Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016-2018"

Transkriptio

1 Sos.- ja terv.lautakunta Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille /04/041/2014 STL 85 Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut osastokohtaiset toiminta ka te raa mit vuo den 2015 ta lous ar vion laa din nan pohjaksi ja kehyksen vuosille Sosiaali- ja terveys osas ton toi min ta kat teeksi on päätetty euroa, joka on euroa pienempi kuin vuonna Ennakoitu tilinpäätös vuodelta 2014 on arvioitu ylittävän toimintakatteen noin 1 milj. euroa. Sivistystoimesta siirtyi sosiaali- ja terveysosastolle kolme (3) työntekijää, joiden palkkauskustannuksia ( euroa) ei ole huomioitu kaupunginhallituksen asettamassa raamissa. Työntekijöiden siirto vaikuttaa vähentävästi sivistystoimeen, mutta ei lisää kaupungin kokonaishenkilöstömäärää eikä kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen budjetin valmistelussa henkilöstösiirrot on huomioitu. Vakinaisen henkilökunnan palkkoihin varattua määrärahaa on korotettu 0,4 %. Lasten päivähoito on siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2014 alusta. Muutos on huomioitu TP 2013 luvussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä 2. (1.000 ) TP 2013 TA 2014 TPE 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 SOTE Keskeiset sosiaali- ja terveysosaston talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat seikat: Kaupungin tulorahoitus ei riitä nyt eikä jatkossa kattamaan nykymuotoista palvelujen tasoa ja määrää. Kuitenkin kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille. Valtuustosopimuksella on sovittu talouden tasapainottamisesta ja linjauksista, joilla tavoite saavutetaan. Kaupungissa valmistuu tavoiteorganisaatiotyö, jolla henkilöstön määrä ja hallinto sopeutetaan vastaamaan todellista palvelujen tarvetta ja kaupungin kantokykyä. Eri selvitysten mukaan Kemijärven sote-palvelujen kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin vastaavien vertailukuntien kustannukset. Palvelut on mitoitettava vastaamaan todellista tarvetta ja kustannustaso saatava vähintään vertailukuntien keskitasoon.tuottavuutta ja tuloksellisuutta on parannettava sekä vastuita selkeytettävä.

2 Kuntaliiton kuntavertailun mukaan Kemijärven sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuodelta 2012 asukasta kohden ovat 975 euroa korkeammat kuin Manner-Suomen kunnissa keskimäärin, 645 eu roa/asukas korkeammat kuin Lapin kunnissa keskimäärin ja 833 euroa verrokkikuntiin ( asukasta) verrattuna. Se tekee lähes 7,7 mil joonaa euroa Manner-Suomeen ja noin 6,6 miljoonaa euroa verrokkikuntiin verrattuna ja reilut 5 miljoonaa euroa Lapin kuntiin verrattu na. Talousarviota ja -suunnitelmaa on valmisteltu Nordic Healthcare Groupin (NHG) vuonna 2014 laatiman sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan selvityksen ja uudistamisraportin pohjalta. Lisäksi valtuustosopimukseen on kirjattu, että toimintaa kehitetään tehtyjen selvitysten pohjalta. Valtuustoryhmät sitoutuvat vuode- ja laitospaikkojen vähentämiseen, muutoksiin päivystys- ja erikoissairaanhoidon järjestelyissä. Kotona annettavia vanhus- ja vammaispalveluja lisätään ja suunnataan resursseja lapsiperheiden ennaltaehkäisevään toimintaan. Talousarvion valmistelussa leikkaus- ja operatiivinen toiminta esitetään lakkautettavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös akuuttiosaston ja päivystyksen toimintaan. Päivystysasetus ( ) astuu voimaan alkaen. Uuden päivystysasetuksen myötä päivystysjärjestelyt muuttuvat koko Lapin maakunnassa ja Kemijärveltä on tarkoitus siirtää yöaikainen terveyskeskuspäivystys Lapin keskussairaalaan perustettavaan yhteispäivystykseen. Terveyskeskusyöpäivystyksen siirtämisestä Lapin keskussairaalaan alkaen neuvotellaan. Väestön ikääntyminen Kemijärvellä on ollut suhteellisesti nopeampaa kuin maassa keskimäärin. Ainoastaan uusien työ paikkojen syntymisen myötä tämä kehitys tulee muuttumaan ja kaupungin väestörakennetta saadaan vahvistettua aktiiviväestön osalta ja nuorten lapsiperheiden poismuuttoa paikkakunnalta voidaan hillitä. Laitoshoidon purkaminen vastaamaan valtakunnallisia suosituksia tarkoittaa sairaansijojen merkittävää vähentämistä, joka on 2-3 % 75 vuotta täyttä neistä henkilöistä. Tämä tarkoittaa Kemijärvellä laitoshoitopaikkaa. Laitoshoitoa tarjotaan jatkossa vain lääketieteellisen syyn vuoksi. Korvaavia asumispalveluita ja kotihoitoa lisätään omana toimintana, ostopalveluna ja palveluseteliä hyödyntäen. Kotiintarjottavia kuntouttavia ja ennaltaehkäiseviä palveluita ja tehostettua kotihoitoa kehitetään ja monipuolistetaan. Kevyempiä hoitopaikkoja ikäihmisille valmistuu vuoden 2014 joulukuussa 17-paikkainen pienkoti kaupungin omana toimintana ja vuoden 2015 syyskuun alusta Koivula-kodin laajennuksen valmistuttua 20-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö.

3 Talousarvion Investointiosaan esitetään varattavaksi 1,7 milj. euroa kehitysvammaisten 12-paikkaista ryhmäkotia varten. Asuntorahastolta on haettu 50 %:n avustusta ja lainaa investoinnin toteuttamiseksi. Ryhmäkoti mahdollistaa Kolpeneen laitoshoidon ostopalvelujen vähentämisen ja estää kotona-asuvien kehitysvammaisten siirrot Kolpeneelle. Ryhmäkoti työllistää Kemijärvellä 13 hoitajaa. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 17 % vuoteen 2018 mennessä verrattuna vuoteen Terveys-, avo-, ryhmäkoti-, kuntoutus sekä kotiin tarjottavien pal velujen tarve kasvaa edelleen ikäihmisten palveluissa. Sosiaali- ja terveysosaston henkilökunnasta eläköityy vuosina noin 60 henkilöä, joista hoitohenkilökuntaa on 2/3. Va pautu viin vir koi hin ja toi miin henkilös tön palkkaami ses sa ja vir ka va pauk sien si jais tamisis sa käy te tään tiuk kaa harkin taa. Etenkin elä köity misten yh tey dessä har ki taan tar koin, voi daanko teh tävät tehdä toi sin, jakaa tai virka tai toi mi jät tää ko ko naan täyt tämät tä. Henkilöstön mo niosaa mi sen hyö dyn tä mi nen ja jous ta va siir ty mi nen työ pis tei den vä lillä sosi aali- ja ter veys osas ton si säl lä ovat rat kaise via te ki jöi tä etenkin nyt suunnitellussa terveydenhuollon rakennemuutostilanteessa toi min nallis ten ja talou del listen ta voit teiden saa vutta mi seksi. Työttömyyden ja siinä erityisesti pitkittyneen työttömyyden hoito sen seurausilmiöineen siirtyy yhä enemmän kuntien vastuulle ja lisää kustannuksia. Haasteeseen vastataan kehittämällä edelleen moniammatillista verkostotyötä, avopalveluiden (Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö, Toimintapäivät, Perhe- ja mielenterveysklinikka, sosiaalityö ym.) koordinoinnilla ja toimitilajärjestelyillä sekä hanketyöllä. Toimeentulotukimenojen kasvu on saatu pysähtymään mm. hyvällä sosiaalityön ja työllisyyden hoidon yhteistyöllä. Työllisyydenhoidon menot tulevat kuitenkin kasvamaan vuoden 2015 alusta lukien lakimuutoksista johtuen siten, että Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus tulee lisääntymään huomattavasti. Lastensuojelussa palvelujen tarve on tasaantunut. Painopiste on avohuollon palveluiden ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä. Perhekeskeistä toimintamallia toteutetaan laaja-alaisesti. Toimintamallissa perheiden tuen tarpeisiin puututaan varhaisessa vaiheessa ja pyritään estämään perheiden tilanteiden vaikeutuminen ja perheiden ajautuminen raskaisiin paljon apua vaativiin elämäntilanteisiin. Merkittävin muutos palvelu- ja organisaatiorakenteessa on suunnitelmakaudella toteutettava sote-uudistus. Siinä vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kuntayhtymämuotoiselle sote-alueelle. Lapin osalta sote-palvelujen tuottamisesta

4 tulevat vastaamaan kaksi sote-tuotantoaluetta, jotka niinikään ovat kuntayhtymämuotoisia. Kuntien sote-henkilöstö siirtyy pääosin kuntayhtymiin. Rahoitus kanavoituu kuntien kautta. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan Talousarviomuutokset (TA 2014/TAE 2015) tulosalueittain: Hallinto ja projektit tulosalueen toimintakate laskee -3,8 %, euroa ku luvan vuoden toimintakatteeseen verrattuna. Työllisyyden hoidon tulosalueen toimintakate nousee 45 % ( euroa) kuluvan vuoden toimintaan verrattuna johtuen lainmuutoksesta Kelalle maksettavan työmarkkinatuen merkittävästä lisääntymisestä. Sosiaalipalveluiden toimintakate laskee -20,6 %, euroa, kuluvan vuoden toimintaan verrattuna. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kustannusten määräraha on siirretty vammaispalveluiden tulosalueelle. Hoiva- ja hoitotyön tulosalueelle on keskitetty kaikki ikäihmisten pal veluketjun mukaiset toiminnot. Toimintakate on euroa, nousua 3,4 %. Terveydenhuollon tulosalueella toimintakate laskee 6,2 %, euroa. Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin varattavaa määrärahaa on korotettu vuoden 2014 tilinpäätösennusteen ja kustannusnousua vastaavaksi. Ensihoito ja sairaan kuljetus on siirtynyt Lapin sairaanhoitopiiri ky:n toiminnaksi vuoden 2014 alusta ja kustannukset ovat liki kolminkertaistuneet. Vammaispalvelujen tulosalueella toiminta kate nousee +16,9 %, euroa, kuluvan vuoden toimintakatteeseen verrattuna. Vammaispalveluiden tulosalueelle on siirretty vammaispalvelulain mukaisten palveluiden kustannukset, euroa, sosiaalipalveluiden tulosalueelta. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toimintakulut (39,4 miljoonaa euroa) koostuvat seuraavista pää osa-alueista: Henkilöstökulut koostuvat oman toiminnan tuottamiseen palkatun vakinaisen, varahenkilöstön ja sijaisina toimivan henkilöstön palkkausmenoista ja eläkekuluista ym. työnantajamaksuista. Henkilöstökulu jen osuus on 39,8 % osaston toimintakuluista. Palkkoja on korotettu 0,4 %. Palvelujen ostot pitävät sisällään muualta hankitut ostopalvelut. Erikoissairaanhoi don ostopalvelujen käyttö vaihtelee suuresti vuosittain. Erikoissairaanhoidon, ensi hoidon- ja sairaankuljetuksen, ympäristöterveydenhuollon sekä erityishuollon ym. vastaavien ostopalvelujen osuus on 40,9 % toimintakuluista. Aineet ja tarvikkeet ovat 2,7 % toimintakuluista, niiden osuus vähenee mm. erikoissairaanhoidon ja leikkaustoiminnan lakkauttamisen myötä.

5 Avustuksiin, kuten mm toimeentulotukeen, vammaisille annettuihin avustuksiin, kuntouttavaan työtoimintaan, omaishoidontukeen, palvelusetelin käyttöönottoon ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 6,6 % toimintakuluista. Vuokrat koostu vat pääasiassa sisäisistä hoitomeno- ja pääomavuokrista, jotka ovat 7,2 % toimin takuluista. Sisäiset hoitomeno- ja pääomavuokrat nousevat 15 %, euroa, kuluvaan vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveysosastolle otetaan uusia toimitiloja käyttöön mm. Itä-Lapin ammattiopistolta sekä kotipalvelun käyttöön lasten päivähoidolta vapautuvia tiloja. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toimintatuotoiksi on arvioitu 5,3 miljoonaa euroa, josta myyntituottojen osuus on 32,6 %, asiakasmaksujen osuus 44,5 %, tuet ja avustukset 11,1 % ja muut toimintatuotot noin 1,2 %. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioesitys vuodelle 2015 on euroa. Talousarvioesitys laskee 2,2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja ennakoituun vuoden 2014 tilinpäätökseen 5,2 %. TOIMINTAKA TE TA 2014 TOT ARVIO TAE 2015 Muutos TA TAE 2015 Muutos % TA TAE HALLINTO JA PROJEKTIT ,8

6 405. TYÖLLISYY- DEN HOITO , SOSIAALI- PALVELUT , TERVEYDEN- HUOLTO , HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT , VAMMAIS- PALVELUT ,9 SOTE YHTEENSÄ ,2 Talousarvion investointiosaan esitetään varattavaksi määräraha kehitysvammaisten ryhmäkotiin 1,7 milj euroa, lääkintälaitteisiin eu roa ja kalustoon euroa vuo delle 2015 ja eu roa/vuosi lääkintälaitteisiin vuo sille (Talouspäällikkö Pekkarinen, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslau ta kun ta hyväk syy ta lous ar vio esi tyksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaesityk sen vuo sil le se kä in ves tointiesitykset vuosille Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA 1 Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä: 23 Sosiaalipalvelut PALVELUAJATUS Sosiaalikeskus kehittää yhdessä perheiden kanssa ylivieskalaista sosiaalista ym päristöä ja tukee asukkaiden omatoimista selviytymistä

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot