Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan"

Transkriptio

1 Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö

2 Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö, Raahe, 2009 ISBN

3 Tiivistelmä Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on pk-yrityksille suuri investointi, ja se myös sitoo merkittävästi aikaa ja resursseja. Siksi on tärkeää, että ne löytävät mahdollisimman sopivan järjestelmän omiin tarpeisiinsa. Sopivan järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja joustavaa, koska järjestelmässä on jo valmiina vaadittavat toiminnot ja yrityskohtaisen räätälöinnin tarve on vähäinen. Tämän raportin tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessissa. Raportissa kartoitetaan Suomessa tarjonnassa olevia pk-yrityksille suunnattuja toiminnanohjausjärjestelmiä, selvitetään minkälaisia erityisominaisuuksia pk-yritykset vaativat toiminnanohjausjärjestelmältään ja annetaan arviointikriteerejä järjestelmän valintaan. Aluksi selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmän perusteet, perusmoduulit ja niiden ominaisuudet, sekä tutkittiin järjestelmien arviointikriteereitä pohjautuen kirjallisuustutkimukseen. Toisessa vaiheessa laadittiin kyselytutkimus suunnattuna toiminnanohjausjärjestelmien toimittajille Suomessa. Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään eri järjestelmien eroja ja kartoittamaan mahdollisia järjestelmävaihtoehtoja pk-yritysten tarpeisiin. Lisäksi kartoitettiin ja analysoitiin olennaisia arviointikriteereitä, joiden avulla järjestelmiä ja järjestelmätoimittajia voidaan verrata keskenään. Järjestelmätoimittajille suunnatussa kyselytutkimuksessa esitettiin kysymyksiä koskien mm. toimittajan tarjoaman järjestelmän laajuutta, hintaa, moduulien sisältöjä, liitännäismahdollisuuksia muihin järjestelmiin ja käyttöönottoon liittyviä lisäpalveluita. Kyselytutkimuksen tuloksina saatiin kattava otanta Suomessa tarjolla olevista järjestelmistä ja niiden erityispiirteistä. Kyselytutkimuksen jälkeen haastateltiin 14 järjestelmäntoimittajaa syvällisemmin. Järjestelmistä ei välttämättä ole saatavissa kirjallista tietoa ja haastattelututkimuksen avulla saatiin tarkempaa tietoa eri järjestelmien ominaisuuksista. Lisäksi järjestelmätoimittajan omat kokemukset järjestelmän käyttöönotosta pkyrityksissä olivat tärkeitä tiedonlähteitä. Tässä raportissa on esitetty ohjeistusta, miten toiminnanohjausjärjestelmää hankkiva pk-yritys voi kartoittaa Suomessa tarjolla olevia järjestelmiä, arvioida mahdollisia järjestelmävaihtoehtoja ja karsia tarjonnasta omaan käyttöönsä sopivimman järjestelmän. Lisäksi on esitetty, millä perusteella vaihtoehtoisia toiminnanohjausjärjestelmiä voidaan arvioida ja valita yritykselle sopivin järjestelmä. Raportissa on myös kuvattu erään pk-yrityksen onnistunut toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi. 3

4 Tämä raportti on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Raahen kaupungin rahoittaman TOMI Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen Raahen alueen yrityksissä -hankkeen aikana. TOMIhankkeen tavoitteena on lisätä Raahen alueen pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien valintaan, investointipäätöksiin, riskien hallintaan, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyvää osaamista. Kiitämme päärahoittajia sekä case-yrityksiä saamastamme tuesta. 4

5 Lyhenteet ERP MRP CRM PDM Enterprise Resource Planning Toiminnanohjausjärjestelmä on koko organisaation kattava integroitu tietojärjestelmä, joka pyrkii yhdistämään yrityksen eri toiminnot; kuten osto- ja myyntitoiminta, tuotannon suunnittelu ja seuranta, varastotoiminnot, laadunohjaus, henkilöstö- ja taloushallinto. MRP I (Material Requirement Planning) Materiaalien tarvelaskenta-järjestelmä, jota käytetään ostotoiminnan kehittämiseen; esim. materiaali- ja puolivalmisteiden menekkien laskenta sekä varastokirjanpito. MRP II (Materials Resource Planning) - Tuotannon materiaalisuunnittelujärjestelmä, joka sisältää ostotoiminnan lisäksi tuotannonohjaustason toiminnallisuutta kuten mmm. kapasiteetin laskenta ja seuranta sekä kuormituskirjanpito. Customer Relationship Management Asiakkuuksien hallintajärjestelmä, joka integroi kaikki asiakkaisiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoimintaan, esim. asiakastietojen hallinta ja asiakassuhteiden johtaminen. Product Data Management Tuotetiedon hallintajärjestelmä, jonka avulla hallitaan tuotteeseen liittyvää tietoa sekä tuotekehitysprosessia. PDM-järjestelmän avulla hallitaan tiedostoja ja tietoja, jotka liittyvät pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotesuunnitteluun, mutta myös myyntiin, markkinointiin, tuotantoon, alihankintaan ja logistiikkaan. 5

6 Sisällysluettelo Tiivistelmä Lyhenteet Sisällysluettelo Johdanto Toiminnanohjasjärjestelmät Toiminnanohjausjärjestelmien vahvuudet ja riskit Toiminnanohjausjärjestelmien modulaariset toiminnot Tuotetiedonhallinta Tuotannonohjaus Osto Myynti Varastonhallinta Pk-yritysten erityispiirteet Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksessä Tuotannonohjaus pk-yrityksessä Tuotantomuodot Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojekti Kustannukset Projektinhallinnan menetelmät ja analyysit Toiminnanohjausjärjestelmien vertailu Järjestelmäntoimittajien vertailu Arviointikriteerit pk-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Sopimuksen teko järjestelmäntoimittajan kanssa

7 4.7 ASP- ja SaaS palvelut Suomessa markkinoilla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä WISE Lemonsoft Lean System Jeeves Selected ja Jeeves Universal Matfox SAP Business One V Efigen E Oscar Digia Enterprise Microsoft Dynamics NAV Visma Nova Severa Avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmät Räätälöidyt ratkaisut CASE: Kyselytutkimus järjestelmätoimittajille Kyselytutkimuksen tulokset Toiminnanohjausjärjestelmien modulaariset toiminnot Palvelut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa Toiminnanohjausjärjestelmän hinta Yhteistyö alihankkijoiden kanssa Myyntitilastojen seuranta Käyttäjäoikeuksien hallinta Tuotetiedot

8 6.1.8 Tuotannonohjaus Langattomat varastotoiminnot Raportointi ja hakutoiminnot Rajapinnat muihin järjestelmiin Käyttöönottoaika Toiminnanohjausjärjestelmien muita erityispiirteitä Case-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmäprojekti Lähdeluettelo Haastattelut

9 Johdanto Uuden toimintaohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto on vaativa ja työläs projekti. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa ei ole kyse pelkästään tietojärjestelmän hankinnasta, vaan yrityksen toimintatapojen ja liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaisesta muutoksesta. Yritysten tulee varautua siihen, että järjestelmäprojekti vie runsaasti aikaa ja resursseja, jonka aikana on kuitenkin kyettävä varmistamaan liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus järjestelmän käyttöönoton rinnalla. Etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, nk. pk-yrityksille 1, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on suuri investointi ja sen vaikutukset liiketoimintaan ovat pitkäaikaisia. Epäonnistuminen järjestelmän käyttöönottoprojektissa aiheuttaa pk-yrityksille huomattavia taloudellisia menetyksiä ja estää järjestelmän täysimittaisen ja tehokkaan hyödyntämisen. Toiminnanohjausjärjestelmän valinta on lähes aina kompromissi yritysten tarpeiden ja järjestelmän ominaisuuksien välillä. Keskeisenä valintakriteerinä on järjestelmän sopivuus yrityksen toimintamalliin ja liiketoimintaan. Melkein kaikissa järjestelmäprojekteissa kuitenkin yrityksen jo totuttuja prosesseja ja työtapoja joudutaan muokkaamaan, jotta ne toimisivat järjestelmän logiikan mukaisesti. Usein järjestelmiä ei kannata mukauttaa liikaa yrityksen spesifisiin toimintamalleihin, vaan muutetaan yrityksen omia toimintaprosesseja. Varsinkin pk-yritysten tulee pohtia, kumpi on järkevämpää ja kustannustehokkaampaa - mukauttaa järjestelmää vai yrityksen toimintaa. Järjestelmän valinta voi tapahtua monella tavalla. Yritys voi hankkia ja ottaa käyttöön järjestelmän kerralla, tai hankkia järjestelmä moduuli kerrallaan. Yritys voi ostaa toiminnanohjausjärjestelmän, tehdä leasingsopimuksen, tai käyttää nykyisin yleistyviä sovellusvuokrausmahdollisuuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pyritään parantamaan yrityksen kannattavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Sopivan järjestelmän avulla saadaan yhdistettyä kaikki yrityksen toimintoihin liittyvät tiedot yhteiseen tietokantaan. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron yrityksen sisällä eri yksiköiden välillä, ja laajemmin, eri yritysten välillä. Oikein valitussa järjestelmässä tieto syötetään vain kerran järjestelmään, ja se on samanlaisena käytössä kaikissa yrityksen toiminnoissa. Lisäksi tietojen raportointi järjestelmästä on yksinkertaista. Reaaliaikainen tiedonsiirto vähentää päällekkäistä työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä sekä tukee päätöksen tekoa. Reaaliaikainen tiedonsiirto parantaa koko yrityksen toimintaa osastokohtaisen toiminnan optimoimisen sijasta. 1 Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 250 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto on enintään 50 milj. tai taseen loppusumma enintään 43 milj.. Lisäksi toinen yritys (ei pkyritys) voi omistaa korkeintaan 25 % pk-yrityksen pääomasta tai äänimäärästä (Euroopan Unioni, 2008). 9

10 Tilaus-toimitusketjusta tulee läpinäkyvämpi ja avoimempi. Tuotannonsuunnittelu saa parempia suunnittelutyökaluja ja muuttuu tarkemmaksi lisääntyneen informaation myötä. Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa auttaa arviointikysely, jonka avulla voidaan kartoittaa eri järjestelmätoimittajien tarjontaa ja selvittää eri järjestelmien ominaisuuksia. Kyselyä varten yritys määrittelee kriittiset toimintonsa, jotka vaikuttavat eniten järjestelmän valintaan. Tässä työssä laadittiin kyselypatteristo, jota pk-yritys voi käyttää jopa sellaisenaan arviointikriteeristönä, tai poimia patteristosta itselleen sopivia kriteereitä. Kyselypatteriston avulla saadaan perustietoa järjestelmistä ja järjestelmätoimittajista, jonka jälkeen yritykset voivat haastatella henkilökohtaisesti valittuja järjestelmätoimittajia. Lisäksi yritykset voivat haastatella eri järjestelmätoimittajien referenssiyritysten kokemuksia. Kaikki toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät nykyisin paljon monipuolisia toimintoja, joten niitä voi olla vaikea erotella ominaisuuksien perusteella. Silloin tärkeiksi arviointikriteereiksi nousevat järjestelmän rajapintamahdollisuudet muihin käytettäviin ohjelmistoihin. 1. Toiminnanohjasjärjestelmät Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP - Enterprise Resource Planning) ovat tietojärjestelmiä, jotka tukevat ja automatisoivat yritysten liiketoimintaprosesseja, kuten valmistusta, jakelua, henkilöstöhallintoa, projektinhallintaa, palkanlaskentaa ja rahoitusta. Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus on integroida yritysten liiketoimintaprosessit tehokkaammin toimiviksi kokonaisuuksiksi yritysten sisällä, ja yhä useammin myös yritysten välillä. /2/ Kuva 1. ERP- järjestelmässä kaikki tieto on reaaliaikaisesti yrityksen eri toimintojen käytössä. /14/ 10

11 Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet materiaalitoimintojen suunnittelu- ja hallintajärjestelmien (MRP) sekä valmistuksen tietojärjestelmien pohjalta (MRP2). /24/ 1990-luvulla näitä tietojärjestelmiä alettiin kutsua ERP-järjestelmiksi, koska ne olivat laajentuneet sisältämään tuotanto- ja materiaali-informaation lisäksi mm. talouteen, henkilöstöhallintaan ja projektijohtamiseen tarvittavaa informaatiota. Toiminnanohjausjärjestelmä ERP-käsite - kytkeytyy yrityksen liiketoiminnan kaikkiin eri osa-alueisiin. /1/ Tehokkaasti käytettynä ERP-järjestelmää voidaan kutsua myös yrityksen liiketoimintastrategiaksi, joka integroi tuotannon, talouden ja jakelun toimimaan tehokkaasti, ja optimoi yrityksen resurssit. Nykyisin erilaiset CRM (Customer Relationship Management) ja HR (Human Resource) - järjestelmät ovat kehittyneet ERP-järjestelmien rinnalla. /11/ 1.1 Toiminnanohjausjärjestelmien vahvuudet ja riskit Nykyisin markkinoilta löytyy paljon erilaisia ERP-järjestelmiä. Järjestelmät voidaan jakaa isoihin järjestelmiin ja pieniin järjestelmiin esim. järjestelmän hinnan ja järjestelmäntoimittajan liikevaihdon, ja järjestelmien sisältämien modulaaristen toimintojen perusteella. Taulukossa 1 on määritelty isojen ja pienten järjestelmien vahvuuksia ja mahdollisia riskitekijöitä. Taulukko 1. Isojen ja pienten ERP-järjestelmien vahvuudet ja riskit Isot ERP-järjestelmät Isot järjestelmätoimittajat ovat vakavaraisia yrityksiä - takuu järjestelmän tuotekehitykselle Järjestelmän integroitavuus muihin ohjelmiin yleensä hyvä Järjestelmätoimittajalla on useita referenssiyrityksiä, joilta voi kysyä kokemusta järjestelmästä ja järjestelmätoimittajasta Järjestelmätoimittajalla on yleensä paljon kokemusta järjestelmäprojektien läpiviennistä Järjestelmän hankintahinta on yleensä suuri - virheisiin ei ole varaa Järjestelmäntoimittajalla paljon asiakkaita, mutta hukkuuko pienet asiakkaat massaan saavatko ne riittävästi yrityskohtaista tukea ongelmatilanteissa? Järjestelmässä on laajasti toimintoja, mutta saadaanko kaikkia hyödynnettyä pk-yritysten tarpeisiin? Paljon erilaisia moduulivaihtoehtoja Pienet ERP-järjestelmät Pienet järjestelmätoimittajat - saadaanko takuita järjestelmän jatkokehitykselle? Järjestelmän integrointimahdollisuuksia toisiin ohjelmiin ei ole niin laajasti Järjestelmätoimittajalla on usein vähän referenssiyrityksiä, joten kokemuksellisen tiedon saanti hankintavaiheessa voi olla vaikeaa Järjestelmätoimittajalla on usein vähemmän kokemusta järjestelmäprojektien läpiviennistä Järjestelmän hankintahinta selvästi pienempi - taloudelliset riskit ovat myös pienempiä Järjestelmätoimittajalla on vähemmän asiakkaita, joten pienelläkin asiakkaalla on mahdollista saada yrityskohtaista palvelua Järjestelmät ovat usein keskittyneitä jollekin yrityssektorille ja toimialalle jonka vuoksi järjestelmästä löytyy laadukkaita toimintoja 11

12 2. Toiminnanohjausjärjestelmien modulaariset toiminnot 2.1 Tuotetiedonhallinta ERP- järjestelmän tavoitteena on yrityksen toimintojen integroinnin lisäksi tuotetietojen kattava hallinta läpi koko tilaus-toimitusketjun. Näin myös tuotetiedonhallinta (PDM) on osa ERPjärjestelmää. ERP-järjestelmät sisältävät usein tuoterakenteiden ja dokumenttien hallintamoduulin, jota voidaan kutsua kevyeksi PDM-ratkaisuksi. Se ei ole useinkaan yhtä kattava kuin varsinainen PDM-järjestelmä, mutta sen avulla voidaan hallita tuotteita, niiden toimitusketjuja ja osaluetteloita. Tuotetieto sisältää kaiken informaation, joka tarvitaan asiakkaalle toimitettavan tuotteen konseptoimiseen, suunnitteluun, hankintaan, valmistamiseen, myymiseen, huoltamiseen ja hävittämiseen. /5, 17/ Tuotetiedonhallinnan toimintoja ja ominaisuuksia ovat: /12/ Nimikkeiden hallinta: ohjaustiedot, hinnat, tekniset tiedot Vakiorakenteiden, osaluetteloiden ja näiden versioiden hallinta Tilauskohtaisten monitasoisten tuoterakenteiden hallinta Materiaalivarausten muodostus tuoterakenteen perusteella Dokumenttien ja nimikkeiden muutoshallinta Tuotteen elinkaaren seuranta Kuva 2. Tuotetiedonhallinnan sisältämät osat /18/ 12

13 Hallittavia dokumentteja ovat esim. PDF-, ja MS-Word- ja MS-Excel-dokumentit. Dokumenttien helppo lisääminen, muokkaaminen, sekä niiden yksinkertainen ja nopea tarkastelu on käyttäjän kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia. Lisäksi hyvä versionhallinta auttaa pitämään dokumentit järjestyksessä. Dokumentin hallinasta pitää usein olla rajapinnat osto- ja myyntitilauksiin sekä tuotantoon. Jotkut järjestelmät eivät tue monitasoisten tuoterakenteiden syöttämistä järjestelmään. Eri järjestelmien välillä on myös eroja tuoterakenteiden muutosmahdollisuuksissa. Kuvassa 3 on esitetty tilauskohtainen monitasoinen tuoterakenne. Nämä tuotteet ovat yleisiä juuri konepajateollisuudessa. /16,18/ Kuva 3. Tyypillinen tuoterakenne koneenvalmistuksessa /25/ Yhä useammin pk-yritykset toimivat osana laajempaa yritysverkostoa. Pienillä pk-yrityksillä on vähintäänkin kytkentä päämieheen tai päämiehiin, joihin ne tarvitsevat ERP-järjestelmästään liitäntämahdollisuuden. Keskisuurilla pk-yrityksillä on päämiesten lisäksi usein myös omia alihankkijoita ja suunnittelu- tai komponenttitoimittajia, joiden järjestelmiin ne tarvitsevat liitäntämahdollisuuden. Tuotetiedonhallinta tällaisessa ympäristössä on haastavaa ilman toimivaa PDM-ratkaisua. Tuotteet ovat myös monimutkaistuneet, joka lisää paineita kontrolloidumpaan tuotetiedonhallintaan, tuotemuutosten ja tuoteversioiden käsittelyyn, sekä eri konfiguraatioiden hallintaan. Tuotteiden laatuun liittyvät jäljitettävyysvaatimukset saadaan myös helposti PDMratkaisun avulla. /18/ 13

14 Yrityksen koon ja toiminnan kasvaessa tuotetiedonhallinta ilman erillistä PDM-järjestelmää on haastavaa. Tuotteiden nimikemäärät kasvavat, niistä aiheutuva tiedonsiirto lisääntyy, ja tiedonsiirtoon liittyvät työtehtävät lisääntyvät. Ilman PDM-järjestelmää hajallaan olevan tiedon käsittely, tiedon ylläpito ja päivittäminen on hidasta. Suunnittelun ja valmistuksen välinen tiedonsiirto on erityisen tärkeää silloin kun suunnittelu ja valmistus tapahtuvat eri paikkakunnalla sijaitsevissa yksiköissä, tai eri yrityksissä. 2.2 Tuotannonohjaus Tuotannonohjauksen tavoitteena on laatia toteutuskelpoinen tuotantosuunnitelma ja toteuttaa se niin, että kukin toiminto hoitaa itsenäisesti oman osuutensa. Tuotantosuunnitelmaa laadittaessa huomioonotettavista asioista tärkeimmät ovat kapasiteetin korkea kuormitusaste, tuotantoon sitoutuneen vaihto-omaisuuden minimointi, toimitusvarmuus sekä lyhyt läpäisyaika. /21/ Tuotannonohjuksen tarkoituksena on sopeuttaa markkinoiden tarpeet ja tuotannon mahdollisuudet sekö tukea yrityksen kokonaisstrategiaa. Käytännössä tämä pitää sisällään materiaalien, koneiden, ihmisten ja toimittajien ohjauksen. Ohjauksen päätehtäviä ovat toimituskyvyn määrittely ja resurssien käytön suunnittelu. Suunnittelun perusteina toimivat yrityksen tilauskanta, valmistusbudjetin tavoitteet sekä olemassa olevat varastot. ERP-järjestelmä tuottaa informaatiota tehokkaan päätöksenteon tueksi. Tällaisia tilanteita ovat mm: Kysyntää vastaavan kapasiteetin ja kapasiteetin kuormituksen suunnittelu Materiaalitarpeiden ja toimitusajan suunnittelu Kapasiteetin tarkoituksenmukainen käytön varmistaminen Sopivan varastotason ja keskeneräisen tuotannon suunnittelu Tuotantoresurssien ajoitus Toimitusajoista sopiminen asiakkaiden ja toimittajien/alihankkijoiden kanssa Pidemmän tähtäimen yhteistyösopimusten tukeminen Asiakastarpeiden selvittäminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä Poikkeamiin reagointi Informaation tuottaminen muille päätoiminnoille tuotannon tapahtumista Erityyppiset tuotantoympäristöt eroavat selvästi toisistaan, joten erilaiset ympäristöt tarvitsevat erilaisia ERP-järjestelmiä. Toistuvassa konepajatuotannossa tarvitaan työkalut tuotanto-ohjelman tekemiseen tilausten tai ennusteiden perusteella. Tuotanto-ohjelmaa suunnitellessa otetaan 14

15 huomioon konekapasiteetti, henkilöstöresurssit, materiaalitarve, varastotilojen riittävyys, ja työvaiheiden ohjaaminen. Tyypillisesti ERP-järjestelmän tuotannonohjausmoduulissa on ominaisuus, että näitä tekijöitä voidaan tarkastella graafisesti. Lisäksi monissa järjestelmissä on simulointiominaisuus, jolloin voidaan simuloida ja testata erilaisia tuotanto-ohjelmavaihtoehtoja. Lisäksi ERP-järjestelmissä voi olla ns. virtuaalitehdastoiminto, jonka avulla voidaan suunnitella työpisteiden kuormitusta ja valmistusjärjestystä. Virtuaalitehdastoiminnon avulla voidaan myös verrata suunniteltujen ja toteutuneiden projektien kestoaikoja. Kuva 4. Projektin rakenne myyntitilauksesta lähetykseen ERP-järjestelmässä V10 /25/ ERP-järjestelmän karkeakuormitustoiminnon avulla työnjohtaja voi osoittaa työmääräyksiä eri kuormitusryhmille ja yksittäisille henkilöille, sekä muuttaa töiden ajoitusta päivätasolla. Kun tarvittavat muutokset on tehty, työt voidaan hyväksyä yksinkertaisesti tuotantoon tehtäväksi. Usean ERP-järjestelmän tuotannonohjaustoiminnoissa on mahdollisuus arvioida vaihtoehtoisia tuotanto-ohjelmia ja valita omaan toimintaan sopivin tuotannonkuormitusohjelma. ERP-järjestelmä helpottaa myös tuotannossa tarvittavien komponenttien tilauksia esim. reagoimalla asetettuihin varastotasoihin ja tilauspisteisiin. ERP-järjestelmässä suunniteltu tuotanto-ohjelma näkyy kaikille yrityksen toiminnoille. Kun tuotantosuunnitelmat ovat tiedossa ja informaatio välittyy reaaliajassa, voi yritys tilata materiaalit ja 15

16 komponentit oikeaan aikaan. Tuotannon graafiset kuormitustarkastelut näyttävät visuaalisesti mahdolliset pullonkaulakohdat, joita voidaan näin ohjata tehokkaammin. ERP-järjestelmän mahdollisuus suunnitella realistinen tuotanto-ohjelma perustuen tuleviin tilauksiin takaa onnistuneen tuotannon kuormittaminen. Kuormitusseurannan avulla työnjohto, yrityksen johtoa myöten, on jatkuvasti selvillä koko yrityksen kuormituksesta, ja tarvittaessa jopa yksittäisen työntekijän kuormituksesta. /12,25/ Kuva 5. Kuormituksen seuranta viikkotasolla /26/ ERP-järjestelmä antaa tuotannosta tarkkaa tietoa päätöksentekoa varten. Tämä auttaa mm. laskemaan tuotteille oikeat hinnat pohjautuen todellisiin kustannuksiin. Tarkkojen tietojen avulla myös läpimenoajat ja toimitusajat voidaan laskea entistä tarkemmin. Kun esim. työntekijät kirjaavat työvaiheiden valmistumisen jälkeen tuotetiedot järjestelmään, saadaan järjestelmästä tarkkaa tietoa työvaiheiden kestosta, asetusajoista ja läpimenoajoista. Lisäksi järjestelmä antaa tietoja, missä vaiheessa työ on menossa ja minkä verran kappaleita on eri työvuoroissa valmistunut. Useissa ERP-järjestelmissä on ominaisuus nähdä CAD-kuvat ja osaluettelot suoraan päätteeltä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin kun tuoterakenteeseen tulee jatkuvasti viimehetken muutoksia. 16

17 Lisäksi useissa ERP-järjestelmissä on mahdollisuus lisätä järjestelmään valmistukseen liittyviä ohjeita dokumenttitiedostoina. ERP-järjestelmän avulla helpottuu laadun ja laatutilastojen seuranta. ERP-järjestelmistä voidaan saada tarkkaa tilastotietoa alihankintakomponenttien ja oman tuotannon laadusta, jota voidaan hyödyntää esim. alihankkijoita vertailtaessa. Tuotannonohjausmoduuli yleensä antaa mahdollisuuden syöttää valmistuksessa tarvittava tieto järjestelmään. Todellisiin haasteisiin joudutaan siinä vaiheessa, kun tilausohjautuvaa tuotantoa suunnitellessa yritetään valmistaa joustavasti ja tehokkaasti pienemmillä komponenttivarastoilla. Tällöin kaikkien ERPjärjestelmien ominaisuudet eivät riitä vaan tarvitaan tuotantolähtöinen järjestelmä. Ongelmia saattaa syntyä myös prototyyppien kanssa, kun tuoterevisiot vaihtelevat nopeasti. Tällöin järjestelmän pitäisi kyetä tunnistamaan eri revisiot samasta tuotteesta yhtä aikaa varastossa. /12,25/ 2.3 Osto Ostotoiminnot ovat oleellisia toimintoja ERP-järjestelmässä. Jotta ostomoduuli toimisi tehokkaasti, siitä on toimivat rajapinnat tuotanto-, myynti- ja markkinointitoimintoihin. Tuotanto on usein riippuvainen alihankkijoilta tilatuista osista ja komponenteista. Ostajat hankkivat niitä tilauskannan perusteella. ERP-järjestelmän ostomoduulissa nimikkeet luokitellaan arvon ja tärkeyden mukaan pohjautuen ABC-analyysiin. ABC-luokittelun perusteella ERP-järjestelmä voi ehdottaa sopivaa toimittajaa tietylle komponentille. Ostomoduulissa tehdään mm. tarjouspyynnöt, ostotilaukset, kotiinkutsut, ostoennusteet ja hankintaehdotukset. Lisäksi moduuli voi käsitellä eri valuuttoja. Kappalelaskennan tai hälytysrajojen kautta saadun ostoimpulssin perusteella ostajat voivat tehdä tarvittavia tilauksia. ERP-järjestelmässä laskut voidaan kierrättää laskun tarkastajilla ja hyväksyjillä ennen maksatusta. Myös tavarantoimittajia voidaan vertailla laadun, hinnan ja toimitus-varmuuden mukaan. Joissakin järjestelmissä on ominaisuus, että ne pystyvät laskemaan mm. logistiikasta aiheutuvia kustannuksia. Ostomoduulilla pystytään hallinnoimaan ja automatisoimaan suurien volyymien hankintaa. /10,12/ 2.4 Myynti ERP-järjestelmän avulla kyetään seuraamaan myyntitilastoja reaaliaikaisesti. Tilastoja voidaan seurata tuotekohtaisesti, konekohtaisesti tai asiakaskohtaisesti. Myyntitilastojen avulla yrityksen johto saa päätöksentekoonsa tietoa reaaliajassa. Usein toiminnot on esitetty graafisina diagrammeina, joita on helppo tarkastella. Myyntitilastotoiminnot toimivat hyvin melkein kaikissa nykyisissä ERP-järjestelmissä. 17

18 Kuva 6. Yrityksen tulosta voidaan seurata ERP-järjestelmillä reaaliaikaisesti. 2.5 Varastonhallinta Varastonhallinta ERP-järjestelmässä sisältää tuotteiden, komponenttien ja muiden nimikkeiden varastopaikkojen ja varastosaldojen hallinnan, inventoinnit, sekä varastojen sisäiset ja niiden väliset tapahtumat. Varastonhallintamoduulissa voi olla myös nk. monivarastokäsittelyominaisuus, jonka avulla voidaan hallita useiden eri paikoissa sijaitsevien toimipisteiden materiaali- ja lopputuotevarastoja. Varastonhallintamoduuli on parhaimmillaan helppokäyttöinen, varastosaldojen muutos on helppoa, ja saapuvien ja lähtevien komponenttien kirjaus on yksinkertaista. Moni yritys vaatii varastonhallintamoduulilta myös jatkuvaa inventointimahdollisuutta. Varastotoiminnoissa jokaiselle nimikkeelle voidaan määritellä tuotantoerä, hyllypaikka, mittatieto, tai projekti. Saldon lisäksi pitäisi olla nähtävissä otot, varaukset, keräykset sekä tulevat valmistusmäärät. /12,27/ Nykyisin on olemassa myös langattomia ERP-järjestelmissä, jotka perustuvat mobiilipäätelaitteisiin. Langatonta ERP-järjestelmää käytetään liikkuvassa työssä, kuten asennus-, kenttämyynti-, ja huoltotehtävissä, mutta enenevässä määrin myös tuotannossa ja varastohallinnassa. Langattoman ERP:n käytöstä on kolme hyötyä: 1) asiakaspalvelun tehostuminen, 2) tilaus-toimitus-laskutusketjun nopeutuminen ja 3) työntekijän henkilökohtaisen tuottavuuden parantuminen. Asiakkaalle välittyy nopeasti tieto tavaran tai palvelun saatavuudesta. Laskutus nopeutuu sähköisten laskutustoimintojen ansiosta ja näin tilaus- toimitus-laskutusketju nopeutuu. 18

19 3. Pk-yritysten erityispiirteet 3.1 Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksessä Yrityksen liiketoiminnan ohjaus voidaan jakaa kolmeen tasoon: 1) strategiseen ohjaukseen, 2) kehitystoiminnan ohjaukseen ja 3) operatiiviseen ohjaukseen. Pienen alihankkijan toiminta keskittyy lähinnä valmistukseen, jolloin toiminnanohjauksessa keskitytään lähinnä tuotannonohjaukseen. Toiminnan laajetessa yritys alkaa kehittää omaa tuotekehitystään, tuotteita ja brändiä. Tällöin on lisättävä resursseja suunnitteluosaamiseen ja markkinointiin. /2/ Isot laajat tietojärjestelmät ovat usein liian joustamattomia pk-yrityksille. Eri järjestelmien integrointimahdollisuudet ovat myös erilaiset. Hankkiessaan ERP-järjestelmää pk-yritykset joutuvat tyypillisesti kehittämään toimintaansa ja muokkaamaan prosessejaan sopivaksi järjestelmään. Siksi pk-yritysten keskeinen valintakriteeri järjestelmähankinnassa on sen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus omaan liiketoimintaan. /1,2/ Aikaisemmin ERP-järjestelmiä käyttivät vain suuret yritykset. Nykyisin ERP-järjestelmäkehitystä suunnataan myös pk-yritysten tarpeisiin, ja viime aikoina markkinoille on tullut useita pienille ja kasvaville yrityksille soveltuvia ERP-ratkaisuja. Lisäksi suuret toimittajat ovat kehittäneet pkyrityksille soveltuvia modulaarisia ERP-ratkaisuja. Tällöin pk-yritys voi ottaa käyttöön tarvitsemansa toiminnot yksi kerrallaan. Lisenssimallit ovat myös kehittyneet ja niiden käyttöönottoa on yksinkertaistettu. Ohjelmistojen vuokrauspalvelut, nk. ASP-pohjaiset palvelut ovat yleistyneet. /15/ Kilpailun kiristyessä ja asiakaspalvelulle asetettujen vaatimusten kasvaessa on asiakaslähtöisten ERP-järjestelmien tarve kasvanut. Siksi esim. asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM) ovat yleistyneet pk-yrityksissä. Aikaisemmin ERP-järjestelmän tehokäyttäjiä olivat lähinnä talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät, mutta nykyisin ERP-järjestelmää käyttävät lähes kaikki yrityksen työntekijät, joten järjestelmän käyttöliittymän yksinkertaisuus, selkeys ja käytettävyys (loogisuus) ovat tärkeitä ominaisuuksia. /22/ 3.2 Tuotannonohjaus pk-yrityksessä Tuotannonohjauksen avulla pyritään sovittamaan myynti ja tuotannolliset resurssit siten, että asetetut tuottotavoitteet saavutetaan. Pienen konepajan kannalta korostuvat integrointitarpeet varastonhallinta- ja tuotantotoiminnoissa. Usein varastonhallinnan kehittyminen ja selkeytyminen ERP-järjestelmän avulla helpottaa myös tuotannonohjausta, kun oikeat osat tai materiaalit saadaan 19

20 tilattua alihankkijoilta juuri oikeaan aikaan. Tuotannon ohjattavuus kehittyy ja koko yrityksen toiminta paranee. Varastonhallintamoduulin avulla nähdään ostotilausten tarve suoraan ERPjärjestelmästä. Nykyisin graafisten tuotannonohjauksen kuormituslaskentaominaisuuksien avulla saadaan helposti tietoa koneiden ja laitteiden kuormituksesta, ja koneiden tehokas kuormittaminen paranee. /7/ Tuotannon ohjattavuuteen vaikuttavat tuotantomuoto, tuotteiden läpäisyajan pituus, eräkoko, layout:n selkeys, materiaalivirtojen hallinta ja tuotantoyksikön koko. Myös henkilöstön motivaatio, osaaminen ja laaduntuottokyky vaikuttavat ohjattavuuteen. Kapasiteettiin liittyvät tekijät, kuten lisäkapasiteetin saatavuus ja kapasiteetin joustavuus, ovat myös tärkeitä tekijöitä. Keskeneräinen tuotanto aiheuttaa välivarastoja, joka vaikeuttaa tuotannon ohjaamista. Tuotannon ohjattavuuden ollessa hyvä, on resurssien kohdistaminen helpompaa, tuotantoon sitoutuu vähemmän pääomaa ja reagointi muutoksiin on joustavampaa. /8,21/ 3.3 Tuotantomuodot Riippuen tuotantomuodosta syntyy erilaisia tarpeita ERP-järjestelmän tuotannonohjausmoduuliin. /7,21/ Tilausohjautuvassa tuotannossa valmistusimpulssi lähtee liikkeelle asiakkaan tilauksesta. Tilauksen jälkeen suunnitellaan tuoterakenteet ja tehdään tuotanto-ohjelma tuotteelle. Tilausohjautuvassa projektimaisessa tuotannossa eräkoot ovat usein pieniä. Täysin yksittäistuotantoa harjoittavia tuotantolaitoksia on kuitenkin harvassa, koska tämän tyyppinen tuotanto on yleensä tehotonta ja kallista. /7,21/ Vakiotuotteille perustuvassa sarjatuotannossa tuotanto toimii tasaisesti, jolloin resurssien käyttöaste muuttuu vain markkinoiden kysynnän mukaan. Eräkoot ovat pieniä, valmistuserät toistuvat aika ajoin ja työntekijät oppivat tekemään tuotteita tehokkaasti. Erätuotannon ohjaaminen asettaa korkeita vaatimuksia tuotannonsuunnittelulle ja tuotannonohjaukselle, koska erävaihdoilla ja asetusajoilla on suuri vaikutus tuotannon tehokkuuteen. Tyypillisiä erätuotannon aloja ovat elintarvike-, vaatetus-, valimo- ja konepajateollisuus. /7, 21/ Joukko- eli massatuotannossa tuotetaan suuria määriä samoja tuotteita. Tuotannossa valmistetaan suuria määriä tasalaatuisia tuotteita käyttäen hyväksi mahdollisimman paljon automatisointia ja standardointia. Tuotannonohjaus on aina helpompaa, kun valmistetaan isoja eräkokoja. /7, 21/ 20

21 4. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojekti ERP-järjestelmäprojektin onnistumiselle on äärimmäisen tärkeää, että yritykset ymmärtävät, mihin tarpeeseen ne ovat ERP-järjestelmää hankkimassa ja minkälaisia liiketaloudellisia hyötyjä järjestelmän avulla halutaan saavuttaa. ERP-järjestelmäprojektin kokonaiskustannuksista, aikataulusta ja tarvittavista resursseista pitää laatia todellisuuteen pohjautuva arvio. Lisäksi tulevaisuuden tavoitteet, esim. laajentamis- ja rajapintamahdollisuudet pitää arvioida. ERPjärjestelmäprojekti on ainutkertainen investointi, eikä pk-yrityksillä ole yleensä kokemusta vastaavanlaisista käyttöönottoprojekteista. Pk-yrityksien projektinhallintaosaaminen on usein puutteellista, ne eivät tunne ERP-järjestelmiä tai niiden suomia mahdollisuuksia. Neuvottelutilanteessa pk-yritysten kanssa järjestelmätoimittajat ovat usein niskan päällä. ERP-järjestelmän käyttöönotto on vaativa ja työläs projekti. Järjestelmän hankintahinta ei ole ainoa kustannuserä, vaan usein henkilöstön koulutuksen ja järjestelmän räätälöinnin osuus on kustannuksiltaan suurempi. Aikaisemmin yrityskohtaiset räätälöinnit olivat tyypillisiä. Joskus koko järjestelmä rakennettiin räätälityönä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tämä ratkaisu oli hyvin kallis, paljon aikaa ja resursseja vievä prosessi. Ylläpito oli hankalaa, koska järjestelmän päivitykset jouduttiin myös rakentamaan räätälöintinä. Lisäksi räätälöintiohjelmien vaihtaminen uudempiin versioihin oli hankalaa, ja järjestelmän vaihtoprojektit venyivätkin aikatauluistaan huomattavasti. /11/ ERP-projektin onnistumiselle on tärkeintä yrityksen ylimmän johdon ja avainhenkilöiden sitoutuminen. Myös projektipäällikön ammattitaito ja mahdollisuus kokopäiväiseen toimintaan on tärkeää. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen käyttöönottovaiheessa usein lyhentää käyttöönottoaikaa. Koko henkilöstölle pitää tarjota järjestelmän käyttökoulutusta, jotta työntekijät ymmärtäisivät paremmin järjestelmän hyödyt omassa työssään /9,16/. Näin saadaan myös vähennettyä muutosvastarintaa. ERP-järjestelmän hankintaan sitoutuminen on samalla sitoutuminen uuteen kehittyvään liiketoimintatapaan. Järjestelmän käyttöönottovaihe voi haitata yrityksen toiminnan tehokkuutta lyhyellä aikavälillä, mutta kun järjestelmää opitaan käyttämään tehokkaasti, maksaa investointi yleensä itsensä takaisin. ERP-järjestelmän käyttöönottovaihe kestää yleensä n kuukautta, ja järjestelmän hyödyt eivät vielä silloin ole kunnolla näkyvissä. Käyttöönoton jälkeen järjestelmän käyttöä tulee vielä tehostaa ja toimintoja vakauttaa. Käytön aikana voidaan huomata myös lisätarpeita, kuten uusia räätälöintejä tai uusia liitäntämahdollisuuksia muihin järjestelmiin. Jatkuvan parantamisen vaihe käsittää järjestelmän päivittämisen ja tarvittaessa uusien moduuleiden ja ominaisuuksien käyttöönoton. 21

22 Muutosvaihe tarkoittaa sitä, että ERP-järjestelmä antaa mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaa ja kehittää toimintaa usealla sektorilla. /9/ Kuva 7. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa yrityksen suorituskyky heikkenee, kunnes järjestelmää opitaan hyödyntämään tehokkaasti /9/ 4.1 Kustannukset ERP-järjestelmää hankittaessa on olennaista huomioida investoinnin kokonaiskustannukset, jotka eivät koostu pelkästään järjestelmän hankintahinnasta. ERP-järjestelmän kokonaiskustannukset syntyvät seuraavasti /31/: Hankintahinta Ohjelmiston käyttöönotto ja mahdolliset asiakaskohtaiset räätälöinnit Käyttökoulutus Mahdolliset laitteistosta ja tietoliikenteestä aiheutuvat kulut Lisenssimaksut ylläpidosta IT-henkilöstökulut 22

23 4.2 Projektinhallinnan menetelmät ja analyysit ERP-järjestelmäprojektin hallintaan on kehitetty useita menetelmiä ja työkaluja, joita tässä kappaleessa esittelemme muutaman. Työkaluja hyödyntämällä järjestelmän valinta ja käyttöönotto sujuu hallitummin ja tehokkaammin. Toimintoanalyysin avulla määritellään yrityksen kriittiset toiminnot ja selvitetään, miten näiden toimintojen tietojenkäsittelyä ja toiminnallisuutta voidaan kehittää. Kriittiset toiminnot määrittelevät, minkälaisia ominaisuuksia ERP-järjestelmässä ehdottomasti pitää olla. Toimintoanalyysin avulla selvitetään ja mallinnetaan liiketoimintaprosessien tehtäväkokonaisuudet tieto- ja materiaalivirtoineen. Tiedonkeruu tapahtuu avainhenkilöiden haastatteluiden avulla. Sen jälkeen määritellään, miten prosesseja halutaan kehittää. Lopuksi arvioidaan miten toiminta työpisteessä muuttuu uuden ERP-järjestelmän myötä. Toimintaympäristöanalyysin avulla havainnoidaan yrityksen henkilöstön päivittäistä toimintaa. Havainnoinnin avulla saadaan usein esille asioita, joita haastatteluissa ei tule ilmi. Havainnoinnin avulla nähdään, miten käytännössä tuotantoympäristössä toimitaan ja miten informaatio kulkee eri pisteiden ja/tai henkilöiden välillä. Toimintaympäristöanalyysin avulla lisäksi arvioidaan, miten toimintaa joudutaan muuttamaan uuden ERP-järjestelmän myötä. Lisäksi voidaan listata mahdollisia kehitysehdotuksia. Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa ERP-järjestelmäprojektin epävarmuustekijät. Riskianalyysissä kuvataan yleiset ja yrityskohtaiset riskit. Riskejä syntyy ERP-järjestelmän hankintaan liittyvistä tekijöistä sekä yrityksen omasta toimintatavasta. Riskianalyysissa arvioidaan riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä. Riskeistä kuvataan aiheuttaja, vaikutukset, ja listataan toimenpide-ehdotukset riskien ennaltaehkäisemiseksi. /1/ Näiden analyyseissä ilmi tulleiden asioiden perusteella voidaan tehdä vaatimusmäärittely, jonka kriteereiden perusteella ERP-järjestelmä voidaan periaatteessa valita. Vaatimusmäärittelyä voidaan käyttää tarjouspyyntöjen liitteenä helpottamaan eri järjestelmien vertailua. 4.3 Toiminnanohjausjärjestelmien vertailu ERP-järjestelmäprojektin alussa yritys laatii vaatimusmäärittelyn, jossa arvioidaan mitä ominaisuuksia järjestelmän täytyy ehdottomasti sisältää. Arviointikriteerit priorisoidaan ja niille annetaan painoarvot. Arviointikriteereiden painoarvo kertoo järjestelmäominaisuuksien 23

24 tarpeellisuuden. Luokittelu voi tapahtuu asteikolla: tärkeä ominaisuus, hyvä piirre olla olemassa, mukava lisäominaisuus ja ei tärkeä ominaisuus. Tarjouspyynnössä kuvataan yrityksen liiketoiminta ja järjestelmälle asetettavat vaatimukset. Tarjousvertailussa testataan eri järjestelmien suomat ominaisuudet arviointikriteerien mukaan ja lasketaan eri järjestelmien soveltuvuuspisteet. Pisteytystä ei kuitenkaan tarvitse tulkita liian orjallisesti, vaan se on yksi työkalu päätöksenteossa. Täysin välttämättömät ominaisuudet voidaan myös jättää pisteytyksen ulkopuolelle erikseen harkittaviksi, sillä ne on usein tarjolla kaikilla järjestelmillä. /1/ 4.4 Järjestelmäntoimittajien vertailu Koska järjestelmäprojektin kokonaishinta ei synny ainoastaan hankintahinnasta, vaan myös toimittajan tarjoamista palveluista, myös eri ERP-järjestelmätoimittajia verrataan keskenään. Järjestelmätoimittajan tarjoamat palvelut voidaan jakaa käyttöönottovaiheen palveluiksi ja jatkuviksi ylläpitopalveluiksi. Arvioinnissa huomionarvoisia seikkoja ovat mm. järjestelmätoimittajan sitoutuminen asiakkaaseen, tekninen osaaminen, käytettävissä olevat resurssit, referenssiyritykset ja toimialaosaaminen. Lisäksi on aina eduksi, jos järjestelmäntoimittaja ja asiakas tuntevat toisensa entuudestaan. Järjestelmätoimittajaa voidaan arvioida myös seuraavilla ominaisuuksilla: toimittajan vakavaraisuus, toiminnan pitkäjänteisyys, ymmärrys yrityksen ongelmakentästä, ohjelmiston kehityssuunnitelma, yhteistyökyky, hinnoittelupolitiikka ja henkilöstön osaaminen. Lisäksi merkittävä tekijä on henkilökemiat järjestelmäntoimittajan ja asiakkaan välillä. /31/ Jos asiakasyritys toimii alihankkijana suuremmille yrityksille, se usein joutuu tai haluaa valita ERPjärjestelmän, jossa on toimivat rajapinnat yhteistyökumppanin järjestelmän kanssa. Isolla konsernilla on usein käytössä SAP- tai Microsoft NAV-järjestelmä. Nykyisin monet pienemmät järjestelmät tarjoavat rajapintaratkaisut näihin massiivisiin järjestelmiin. Rajapintoja eri järjestelmien välillä voidaan rakentaa myös räätälöimällä. Asiakasyritys voi myös kysyä muiden yritysten kokemuksia vastaavista järjestelmähankkeista, mielipiteitä järjestelmätoimittajasta, mahdollisista ongelmatilanteista, palveluiden tasosta ja hinnoittelumalleista. Tällaiset keskustelut ovat tärkeitä, sillä objektiivista tietoa järjestelmätoimittajasta on vaikea saada. /1,31/ Arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös tällä hetkellä IT-alalla tapahtuva kova kilpailu ja markkinatilanteiden nopeat muutokset. Isommat yritykset ostavat pienempiä toimijoita, jolloin 24

25 pienemmän järjestelmän kehitystyö voi pysähtyä tai hidastua. Järjestelmäntoimittajan kyvyt ja resurssit kouluttaa, päivittää ja ylläpitää järjestelmää myös vaihtelevat. Järjestelmäntoimittajan tarjoamia palveluja ovat mm: /27, 13/ Soveltuvuusanalyysi Järjestelmäntoimittaja arvioi järjestelmän soveltuvuutta vaatimusmäärittelyn jälkeen ja varmistaa, että asiakas saa ohjelmistokokonaisuuden siinä laajuudessa, kun se tarvitsee. Projektinjohtaminen Projektinjohtamisella varmistetaan sopimuksenmukainen järjestelmän käyttöönotto ja toteutus. Sopimuksilla määritellään projektintoteuttajan ja tilaajan vastuut. Projektin onnistumisen edellytyksenä on selkeä työnjako järjestelmätoimittajan ja asiakasyrityksen välillä. Konsultointipalvelu Konsultoinnin tehtävänä on kehittää asiakkaan toimintoja ja antaa kehitysohjeita sekä suosituksia. Konsultoinnin lähtökohtana on asiakkaan antama informaatio, toiveet ja liiketoiminnan asettamat vaatimukset. Koulutus- ja tukipalvelut Koulutuspalvelut toteutetaan yleensä joko asiakaskohtaisena koulutuksena tai kurssikoulutuksena. Lisäksi usea järjestelmätoimittaja tarjoaa lisäkoulutusta ja erikoistilanteiden neuvontaa tarvittaessa. Uusille työntekijöille voi tilata koulutuksen tai sitten yrityksen pääkäyttäjä kouluttaa heidät. Koulutuksia järjestetään usein myös silloin kun uusi järjestelmämoduuli otetaan käyttöön. Tekninen konsultointi Tekninen konsultointi tarjoaa asiakkaalle ohjelmiston asennukset ja käyttöympäristön konsultointia. Käyttöympäristöön liittyvässä konsultoinnissa selvitetään asiakkaan laiteympäristön, kolmansien osapuolien ohjelmistojen ja ERP-moduulien keskinäiset yhteensopivuudet teknisten ominaisuuksien ja suorituskyvyn kannalta katsottuna. Räätälöinti Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa asiakaskohtaista ohjelmointiräätälöintiä, jonka avulla saadaan toimimaan joku asiakkaan haluama erikoisominaisuus. Monesti myös integroinnit muihin järjestelmiin ja raportoinnit vaativat räätälöintiä. Räätälöinti on kuitenkin kallista. Lisäksi eri järjestelmätoimittajat käsittävät eri tavalla räätälöinnin. Osa voi puhua parametroinnista, osa räätälöinnistä, vaikka tarjoavat samaa palvelua. 25

26 Ylläpitopalvelut Yleensä ERP-järjestelmissä on HelpDesk-palvelu ja puhelintukipalvelu. HelpDesk-palvelun avulla yritys voi jättää viestin ongelmista ja järjestelmätoimittaja reagoi niihin mahdollisimman nopeasti. Usealla järjestelmätoimittajalla on erikoisasiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet tietyille toimialoille ja tiettyjen järjestelmämoduulien kehittämiseen, ja ymmärtävät hyvin eri yritysten ongelmatilanteita. Jatkuva kouluttaminen Jatkuvan koulutuksen piiriin lasketaan järjestelmä uusien järjestelmäominaisuuksien koulutus, lisäkonsultointipalvelut, ja esim. version vaihdot vuosittain. 4.5 Arviointikriteerit pk-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän valintaan ERP-järjestelmien arviointikriteerit ovat yrityskohtaisia, sillä jokainen yritys määrittelee ne itse omista lähtökohdistaan. Merkittäviä kriteereitä ovat mm. hankintahinta, yritykselle soveltuva modulaarinen sisältö, järjestelmäntoimittajan luotettavuus ja kokemus aiemmista hankkeista, toimialatuntemus, yhteistyökyky asiakkaan kanssa, toimittajan maantieteellinen sijainti, tuki- ja lisäpalvelut ja niiden taso, järjestelmän käytettävyys ja integrointimahdollisuudet muihin järjestelmiin. ERP-järjestelmää käyttää melkein jokainen yrityksen työntekijä joltain osin, joten järjestelmän käytettävyys nousee tärkeäksi kriteeriksi. ERP-järjestelmät sisältävät automaattisia rutiininomaisia toimintoja, kuten hälytysrajat varastossa ja automaattiset työnkulut. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan monissa tapauksissa käytetä, vaikka ne automatisoisivat yrityksen liiketoimintaprosesseja. Järjestelmän tehokas hyödyntäminen vaatii yksinkertaisen ja selkeän käyttöliittymän. Järjestelmän neuvontatyökalu, ja sen yksinkertainen käyttömahdollisuus, on myös tärkeä ominaisuus. /22/ ERP- järjestelmän valintaan vaikuttaa yrityksen tuotantomalli. Jos yrityksen tuotannossa vuorottelevat vakiotuotteet, joita ei paljon konfiguroida, niin yritys voi tulla toimeen ERPjärjestelmällä, jolla on kevyempi tuotannonsuunnittelu- ja tuotehallintamoduulit. Tilausohjautuvassa tuotannossa on eritasoisia tuoterakenteita kokoonpanovaiheessa, ja tuotteisiin tulee usein muutoksia. Silloin yritys tarvitsee tuotantolähtöisen ERP-järjestelmän. 26

27 Järjestelmäntoimittajalle kerrotaan jo vaatimusmäärittelyvaiheessa, minkälainen yrityksen tuoterakenne ja tuotannon toimintomuoto ovat. Näin toimittajat voivat demonstraatiotilaisuudessa näyttää, miten juuri kyseistä tuotantoa ja tuotteita voidaan ohjata heidän järjestelmällään. /30/ ERP-järjestelmän hankintahinta vaihtelee merkittävästi. Lisäksi järjestelmäprojektin kokonaishinta voi olla jopa 60 % suurempi kuin hankintahinta. Kun arvioidaan eri järjestelmien kokonaishintaa, pitää yrityksen laskea koko järjestelmän elinkaaren hinta. Järjestelmätoimittajat ilmoittavat eri tavalla järjestelmän hinnan. Jotkut toimittajat antavat pelkän hankintahinnan ja laskuttavat kaikista muista palveluista erikseen, jotkut taas tarjoavat könttäsummaa, jossa on yksilöity tarkasti, mitä toimintoja sopimus pitää sisällään. Sopimusvaiheessa yrityksen kannattaa sopia mahdollisimman tarkkaan kaikki ehdot, esim. hintatakuut vaatimusmäärittelyn jälkeen. /31/ 4.6 Sopimuksen teko järjestelmäntoimittajan kanssa Arviointivaiheen avulla löydetään usein 1-3 sopivaa järjestelmää ja/tai järjestelmätoimittajaa. Ennen kuin sopimus allekirjoitetaan, on yrityksen oltava täysin varma, että ERP-järjestelmä soveltuu niiden liiketoimintaansa ja kaikki tarvittavat lisäpalvelut on kartoitettu. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen muutoksia on erittäin vaikea tehdä. Vaatimusmäärittelyn pohjalta laadittuun tarjouspyyntöön määritellään kattavasti ERP-järjestelmältä odotettavat ominaisuudet, moduuleiden tarvittavat lisenssimäärät, ja muut sopimukseen liittyvät asiat ja ehdot. Näin järjestelmätoimittaja voi arvioida järjestelmän hinnan sekä tarvittavan räätälöinnin ja koulutuksen määrän. Vaatimusmäärittelyn huolellinen tekeminen säästää aikaa ja resursseja ERP-järjestelmän valintavaiheessa. /1,31/ Sopimuksessa määritellään kiinteät vuosittaiset lisenssimaksut, johon kuuluu mm. järjestelmän päivittäminen. Päivityksiä, jotka kuuluvat lisenssimaksuihin, syntyy suunnilleen kerran vuodessa. Sopimuksessa määritellään myös räätälöinnin tuntihinta. Yleensä jos asiakasyritys haluaa uusia räätälöityjä ratkaisuja, niin se aiheuttaa lisäkustannuksia. Sopimuksessa voidaan myös määritellä aikataulu, mitä modulaarisia toimintoja otetaan käyttöön välittömästi ja missä järjestyksessä käyttöönotto tapahtuu. Sopimusvaiheessa sovitaan käyttökoulutuksen määrästä. Asiakasyritykselle on tärkeää, että mahdollisimman moni työntekijä osaa käyttää järjestelmää laajemminkin kuin omien tehtäviensä osalta. Käyttökoulutuksesta ei kannata tinkiä, vaikka järjestelmä maksaa paljon. Kalliista 27

28 investoinnista saa kaikki tehot irti ainoastaan ammattitaitoinen koulutettu henkilöstö. Tarvittavan käyttökoulutuksen määrä vaihtelee yrityksen koosta ja toiminnasta riippuen. Sopimuksessa määritellään ERP-järjestelmän vakuutukset ja takuut. Jotkut järjestelmätoimittajat antavat hintatakuun siitä, että ERP-järjestelmä saadaan käyttöön sovituin kustannuksin, aikatauluin ja ominaisuuksin. Tällöin käyttöönottovaiheen mahdollisesta ylimääräisestä räätälöinnistä ja parametroinnista ei veloiteta mitään. Järjestelmätoimittajat voivat myös luvata tietyksi ajaksi (esim v) kehitys- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi toimittaja voi tarjota joustavuustakuun, jolloin yritys voi tarvittaessa vähentää eri moduulien ostettujen lisenssien määrää tilanteen mukaan (esim. lomautukset) ilman ylimääräisiä kustannuksia. /30/ Sopimuksen tekovaiheessa kannattaa hyödyntää erikoisasiantuntijoiden osaamista ja harkita lakimiehen apua. Kaikista sovituista asioista pitää sopia kirjallisesti. Sopimukseen kirjataan myös ehdot toimitussopimuksen purkamisesta. 4.7 ASP- ja SaaS palvelut Yhtenä kannattavana vaihtoehtona pk-yrityksille on ERP-järjestelmän ASP-sovellusvuokraus (Application Service Providing). Asiakasyritys käyttää sovellusvuokrauspalveluita pohjautuen kiinteään vuokrahintaan. ASP-palvelusta veloitettava kuukausittainen sovellusvuokra kattaa kaikki ohjelmistosovelluksen käyttöön liittyvät asiat, kuten palvelujen käyttöoikeus ja ylläpito, palvelun toiminnan takaaminen, varmuuskopioinnit, ohjelmistopäivitykset ja tuotetuki. ASP-sovellusvuokrauksena toimitettavat palvelut ylläpidetään varmuuskopioiduilla ja tietoturvallisilla palvelimilla, jotka sijaitsevat fyysisesti turvallisessa palvelinsalissa. ASP-sovellusvuokrauksessa on yleensä kaksi palveluntarjoajaa. Toinen on palvelintilan ja käyttöympäristön tarjoaja ja toinen ohjelmistotuotteen tarjoaja. Taulukossa 2 on listattu järjestelmän sovellusvuokrauksen hyviä puolia ja mahdollisia riskejä. /28/ Nykyisin puhutaan myös SaaS-ohjelmistopalvelusta (Software as a Service), joka pohjautuu kiinteään kuukausimaksuun. Tällöin ohjelmistotuotteen tarjoajalla on kaikki vastuu järjestelmän toimivuudesta. Tarjoaja järjestää myös käyttöympäristön itse tai alihankintana. Ohjelmisto sijaitsee palveluntarjoajan ympäristössä ja sitä käytetään esim. selaimen tai työpöytäyhteyden kautta. SaaSohjelmistopalvelumalli on yleistymässä järjestelmäntoimittajien keskuudessa. SaaS-ohjelmisto-palvelua tai ASP-sovellusvuokrausta käyttävät yritykset pystyvät arvioimaan tietojärjestelmän elinkaaren kustannukset huomattavasti tarkemmin. 28

29 Taulukko 2. Sovellusvuokrauksen vahvuudet ja riskit /28/ ASP-sovellusvuokrauksen vahvuudet Ohjelmiston aloituskustannukset jäävät pieniksi (ei lisenssimaksuja) Käyttökustannusten ennakoitavuus paranee hintatietoisuus paranee Ohjelmiston käyttöönotto on nopeaa ja laajentaminen helppoa Yrityksen ei tarvitse investoida omiin laitteisiin tai huoltaa niitä Tuki- ja ylläpitopalvelut kuuluvat automaattisesti hintaan Käyttäjä on ajasta ja paikasta riippumaton ASP-sovellusvuokrauksen heikkoudet Yrityskohtaisia räätälöintejä ei yleensä tehdä, esim. rajapinnat muihin käytettäviin järjestelmiin Tietoturvariskit kasvavat, kun toimitaan verkossa Verkkoyhteyksien on toimittava 5. Suomessa markkinoilla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä Tässä työssä kartoitettiin Suomessa markkinoilla olevia pk-yrityksille suunnattuja ERP-järjestelmiä. Työ tapahtui tutustumalla toimittajien verkkosivuihin ja tuote-esitteisiin. Webropol-ohjelmistolla laaditun kyselytutkimuksen avulla kerättiin informaatiota eri järjestelmien ominaisuuksista. Yhteensä 14 järjestelmätoimittajaa vastasi kyselyyn. Lisäksi tutustuttiin järjestelmäntoimittajiin vierailemalla niiden luona ja haastateltiin puhelimitse. 5.1 WISE Wise-järjestelmä on Wisetime Oy:n toimittama ja valmistama ERP-järjestelmä. Wisetime Oy:n toimipiste sijaitsee Oulussa. Myös tukipalvelut sijaitsevat Oulussa. /32/ Wise-järjestelmä pohjautuu Oracle-tietokantaan ja toimii Windows-ympäristössä. Tuotteisto pohjautuu pääosin heti käyttöönotettavaan perusjärjestelmään, johon on mahdollisuus räätälöidä lisäominaisuuksia tarvittaessa. Wise-järjestelmän vahvuutena on joustavuus, kattava raportointimahdollisuus, sekä tuotteiden ja osien nopeat ja selkeät hakutoiminnot. Yritys tarjoaa myös konsultointia järjestelmän käyttöönottovaiheessa sekä järjestelmän päivityspalveluita. Asiakkaina yrityksellä on sekä monikansallisia yrityksiä, mutta myös pienempiä yrityksiä. Yritys tarjoaa isoille yrityksille Wise-Enterprise-ohjelmistoa ja pk-yrityksille Wise-Partner-ohjelmistoa. Näillä ohjelmistoilla pystytään hallitsemaan yrityksen toimintaa useassa eri toimipisteessä. Wiseohjelmistoa käytetään useilla eri toimialoilla. Referenssiyritysten toimialat löytyvät elektroniikkateollisuudesta, metalliteollisuudesta, ja ajoneuvoteollisuudesta. Yrityksen referenssiyrityksiä ovat esim. PKC Electronics Oy sekä Rannikon Konetekniikka Oy Raahessa. 29

30 5.2 Lemonsoft Lemonsoft Oy on Vaasassa sijaitseva ohjelmistotalo, joka valmistaa Lemonsoft-järjestelmiä. Yrityksellä on oma jälleenmyyjä- ja järjestelmätoimittajaverkosto, joka hoitaa ohjelmiston käyttöönottoon liittyviä palveluja ja muita tukipalveluita. Lemonsoft:n lähin jälleenmyyjä sijaitsee Oulunsalossa. Lemonsoft-järjestelmä soveltuu pk-yrityksille. Sopiva ohjelmiston käyttäjämäärä on muutamasta käyttäjästä sataan käyttäjään. Tuotannonohjauksessa Lemonsoft-ohjelmistolla voidaan määritellä kuormitettavat työstökoneet. Työjonoja voidaan laatia helposti, ja kapasiteetin käyttöastetta pystytään seuraamaan helposti. Lemonsoft-järjestelmä on alun perin suunnattu kaupan alalle, mutta siihen on liitetty uusia moduuleita, joten se sopii myös tuotantokäyttöön. Lemonsoft-järjestelmä on edullinen valinta, se maksaa ohjelmien asennuksen kanssa. Vuosittaiset lisenssimaksut ovat n. 15 % hankintahinnasta. Lemonsoft-järjestelmän voi ostaa myös ASPpalveluna. /33/ 5.3 Lean System Tieto Oyj toimittaa Lean System-järjestelmiä. Lean System-järjestelmä on laaja ERP-järjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön yrityksen tarpeen mukaan joko kokonaisuutena tai osajärjestelmittäin moduuleittain. Lean Systems-järjestelmällä on visuaalinen kapasiteetin ohjausominaisuus, jossa tehdyt päätökset päivittyy välittömästi näytölle. Myös töiden aikataulutustoiminto toimii hienosti. Materiaalien ohjauksessa voidaan osa alihankkijoilta tilattavista komponenteista määritellä tilattaviksi automaattisesti. Lean System-ohjelmistossa on hyvät liityntämahdollisuudet muihin ohjelmistoihin. Järjestelmäntoimittaja tuntee konepajatekniikan toimialan, ja he olivat toimittaneet ERP-ratkaisuja usealle konetekniikan yrityksille. Järjestelmä on muokattavissa parametrisoinnilla, ja räätälöintiä pyritään välttämään. Lean System julkaisee uuden versiopäivityksen vuosittain /34/ Lean System-järjestelmä maksaa käyttöönotettuna Vaihtoehtoisesti järjestelmä voidaan vuokrata ASP-palveluna. 30

31 Kuva 8. Lean System toiminnanohjausjärjestelmän rakenne 5.4 Jeeves Selected ja Jeeves Universal Ruotsalainen Jeeves Oy toimittaa Jeeves Selected- ja Jeeves Universal-järjestelmiä. Jeeves Selected on tarkoitettu pienille yrityksille (< 50 työntekijää) ja Jeeves Universal keskisuurille yrityksille ( työntekijää). Järjestelmät perustuvat yhteiseen alustaan, jolloin yritys voi saumattomasti vaihtaa järjestelmästä toiseen liiketoimintansa tarpeiden mukaan. Yritys voi ottaa käyttöön Jeevesjärjestelmän eri moduuleja moduuli kerrallaan. Myös yrityskohtainen räätälöinti on mahdollista. Jeeves-järjestelmässä on reaaliaikainen tuotannonohjaus- ja tuotantotilanteiden analysointiominaisuus. Järjestelmä soveltuu moniin erityyppisiin varastoprosesseihin ja sillä on monivarastoominaisuus. Jeeves-järjestelmän hinta on käyttöönotettuna. Järjestelmälle luvataan pitkä elinkaari, joka vähentää pienen yrityksen investointiriskiä. Järjestelmä on kansainvälinen ja sillä on yli 3700 käyttäjäyritystä. Staria Oyj Helsingissä on toimittanut Jeeves-järjestelmiä yli 5 vuotta. /35/ Jeeves-järjestelmä on suunniteltu kasvuyrityksille vähittäiskaupan-, tuotannon- ja palvelualoilla. Järjestelmää käytetään mm. metalliteollisuudessa, pienissä konepajoissa, paperiteollisuudessa, julkisessa palvelussa sekä tukkukaupassa. Konepajateollisuuden asiakasyrityksiä ovat mm. Mannerin Konepaja sekä JMC Engine. 31

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi 1 of 14 27.8.2009 12:44 Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi Print Tällä kyselyllä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Räätälöinnillä tarkoitetaan järjestelmän

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE)

Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Työkalun tarkoitus... 3 Toiminnanohjausjärjestelmä... 3 Historiaa... 3 Työkalu - manuaalivaihe... 4 ERP-järjestelmän

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä Mill- Planner on valmistavalle teollisuudelle tarkoitettu tuotannonohjausjärjestelmä. Mill-Planner on kehitetty suomalaisten teollisuusyritysten kanssa, jotka ovat aikaisemmin tehneet tuotannonohjausta

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi aiotaan hankkia toiminnanohjausjärjestelmä

Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi aiotaan hankkia toiminnanohjausjärjestelmä Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi aiotaan hankkia toiminnanohjausjärjestelmä Miksi lukea tämä pikaopas? Tässä oppaassa on pyritty kiteyttämään toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

1 LPS - Better By Design

1 LPS - Better By Design 1 LPS - Better By Design 2 LPS - Better By Design Riffid Oy on vuonna 2010 perustettu teknologia-alan palveluyritys, joka tarjoaa laajasti erilaisia asiantuntijapalveluita RFID-tekniikan alalla. 100%:sti

Lisätiedot

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 itsmf Finland Conference 2013 TOP10 The Sounds of IT Service Management Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 #monitoimittajaympäristö

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Servinet Communication Oy. Servinet Communication Oy

Servinet Communication Oy. Servinet Communication Oy Servinet Communication Oy Servinet Communication Oy Tarjoamme sähköisen asioinnin palveluja, joiden avulla erilaiset yritykset ja niiden tietojärjestelmät voivat asioida keskenään sähköisesti. Tavoitteena

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Globaaliin kilpailuun vastaaminen kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa Janne Karppinen, Hankintajohtaja, Kemppi Oy Kemppi Oy lyhyesti

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Keskitymme sinun toimintoihisi HotSoft 8 on monipuolinen ja kokonaisvaltainen tilojenvarausjärjestelmä, joka sopii koko hotelli- ja ravintola-alalle retkeilymajoista

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Herätys Yrityksemme ATK Team Tomerat Toiminnanohjausjärjestelmä TomeraERP Yrityksemme on perustettu vuonna 2000 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Tuotanto. www.lemonsoft.fi

Tuotanto. www.lemonsoft.fi Tuotanto Lemonsoft-tuotanto on tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja jälkilaskelmiin suunnattu ohjelma. Ohjelma on suunnattu metalli-, muovi-, elektroniikka- ja puuteollisuuteen, mutta toimii muunkin

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC CRM l PSA l PSA Pro ValueFrame Asiakkuudenhallinnan ABC Suuntaa menestykseen Pilvipalvelut Asiakkaan auttaminen ValueFrame Oy on asiantuntijapalveluyrityksille toiminnanohjausta ja asiakkuudenhallintaa

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9. Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Ilari Vaalavirta, toimitusjohtaja Mediq Suomi Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot