1779 Ruotsin kuningas Kustaa III perusti kaupungin vanhalle markkinapaikalle Tammerkosken rantaan teollisuutta ja kauppaa varten Suomen johtava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1779 Ruotsin kuningas Kustaa III perusti kaupungin vanhalle markkinapaikalle Tammerkosken rantaan teollisuutta ja kauppaa varten Suomen johtava"

Transkriptio

1 Tampere ICT asiakkaana Tauno Kankaanpä ä Kons e r ni h al l i nt o C i s c S y s t e m s F i O y : m y y t i l s, o nl and n nni n koul ut us ai uus

2 Tam m e r ko ske n kau p u nki 1779 Ruotsin kuningas Kustaa III perusti kaupungin vanhalle markkinapaikalle Tammerkosken rantaan teollisuutta ja kauppaa varten Suomen johtava teollisuuskaupunki 1800-luvun alusta nykyaikaan keskeiset alat 1800-luvulla: tekstiiliteollisuus, paperiteollisuus, konepajateollisuus, kauppa asukkaita

3 Ve t o v o im aine n Tam p e r e halutuin asuinpaikka (Kaupungit: Muuttohalukkuus 2004/ Taloustutkimus Oy) suurimpien kaupunkien imagovertailun ykkönen (Internet-kysely tuhannelle kuntien, valtion paikallishallinnon, yrittäjien, pankkien ja vakuutuslaitosten ja median edustajalle )

4 Tam p e r e j a kau p u nkise u t u l u ku ina Tampere yli asukasta Suomen 3. suurin kaupunki seutu maan toiseksi suurin kasvukeskus, noin asukasta (2002) Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti kaupunkiseudun nettomuutto vuodessa kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu 200 km:n säteellä Tampereesta BKT/asukas yli euroa (BKT-indeksi 102,4, Suomi= 100)

5 Tam p e r e -ko nse r ni hallinto uuteen tilaaja tuottaja-toimintamalliin 2007 mennessä konsernitaseen loppusumma 1 970,4 milj.euroa, kaupunki 1 478,8 milj. euroa lainakanta e / asukas kunnallista liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä 14 mm. 23 kiinteistö- ja asuinyhtiötä, 2 säätiötä, 5 kuntayhtymää kaupungin henkilöstö noin

6 O ppi v a ja o pi s k el ev a

7 S u o sit t u o p iske l u kau p u nki Tampere on Helsingin jälkeen suurin opiskelukaupunki Tampereen seudulla on 130 peruskoulua, oppilasta 20 lukiota, opiskelijaa yli 30 teknistä ja ammatillista koulua ja opistoa 2 yliopistoa, 2 ammattikorkeakoulua, yhteensä opiskelijaa

8 A k t i i v i n en k eh i t t äjä

9 Tam p e r e e n se u d u n ke h it y so h j e l m ia Osaamiskeskusohjelma ( ) etampere-tietoyhteiskuntaohjelma ( ) BioNext Tampere -bioteknologiaohjelma ( )

10 e Tam p e r e tietoyhteiskunnan kehittämisohjelma vahvistaa osaamista, synnyttää uutta liiketoimintaa, kehittää julkisia verkkopalveluja Kuusi osaohjelmaa: Tietoyhteiskuntainstituutti Palveluautomaation kehityskeskus Sähköisen liiketoiminnan tutkimuskeskus ekiihdyttämö Teknologian veturiohjelmat Infocity

11 B io ne x t Tam p e r e bioteknologian kehitys- ja investointiohjelma edistää bioteknologian huippututkimusta, kliinistä soveltamista ja kansainvälistä kaupallistamista Sisällölliset painoalueet ICT-sovellusten kehittäminen ja hyödyntäminen implantit ja kudosteknologia immunologia ja rokotteet

12 K au p u nki j a se n ICT

13 Tam p e r e e n ICT y m p är ist ö monitoimialayritys (toimialat, liikelaitokset, yhtiöt ja yhteisöt) työntekijää ICT käyttäjää n. 300 sovellusta työasemaa 400 palvelinta 800 erilaista verkkolaitetta oma vaihdeverkko, 27 vaihdetta, 70 pienvaihdetta, 3200 matkapuhelinta huomattavan omavarainen ICT palvelujen tuottamisessa

14 Tam p e r e e n t ie t o l iike nne y m p är ist ö konserni Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen aluepelastuslaitos (34 kuntaa) lukuisia Pirkanmaan kuntia sovellusyhteistyön kautta verkosta löytyy lähes kaikkea: useita sairaaloita, laboratoriota, terveyskeskuksia kouluja, kirjastoja hätäkeskus 3 voimalaitosta, vedenpuhdistamo liikennevalo-ohjauksia kulunvalvontaa potilastietoja rahaliikennettä erityisen haastava kokonaisuus tietoturvalle

15 Tie t o t e kniikkake sku s kunnallinen liikelaitos lukien vastaa TIO-esitys ppt liikelaitos on - kuntalain alainen - taloudeltaan eriytetty - ei itsenäinen oikeudellinen subjekti - voi olla usean kunnan yhteinen tietoliikenneverkosta konehuonepalveluista sovellustuesta lähituesta käytännön tietoturvasta teletekniikasta

16 K e h it y st r e nd e j ä kiristyvä talous, eläköityminen => tehokkuusvaatimukset vastauksia Tampereella: toimintamallin uudistus --poliittisella tasolla tasolla pormestarimalli --toiminnan tasolla tasolla tilaaja-tuottaja malli malli liikelaitostamisia PPP PPP (public (public private private partnership) palveluhankinta lisääntyy (strategia) seutuyhteistyö välineiden ja ja toimintatapojen vakiointia (ERP (ERP ja ja palvelukeskukset) kilpailutuksen lisäämistä

17 S e u t u y h t e ist y ö Tampereen seutukunta (Tampere ja ympäristökunnat) yhteistyö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puitteissa yhteistyötä sovellusaluekohtaisesti (esim. kirjastot) PIKI.ppt tähän asti tapauskohtaista, suunnittelematonta seutustrategia tekeillä odottamassa: - sovellusyhteistyö? - seutuverkko?

18 Väl ine id e n j a t o im v akio int i int at ap o j e n työasemavakiointi yritysmaailman parhaiden käytäntöjen käyttöönotto - Toiminnanohjausjärjestelmä ERP.ppt - palvelukeskukset PalKes.ppt - prosessiorganisaatio TilTuo.ppt

19 K il p ail u t u s 1 / 2 laki julkisista hankinnoista (1505/1992, muutos 1247/1997) ja asetus kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista valintakriteerit tarjouspyynnössä, ei pelkkä hinta

20 K il p ail u t u s 2 / 2 määrämuotoinen kilpailutusprosessi - valintakriteerit - julkisuus - valinta - päätös ja tiedoksi antaminen - valitusmahdollisuus

21 Julkiset markkinat: i

22 T amp ereen h ankintasiv ut: ere.f i/ h ankinnat

23 Y h t e e nv e t o 1 / 2 -m i te n ti e to te k ni i k a n ( j a s i tä k a u tta ti e to l i i k e nte e n) ta r p e e t tu l e v a t k e h i tty m ään s e u r a a v i e n v u o s i e n a i k a na p a i k a l l i s h a l l i nno s s a -tu l e e k o k u nti e n v äl i ne n y h te i s ty ö o i k e a s ti k e h i tty m ään -m i te n ns. h a nk i nta r e nk a a t l i i tty v ät k o k o j u ttu u n -l i i k e l a i to s ta m i ne n, m i tä s e ta r k o i tta a j a tu l e e k o s e y l e i s ty m ään.? m y y d äänk ö s i l l e j o te nk i n e r i ta v a l l a? - tu l e v a tk o d a ta - j a p u h e te k ni i k a t, -v e r k o t j a o r g a ni s a a ti o y h d e nty m ään k u nni s s a

24 Y h t e e nv e t o 2 / 2 - o nk o u l k o i s tu k s e s ta tu l o s s a m u o ti tr e nd i m y ös k u nni s s a? - m i te n j u l k i s h a l l i nno n h a nk i nta s äännöt o h j a a v a t p äätök s e nte k o a? K o s k a v o i d a a n o s ta a m u u ta k u i n v a i n h i nna l ta a n h a l v i n? -m i tk ä o v a t tär k e i m m ät p äätök s e nte k o k r i te e r i t k u n m i e ti tään te k ni i k k a a, to i m i tta j a a ta i v a i k k a p a o p e r a a tto r i a? - tär k e i m p änä: te r v e i s e t m e i l l e, m i te n h a l u a tte e ttä h o i d a m m e te i tä? M i k ä m e i d än l i s äa r v o v o i s i o i k e a s ti o l l a m i te n p a r a nna m m e m a h d o l l i s u u k s i a m m e p är j ätä k i l p a i l u s s a?

25 KIITOS! Kysymyksiä? Tauno Kankaanpää

26

27 Liittyminen muihin hankkeisiin Taloushallinnon palvelukeskus Logistiikkakeskus Henkilöstöhallinnon palvelukeskus ERP Toiminnanohjausjärjestelmä ERP tuo perusprosessit palvelukeskusten käyttöön mahdollistaa palvelukeskusten tehokkaamman toimintatavan yhteistyö ja synkronointi muiden hankkeiden kanssa prosessien käyttöönotto ERP projektin aikataulun mukaan

28 # Kau p u ng inhallitu s Kau p u ng inj ohtaj a Konsernihallinto T ilaaj a- j a v iranom aislau tak u nnat Tuotantosopimus/tilaus Muut tuottajat Y hd y sk u ntap alv elu id en j ohtok u nta P eru sp alv elu id en j ohtok u nnat P alv elu k esk u k set S isäiset liik elaitok set $ # U lk oiset liik elaitok set "!! $ %! "!!

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100 201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7 Vastausp rosentti 100 1 opettaneet 100 Kes ken jätt äneet 0 Eivät osallistuneet

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2011 KOM(2011) 657 lopullinen 2011/0299 (COD) C7-0373/11 FI Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 1 / 2015 Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus Suomeen Vetoapua kasvuyrityksille Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä auttavat kotimaisia pk- ja startup-yrityksiä kasvupolulle.

Lisätiedot