DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ"

Transkriptio

1 DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013

2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset käsitteet 5 Tutkimuksen otos ja toteutus 6 TUTKIMUSTULOKSET 8 Digitaalisuuden ja datan hyödyntäminen 8 Digitaalisten toimenpiteiden mittaaminen 11 Verkkoanalytiikan hyödyntäminen 14 TULOSTEN ANALYSOINTI 19 Nykytila datan hyödyntämisessä 19 Mittaamiskäytännöt 21 Verkkoanalytiikan tila 22 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 24 KIITOKSET 27 21

3 JOHDANTO Datan hyödyntämisestä on tullut uusi sosiaalinen media yrityksille. Hypetettyyn aiheeseen pätevät monet samat lait kuin sosiaalisen median tulemiseenkin. Big data puhuttaa ja sen hyödyntäminen nähdään valtavana mahdollisuutena, mutta asiaan liittyy vielä paljon kysymyksiä: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä toimenpiteitä datan hyödyntäminen edellyttää? Miten dataa voidaan tehokkaasti kerätä? Miten se saadaan kytkettyä saumattomasti arvonluontiprosesseihin? Mihin dataa oikeastaan käytetään? Kysymykset ilmentävät pitkälti sitä, missä määrin mittaaminen ja analytiikka on omaksuttu osaksi yritysten käytäntöjä. Monelle datan hyödyntäminen on vielä harmaa, hyödyntämätön alue, eivätkä mittaamis- ja analytiikkakäytännöt ole vakiintuneet keskeiseksi osaksi liiketoiminnan kehittämistä. Kuten yksi vastaajista totesi: Ei osata haluta, kun ei tiedetä, mitä tai miksi pitäisi haluta. -- Tarvittaisiin joku, joka tulisi sanomaan, että näin tämä pitää hoitaa. Analytiikan ja mittaamisen mahdollisuuksien tutkiminen onkin monella vielä alkuvaiheessa ja vaatii organisaatioilta huomattavan määrän panostuksia tai jopa kulttuuri- ja toimintamallien muutosta. vuosina. Muutos on ollut todella nopeaa: verkosta on tullut tai on hyvää vauhtia tulossa yhä tärkeämpi asiakasrajapinta ja sisäisen viestinnän ja prosessien kanava niillekin yrityksille, jotka vielä joitakin vuosia sitten toimivat pääosin offline-tilassa. Yritykset toimivat siis yhä kokonaisvaltaisemmin verkossa, mutta siellä tapahtuvasta toiminnasta kertyvää dataa ei osata vielä käyttää toimintojen kehitykseen ja optimointiin. Tutkimus osoittaa, että analytiikan potentiaali jää pitkälti hyödyntämättä, vaikka tahtotila asiaan liittyen onkin olemassa. Yleisimmät asiat, joita seurataan, ovat omien verkkosivujen kävijävirrat sekä konversiot. Googlen analytiikka on käytössä lähes kaikilla, mutta sen käyttö jää lähinnä seurannan tasolle. Seuraava toteamus kuvaa ilmiötä hyvin: Analytiikkaa seurataan, mutta ei kysytä, miksi konversiot menevät ylös tai alas, todetaan vain, että näin on. Verkkodatan hyödyntäminen ei kuulu perinteisesti yritysten seurannan ja toiminnan prosesseihin. Monesti tarvitaan laajempi ajattelun muutos. Ilman käsitystä mittaamisen mahdollisuuksista ei voida luoda mittaristoja. Lisäksi mittaristot tulisi pystyä linkittämään saumattomasti liiketoiminnan indikaattoreihin sekä eri liiketoiminnoista vastaavien henkilöiden vastuualueisiin. Tämä ei sinällään ole ihme, sillä digitaalisuus on muuttanut yrityksiä merkittävästi viime 2

4 Muutos ei tapahdu, ellei sitä tehdä aktiivisesti. Esimerkiksi markkinoinnin mittaristot ovat sosiaalisen datan osalta vakiintumattomat. Jokaisen yrityksen tulisi voida määrittää omat tavoitteensa liiketoiminnan tavoitteista käsin. Monessa tapauksessa on kuitenkin niin, että verkkoon mentäessä tavoitteet ovat olleet lähtökohtaisesti epäselviä. Vasta sitten, kun toiminnot on viimein viety verkkoon, on herätty siihen, että investointeja tulisi voida myös mitata ja optimoida tarkemmin. Ihannetavoitteena olisi päästä kiinni reaaliaikaiseen optimointiin niin kampanjoiden kuin pidemmänkin aikavälin kehityksen näkökulmasta. Palvelujen ja toimintojen kiivasta digitalisoimista seuraava vaihe on tulosten mittaaminen ja linkittäminen liiketoiminnan indikaattoreihin. Takapeiliin katsominen ei enää riitä, vaan tiedon halutaan toisaalta palvelevan strategista kehitystä sekä toisaalta reaaliaikaista optimointia asiakasrajapinnassa ja liiketoiminnoissa. Valmiudet toimia kerätyn tiedon ohjaamana paranevat, kun jokaiselle roolille määritellään omat mittarit aina alemmista toimihenkilöstä johtoon, ja analytiikka tuotetaan helposti ymmärrettävässä ja saavutettavassa muodossa. Haasteena on viedä mittaaminen ja analytiikka yksittäisten palvelujen kontekstista aina johdon tasolle saakka: datavetoisuus toteutuu harvoin koko yrityksessä ja vaihtelu liiketoimintojen ja työntekijöiden välillä osaamisessa on edelleen merkittävää. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE Data muokkaa organisaatioita Digitalisoituminen eri muodoissaan on mullistanut yritysten toiminnan, toisinaan jopa muuttanut kokonaisia toimialoja. Digitaalisuudesta on seurannut, että lähes kaikesta on tullut mitattavaa ja seurattavaa. Dataa syntyy kiihtyvällä tahdilla, kun ihmiset tuottavat sisältöä tieto- ja viestintäteknologioita käyttäessään niin yritysten sisäisissä kanavissa kuin niiden ulkopuolisissa verkostoissa. Myös koneiden välinen kommunikaatio lisääntyy kiihtyvää tahtia ja maailman tietomäärä kaksinkertaistuukin jo kahden vuoden välein. 1 Edelläkävijät panostavat nyt vahvasti uuden datakerroksen haltuun ottamiseen. Dataa ei ole suotta kutsuttu tämän vuosituhannen öljyksi. Kuten Michael Palmer jo vuonna 2006 totesi, se, joka pystyy jalostamaan dataa raakaöljyn tavoin ja eristämään siitä oman liiketoimintansa kannalta arvokkaimman tiedon, pystyy kehittymään markkinaa nopeammin ja rakentamaan itselleen kestävää kilpailuetua. Aidosti datavetoinen yritys on vahvoilla sovittaessaan tarjoomaansa asiakkaiden ja markkinan tarpeisiin kohderyhmän itse tuottamaan, 1 International Data Corporation: The Digital Universe: Extracting Value from Chaos,

5 jopa reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Analytiikan avulla voidaan myös parantaa tietoisuutta omista sisäisistä toiminnoista aina yksilötasolla saakka. Seuranta ei aina enää tarkoita esimiehen valvontaa, vaan ulkoisen kontrollin sijaan siitä on tulossa voimakas itsensä johtamisen väline. Todellisuudessa datan tarjoamiin mahdollisuuksiin ollaan kuitenkin vasta heräämässä, ja datan hyödyntämiseen liittyen kohdataan monimuotoisia haasteita. Monet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yritykset eivät hyödynnä analytiikkatyökaluja tai asiakaskäyttäytymistä ja toimenpiteille ennalta asetettujen tavoitteiden toteutumista verkossa aktiivisesti. Yleisiä syitä siihen, ettei toimenpiteitä mitata systemaattisesti, ovat käytäntöjen vakiintumattomuus sekä kyvyttömyys linkittää alatason mittareita johdon liiketoiminnan indikaattoreihin. Mittaamalla vain yhtä sivustoa tai palvelua verkossa ei pystytä rakentamaan koko organisaation läpileikkaavaa datavetoisen päätöksenteon kulttuuria, jolloin mittaaminen jää helposti irralliseksi toiminnoksi. Ilman mittaamista on kuitenkin mahdotonta arvioida nykyisten toimenpiteiden kannattavuutta ja tuottavuutta tai tunnistaa optimointija kehityspotentiaali verkossa laajemmista markkinoiden ja kohderyhmäkäyttäytymisen kehitystrendeistä puhumattakaan. Data ja verkon analytiikka ovat väistämättä ajankohtai- sia kehityskohteita yrityksissä. Ajankohtaisuus myös herätti kiinnostuksen selvittää aihealueen ilmentymiä ja nykytilaa kotimaisten yritysten kentässä. Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa Tutkimuksella selvitettiin verkosta saatavan tiedon hyödyntämisen nykytilaa suomalaisissa yrityksissä. Kiinnostuksen kohteena oli ennen muuta se, miten data, mittaaminen ja analytiikka koetaan tällä hetkellä yrityksissä. Pyrkimyksenä ei siis niinkään ollut etsiä absoluuttista totuutta, vaan ennemminkin löytää keskeisiä teemoja, jotka ovat yrityksissä ajankohtaisia. Samalla pyrittiin selvittämään, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy. Näkemysten, ajatusten ja odotusten lisäksi kartoitettiin, missä vaiheessa digitaalisuuden ja datan hyödyntämistä yritykset ylipäätään ovat. Mielenkiinto kohdistui erityisesti siihen, millaisia hankkeita ja tavoitteita yrityksillä on parhaillaan käynnissä analytiikkaan ja mittaamiseen liittyen. Yritysten nykytilan ymmärrystä syvennettiin muun muassa seuraavien kysymysten avulla: Miten data muuttaa liiketoimintaa? Kuinka digitaalisissa kanavissa ja palveluissa 4

6 Tutkimuksen kaksi ydinkäsitettä ovat digitaalisuus ja data. Datalla tarkoitetaan niin sanottua raakatietoa, joka muodostuu biteistä tai merkkijonoista. Data ei sinällään vielä tarjoa lisäarvoa kenellekään, joten sitä on prosessoitava ja jalostettava ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Seuraava kuvio kuvastaa datan jalostusprosessia informaatioon (visualisoitua dataa), sitten tietoon (raportoitu kooste informaatiota) ja lopulta ymmärrykseen (tiedon soveltaminen määrätyssä liiketoimintakontekstissa). Liiketoiminnan kontekstissa digitaalisuuden käsitteellä viitataan yleensä tieto- ja viestintäsyntyvää dataa mitataan ja seurataan? Mitä tietoa kerätään? Miten tiedon analysointi ja löydösten kääntäminen toiminnaksi tapahtuu? Miten nähdään datan rooli ja mahdollisuudet eri liiketoiminnoissa? Mitkä tekijät estävät tiedon tehokkaan hyödyntämisen? Tutkimusraportin tavoitteena on näin ollen avata näkökulmia ja mahdollisuuksia datan, mittaamisen ja analytiikan hyödyntämiseen yrityksissä. Tarkoituksena on myös rohkaista ja haastaa yhteisöjä pohtimaan liiketoiminnan kehitystä uudella, kenties asiakaslähtöisemmällä tavalla kuin aiemmin. Keskeiset käsitteet KUVIO 1: Datan jalostaminen ymmärrykseksi. 5

7 teknologiaan (Information and Communications Technology, ICT), jota on aktiivisesti hyödynnetty etenkin markkinoinnissa ja viestinnässä. Digitaalisuutta hyödynnetään toki myös muissa konteksteissa kuten toimitus-, palvelu- ja toiminnanohjausprosessien automatisoinnissa tai esimerkiksi sähköisessä taloushallinnossa. Se tarjoaakin hyvin laajalti mahdollisuuksia läpi kaikkien liiketoimintojen. Datan ja digitaalisuuden lisäksi tutkimuksessa pureudutaan seurannan, mittaamisen ja analytiikan käsitteisiin. Seuranta on yläkäsite, joka viittaa tavoitteiden saavuttamisen seurantaan mittaamisen ja analytiikan avulla. Tarkoituksenmukaiset mittarit valitaan aina liiketoiminnan tavoitteisiin perustuen. Esimerkiksi jos tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja strategiassa on linjattu, että palveluprosesseja tehostetaan verkon avulla, tarkoituksenmukaisia mittareita ovat muun muassa vastausajat asiakkaiden yhteydenottoihin sekä asiakkaan ongelmanratkaisuun kulunut aika. Mittaamisessa hyödynnetään analytiikkaa, jonka avulla dataa prosessoidaan ja jolla datasta etsitään toiminnan kannalta keskeisiä kaavoja. Analytiikan osa-alueita ovat muun muassa sivustoanalytiikka, testaus ja optimointi. Verkkoanalytiikka voidaan määritellä toiminnan kannalta merkittävien syy-seuraussuhteiden määrittelemiseksi sekä trendien muodostamiseksi. Trendejä voidaan hahmottaa esimerkiksi verkkokeskusteluista poimittujen heikkojen signaalien pohjalta. Analytiikkaa voidaan tukea erilaisilla työkaluilla, jotka tukevat datan keräämistä, prosessoimista ja tulosten raportointia. Työkalujen avulla osan analytiikasta pystyy automatisoimaan melko pitkälle, mutta osa analytiikkaprosesseista vaatii ihmisen käsittelemään ja jalostamaan tietoa ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Työkaluja on tarjolla hyvin erilaisiin tarpeisiin ja käyttötilanteisiin. Niistä osan käyttö edellyttää vaativamman tason analytiikkaosaamista, kun taas toiset työkalut sopivat periaatteessa kenelle tahansa, joka tarvitsee tietoa verkkotoimenpiteidensä seurantaan. Tutkimuksen otos ja toteutus Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa kesä elokuussa Ensimmäinen osa koostui laadullisista teemahaastatteluista. Haastateltavia oli seitsemäntoista (17) eri toimialojen yrityksistä (ks. lista yrityksistä s. 27). Haastattelujen tarkoituksena oli pureutua aiheeseen eri näkökulmista ja tehtävistä käsin, joten haastateltaviksi valikoitiin henkilöitä, jotka edustavat eri liiketoimintoja ja toimivat myös hyvin erilaisissa tehtävissä. Tutkimuksen laadullista osuutta täydennettiin kvantitatiivisella kyselytutkimuksella, joka 6

8 toteutettiin verkkokyselynä. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä kuusikymmentäkaksi (62). Kysely koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä, joilla kartoitettiin yleisemmällä tasolla digitaalisuuden hyödyntämistä, verkosta saatavan datan hyödyntämistä, analytiikkatyökalujen käyttöä sekä suurimpia haasteita mittaamiselle ja analytiikalle verkossa eri organisaatioissa ja liiketoiminnoissa. Mitä tulee tutkimukseen osallistuneiden edustamien organisaatioiden kokoon, joukkoon mahtui tasaisesti niin suuria kuin pieniä ja keskisuuria toimijoita. Pk-yrityksiä oli otoksessa edustettuna yhteensä 58 prosenttia ja suurempia, yli viidenkymmenen henkilön yrityksiä 42 prosenttia. Toimialat vaihtelivat muun muassa ICT- ja media-alalta elintarviketeollisuuteen ja finanssisalaan. Haastateltavista enemmistö edusti myyntiä ja/ tai markkinointia, mutta mukana oli asiantuntijoita myös viestinnän, henkilöstöhallinnon, palvelukehityksen, liiketoiminnan kehitystyön, analytiikan, tietohallinnon, liiketoiminnan kehityksen ja innovaatiojohtamisen puolelta. Myynti ja markkinointi jakautuivat tasaisesti sekä kuluttaja- (Business-to-Customers, B2C) että yrityspuolelle (Business-to-Business, B2B). Kaikki haastatteluihin osallistuneet toimivat joko johto- tai esimiesasemassa. Kyselyyn vastanneet edustivat muun muassa lakialaa, koulutusalaa, finanssialaa, rakennusalaa, teollisuutta, ICT-alaa, matkailua ja liikennettä, yrityspalveluita ja valmennusta. Vastaajien asemat heidän edustamissaan KUVIO 2: Toimintojen edustus tutkimusotoksessa. 7

9 organisaatioissa vaihtelivat toimihenkilöistä johtoon ja asiantuntijoista toiminnan koordinaattoreihin. Myös tutkijoita, opettajia ja yritysten omistajia vastasi kyselyyn. Koska erilaisia toimintoja ja tehtäviä oli hyvin monipuolisesti edustettuina, otos antaa melko rikkaan poikkileikkauskuvan yritysten nykytilasta, osaamisesta, näkökulmista ja kokemuksista datan hyödyntämisessä. Kuvio 2 visualisoi tarkemmin, missä suhteessa toiminnot ovat kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken jakautuneet. ja mitattava osa toimintastrategiaa, oli noin 16 prosenttia. Vastaavasti haastatteluissa ilmeni, että suurin osa kuului joko kokeilijoihin tai toimintovetoisiin datan hyödyntäjiin. Edelläkävijöitä oli vain muutama, mutta aloittelijoita ei sen sijaan ainuttakaan. Kaikissa organisaatioissa hyödynnettiin digitaalisuutta ja monella oli ratkaisevia kehitysprojekteja meneillään digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen parantamiseksi muun muassa järjestelmien ja datavarastojen sekä työvälineiden ajan tasalle saattamisessa. TUTKIMUSTULOKSET Digitaalisuuden ja datan hyödyntäminen Kyselyn alussa kartoitettiin, missä vaiheessa vastaajien organisaatiot ovat digitaalisuuden hyödyntämisessä ylipäänsä. Aloittelijoita, jotka eivät hyödynnä digitaalisuutta juurikaan, oli vain marginaalinen määrä. Kokeilijoita, jotka digitaalisuutta jo hyödyntävät, mutta eivät vielä systemaattisesti, oli kolmasosa vastaajien organisaatioista. Enemmistö vastaajien organisaatioista oli hyviä digitaalisuuden hyödyntämisessä joissakin toiminnoissaan, mutta digitaalisuuden hyödyntäminen oli kuitenkin vielä epätasaista ja henkilövetoista. Edelläkävijäorganisaatioita, joissa digitaalisuus on kiinteä Markkinoinnissa dataa hyödynnetään eniten Haastatteluissa nousi esiin, että monessa organisaatiossa datan hyödyntäminen painottuu markkinoinnin puolelle. Myös kyselyn perusteella dataa hyödynnetään eniten markkinoinnissa (66 %), sen jälkeen myynnissä (53 %), viestinnässä (53 %) ja kehityksessä (44 %). Keskimäärin kolmasosa organisaatioista hyödyntää dataa myös asiakaspalvelussa, johdossa ja IT:ssä. Tähän asti edelläkävijät yksiköissään ovat olleet lähinnä digitaalisuuden ja mittaamisen puolestapuhujia, mutta nyt painetta datan ja analytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen on alkanut tulla myös johdon suunnasta. 8

10 Selvästi vähiten verkosta saatavaa dataa hyödynnetään henkilöstö- (15 %) ja talouspuolella (13 %). Noin kolmetoista (13) prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, missä kaikissa toiminnoissa verkosta saatavaa dataa heidän organisaatiossaan hyödynnetään tai miten muissa yksiköissä toimitaan. 23 %:ssa organisaatioita ei ole ketään, joka hyödyntää dataa systemaattisesti Mitä tulee henkilöiden asemiin organisaatioissa, eniten verkosta saatavaa tietoa eri organisaatioissa seuraavat ja hyödyntävät johtoporras sekä yksittäisten liiketoimintojen tai osastojen johtajat. Myös noin 34 prosentissa organisaatioita toimihenkilöt käyttävät hyödyksi verkosta saatavaa dataa. Lisäksi melkein kahdessakymmenessä (20) prosentissa organisaatioita kaikissa asemissa seurataan ja hyödynnetään dataa. Kuitenkin lähes 23 prosentissa organisaatioita kukaan ei seuraa ja hyödynnä dataa systemaattisesti. ja konversioiden optimoinnissa. Suunnilleen saman verran suoritetaan mekaanista mittaamista ja analytiikkaa, mutta tietoa ei tulkita tai sitä käännetä toiminnaksi ja käytännön toimenpiteiksi, vaan lähinnä seurataan. Pienin osa organisaatioista (5 %) hyödyntää tietoa johdon tulostavoitteiden seurannassa. Vajaat kymmenen (10) prosenttia vastaajien organisaatioista ei hyödynnä tietoa lainkaan. Eniten verkkodataa hyödynnetään kehitystyössä ja päätöksenteon tukena Haastatelluista monet totesivat, ettei digitaalisuutta hyödynnetä läheskään niin paljon, kuin mahdollisuuksia olisi tarjolla. Monessa tapauksessa mahdollisuuksien nähtiin kytkeytyvän nimenomaan datan hyödyntämiseen ja mittaamiseen. Toisaalta haasteena nähtiin kokonaiskuvan ja verkkotoimenpiteiden systemaattisuuden puuttuminen sekä muun muassa lainsäädäntöön, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät seikat. Suurimmassa osassa organisaatioita verkosta saatavaa tietoa hyödynnetään kehitystyössä ja päätöksenteon tukena (53 %). Monet (47 %) seuraavat myös yksittäisiä mittareita, mutta kokonaiskuva, jossa useita tietoja tarkastellaan rinnakkain, puuttuu vielä. Kolmasosa organisaatioista käyttää dataa jatkuvasti asiakaspolun Data kertoo vain yhden näkökulman, pitää olla myös visio siitä, mihin halutaan brändiä ja tarjoomaa viedä, eli pitää olla iso kuva mielessä sen datan lisäksi. 9

11 Haasteista huolimatta esiin nousi myös useita hyötynäkökulmia siihen, miten digitaalisuus ja siihen liittyvien toimenpiteiden seuranta vaikuttavat positiivisesti toimintaan jo nyt ja miten tulevaisuudessa. Hyödyiksi koettiin muun muassa seuraavat asiat: Ajansäästö Toimintojen läpinäkyvyyden lisääntyminen Päällekkäisten töiden karsiminen Etätyö- ja itsearviointimahdollisuudet Liiketoimintaprosessien ja kommunikaation tehostuminen Monikanavaisuus ja pääseminen jatkuvasti lähemmäksi asiakasta Itsepalveluasteen lisääntyminen Eritoten asiakaslähtöisyys koettiin merkittävänä tekijänä, jota digitaalisuuden avulla voidaan lisätä. Aihe nousi esiin lähes kaikissa haastat- teluissa. Lisäksi monet mainitsivat käynnissä olevista kehitysprojekteista, joissa uusitaan verkkosivuja ja kehitetään digitaalisia palvelukokonaisuuksia entistä asiakaslähtöisemmin. Digitaalisuuden arvo verkkopresenssin rakentamisessa nähtiin ennen muuta mahdollisuutena tuottaa lisäarvopalveluita asiakkaille heidän tarpeistaan ja toiminnastaan oppimalla. Verkkosivujen ohella keskeiseksi digitaaliseksi ulottuvuudeksi nousi sosiaalinen media, joka on haastateltujen mukaan mahdollistanut muun muassa reaaliaikaisemman, avoimemman ja läpinäkyvämmän vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tehokkaamman osallistamisen. Niin sanotun kuluttajamarkkinoinnin eli business-to-customersin puolella käytetyimpiä sosiaalisen median palveluita olivat Facebook ja Twitter. Yritys- eli business-to-businessmarkkinoinnin puolella sen sijaan LinkedIn oli käytetyin palvelu. Facebook nähtiin jopa roskakanavana, jossa keskustelujen sävy kääntyy helposti negatiiviseksi tuottamatta todellista hyötyä. LinkedIn puolestaan nähtiin vakavammin otettavana asiantuntijakanavana. Nyt voi jo asiakas mennä verkkoon laskemaan omaa eläke-ennustettaan ja tehdä arvioita siellä omatoimisesti. 10

12 Digitaalisten toimenpiteiden mittaaminen [Mittareihin] liittyen haasteena on se, että usein se on tosiaan sitten sitä peruutuspeiliin katsomista. Eli miten sitä voisi hyödyntää sitä tietoa sellaisena kokonaisuutena ja aidosti siirtää se tieto myös toimintaan ja sen pohjalta ennakoida tekemistä ja kehittää tekemistä paremmin. Mittaamista koskien kyselyn tulokset osoittavat, että suurimmassa osassa organisaatioita on olemassa johdon tahtotila tai kiinnostus, joka ei kuitenkaan käänny konkreettisiksi toimenpiteiksi ja toiminnaksi. Vain noin 24 prosentissa organisaatioita on selkeät ohjeet, toimintamallit ja työkalut mittaamiselle ja vain noin 23 prosentissa organisaatioita tarjotaan riittävää koulutusta ja opastusta mittaamisen tueksi. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heidän organisaatiossaan ole mitään edellä mainituista, mittaamista edistävistä käytännöistä. Uusia toimintamalleja ja systemaattisuutta kaivattiin lisää. Vain 23 %:lla on selkeät tavoittet ja mittarit verkkotoimenpiteille Kyselyssä selvitettiin myös, missä määrin verkossa tehtäville toimenpiteille on asetettu selkeät mitattavat tavoitteet. Vastaajista vain noin 23 prosenttia vastasi, että toimenpiteille on selkeät tavoitteet ja mittarit. Suurin osa (53 %) vastaajista kertoi, että tavoitteista on kyllä puhuttu, mutta niiden toteutumista ei mitata. Lähes kolmasosa vastaajista puolestaan ilmoitti, että verkossa tehdään toimenpiteitä, mutta tuloksia ei seurata millään tavalla. Kun tavoitteet loksahtaa kohdalle, niin voidaan miettiä ne mittaritkin ja mitä dataa katsotaan, eli tätä kautta se datakin tulee tietyllä tavalla hallittavammaksi. Haastatteluissa ilmeni, että verkkoanalytiikan avulla ainakin yksittäisiä osa-alueita pystytään korjaamaan. Tosin haasteena on (kun vain yksittäisiä seikkoja mitataan), miten saadaan linkitettyä yksittäiset mittarit ylätason tavoitteisiin ja tuotua ne liiketoimintastrategian toteuttamisen tueksi. Monesti selkeä tavoite olikin onnistuneen mittaristojen luomisen ja mittaamisen edellytys. Koska monessa yrityksessä tavoitteet jäävät epäselviksi, myös mittaaminen jää usein irralliseksi ja siitä puuttuu systematiikka. Etenkin sosiaalisen median puolella tehtyjen toimen- 11

13 piteiden arvo jää usein epäselväksi, koska mittaamiskäytännöissä on puutteita. Varsinkin myynnin ja markkinoinnin puolella investoinnin tuoton (Return On Investment, ROI) määrittely on jäänyt monelle tutkimukseen osallistuneelle epäselväksi. Vakiintuneiden käytäntöjen puuttumisen ohella monella tulevat vastaan myös resurssihaasteet (mihin haetaan toisinaan ratkaisua ulkoistuksilla). Sama koskee myös muuta verkkopresenssiä ja sieltä saatavaa dataa kuten kävijäliikennettä ja konversiota. Verkkotoimenpiteiden vaikutusta ei aina kyetä yhdistämään esimerkiksi kivijalkapisteissä tapahtuvaan myyntiin, jolloin seurantaa ja mittaamista on käytännössä haastavaa toteuttaa. Toinen merkittävä haaste datan hyödyntämisessä liittyy järjestelmiin ja niiden välisiin rajapintoihin. Vanhat järjestelmät ovat usein jäykkiä tai eivät keskustele mutkattomasti keskenään, mistä johtuen datapolut saattavat katketa. Dynaaminen, reaaliaikainen mittaaminen on myös monelle vielä uutta. Sen sijaan reaaliaikaiseen optimointiin ja toimenpiteiden tehostamiseen pyritään, se on monella ideaali ja tulevaisuuden tavoite. Monet haastateltavat yhdistivät onnistuneet mittauskäytännöt prosessien läpinäkyvyyteen, suunnitteluun ja käytännön toimivuuteen sekä siihen, kuinka hyvin uusien prosessien mukanaan tuomaa muutosta johdetaan. Suurimpana haasteena näyttää nimenomaan olevan juuri uusien prosessien ja toimintamallien tuominen osaksi organisaation vakiintunutta toimintaa. Toisaalta datan ja mittaamisen avulla voidaan herätä huomaamaan muutostarpeet, kuten eräs haastateltavista totesi: -- kun käydään sitä dataa analysoimaan, niin saatetaan huomata, että ei hitto, meidän organisaatio rakentuu ihan väärin ja me tehdään ihan vääriä asioita ja se on aina sellainen epämiellyttävä hetki -- Vaatii asennetta että ollaan avoimia sitä kohtaan. Toisaalta eräs toinen haastateltu pohti, että jos keskitytään liikaa mittaamiseen, niin se tappaa sellaisen rönsyilyn ja luovuuden ja siihen pitää olla varaa. Vauhtisokeuden välttämiseksi muutamat pitivät tärkeänä sitä, että pysähdytään välillä ja kysytään itseltä, mitataanko oikeita asioita sekä ylipäätään, mitä mittaamiselta odotetaan ja kuinka paljon sille annetaan painoarvoa. Haastatteluissa selvitettiin myös, mitä eri organisaatiot tarkalleen ottaen verkossa mittaavat. Seuranta haastateltujen edustamissa yrityksissä näyttää perustuvan aika tasaisesti sekä laadullisiin että määrällisiin mittareihin. Laadulliset mittaukset liittyvät usein asiakastyytyväisyyteen tai työnantajamielikuvaan, kun taas määrällisinä mittareina on käytössä muun muassa konversion seurantaa. 12

14 Meidän mittaamamme asiat kohdistuu siihen, että asiakkaamme on itse oma-aloitteisesti tehnyt jonkun tietyn toimenpiteen. Kun asiakkaamme on itse aktiivisesti toiminut, meidän täytyy reagoida. Se on suora kiinnostuksen signaali meille. Haastatteluiden perusteella organisaatioissa on kaiken kaikkiaan käytössä ainakin seuraavia mittareita verkkotoimenpiteiden seuraamiseen: Asiakastyytyväisyys Asiakasvaihtuvuus (customer churn) Kävijäliikenne Konversioaste (conversion rate) Aktiivisuus Sisällön generoiva vaikutus Mainonnan tehokkuus Työnantajamielikuva Brändin arvo Trendit ja hiljaiset signaalit Verkostovaikutukset Verkostovaikutuksilla tarkoitetaan sitä, miten verkoston jäsenet vaikuttavat toisiinsa ja miten se näkyy esimerkiksi asiakasvaihtuvuudessa. Muutamissa organisaatiossa oli käytössä asiakastyytyväisyyteen liittyen myös Net Promoter Score (NPS), jonka avulla kerätään tietoa siitä, kuinka moni asiakkaista suosittelisi yritystä, sen tuotetta tai palvelua eteenpäin. Haastattelujen perusteella seurantajaksot vaihtelevat muun muassa asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja verkossa syntyvien tapahtumien tiheyden mukaan. Kyselyn tulokset osoittavat, että yleisin seurantajakso organisaatioissa on kuukausi (37 %). Päivittäin seurantaa tapahtui noin 15 prosentissa ja viikoittain noin 27 prosentissa organisaatioita. Viidesosa organisaatiosta seuraa verkosta saatavaa tietoa harvemmin kuin kerran kuussa tai ei ollenkaan. Haastatteluissa puolestaan selvisi, että kuukausittainen tai kvartaalittainen raportointi on vakiintunut käytäntö. Raportointi tapahtuu muun muassa liiketoiminnoista vastaavien kuukausipalavereissa. Mittaamiskäytäntöjen ohella kyselyllä selvitettiin, mikä mittaamisen suhteen kiinnostaa eniten, ja kärkeen nousivat selvästi analytiikka-, mittaamis- ja seurantatyökalut. Merkittävä osa oli kiinnostunut myös analytiikan hyödyntämisestä päätöksenteon tukena sekä datan visualisoinnista ja koostamisesta. Noin kolmasosa vastaajista oli lisäksi kiinnostunut 13

15 asiakassuppilon optimoinnista datapohjaisesti sekä itsensä johtamisesta tiedolla. Jonkun verran kiinnostusta herättivät myös datapohjainen optimointi ja liiketoiminnan avainsuoritusmittareiden kääntäminen verkon mittareiksi. Vähiten vastaajien joukossa kiinnostusta herätti datainnovaatio. Haastateltujen näkemykset ja odotukset mittaamisen suhteen olivat hyvin yhtenevät. Mittaamisen suhteen kiinnosti eniten muun muassa toimintaa ohjaavien tekijöiden seuranta. Toisaalta kiinnosti myös se, miten tietoa voi hyödyntää pikemminkin kokonaisuutena kuin pelkästään yksittäisissä osa-alueissa, eli miten verkkodata linkittyy (liike)toiminnan muihin tunnuslukuihin, miten tieto saadaan aidosti siirrettyä toiminnan tasolle (eli miten mittaamisen hyöty voidaan konkreettisesti osoittaa) ja miten mittaamisen avulla voidaan ennakoida ja kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Verkkoanalytiikan hyödyntäminen Haastatteluista nousi esiin useita näkökulmia siitä, miten verkkoanalytiikkaa hyödynnetään tai voidaan hyödyntää eri liiketoiminnoissa. Keskeisiä liiketoimintoja, jotka keskusteluissa nousivat esille, olivat markkinointi ja viestintä, myynti, asiakaspalvelu, kehitys ja henkilöstöhallinto. Kuvio 3 visualisoi eri näkökulmia. KUVIO 3: Mainittuja esimerkkejä analytiikan hyödyistä. 14

16 Näkökulmia on havainnollistettu myös seuraavien käytännön esimerkkien kautta: Esimerkkejä markkinoinnista ja viestinnästä Tiedon rikastaminen datalähteitä yhdistelemällä Pyritään tekeemään datasta rikkaampaan ja tunnistamaan niitä käyttäjäryhmiä ja tunnistamaan miten eri segmentit käyttäytyy ja miten sesongit toimii. Tehokkaampi segmentointi ja massaräätälöinti: Asiakaspolkujen hahmottamisessa ja käyttäjäryhmien tunnistamisessa on muun muassa käytössä niin sanottu pattern recognition -analytiikka, joka tunnistaa selkeät toistuvat käyttäytymiskaavat, joiden pohjalta voidaan kehittää kosketuspisteitä asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiakasdatan perusteella on tehty segmentointi, jota tietyin väliajoin tarkennetaan. Segmentoinnin perusteella rakennetaan tarjooma ja perustuotteet ja asiakasdataa käytetään tarjooman kehittämiseen jatkuvasti. Mainonnan kohdentaminen Asiakasdataa voidaan hyödyntää rakentamalla ansaintapalveluja esimerkiksi mainonnassa, että asiakkaat voivat tilata sitten sellaisia juttuja, mitä hakevat ja heille voidaan tarjota kohdennetusti mainontaa. Hakukoneoptimointi: Selvitetään, kuinka hyvin yritys sijoittuu hakukonelistauksessa. -- kun me hyödynnetään jotain SEO-tietoa [kanavasuunnittelussa], niin siinä me katsotaan miten ihmiset löytää meidät ja miten ne meitä hakee, millaisilla hauilla meitä haetaan. Verkkosivujen optimoinnilla nopeasti näkyviä tuloksia. Jo nyt tehdään optimointitoimenpiteitä ja on saatu parannettua konversioita huimasti ihan pienillä muutoksilla. -- mainonnanhallintaa käytetään ja tehdään mallinnuksia verkkomainonnan vaikutuksista. Tehdään ja optimoidaan jatkuvasti markkinointiviestintää. Pyritään pääsemään pois sellaisesta last click -ajattelusta. 15

17 Verkkoanalytiikan tukena on mahdollista käyttää paljon erilaisia työkaluja. Eräässä haastattelussa nousi esiin, että työkalujen käyttö säästää yksinkertaisesti aikaa, etenkin sellaisten työkalujen, joiden avulla voidaan räätälöidä raportteja eri toimintojen tarpeisiin. Kuitenkin vain noin 32 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän organisaationsa on investoinut verkon kuuntelu-, raportointi- tai analytiikkatyökaluihin. Vajaat 18 prosenttia ilmoitti ulkoistaneensa työkalujen käytön tai analytiikkatoiminnot asiantuntijayrityksille. Tasan puolet vastaajista sen sijaan kertoi, ettei investointeja kyseisiin työkaluihin ole tehty lainkaan, vaan käytössä oli ainoastaan ilmaisversioita (jos niitäkään). Suuri osa vastaajista (45 %) piti työkaluja joka tapauksessa melko hyödyllisinä, ja niiden tarjoamat hyödyt ovat havaittavissa (vaikkakaan eivät selkeinä lukuina), ja noin kolmasosa näki, että kyseisissä työkaluissa on selkeä liiketoiminnallinen hyöty. Vain alle yhdeksän (9) prosenttia vastaajista koki, että työkalujen tuottama lisäarvo on vähäinen. Reilu 17 prosenttia oli puolestaan sillä kannalla, että mukaan mahtuu lisäarvoltaan sekä hyviä että huonoja työkaluja. Kuten haastatteluista selvisi, monessa tapauksessa seuranta jäi edelleen raportoinnin tasolle eikä johtanut toimenpiteisiin. Esimerkkejä myynnistä Kävijäliikenteen seuranta reaaliajassa (mahdollistaa muun muassa tarkan liidigeneroinnin IP-osoitteen perusteella). Kävijäliikennettä seurataankin reaaliajassa ja tätä varten on palkattu yksi kokopäiväinen työntekijä. Tämä seuranta tuottaa meille suoria tarjouspyyntöjä tuntuvan määrän viikkotasolla. Dynaaminen hinnoittelu yksilön käyttäytymisdatan perusteella. Esimerkki vakuutusalalta: Koko bisnes ja kilpailuetu perustuu siihen, kuinka hyvin me tunnetaan asiakas. Nykyisin olisi melkein mahdollista saada reaaliaikaista tietoa siitä, ajaako asiakas juuri nyt hiekkavai asfalttitiellä ja kuinka kovaa, ja laskea tästä suoraan onnettomuusriski ja hinnoitella tähän reaalitietoon perustuen. Kun asiakas kirjautuu esimerkiksi verkkokauppaan, saadaan kerättyä dataa aiemmista ostotapahtumista ja voidaan tehdä sen pohjalta niin sanottua ristiinmyyntiä eli tarjota myös muita tuotteita, jotka sopivat asiakkaan profiiliin. -- ekstranetin kyljessä on verkkokauppa. -- kun [asiakas] -- kirjautuu sisään -- niin sitten koitetaan tottakai ristiinmyydä. 16

18 Esimerkkejä asiakaspalvelusta Resursointi kuormituksen mukaan Meillä seurataan hyvin tarkkaan asiakaspalvelun kuormitusta, tietyt piikit ovat ennakoitavissa ja säätelemme työntekijöiden määrää näiden mukaan. Asiahashallinnan (Customer Relationship Management, CRM) järjestelmien kytkeminen analytiikkaan: Perinteisen CRM-tiedon päälle tuodaan uusi kerros käyttäytymisdatasta. Parhaimmillaan tiedetään, mitä asiakas tekee juuri nyt, ja pystytään linkittämään tarve joko asiakaspalveluun tai markkinoinnin automaatiota hyödyntämällä tiettyihin aktivoiviin toimenpiteisiin. Asiakasdataa hyödynnetään erityisesti asiakaspalvelussa, jossa näkee suoraan [palveltavan] asiakaan tiedot, ja lisäksi lisämyynnin potentiaalia seurataan. Itsepalveluprosessien kehittäminen: tietojen hallinta siirtyy asiakkaalle. Koko ajan pyritään enemmin siihen, että asiakas hallinnoi omia tietojaan: itsepalvelun kehittäminen on meillä avainasemassa. Sähköpostiin tulee niitä raportteja, mutta en mä ole suoraan sanottuna niitä ehtinyt katsoa. Haastatteluissa ilmeni myös, että eniten dataa kerätään verkkosivujen kävijäliikenteestä. Enemmistöllä oli käytössään Google Analytics. Lisäksi sosiaalisesta mediasta kerättiin aktiivisesti tietoa. Sosiaalisen median saralla tiedonkeruu kohdistui muun muassa verkossa käytäviin keskusteluihin ja kampanjoihin. Monet haastatelluista mainitsivat myös mittarinäkymät eli niin sanotut dashboardit. Tosin ainoastaan yhdessä yrityksessä dashboard oli käytössä, mutta monessa muussa se oli suunnitteilla, kehitteillä tai piakkoin tulossa vastaavia tilannenäkymiä, joihin koostetaan oleelliset mittarit. Dashboardit koettiin erityisen hyödyllisiksi, sillä ne tukevat tilanne- ja kokonaiskuvan hahmottamista. Osa halusi jopa luoda läpinäkyvyyttä analytiikkaan siten, että yhteisissä tiloissa olisi suuret näytöt, joista kuka tahansa organisaation jäsen näkisi lukuina, missä toiminnan suhteen mennään tai pystyisi seuraamaan reaaliajassa verkon keskustelua brändin tai sille oleellisten aiheiden ympärillä. 17

19 Vain vajaat 23 prosenttia vastaajista kertoi, että verkkoanalytiikka on yhdistettävissä helposti liiketoiminnan muuhun dataan kuten markkina- ja asiakastietoon tai muihin avainmittareihin. Toisin sanoen suurimmassa osassa (77 %) organisaatioita verkkoanalytiikka (kuten mittaaminenkin) jää irralliseksi liiketoiminnan muusta datasta ja avainmittareista. Merkittävä osa vastaajista (39 %) mainitsikin, että analytiikkaa ei ole lainkaan linkitetty liiketoiminnan mittareihin. Toiseksi yleisimmät haasteet vastausten perusteella olivat, ettei dataa osata analysoida eikä sitä ole saatavissa helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Noin 11 prosenttia vastaajista kertoi, ettei heidän organisaatiossaan juuri tiedetä, mitä dataa tulisi kerätä. Kahdeksassa prosentissa organisaatioita analytiikan ja mittaamisen hyötyjä ei puolestaan ymmärretä. Ulkoistusten osalta varsinkin mainos- ja mediatoimistot osallistuvat mittaamiseen Analytiikassa on se juttu, että se auttaa tunnistamaan ongelmakohtia, mutta ei välttämättä kerro miksi on niin. Vois jopa sanoa, että data lisää tuskaa. Esimerkkejä kehitystyöstä Heikot signaalit ja trendien seuranta. -- seurataan trendejä ja arvioidaan täällä sitten, miten nämä nimenomaan kehittämistä edellyttävät palautteet tarkoittavat meidän tekemisessä, mitä asioita pitää tehdä toisin. Joukkoistaminen (eli yleisön/ asiakkaiden osallistaminen). Hyviä crowdsourcing case eja saatu paremmaksi ja myyntiin, uusia makuvariantteja ja niin edelleen. Näissä voidaan näyttää se bisneshyöty. muun muassa kampanjaseurannassa. Myös BI (Business Intelligence) -puolella ja markkinatutkimuksessa käytetään analytiikan saralla kumppaneita. Kumppaneiden mittaamiskäytäntöjä pidetään keskimäärin hyvinä, eikä niitä juuri kyseenalaisteta. Kontrollia ja osaamista halutaan kuitenkin parantaa sisäisesti, jotta löydetään sopiva tasapaino ulkoistuksen suhteen ja voidaan myös tarvittaessa kyseenalaistaa kumppaneiden tuloksia tai tarkastella niitä vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Analyytiikkaosaajien tarpeen arvioitiin kasvavan tulevaisuudessa yrityksissä. 18

20 TULOSTEN ANALYSOINTI Nykytila datan hyödyntämisessä Verkkodataa käytetään monella tavalla eri yrityksissä ja eri toiminnoissa. Toiset toiminnot hyödyntävät verkkodataa enemmän asiakkaisiin tai muihin ulkoisiin sidosryhmiin liittyvien prosessien seuraamiseen, kun taas toiset toiminnot hyödyntävät dataa lähinnä sisäisten prosessien seurannassa. Yhteistä kaikille toiminnoille kuitenkin on, että ne hyödyntävät verkosta saatavaa dataa pitkälti vain omaan käyttöönsä, mutta eivät liiketoiminnan kannalta kokonaisvaltaisesti. Eri toimintojen välillä ei siis pääse syntymään synergiaa ja muun muassa verkosta saatavan datan arvon määrittäminen (liike)toiminnassa saattaa osoittautua hankalaksi. Lisäksi monessa tapauksessa selkeät kytkökset verkkotoimenpiteiden ja muun liiketoiminnan välillä puuttuvat, mistä johtuen verkkotoimenpiteiden mittaaminen ja verkkoanalytiikka jäävät helposti muusta toiminnasta irrallisiksi. Tulosten perusteella verkosta saatavan datan hyödyntäminen yrityksissä voidaan jakaa joko julkisista tai sisäisistä verkkokanavista saatavaan dataan. Julkisilla kanavilla viitataan tässä Esimerkki henkilöstöhallinnosta Verkkoanalytiikka tukee niin resurssien etähallintaa kuin henkilökohtaista työnohjausta. Seuranta mahdollistaa resurssien tehokkaan hallinnan myös etänä: kun tähän liitetään myös sensoridata ja älykkäiden koneiden tuottama tieto, myös henkilökohtainen työnohjaus toimii ja palaute tekijälle on välitön. Esimerkki sensoridatan käytöstä Sensoridataa ja RFID-kommunikaatiota voidaan hyödyntää riskienhallinnassa ja kaluston tehokkuudessa. Meillä on jo käytössä sellaisia älykkäitä jäteastioita, jotka välittävät suoraan tiedon siitä, että ne pitää mennä tyhjentämään. Myös ajosensoreista kerätään koko ajan tietoa, ja kuski saa palautteen taloudelliseen ajoon. tapauksessa kaikkiin niihin yrityksen ylläpitämiin verkkosivuihin ja verkkoympäristöihin (kotisivut, sosiaalisen median sivut, avoimet asiakasyhteisöt ja niin edelleen), jotka näkyvät kaikille verkon käyttäjille tai vähintäänkin asiakkaille (ekstranetit tai muut vastaavat asiakaspalve- 19

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

MARKKINOINNIN AUTOMAATION HAASTEET JA HYÖDYT. Kansainvälisen automaatiokyselyn tulokset

MARKKINOINNIN AUTOMAATION HAASTEET JA HYÖDYT. Kansainvälisen automaatiokyselyn tulokset MARKKINOINNIN AUTOMAATION HAASTEET JA HYÖDYT Kansainvälisen automaatiokyselyn tulokset www.viidakkocem.fi Sisältö Johdanto...3 Tutkimus... 3 Markkinoinnin automaation tuttuus ja yleisyys...4 Markkinoinnin

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj OSA-ALUEET 1. Teknologiat ja verkkopalveluiden kehitys 2. Analytiikka, hakukoneoptimointi

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex

Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex Toimiala: Savupiippuja ja korjaustöitä Yritys: Hormex Oy Verkkomainonta ja -näkyvyys tuo paljon etua meille. Ilman palveluita

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla 1 Kannattavan lisämyynnin resepti 1. Hyvä kampanjarakenne 2. Hyvät hakusanat 3. Datan kerääminen 4. Datan seuranta ja tavoitteiden määrittäminen 5.

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa 1.12.2017 DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa Onko asiakaskokemus johdon agendalla? Mikä on johdon rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Tunnuslukujen hyödyntäminen johtamisessa

Tunnuslukujen hyödyntäminen johtamisessa Tunnuslukujen hyödyntäminen johtamisessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) Korkeakoulujen KOTA seminaari 22. 23.8.2017 Heikki Malinen, Vararehtori Tero Janatuinen, Laatupäällikkö Musta tuntuu -ajattelusta

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA 2 7 RAPORTTI Asiakaskokemuksen kehittäminen on yritysten strateginen kärkihanke, mutta siltä puuttuvat riittävät resurssit. Suomalaisissa yrityksissä on hyvin ymmärretty

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla.

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Celkee Oy:n Missio Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Tuomme organisaatioiden piilossa olevan

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

HR-BAROMETRI KEVÄT

HR-BAROMETRI KEVÄT HR-BAROMETRI KEVÄT 2017 14.2.2017 Mikä HR-barometri? TAUSTA HR-barometri on HR:n tilaa ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk. TOTEUTUS

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä Ennustava analytiikka B2B- myynnissä Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä B2B Myynnin ja markkinoinnin haasteet nyt Myynti- ja muu yritysdata on olemassa, mutta ei saatavilla,

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

M I K S I AVA R E A TÄ N Ä Ä N PA I K A L L A?

M I K S I AVA R E A TÄ N Ä Ä N PA I K A L L A? M I K S I AVA R E A TÄ N Ä Ä N PA I K A L L A? Avarea Terve Median analytiikkapalvelun toteutuskumppani Palvelun toteutuksessa hyödynnetään Avarea Analytics for Marketing -ratkaisua Visualisoinnin ratkaisuna

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot