitykseen ja optimointiin. Tutkimus osoittaa, että analytiikan potentiaali jää pitkälti hyödyntämättä, vaikka tahtotila asiaan liittyen onkin olemassa. Yleisimmät asiat, joita seurataan, ovat omien verkkosivujen kävijävirrat sekä konversiot. Googlen analytiikka on käytössä lähes kaikilla, mutta sen käyttö jää lähinnä seurannan tasolle. Seuraava toteamus kuvaa ilmiötä hyvin: Analytiikkaa seurataan, mutta ei kysytä, miksi konversiot menevät ylös tai alas, todetaan vain, että näin on. Verkkodatan hyödyntäminen ei kuulu perinteisesti yritysten seurannan ja toiminnan prosesseihin. Monesti tarvitaan laajempi ajattelun muutos. Ilman käsitystä mittaamisen mahdollisuuksista ei voida luoda mittaristoja. Lisäksi mittaristot tulisi pystyä linkittämään saumattomasti liiketoiminnan indikaattoreihin sekä eri liiketoiminnoista vastaavien henkilöiden vastuualueisiin. Tämä ei sinällään ole ihme, sillä digitaalisuus on muuttanut yrityksiä merkittävästi viime 2

4 Muutos ei tapahdu, ellei sitä tehdä aktiivisesti. Esimerkiksi markkinoinnin mittaristot ovat sosiaalisen datan osalta vakiintumattomat. Jokaisen yrityksen tulisi voida määrittää omat tavoitteensa liiketoiminnan tavoitteista käsin. Monessa tapauksessa on kuitenkin niin, että verkkoon mentäessä tavoitteet ovat olleet lähtökohtaisesti epäselviä. Vasta sitten, kun toiminnot on viimein viety verkkoon, on herätty siihen, että investointeja tulisi voida myös mitata ja optimoida tarkemmin. Ihannetavoitteena olisi päästä kiinni reaaliaikaiseen optimointiin niin kampanjoiden kuin pidemmänkin aikavälin kehityksen näkökulmasta. Palvelujen ja toimintojen kiivasta digitalisoimista seuraava vaihe on tulosten mittaaminen ja linkittäminen liiketoiminnan indikaattoreihin. Takapeiliin katsominen ei enää riitä, vaan tiedon halutaan toisaalta palvelevan strategista kehitystä sekä toisaalta reaaliaikaista optimointia asiakasrajapinnassa ja liiketoiminnoissa. Valmiudet toimia kerätyn tiedon ohjaamana paranevat, kun jokaiselle roolille määritellään omat mittarit aina alemmista toimihenkilöstä johtoon, ja analytiikka tuotetaan helposti ymmärrettävässä ja saavutettavassa muodossa. Haasteena on viedä mittaaminen ja analytiikka yksittäisten palvelujen kontekstista aina johdon tasolle saakka: datavetoisuus toteutuu harvoin koko yrityksessä ja vaihtelu liiketoimintojen ja työntekijöiden välillä osaamisessa on edelleen merkittävää. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE Data muokkaa organisaatioita Digitalisoituminen eri muodoissaan on mullistanut yritysten toiminnan, toisinaan jopa muuttanut kokonaisia toimialoja. Digitaalisuudesta on seurannut, että lähes kaikesta on tullut mitattavaa ja seurattavaa. Dataa syntyy kiihtyvällä tahdilla, kun ihmiset tuottavat sisältöä tieto- ja viestintäteknologioita käyttäessään niin yritysten sisäisissä kanavissa kuin niiden ulkopuolisissa verkostoissa. Myös koneiden välinen kommunikaatio lisääntyy kiihtyvää tahtia ja maailman tietomäärä kaksinkertaistuukin jo kahden vuoden välein. 1 Edelläkävijät panostavat nyt vahvasti uuden datakerroksen haltuun ottamiseen. Dataa ei ole suotta kutsuttu tämän vuosituhannen öljyksi. Kuten Michael Palmer jo vuonna 2006 totesi, se, joka pystyy jalostamaan dataa raakaöljyn tavoin ja eristämään siitä oman liiketoimintansa kannalta arvokkaimman tiedon, pystyy kehittymään markkinaa nopeammin ja rakentamaan itselleen kestävää kilpailuetua. Aidosti datavetoinen yritys on vahvoilla sovittaessaan tarjoomaansa asiakkaiden ja markkinan tarpeisiin kohderyhmän itse tuottamaan, 1 International Data Corporation: The Digital Universe: Extracting Value from Chaos,

5 jopa reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Analytiikan avulla voidaan myös parantaa tietoisuutta omista sisäisistä toiminnoista aina yksilötasolla saakka. Seuranta ei aina enää tarkoita esimiehen valvontaa, vaan ulkoisen kontrollin sijaan siitä on tulossa voimakas itsensä johtamisen väline. Todellisuudessa datan tarjoamiin mahdollisuuksiin ollaan kuitenkin vasta heräämässä, ja datan hyödyntämiseen liittyen kohdataan monimuotoisia haasteita. Monet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yritykset eivät hyödynnä analytiikkatyökaluja tai asiakaskäyttäytymistä ja toimenpiteille ennalta asetettujen tavoitteiden toteutumista verkossa aktiivisesti. Yleisiä syitä siihen, ettei toimenpiteitä mitata systemaattisesti, ovat käytäntöjen vakiintumattomuus sekä kyvyttömyys linkittää alatason mittareita johdon liiketoiminnan indikaattoreihin. Mittaamalla vain yhtä sivustoa tai palvelua verkossa ei pystytä rakentamaan koko organisaation läpileikkaavaa datavetoisen päätöksenteon kulttuuria, jolloin mittaaminen jää helposti irralliseksi toiminnoksi. Ilman mittaamista on kuitenkin mahdotonta arvioida nykyisten toimenpiteiden kannattavuutta ja tuottavuutta tai tunnistaa optimointija kehityspotentiaali verkossa laajemmista markkinoiden ja kohderyhmäkäyttäytymisen kehitystrendeistä puhumattakaan. Data ja verkon analytiikka ovat väistämättä ajankohtai- sia kehityskohteita yrityksissä. Ajankohtaisuus myös herätti kiinnostuksen selvittää aihealueen ilmentymiä ja nykytilaa kotimaisten yritysten kentässä. Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa Tutkimuksella selvitettiin verkosta saatavan tiedon hyödyntämisen nykytilaa suomalaisissa yrityksissä. Kiinnostuksen kohteena oli ennen muuta se, miten data, mittaaminen ja analytiikka koetaan tällä hetkellä yrityksissä. Pyrkimyksenä ei siis niinkään ollut etsiä absoluuttista totuutta, vaan ennemminkin löytää keskeisiä teemoja, jotka ovat yrityksissä ajankohtaisia. Samalla pyrittiin selvittämään, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy. Näkemysten, ajatusten ja odotusten lisäksi kartoitettiin, missä vaiheessa digitaalisuuden ja datan hyödyntämistä yritykset ylipäätään ovat. Mielenkiinto kohdistui erityisesti siihen, millaisia hankkeita ja tavoitteita yrityksillä on parhaillaan käynnissä analytiikkaan ja mittaamiseen liittyen. Yritysten nykytilan ymmärrystä syvennettiin muun muassa seuraavien kysymysten avulla: Miten data muuttaa liiketoimintaa? Kuinka digitaalisissa kanavissa ja palveluissa 4

6 Tutkimuksen kaksi ydinkäsitettä ovat digitaalisuus ja data. Datalla tarkoitetaan niin sanottua raakatietoa, joka muodostuu biteistä tai merkkijonoista. Data ei sinällään vielä tarjoa lisäarvoa kenellekään, joten sitä on prosessoitava ja jalostettava ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Seuraava kuvio kuvastaa datan jalostusprosessia informaatioon (visualisoitua dataa), sitten tietoon (raportoitu kooste informaatiota) ja lopulta ymmärrykseen (tiedon soveltaminen määrätyssä liiketoimintakontekstissa). Liiketoiminnan kontekstissa digitaalisuuden käsitteellä viitataan yleensä tieto- ja viestintäsyntyvää dataa mitataan ja seurataan? Mitä tietoa kerätään? Miten tiedon analysointi ja löydösten kääntäminen toiminnaksi tapahtuu? Miten nähdään datan rooli ja mahdollisuudet eri liiketoiminnoissa? Mitkä tekijät estävät tiedon tehokkaan hyödyntämisen? Tutkimusraportin tavoitteena on näin ollen avata näkökulmia ja mahdollisuuksia datan, mittaamisen ja analytiikan hyödyntämiseen yrityksissä. Tarkoituksena on myös rohkaista ja haastaa yhteisöjä pohtimaan liiketoiminnan kehitystä uudella, kenties asiakaslähtöisemmällä tavalla kuin aiemmin. Keskeiset käsitteet KUVIO 1: Datan jalostaminen ymmärrykseksi. 5

7 teknologiaan (Information and Communications Technology, ICT), jota on aktiivisesti hyödynnetty etenkin markkinoinnissa ja viestinnässä. Digitaalisuutta hyödynnetään toki myös muissa konteksteissa kuten toimitus-, palvelu- ja toiminnanohjausprosessien automatisoinnissa tai esimerkiksi sähköisessä taloushallinnossa. Se tarjoaakin hyvin laajalti mahdollisuuksia läpi kaikkien liiketoimintojen. Datan ja digitaalisuuden lisäksi tutkimuksessa pureudutaan seurannan, mittaamisen ja analytiikan käsitteisiin. Seuranta on yläkäsite, joka viittaa tavoitteiden saavuttamisen seurantaan mittaamisen ja analytiikan avulla. Tarkoituksenmukaiset mittarit valitaan aina liiketoiminnan tavoitteisiin perustuen. Esimerkiksi jos tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja strategiassa on linjattu, että palveluprosesseja tehostetaan verkon avulla, tarkoituksenmukaisia mittareita ovat muun muassa vastausajat asiakkaiden yhteydenottoihin sekä asiakkaan ongelmanratkaisuun kulunut aika. Mittaamisessa hyödynnetään analytiikkaa, jonka avulla dataa prosessoidaan ja jolla datasta etsitään toiminnan kannalta keskeisiä kaavoja. Analytiikan osa-alueita ovat muun muassa sivustoanalytiikka, testaus ja optimointi. Verkkoanalytiikka voidaan määritellä toiminnan kannalta merkittävien syy-seuraussuhteiden määrittelemiseksi sekä trendien muodostamiseksi. Trendejä voidaan hahmottaa esimerkiksi verkkokeskusteluista poimittujen heikkojen signaalien pohjalta. Analytiikkaa voidaan tukea erilaisilla työkaluilla, jotka tukevat datan keräämistä, prosessoimista ja tulosten raportointia. Työkalujen avulla osan analytiikasta pystyy automatisoimaan melko pitkälle, mutta osa analytiikkaprosesseista vaatii ihmisen käsittelemään ja jalostamaan tietoa ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Työkaluja on tarjolla hyvin erilaisiin tarpeisiin ja käyttötilanteisiin. Niistä osan käyttö edellyttää vaativamman tason analytiikkaosaamista, kun taas toiset työkalut sopivat periaatteessa kenelle tahansa, joka tarvitsee tietoa verkkotoimenpiteidensä seurantaan. Tutkimuksen otos ja toteutus Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa kesä elokuussa Ensimmäinen osa koostui laadullisista teemahaastatteluista. Haastateltavia oli seitsemäntoista (17) eri toimialojen yrityksistä (ks. lista yrityksistä s. 27). Haastattelujen tarkoituksena oli pureutua aiheeseen eri näkökulmista ja tehtävistä käsin, joten haastateltaviksi valikoitiin henkilöitä, jotka edustavat eri liiketoimintoja ja toimivat myös hyvin erilaisissa tehtävissä. Tutkimuksen laadullista osuutta täydennettiin kvantitatiivisella kyselytutkimuksella, joka 6

8 toteutettiin verkkokyselynä. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä kuusikymmentäkaksi (62). Kysely koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä, joilla kartoitettiin yleisemmällä tasolla digitaalisuuden hyödyntämistä, verkosta saatavan datan hyödyntämistä, analytiikkatyökalujen käyttöä sekä suurimpia haasteita mittaamiselle ja analytiikalle verkossa eri organisaatioissa ja liiketoiminnoissa. Mitä tulee tutkimukseen osallistuneiden edustamien organisaatioiden kokoon, joukkoon mahtui tasaisesti niin suuria kuin pieniä ja keskisuuria toimijoita. Pk-yrityksiä oli otoksessa edustettuna yhteensä 58 prosenttia ja suurempia, yli viidenkymmenen henkilön yrityksiä 42 prosenttia. Toimialat vaihtelivat muun muassa ICT- ja media-alalta elintarviketeollisuuteen ja finanssisalaan. Haastateltavista enemmistö edusti myyntiä ja/ tai markkinointia, mutta mukana oli asiantuntijoita myös viestinnän, henkilöstöhallinnon, palvelukehityksen, liiketoiminnan kehitystyön, analytiikan, tietohallinnon, liiketoiminnan kehityksen ja innovaatiojohtamisen puolelta. Myynti ja markkinointi jakautuivat tasaisesti sekä kuluttaja- (Business-to-Customers, B2C) että yrityspuolelle (Business-to-Business, B2B). Kaikki haastatteluihin osallistuneet toimivat joko johto- tai esimiesasemassa. Kyselyyn vastanneet edustivat muun muassa lakialaa, koulutusalaa, finanssialaa, rakennusalaa, teollisuutta, ICT-alaa, matkailua ja liikennettä, yrityspalveluita ja valmennusta. Vastaajien asemat heidän edustamissaan KUVIO 2: Toimintojen edustus tutkimusotoksessa. 7

9 organisaatioissa vaihtelivat toimihenkilöistä johtoon ja asiantuntijoista toiminnan koordinaattoreihin. Myös tutkijoita, opettajia ja yritysten omistajia vastasi kyselyyn. Koska erilaisia toimintoja ja tehtäviä oli hyvin monipuolisesti edustettuina, otos antaa melko rikkaan poikkileikkauskuvan yritysten nykytilasta, osaamisesta, näkökulmista ja kokemuksista datan hyödyntämisessä. Kuvio 2 visualisoi tarkemmin, missä suhteessa toiminnot ovat kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken jakautuneet. ja mitattava osa toimintastrategiaa, oli noin 16 prosenttia. Vastaavasti haastatteluissa ilmeni, että suurin osa kuului joko kokeilijoihin tai toimintovetoisiin datan hyödyntäjiin. Edelläkävijöitä oli vain muutama, mutta aloittelijoita ei sen sijaan ainuttakaan. Kaikissa organisaatioissa hyödynnettiin digitaalisuutta ja monella oli ratkaisevia kehitysprojekteja meneillään digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen parantamiseksi muun muassa järjestelmien ja datavarastojen sekä työvälineiden ajan tasalle saattamisessa. TUTKIMUSTULOKSET Digitaalisuuden ja datan hyödyntäminen Kyselyn alussa kartoitettiin, missä vaiheessa vastaajien organisaatiot ovat digitaalisuuden hyödyntämisessä ylipäänsä. Aloittelijoita, jotka eivät hyödynnä digitaalisuutta juurikaan, oli vain marginaalinen määrä. Kokeilijoita, jotka digitaalisuutta jo hyödyntävät, mutta eivät vielä systemaattisesti, oli kolmasosa vastaajien organisaatioista. Enemmistö vastaajien organisaatioista oli hyviä digitaalisuuden hyödyntämisessä joissakin toiminnoissaan, mutta digitaalisuuden hyödyntäminen oli kuitenkin vielä epätasaista ja henkilövetoista. Edelläkävijäorganisaatioita, joissa digitaalisuus on kiinteä Markkinoinnissa dataa hyödynnetään eniten Haastatteluissa nousi esiin, että monessa organisaatiossa datan hyödyntäminen painottuu markkinoinnin puolelle. Myös kyselyn perusteella dataa hyödynnetään eniten markkinoinnissa (66 %), sen jälkeen myynnissä (53 %), viestinnässä (53 %) ja kehityksessä (44 %). Keskimäärin kolmasosa organisaatioista hyödyntää dataa myös asiakaspalvelussa, johdossa ja IT:ssä. Tähän asti edelläkävijät yksiköissään ovat olleet lähinnä digitaalisuuden ja mittaamisen puolestapuhujia, mutta nyt painetta datan ja analytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen on alkanut tulla myös johdon suunnasta. 8

10 Selvästi vähiten verkosta saatavaa dataa hyödynnetään henkilöstö- (15 %) ja talouspuolella (13 %). Noin kolmetoista (13) prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, missä kaikissa toiminnoissa verkosta saatavaa dataa heidän organisaatiossaan hyödynnetään tai miten muissa yksiköissä toimitaan. 23 %:ssa organisaatioita ei ole ketään, joka hyödyntää dataa systemaattisesti Mitä tulee henkilöiden asemiin organisaatioissa, eniten verkosta saatavaa tietoa eri organisaatioissa seuraavat ja hyödyntävät johtoporras sekä yksittäisten liiketoimintojen tai osastojen johtajat. Myös noin 34 prosentissa organisaatioita toimihenkilöt käyttävät hyödyksi verkosta saatavaa dataa. Lisäksi melkein kahdessakymmenessä (20) prosentissa organisaatioita kaikissa asemissa seurataan ja hyödynnetään dataa. Kuitenkin lähes 23 prosentissa organisaatioita kukaan ei seuraa ja hyödynnä dataa systemaattisesti. ja konversioiden optimoinnissa. Suunnilleen saman verran suoritetaan mekaanista mittaamista ja analytiikkaa, mutta tietoa ei tulkita tai sitä käännetä toiminnaksi ja käytännön toimenpiteiksi, vaan lähinnä seurataan. Pienin osa organisaatioista (5 %) hyödyntää tietoa johdon tulostavoitteiden seurannassa. Vajaat kymmenen (10) prosenttia vastaajien organisaatioista ei hyödynnä tietoa lainkaan. Eniten verkkodataa hyödynnetään kehitystyössä ja päätöksenteon tukena Haastatelluista monet totesivat, ettei digitaalisuutta hyödynnetä läheskään niin paljon, kuin mahdollisuuksia olisi tarjolla. Monessa tapauksessa mahdollisuuksien nähtiin kytkeytyvän nimenomaan datan hyödyntämiseen ja mittaamiseen. Toisaalta haasteena nähtiin kokonaiskuvan ja verkkotoimenpiteiden systemaattisuuden puuttuminen sekä muun muassa lainsäädäntöön, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät seikat. Suurimmassa osassa organisaatioita verkosta saatavaa tietoa hyödynnetään kehitystyössä ja päätöksenteon tukena (53 %). Monet (47 %) seuraavat myös yksittäisiä mittareita, mutta kokonaiskuva, jossa useita tietoja tarkastellaan rinnakkain, puuttuu vielä. Kolmasosa organisaatioista käyttää dataa jatkuvasti asiakaspolun Data kertoo vain yhden näkökulman, pitää olla myös visio siitä, mihin halutaan brändiä ja tarjoomaa viedä, eli pitää olla iso kuva mielessä sen datan lisäksi. 9

11 Haasteista huolimatta esiin nousi myös useita hyötynäkökulmia siihen, miten digitaalisuus ja siihen liittyvien toimenpiteiden seuranta vaikuttavat positiivisesti toimintaan jo nyt ja miten tulevaisuudessa. Hyödyiksi koettiin muun muassa seuraavat asiat: Ajansäästö Toimintojen läpinäkyvyyden lisääntyminen Päällekkäisten töiden karsiminen Etätyö- ja itsearviointimahdollisuudet Liiketoimintaprosessien ja kommunikaation tehostuminen Monikanavaisuus ja pääseminen jatkuvasti lähemmäksi asiakasta Itsepalveluasteen lisääntyminen Eritoten asiakaslähtöisyys koettiin merkittävänä tekijänä, jota digitaalisuuden avulla voidaan lisätä. Aihe nousi esiin lähes kaikissa haastat- teluissa. Lisäksi monet mainitsivat käynnissä olevista kehitysprojekteista, joissa uusitaan verkkosivuja ja kehitetään digitaalisia palvelukokonaisuuksia entistä asiakaslähtöisemmin. Digitaalisuuden arvo verkkopresenssin rakentamisessa nähtiin ennen muuta mahdollisuutena tuottaa lisäarvopalveluita asiakkaille heidän tarpeistaan ja toiminnastaan oppimalla. Verkkosivujen ohella keskeiseksi digitaaliseksi ulottuvuudeksi nousi sosiaalinen media, joka on haastateltujen mukaan mahdollistanut muun muassa reaaliaikaisemman, avoimemman ja läpinäkyvämmän vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tehokkaamman osallistamisen. Niin sanotun kuluttajamarkkinoinnin eli business-to-customersin puolella käytetyimpiä sosiaalisen median palveluita olivat Facebook ja Twitter. Yritys- eli business-to-businessmarkkinoinnin puolella sen sijaan LinkedIn oli käytetyin palvelu. Facebook nähtiin jopa roskakanavana, jossa keskustelujen sävy kääntyy helposti negatiiviseksi tuottamatta todellista hyötyä. LinkedIn puolestaan nähtiin vakavammin otettavana asiantuntijakanavana. Nyt voi jo asiakas mennä verkkoon laskemaan omaa eläke-ennustettaan ja tehdä arvioita siellä omatoimisesti. 10

12 Digitaalisten toimenpiteiden mittaaminen [Mittareihin] liittyen haasteena on se, että usein se on tosiaan sitten sitä peruutuspeiliin katsomista. Eli miten sitä voisi hyödyntää sitä tietoa sellaisena kokonaisuutena ja aidosti siirtää se tieto myös toimintaan ja sen pohjalta ennakoida tekemistä ja kehittää tekemistä paremmin. Mittaamista koskien kyselyn tulokset osoittavat, että suurimmassa osassa organisaatioita on olemassa johdon tahtotila tai kiinnostus, joka ei kuitenkaan käänny konkreettisiksi toimenpiteiksi ja toiminnaksi. Vain noin 24 prosentissa organisaatioita on selkeät ohjeet, toimintamallit ja työkalut mittaamiselle ja vain noin 23 prosentissa organisaatioita tarjotaan riittävää koulutusta ja opastusta mittaamisen tueksi. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heidän organisaatiossaan ole mitään edellä mainituista, mittaamista edistävistä käytännöistä. Uusia toimintamalleja ja systemaattisuutta kaivattiin lisää. Vain 23 %:lla on selkeät tavoittet ja mittarit verkkotoimenpiteille Kyselyssä selvitettiin myös, missä määrin verkossa tehtäville toimenpiteille on asetettu selkeät mitattavat tavoitteet. Vastaajista vain noin 23 prosenttia vastasi, että toimenpiteille on selkeät tavoitteet ja mittarit. Suurin osa (53 %) vastaajista kertoi, että tavoitteista on kyllä puhuttu, mutta niiden toteutumista ei mitata. Lähes kolmasosa vastaajista puolestaan ilmoitti, että verkossa tehdään toimenpiteitä, mutta tuloksia ei seurata millään tavalla. Kun tavoitteet loksahtaa kohdalle, niin voidaan miettiä ne mittaritkin ja mitä dataa katsotaan, eli tätä kautta se datakin tulee tietyllä tavalla hallittavammaksi. Haastatteluissa ilmeni, että verkkoanalytiikan avulla ainakin yksittäisiä osa-alueita pystytään korjaamaan. Tosin haasteena on (kun vain yksittäisiä seikkoja mitataan), miten saadaan linkitettyä yksittäiset mittarit ylätason tavoitteisiin ja tuotua ne liiketoimintastrategian toteuttamisen tueksi. Monesti selkeä tavoite olikin onnistuneen mittaristojen luomisen ja mittaamisen edellytys. Koska monessa yrityksessä tavoitteet jäävät epäselviksi, myös mittaaminen jää usein irralliseksi ja siitä puuttuu systematiikka. Etenkin sosiaalisen median puolella tehtyjen toimen- 11

13 piteiden arvo jää usein epäselväksi, koska mittaamiskäytännöissä on puutteita. Varsinkin myynnin ja markkinoinnin puolella investoinnin tuoton (Return On Investment, ROI) määrittely on jäänyt monelle tutkimukseen osallistuneelle epäselväksi. Vakiintuneiden käytäntöjen puuttumisen ohella monella tulevat vastaan myös resurssihaasteet (mihin haetaan toisinaan ratkaisua ulkoistuksilla). Sama koskee myös muuta verkkopresenssiä ja sieltä saatavaa dataa kuten kävijäliikennettä ja konversiota. Verkkotoimenpiteiden vaikutusta ei aina kyetä yhdistämään esimerkiksi kivijalkapisteissä tapahtuvaan myyntiin, jolloin seurantaa ja mittaamista on käytännössä haastavaa toteuttaa. Toinen merkittävä haaste datan hyödyntämisessä liittyy järjestelmiin ja niiden välisiin rajapintoihin. Vanhat järjestelmät ovat usein jäykkiä tai eivät keskustele mutkattomasti keskenään, mistä johtuen datapolut saattavat katketa. Dynaaminen, reaaliaikainen mittaaminen on myös monelle vielä uutta. Sen sijaan reaaliaikaiseen optimointiin ja toimenpiteiden tehostamiseen pyritään, se on monella ideaali ja tulevaisuuden tavoite. Monet haastateltavat yhdistivät onnistuneet mittauskäytännöt prosessien läpinäkyvyyteen, suunnitteluun ja käytännön toimivuuteen sekä siihen, kuinka hyvin uusien prosessien mukanaan tuomaa muutosta johdetaan. Suurimpana haasteena näyttää nimenomaan olevan juuri uusien prosessien ja toimintamallien tuominen osaksi organisaation vakiintunutta toimintaa. Toisaalta datan ja mittaamisen avulla voidaan herätä huomaamaan muutostarpeet, kuten eräs haastateltavista totesi: -- kun käydään sitä dataa analysoimaan, niin saatetaan huomata, että ei hitto, meidän organisaatio rakentuu ihan väärin ja me tehdään ihan vääriä asioita ja se on aina sellainen epämiellyttävä hetki -- Vaatii asennetta että ollaan avoimia sitä kohtaan. Toisaalta eräs toinen haastateltu pohti, että jos keskitytään liikaa mittaamiseen, niin se tappaa sellaisen rönsyilyn ja luovuuden ja siihen pitää olla varaa. Vauhtisokeuden välttämiseksi muutamat pitivät tärkeänä sitä, että pysähdytään välillä ja kysytään itseltä, mitataanko oikeita asioita sekä ylipäätään, mitä mittaamiselta odotetaan ja kuinka paljon sille annetaan painoarvoa. Haastatteluissa selvitettiin myös, mitä eri organisaatiot tarkalleen ottaen verkossa mittaavat. Seuranta haastateltujen edustamissa yrityksissä näyttää perustuvan aika tasaisesti sekä laadullisiin että määrällisiin mittareihin. Laadulliset mittaukset liittyvät usein asiakastyytyväisyyteen tai työnantajamielikuvaan, kun taas määrällisinä mittareina on käytössä muun muassa konversion seurantaa. 12

14 Meidän mittaamamme asiat kohdistuu siihen, että asiakkaamme on itse oma-aloitteisesti tehnyt jonkun tietyn toimenpiteen. Kun asiakkaamme on itse aktiivisesti toiminut, meidän täytyy reagoida. Se on suora kiinnostuksen signaali meille. Haastatteluiden perusteella organisaatioissa on kaiken kaikkiaan käytössä ainakin seuraavia mittareita verkkotoimenpiteiden seuraamiseen: Asiakastyytyväisyys Asiakasvaihtuvuus (customer churn) Kävijäliikenne Konversioaste (conversion rate) Aktiivisuus Sisällön generoiva vaikutus Mainonnan tehokkuus Työnantajamielikuva Brändin arvo Trendit ja hiljaiset signaalit Verkostovaikutukset Verkostovaikutuksilla tarkoitetaan sitä, miten verkoston jäsenet vaikuttavat toisiinsa ja miten se näkyy esimerkiksi asiakasvaihtuvuudessa. Muutamissa organisaatiossa oli käytössä asiakastyytyväisyyteen liittyen myös Net Promoter Score (NPS), jonka avulla kerätään tietoa siitä, kuinka moni asiakkaista suosittelisi yritystä, sen tuotetta tai palvelua eteenpäin. Haastattelujen perusteella seurantajaksot vaihtelevat muun muassa asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja verkossa syntyvien tapahtumien tiheyden mukaan. Kyselyn tulokset osoittavat, että yleisin seurantajakso organisaatioissa on kuukausi (37 %). Päivittäin seurantaa tapahtui noin 15 prosentissa ja viikoittain noin 27 prosentissa organisaatioita. Viidesosa organisaatiosta seuraa verkosta saatavaa tietoa harvemmin kuin kerran kuussa tai ei ollenkaan. Haastatteluissa puolestaan selvisi, että kuukausittainen tai kvartaalittainen raportointi on vakiintunut käytäntö. Raportointi tapahtuu muun muassa liiketoiminnoista vastaavien kuukausipalavereissa. Mittaamiskäytäntöjen ohella kyselyllä selvitettiin, mikä mittaamisen suhteen kiinnostaa eniten, ja kärkeen nousivat selvästi analytiikka-, mittaamis- ja seurantatyökalut. Merkittävä osa oli kiinnostunut myös analytiikan hyödyntämisestä päätöksenteon tukena sekä datan visualisoinnista ja koostamisesta. Noin kolmasosa vastaajista oli lisäksi kiinnostunut 13

15 asiakassuppilon optimoinnista datapohjaisesti sekä itsensä johtamisesta tiedolla. Jonkun verran kiinnostusta herättivät myös datapohjainen optimointi ja liiketoiminnan avainsuoritusmittareiden kääntäminen verkon mittareiksi. Vähiten vastaajien joukossa kiinnostusta herätti datainnovaatio. Haastateltujen näkemykset ja odotukset mittaamisen suhteen olivat hyvin yhtenevät. Mittaamisen suhteen kiinnosti eniten muun muassa toimintaa ohjaavien tekijöiden seuranta. Toisaalta kiinnosti myös se, miten tietoa voi hyödyntää pikemminkin kokonaisuutena kuin pelkästään yksittäisissä osa-alueissa, eli miten verkkodata linkittyy (liike)toiminnan muihin tunnuslukuihin, miten tieto saadaan aidosti siirrettyä toiminnan tasolle (eli miten mittaamisen hyöty voidaan konkreettisesti osoittaa) ja miten mittaamisen avulla voidaan ennakoida ja kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Verkkoanalytiikan hyödyntäminen Haastatteluista nousi esiin useita näkökulmia siitä, miten verkkoanalytiikkaa hyödynnetään tai voidaan hyödyntää eri liiketoiminnoissa. Keskeisiä liiketoimintoja, jotka keskusteluissa nousivat esille, olivat markkinointi ja viestintä, myynti, asiakaspalvelu, kehitys ja henkilöstöhallinto. Kuvio 3 visualisoi eri näkökulmia. KUVIO 3: Mainittuja esimerkkejä analytiikan hyödyistä. 14

16 Näkökulmia on havainnollistettu myös seuraavien käytännön esimerkkien kautta: Esimerkkejä markkinoinnista ja viestinnästä Tiedon rikastaminen datalähteitä yhdistelemällä Pyritään tekeemään datasta rikkaampaan ja tunnistamaan niitä käyttäjäryhmiä ja tunnistamaan miten eri segmentit käyttäytyy ja miten sesongit toimii. Tehokkaampi segmentointi ja massaräätälöinti: Asiakaspolkujen hahmottamisessa ja käyttäjäryhmien tunnistamisessa on muun muassa käytössä niin sanottu pattern recognition -analytiikka, joka tunnistaa selkeät toistuvat käyttäytymiskaavat, joiden pohjalta voidaan kehittää kosketuspisteitä asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiakasdatan perusteella on tehty segmentointi, jota tietyin väliajoin tarkennetaan. Segmentoinnin perusteella rakennetaan tarjooma ja perustuotteet ja asiakasdataa käytetään tarjooman kehittämiseen jatkuvasti. Mainonnan kohdentaminen Asiakasdataa voidaan hyödyntää rakentamalla ansaintapalveluja esimerkiksi mainonnassa, että asiakkaat voivat tilata sitten sellaisia juttuja, mitä hakevat ja heille voidaan tarjota kohdennetusti mainontaa. Hakukoneoptimointi: Selvitetään, kuinka hyvin yritys sijoittuu hakukonelistauksessa. -- kun me hyödynnetään jotain SEO-tietoa [kanavasuunnittelussa], niin siinä me katsotaan miten ihmiset löytää meidät ja miten ne meitä hakee, millaisilla hauilla meitä haetaan. Verkkosivujen optimoinnilla nopeasti näkyviä tuloksia. Jo nyt tehdään optimointitoimenpiteitä ja on saatu parannettua konversioita huimasti ihan pienillä muutoksilla. -- mainonnanhallintaa käytetään ja tehdään mallinnuksia verkkomainonnan vaikutuksista. Tehdään ja optimoidaan jatkuvasti markkinointiviestintää. Pyritään pääsemään pois sellaisesta last click -ajattelusta. 15

17 Verkkoanalytiikan tukena on mahdollista käyttää paljon erilaisia työkaluja. Eräässä haastattelussa nousi esiin, että työkalujen käyttö säästää yksinkertaisesti aikaa, etenkin sellaisten työkalujen, joiden avulla voidaan räätälöidä raportteja eri toimintojen tarpeisiin. Kuitenkin vain noin 32 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän organisaationsa on investoinut verkon kuuntelu-, raportointi- tai analytiikkatyökaluihin. Vajaat 18 prosenttia ilmoitti ulkoistaneensa työkalujen käytön tai analytiikkatoiminnot asiantuntijayrityksille. Tasan puolet vastaajista sen sijaan kertoi, ettei investointeja kyseisiin työkaluihin ole tehty lainkaan, vaan käytössä oli ainoastaan ilmaisversioita (jos niitäkään). Suuri osa vastaajista (45 %) piti työkaluja joka tapauksessa melko hyödyllisinä, ja niiden tarjoamat hyödyt ovat havaittavissa (vaikkakaan eivät selkeinä lukuina), ja noin kolmasosa näki, että kyseisissä työkaluissa on selkeä liiketoiminnallinen hyöty. Vain alle yhdeksän (9) prosenttia vastaajista koki, että työkalujen tuottama lisäarvo on vähäinen. Reilu 17 prosenttia oli puolestaan sillä kannalla, että mukaan mahtuu lisäarvoltaan sekä hyviä että huonoja työkaluja. Kuten haastatteluista selvisi, monessa tapauksessa seuranta jäi edelleen raportoinnin tasolle eikä johtanut toimenpiteisiin. Esimerkkejä myynnistä Kävijäliikenteen seuranta reaaliajassa (mahdollistaa muun muassa tarkan liidigeneroinnin IP-osoitteen perusteella). Kävijäliikennettä seurataankin reaaliajassa ja tätä varten on palkattu yksi kokopäiväinen työntekijä. Tämä seuranta tuottaa meille suoria tarjouspyyntöjä tuntuvan määrän viikkotasolla. Dynaaminen hinnoittelu yksilön käyttäytymisdatan perusteella. Esimerkki vakuutusalalta: Koko bisnes ja kilpailuetu perustuu siihen, kuinka hyvin me tunnetaan asiakas. Nykyisin olisi melkein mahdollista saada reaaliaikaista tietoa siitä, ajaako asiakas juuri nyt hiekkavai asfalttitiellä ja kuinka kovaa, ja laskea tästä suoraan onnettomuusriski ja hinnoitella tähän reaalitietoon perustuen. Kun asiakas kirjautuu esimerkiksi verkkokauppaan, saadaan kerättyä dataa aiemmista ostotapahtumista ja voidaan tehdä sen pohjalta niin sanottua ristiinmyyntiä eli tarjota myös muita tuotteita, jotka sopivat asiakkaan profiiliin. -- ekstranetin kyljessä on verkkokauppa. -- kun [asiakas] -- kirjautuu sisään -- niin sitten koitetaan tottakai ristiinmyydä. 16

18 Esimerkkejä asiakaspalvelusta Resursointi kuormituksen mukaan Meillä seurataan hyvin tarkkaan asiakaspalvelun kuormitusta, tietyt piikit ovat ennakoitavissa ja säätelemme työntekijöiden määrää näiden mukaan. Asiahashallinnan (Customer Relationship Management, CRM) järjestelmien kytkeminen analytiikkaan: Perinteisen CRM-tiedon päälle tuodaan uusi kerros käyttäytymisdatasta. Parhaimmillaan tiedetään, mitä asiakas tekee juuri nyt, ja pystytään linkittämään tarve joko asiakaspalveluun tai markkinoinnin automaatiota hyödyntämällä tiettyihin aktivoiviin toimenpiteisiin. Asiakasdataa hyödynnetään erityisesti asiakaspalvelussa, jossa näkee suoraan [palveltavan] asiakaan tiedot, ja lisäksi lisämyynnin potentiaalia seurataan. Itsepalveluprosessien kehittäminen: tietojen hallinta siirtyy asiakkaalle. Koko ajan pyritään enemmin siihen, että asiakas hallinnoi omia tietojaan: itsepalvelun kehittäminen on meillä avainasemassa. Sähköpostiin tulee niitä raportteja, mutta en mä ole suoraan sanottuna niitä ehtinyt katsoa. Haastatteluissa ilmeni myös, että eniten dataa kerätään verkkosivujen kävijäliikenteestä. Enemmistöllä oli käytössään Google Analytics. Lisäksi sosiaalisesta mediasta kerättiin aktiivisesti tietoa. Sosiaalisen median saralla tiedonkeruu kohdistui muun muassa verkossa käytäviin keskusteluihin ja kampanjoihin. Monet haastatelluista mainitsivat myös mittarinäkymät eli niin sanotut dashboardit. Tosin ainoastaan yhdessä yrityksessä dashboard oli käytössä, mutta monessa muussa se oli suunnitteilla, kehitteillä tai piakkoin tulossa vastaavia tilannenäkymiä, joihin koostetaan oleelliset mittarit. Dashboardit koettiin erityisen hyödyllisiksi, sillä ne tukevat tilanne- ja kokonaiskuvan hahmottamista. Osa halusi jopa luoda läpinäkyvyyttä analytiikkaan siten, että yhteisissä tiloissa olisi suuret näytöt, joista kuka tahansa organisaation jäsen näkisi lukuina, missä toiminnan suhteen mennään tai pystyisi seuraamaan reaaliajassa verkon keskustelua brändin tai sille oleellisten aiheiden ympärillä. 17

19 Vain vajaat 23 prosenttia vastaajista kertoi, että verkkoanalytiikka on yhdistettävissä helposti liiketoiminnan muuhun dataan kuten markkina- ja asiakastietoon tai muihin avainmittareihin. Toisin sanoen suurimmassa osassa (77 %) organisaatioita verkkoanalytiikka (kuten mittaaminenkin) jää irralliseksi liiketoiminnan muusta datasta ja avainmittareista. Merkittävä osa vastaajista (39 %) mainitsikin, että analytiikkaa ei ole lainkaan linkitetty liiketoiminnan mittareihin. Toiseksi yleisimmät haasteet vastausten perusteella olivat, ettei dataa osata analysoida eikä sitä ole saatavissa helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Noin 11 prosenttia vastaajista kertoi, ettei heidän organisaatiossaan juuri tiedetä, mitä dataa tulisi kerätä. Kahdeksassa prosentissa organisaatioita analytiikan ja mittaamisen hyötyjä ei puolestaan ymmärretä. Ulkoistusten osalta varsinkin mainos- ja mediatoimistot osallistuvat mittaamiseen Analytiikassa on se juttu, että se auttaa tunnistamaan ongelmakohtia, mutta ei välttämättä kerro miksi on niin. Vois jopa sanoa, että data lisää tuskaa. Esimerkkejä kehitystyöstä Heikot signaalit ja trendien seuranta. -- seurataan trendejä ja arvioidaan täällä sitten, miten nämä nimenomaan kehittämistä edellyttävät palautteet tarkoittavat meidän tekemisessä, mitä asioita pitää tehdä toisin. Joukkoistaminen (eli yleisön/ asiakkaiden osallistaminen). Hyviä crowdsourcing case eja saatu paremmaksi ja myyntiin, uusia makuvariantteja ja niin edelleen. Näissä voidaan näyttää se bisneshyöty. muun muassa kampanjaseurannassa. Myös BI (Business Intelligence) -puolella ja markkinatutkimuksessa käytetään analytiikan saralla kumppaneita. Kumppaneiden mittaamiskäytäntöjä pidetään keskimäärin hyvinä, eikä niitä juuri kyseenalaisteta. Kontrollia ja osaamista halutaan kuitenkin parantaa sisäisesti, jotta löydetään sopiva tasapaino ulkoistuksen suhteen ja voidaan myös tarvittaessa kyseenalaistaa kumppaneiden tuloksia tai tarkastella niitä vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Analyytiikkaosaajien tarpeen arvioitiin kasvavan tulevaisuudessa yrityksissä. 18

20 TULOSTEN ANALYSOINTI Nykytila datan hyödyntämisessä Verkkodataa käytetään monella tavalla eri yrityksissä ja eri toiminnoissa. Toiset toiminnot hyödyntävät verkkodataa enemmän asiakkaisiin tai muihin ulkoisiin sidosryhmiin liittyvien prosessien seuraamiseen, kun taas toiset toiminnot hyödyntävät dataa lähinnä sisäisten prosessien seurannassa. Yhteistä kaikille toiminnoille kuitenkin on, että ne hyödyntävät verkosta saatavaa dataa pitkälti vain omaan käyttöönsä, mutta eivät liiketoiminnan kannalta kokonaisvaltaisesti. Eri toimintojen välillä ei siis pääse syntymään synergiaa ja muun muassa verkosta saatavan datan arvon määrittäminen (liike)toiminnassa saattaa osoittautua hankalaksi. Lisäksi monessa tapauksessa selkeät kytkökset verkkotoimenpiteiden ja muun liiketoiminnan välillä puuttuvat, mistä johtuen verkkotoimenpiteiden mittaaminen ja verkkoanalytiikka jäävät helposti muusta toiminnasta irrallisiksi. Tulosten perusteella verkosta saatavan datan hyödyntäminen yrityksissä voidaan jakaa joko julkisista tai sisäisistä verkkokanavista saatavaan dataan. Julkisilla kanavilla viitataan tässä Esimerkki henkilöstöhallinnosta Verkkoanalytiikka tukee niin resurssien etähallintaa kuin henkilökohtaista työnohjausta. Seuranta mahdollistaa resurssien tehokkaan hallinnan myös etänä: kun tähän liitetään myös sensoridata ja älykkäiden koneiden tuottama tieto, myös henkilökohtainen työnohjaus toimii ja palaute tekijälle on välitön. Esimerkki sensoridatan käytöstä Sensoridataa ja RFID-kommunikaatiota voidaan hyödyntää riskienhallinnassa ja kaluston tehokkuudessa. Meillä on jo käytössä sellaisia älykkäitä jäteastioita, jotka välittävät suoraan tiedon siitä, että ne pitää mennä tyhjentämään. Myös ajosensoreista kerätään koko ajan tietoa, ja kuski saa palautteen taloudelliseen ajoon. tapauksessa kaikkiin niihin yrityksen ylläpitämiin verkkosivuihin ja verkkoympäristöihin (kotisivut, sosiaalisen median sivut, avoimet asiakasyhteisöt ja niin edelleen), jotka näkyvät kaikille verkon käyttäjille tai vähintäänkin asiakkaille (ekstranetit tai muut vastaavat asiakaspalve- 19

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja Kalevi Hellman, Satu Värilä Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA October 27, 2014 KOOSTE SORA- TOIMINNASTA Erja Saurama/Jonna Vanhanen 1 2 Huomiopeilien heikot signaalit (Erja Saurama) Ylisukupolvinen asiakkuus ja näkymättömät lapset Traumatisoituneet vanhemmat: miten

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010

TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010 TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 26.2.2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja keskeiset havainnot... 2 1.1 Tutkimuksen tiedot... 3 1.2 Yhteenveto... 5 2 Governance... 6 2.1 Yrityksen

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietohallintojen johtaminen Suomessa 12 Tutkimusraportti 14.3.12 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT... 3 1.1 Tutkimuksen tiedot... 4 1.2 Yhteenveto... 6 2 GOVERNANCE... 7 2.1 Yrityksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot